ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 net webrtc งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  In this lab exercise, you will add ASP.NET Identity authentication to the existing ASP.NET Core MVC project created in the previous lab. Additionally, you will implement Single Sign-On (SSO) using GitHub accounts. Requirements: The ASP.NET Core MVC project created in the previous lab exercise. A GitHub account. Visual Studio or Visual Studio Code. Completed LAB01, and LAB02 Steps: Open the application created in LAB02 Add ASP.NET Identity to the project:Install the necessary NuGet packages for ASP.NET Identity:dotnet add package dotnet add package In the "" file, add the following code in the ConfigureServices() method to configure Identity:<IdentityUser>() .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>(); Update the ApplicationDbContext class in the "Data&quo...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  LayoutFit Pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Brief: LayoutFit Pro - Custom AutoCAD Plugin for Product Layout Optimization Project Overview: We require a custom AutoCAD plugin to streamline the proces...product lists and area calculations Undo/Redo Functionality: Robust system for reversing and redoing actions Layer Management: Organization of products into different layers Measurement Tools: Tools for measuring distances and angles between products or layout elements Technical Requirements: Developed as an AutoCAD plugin using AutoCAD's API Compatible with AutoCAD Developed in C# or .NET User-friendly interface that integrates with AutoCAD's existing UI Deliverables: Fully functional AutoCAD plugin with all specified features User documentation and installation guide Source code with comments T...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  we need help to fix the arquitect tehnology abour the funtions azure; current we check issue "Editing .NET isolated Function Apps is not supported in the Azure portal. Use your local development environment to edit this Function App" this msg we found in the funtions into azure. we need solve and adjust the pipeline to automatic build and deploy.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  .Net Core 8.0 Microservices Project Lead 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned .Net Core developer to lead a 6-month full-time project. Your primary role will be to create and manage a microservice architecture code base, guide a team of 3 developers, and take charge of task estimation and code review. Key Responsibilities: - Developing a robust .Net Core 8.0 Microservices architecture. - Lead and mentor 3 .Net Core developers. - Estimate project tasks accurately. - Conduct code reviews. Essential Skills and Experience: - Senior level .Net Core experience (5+ years). - Prior experience in a project lead role. - Proficiency in microservices architecture. - Strong leadership and mentorship skills. - Excellent task estimation and code review capabilities.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Text-Based Logo Design - Domains 4 วัน left

  ...the quotation marks in the logo. Keep it simple but UNIQUE. Please note: ONLY the 1st letter D is capitalized - Domains. Entries without the Letter D capitalized will automatically be rejected. Entries without correct Font - Baloo Bhai 2 Medium". WILL AUTOMATICALLY BE REJECTED. Key Requirements: - The design can incorporate things Related to Websites and Domains including email icons, .com, .net, .store, and any other online identity related items. Just Be creative but keep it simple. Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience in logo design, particularly in creating minimalist and stylish designs. - Proficiency in using the font "Baloo Bhai 2 Medium". - Creative thinking and an eye for detail to effectively combine Domain Name and Website Par...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for an expert in .NET programming to help me with a project. The project requires an in-depth knowledge of the .NET framework and C#. Key Requirements: - Proficiency in .NET and C#. - Strong skills in debugging, troubleshooting, code optimization, and performance tuning. The ideal candidate will also have experience in: - Implementing user authentication and authorization. - Integrating and managing databases. - Working with third-party APIs. Please note that specific technologies or frameworks have yet to be decided, so flexibility in adapting to different environments is a plus.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Business Dev. Manager/Sales Consultant for SEO & ORM 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking an experienced Business Development Manager/Sales Consultant to help us connect with mid to high net worth companies, public figures, and other potential clients interested in SEO & ORM services. Your role will be to facilitate introductions, qualify leads, and support the sales process for our business. Responsibilities: 1. Initial Outreach: - Reach out to potential clients through emails, LinkedIn, direct calls, or any other effective method. - Introduce our SEO & ORM business, highlighting the benefits and unique selling points. 2. Qualifying Leads: - Assess the interest and needs of potential clients. - Understand their pain points and determine how our services can address them. 3. Scheduling Calls: - Schedule calls with qualified ...

  $780 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced .NET developer to review and refine an existing software project. The source code is available on GitHub. The primary goals of this project are to make the software error-free, ensure proper database connectivity, enhance the overall functionality, and improve the security of the application. Project Requirements: 1. Error Identification and Resolution: - Review the current .NET source code for any errors. - Fix all identified bugs and issues. 2. Database Connectivity: - Ensure proper database connectivity and functionality. - Verify and troubleshoot any issues related to data storage, retrieval, and processing. 3. Security Enhancement: - Conduct a security audit of the existing code. - Implement necessary security measures to protect again...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need someone with experience in .Net Azure to help resolve functionality bugs in my current system and implement new integrations. Key Responsibilities: - Address and fix functionality bugs in the existing - Implement the upgrade to Ideal Skills and Experience: - Proficient in .Net and Azure with a track record of successful system integrations - Prior experience in identifying and resolving functionality bugs - Knowledge of working with database systems - Ability to work efficiently and deliver results quickly

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  .NET Core Developer for Microservices & SQL -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled .NET Core developer to assist with a medium-sized project that involves creating microservices, designing SQL architecture, and implementing C# code. Key Responsibilities: - Develop microservices: You would be responsible for creating scalable and efficient microservices. - Designing SQL architecture: Your role would entail designing a robust and optimized SQL architecture that aligns with our project's objectives. - Implementing C# code: As part of the team, you will also be expected to write clean, maintainable, and efficient C# code. The project is of medium-scale and moderate complexity, and your expertise in .NET Core, C#, Microservices, and SQL architecture will be crucial for successful delivery. Integration with the current sys...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking a meticulous professional to create an HTML template for invoices. This invoice should contain specific details including: - Customer credentials - An itemized list of services or products - The total due amount - Catch weights, standard weights, and VAT weights - PO # - Total net weight per line item - Price per pound - Extension price per line item - Total number of boxes - Total net weight of order - Total invoice price accumulated from each extension price These invoices should be programmed to pull all necessary information directly from the database, requiring no manual input. Therefore, a strong understanding of database management and HTML coding is crucial for this task. Experience in creating automated invoices is highly preferred. Efficiency, acc...

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  I am in need of an ASP .Net Core and DevExpress expert to assist in integrating these technologies seamlessly into my React frontend. Key requirements: • ASP .NET Core application with DevExpress XAF Framework with multi-tenant module. • The application will serve as the backend for the React frontend. • The application will use DevExpress’s multi-tenant module to manage each client on a separate database. • Database: MySQL. • The application will be published on an Azure App Service using MySQL flexible server.

  $1193 (Avg Bid)
  $1193 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  We are seeking driven and results-oriented Sales Representatives to join our team on a freelance basis. As a Sales Representative, you will be responsible for promoting and selling our range of die...Prospect and qualify new leads through cold calling, networking, and social media. • Maintain a strong understanding of our products to effectively answer any questions or concerns. •Close sales. Requirements: • Excellent communication and negotiation skills. • Self-motivated and able to work independently. • Access to internet and phone for remote communication. Compensation: Commission-based: 5% net commission on every sale. Why Join Us: Join a dynamic team where your efforts directly contribute to company success. We offer a supportive environment and fl...

  $3436 (Avg Bid)
  $3436 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  .NET MAUI App for Field Technicians 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Overview We are seeking a skilled freelancer to develop a cross-platform .NET MAUI application that works seamlessly on both iOS and Android devices. The app will be used by technicians on customer sites to complete and submit work reports, even in environments with unreliable internet connections. App Requirements Job List Upon startup, the app should call an HTTPS API to retrieve a list of jobs. The job list should be locally stored for offline access. Job Report When a technician clicks on a job, they should be able to complete a detailed report. The report should be fully functional offline, storing data locally if no internet connection is available. The app should automatically submit stored data when a connection is re-established. Report Details: 1. Risk Assessme...

  $2462 (Avg Bid)
  $2462 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  ...seem to be a result of any recent modifications on my part. The URL redirect works fine if I change it from the one the advertisers wants (a simple https: web address). this is a simple jpeg image ad, nothing fancy and no strange coding issues. See relevant posting on Google Ad Manager community help forum The ideal candidate for this project should have: - Extensive experience with Google Ad Manager. It's crucial that you're well-versed in how the platform functions and how to troubleshoot common issues. - A good understanding of URL redirection and tracking. The problem seems to be related to an unintended redirection, and your expertise in this area

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Full Stack Developer with solid experience in Angular and SQL to join my team. Key Responsibilities: - Perform Backend and Frontend development using .Net Core and Angular - Ensure high performance and responsiveness on all tasks - Collaborate with other team members Ideal candidates should: - Be proficient with .Net Core, Angular, and SQL - Have strong problem-solving skills - Preferably from North India - Be available from EST 8AM to 5PM - Have a strong understanding of Azure, particularly Azure bus, databricks, and function app This is a monthly payment job, and I am looking for a long term collaboration.

  $1407 (Avg Bid)
  $1407 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Trophy icon Luxurious Logo Design for Annoynt 5 วัน left

  ...I want the logo to subtly convey a sense of purity, echoing the natural and organic nature of our products. - Divine/Feeling good: The design should aim to evoke positive feelings, a sense of well-being and inner beauty. - Sense of royalty: The logo should carry a touch of regality, making the customer feel special and valued. For context: Our first product roll out will be high-quality African net sponges and healthy soaps. But will branch out to other beauty products as well as products that improve well-being. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in creating logos for beauty, wellness, or luxury brands. - A strong portfolio that showcases their ability to translate abstract concepts into stunning visual representations. - A good understanding...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Web Application Development with .NET and Kendo 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a .NET developer with good experience in Kendo to create a web application for my project. Key Tasks: - The primary focus will be on the development of the web application itself. - Database development might also be a part of the job. Key Requirements: - Experienced .NET Developer - Proficient with Kendo - Familiarity with database development The ideal candidate will be able to work independently and efficiently to meet project timelines.

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...rates just for discussion and later on change the rates. So, I humbly request bids from genuine companies or groups of Friends or Individuals who are confident to work cost-effectively. Skillsets shall include those proficient in .Net Core 8 and SQL Server 2017/2019. This is a cost-effective hourly basis opportunity, with the potential for long-term collaboration. The projects are works on New & Existing Projects. The project involves a variety of tasks including: - Backend Development - Frontend Development - Database Management Key Requirements: - Expertise in .Net Core 8 is a must - Proficiency in SQL Server 2017/2019 - Experience with AdminLTE UI JavaScript Library - Understanding of Web Services in DotNet Specific Functionalities: - Implementation of user au...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Please do not message me directly saying that you want to do the job. Your bid tells me this. Messaging concerning this is how I thin out the bids and remove those who do not follow instructions, and therefore un... Your bid tells me this. Messaging concerning this is how I thin out the bids and remove those who do not follow instructions, and therefore undesirable workers. I have a server at a co-location. The server is going through an IP migration project. Your job is simple: 1 - User a supplied user profile, you will log into the server using Remote Access 2 - Change the server IP 3 - Change the sub-net 4 - Change the gateway 5 - Test connectivity 6 - Report when completed for testing That's it. Here is the O/S profile: Microsoft Hyper-V Server 10.0.17763 Build 17763 St...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Angular / .net Core api developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im looking some expert to host my application developed by angular / .net core api to IIS local server windows 11 , my application use entitiy framework with sql server database , i can't deploy it

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  .NET SDK Integration for Real-Time Data 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a skilled developer to integrate a third-party .NET based SDK with my system. The main goal of this integration is to enable real-time data transfer between my current system and the third party system that is providing the SDK. We are a linux based platform but we require to integrate with this system so need you to integrate such that you wrap the functionalities of the .NET system and expose it to our system using REST/Socket endpoints(both for fetching as well as pushing the data) Key Deliverables: - Expose the key functionalities as endpoints - Ensure the integration process is quick - Comprehensive testing of the integration for reliability and performance Requirements: - Proficiency in .NET development and SDK integration & RE...

  $696 (Avg Bid)
  $696 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Necesitamos un desarrollador para crear una aplicación Windows que permita la manipulación de datos de ventas en un sistema de información. Ideal Skills and Experience: - DevExpress - XPO - .NET Core - Point of Sale - Experiencia en desarrollo de aplicaciones para Windows - Conocimiento sólido en bases de datos SQL Server - Experiencia en sistemas de información y ventas La aplicación debe permitir: - Actualización de registros de venta existentes en la base de datos, el detalle entregamos en zoom.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...industry are highly desirable. Key Responsibilities: Design and develop a custom TMS software tailored to our business needs. Implement features for route optimization, shipment tracking, and reporting. Ensure seamless integration with existing systems (ERP, WMS). Provide documentation and post-deployment support. Technical Requirements: Proficiency in modern programming languages (e.g., Java, .NET, Python). Experience with front-end frameworks (e.g., Angular, React) and back-end frameworks. Knowledge of database management systems and API integration. Understanding of logistics and transportation industry processes is a plus. Experience: Proven experience in developing complex software systems. Demonstrable portfolio of similar projects, preferably TMS or logistics-related so...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  Project Title: C# .NET Developer with MS SQL Expertise Needed Project Description: We are seeking a skilled and experienced C# .NET developer to join our team for a new project. The successful candidate will be responsible for designing, developing, and implementing a robust application that meets our business requirements. The project involves working closely with our team to ensure seamless integration with existing systems and databases. Responsibilities: - Design, develop, and maintain a C# .NET application. - Collaborate with our team to define project requirements and specifications. - Integrate the application with MS SQL databases. - Ensure code quality, performance, and security. - Provide documentation and training for end-users. - Troubleshoot and debug i...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Running a sample .net core web app in a docker container 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to help me run the 'default' asp.net core web app template generated by Visual Studio to run inside a docker container without the (vs debugging mode), like a production. in case your dockerfile or .net core project configuration did not work on my own computer, you'll need to help fixing the problem via teamviewer or anydesk. # What to deliver: - docker container with .net core app that can run on my own computer without visual studio. (The docker is already installed in my computer and everything is working fine except for .net core project) Thanks

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...need of an experienced .NET developer who can assist in troubleshooting and debugging my current project. The tasks include: - Identifying and resolving build errors: I've been facing issues with the build process, and need someone who can help me understand and fix these errors. - Resolving DB insert issues: My project is using PostgreSQL, and there seem to be complications with data insertion. I need assistance in identifying and rectifying these problems. - Code Review: In addition to fixing the bugs, I'm looking for an expert who can give me an overall review of my code, with a particular focus on error handling. I need to understand where errors are creeping in and how to handle them efficiently. Suitable candidates should have: - Profound experience in .NET...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  WTA FINAL - Stand 6 วัน left

  NEW PROJECT REQUEST: WTA Finals fan activation stand We would like to receive a visualization of the following setup: - stand size 10m x 5m - the right side contains a 5x5 area with an interactive LED Wall and a 5x5 trussing around it. - the left side contains a mini tennis field with a net in the middle. The backdrop is also mounted on a trussing.

  $850 (Avg Bid)
  $850 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...and support. - Achieve and exceed sales targets and performance metrics. - Provide regular feedback and reports on sales activities and client interactions. - Collaborate with the marketing team to develop sales strategies and promotional materials. **Requirements:** - Proven experience in real estate sales, investment sales, or a related field. - Strong network of potential investors and high-net-worth individuals. - Excellent communication, negotiation, and interpersonal skills. - Self-motivated, goal-oriented, and able to work independently. - Ability to present complex investment opportunities clearly and persuasively. - Familiarity with the Bali real estate market is a plus. - Proficiency in using digital communication tools and CRM systems. - Flexible working hours and av...

  $895 (Avg Bid)
  $895 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  React Native Telehealth App with WebRTC & Stripe connect 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to develop a telehealth application for both iOS and Android using React Native. The primary feature of this app will be HIPAA secure, two-sided video conferencing and chat to facilitate consultations between doctors and patients. You must have at least 5 years experience with react native and have experience working with webRTC and proof of it. Need to have experience with node.js and react. Tech stack: React native WebRTC Node.js React MySQL Key Features: - Video Conferencing: This is the core function of the app, enabling live streaming video consultations. - Chat with Media Sharing: A two-way chat system that allows for the sharing of photos and documents. This is crucial for doctors to provide a holistic diagnosis. - Integration with Stripe: The a...

  $1809 (Avg Bid)
  $1809 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer with intermediate experience in Angular and .NET to help implement some features in my e-commerce project. The project is mostly complete, and all the necessary information is available in the repository - you'll just need to add a few finishing touches. Requirements: - Intermediate level of experience with Angular and .NET - Ability to efficiently implement desired e-commerce features - Strong attention to detail to add any necessary final touches Please include past work in your application, especially projects where you have worked on e-commerce features.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Urgent C# expert Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a POS system which has some freeze issues while running on win7 .. The process is very slow when we run the program in win7 Program is version .NET 4.6.1 I want someone very talented who can look deeply in the source code and upgrade the version of Program to make it compatible with the win7 .

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Network Performance Analyzer with .Net 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer with strong experience in .Net Framework for the creation of a web-based application that can capture and analyze J flow and sflow packets. This project is primarily aimed at network performance analysis. Key Requirements: - Proficiency in .Net Framework: As the chosen deployment target is .Net Framework, a deep understanding of this environment is necessary. - Networking knowledge: Familiarity with J flow and sflow packet capture methods is a huge plus, as this project is centered around network performance. - Web Development: The application is meant to be web-based, so skills in web development are essential. The ideal candidate will have a proven track record of developing similar applications, and be able to provide a port...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a savvy full-stack developer proficient in .NET and Angular. Key responsibilities include: - Utilizing .NET for interface programming, ensuring smooth interaction between systems. - Implementing a pop-up functionality, using Angular, that sources data from the backend. This pop-up must be tightly integrated with the UI for a seamless user experience. Ideally, the freelancer should possess a combination of .NET programming and Angular expertise as well as a clear understanding of UI/UX design and backend systems. Familiarity with data sourcing from the backend and engaging frontend development will be a significant advantage. Additionally, efficient time management, problem-solving, and good communication skills are essential as the goal will be...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for expert ASP.NET developers with experience in Web Forms and MVC to help me upgrade my existing website. Key requirements: - The primary goal of this project is to upgrade an existing website. - Your job will involve improving user authentication and authorization, and integrating external APIs into the website. - You need to be well-versed in C# programming, .NET Core, Web Forms, and MVC frameworks. Please apply only if you have proven experience in working with ASP.NET, specifically Web Forms and MVC.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in solar energy systems to implement a solar panel, net metering, and battery storage solution for my residential property. The primary goal is to reduce electricity bills, implement a green solution, and gain energy independence. However, I anticipate energy generation to be daytime exclusive. Key task to be undertaken: - Designing and implementing a solar solution to generate power just for day-time use, without expectations of power generation on cloudy days or night-time. Skills and Experience needed: - Proven experience with solar energy systems, specifically solar panels, net metering, and battery storage. - Understanding of residential property requirements for solar systems. - Knowledgeable in energy usage and optimization for electricity...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  The project involved a comprehensive overhaul of the architecture for a Python and NodeJS-based Voxr system, aiming to make it CI/CD-compliant and more efficient. The scope included a new software architecture design, database structure redesign, implementation of new API endpoints, a...new API endpoints, and several feature enhancements. Additionally, the project required onboarding the client’s development team and updating the deployment process. Tasks Completed: New implementation of NodeJS server app New Angular and React project for frontend Dockerizing server app, Angular app, and React app, deployment script, and automation Implementing integration with API and WebRTC calls Implementing workspace, assistant, and call server endpoints Implementing and testing new ass...

  $7800 (Avg Bid)
  $7800 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Financial Services Outbound Sales Closer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled sales closer who can support my financial services business through outreach with the goal of securing investor introductions. Key Responsibilities: - Place outbound calls to potential clients - Close deals for investor introductions - Maintain a professional a...Ideal Skills: - Exceptional communication and negotiation skills - Previous experience in financial services or investor relations - Proven track record in sales closing - Understanding of financial products and services This role requires a high level of professionalism, strong interpersonal skills, and the ability to adapt to different audiences, as we target startups, small businesses, and high-net-worth individuals. If you're confident in your capabilities as a sales closer, I'...

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Web Login & API Integration in Blazor .Net 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer to set up a login page for a web application in Blazor .Net. This login page will be connected to an API that uses JSON Web Tokens for authentication. Key Deliverables: - Development of a Blazor .Net web application with a secure login page. - Integration of the login page with an existing API that uses Json for authentication. - when users goes to get url from api json - save localy this url. Ideal Skills & Experience: - Proficient in Blazor .Net development, especially for web applications. - Experienced with API integrations, specifically with JWT authentication. - Knowledge of web security best practices. - Familiarity with front-end technologies for a seamless user experience. Please note that the client does not...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  NFT Contract with one trait on-chain 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Give me access to all the repos you work on 5. You should deploy the smart contract on Sepolia testnet. If the deployment differs from the link above, give clear instructions. 6. (Important) I will use the instructions provided by you to do my own deployment, including both the NFT contract, and mint web app to make sure the whole flow works, and to make sure I will be able to deploy on the main net later. Ideal skills and experience: - Proficiency in Solidity and blockchain development - Experience with NFT smart contracts and royalties - Knowledge of off-chain storage solutions like IPFS - Ability to create functions to retrieve on-chain data - Proficiency in web app development and deployment - Understanding of decentralized systems and blockchain integration - Understanding ...

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Start from DEFAULT CHECKOUT cart (new version): 1. Hide discount section/box if there. We do not want any discount codes to be available from "Microsoft ...scope #2) 2.1 Customer Mexico tag, remove CC and Tarjeta (spanish) 2.2 Customer Mexico tag, Colect Mexico address and SAVE to Metafields. Change real ship to addres to Brownsville (shipping app must calculate based on Brownsville address) 2.3 Csutomer MExico tag: Notify customer order will first ship to Brownsville, TX, and then exported from there. 3. if NO "NET 30" Customer tag,remove NET 30 terms 4. if NO "NET 45" Customer tag remove NET 45 terms 5. if NO "ACH" Customer tag remove ACH terms 6. Hide RETAIL price 7. Hide "free" anywhre on checkout screen 8. Unti...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  30 คำเสนอราคา