ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microsoft dynamics งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Aspen polymer plus & Aspen dynamics หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Run Plant ใน Aspen polymer plus ให้ได้ (มีการใส่ code fortran) หลังจากรันได้นำมาทำ Dynamics ต่อ - สามารถอธิบายหลักของ Aspen polymer plus และ Aspen Dynamics ได้ - สามารถ run plant ใน Aspen Polymer plus ได้ - สมารถเปลี่ยนจาก steady state มาเป็น dynamics ได้

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Scanned Document Textual Data Entry 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need text from my scanned documents to be typed into an Excel sheet. This project involves: - Transcribing text from less than 100 documents. - Ensuring accuracy and attention to detail. - Comprehensive knowledge of Microsoft Excel. Ideal candidates will have experience with data entry projects and text transcription. Proficiency in English and keen attention to detail is required. Knowledge of Excel formatting is a must.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Excel Data Visualization Expert Needed 22 ชั่วโมง left

  ...recurring monthly data set with complex multidimensional features that I'd like to transform into clear, understandable visual representations. Key Tasks: - Create line graphs from multi-variable, multidimensional monthly data - Ensure the graphs are as interactive and user-friendly as possible - Provide insights on the patterns and trends from the data Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Excel and data visualization tools - Must have experience dealing with complex data sets - Able to produce minimalistic, clear, and interactive graphs - Possesses excellent attention to detail and strong analytical skills Understanding complex data and turning it into simplified visuals is no simple task. If you thrive in solving such challenges, this project is for you. I ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need an experienced data entry specialist to assist in managing a Microsoft Excel spreadsheet. The task involves primarily numerical data entry and ensuring information is accurately represented and error-free. Key Responsibilities: - Efficiently input numerical data into Excel - Maintain data integrity by revising any errors - Regularly update and manage the spreadsheet Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Excel - High attention to detail - Strong numerical data entry experience - Quick and accurate typist.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I need an expert in audio engineering to comprehensively enhance an audio file that is more than 5 minutes long. The job demands a special focus on: - Volume: Both amplifying the volume and balancing it throughout the duration of the file. - Clarity: Making the dialogue mor...throughout the duration of the file. - Clarity: Making the dialogue more distinct and crisp. - Quality: Ensuring the audio is pleasant to listen to, with any distortions or anomalies corrected. Furthermore, I would also like all background noise removed to avoid any disruptions. The ideal freelancer for this task should have prior experience in similar jobs, backed with an understanding of audio dynamics and expertise in digital audio enhancement software. Any experience in noise reduction techniques would ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced developer who can create a browser extension for both Google Chrome and Microsoft Edge. Detailed Requirements: - The extension should allow users to select specific content within the browser by drawing a rectangle and then take a screenshot of that specified area within the web browser. - A crucial feature the extension must have is the ability to save that screenshot as a .jpg file and then send the captured screenshot to a specific URL/IP Address for our web based application to process the image. There is an existing browser extension that we like which can be found here. After installing, this extension places a button next to the address bar of the browser

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I’m looking for a skilled individual to assist in reorganizing an array of financial data into an Excel table. The primary financial data fields to be included are related to the revenue and net profit. Below is what an ideal candidate for this project should possess and the tasks to be executed: Qualifications required: * Proficiency in Microsoft Excel … index match formulas Tasks to be performed: * Pull data from an existing set of records * Format that data into a predefined layout (I have created the table) * create graphs from table The objective of this project is to transform the financial data into a user-friendly format, thus enhancing its readability and comprehension. It is expected that the final deliverable would be a well-organized Excel table sho...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled illustrator to create vivid, colorful illustrations for an adventure-themed children's book aimed at middle-school-aged children (ages 11-14). Ideally, you should have experience in children's book illustrations, specifically for the middle school demographic. An understanding of the dynamics and aesthetics appealing to this age range is paramount. A portfolio demonstrating a knack for enchanting, adventure-themed illustrations will be highly advantageous. The book aims to capture the readers' imagination through your vibrant artwork.

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Arabic Mall Proposal Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an elegant and sophisticated ...breakdown of our target customers, their behavior, and our intended methods to capture their interest. - Competitive Analysis – Detailed investigation into our competitors, their strategies, strengths, and weaknesses, and how we plan to stay ahead. - Marketing and Sales Strategies – Articulate formulation of marketing and sale approaches tailored to our unique offerings and our target market dynamics. - Financial Projections – Comprehensive and realistic financial projections detailing revenue, expenses, and profitability projections. Ideal freelancers should have proven experience in compiling business proposals and proficiency in Arabic. A background in market analysis, financial forecasting, and marketing strategy wo...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Cookie Setting & Analytics Tracking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project, I'm looking to leverage a system functioning across both mobile and web platforms. The key deliverable would be a demo that sets and stores cookies, purely for data ana...that sets and stores cookies, purely for data analytics tracking purposes. Requirements: - Ability to set and store cookies on both mobile and web apps - Data analytics tracking via cookies Ideal skills and experience: - Proficiency in programming languages widely used in web and mobile development - Experience with data management and analytics - Deep understanding of online privacy, security dynamics, and legislation - Capacities related to cookie creation and management. It's important for me that the tracking is accurate and secure, and compliant with all required and necessary ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of an Excel template that can handle both numerical and date-oriented data. This template should be flexible and able to...selectively depending on the data at hand. I trust your judgment to decide when to use rows or columns as categories or entries. 3. Calculations/Formulas: While I am not certain about specific formulas or calculations that might be needed, I would like the template to be built with the capacity to easily include these if required in the future. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Microsoft Excel - Knowledge in advanced Excel functions and formulas - Understanding of data management in Excel - Previous experience creating customized Excel templates Your role will involve creating the said template and explaining its functionalities once ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Versatile Virtual Administrative Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a highly versatile and efficient virtual administrative assistant to help maintain day-to-day operations for my business. Your duties ...generate further leads • Managing my social media pages • Implementing email marketing plans - creating engaging emails and sending them out to interested parties I anticipate requiring assistance for 25-30 hours per week, though this may vary depending on the workload. The ideal candidate will have excellent communication skills and should be familiar with the following tools and software: • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) • Customer Relationship Management (CRM) software • Social media management tools • Jobber Previous experience in a similar position will be highly regarded. I look fo...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...decided to transition from Google Workspace to Microsoft 365. The scope of the migration includes: - Email and related data - Content from Drive and Sheets - Contact and Calendar data Additionally, we need assistance in setting up the Active Directory and applying policies relevant to our organization's needs in Microsoft 365. We primarily aim to enhance the security and compliance capabilities through this migration. Thus, we are seeking a professional who is proficient in deploying Microsoft 365 for small businesses and has experience in migrating from Google Workspace. Essential requirements for this role include: - Detailed knowledge of both Google Workspace and Microsoft 365 - In-depth understanding of security and compliance features in Micro...

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Word to PDF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a...high-resolution (300 dpi) PDF file. Key Features: - The content within the Word document should be converted into images, ensuring the text is non-editable. - The converted images should be of high quality (300 dpi). - The layout and format should be meticulously consistent with the original Word document. Ideal Skills: - Prior experience in document conversion into PDF. - Proficient in using Microsoft Word and Adobe Acrobat. - Strong attention to detail to ensure no loss of formatting or information during conversion. - Experience working with image resolution and quality enhancement. By fully understanding and fulfilling these specifications, you would greatly assist in maintaining the integrity of our documents while enhancing their portability and security. ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  193 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Power Automate who can assist me with several tasks. Responsibilities include: - Building automated workflows, primarily around data collection and analysis in a Microsoft Office 365 environment. - Integrating these workflows with other applications in Office 365. - Troubleshooting any existing flows that might be problematic. The ideal candidate will have extensive knowledge of and experience in Power Automate. Experience with Microsoft Office 365 is a must. Understanding of SharePoint and Dynamics 365 will be a plus, although not essential.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of a professional who can handle the task of formatting a word document into a well-structured report. Your responsibilities will entail: 1. Adjusting Font Style and Size: Your task ...attractive layout. 3. Heading and Paragraph Styles: Formatting the headings and paragraphs appropriately is crucial to ensure a well-structured and readable document. 4. Creating a Table of Contents: The document requires a comprehensive table of contents that can give readers an overview of the document's contents and allow them to navigate it easily. This job requires someone well-versed in Microsoft Word capabilities and an excellent eye for detail. Experience in preparing formal reports would be a plus. Please submit your bid if you can deliver this task promptly a...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for an efficient freelancer who can help me convert a text-only PDF document into an editable Word file. The purpose of this conversion is to have the document ...of this conversion is to have the document in an editable format. Key Responsibilities: - Ensure that the conversion from PDF to Word maintains the original layout of the document as there is no specific new format needed. - Although the document is text-only, attention to detail is imperative to ensure that no data is missed during the conversion process. Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Word - Has previous experience in PDF to Word conversions - Has a keen eye for detail - Able to accurately maintain original layouts Please, ensure to provide examples of previous similar projects in your pr...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  2hr project! DO NOT BID AND ASK FOR MORE MONEY LATER In this project, I need an organized, detail-oriented f...hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero will be highly valued. Example file attached. only data from BEFORE 12/03/2...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  In this project, I need an organized, detail-oriented freelancer to manually convert data from four disordered xlsx files into a single, clean CSV file with four columns compatibl...hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero will be...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...a talented and highly motivated professional who loves the world of affiliate marketing and is ready to join our team as an Affiliate Program Partner. Ideal Candidate: Has a successful track record as an Affiliate Program Manager or similar position. Possesses a deep understanding of affiliate marketing, its trends, and key performance indicators. Understands trends, stays updated on market dynamics, and has excellent skills in working with social media. Is an analytical personality with the ability to effectively analyze data and make strategic decisions. Has experience in developing and implementing affiliate marketing strategies to increase user acquisition and revenue growth. Understands the cryptocurrency and Forex trading industry. We are open to everyone and ready to pr...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need an expert who can establish an automated process where submitals on a Google Form are immediately sent to a Google document for printing. Here's what the task entails: - Development of an automation process, using any platform (like Zapier, Integromat, Microsoft Flow, etc), that triggers every time a form is submitted. - Should make sure that the process is seamless and accurate, so the information in the doc matches the form's submission exactly. - The end goal is to make the submissions available for print instantly after they have been submitted. Ideal skills include: - Proficiency in using and linking Google tools (Forms, Docs) - Experience in automation process setup - Keen attention to detail to ensure accurate information transfer. Please, in your bid, me...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of a freelancer who possesses strong Microsoft Excel skills and expertise. This project requires data entry of text data in an organized format in an Excel spreadsheet. Project Details: - Enter text data into Excel spreadsheet - Arrange the text data in a mixed format i.e. in rows and columns Key Skills Required: - Proficient in Microsoft Excel - Excellent data entry skills - Fast and accurate typing - Attention to detail The freelancer should ideally have a good understanding of Excel functions and be able to deliver the work ASAP due to its urgent nature. Your assistance in this fast-paced task is very much appreciated.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I urgently require an expert in Computational Fluid Dynamics (CFD) AND MODELLING WILDLAND FIRES. The chosen candidate will need to be proficient in writing report of CFD results we prefer research experience background. Key Responsibilities: 3 milestones milestone 1: (payment %30) You need to overall all below points in report 1- Introduction Provide an overview of the project objectives, emphasizing the importance of fire modeling in understanding fire behavior. Highlight the significance of studying the impact of wind speed and land slope on fire dynamics for effective fire management and mitigation strategies. 2- Model Overview and its Input Parameters A- Hydrodynamic model (which covers theoretical equations) B- Comparison with Experimental Data: Compare the sing...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Data Entry and Marketing Copywriting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone competent in simple data entry and penetration of marketing materials. Your tasks will require the following: - Input data into a Word document. Familiarity with Microsoft Word is important. High accuracy and attention to detail are critical. - Write marketing content. Previous success with writing compelling marketing materials is ideal. You need to understand how to engage and persuade my target audience. Previous experience in both simple data entry and marketing copywriting is required. Please provide examples of your work when bidding. A keen eye for detail and ability to work quickly without compromising quality are key skills needed. I look forward to working with a proficient and reliable professional.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm in search of someone with advanced knowledge of Microsoft Excel to assist with a number of tasks related to formatting and formula creation. Tasks: - Formatting data - The selected candidate would need to have solid experience with applying conditional formatting, adjusting column widths, as well as creating headers and footers. - Creating formulas - The ability to create formulas is crucial for this role. The specific formulas that need to be created include Sum, Average, and Count. Skills and Experience: The ideal candidate for this job should possess: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in Excel data formatting and formula creation - Strong knowledge of Excel functions (including Sum, Average, Count) - Attention to detail If you are experienced...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled social me...trends, and features for each platform to optimize engagement. - Goals: The primary goals are to increase brand awareness, drive traffic to our website, and generate leads. I expect the social media manager to develop and execute on strategies that can effectively achieve these objectives. - Posting Frequency: Posting on each platform must be done daily. However, understanding each platform's dynamics to determine the optimal time to post will be a significant part of the job. Those interested should have a proven track record of managing social media for businesses, preferably possessing skills in social media analytics, trends prediction, and creative content creation. Strong communication and time-management skills are also esse...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in search of someone with advanced knowledge of Microsoft Excel to assist with a number of tasks related to formatting and formula creation. Tasks: - Formatting data - The selected candidate would need to have solid experience with applying conditional formatting, adjusting column widths, as well as creating headers and footers. - Creating formulas - The ability to create formulas is crucial for this role. The specific formulas that need to be created include Sum, Average, and Count. Skills and Experience: The ideal candidate for this job should possess: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in Excel data formatting and formula creation - Strong knowledge of Excel functions (including Sum, Average, Count) - Attention to detail If you are experienced...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...looking for a sound engineer or a specialist in acoustics to develop an effective noise reduction system in my home. The primary noise source involves traffic - primarily horns and uncontrollable background chatter. This project calls for an individual with: - Expertise in designing soundproofing systems - Understanding of noise-cancellation technology - Knowledge in traffic-related noise dynamics - Proficient in providing user-friendly solutions that can be used in residential settings - Excellent problem-solving capabilities The ideal candidate will provide a solution that: - Significantly reduces, if not completely masks traffic noises, particularly horn honking - Effectively absorbs other unavoidable ambient sounds to create a peaceful environment - Can be convenien...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  PowerBI deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PowerBI expert but not just a BI tool person but someone who can go into Azure on the microsoft site and work and deploy the powerbi report on the azure server using our account. we have existing reports that need deployment

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  MENA E-Gifting Industry Insight -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a diligent and experienced market researcher to explore the E-Gifting industry in the Middle East and North Africa (MENA). Key areas to investigate are: - Market Size and Trends: Please paint a vivid picture of current market dynamics and growth forecasts. - Key Players and Competitors: An identification and evaluation of the leading companies in the industry is essential. - Consumer Behavior and Preferences: Develop an understanding of what drives consumers in this market, identifying their needs and preferences. This research is crucial to identify potential business opportunities, understand our customer needs better, and analyze the competitive landscape within a tight timeframe of 4 days. Having background experience in e-commerce and a profound understandi...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  PHP POS System Auto Print Function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled PHP programmer who can augment my exist...with an auto-print function. The ideal freelancer for this job has experience configuring hardware - specifically thermal printers - through PHP. The new function should be able to automatically print a receipt after every transaction through a thermal printer, without any preview or interaction from the system or printer. This function must work both in Andriod devices and Ios devices. Also microsoft devices and web browsers. You can watch this video tutorial for more info: The receipts should include: - Itemized Purchase details - Customer Details - Company information Proficiency in PHP, hardware configuration, particularly Thermal printers, and POS systems are key for this project.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...list" - has search to search for available symbols - list available symbols when start searching - do only top 10 available symbols. No scroll. - each available option has an "Add" button. - user this available symbols dummy data: [ { "AMD", "Advanced Micro Devices Inc."}, { "CCL", "Carnival Corporation"}, { "MSFT", "Microsoft Corporation"}, ] - for the items in the list use this dummy data: [ { "AMD", "197.26"}, { "CCL", "22.12"}, { "MSFT", "345.29"}, ] Symbols list selector (modal) Allow user to select one of the symbol l...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  As a progressive entrepreneur, I am seeking skilled app developers to build a ride-hailing application for both iOS and Android platforms. ...subscription model for drivers, allowing them to retain all income from rides, with no commissions deducted. Key Features Needed: - Monthly driver subscription for ride requests - Handling of requests for both drivers and riders - Payment integration for subscriptions The ideal developer for this project would: - Have extensive experience in developing ride-hailing applications - Understand the dynamics of subscription-based business models - Have exceptional skills in both iOS and Android app development - Be able to deliver a ready-to-launch product within a month Please bid if you possess these attributes and are ready for this excitin...

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient Microsoft Teams expert to construct a business Teams account tailored to fit my company's structure. We are a mid-sized business consisting of five key departments–– Reception, Management, Support, Performers, and Accounts–– with an anticipated member count of 11 to 50 users per department. Your responsibilities would encompass: - Initial setup of the Teams account for the business - Creation and organization of the five specified departments on Teams - Accommodating up to 50 users per department While I am uncertain about the specific roles or permissions that ought to be assigned to each user, I am open to professional recommendations. Ideal candidates should have: - Strong command of Microsoft Teams, with...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Update my calculation excel file 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expert in Microsoft Excel to assist in automating certain calculation updates within my spreadsheet. The main functions required include: - Implementing automation functions that facilitate hassle-free calculation updates The spread sheet calculates distances and pricing for the transport industry I would like a section that allows for me to devide the fine number So if I type 24 it will give me the final number devided by 24 ect Then at the end off the of the F column it adds all that info up. Make it look amazing Have a email or print function so that part of the sheet can be emailed. Create a section not in the drop down box that allows for manual entry of name and number The ideal candidate for this project should: - Have extensive experience using Micro...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Master of Mail Merge Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...predominantly use Microsoft Word for my mail merge operations, and I'm keen to find a consultant who is well-versed in this program. Below are the primary tasks this project entails: - Creation of mail merge templates: I need someone who can design effective, streamlined templates for my mail merge operations. These should be versatile and easily adaptable for a variety of documents. - Importation of recipient data: This usually comes from diverse sources. The ability to accurately yet swiftly import key data is crucial for my operations. - Personalization of merge documents: These include letters, envelopes, and labels. I require someone proficient in tailoring documents according to specific recipient data. The ideal candidate must have a strong working knowle...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient Excel user who can improve our current student attendance trackin...Categories:** I want a system where we can create and rename attendance categories as per our unique needs. It should also allow us to set attendance thresholds and opt for different color codes for different categories. Additionally, having a highlightable trend line to show the fluctuation in attendance against classes or periods would be beneficial. The ideal applicant should be well-versed in Microsoft Excel functionalities such as formatting, graph creation, and automation. Previous experience in creating educational management tools or similar projects would be a plus. I require someone with a keen attention to detail and a knack for converting numerical data into impactful visua...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...update feature for files I change on a webserver the launcher is linked to ( method, look in pinned document for an example) - Discord Rich Presence for improved interaction - An anticheat system that deletes any files not on my webserver in the %appdata%/.fcck folder - Custom Exe logo that aligns with my PvP-Kingdom Server brand - Support for both Premium and cracked versions (Mojang/Microsoft connections) - Unique Java ARG that allocates at least 8GB RAM to run the game - Links to social media and my official website within the launcher Finally, besides having all the aforementioned features, the launcher needs to provide users with an engaging experience. This would involve a striking UI with custom images that come into view during updating and in the launcher menu. PS: T...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...procedures. Ensure compliance with financial regulations and standards in all transactions and reporting. Qualifications: Prior experience in a business finance role, preferably with a background in bookkeeping or accounting. Familiarity with payroll processing and a solid understanding of standard accounting principles. Strong command of financial software systems and databases, as well as Microsoft Excel or equivalent spreadsheet tools. Detail-oriented with superb organizational skills. The ability to maintain confidentiality and exercise discretion. Strong time management skills with the ability to meet deadlines. Excellent communication and interpersonal skills to interact effectively with employees and management. This position requires a responsible individual who can mana...

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Experienced Python Developer Wanted 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeki...seeking an experienced Python developer who is familiar with OAuth 2.0 and the Microsoft Graph API. Key responsibilities will include: Creating a Python script that: - Securely authenticates and Yahoo Mail users. - Waiting for a new mail to come like imap-idle does. - Enabling the reading of emails from both providers post-authentication. - Incorporating a specific email filtering function that sorts emails by date. You must create the app required on each of the platforms for the testing and guide me to create my apps into the platforms A strong understanding of secure authentication processes and email service APIs is necessary for this project. Familiarity and prior experience working with Microsoft Graph API and OAuth 2.0 authentication are highly recomm...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a reliable freelancer skilled in Excel data entry to assist with entering textual data into an Excel spreadsheet. Your expertise in sorting data will be vital for this task. Below are the key requirements for this role: • Proficient in Microsoft Excel. • Strong data entry skills focusing on textual data. • Experience in data sorting to ensure easy retrieval and reference. • Attention to detail to ensure data accuracy is maintained throughout the task. A careful and dedicated freelancer willing to proofread their work to ensure its accuracy would be ideal for this task.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned game developer to optimize a 2D tile-based MMORPG game client from the early 2000's. The work will focus on improving the client's ...- Performance optimization: I'm looking for high performance optimization of the client. The goal is to ensure that the game runs smoothly and efficiently, ensuring excellent user experience. The ideal freelancer for this project would be someone who has: - Extensive skills in game development & optimization - Experience working with 2D tile-based MMORPGs - Strong understanding of character dynamics within game-play - Proficiency in improving camera movement for a more immersive experience. This project promises to be an engaging challenge for a skilled game developer interested in reviving classic ga...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน microsoft dynamics ชั้นนำ