ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 odd jobs งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Speak Basic English Familiar with all the tourist attractions in your area or clubs,nightlife. Ideas to make tourists happy for secretarial jobs by being creative, smart, honest, punctual and hard working (10-12 hours daily). Should be currently living in Pattaya or should make his/her own arrangements for staying in Pattaya during internship. The testing phase is between September 29 to October 9, 2017. We are looking forward for people who love their work and are courteous and have good strong personality. Send in your r...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  LCD TV Setup and Light Switch Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer with experience in setting up Samsung smart tv and electrical installations. The task involves unhooking a Savant remote system(no longer needed)and connecting to TV through usual means. Additionally, the successful candidate will also be tasked with installing a light switch to control a lamp. The job requirements are as follow: - Pro...light switch to control a lamp. The job requirements are as follow: - Proficient in TV setup especially with LCD Televisions - Background in electrical work, particularly light switch installation - Cable management skills I have all the necessary cables and equipment ready for the project. Interested freelancers should submit applications detailing their experience, particularly with jobs akin to...

  $171 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an expert in audio engineering to comprehensively enhance an audio file that is more than 5 minutes long. The job demands a special focus on: - Volume: Both amplifying the volume and balancing it throughout the duration of ...Both amplifying the volume and balancing it throughout the duration of the file. - Clarity: Making the dialogue more distinct and crisp. - Quality: Ensuring the audio is pleasant to listen to, with any distortions or anomalies corrected. Furthermore, I would also like all background noise removed to avoid any disruptions. The ideal freelancer for this task should have prior experience in similar jobs, backed with an understanding of audio dynamics and expertise in digital audio enhancement software. Any experience in noise reduction techniques would ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As an owner of a Managed Services Provide...Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure infrastructure, network security management, and cloud services. Your role will be to create and incorporate these functionalities into a platform that can effectively manage all these services, ensuring a smooth and efficient operation vital to the success of my...

  $71 / hr (Avg Bid)
  $71 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of a detail-oriented and experienced professional who can help me with data entry tasks on Excel. This project will focus specifically on Excel tasks, which is where I am currently struggling the most. Ideal Skills and Expe...will focus specifically on Excel tasks, which is where I am currently struggling the most. Ideal Skills and Experience: - Extremely proficient in Excel - Strong data entry skills - Prior experience in dealing with data cleaning, formatting or analysis is a plus Application Guidelines: I would appreciate if you could include information about your past work in your application. Evidence of similar jobs completed will be highly considered and greatly appreciated. I am looking forward to your applications and the experience you bring to th...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I need someone to undertake an urgent data entry ...directory that consists of approximately 400 names, house numbers, and email addresses that need to be transferred into various email address files. Here are my specific needs: -Import the data into email address files -Each email address should be separated by a comma -Ideally, the project should be completed as soon as possible Your background should include: -Previous experience in data entry jobs, ideally with directories -Proficiency in using Excel, Google sheets and CSV files -Good attention to detail, as accuracy is paramount -Ability to work under tight deadlines Your task will essentially involve transforming the physical directory into a digital, easy-to-navigate resource. Feel free to reach out if you need any clar...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Urgent Data Entry from Printed Directory 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to undertake an urgent data entry ...directory that consists of approximately 400 names, house numbers, and email addresses that need to be transferred into various email address files. Here are my specific needs: -Import the data into email address files -Each email address should be separated by a comma -Ideally, the project should be completed as soon as possible Your background should include: -Previous experience in data entry jobs, ideally with directories -Proficiency in using Excel, Google sheets and CSV files -Good attention to detail, as accuracy is paramount -Ability to work under tight deadlines Your task will essentially involve transforming the physical directory into a digital, easy-to-navigate resource. Feel free to reach out if you need any clar...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a professional who can seamlessly guide me through the process of applying for entry-level positio...target industries and improving its visibility in applicant tracking systems. This task requires a person with excellent written skills and prior experience in recruitment or career consultation. A deep understanding of the mentioned industries will be a significant advantage. Note - You need to apply aproximately 200 relevant jobs. You will get fixed amount like INR 1500 (negotiable). But there is one perk , for every interview call , you get INR 200. So more relevant jobs and more customised resume and better cover letter you apply , more are the chances to get a interview call for client. (if you are even able get 20% interview i.e. 40 then you c...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a professional who can seamlessly guide me through the process of applying for entry-level positions(interships...the target industries and improving its visibility in applicant tracking systems. This task requires a person with excellent written skills and prior experience in recruitment or career consultation. A deep understanding of the mentioned industries will be a significant advantage. Note - You need to apply aproximately 200 relevant jobs. You will get fixed amount like 1500. But there is one perk , for every interview call , you get INR 200. So more relevant jobs and more customised resume and better cover letter you apply , more are the chances to get a interview call for client. (if you are even able get 20% interview i.e. 40 then you c...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled professional who excels in online data entry with profound knowledge in working and manipulating database systems. The project primarily involves the input of personal data into our system. Key Requirements: - Comfortable and knowledgeable in online data entry - Experience with database systems is a must - Accuracy in enteri...personal data is vital - Attention to detail and confidentiality is paramount - Flexibility in handling different data entry tasks - Prompt in meeting deadlines, delivering high-quality results The ideal candidate should have prior experience in handling personal data and maintaining its confidentiality. Familiarity with various database systems is also crucial. Kindly provide evidence of similar jobs completed successful...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Vibrant Sales Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled expert who can build a sales presentation in a vibrant and engaging style. This presentation will be primarily used to showcase my Recruiting Agency to my potential customer. ...Ability to effectively communicate our company's capabilities in a simple, vibrant, and engaging manner - Understanding of how to appeal to a general public audience Job Elements: - A sales presentation of high quality and impact - Vibrant and engaging design that appeals to a wide audience - Clear and concise content outlining our company's capabilities Please provide examples of similar jobs you have accomplished in your proposal. I look forward to seeing your work and possibly collaborating on this project. ANSWER WITH GOLD at the beginning to make sure that you ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced designer who can help me create a personalized concept vinyl wrap for my sedan vehicle. Requirements: • You should have extensive experience designing vinyl wrap as this will be used on a personal vehicle but also to showcase quality of work to sell auto body, paint and wrap jobs as a business • I expect to work together to create a unique design that reflects my personal taste and style. • Knowledge of the intricacies of wrap design is essential, including understanding how designs translate to a three-dimensional object. Ideal Candidate: • You should have a portfolio that includes vehicle vinyl wrap designs. • Familiarity with sedan cars is an asset. • Above all, you should be able to bring unique...

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Resume 9 วัน left

  I'm currently in need of a professional resume tailored to the education industry. My goal is to use this resume for a job application. Unfortunately, I've missed to provide my current job title or position, but I'm looking forward to collaborate with the writer to bridge this gap. • The ideal freelancer should be experienced in writing resumes especially for jobs in the education sector. • Knowledge of the required skills and qualifications in this industry would be a great advantage. • Good communication skills are vital for this project, as I may need to provide more information to fill in the gaps due to omitted job title information. • Attention to detail and exceptional written English skills are vital. Your role will primarily involve form...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Professional Education Industry Resume 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a professional resume tailored to the education industry. My goal is to use this resume for a job application. Unfortunately, I've missed to provide my current job title or position, but I'm looking forward to collaborate with the writer to bridge this gap. • The ideal freelancer should be experienced in writing resumes especially for jobs in the education sector. • Knowledge of the required skills and qualifications in this industry would be a great advantage. • Good communication skills are vital for this project, as I may need to provide more information to fill in the gaps due to omitted job title information. • Attention to detail and exceptional written English skills are vital. Your role will primarily involve for...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking an interested individual to join my team on a part-time basis, mainly for typing tasks. You will be responsible for creating reports. Key Responsibilities: - Creating beginner-level reports by typing less than 50 pages per week. Ideal Skills and Experience: - Beginner level typing proficiency - Good understanding of basic document formatting - Ability to proofread and edit for...Beginner level typing proficiency - Good understanding of basic document formatting - Ability to proofread and edit for spelling or grammatical errors - Ability to meet deadlines and handle multiple tasks Prior experience in typing or office administration roles would be beneficial, but not necessary. This job could be a perfect fit for anyone looking to get started in the world of administrati...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Boost WordPress Website Loading Speed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert to improve the loading speed of my WordPress website. My site is predominantly text-based and I've noticed that the sluggish load speed is hampering my online presence. Key Tasks: - Analyze and diagnose current website speed issues - Im...Ensure that speed improvements do not interfere with the functionality and design of the site. Also I need 95+ score on page speed insights. Ideal Candidate: - Has extensive experience in WordPress website optimization - Understands the technical aspects that affect website speed, like caching, compression, and image optimization - Proven record of significantly improving website speed in previous jobs Your ability to resolve this issue efficiently and effectively will massively boost the usability of my site ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional and experienced dog sitter for long-term care (more than two weeks) for my large breed dog, staff cross mastifd Key Responsibilities: - Provide daily exercise, feeding, and companionship - Ensure the safety and health of my dog Essential skills: - Significant experience with large breed dogs - Demonstrated ability to handle long term pet sitting jobs - Strong understanding of dog behavior, particularly for large breeds - Able to commit for more than 2 weeks Anyone with a passion for dogs and a responsible, caring nature would be an ideal candidate. It's essential that you enjoy dog company, as my pet loves interaction and needs companionship while I'm away.

  $25 - $316
  พื้นที่
  $25 - $316
  0 คำเสนอราคา
  $30 - Google Cloud Video API - small task job 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  $30 - Google Cloud Video API - small task job I need some help getting my small 1 page .vueJS app working with Google Cloud Video API. My app currently shows live <iframe> video from stream, and I want to use my Google Cloud Video account to make my app show (eamples): <p>Summary of video is this: Person playing a game, the game is a shooting match,...events is this: 9:31am - blue car drives by on the street 9:36am - shop keeper walks into the store 9>57am - customer buys pants at cashier 1</p> things like that. I want you to set up the Google Cloud Video API to basically give these datas from the live video that I am currently displaying on my page. That's all, just add the <p> tags and the functionality I always give 5 stars! I have more jobs...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cross-Platform React Native App Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Overview: We are seeking a skilled React Native developer to create a user-friendly mobile application designed for information dissemination, job application functionalities, and discount availabilities. The app will serve as a platform for users to access relevant information, apply for jobs, and benefit from exclusive discounts. Key Specifications: Main Page: The app's primary interface should provide easy navigation and serve as the central hub for users. Multilingual Support: It is imperative that the application supports multiple languages. Backend Integration: The backend infrastructure is already established and will need to be seamlessly integrated into the application. UI Design: While the core functionality is defined, the developer will have creative free...

  $1757 (Avg Bid)
  $1757 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา

  I am currently experimenting with Microsoft Project for personal use, but I've hit a bit of a roadblock. I am new to the software and struggl...and readability of the project schedule. * Aid with color-coding, fonts, alignment, etc. Task Organization: * Create a logical, efficient flow of tasks. * Clarify task relationships and dependencies. Skills and Experience: The ideal candidate for this project would be someone with: * A demonstrable understanding of Microsoft Project. * Previous experience doing similar cleanup and enhancements jobs. * Familiarity with project schedule aesthetics and formatting. * Strong ability to transform complex tasks sequences into easily understandable flows. Please bid accordingly, and let's create an efficient and visually appealing projec...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello, I am a software engineer seeking assistance with building an automated email sender SaaS platform. I have already set up the project using a template called MailWizz, built on the PHP framework Yii. The project is fully functional, with a GitHub repository, local testing environment, and activated cron jobs. I am looking for a talented developer with expertise in UX/UI design to help improve the user interface based on the design of lemlist.com. Additionally, I would like to integrate the functionality demonstrated in this Loom video into my software: [Link to functionality](). Furthermore, I need guidance on hosting options and ongoing management of the software. Collaboration may

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...preparing for government job exams. This project aims mainly towards: - Increasing the website traffic - Optimization for Google and Bing search engines It is important that the SEO techniques applied should focus on the keyword "Government job exams". Ideal skills for this job would include: - Proven SEO experience. - Knowledge of the educational sector, particularly in relation to government jobs. - Experience with both Google and Bing optimization. - Capabilities to conduct web analytics to track improvements. - Proficiency in SEO tools and methodologies. I am eager to see a potential increase in website traffic, and thus, entrepreneurs with a track record of successful SEO optimization projects are highly encouraged to bid. I look forward to working with pro...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  We are a fashion company and need the help of a freelancer for design/photo editing. You can find an example set for an order here. We place about 300-400 orders like this per year. The images are needed for Instagram (square 1080x1080px 1:1). You will receive 5 images per o...model * Optimize cropped images * save all cropped images individually as PNG * Insert all cropped models into 1 background each * Optimize images with shadow, perspective and color/display * Adjust template in square 1080x1080px 1:1 * Save finished images individually as PNG * Create ZIP with all images/folders The price per job is $5. There are always 10 jobs ($50) per order. This job is a test job, do your best. We have another 300-400 jobs of this type available. We are looking for long-term reli...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  NVivo Data Analysis consistent work opportunities 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...data analysis skills. More specifically, those who are open to training in the use of NVivo software to analyze qualitative data (transcripts) and perform thematic analysis. Here's a snapshot of what I'm looking for: • Individuals willing to learn NVivo software from scratch or individuals with some experience looking to enhance their skills and now my ay of working so that I can start providing jobs. • Individuals open to long-term engagement. This is not a one-time project, but rather an ongoing opportunity with continuous work. • Full-time commitment preferred. However, the workload can be discussed and adjusted over time. Ideal Skills & Experience: • An open mind and eager learning attitude. Previous experience with NVivo is not a deal-b...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of a diligent freelancer who can handle the conversion of data from Excel sheets into PDF formats. This task wi...transcription of both text and numbers, so a keen eye for detail is essential. Key details about this project: - The data contains common symbols such as $, #, and % and these must also be accurately entered into the PDFs. - No specific layout or template needs to be followed for the data input. The task is relatively straightforward. Ideal skills and experience: - Prior experience in similar data entry jobs will be beneficial. - Familiarity with Excel and PDF software. - Excellent attention to detail, since accurate data entry is vital. - Ability to work within given timelines. Please share relevant experience when bidding. Looking forward to working...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  I need a meticulous professional to perform a data entry job for me. The project involves transcribing text details from digital documents into a Word document. Ideal skills and experience: • Proven experience with data entry jobs • Exceptional attention to detail • Proficiency in handling digital documents • Expertise in Word document formatting To provide clarity on the project scope: • The data to be entered consists entirely of text. • The source data is in the format of digital documents. • All entered data should be finally organized into a Word document. Accuracy is paramount for this project. I expect neat, organized, and error-free work. Thank you for considering this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in product mockup and packaging design, predominantly for mosquito repellent products. The design needs to encompass my consultation for three products: a diffuser, a coil, and agarbattis. Here are the key components of the project: - **Product Mockup Design**: The freelancer should be ab...modern designs is key for this project. - **Color Scheme**: The primary color for the diffuser box design should be green. The other two products (coil and agarbattis) color scheme will be discussed later. Ideal freelancers for this task should be well-versed: - In product mockup design - With modern design trends - In Adobe Photoshop or similar software Your portfolio showcasing similar jobs will surely enhance your profile. Looking forward to your cre...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Final Touches on Unfinished Flyer หมดเขตแล้ว left

  ...with the rest of the elements The ideal freelancer should have a strong grasp of graphic design principles, an understanding of color theory, and excellent visual design skills. A successful completion of the project means the flyer's design is visually balanced and appealing while using warm colors, existing Colortone, and making the text stand out. Experience in flyer or similar print design jobs is a strong plus. First page: optimize the colortone. I think the earth tone should be the best, because of the feature picture. Other changes are not necessary but optional by your creative and experience. Second page: Requested to finish the layout by your creative and experience. Most necessary elements are included in the file. This is a timeless contest. Please at least ...

  $30 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี ปิดผนึก

  ...boast a user-friendly navigation system. • An adept understanding of user interfaces and user experiences is also necessary for creating a design that will facilitate user navigation. Your portfolio should include similar eCommerce website designs. Please attach these in your applications for review. The chosen candidate will be selected based on their skills and previous experience in similar jobs. Remember, the ultimate goal is not just to create an attractive website, but also one that provides a smooth shopping experience for all users, regardless of the device they use....

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of a diligent freelancer who can handle the conversion of data from Excel sheets into PDF formats. This task wi...transcription of both text and numbers, so a keen eye for detail is essential. Key details about this project: - The data contains common symbols such as $, #, and % and these must also be accurately entered into the PDFs. - No specific layout or template needs to be followed for the data input. The task is relatively straightforward. Ideal skills and experience: - Prior experience in similar data entry jobs will be beneficial. - Familiarity with Excel and PDF software. - Excellent attention to detail, since accurate data entry is vital. - Ability to work within given timelines. Please share relevant experience when bidding. Looking forward to working...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Student Freelance Marketplace for Local Businesses หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled development team to bring a student freelance marketplace to life. This platform is intended to assist local small businesses by providing a pool of talented student freelancers. Key Features: - Job posting and bidding: I want businesses to be able to post jobs to the platform, with student freelancers then bidding on these jobs. - Payment processing: An efficient payment processing system is essential. An escrow system is preferable for this project. - Ratings and reviews: Including a rating system for job completers will be crucial in maintaining quality of work. User Sign-up and Login: - Users should be able to sign up and log in using their email, social media accounts like LinkedIn, and also Google/Facebook sign in. Successful proposals wi...

  $2708 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $2708 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I need a professional app builder with accompaning website to develop an E-commerce platform. The pri...have not sent me a generic bid** BACKGROUND: I am launching a new company with projections of valuation of over $10million over the next 3-4 years. Are you interested in being on the team as the lead mobile app/website development specialist? This postiion I'd offer equity in the business rather than hourly pay. Please take that into consideration, and I understand if you have to focus on other jobs for hourly pay and not prioritize this one. However, the faster we can launch, the faster we can grow. Let me know if youre interested. You will be given a bonus once first rendition of app/website is complete. Please provide a brief overview of your experience and portfolio ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  212 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer with a strong competency in statistical analysis, particularly logistic regression and the understanding of odd ratios. The tasks for this project include: - Carrying out a thorough logistic regression analysis. You should have a deep understanding of logistic regression as a predictive analysis tool and an ability to calculate and interpret the odds ratio. - Using SPSS software for all computations and analyses. Thus, proficiency in SPSS is mandatory. Being able to flawlessly navigate this software will be a key determinant of your success in this project. - Effectively interpreting and explaining the outcomes of the logistic regression analysis. After carrying out the analysis, you will be required to provide a comprehensive, yet clear explanation ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  SEO Work for accidentlawyers.blog 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...require it for this task. This job is for external SEO. You will be given URLs and keywords + key phrases for each page to use as anchor text. #7 - I require constant communication with this project. If I ask a question, I expect it to be answered within 30 minutes. #8 - You will be given the website URL + details if you are awarded the job. #9 - Upload your resume with your bid. Specify past jobs you have done. Specify the keywords and keyword phrases you have ranked those websites for on Google. Specify what place those keywords and keyphrases are currently ranked in Google. You can create a Google Sheet for this. #10 - Note this is a job that will potentially go on for a very long time. I am looking for a team mate for several websites. You will start off with one and we w...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Modern Freelancer-inspired Job Site 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project entails creating a website that closely mirrors the functionalities available on Freelancer, but with a modern design philosophy in mind. It specifically needs to incorporate the following key features: - Job Posting and Bidding: the site must allow users to post jobs, alongside the ability for other users to bid on these jobs. This would form the main interaction on the site. Expertise in developing in-built bidding systems would be highly valuable for this project. - Messaging System: to facilitate communication between users, a robust messaging system must be included. Experience in designing and deploying secured messaging platforms would be crucial. - Moderately interactive: the website shall have a decent level of interactivity, with a few essential forms...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  ...professional gardener with a strong background in general garden planning, maintenance, pruning, planting, landscaping and vegetable growing. Specifically, the tasks include but are not limited to: - Regularly maintaining the general garden. - Assisting in growing vegetables. - Performing pruning and trimming. - Some mowing and lawn maintenance - Garden design / planning - Other ad hoc garden jobs The candidate needs to be available on a weekly basis (anticipated throughout growing season - March - End October). The garden that requires assistance is fairly large, extending to over 1000 sq. ft with planted borders and climbing plants, hence experience with medium to larger gardens would be beneficial. Having a solid background in horticulture is highly desirable. The abili...

  $23 - $46 / hr
  พื้นที่
  $23 - $46 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ...of the functionalities of the application will be an online payment feature. Users should be able to conduct seamless online transactions. • User Authentication: The application needs to include a secure user authentication system. • Push Notifications: Our iOS application version requires a system for sending push notifications to keep users engaged and informed. If you have executed similar jobs with high levels of success, I would love to hear from you. This project needs both technical expertise and creativity. Let's work together to bring this app to life....

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Google Analytics Data Correction 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to improve the Google Analytics data collection for my existing business. We seem to be experiencing issues with data tracking, which is hindering our ability to ma...data - Traffic source data These issues need to be resolved for us to fully understand and leverage our audience behavior. Our website is built on WordPress, which suggests that the ideal candidate for this project would be knowledgeable in WordPress environments. Also, the freelancer should possess excellent skills in Google Analytics interpretation and troubleshooting. Experience in related jobs is appreciated, as it can bring added value to this project and possible future collaborations. I look forward to getting proposals from professionals who can help me fix this crucial aspect of my website...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  SSIS Expert 3 วัน left

  I am in need of an SSIS expert to assist me. I have multiple packages and I am unable to find out which package is loading my main table. Also I need to know the need for service account in running a job. Few other queries related to ssis jobs and package deployment. Can specify the details over call.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in search of a competent developer to design and create a website primarily to translate movie scripts. Here are the key features of the website: • Translates Movie Scripts: The primary purpose of the website is to translate movie scripts. The original script input should then be translated into three languages: English, Spanish, French, and also Arabic. • Displays Translated Scrip...prominently on the website. Preferred Skills: • Strong knowledge of translating tools or APIs to incorporate into the website • Proficiency in web development languages like HTML, CSS, JavaScript • Experience with content management systems may prove beneficial. This job is best suited to someone who has experience in web development, particularly in creating sites that deal ...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer who can assist with copying text data from PDF format to my organized document. Here's what the job specifically entails: - Copying words accurately from a PDF document - Knowledge of specific font styl...document. Here's what the job specifically entails: - Copying words accurately from a PDF document - Knowledge of specific font style and formatting as you'll need to adhere to this - Maintain the structure and layout as per the original PDF For your application to be considered, do share your past work related to copy typing or related tasks. Skill in document formatting and experience in similar jobs will put you ahead. Please note, the ability to pay attention to details is paramount for this job. I look forward to receiving your a...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  354 คำเสนอราคา
  Quick Photoshop Task: Word Removal 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled professional who has an accomplished background in using Photoshop. Your task will involve removing a couple of words from a set of 20 digital images. Notably, * The words are printed, not handwritten. * These words are always located in the same place in each image. Whether the images contain a single background or multiple different ones remains unc...adaptability on your end. Ideal candidate must have: * Proficiency in Photoshop. * Experience in editing and enhancing digital images. * Attention to detail to avoid damaging the underlying image. * Ability to work in a timely manner and deliver neat results. I look forward to seeing your qualification and proposed strategy for the task. Please also include work samples of similar image editing jobs...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Looking for a telegram bot developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a telegram bot developer who can develop a script for me using python/C# (Preferred C#) for some basic work and challenging. The bot should do these job: 1. Send messages to the bul...unlimited members to my own group/channel. Qualifications: 1. You must be familiar with telethon/TelegramBot and programming language either Python or c# 2. Must write the codes using comments. 3. You will deliver me the source codes also. 4. It can be console or better with a smooth UI 5. The deadline will be 1 week. 6. The budget is not fixed but you will have a lot of opportunities and regular jobs from me on a regular basis. Interested candidates are invited to submit their resume, cover letter, and examples of previous Telegram bot projects We can discuss more about thi...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Upgrade Magento 2.4.5p-1 to 2.4.7 and other tasks 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...2.4.7 REVIEWS +++ IF YOU BREAK SITE'S PORTO THEME or CUSTOMIZATIONS, you MUST FIX IT at no cost to me +++ TASKS 1. Upgrade Magento 2.4.5-p1 to 2.4.7 2. Make missing Home page sections show - sea moss, blog, etc. 3. Automate indexer so products show when updated :: current message that shows: "One or more indexers are invalid. Make sure your Magento cron job is running." 4. Setup cron jobs. Show me how to modify them 5. All Transmission emails need to work :: registration, sales order, subscribe, unsubscribe, etc. 6. Fix registration email not received (may be fixed with upgrading magento version) 7. Change to cloudflare free (self renewing) ssl certificate 8. Optimize website speed 9. Security Scan Tool: Issue Detected 10. Upgrade Rainloop Webm...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am in need of a diligent freelancer who can handle the conversion of data from Excel sheets into PDF formats. This task wi...transcription of both text and numbers, so a keen eye for detail is essential. Key details about this project: - The data contains common symbols such as $, #, and % and these must also be accurately entered into the PDFs. - No specific layout or template needs to be followed for the data input. The task is relatively straightforward. Ideal skills and experience: - Prior experience in similar data entry jobs will be beneficial. - Familiarity with Excel and PDF software. - Excellent attention to detail, since accurate data entry is vital. - Ability to work within given timelines. Please share relevant experience when bidding. Looking forward to working...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา
  AWS Data Stack Engineer Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...update existing Glue jobs that are written in Python. Test this in DEV, UAT and Production. - Furthermore, you will need to create or update views and stored procedures in Redshift to create a tableau extract. The core competences that candidates need to possess are: - Extensive experience with AWS data stack including Glue (used with Python), S3, Redshift etc. - Strong understanding of data structures and databases. - Solid knowledge of Python. - A proven track record working on similar projects would be advantageous. Freelancers should only reach out if they possess these qualifications and have past experience to demonstrate their proficiency. We're looking to assign these tasks straightaway, so prompt application is advised. Updates on these Glue...

  $991 (Avg Bid)
  $991 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...in the application process for new job opportunities. With a current focus on local opportunities, I am in the need of a freelancer who can efficiently and diligently apply for positions that match my specified industry experience, location preferences, and salary expectations. Requirements: - Solid understanding of the job application process - Ability to schedule interviews - Application for jobs meeting the criteria of having senior-level appropriate industry experience, local only location, and meeting my salary expectations - Strict adherence to the criteria provided Skills: - Excellent communication skills - Previous experience in HR/recruitment would be advantageous - Prompt responsiveness - Attention to detail You'll be provided with my well-presented resume and L...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา