ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microsoft exchange งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Excel user to type in less than 500 text entries into an Excel sheet. The data will be organized into rows and columns. Skills & Experience Required: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in data entry - Attention to detail Looking forward to seeing your bids.

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Excel user to type in less than 500 text entries into an Excel sheet. The data will be organized into rows and columns. Skills & Experience Required: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in data entry - Attention to detail Looking forward to seeing your bids.

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...can help with automation in Excel. The specific tasks will be discussed more in detail once we've settled on the right freelancer, but it will involve creating macros to streamline operations. Key Responsibilities: - Developing and implementing macro scripts - Enhancing the existing process to improve efficiency - Offer solutions and improvements in the process Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in developing macros - Strong comprehension of Excel functions and VBA - Excellent problem-solving abilities - Ability to work independently This project is a great opportunity for anyone who loves problem-solving and efficiency. Your contributions will make a significant impact by streamlining our operations in Excel. Prior experience with similar ...

  $7 - $33
  ปิดผนึก
  $7 - $33
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a detail-oriented data entry operator with a strong command of Microsoft Excel, particularly around intermediate-level skills, such as using VLOOKUP and HLOOKUP functions. Your tasks will primarily focus on: - Entering data accurately and efficiently into Excel - Formatting data in a standard format to maintain consistency - Creation of visually complex charts and graphs is not required, however, a basic understanding is appreciated. Ideally, you would have previous experience in data entry positions and a demonstrated ability to manipulate Excel functions at an intermediate level. Do you have what it takes to ensure accuracy and speed in data entry? This might be the perfect opportunity for you.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Excel Conditional Formula Expert 22 ชั่วโมง left

  I'm in need of a specialist by my side who understands the power of conditional formulas in Excel. My focus is on performing specific calculations based on certain conditions within my financial records. Key Tasks: - Developing and refining conditional formulas in Microsoft Excel - Ensuring accurate and efficient calculations on financial records - Quality checking for any potential errors Ideal Freelancer: The right person for this project is an adept Excel user with a deep comprehension of conditional formulas. Prior experience in financial data management would add a feather in your cap. Moreover, if you have a knack for spotting and resolving errors in data analysis, you might be the perfect fit.

  $49 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...goal of this project is to execute the exchange of JSON data between a C# application and an HTTP server managed by Python. As a contractor, your primary task would be to: - Construct a C# module that can effectively submit product-specific JSON strings to an HTTP server. - Develop a Python-based HTTP server capable of receiving the JSON string from the C# application, process it, and then return a result. Ideally, the resultant returned by the Python HTTP server should be in the format of JSON data that holds process result. The successful bidder should possess the following skills and experience: - Proficient in both C# and Python languages - Solid understanding of HTTP server implementation and management - Proven experience in data exchange between different app...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...can help with automation in Excel. The specific tasks will be discussed more in detail once we've settled on the right freelancer, but it will involve creating macros to streamline operations. Key Responsibilities: - Developing and implementing macro scripts - Enhancing the existing process to improve efficiency - Offer solutions and improvements in the process Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in developing macros - Strong comprehension of Excel functions and VBA - Excellent problem-solving abilities - Ability to work independently This project is a great opportunity for anyone who loves problem-solving and efficiency. Your contributions will make a significant impact by streamlining our operations in Excel. Prior experience with similar ...

  $7 - $39
  ปิดผนึก
  $7 - $39
  18 คำเสนอราคา

  I am currently seeking a seasoned Microsoft specialist focusing on data analysis. The scope of the project involves primarily analyzing and interpreting customer data. Key tasks: - Interpret customer data - Deploy various data analysis techniques to achieve specific insights - Use the Microsoft suite to effectively present the acquired data - Deliver valuable insights about customer segmentation based on the interpreted data Ideal skills and experience: - Proven experience in data analysis, particularly in the field of customer data - Strong expertise in using Microsoft-based analysis tools - Excellent understanding of customer segmentation theories and practices - Exceptional data interpretation skills coupled with solid decision-making ability - Bachelor's d...

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Multidisciplinary Technical Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a seasoned technical writer who can craft compelling content for my website. The successful candidate should have expertise not only i...electrical engineering fields, knowledge in describing and detailing structural analysis, building designs, construction management, HVAC systems, and electrical systems is essential. • Plumbing content should also cover plumbing systems comprehensively. Additionally, the writer should also have experience and familiarity in a variety of software and technologies such as but not limited to: • Microsoft Office Suite • AutoCAD • MATLAB • SAP2000 • Revit • CATIA • SolidWorks • ANSYS Your ability to convey complex concepts in a way that's engaging for our audience while still being informative,...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  In need of a specialist in producing comprehensive reports via MYOB. Specifically, I require a detailed stock order forecast that integrates current stock levels, sales history, the lead time for restocking, and existing orders placed with suppliers. ...sales history, the lead time for restocking, and existing orders placed with suppliers. This data will significantly improve our business decision-making process. The final report should be formatted as an Excel spreadsheet for easy analysis and future use. Ideal skills and experience: - Proficiency in MYOB software - Excellent data analysis skills, particularly in forecasting - Proficient in Microsoft Excel - Experience in inventory management - Strong attention to detail - Ability to communicate complex data in an easy-to-underst...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Microsoft Business Central - US / CANADA Based Freelancers ONLY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...guide our company through a multifaceted project involving Microsoft Business Central. Our primary goal is to enhance our operational efficiency through implementation, customization, training, and a thorough audit of Microsoft Business Central within our systems. Specifically, we aim to make significant improvements in three critical areas of our business: - **Financial Management**: Streamlining our financial operations for better accuracy and efficiency. - **Inventory Management**: Optimizing our stock levels and managing supplies more effectively. - **Sales and Customer Management**: Enhancing our sales strategies and customer relations for increased satisfaction and loyalty. We have existing systems in place with Microsoft Business Central in cloud that...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Excel Data Visualization Expert Needed 16 ชั่วโมง left

  ...recurring monthly data set with complex multidimensional features that I'd like to transform into clear, understandable visual representations. Key Tasks: - Create line graphs from multi-variable, multidimensional monthly data - Ensure the graphs are as interactive and user-friendly as possible - Provide insights on the patterns and trends from the data Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Excel and data visualization tools - Must have experience dealing with complex data sets - Able to produce minimalistic, clear, and interactive graphs - Possesses excellent attention to detail and strong analytical skills Understanding complex data and turning it into simplified visuals is no simple task. If you thrive in solving such challenges, this project is for you. I ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Concept Video (must be visually appealing) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cloud image when all assembled. Next, a box image with text "MDM" should be displayed with interacting arrows. Finally, three long oval (or bars) shapes will be displayed listing the key benefits of this concept. New scenes will be added to this video later so this is just the start of a bigger project. Specifics to Keep in Mind: - This video is primarily meant for promoting a new data exchange portal concept - Video must be eye catching and very appealing - Our target audience consists of working professionals, so the content should be catered accordingly. - The attached document contains very crude imagery of my vision - Background color are up to you Ideal Candidate: - You have exceptional video editing skills and an eye for crisp, engaging imagery. - ...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I need an experienced data entry specialist to assist in managing a Microsoft Excel spreadsheet. The task involves primarily numerical data entry and ensuring information is accurately represented and error-free. Key Responsibilities: - Efficiently input numerical data into Excel - Maintain data integrity by revising any errors - Regularly update and manage the spreadsheet Ideal Skills: - Proficiency in Microsoft Excel - High attention to detail - Strong numerical data entry experience - Quick and accurate typist.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced developer who can create a browser extension for both Google Chrome and Microsoft Edge. Detailed Requirements: - The extension should allow users to select specific content within the browser by drawing a rectangle and then take a screenshot of that specified area within the web browser. - A crucial feature the extension must have is the ability to save that screenshot as a .jpg file and then send the captured screenshot to a specific URL/IP Address for our web based application to process the image. There is an existing browser extension that we like which can be found here. After installing, this extension places a button next to the address bar of the browser

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...build the interactive user interface. Employ libraries like or for canvas drawing functionalities. Backend: Develop the backend using Node.js and for handling WebSocket connections, user authentication, and session management. Utilize a NoSQL database like MongoDB for storing whiteboard session data. WebSockets: Implement WebSocket communication for real-time data exchange between the server and clients. Use libraries like to simplify WebSocket integration and handle connection management. Authentication: Implement user authentication using libraries like or JSON Web Tokens (JWT) to authenticate users and manage session states securely. Deployment: Deploy the application on a cloud platform like AWS, Heroku, or Google Cloud Platform to ensure

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  E-commerce Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specifics will be communicated clearly. Ideal Skills and Experience: • Proficiency in E-commerce website development • A robust understanding of online selling principles • Experience working with different web development tools and technologies • Strong attention to detail to ensure the website's easy navigability and user-friendliness • Excellent communication skills, to facilitate smooth exchange of ideas and information Consideration will be given to those who can provide examples of past E-commerce websites they have developed. Your proven expertise in this field will be of high importance for this project. Your responsibilities will include design, development, and deployment of the site, anticipating any potential bottlenecks or challenges...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา

  I’m looking for a skilled individual to assist in reorganizing an array of financial data into an Excel table. The primary financial data fields to be included are related to the revenue and net profit. Below is what an ideal candidate for this project should possess and the tasks to be executed: Qualifications required: * Proficiency in Microsoft Excel … index match formulas Tasks to be performed: * Pull data from an existing set of records * Format that data into a predefined layout (I have created the table) * create graphs from table The objective of this project is to transform the financial data into a user-friendly format, thus enhancing its readability and comprehension. It is expected that the final deliverable would be a well-organized Excel table sho...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Vivado Partial Reconfiguration (Dynamic Function Exchange) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert who can help me partially reconfigure an ML accelerator in Vivado. Although I'm not specific about the changes required, performance increase, memory efficiency improvements or/and supporting new hardware features may be necessary. The program is run on Pynq for image classification using a DNN. I am not settled on the classification task yet, so flexibility is crucial. Applicants should provide information about their relevant experience. Proficiency with ML accelerators, Vivado, Pynq and DNN is essential.

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am in need of an Excel template that can handle both numerical and date-oriented data. This template should be flexible and able to...selectively depending on the data at hand. I trust your judgment to decide when to use rows or columns as categories or entries. 3. Calculations/Formulas: While I am not certain about specific formulas or calculations that might be needed, I would like the template to be built with the capacity to easily include these if required in the future. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Microsoft Excel - Knowledge in advanced Excel functions and formulas - Understanding of data management in Excel - Previous experience creating customized Excel templates Your role will involve creating the said template and explaining its functionalities once ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...stop loss and take profit levels -The idea is to build a program that allows the user to trade multiple accounts the same way(every account will execute same orders) at the same time ,this way user will trade multiple accounts simultaneously, saving a lot of time. -Program will handle both futures and spot trades(this means it will be possible to use any possible order type available on the exchange , in any available asset,in example,set sell stop loss limit order for a given % amount of a certain asset (program should handle exception in case this asset is not in every account) -Accounts may have different funds so trades will be % based,order example : Long btc/usdt ,isolated,leverage,entry,stop loss,target, risk x% of account -Program should handle exceptions ,in example,...

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Versatile Virtual Administrative Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a highly versatile and efficient virtual administrative assistant to help maintain day-to-day operations for my business. Your duties ...generate further leads • Managing my social media pages • Implementing email marketing plans - creating engaging emails and sending them out to interested parties I anticipate requiring assistance for 25-30 hours per week, though this may vary depending on the workload. The ideal candidate will have excellent communication skills and should be familiar with the following tools and software: • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) • Customer Relationship Management (CRM) software • Social media management tools • Jobber Previous experience in a similar position will be highly regarded. I look fo...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...decided to transition from Google Workspace to Microsoft 365. The scope of the migration includes: - Email and related data - Content from Drive and Sheets - Contact and Calendar data Additionally, we need assistance in setting up the Active Directory and applying policies relevant to our organization's needs in Microsoft 365. We primarily aim to enhance the security and compliance capabilities through this migration. Thus, we are seeking a professional who is proficient in deploying Microsoft 365 for small businesses and has experience in migrating from Google Workspace. Essential requirements for this role include: - Detailed knowledge of both Google Workspace and Microsoft 365 - In-depth understanding of security and compliance features in Micro...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Creation Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...background and interests align with this project, please submit your proposal. 1. Order Placement: • A user (buyer) can create and submit an order with specific requirements. • The order is then made visible to freelancers on the platform. 2. Freelancer Selection: • Any freelancer can request to fulfil the order. • The buyer approves a freelancer based on their fulfilment of requirements. 3. Token Exchange: • Upon successful completion of the order, the buyer exchanges tokens as payment for the freelancer's services. 4. Reward System: • Points are awarded to both the buyer and the freelancer as a form of recognition for successful order completion. 5. Collaboration and Assistance: • If a freelancer faces challenges or is unable to fulfil t...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...Because this will lead to integration with a new feature, proficiency in PHP to seamlessly rewrite sections of the code is necessary. - Third-party API integration: The code rewrite will facilitate integration with a third-party API. Thus, you should possess the knowledge and experience in working with APIs, understanding their idiosyncrasies, handling the control flow, and managing the data exchange effectively. Ideal Skills and Experience: - Proficient in PHP and understanding of PHP threading - Proven experience in rewriting and updating PHP code - Experience working with third-party APIs - Strong debugging skills - Good understanding of integration processes - Accurate turnaround of project tasks - Fluent in English, both oral and written. The goal culminates with a ...

  $2 - $11 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $11 / hr
  19 คำเสนอราคา
  Word to PDF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a...high-resolution (300 dpi) PDF file. Key Features: - The content within the Word document should be converted into images, ensuring the text is non-editable. - The converted images should be of high quality (300 dpi). - The layout and format should be meticulously consistent with the original Word document. Ideal Skills: - Prior experience in document conversion into PDF. - Proficient in using Microsoft Word and Adobe Acrobat. - Strong attention to detail to ensure no loss of formatting or information during conversion. - Experience working with image resolution and quality enhancement. By fully understanding and fulfilling these specifications, you would greatly assist in maintaining the integrity of our documents while enhancing their portability and security. ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  206 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Power Automate who can assist me with several tasks. Responsibilities include: - Building automated workflows, primarily around data collection and analysis in a Microsoft Office 365 environment. - Integrating these workflows with other applications in Office 365. - Troubleshooting any existing flows that might be problematic. The ideal candidate will have extensive knowledge of and experience in Power Automate. Experience with Microsoft Office 365 is a must. Understanding of SharePoint and Dynamics 365 will be a plus, although not essential.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of a professional who can handle the task of formatting a word document into a well-structured report. Your responsibilities will entail: 1. Adjusting Font Style and Size: Your task ...attractive layout. 3. Heading and Paragraph Styles: Formatting the headings and paragraphs appropriately is crucial to ensure a well-structured and readable document. 4. Creating a Table of Contents: The document requires a comprehensive table of contents that can give readers an overview of the document's contents and allow them to navigate it easily. This job requires someone well-versed in Microsoft Word capabilities and an excellent eye for detail. Experience in preparing formal reports would be a plus. Please submit your bid if you can deliver this task promptly a...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for an efficient freelancer who can help me convert a text-only PDF document into an editable Word file. The purpose of this conversion is to have the document ...of this conversion is to have the document in an editable format. Key Responsibilities: - Ensure that the conversion from PDF to Word maintains the original layout of the document as there is no specific new format needed. - Although the document is text-only, attention to detail is imperative to ensure that no data is missed during the conversion process. Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Word - Has previous experience in PDF to Word conversions - Has a keen eye for detail - Able to accurately maintain original layouts Please, ensure to provide examples of previous similar projects in your pr...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  2hr project! DO NOT BID AND ASK FOR MORE MONEY LATER In this project, I need an organized, detail-oriented f...hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero will be highly valued. Example file attached. only data from BEFORE 12/03/2...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  In this project, I need an organized, detail-oriented freelancer to manually convert data from four disordered xlsx files into a single, clean CSV file with four columns compatibl...hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero will be...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I need an expert who can establish an automated process where submitals on a Google Form are immediately sent to a Google document for printing. Here's what the task entails: - Development of an automation process, using any platform (like Zapier, Integromat, Microsoft Flow, etc), that triggers every time a form is submitted. - Should make sure that the process is seamless and accurate, so the information in the doc matches the form's submission exactly. - The end goal is to make the submissions available for print instantly after they have been submitted. Ideal skills include: - Proficiency in using and linking Google tools (Forms, Docs) - Experience in automation process setup - Keen attention to detail to ensure accurate information transfer. Please, in your bid, me...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of a freelancer who possesses strong Microsoft Excel skills and expertise. This project requires data entry of text data in an organized format in an Excel spreadsheet. Project Details: - Enter text data into Excel spreadsheet - Arrange the text data in a mixed format i.e. in rows and columns Key Skills Required: - Proficient in Microsoft Excel - Excellent data entry skills - Fast and accurate typing - Attention to detail The freelancer should ideally have a good understanding of Excel functions and be able to deliver the work ASAP due to its urgent nature. Your assistance in this fast-paced task is very much appreciated.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Data Entry and Marketing Copywriting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone competent in simple data entry and penetration of marketing materials. Your tasks will require the following: - Input data into a Word document. Familiarity with Microsoft Word is important. High accuracy and attention to detail are critical. - Write marketing content. Previous success with writing compelling marketing materials is ideal. You need to understand how to engage and persuade my target audience. Previous experience in both simple data entry and marketing copywriting is required. Please provide examples of your work when bidding. A keen eye for detail and ability to work quickly without compromising quality are key skills needed. I look forward to working with a proficient and reliable professional.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm in search of someone with advanced knowledge of Microsoft Excel to assist with a number of tasks related to formatting and formula creation. Tasks: - Formatting data - The selected candidate would need to have solid experience with applying conditional formatting, adjusting column widths, as well as creating headers and footers. - Creating formulas - The ability to create formulas is crucial for this role. The specific formulas that need to be created include Sum, Average, and Count. Skills and Experience: The ideal candidate for this job should possess: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in Excel data formatting and formula creation - Strong knowledge of Excel functions (including Sum, Average, Count) - Attention to detail If you are experienced...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm in search of someone with advanced knowledge of Microsoft Excel to assist with a number of tasks related to formatting and formula creation. Tasks: - Formatting data - The selected candidate would need to have solid experience with applying conditional formatting, adjusting column widths, as well as creating headers and footers. - Creating formulas - The ability to create formulas is crucial for this role. The specific formulas that need to be created include Sum, Average, and Count. Skills and Experience: The ideal candidate for this job should possess: - Proficiency in Microsoft Excel - Proven experience in Excel data formatting and formula creation - Strong knowledge of Excel functions (including Sum, Average, Count) - Attention to detail If you are experienced...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  PowerBI deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PowerBI expert but not just a BI tool person but someone who can go into Azure on the microsoft site and work and deploy the powerbi report on the azure server using our account. we have existing reports that need deployment

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  i need a expert for Ad. on cricket exchange application. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an advertising expert with a specialized understanding of cricket exchange applications to drive user engagement specifically with banner ads. Objectives center on increasing interactivity with ads, with a broad goal to enhance user engagement overall within the application. Ideal candidate should possess: - Proven experience in app-based banner ad creation and implementation. - Deep understanding of user engagement strategies and analytics in cricket exchange applications. - Innovative thinking to create engaging, interactive banner ads. The end game is to create an ad experience that users willingly interact with, driving engagement and fostering a brand-user connection that resonates even when the app is closed.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  PHP POS System Auto Print Function 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled PHP programmer who can augment my exist...with an auto-print function. The ideal freelancer for this job has experience configuring hardware - specifically thermal printers - through PHP. The new function should be able to automatically print a receipt after every transaction through a thermal printer, without any preview or interaction from the system or printer. This function must work both in Andriod devices and Ios devices. Also microsoft devices and web browsers. You can watch this video tutorial for more info: The receipts should include: - Itemized Purchase details - Customer Details - Company information Proficiency in PHP, hardware configuration, particularly Thermal printers, and POS systems are key for this project.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...technical skill, creativity, and comprehensive knowledge in DeFi ecosystems, financial and legal frameworks, and blockchain deployment strategies. The ideal candidate will have in-depth experience with Ethereum-based smart contracts, DeFi protocols, cryptocurrency exchanges, tokens, regulatory compliance, and financial principles. Responsibilities: - Design and develop a smart contract for multi-exchange arbitrage using flash loans, ensuring adaptability to different exchanges, cryptocurrencies, and flash loan sources without the need for direct code alterations. - Ensure the smart contract adheres to the highest standards of security, efficiency, and user-friendliness, including comprehensive testing and detailed documentation. - Oversee the deployment of the contract on both ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...list" - has search to search for available symbols - list available symbols when start searching - do only top 10 available symbols. No scroll. - each available option has an "Add" button. - user this available symbols dummy data: [ { "AMD", "Advanced Micro Devices Inc."}, { "CCL", "Carnival Corporation"}, { "MSFT", "Microsoft Corporation"}, ] - for the items in the list use this dummy data: [ { "AMD", "197.26"}, { "CCL", "22.12"}, { "MSFT", "345.29"}, ] Symbols list selector (modal) Allow user to select one of the symbol l...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Development Project with WI-FI, MQTT, WEBSOCKET, and ESP32 This project aims to develop a code that enables an ESP32 device to connect to a server via WI-FI, using MQTT and WEBSOCKET for sending and receiving data. The focus is on connection stability and efficient communication between the device and the server, ensuring secure and reliable data exchange. ---- Projeto de Desenvolvimento com WI-FI, MQTT, WEBSOCKET e ESP32 Este projeto visa desenvolver um código que habilite um dispositivo ESP32 a se conectar a um servidor via WI-FI, utilizando MQTT e WEBSOCKET para o envio e recebimento de dados. O foco é na estabilidade da conexão e na eficiência da comunicação entre o dispositivo e o servidor, garantindo uma troca de dados segura e confi&...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient Microsoft Teams expert to construct a business Teams account tailored to fit my company's structure. We are a mid-sized business consisting of five key departments–– Reception, Management, Support, Performers, and Accounts–– with an anticipated member count of 11 to 50 users per department. Your responsibilities would encompass: - Initial setup of the Teams account for the business - Creation and organization of the five specified departments on Teams - Accommodating up to 50 users per department While I am uncertain about the specific roles or permissions that ought to be assigned to each user, I am open to professional recommendations. Ideal candidates should have: - Strong command of Microsoft Teams, with...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา