ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microsoft hololens งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Thai Language Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...capturing all content and speaker nuances. Proofread and edit transcripts for accuracy, consistency, and adherence to style guides. Stay up-to-date on Thai language trends and cultural references. Qualifications: Native or near-native fluency in Thai language. Excellent listening comprehension skills and a keen ear for detail. Strong typing skills and proficiency in word processing software (e.g., Microsoft Word). Experience with audio recording and editing software (a plus). Experience with transcription software (a plus). Experience with translation (a plus). Excellent written and verbal communication skills in Thai. Ability to work independently and meet deadlines. Strong attention to detail and accuracy. Benefits: Competitive salary and benefits package (depending on expe...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Excel Data Entry -- 2 6 วัน left

  I'm looking for a freelancer with expertise in data entry to assist with tasks in Excel. Tasks: - You'll be working to enter data into an Excel sheet. Nature of Data: - The data to be entered will be a mixture of numerical and textual. Size of Project: - You'll be handling an Excel sheet containing between 100-500 rows and columns. Required Skills: - Proficient in Microsoft Excel - Fast typing skills with a strong attention to detail. - Strong numerical and textual data entry skills.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm looking for a detail-oriented freelancer to help me with an Excel data entry project. The task primarily involves typing text from scanned documents into my Excel sheet. **Key Requirements:** - Accurate typing of text from scanned documents into Excel - Organizing the data into tables and lists **Skills Needed:** - Proficient in Microsoft Excel - Attention to detail to ensure accuracy - Experience in data entry, ideally with scanned documents - Ability to organize data into tables and lists The ideal candidate should be comfortable working with scanned documents, have a knack for accuracy and attention to detail in typing, and be able to organize the data effectively into tables and lists in Excel.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  C++ MFC Expert for Bug Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled C++ MFC expert, specialising in bug fixing. My software is experiencing runtime errors during specific operations, and I require assistance to diagnose and correct these glitches. - Tasks will include tracking down the source of these errors and rectifying them. Skills and Experience Needed: - Extensive knowledge and experience with C++ and Microsoft Foundation Classes (MFC) - Strong debugging skills - Proven experience in handling runtime errors - Capacity to understand complex software operations - Exceptional problem-solving abilities. If you have the relevant experience in resolving runtime errors in an MFC environment, I welcome your bid.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Yellow-Themed Professional PowerPoint Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced designer to develop a Microsoft PowerPoint template. Being a professional-themed project, I expect a sophistication that will portray my engagements in a streamlined, clear, and engaging manner. Key Aspects: - Single master slide design - Dominant color: Yellow Ideal Skills: - PowerPoint design expertise - Graphic Design Knowledge - Fluent in English to understand communication nuances The right freelancer should combine their creativity with a professional outlook. Remember, less is more in this scenario. Looking forward to an elegant, yellow-themed design that can encapsulate my professional presentations in a single master slide. Familiarity with corporate designs is a bonus. The slide is used to provide a monthly update on key information to ...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Drupal 10 & Microsoft 365 Expertise Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...10 and Microsoft 365 Suite (MS Forms, PowerApps, Power Automate, SharePoint Online). • Drupal 10 Services: The Drupal 10 project should include features like custom theme development, content management system, user registration and login, search functionality, and issue troubleshooting. - Theme Development: The custom theme should adhere strictly to our corporate branding guidelines and styleguides. • Microsoft 365 Services: The professional should also have expertise in MS Forms, PowerApps, Power Automate, SharePoint Online, and related M365 knowledge and competencies to ensure smooth operation of the systems. In total, this project will involve approximately 400 man-days of work, with 200 man-days dedicated to Drupal 10 services and the remaining 200 ma...

  min $36685
  ปิดผนึก NDA
  min $36685
  8 คำเสนอราคา
  PERT Analysis (inventory management and forecasting) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist with a PERT analysis for my project scheduling needs. - The focus of this job is on project scheduling - I would require the PERT analysis to be at a small task level; a detailed task breakdown is not necessary - You will need to integrate the PERT analysis with Microsoft Project This project would be most suitable for a freelancer with: - Proficiency in PERT analysis - Experience with project scheduling - Knowledge of Microsoft Project or similar tools

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I am searching for a proficient and attentive freelancer to assist with data entry tasks, specifically within Microsoft Excel. The role will require the successful candidate to be highly tech-savvy, with a strong background in Excel and an eye for detail. Key Responsibilities: - Handle diverse data entry tasks within Microsoft Excel - Ensure accuracy and consistency throughout the Excel spreadsheets - Offer quick turnaround times for tasks, while maintaining quality Ideal Skills: - Excellent knowledge and proficiency in Microsoft Excel - Previous experience in data entry roles - Strong attention to detail and accuracy - Ability to work quickly and efficiently under minimal supervision.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I need a training manual created from a series of PowerPoint sli...Requirements: - Design a moderately detailed cover for the manual that reflects its training purpose. The design should be visually appealing and professional. - The manual should be a clear and easily accessible guide to the training content. - No interactive elements are required. Skills and Experience: - Experience with graphic design, particularly in creating book or manual covers. - Proficiency in Microsoft PowerPoint and the ability to convert slides into a cohesive document. - Understanding of instructional design and the ability to create a logical and user-friendly structure for the manual. The ideal freelancer will be able to translate the content from the slides into a well-designed, print-ready traini...

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  PowerPoint Redesign of JPEG Diagrams 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled PowerPoint designer who can transform two JPEG diagrams into visually engaging PowerPoint slides (Or maybe Microsoft word) The goal is to make presenting information more impactful and striking. I have attached both the images that I require to be update/remade. These are the only copies that I have in png file types. - Modernisation: Though I'd like the new diagrams to reflect a revised color palette as the originals, I am keen for an updated, fresher look to make the overall presentation contemporary. I am also happy to used new/revised people icons. - Simplicity: I do not require any interactive elements like hyperlinks or animations, just a clean, aesthetically pleasing design that can effectively communicate the information. Ideal freelance...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  Seeking an expert Access Developer to undertake some key aspects of a l...database for our office team. Tasks include: - Database Design and Development: Plan and construct a robust relational database incorporating more than 20 tables. - Form Creation and Customization: Create and customize user-friendly forms for data input and manipulation. - Report Generation and Analysis: Design analytical reports that will aid our decision making. Ideal skills: Proficiency in Microsoft Access, understanding of relational database theory and form design, experience with report generation and analysis. Prior experience working on large-scale databases would be a plus. This project offers a challenge but also a great opportunity for you to showcase your expertise and abilities as an Access ...

  $711 (Avg Bid)
  $711 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...small scale of not more than one hundred websites each day. ******* TESTING ******* You must test your script on Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition to ensure that it runs properly on Python 3.10.12, on the current stable version of Google Chrome, on Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition. I do not care if your script runs on any other operating systems or any other browsers. If you typically use Microsoft Windows, please consider setting up a virtual machine to install Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition so you can test your code properly. In particular, if I were to send you a bug report, I would not like to receive a reply from you like, “The script works 100% perfectly for me on Google Chrome on Windows 11. Because I am a 100% perfect engineer, who always ships code that is 10...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  VSLS Agency Information Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...these details into a spreadsheet. Responsibilities: -Conduct basic research to locate contact information for 25 specified agencies. -Validate that email addresses are current and active. -Accurately enter all data into a provided spreadsheet format. Requirements: -Experience in data collection and validation. -Proficiency in basic research and use of spreadsheets (e.g., Google Sheets or Microsoft Excel). -Ability to deliver accurate results within a set timeframe. -Project Length: Short-term, estimated completion within one week. ( MAX 80 AUD as a test round, if the work is good, Larger jobs will come) Application Instructions: Please message me with the keyword "VSL" at the beginning of your application to confirm that you have fully read and understood the jo...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Government Grant for IT/Digital Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ** Please do not apply. If you don’t meet the must have criteria at the beginning of this job description post. We are looking for a motivated and successful grant writer located within Canada! The grant writer will be responsible for locating, researching, and applying for potential funding opportuni...opportunities; * Comprehensive knowledge of research, and the ability to distinguish and identify Ontario/Canadian Grant opportunities • Ability to work effectively under pressure; • Excellent writing and verbal skills; • Be highly organized with the ability to implement systems and follow-up processes; • Proficiency in research, interpreting, and analyzing diverse data; • Excellent Computer skills (Microsoft Office Word, Access, PowerPoint and Excel),...

  $780 (Avg Bid)
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Advanced VBA and Excel Specialist Needed -- 5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dough one Sources is looking candidates for Senior Business Analyst – VBA, Advance Excel. Job Role: Senior Business Analyst Job Location: Remote Experience: 4 + Years as Business Analyst – VBA , Advance Excel 3+ years of experience is required in creating dashboards in Manufacturing, Banking, Retail Industry. Working Hour: 3 hour per day (per day)...performance improvement and suggestions. • Understand and prepare Ad hoc reports. • Identify the opportunities of automating reports, snapshots and dashboards using advanced formulas, Advanced Excel, Python and other techniques • Consolidate, sort, organize and summarize data using basic mathematical operations • Interpret data and metrics using charts, tables, Dashboard and other graphics in Microsoft...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can breathe life into a 20-page Microsoft Word document (no need for you to research, I need just your creativity to adjust the document). Here's what I'm after: • Use of custom fonts for a unique look • Development of a color scheme that permeates the document • Designing an interesting yet professional header and footer and unique cover page On top of this, I need someone with proficiency in inserting tables and graphs into the document, making it more interactive and engaging. The attached document will give you an idea about what I am looking for (DON'T make it as same the attachment, just I need something similar to it) Ideal Skills for this project: Microsoft Word, Graphic Design, Typography. Exp...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  PERT Analysis for Project Scheduling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist with a PERT analysis for my project scheduling needs. - The focus of this job is on project scheduling - I would require the PERT analysis to be at a small task level; a detailed task breakdown is not necessary - You will need to integrate the PERT analysis with Microsoft Project This project would be most suitable for a freelancer with: - Proficiency in PERT analysis - Experience with project scheduling - Knowledge of Microsoft Project or similar tools

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Productbrochure / Productcatalog Edit / Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Productbrochure / Productcatalog Hello, we have technical Products here in Europe and search a solution for Productbrochure and Productcatalog as PDF output. I have worked before with Microsoft Publisher, but I search a solution for 2 Catalogs. First Catalog with small products and easy products with photos, details, part number, price for automatic publishing via a Excel File and the second Version is a Catalog which i must make with a software manuell/self, because very strong products, which are not possible to create via excel, only a catalog as information and .... have you a easy and good solution for us, that we can change weekly the products because we add every week 10-50 new products in our excel / erp / website and in the brochure than. But we need a easy software whic...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm in a project to migrate Windows devices to new Microsoft 365 Tenant. The devices are registered in Intune in the current tenant and users are using their Microsoft work Account to log in to Windows. After I retire the device from Intune Portal (Source Tenant) ...and try to add a new work account (that is the user account in the destination tenant) I got the following error message: "the work or school account couldn't be found. check the account name and try again" The user is signing in successfully to Services like Outlook, OneDrive,

  $576 (Avg Bid)
  $576 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking to collaborate with local job providers who can work in Serbian. I've successfully completed a Microsoft course and passed the certification in just two months. I'm particularly interested in working on tasks like document creation and editing in Word, creating and editing Power Point presentations, working with Excel sheets, as well as translation and proofreading in Serbian. Key Responsibilities: - Document creation and editing in Word - Creating and editing Power Point presentations - Working with Excel sheets - Translation and proofreading in Serbian Ideal candidates should have: - Proficiency in Microsoft Office tools - Excellent command of Serbian language - Strong attention to detail - Prior experience in translation and proofreading - Abil...

  $500 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a versatile software developer who knows his way around Microsoft Visual Studio. Your task will be programming a Windows application in C#. Key deliverables: 1. Design and create a Windows application; good understanding of data management is a prerequisite. 2. Integration of file management, user authentication, and database functionalities. Skills and Experience: - Proficient in developing Windows applications in C# - Comprehensive understanding of Microsoft Visual Studio - Proven experience in integrating file management, database capabilities, and user authentication into an application. Your application should include your past work portfolio, your relevant experiences, and a detailed proposal for the project. This position demands creativity, t...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...easily, link, and deploy across all users. - An active countdown clock feature within the signature. - Compatibility with Microsoft Outlook, our primary email client. Additional Requirements: - While not essential, the ability to track interactions (clicks) on the email signature elements would be a nice to have. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills with a portfolio of visually appealing email signature designs. - Proficiency in HTML and CSS for email signature creation. - Experience in incorporating rotating banners and countdown clocks in email signatures. - Familiarity with QR code generation and usage. - Previous work with Microsoft Outlook email signatures is highly desired. - Familiarity with tools for tracking email signature in...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Conversion of Construction Scheduling to Microsoft Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 3 construction programs currently in Excel that I need to be converted into Microsoft Project. The programs are primarily focused on project scheduling and do not require resource management features. Key requirements: - Convert 3 construction programs from Excel to Microsoft Project - Create interactive Gantt charts with dependencies - No need for resource management features, just the scheduling aspect Ideal skills/experience for this project: - Proficiency in Microsoft Project - Experience in project scheduling and Gantt chart creation - Previous work in construction or similar industries would be beneficial Feel free to ask me if you need any further details.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  PDF Conversion Retype 6 วัน left

  I have a Microsoft Word document that I need converted to PDF. The process involves converting the content of the Word doc into a PDF file while preserving all the images within the document. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word and PDF conversion - Attention to detail to maintain original document layout - Experience with image preservation during document conversion - Familiarity with different formatting requirements between Word and PDF

  $571 (Avg Bid)
  $571 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I require a meticulous professional to help transfer text data from a series of printed documents into an Excel sheet. There's no special symbols or diagrams at all, just plain text. Ideal Skills and Experience: - Thorough understanding of Microsoft Excel - Attention to detail - Proven experience of working with printed documents - Excellent typing speed with the high level of accuracy The project needs to be completed accurately with consistency and timely manner.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Swift Excel Tool For Cash Management 3 ชั่วโมง left

  I'm in urgent need of a seasoned expert in Microsoft Excel, particularly in creating financial models with emphasis on cash flow management. The ideal freelancer for this project should have proven experience in constructing similar tools for businesses. Key Areas of Focus: 1. Housemaid Cash Flow Tracker: This spreadsheet will facilitate tracking cash provided to our two housemaids and matching their submitted invoices. With three team members involved, it needs to be straightforward and efficient. 2. Monthly Household Budget Expenses: This spreadsheet will serve as a comprehensive monthly budget for all household expenses, including groceries, Amazon purchases, and payments to other suppliers. I envision a format where invoices and supplier names are listed vertically, with ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...analyze and retrieve specific information from. This is a two-fold task and requires proficiency with Microsoft Azure and its document intelligence capabilities. Your primary responsibilities will be: - Utilizing OCR to transcribe the contents of the legal contracts. - Harnessing Microsoft Azure's information extraction feature to sift through the transcribed data and retrieve key information. A successful candidate should have: - Proven experience in working with Microsoft Azure document intelligence. - A clear understanding of OCR. - Background in handling and analyzing legal documents. Hi, I want to create a proof-of-concept of a model that can search and retrieve information using microsoft document intelligence api with python code. As its a p...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...confidentiality and professionalism in all interactions - Other ad-hoc tasks to support the directors as needed The right person for this role: - Experience as an executive assistant, hotel manager, or any role that requires strong planning and management skills. - Strong communication skills in English, both written and verbal. - Proficiency in G Suite (Google Docs, Sheets, Slides, Gmail, Calendar) and Microsoft Office - Minimum 15 hours of work per week, with flexibility to adjust hours as needed to accommodate urgent requests. - Availability to work remotely and travel around Bali. - Availability to work during public holidays and weekends. When you are unavailable yourself, you will need to be able to organize a backup. - You will need a good laptop, and you will need to kn...

  $636 (Avg Bid)
  $636 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Hindi Script Digitalization to Microsoft Word 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a set of scanned Hindi documents that need to be transcribed into Microsoft Word for further processing. Key Requirements: - Digitalization: The main purpose of this task is to convert the scanned copies into a digital format. - Basic Formatting: The text should be typed with basic formatting (e.g. bold, italic, etc.) but does not need to exactly match the scanned copies. Ideal Freelancer: - Proficient in Hindi: The freelancer should have a strong command of the Hindi language to accurately transcribe the content. - Experienced in Data Entry: This project requires good data entry skills to ensure accurate and efficient transcription. - Proficient in Microsoft Word: Prior experience with transcribing documents in Microsoft Word is preferred. 3 books in Hindi scan...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  PPC Specialist for Conversion Rate Optimization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm actively seeking a savvy PPC expert to take the helm of my online advertising campaigns. I anticipate your vast expertise to guide this decision. Your Responsibilities: - Evaluating and implementing a strategy for an effective PPC campaign - Frequent PPC campaign monitoring and adjustment...performance Skills & Experience: - Proven PPC experience - Strong decision-making skills - Track record of improving conversion rates The key goal for this project is to significantly escalate my website's conversion rate. So, your application should showcase relevant experience where you've achieved this. The more details about your previous work, the better. Mastery of Google Ads, Facebook Ads, or Microsoft Advertising might be an advantage. Let's connect to dri...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Having a significant issue with my Outlook and Microsoft Business account. When I create a new users in our system they are UNABLE to send outgoing emails to external parties. To help solve the issue, I'm looking for a skilled individual with: -We use Proofpoint, microsoft office, and cloudflare -Domain knowledge, cloud flare, - Expertise in troubleshooting Outlook email - Knowledge about the ins and outs of email settings - Prior experience in dealing with similar issues Your task will be to resolve this issue so I can seamlessly send and receive emails across all our devices for all our employees

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Video editor for YouTube educational videos | 8-10 VIDEOS PER WEEK 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a channel where I make EXCEL educational videos, I upload 12 videos a month, between 5 to 7 minutes each. YOU MUST BE ABLE TO : - Have experience in editing videos for YouTube. - Have basic knowledge of Microsoft Office, to be able to edit the videos better. - Be able to edit 10- 12 videos consistently every week (Some will be only 1 minute long). IF YOU WANT TO STAND OUT FROM THE REST SEND US YOUR PORTFOLIO

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient professional who can create a report in Microsoft Access from a MySQL database. The report should contain data from the MySQL database, calculations or summaries of data, visualizations or charts, and be structured as a paginated report, using SQL language. The report should be designed to be accessed as a printable PDF document. It is not required to be interactive, as a static report is sufficient for my needs. Key Requirements: - Proficiency in Microsoft Access, MySQL, VBA, PDF, Python, and Excel - Competency in SQL language for data manipulation - Experience in designing paginated reports The ideal candidate should have a proven track record of creating similar reports, with the skills and knowledge necessary to work with the specifie...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...significantly. Links or a portfolio will be highly beneficial. - **Experience Level:** I'm targeting someone with an intermediate level of experience. You should have a solid track record and be comfortable tackling the complexities of IT development without needing extensive oversight. - **Skills and Expertise:** - Proficiency in relevant programming languages (Must have: Codeigniter, WordPress, Microsoft technologies like Azure, Power Apps) - Strong understanding of the full development cycle - Experience with both front-end and back-end development (specific skills depend on the project type) - Problem-solving abilities and a keen eye for detail This collaboration could span multiple projects, so I'm keen to establish a reliable, long-term relationship. If...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...of experience in each position - Total number of employees in each role - Comparison of compression pay between the nurse employees and nurse supervisors The compression pay should be calculated using a ratio comparison method, highlighting the variation in detail. I am also looking for a detailed analysis in the report explaining the compression shown. Required skills: - Proficient in Microsoft excel - Experience in generating analytical reports - Strong attention to detail - Understanding of the healthcare system and compensation structure is an advantage but not mandatory - Excellent data interpretation skills Your final deliverable should be an organized spreadsheet and comprehensive report I can present with confidence. Note* 1).The PASNAP ( Union name) 2023 LPN ...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need an expert in Microsoft Excel to build an efficient spreadsheet to monitor potential lost revenue due to late service deliveries. The ideal candidate would possess a strong background in creating financial models and understanding of revenue tracking. Key Requirements: - Proficient in Microsoft Excel, with emphasis on creating advanced, clear, and highly-functional spreadsheets. - Experience in financial modelling and understanding of revenue tracking. - Ability to automate the process as much as possible to minimize manual tracking. Objective: - Create an intuitive and efficient Excel spreadsheet to replace the current manual method of tracking potential lost revenue due to late service. Skills Needed: - Microsoft Excel - Financial modelling - Advanced s...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Military Professional Resume Crafting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a knowledgeable freelancer to construct a traditional, professional resume for my career in the Military/Security field. Ideally, I would like it formatted as a Word document. Key Requirements: - Proficiency in Microsoft Word, ensuring clean formatting and easy modification on my part. - Experience in crafting resumes, specifically in law enforcement and security sectors. - A keen eye for a professional, traditional layout that highlights my experiences and skills. Please include samples of previous similar work in your bid. Your attention to detail and understanding of the Military/Security sphere will be greatly appreciated.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...simulation was to analyze a system. I need this part to be refined and improved upon. - Improvement of Data Analytics Charts: The original data analytics charts were created using Microsoft Excel. These need to be redone with more finesse and potentially using more advanced tools and techniques. - Text Revision: The text accompanying the project needs to be revised. This includes ensuring that the text is clear, concise, and well-structured. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in simulation design and refinement - Strong background in data analytics and visualization - Experience with creating charts in Microsoft Excel - Ability to edit and revise technical texts Please note that the original project is available in PDF form, containing all the solutions, which ca...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer to help me create a pivot table in Microsoft Excel that will be used to find pricing quicker Key Requirements: - The pivot table must be created in Microsoft Excel. - The purpose of the pivot table is to find pricing easier The data sources which the pivot table will be using are confidential, and will be shared with the selected freelancer.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled individual with a strong command of Microsoft Excel and Word. The tasks at hand are primarily data entry, table creation in Excel and development of an instruction manual in Word. Key Responsibilities: - Efficiently perform data entry tasks in Excel. - Create tables in Excel to visually present the data. - Develop an instruction manual in Word. Ideal skills for this project include: - Advanced proficiency in Microsoft Excel, with a strong expertise in data entry and structuring information. - Proficiency in creating tables, and potentially pivot tables. - Strong experience in creating documents in Word, preferably instructional or informative content. - Attention to detail, as accurate data entry is vital. - Strong communication skills to unders...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  LMS Client-side Security Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...storage, and insecure third-party integrations specific to LMS functionalities. Tool Proficiency: We require a freelancer familiar with security testing tools like Burp Suite to conduct a thorough analysis of the website's code and functionalities. PII Identification: Identify any Personally Identifiable Information (PII) being sent to third-party services like Google Analytics, Facebook Pixel, and Microsoft Clarity. Recommend alternative methods for data collection that minimize PII exposure, if applicable. Reporting: Deliver a detailed report outlining the findings of the assessment, including identified vulnerabilities, recommendations for remediation, and potential security risks associated with PII transmission. Skills and Qualifications: Proven experience in web applic...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  In this project, I'm needing assistance to extract text data from printed documents and entering it into Google Sheets. This task involves meticulous attention to detail to ensure the accuracy of the data entered. The project requires a freelancer with strong data entry skills and the following qualifications: - Proficient in Google Sheets and Microsoft Excel - Excellent typing speed - Previous experience with data extraction - Ability to work with printed documents - Good at data categorization and organization - Proven track record of accuracy - Strong attention to detail If you have these skills, please bid for this project. Thanks in advance for your time and effort.

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...with the implementation of Peer-to-Peer (P2P) distribution solutions within our Microsoft SCCM environment. The project involves setting up either BranchCache with OSD Toolkit or Peer Cache to optimize the distribution of Windows 11 images across our network. The primary goal is to reduce network congestion and improve distribution speed while ensuring minimal disruption to our existing SCCM infrastructure. The consultant will collaborate closely with our internal IT team to define objectives, configure the P2P solutions, conduct a proof of concept (POC), and provide ongoing support and guidance throughout the project. Required Profile: SCCM Expertise: The ideal candidate should have extensive experience with Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), including ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา