ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 nodejs งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...phase b. เป็นงานระยะยาว ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี c. การเชื่อมต่อกับระบบเดิม เชื่อมผ่าน MS SQL Server และ REST Api รูปแบบข้อมูล JSON ทั้งหมด d. การแก้ไข ระบบเดิม จะทำโดย programmer คนเดิม ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบง...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I have a math game website with nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks. Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks . 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom . Please do not bid if you cannot work at my desktop. TEST: Login: username: hsgr8t4 pw: 123 select a level and try PLAY PUBLICLY or CREATE ROOM Identify its problems in animation and other errors WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a math game website with nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks. Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks . 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom . Please do not bid if you cannot work at my desktop. TEST: Login: username: hsgr8t4 pw: 123 select a level and try PLAY PUBLICLY or CREATE ROOM Identify its problems in animation and other errors WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  OPTIMIZATION NEEDED FOR A REACTJS+NODEJS WEBSITE running with sockets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a math game website with nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks. Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks . 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom . Please do not bid if you cannot work at my desktop. TEST: Login: username: hsgr8t4 pw: 123 select a level and try PLAY PUBLICLY or CREATE ROOM Identify its problems in animation and other errors WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a backend engineer with considerable expertise in Nodejs and Featherjs to join our team in maintaining and improving an existing application. The exact tasks have not been defined yet, but they could include bug fixing, performance optimization, or feature enhancements. The size of the application and the database type used are unknown at this stage. Key Skills Needed: - Proficiency in Nodejs and Featherjs - Experience with different databases - Strong problem-solving abilities - Ability to optimize and fix bugs - Experience in developing and enhancing features. This role is ideal for someone creative, technical, and ready to adapt to the tasks as they come.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Windows App Automation using Nodejs or some other language 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Launch WhatsApp Desktop app on windows without GUI. That means hide the GUI of whatsapp. Then control it using programming languages such as Nodejs, Python etc.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am in search of a highly skilled React Native developer who possesses profound knowledge and expertise in system design, web sockets ,mongo dB, NodeJS, to take the lead on my project. Company: IT SPHERE HUB **Responsibilities:** - Develop and maintain React Native applications for iOS and Android. - Design scalable backend systems using Node.js and MongoDB. - Integrate web sockets for real-time communication. - Optimize performance and ensure responsiveness. - Conduct code reviews and propose architectural improvements. **Requirements:** - 3+ years of React Native and system design experience. - Proficiency in web sockets, MongoDB, and Node.js. - Strong problem-solving skills and attention to detail.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced developer proficient in Node.js, nginx and bash scripting. The main tas...implementing a unique caching strategy centered around data scraping. Hence, a strong understanding and experience in various caching strategies, particularly related to scraped data is imperative. Successful delivery of this project will require a strong understanding of server-side programming, excellent problem-solving skills, and experience in managing complex coding scenarios. The API server is on a nodejs server running a js script. The streaming server is on the NGINX reverse proxy. Other cron job tasks are on bash. Note :- I Have Allready Code setup a new server and New api Build in reference website Developer Experience:- Node js scraper Expert NGINX Expert ,Proxy Server...

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Firmware Developer Needed Urgently (MQTT, Python, IoT...) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We urgently need a very skilled firmware developer to help in expanding & enhancing a market ready firmware device. You will help with things like MQTT integration, Python/Java programming , IoT device integration... Skills include: ▬ ▬ Python/NodeJS ▬ Java ▬ IoT integration ▬ AWS IoT Core ▬ Paho-MQTT ▬ WebSocket or Server-Sent Events (SSE) ▬ Flask or Django You need to be able to work in a very timely and efficient manner with great attention to detail. Please contact us I am ready to hire right away We are willing to discuss favorable budget terms for a long-term commitment Thanks,

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Swagger API Documentation with NodeJS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Additional Details: - The finalized documentation should be in open API (Swagger Interface) format. - Previous experience in creating API documentation for internal use is required. - Proficiency in Swagger, MySql, and NodeJS is mandatory. Ideal Skills: - Strong knowledge and experience in NodeJS - Demonstrable experience working with Swagger - Familiarity with API documentation for internal use

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Modificar una aplicación de NodeJs 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se tiene el código fuente de una locación de nodeJs que se compró, pero se perdió el código de compra. Es necesario modificar la aplicación para que No Solicite el código de compra.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Privacy-First Web Browser | multi profile 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Required:** - **Private Browsing Mode:** Ensure that browsing activities are not recorded, providing users with a secure way to access the internet without leaving traces. - **Cookie Management:** Implement sophisticated cookie management capabilities, allowing users to control what cookies are stored during their browsing sessions, effectively preventing tracking by websites. Program Langauge:- Nodejs with puppeteer Compatablity:- should run with all major socialmedia platforms, eg google twitter facebook instagram **Platform Compatibility:** - The browser must be fully functional on both **Windows and Mac** operating systems, ensuring a wide user base. **Ideal Skills and Experience:** - **Development Experience:** Proven track record of developing web browsers or similar a...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  NodeJS developer for mini OpenAI GPT-4 Backend Functions 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a dev to build a Node JS script (NOT PHP, NOT PYTHON) with OpenAI' s API (/chat) with GPT-4 function calling. Input: Write a storyboard about the character. Act like a human. The story must be continuous. Super long-form. Eye catching story. Super sad story. GINGER CAT ? GOES TO WORK AND BUYS TOYS The response will be a storyboard. Then input: Create images for each scene. This time we will need to add functions to call the DALLE-3 endpoint, e.g. addImage(prompt: String). The result: All images will be generated and stored locally (project folder). Best similar example:

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of an experienced NodeJS developer with a strong background in creating complex APIs, particularly those that involve intricate operations with multiple data sources. The perfect candidate will bring to the table a deep understanding of both building robust server-side logic and integrating NoSQL databases, specifically MongoDB. **Primary Responsibilities:** - Design and implement API endpoints for complex data interactions. - Ensure seamless integration with MongoDB for data storage and retrieval. - Implement server-side logic to handle requests efficiently. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of building complex APIs using NodeJS. - Solid experience with MongoDB, including schema design and query optimization. - Strong understandi...

  $1202 (Avg Bid)
  $1202 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone highly skilled in JavaScript to build an efficient API for my project. The API will need to: - Integrate with Angel Smart Api, WebSocket, and Nodejs, allowing for real-time market data streaming, historical data retrieval, and feed data subscription. - Be capable of successfully gathering, interpreting and transmitting complex market data. Experience with financial or market data would be beneficial but is not required. Bridging the gap between data sources and project use is critical, so strong problem-solving abilities and a good understanding of API development are a must. You should have a proven track record of building reliable, efficient, and scalable APIs using JavaScript. Please ensure your bid includes relevant examples of your previous work ...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for someone who can help me deploy nodejs and mongoose database on firebase functions. I am getting some errors that I am unable to resolve while trying to deploy it. If someone can please help me resolve this

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hello! I'm looking to build a super simple web app using and a wheel spinning function. Ther...clientId or name gets put on the wheel. And only one person who is the "admin" should be able to spin the wheel. A wheel like this or this I've already setup the connecting part and I have a basic wheel implemented, do you think you could create something like this? I've attached the files that are available as of right now, I've used nodejs, html, css and js. Ideally, the person who connects to the website should first enter a name and then be sent to a different page which has the wheel on it. Who the admin is, is determined by the name, and that should be set on the server. So have a variable like "adminName = 'John' "

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...unique, user-friendly, and scalable web application. To bid, you should understand both front-end and back-end development processes and how they interact to create a seamless web experience. **Skills and Experience:** - **Front-end Development:** Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and frameworks like React or Angular. - **Back-end Development:** Experience with server-side languages such as Nodejs , expressjs and knowledge of database management. - **UX/UI Design:** Ability to create intuitive and engaging user interfaces. - **Cross-browser Compatibility:** Ensure the application performs across multiple web browsers efficiently. **Project Requirements:** - Develop a new web application from scratch. - Collaborate with me to understand my vision and requirements. - Provide...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Background: Development of a Market Place with Payload-CMS / TypeScript | NodeJs & Express | TailwindCSS I am building a financial market place platform designed to simplify the way financial products are presented and accessed by consumers. Our mission is to provide a seamless and intuitive interface for Company Content Editors to upload and manage structured product-specific information, including but not limited to credit cards, loans, and other financial instruments. This information is not just textual or numerical; it includes conditional elements, such as radio buttons, that will dictate the content displayed on the front-end, depending on various layouts. The core objective of this project is to build a comprehensive Content Management System (CMS) that caters to the ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Tengo un cierto avanze respecto al front end lo estoy realizando con reactjs y la idea es realizar tanto el front como el back con la pila MERN, ya tiene algunas características de PWA, me falta implementar la parte de notificaciones push, realizar una geolocalizacion ya sea con el api de Google maps o con otro framework ya sea leafl...realizar una geolocalizacion ya sea con el api de Google maps o con otro framework ya sea leaflet para los lugares turísticos, ya tengo las imágenes insertadas en la parte del front son imágenes 360 y utilize la librería de panellumjs para insertarlos, también ya puede insertar algunos modelos 3d, pero quisiera insertarlos desde el backend es lo que me falta, ya el back lo quiciera realizar con nodejs, mongodb...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Tengo un cierto avanze respecto al front end lo estoy realizando con reactjs y la idea es realizar tanto el front como el back con la pila MERN, ya tiene algunas características de PWA, me falta implementar la parte de notificaciones push, realizar una geolocalizacion ya sea con el api de Google maps o con otro framework ya sea leafl...realizar una geolocalizacion ya sea con el api de Google maps o con otro framework ya sea leaflet para los lugares turísticos, ya tengo las imágenes insertadas en la parte del front son imágenes 360 y utilize la librería de panellumjs para insertarlos, también ya puede insertar algunos modelos 3d, pero quisiera insertarlos desde el backend es lo que me falta, ya el back lo quiciera realizar con nodejs, mongodb...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Dashboard:** An intuitive admin panel for managing user accounts, tracking orders, and generating reports on user activity and service demand. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with developing e-commerce platforms and user management systems. - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and backend technologies (e.g., PHP, Ruby on Rails, Python/Django, nodejs). - Knowledgeable in database management systems for storing user and order information securely. - Familiarity with creating responsive and user-friendly web designs. - Ability to integrate payment gateways for secure transactions. - Past work showcasing custom CMS development and a user-centered design approach. This project calls for a developer with a keen eye for detail, strong...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...this native Android app development with Nodejs backend to make live audio streaming. Nodejs and Android native(Android Studio) are required to have to do this project. Our current app: Frontend: Android studio with Java Backend: Nodejs with Current audio streaming using: Our app is like a voice club where our user can just create a voice room and a random person can join this voice club. Our app is working well with current audio streaming with Agora. But we don't want to use agora. We want to build our own WebRTC audio streaming in our VPS. So, what I need is I want to replace Agora in my application with a custom audio streaming server. Using Nodejs we will create the audio streaming server

  $30 - $200
  ปิดผนึก
  $30 - $200
  16 คำเสนอราคา
  Sr NodeJs K8S Developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for NodeJs and K8S developer with 4 years of experience.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hi Olusola B., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/nodejs/React-MongoDB-Developer-Needed/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Live Audio Streaming App Dev -- 4 21 ชั่วโมง left

  ...this native Android app development with Nodejs backend to make live audio streaming. Nodejs and Android native(Android Studio) are required to have to do this project. Our current app: Frontend: Android studio with Java Backend: Nodejs with Current audio streaming using: Our app is like a voice club where our user can just create a voice room and a random person can join this voice club. Our app is working well with current audio streaming with Agora. But we don't want to use agora. We want to build our own WebRTC audio streaming in our VPS. So, what I need is I want to replace Agora in my application with a custom audio streaming server. Using Nodejs we will create the audio streaming server

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Cross-Platform PDF Fetch & Print App 18 ชั่วโมง left

  I'm seeking a proficient Python or nodeJS developer to construct a cross-platform desktop app for Windows, Mac, and Linux. The main functionality needed is to fetch and print PDFs from a given endpoint. The app should have a Graphical User Interface (GUI), thus requiring the developer to have: • Strong expertise in Python or nodeJS • Proficiency in developing GUI applications • Understanding and experience with cross-platform development • Knowledge of handling PDF files and printers • Familiarity with interacting with API calls We need the source code (on github) and pipelines setup to build windows EXEs as well as Linux binaries. The app has a preshared url and uuid that identifies the printer, and only one printer is setup per uuid. The u...

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Crear una plataforma en nodejs y react para gestionar usuarios e información por usuario usuario rol info personal y datos de guardado. uno o varios proyectos recomendable usar figma y/o framer Mas dudas al chat

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  ENMY - NodeJS API Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a skilled developer or team to update a NodeJS API that facilitates e-commerce for several dependent applications (mobile apps & web). The requirements of these project span different areas including sessions management, data manipulation and bug fixes. I'm looking for skilled individual developers (no agencies). Familiarity with version control (git) and containerization (docker) are important.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Quick NodeJS API Integration Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm urgently in need of a proficient NodeJS developer who can seamlessly integrate essential APIs into my project. This scope involves incorporating file upload and download functionality, tailored specifically for handling a variety of file types. The project requires someone who can swiftly implement these features while ensuring robust user authentication and efficient data retrieval and manipulation capabilities. **Key Requirements:** - Implement file upload and download APIs. - Ensure these APIs support images, videos, and documents (PDF, DOCX, etc.). - Develop or integrate existing user authentication systems. - Implement data retrieval and manipulation functions. **Ideal Skills and Experience:** - Strong expertise in NodeJS and familiarity with its various fram...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled freelance full stack developer based in Karnataka, India, to collaborate on the development of a comprehensive training syllabus focused on ReactJS and NodeJS. The ideal candidate will possess strong proficiency in ReactJS and NodeJS, along with expertise in JavaScript for both front-end and back-end programming.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  NodeJS Dev for API & Auth หมดเขตแล้ว left

  I am currently seeking a proficient NodeJS backend developer with a solid understanding of the Express framework to help catapult my project to the next level. The selected candidate will be tasked with a variety of key responsibilities designed to enhance our application's backend functionalities. **Key Responsibilities:** -** Backend Work.**Developer should have good knowledge of NodeJs Developer and Express Framework - **API Development:** Design, develop, and maintain high-quality APIs to ensure seamless communication between the front-end and back-end components of our system. - **Authentication:** Implement robust authentication mechanisms to safeguard user data and ensure secure access to our system. - **Database Optimization:** Apply your expertise in MongoDB to...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient backend developer with a strong focus on NodeJS. This project requires someone who is not only adept in Node but also has substantial experience with MongoDB, Postman, AWS Cognito and other related technologies. Please note that these are additional modules being added to already running SAAS platform. UI is being handled by other developers and therefore good coordination is expected for API integration. Timeline for completion including API integration is 15 days. My project involves below tasks: 1. **API Development:** - Design and implement efficient, scalable APIs, tested vide Postman. - Ensure API security and data protection. 2. **Database Management:** - Proficient in MongoDB for data storage and management. - Optimize database for...

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  SportsDunia: UX/UI Redesign หมดเขตแล้ว left

  Project Description: SportsDunia, the premier online destination for football enthusiasts, is seeking a talented UI/UX designer to enhance the user experience of our website....current trends, standards, and innovations in both football and web design to ensure that the website remains relevant and competitive. Required Skills: - Proven experience in UI/UX design, with a strong portfolio showcasing successful projects. - Proficiency in design tools such as Adobe XD, Sketch, Figma, or similar software. - Understanding of web development technologies, including HTML, CSS, NodeJS, NextJS, and SQL. - Knowledge of design principles, usability best practices, and accessibility standards. - Excellent communication and collaboration skills, with the ability to work effectively in a team en...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Enhance WebRTC in C with NodeJS หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced C and NodeJS developer to efficiently develop new functionalities and bolster performance on a C-based WebRTC implementation in a remote administration tool. Here are the repositories for this tool: Key areas of concentration will include: - Modify the WebRTC implementation to use a custom screen capture source. Instead of capturing the display buffer the operating system uses, implement a method to capture the screen at a lower level, possibly by directly hooking into the video hardware. This might address the manipulation of the display buffer and the screen capture blocking, as it doesn't rely on the standard screen capture APIs. - Integrate WebRTC's rendering pipeline directly with

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Skilled DevOps Engineer Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a dedicated DevOps Engineer with an advanced understanding of infrastructure automation, continuous integration and deployment, as well as monitoring and trou...integration and deployment - Proactive monitoring and troubleshooting of systems Ideally, our DevOps Engineer should have the following skills: - Proficiency in operating systems such as VMWare Tanzu, Windows Servers and Linux Servers - Experience with databases including SQL Server, MySQL, MongoDB, and REDIS - Comfortability with programming languages and environments such as Python, .NET Core, and NodeJS. This position requires a keen sense of attention to detail and the ability to adapt to changes quickly and efficiently. If you possess these qualities, then you might just be the professional we’r...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Add recaptCHA to NodeJS website หมดเขตแล้ว left

  Hi Daniel! This is for the recaptcha project

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced React developer who has docker experience and can start working right now. The tasks are followings: - Build two libraries with dockerfile (Ubuntu 20/22, Nodejs version 14.5) The libraries source code will be provided. - Build the react project with dockerfile (Ubuntu 20/22, Nodejs version 14.5) The react project source code will be provided. - Import the above two libraries in the react project locally. This is the urgent task. So you should start working right now and this task should be completed today. If you're good with this task, then I will give many ui updates tasks from this project.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am looking for a full stack developer with experience in Angular & NodeJS to help me with my project related to a 3D nesting application using threejs. It is a long term project and if skills are good, we can consider for a fulltime job as well. Ideal skills and experience for the job: - Full stack development experience - Proficiency in Angular & NodeJS Experience : minimum 2 years If you have the above skills, please reach out to discuss further details of the project. Developers with specific experience in both Angular & NodeJS should only apply.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Google Meet NodeJS API Development หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced developer who is skilled in NodeJS and API creation to build an API for Google Meet. This API should be capable of: 1. Making it possible for users to create and join Google Meet meetings. 2. Automatically generating meeting links when a meeting is created. 3. Fetching details about ongoing or upcoming meetings. In addition to these core requirements, I need the API to provide support for a couple of attendee management features including: - Adding attendees during the process of meeting creation. - Sending out email invites to the people being added to a meeting. If you possess a strong understanding of Google APIs, specifically Google Meet, and have experience in NodeJS backend development, your expertise would be highly appreciated for this proje...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Robust Media-Capture Web Application Development หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled web developer to design and build a robust application that allows for capturing and uploading media, including PDFs and images. Key functionalities needed: - PDF Management: You will need to integrate features for annotating PDFs and extracting text from them. - User Types: The platform must cater to different user types - administrators, regular users, a...for this project include proficiency in web development, experience with PDF management functionalities, understanding of user access management, and ability to organize and categorize data efficiently. Familiarity with media capturing and uploading features would be a plus. Looking forward to an interactive, media-rich, user-friendly web application design and development. Tech Stack: React, Nodejs, ...

  $2325 (Avg Bid)
  $2325 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Nodejs Backend + Reactjs Specialist Required หมดเขตแล้ว left

  As part of a developing team, I require an experienced Nodejs backend and reactjs specialist to speed up progression in my ongoing project. Folks with experience in executing in a time critical fashion shall apply. Key responsibilities will include: - Executing business logic in a current framework. - Implementing RESTful APIs throughout the application. - Integrating these APIs with the front end of the web application. The ideal freelancer will have a good understanding of reactjs, Nodejs backend, and RESTful APIs implementation. Prior experience with API integration on the front end and working within bespoke frameworks will be highly regarded. The web application is currently in its mid-development phase; hence, we aim to enhance the current build with this role'...

  $5296 (Avg Bid)
  $5296 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  CloudLinux NodeJS Expansion หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled freelancer to assist in adding a new domain (Domain 1) to our existing CloudLinux server setup, which is currently running a NodeJS application smoothly. This server is equipped with LiteSpeed Web Server and managed through cPanel. Everything is operational and configured; the task is to extend our capabilities to a new domain. **Requirements:** - Experience with CloudLinux servers - Proficiency in configuring domains within cPanel - Familiarity with LiteSpeed Web Server - Expertise in NodeJS deployment and environment setup - Ability to implement HTTPS/SSL for website security **Ideal Skills:** - Server management and administration - SSL certificate installation and configuration - Problem-solving capabilities for any arising server or domain i...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am looking for a backend developer to implement my project using Java / Nodejs programming language. The preferred framework for the implementation is Spring Boot/ express . The expected load on the backend system is low, with less than 1000 requests per day but it should scalable so that it can handle 1000 requests per hour in future. Ideal Skills: - Proficiency in Java /nodejs programming language - Experience with Spring Boot / express framework - Ability to optimize backend system for low load - Knowledge of backend development best practices - Familiarity with database management and integration Experience: - Minimum of 3 years experience with backend development - Proven track record of delivering high quality backend systems - Experience with low l...

  $1119 (Avg Bid)
  $1119 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  TypeScript Developer for Tech Stack Boost หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a TypeScript Developer who can proficiently work with React, NodeJS, and nextJS. The successful candidate will not only be tightly proficient in these areas, but will also have strong English communication skills. Here's what I'm looking for: - Comprehensive knowledge in React, NodeJS, and nextJS development. Although I have not provided specific tasks for which I need assistance, the usage of these technologies will be constant. Be prepared to dive into different tasks that could come up. - Showcase of Past Work. I need to be assured of your prowess in the mentioned tech-stack. Therefore, previous work samples are crucial during application. - Intermediate expertise. This project is not for newbies nor for the faint-hearted. However, it also doesn�...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน nodejs ชั้นนำ