ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 mining engineering งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Data Mining หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีจะให้ช่วยวิเคราะห์งานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แต่ทำในส่วน code python ไปบ้างแล้วนะคะ

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Comprehensive Romanian Company Database Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient data specialist to compile a comprehensive database of Romanian companies. - Compatibility: The database must be compatible with Windows and Mac platforms. - Specific Details: Every company's record in the database must contain...comprehensive database of Romanian companies. - Compatibility: The database must be compatible with Windows and Mac platforms. - Specific Details: Every company's record in the database must contain the company's name, phone number, and email address. - Extent of Database: Aim for a sizable database that contains information about 100,000 companies. Ideal candidates will have experience in data mining and database management, and an understanding of Romanian market dynamics. Strong accuracy and attention to hig...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced graphic designer to design a l...graphic designer to design a logo that fully encapsulates the identity of my data mining and scraping company, squrl.io. This project will require creativity to align the logo with the brand's modern tech essence. Your tasks will involve: - Creating a unique, eye-catching logo design - Ensuring the design matches with the identity of a technology startup in the data realm - Providing files suitable for websites, social media platforms, and databases Ideal skills and experience: - Proficiency in graphic design software - Previous experience in logo design - Knowledge about tech startup aesthetics and branding - The ability to align the logo with the purpose and spirit of , reflecting its data mining a...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Provide Old Leads Data for selling Online Courses 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking an experienced data mining professional who can provide old leads from various marketing campaigns promoting any type of online courses. The number of leads we are aiming for is less than 100000. As such, the leads provided should only be relevant and of high quality. Main Duties: - Find and provide old leads strictly related to online course marketing campaigns - Ensure that data is reliable, organized and can be easily utilized by our team Ideal Candidate: - Having prior experience with lead generation or data mining will be highly useful - Familiarity with the online education market is a plus but not a requirement - Ability to work in a timely and efficient manner While we regret not providing specific details about the information required from the le...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Expert Crypto Host and Technician Collaboration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned expert in the crypto field, particularly with hosting and hardware expertise. The ideal freelancer should have a wealth of experience in the crypto space. I'm looking for someone with a deep understanding of mining setup and hardware maintenance. Your role would be setting up and maintaining crypto mining hardware for my project. Please, when submitting your proposal, include your relevant past work. I'm looking to see what you've accomplished in the field.

  $630 (Avg Bid)
  $630 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  For an upcoming project, I am seeking an experienced Data Scienti...Model development and evaluation: Carrying out predictive modeling and anomaly detection. Specifically, identifying potential financial transaction anomalies. More about the project: The goal is not predefined and can range from predictive modeling to anomaly detection based on what is discovered in the exploratory data analysis. Ideal Skills: - Proficiency in R Studio and understanding of data mining and the CRISP-DM framework - Experience in data cleaning, preprocessing, and exploratory data analysis - Strong skills in model development and evaluation - Background in accounting or finance would be advantageous to comprehend potential anomalies in the financial transactions data. The deadline for the project i...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced individual who can provide a beginner level training on the MERN stack. The ultimate aim of the training is to equip learners with the skills needed to develop web based systems. Ideal Skills and Experience: - Knowledge of web development and software engineering - Understanding of both basic and complex coding concepts - Proficiency in teaching and mentoring, ideally with a teaching/mentoring background for beginners. - Good understanding and practical experience with MERN stack, this will be a plus. - Experience in practical web development and system design using MongoDB will be highly appreciated. - Can teach in a very interactive way, doesn't mind lots of dumb questions. Your ability to clearly explain concepts, provide practical examples...

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I require an expert in Asterisk and FreeSWITCH development, along with experienced system engineering skills. Specifically, I need help with: - Asterisk and FreeSWITCH development - Integrating VoIP - Setting up Call routing and IVR (Interactive Voice Response) - CTI - Skill group base call routing to agents. Apart from these, the implementation of Asterisk and FreeSWITCH clustering as well as Call Center Reporting is required. The technology stack should be Linux, PHP, MySQL along with postgresql and API knowledge. The freelancer should have considerable experience in these to meet the project's specific requirements.

  $14411 (Avg Bid)
  $14411 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Detailed Olsen Cycle Simulation in MATLAB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Olsen cycle modeling to help me with detailed process simulation in MATLAB. Key Requirements: - Proficiency in MATLAB: You must be highly skilled in using MATLAB for...results. Your role will primarily involve: - Designing and executing a detailed process simulation of the Olsen cycle in MATLAB. - Ensuring the simulation covers all essential aspects of the cycle and delivers accurate results. - Collaborating with me to interpret the data and make any necessary adjustments to the model. This project is perfect for someone with a strong background in physics, engineering, or a related field, and experience in MATLAB-based simulations. If you're confident in your skills and can deliver high-quality work within the specified time frame, I'...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Mechanical Engineers required (Only from PAKISTAN) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Assalam o alaikum, I hope you sisters and brothers are earning your halal rizq from this website. I am looking for mechanical engineers to be a part of my team and work on multiple projects. I am looking for long term work collaboration. Requirements: Freelancers must be proficient in mechanical engineering software's especially in SolidWorks and Ansys Freelancers must have good report writing skills

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  The purpose of this project is to create a detailed, technical drawing using SolidWorks 2022. The emphasis of the project is documentation of plastic parts, both on a macro and micro-level. Ke...tolerances of plastic parts. - SolidWorks 2022 ONLY!! - Extensive experience and understanding in documentation of manufacturing processes and components - Expertise in rendering intricate details of plastic parts - Must be able to abide by all requirements for precision-driven, technical documentation - Detailed and clear communication The ideal candidate will have a background in mechanical engineering or a related field, as well as experience in creating detailed, technical drawings. Please provide examples of prior work related to this project, if available. Use solidworks template...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As a recent graduate in Mechanical Engineering, I am keen on securing a role as a Design Engineer within any manufacturing company in Australia. I require a professional service to craft a compelling CV and cover letter that will give me an edge in the job market. Ideal Skills & Experience: • In-depth understanding of the Australian manufacturing industry • Proven track record in creating successful CVs and cover letters for Design Engineers • Knowledge of the mechanical engineering field Key Deliverables: • An impressive, detailed, and targeted CV • A persuasive cover letter tailored to Design Engineer roles in the manufacturing industry • Recommended adjustments to align with specific companies, should they arise in the future. Ple...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...Expert Resume Editor Needed for Entry-Level Embedded Software/Firmware Engineer Position Project Description: I am in search of a seasoned resume editor with a technical background in embedded software and firmware engineering to refine and enhance my 1-2 page resume. This revision will specifically target entry-level positions in the embedded systems industry. The project will include: Content Editing: My resume requires expert tweaking to better align my educational background and internship experiences with the demands of entry-level embedded software/firmware engineering roles. Proficiency in technical language specific to embedded systems is essential to ensure the terminology and skills listed are relevant and up-to-date. Formatting & Layout Editing: The aest...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for an IT engineer who has a solid understanding of ThingsBoard and CentOS7 Linux system. Requirements: - Delete some repeat file on the CentOS 7 server. - Configuration of ThingsBoard to cater to specific requirements. This includes setting up devices and ensur...up devices and ensuring that all device management functions are properly in place. - Install Mosquitto-clients. - install Curl Ideal Skills & Experience: - Proficient in CentOS7 Linux system installation. - Strong knowledge of ThingsBoard, with emphasis on device management. - Ability to customize ThingsBoard configuration based on specific requirements. - Prior experience in similar IT engineering projects would be beneficial. Please get in touch if you have the necessary skills and expertis...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Custom eBay/AliExpress Crawler Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...include product names, quantities sold and locations of sellers, images, • The crawler should be capable of providing this information for a variable timescale, ranging from 1 to 30 days in the past. • The results should be sortable. Php or python preferably The task would best suit a freelancer with previous experience designing similar crawlers and a deep understanding of web scraping, data mining, eBay and AliExpress's data structures. Proficiency in Python, Java, or another similar language commonly used for web scraping is crucial. Previous work or experience with eBay and AliExpress APIs would be a significant advantage. This crucial tool will help us analyze market trends and make more informed decisions, providing us with a competitive edge in the ev...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can thoroughly analyze the structural design of a building using STAAD Pro. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in STAAD Pro software - A background in structural engineering - Prior experience in conducting design analysis for buildings Your application should include examples of your past work, particularly those related to structural engineering and design analysis using STAAD Pro. Please feel free to share any relevant information or case studies.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Revision PCB design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for someone who can make a few changes to a PCB using Altium Designer and has experience and an education in electrical engineering. It would also be an advantage if you are familiar with the ESP32C3, creating circuits is not a problem for you, but it is also not a problem for you when troubleshooting, especially in the RF area. Out of discretion, we do not want to post the exact requirements publicly. However, we will send this to you in advance to discuss working hours and price if the requirements match your profile. Thank you

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Webflow Website Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a ta...work on time. Requirements: Proven experience building websites with Webflow (portfolio required). Strong understanding of design principles (typography, color theory, layout). Familiarity with responsive design practices. Excellent communication and collaboration skills. Ability to work independently and meet deadlines. Bonus Points: Experience working within the Engineering industry. Knowledge of accessibility best practices (WCAG). Strong understanding of conversion optimization (CRO) principles. Rates: Please specify your hourly rate or project-based rate in your proposal. We are open to freelance or part-time arrangements. Timeline: Please indicate your estimated timeline for project completion in you...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Residential Structure Engineering for Basement Door 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a structural engineering quote for a project I am planning. The structure is a residential building where a basement access door needs to be installed. The basement door will be 72" in width. To be an ideal candidate for the job, the following skills and experiences are necessary: - Significant experience in structural engineering of residential buildings - Proficiency in designing structures using steel - Expertise in retrofitting doors or windows to existing structures - Knowledgeable of all safety regulations and building codes for installing a walkout basement door The task to be carried out will include - Creating structural plans suitable for a steel access door - Providing a comprehensive quote for all relevant engineering work - Revie...

  $1187 (Avg Bid)
  $1187 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Sleep-Aid Solfeggio Frequency Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Frequency Sounds specifically designed to aid in sleep. These will be purely Solfeggio Frequencies without any other ambient layer. The final product should be delivered in an MP3 format. Key responsibilities: - Generate unique, high-quality Solfeggio Frequency Sounds - Ensure sounds promote relaxation and facilitate sleep - Deliver final product in MP3 format Skills and Experience: - Sound engineering or sound design experience - Understand and have previously worked with Solfeggio Frequencies - Experience producing relaxation or sleep-promoting sounds - Proficient in automotive software with the capability to deliver final product in MP3 format. I want all 9 frequencies separate. - 5 minutes - Loopable I want ORIGINAL content so I do not get copyright strikes on YouTub...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in search of a MATLAB expert with a strong background in control engineering. Your main task will be debugging my current model predictive control code. Requirements: - Proven experience in MATLAB, especially in the context of control engineering. - Expertise in debugging code, particularly in fixing the issues related to code running and error messages. - Ability to work independently and efficiently. Your proposal should include: - Relevant past work in MATLAB, particularly in control engineering. - Details on how you usually debug code and your approach to dealing with issues. - Your understanding of model predictive control and examples from your past work that demonstrate this. Your application will be a key part of my decision-making process.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me scrape detailed product information from a website t...be filtered according to specific product details. Key Requirements: - Retrieving product information including SKU, Category, Sub-Category, Color, Gender, Age, Material, Sleeve Length - Implementing a filtering mechanism to sort and organize the scraped data - Attention to details for accurate data scraping The ideal freelancer for this job should have: - Experience in web scraping and data mining - Strong understanding of data sorting and filtering - Proficiency in managing and storing large sets of data - Excellent communication skills to understand and address any queries regarding the project Looking forward to working together to create a streamlined and structured pro...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled MATLAB developer with a background in control engineering or related fields. The project involves debugging my existing code on model predictive control. Key Responsibilities: - Collaborate with me using a collaborative coding platform to resolve the error messages and incorrect results in the code. - Ensure the code provides accurate predictions as expected. Ideal Freelancer: - Proficient in MATLAB with a strong understanding of model predictive control. - Experience with debugging complex mathematical algorithms. - Strong communication skills and a willingness to collaborate through a shared coding platform.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Mechanical Engineering Design Request 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a report about a mechanical design project. Report format is provided as: • Free body diagrams • Static calculations • Stress analysis • Fatigue analysis for rotational components • Machine components design/selection • CAD drawings of whole assembly • Technical drawings • Parts list • FEM analysis of the whole structure

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled Pro Tools Sound Engineer to handle the technical aspects of an upcoming variety show recital that I will be hosting. Key Responsibilities: - Operate and manage the sound system using Pro Tools - Ensure sound checks are conducted properly for all performers - Troublesho...upcoming variety show recital that I will be hosting. Key Responsibilities: - Operate and manage the sound system using Pro Tools - Ensure sound checks are conducted properly for all performers - Troubleshoot any technical issues that may arise during the show Ideal Candidate: - Proven experience in operating Pro Tools specifically in a live performance setting - Strong knowledge of sound engineering principles - Ability to multitask, work under pressure and solve problems quickly and e...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...similar projects and be able to provide innovative solutions for extending the property. - Permit Guidance: While I will be handling the permit application process myself, I do require expert guidance on the necessary steps. The civil engineer should be able to advise on the specific permits that will be needed for this renovation. Key Skills and Experience: - Proven track record in civil engineering, with a focus on commercial property renovation. - In-depth knowledge of Garner City regulations and experience in obtaining permits for similar projects. - Strong communication skills and the ability to provide clear, realistic plans. The primary goal of this property expansion is to increase its rental space. Therefore, the selected freelancer should be able to balance the need ...

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...will work with various stakeholders. Requirements Management: In collaboration, gather and prioritize product and customer requirements to ensure our team delivers software that meets market needs. Technical Documentation: Generate clear and comprehensive documentation and user stories to guide the development process. Stakeholder Engagement: Collaborate with internal stakeholders, including engineering and scientific teams, to align business objectives with technical requirements. UI/UX Design: Utilize tools like Figma to design or supervise the design of intuitive user interfaces, enhancing the end-user experience. Required Qualifications: - Proven experience in managing the entire product lifecycle. - Foundational knowledge writing detailed technical and user requir...

  $42 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I have a proprietary program that was originally written in C# for Windows and I need a skilled coder to decompile it, incorporate some new features, and recompile it. The new feature...originally written in C# for Windows and I need a skilled coder to decompile it, incorporate some new features, and recompile it. The new features to be integrated are: - Paint Tool - Erase Tool - Selection Tool - Zoom in and out feature - Ability to resize the software windows The ideal freelancer for this job should have a strong understanding of C# and Windows programming. Proficiency in reverse-engineering and decompiling software is a huge plus. Strong communication skills are essential to ensure that the added features are seamlessly integrated into the software without compromising its func...

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  We are doing trailers service for people who needs help in fixing their properties and getting better service most of people who used to travel for long distances so we are able to assist anyone who want their trailers to operate normally without any broken sides or wheels / bearings and breakable at the same time we do computer services Ideal freelancers for this job should possess: - Deep knowledge of software and Hardware Manufacturing industry practices - Strong customer service abilities - Proficiency in various computer applications - Excellent communication skills. We aiming to leverage our abilities to effectively provide trailers support and services in trailer manufacturing setting. Experience in a similar role would be advantageous.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...expect the candidate to approach the role with the mindset of a co-founder, demonstrating high confidence levels. Building our product entails extensive collaboration, necessitating a strong team player with a dedication to excellence. Job Description- • Should have experience in the mobile app development • A history of developing Flutter apps that are built for scale and security • Software engineering is a skill that is cultivated by years of debugging code and doing feature fixes. We are looking particularly for those candidates • Responsible for end-to-end product conceptualization design and technology implementation of the platform • Oversee all aspects of the technology, including technical strategy, technology architecture, best practices & ...

  $567 (Avg Bid)
  $567 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...elevating work platforms. The specific modification I'm seeking involves the manual forces restrictions. Key Responsibilities: - Reviewing current CSA and ANSI codes for mobile elevating work platforms - Proposing modifications to reduce manual force restrictions - Ensuring proposed changes are in line with industry standards and regulations Ideal Candidate: - Extensive experience in engineering, particularly in the area of mobile elevating work platforms - In-depth knowledge of CSA and ANSI codes and standards - Strong understanding of manual forces and their impact on worker safety - Proven track record in proposing and implementing code modifications - The ability to work efficiently and deliver results promptly The project has an urgent timeline, so the ...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...prediction model equipped with sentiment analysis features. This model is expected to serve four main purposes: - Forecast future stock prices - Identify impending market trends - Measure investor sentiment - Provide buy/sell and hold recommendations for shares Your expertise will be challenged in integrating news sentiment into the predictive model. Proficiency in utilizing cutting-edge AI and data mining technologies to derive insights from news articles and other reliable sources is desired. The ideal freelancer would have proven experience in financial analysis, sentiment analysis, big data, machine learning, and AI. An understanding of stock market dynamics and the impact of news sentiment on stock movements will be highly beneficial. Your ultimate goal is to develop ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled AutoCAD designer to help create a set of basic outlines and dimensions for a conveyor gallery and its accompanying trestles. Key requirements: - Understanding of mechanical and structural design principles - Proficiency in AutoCAD to create detailed but basic outlines and dimensions Ideal Skills: - Mechanical Engineering - AutoCAD - Structural Engineering - Industrial Design The purpose of these designs is primarily for the transportation of materials. The project is relatively straightforward and does not require detailed component drawings or consideration of environmental factors. The primary focus is on getting the basic dimensions and outline of the conveyor gallery and trestles. Please provide examples of relevant past work.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient machine learning specialist to collaborate on developing a predictive model. The aim is to forecast match outcomes using variables such as the playing XI, match location, and date. I possess datasets from historical test matches, and the goal is to create a model that can accurately predict match results...match outcomes. - The model should also forecast player performance and team form. - Analysis of team statistics to enhance prediction precision. Required Skills: - Experience in machine learning model development. - A background in analytics, preferably familiar with cricket. - Experience with handling sports-related datasets is preferred. - Strong skills in data preprocessing and feature engineering - Proficiency in data analysis to interpret compl...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Schematic and PCB layout for mini projector project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a professional with expertise in Electrical Engineering or more fields to design schematic and PCB layout for a mini videoprojector, and a sferic case which I can print.   What I need for this PCB:
- Must be round
- Must have max 15 milimeters diameter (1,5 centimeters)
- The components used should be good quality
- Must have minimum memory capacity of 10 MB (I think 16MB it's more than sufficient)
- The memory must support pdf or text (pdf preferably, but text is also ok or worst case images)
- This minimalistic videoprojector must have an option to project this pdf/text/img in any way (like a normal projector on walls, it's ok if will be smaller projecting final image; or like kids toys, where you are looking into a magnifier and see images)
- I preffer th...

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Rapid Supervised Machine Learning Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need an expert in data mining to execute a machine learning project using the RapidMiner tool. Two different algorithms that we have covered in the course are to be used in order to ascertain the optimal model. Key Tasks include: Task: Perform supervised machine learning/data mining using TWO different appropriate datamining algorithms learnt in the course and determine the best model. You can use either XLMiner OR RapidMiner tool. Procedure to be followed: A. Select a dataset having minimum 500 rows of data and should have at least 6 predictors (after cleanup). - Implement Supervised Machine Learning/Data Mining - Work possibly with Numerical Data, Categorical Data, or Textual Data. Further clarification will be provided later. - Compare models to determi...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Website Text Data Extraction Tool 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient developer who can build me a data grabber. Ideally, you should have experience in creating software that retrieves specific text data from various websites. The tool should be capable of grabbing data from one page per site, no need for multiple page crawling. Your experience in web scraping and data mining would be advantageous, as well as having: - Profound knowledge in programming languages suitable for web scraping (Python, Java, etc.) - Familiarity with websites structure and HTML - Experience with data extraction tools and software - Proven background in creating custom data grabbers Your role will not only involve the creation of the tool but also ensuring it functions well without crashing or skipping important data. If you can deliver a ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Local Residential Property Lead Generation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a realtor, I am specifically looking for leads regarding potential buyers in the local area for residential properties. The perfect candidate for this job can proactively identify, engage, and deliver high-quality prospects while possessing the following skills: - Proficient in lead generation and data mining - Familiarity with real estate industry - Local market knowledge and insights - Effective at identifying potential buyers Present your strategies for lead generation and development in your proposal. Proven experience in similar projects is preferred. We are looking for free lancers those are well versed with gurgaon real estate market and have prior experience of lead generation.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...members to improve the existing infrastructure and explore options for new technologies and automation. - Implement automation tools and frameworks (CI/CD pipelines). - Conduct systems tests for security, performance, and availability. - Develop and maintain documentation and systems diagrams. **Required Skills and Qualifications:** - Proven experience as a DevOps Engineer or similar software engineering role. - Proficient with AWS cloud services. - Expertise in Docker and Kubernetes. - Strong background in Linux/Unix Administration. - Experience with CI/CD systems. - Proficiency in version control tools like GIT. - Strong problem-solving skills and ability to manage complex and urgent issues. - Excellent communication skills and ability to work independently on projects. **Prefe...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  My project requires a detailed listing of homeowners within the saginaw texas area. I am particularly inte...Homeowner's name and contact information (specifically phone and email) - The condition and age of their roof. - Confirmation of home ownership (not renting). I'm anticipating that the list will involve more than 500 homeowners. My preferred method of communication with these prospects will be via email. A freelancer who is ideal for this job will have proven experience in lead generation, data mining, and accurate information gathering within the property sector. Excellent attention to detail and timeliness in delivering this vast amount of information is vitally important. Additionally, any insight into the roofing industry would be a useful but not essential ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced data scientist with a strong background in predictive analytics, data visualization, and pattern recognition. Key Objectives: - Develop a reliable churn prediction model using machine learning - Visualize relevant data patterns for customer attrition - Enhance predictive analytics capabilities The project primarily involves the processing of transaction data. ...ability in data visualization and pattern recognition - Proficiency in working with transaction data - Previous experience in churn prediction would be a significant advantage. Your role will not only include building the predictive model but also interpreting the results and assumptions behind the model for a less technical audience. Be prepared to justify your model selection and feature e...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Customizable eCommerce Site for Diverse Products 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web designer to create a modern, functional eCommerce website for my business, which primarily deals with electronics, but also caters to special requests for a variety of items including mining equipment, trucks, cars etc. Key Features: • Product Catalog: This should include a wide variety of product categories, given the range of items we offer. • Special Request Form: A dedicated section where customers can request prices for special items not commonly listed in our catalog for example a 3 ton excavator to be shipped to Grenada. • Customer Reviews: A feature where customers can review our services and products and the reviews are listed below the items listed or a slide-over section that says reviews and a star rating out of 5...

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Design of Electric Trolley Pulling Device 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...variable speed control, ideally ranging from 0.2 km/hr or less to 1.0km/hr. - The control method for the device should be via remote control. - The device should have an automatic off switch when the limit of the table is reached. - The device will be manually drawn / rolled back to the beginning position. Ideal Skills and Experience: - Mechanical Engineering: To design and ensure the device is capable of pulling the 100kg trolley. - Electrical Engineering: To design an efficient electric-powered system to drive the device. - Robotics/Control Systems: To incorporate remote control functionality and variable speed control. If you have experience with similar projects or possess the necessary skills, please submit your bid. The included photo shows the current manually pr...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ... Key Responsibilities: - Conduct thorough structural analysis of the existing garage trusses. - Provide detailed calculations for the modifications needed to safely install a lift. - Ensure design adheres to necessary building codes and permits. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in structural engineering, specifically in renovation and modification projects. - Proficiency in conducting thorough structural analysis and calculations. - Understanding of building codes and regulations is crucial. - Excellent communication skills to effectively communicate the modifications required to accommodate the lift. I'm looking for a professional who can deliver precise, practical and safe structural solutions

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a seasoned IT specialist with diverse skills. Key Responsibilities: - Website Development: You should be able to create websites from scratch, maintain them, and make necessary updates. - Data Analysis and Reporting: Experience in data analysis and reporting is crucial for this role. - Network Setup and Maintenance: You'll be responsible for...Network Setup and Maintenance: You'll be responsible for setting up and maintaining our network infrastructure. - Software Development: A good grasp of various programming languages and technologies is necessary. Skills & Experience Required: - Proficiency in Python, Java, C++, Ruby, PHP, SQL, Dart, React.js, and javascript - Experience in project management - Strong background in software engineering Looki...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Comprehensive Estate Layout and Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in architecture and landscape design who can create a comprehensive layout for a multi-purpose estate. The estat...visible from the main zones to enhance aesthetic appeal. 5. Parking Area: • Position the parking near the main entrance to keep the traffic away from the residential and recreational areas. Ensure it’s large enough to accommodate 200 cars but doesn’t intrude into the core functional areas of the estate. Ideal skills and experience include landscape architecture, city or urban planning, civil engineering and CAD proficiency. A successful bid will demonstrate prior knowledge and experience in similar projects. A keen eye for aesthetics and functionality, as well as knowledge of environmental sustainability principles, wil...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Looking for someone to create designs for mining workshop teams. photos attached of jumpers designed last year, wanting same type of designs but for different workshops, [DIGGERS, ANCILLARY, TRUCKS, DRILLS, TYRE BAY, SUPPORT, FAB/WELD SHOP AND AMS] Large designs on rear of jumpers/shirts and small logo for front .

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา