ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 open cart งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Use this platform When user registered Generate QR Code Use QR Code to open the turnstile by connect to SDK (Files Attached) The QR Code will generate for each member differently. Can't send to other to open the turnstile.

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  การต่อเติมบ้านรวมถึงการออกแบบห้องนอน ห้องครัว และห้องนั่งเล่น รวมทั่งต่อเติมเป็น 3 ชั้น ดดยใช้งบปประมาณไม่เกิน 200000

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Snapchat Geofilter - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  นี้ตัวอย่างครับ ลอง search ดูเป็นไอเดียคร่าวๆก็ได้ครับ Snapchat

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  การทำงานผ่านระบบปฎิบัติการที่ทำงานผ่านระบบการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงและ โดยใช้งานการควบคุ้มที่มีมาตรฐานในการใช้งานและกฏข้อบังคับที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาตรงตามระบบ จึงเกิดความเชื่อใจในการดำเนินธุระกิจตามวัสถุประสงค์ขององกรณ์

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  hack whatsapp - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้hack whatsapp เข้าไปดูการแชทของ คนหนึ่งกับอีกคนนึง ถ้าสนใจจะทำจะบอกรายละเอียดให้อีกครั้ง อยากรู้ว่าเค้าคุยอะไรกัน

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการให้พัฒนา ระบบฟังภาษาไทยผ่าน php โดยเมื่อฟังคำที่เป็นคำสั่ง เช่น เปิดไฟ ให้ไปสั่ง function php ให้ทำงานต่อ ทางผมมี function อยู่แล้ว ขาดส่วนที่รับ input เป็นเสียงเพื่อไป trigger ให้ function ที่เตรียมไว้ได้ทำงานต่อ

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  งานแปลภาษาdes - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  ผมจะแปลภาษาคุณให้เต็มกำลัง เท่าที่ผมจะทำได้จะทำให้งานของคุณออกมาดีที่สุดผมรับประกันว่างานของคุณจะดีไม่เเพ้ใครๆเลยทีเดียว

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  การเดินทางที่แสนยาวไกล เมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดจบเช่นเดียวกันกับชีวิต เคยได้ยินกันมาว่ามนุษย์เรามีเวลาเพียง60000วันเท่านั้น การเดินทางใน60000วันของคุณ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางหรือเริ่มเกิด จนมาถึงวันนี้คุณเดินมาได้แค่ไหน?...........

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  As someone who values a high-quality eCommerce experience, my intention is to rebuild my existing website into a modern, elegantly designed platform to enhanc...into a modern, elegantly designed platform to enhance the shopping experience of my customers. The perfect freelancer for this project would possess: - Extensive experience in eCommerce website building. - Proficiency in implementing shopping cart systems. - Knowledge of integrating customer review sections. - Skills in adding an appointment scheduling feature. - A keen eye for elegant and modern website designs. Overall, your ultimate goal would be to provide an easy-to-use, sleek, and engaging website that resolves around an effective shopping cart system, dependable customer reviews, and a seamless appointment sc...

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  Luxurious Coffee Brand Site & Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website, including an e-commerce component, and a logo for my coffee business. • The brand is positioned as premium, exotic, and luxurious, and I expect the website and logo to reflect this. Logo Requirements: - The logo should be a combination of text and symbol. - It must convey the premium, exotic luxury of our brand. Website Requirements: - A product catalog and listings. - A shopping cart and checkout functionality. - Payment gateway integration. - The aesthetic should be glamorous and luxurious. Skills and Experience: - Proven experience in website and e-commerce development. - Proficiency with relevant programming languages and tools. - Portfolio of past projects that displays ability to create luxurious and professional designs. - Experience in logo design, ...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative mind to design a logo for my mobile app. Key details: * I want the logo to be minimalist. * Predominantly the color should be blue. * It should incorporate the initials of the app prominently. * It should be with a some kind of shopping cart. (The app is about grocery list) Ideal skills for the job: * Previous experience in minimalist logo design and app branding. * A strong understanding of color theory. * Ability to creatively incorporate the initials into the design. Your portfolio displaying similar work will be highly appreciated. I look forward to seeing the unique concepts you can bring to this project. Add "rabbit" to your message.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Arabic Ecommerce Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...backend for easy product uploads and order management - Integration with email and WhatsApp for order notifications - 1 year of free technical support I'm looking for a skilled web developer to create an e-commerce site for my business. The key functionalities should include: • Product listing and details - I want my customers to easily browse and find more information about my products. • Shopping cart and checkout - An efficient and secure checkout process is essential. • User registration and login - I'd like customers to have the ability to create accounts for quicker checkouts and personalized experiences. If you have experience in developing ecommerce websites and are confident in delivering a high-quality product within the budget and time fram...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  - Build a fully-functional e-commerce website focused on selling products directly online. - Integrating a seamless shopping cart and checkout process to ensure a smooth user journey from selection to purchase. - Incorporate advanced product search and filtering options to help customers easily navigate through offerings. Ideal Candidate: - Proven expertise in e-commerce web design and development. - Strong understanding of UX/UI principles for online sales. - Proficiency in creating responsive and secure online shopping experiences. - Ability to implement custom e-commerce functionalities. I value clear communication and adherence to deadlines. Excited to work with a detail-oriented professional dedicated to crafting engaging online stores

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  ...e-commerce marketplace specifically for physical products. Here are the requirements: * Shopping Cart: Users should have the ability to add items to a shopping cart. * Product Reviews and Ratings: The marketplace should include a system for customers to leave product reviews and ratings. * Return or Exchange Procedure: The platform needs to include a straightforward return or exchange procedure for customers. * Vendors Self Onboarding: There should also be an easy, step-by-step process for new vendors to register and start selling their products. The ideal freelancer for this project would have previous experience designing and implementing e-commerce marketplaces. In-depth knowledge about shopping cart integration, product reviews and rating system, return/exc...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  As discussed in chat. When any configurable product is added to cart the total is zero and removing works oddly.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Integrate Tabby with X-cart 5.4.1.5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for ...for a specialist to perform an integration for Tabby payment gateway into the X-Cart 5.4.1.5 system that I have in place. Requirements: - In-depth understanding of payment gateway integration, particularly with Tabby - Proficient in working with X-cart 5.4.1.5 - Ability to handle the nuances of integrating into a modified X-cart system that has previously had other payment gateway integrations - Capability to ensure smooth handling and tracking of transactions Those applying should be aware that the project aims for the integration to handle substantial transactions per day. However, the exact volume is to be discussed. This task calls for a precise and careful approach given the modified status of the X-cart. Past experience in similar ...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I’m in need of an expert WordPress developer to create a business website specifically targeting consumers. The core functionalities required for this website include: 1. Shopping Cart: Customers must be able to add and remove products from their cart with ease. 2. Contact Form: A simple, but effective contact form is required for customers to get in touch and for me to respond swiftly. 3. Multi-Address Shipping Option: This is crucial as customers should have the option to ship items to multiple addresses. Wordpress is prefer , open to other.. also need this done in 4-10 days I'm looking to create a simple website for my cookie sales business. I need a design that can showcase about 5 to 20 items, with the option for customers to view images attached. I...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  I want to edit the...(retail price) MSRP (Wholesale price), store minimum like in picture A. This is on the login redirect page Make C,D and D1 edit to shopify single product page to look like picture. item quantity (D1) should be in case like picture, size chart like (D). C is a (retail price) MSRP (Wholesale Price) and fix E. All price to come form seller store on the webkul app fix E2 to show store minimum on cart page. if buyer has products from 2 sellers and reaches the minimum of only seller, allow buyer to check out on the 1 seller while requesting for minimum of the other seller to be reached I use webkul so i need you to fix the backend so that vendors can input their retail and product price and then it shows in the front,. Watch the video to know exactly what i want ...

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Urgent E-commerce Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a skilled web designer to create an e-commerce website for me. Timing is critical, so it'd be ideal if we could get started as s...critical, so it'd be ideal if we could get started as soon as possible. Key areas of expertise needed: - E-commerce web design - User-friendly interface design - SEO to improve visibility - Easy navigation for a better user experience While I skipped specifying any functionalities, I believe standard e-commerce features should be in place. These include: - Product search and filtering - Shopping cart management system - User registration and login capabilities Given the urgency, experience in fast-paced projects would be a plus. If you're a seasoned e-commerce website creator, immune to the pressures of tight deadlines -...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Shopify Mobile App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled developer to create a mobile application for my Shopify store. The application needs to be compatible with both iOS and Android platforms. Key Requirements: - Product browsing: The application should allow users to browse through products easily. - Cart management: Users should be able to add/remove items from their carts without hassle. - Order tracking: The application should have features enabling customers to track their orders. Design Approach: The aesthetic of the application should match the look and feel of the existing Shopify website. The aim is to provide a familiar shopping experience for our customers, promoting brand recognition and continuity across platforms. Ideal Skills: - Proficiency in mobile application development for both iOS and...

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  WordPress E-commerce Site Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a WordPress expert to create an e-commerce website for my business. The site should contain the following key features: - Product listings: The functionality to list less than 100 products, with scope for expansion in the future. - Shopping cart: A user-friendly and interactive shopping cart for a seamless purchasing experience. - User reviews: A feature to leave and view reviews from our beloved customers. Your skills and experience in WordPress and e-commerce are key, with a solid understanding of user interface and user experience designs proving advantageous. Efficiency, attention to detail, and clear communication are also highly valued for this project.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  ...designer to design a Shopify ecommerce site for my business. The website should be user-friendly, feminine, sleek and efficiently provide for online shopping services. Key functional requirements for the site include: - A product catalog: The site should offer a comprehensive, organized display of the product categories. The number of product categories will be in the range of 1-10. - Shopping cart: Provision for customers to add and manage their desired products before purchase needs to be enabled. - Payment gateway: Finally, secured online transactions should be assured through a proper payment gateway. - Email Signup: A pop up for email sign up form Crucially, I will need guidance with what type of content and images I need to provide for the product catalog. In summary, an...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Comprehensive E-Commerce Website & Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...I am in search for a seasoned freelancer to construct a professional and formal online shop, tailored to function on both web and mobile platforms with complete readiness for launch. I have yet to decide on a design, therefore, I would require your web design expertise. Highlighting the features, the platform should incorporate: - User login and profile - Product reviews and ratings - Shopping cart and wish list - Advanced backend management - Promotion push notifications - Multi-language support, covering both RTL and LTR - Shipping cost calculation - Enhanced delivery tracking I seek a freelancer skilled in web development and design, fluent in different languages, with an understanding of backend management systems. Preference will be given to individuals who have vast expe...

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Flutter-Based E-Commerce App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone skilled in Flutter to create an e-commerce application that features a product catalog, a shopping cart, and user authentication. This app must have: - A Product Catalog: It should display items available for purchase, provide descriptions and visuals, and categorize products for easy browsing. - Shopping Cart: The app needs an interactive cart where users can add and remove items before checkout. - User Authentication: Features like secure account logins and new user registrations are crucial. Users should be able to maintain profiles with their personal information for quicker checkout. Payment Integration: The app also requires payment integration with credit/debit card processing. This functionality should be thoroughly tested to en...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  ...Key characteristics include: - Payment gateway integration: The website should have an integrated payment gateway that supports numerous payment methods for customer ease of use. - Product catalog: The platform should include a well-organized product catalog, with 8 products to start. Each product should have relevant images and a comprehensive description. - Shopping cart: Provision for a user-friendly shopping cart, enabling customers to buy multiple items in a single transaction. Prior experience in developing ecommerce platforms, specifically with Shopify, is a must. The ideal freelancer should have a keen sense of design to create a visually appealing platform, and a deep understanding of UX to ensure an intuitive and seamless shopping experience. An understand...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Looking for CS-cart Developer for Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently looking for a CS-cart developer who can assist with some design and customization changes on my website. The ideal freelancer will have a solid understanding advanced product filtering, and custom theme development. The changes required are specifically in design customization although no requirement for logo redesign, banner image modification, or color scheme customization at this time. Here's what I need: - Customization of CS-cart features - No specific design changes but a good design sense would be beneficial. This project needs to be completed ASAP so prompt communication and a fast turnaround will be highly valued. Applicants should have relevant CS-cart experience and be able to provide examples of their work on similar projects.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented website designer to create an engaging, user-friendly e-commerce website for my small business. Key Features Required: - Shopping Cart: A seamless and hassle-free shopping cart system to provide an easy and comfortable shopping experience for customers. - Product Reviews: A provision for customers to review the products to help future customers make an informed decision. Skillset: - Strong proficiency in web design and e-commerce website creation. - Track record of developing websites with less than 100 products. - Experience in designing websites that are user-friendly and visually appealing. Interested freelancers, please provide examples of your previous e-commerce website projects with your bid. This will strengthen your application and help me...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...freelancer will be responsible for creating a user-friendly interface that facilitates the process of purchasing our products, as well as the underlying system operations. Key Features: - The website must include a shopping cart function, enabling customers to select multiple items for eventual purchase. - It should also offer a secure payment gateway for hassle-free online transactions. Skills and Experience: - Proficiency in frontend, backend, and full-stack development is crucial for this project. - Proven experience in creating e-commerce websites with a shopping cart and payment gateway is necessary. The goal is to create a seamless online shopping environment that showcases our products effectively and promises a safe and secure purchasing experience. If you h...

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Jhatfat iOS 6 วัน left

  ...glitches within the mapping functionality of our app. If you've worked with Google Maps API or similar services, you are probably a good fit. • Firebase OTP - There are problems regarding One-Time Password (OTP) authentication via Firebase that need to be addressed. Prior expertise with Firebase OTP or similar authentication methods is vital. • Cash Cart Order Placements - We are also having issues in the process of placing orders in the cart. Knowledge of implementing payment systems in mobile applications is essential. Having worked with food delivery applications before can be a strong plus point. But most importantly, the chosen applicant should be an expert in Flutter development and be proficient in Dart and macOS, as development will be performed o...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled graphic designer to help create a website that aligns with the aesthetic of some examples I can share. The website must include a shopping cart, user registration/login features, and a contact form. - Expertise in website design and aesthetics required. - Candidate must be comfortable creating functional features including a shopping cart, user login/registration, and a contact form. - Experience following example designs and translating them into functional websites is a plus. The designer will need to effectively manage their time as they work to incorporate all of these features. Examples of preferred aesthetics will be provided to guide the project.

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  We are an Australia-based marketing company searching for an Expert in Reputation And Social Review Management to increase social proof, such as reviews of a car-related business in Australia. Main Goals: - The main objective is to maintain the review flow in an authentic manner. Areas of Focus: - A strong understanding and mastery of managing reviews specifically on Google is required. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Online Review Monitoring, Review Response and Engagement, and Reputation Repair and Restoration. - Be creative and capable of producing engaging authentic-looking reviews. - Must have a track record of successfully increasing positive reviews, especially on Google. - Strong understanding of Google's review and rating system. NOTES: 1. We will r...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am currently utilising the CS CART software and need some IT support. My Needs Include: - Upgrading to the latest CSCART version. - Upgrading PHP to PHP8.1. - Fixing any existing bugs in the system. I anticipate completing this within a month. The freelancer who aids me should have experience upgrading and debugging CS CART software, and have proficiency in PHP, ideally PHP8.1. In-depth knowledge in performance optimization and version migration is a major plus. A profound understanding of any potential challenges this upgrade could face is also beneficial.

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hey, Please find below the details of the project: Project: Convert your PPT to a 20-second After Effects video Deliverables: 1920x1080 video and the .aep file. Turnaround time: 2 days Price: ₹3150 Revisions: 3 Additional notes: You will receive all rights to the project once completed, and I will not be using it for my public portfolio or claim any authorship on the project. Best regards, Joel Kundu

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...database integration, is a must. Skills and Experience: - Deep knowledge in PHP and JavaScript - Proficient in database integration - Proven experience with backend functionality - Experienced in form validations While I have not specified specific features or functionalities, it would be advantageous if the developer was experienced in user registration, content management systems and shopping cart functionality. That being said, it is not a strict requirement for this project. Applicants should be prepared to share examples of past work, highlight relevant experience and provide detailed project proposals. However, don’t worry if you can’t provide all of this – we’re mainly interested in your PHP and JavaScript skills! We appreciate hearing about you...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Website selling service, need to disable cart functionality because I am selling a service and the redirect to checkout should not add the "service" in cart. Also, need to fix woocommerce checkout which is quite easy this part.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  E-Commerce Website Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled developer to bring my e-commerce website vision to life. My primary need is for a site that can support a shopping cart functionality. Key project responsibilities: - Website creation from scratch. - Implementation of a shopping cart system. Ideal skills for this task include e-commerce development expertise, a robust understanding of shopping cart systems, as well as a proficiency in user experience (UX) design for ease of use and customer attraction. This call is open to both individuals and teams, proffering energy, creativity, and a genuine understanding of my needs. Get in touch if you believe you are up to the task!

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา
  E-commerce Website Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ensuring the best possible experience for the user. Aspect Two: Website Features • The website should feature a shopping cart and product categories. This will enable buyers to easily select, and categorize their purchases based on their preference. • I'd also like to implement video reels for each product, this would allow buyers to have a better understanding of what they are purchasing. Aspect Three: Product Type • This e-commerce website will only be used for the sale of physical products. Freelancers that have experience with this type of product specifically will have an upper hand. Ideal Skills: • Expertise in e-commerce website development • Experience with shopping cart integration • Experience with the implementation of video...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  224 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web developer to build a Shopify site for my online store. The store will carry fewer than 50 products. Key functionality needs include: - Product Catalog: A clean, easy-to-navigate display of my products is crucial. - Shopping Cart: Smooth checkout experience is necessary to keep customer frustration to a minimum. - User Interaction: Enhancing customer experience is a top priority. The site should facilitate browsing and purchasing of products, allow users to leave reviews and ratings, and include the option for customers to register and maintain a user account. Ideal candidates will have experience in building similar e-commerce websites, preferably with Shopify. Please showcase any relevant previous work in your proposal. High-level attention t...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient programmer to customize the frontend terminology of our current Open edX platform. The goal is to modify certain terms like "course" to another term of our preference and ensure these changes are reflected consistently throughout the platform. Our platform has been installed using Tutor and utilizes the Indigo theme.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  As discussed, fix add to cart according to documentation.

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with expertise in building web software, particularly focused on e-commerce functionality. Here's what I'm looking for: - Core Skills: Proficient in creating e-commerce platforms. Additional knowledge in user-interface and user-experience would be beneficial. - Specific Tasks: The web software should be capable of handling a shopping cart and product search functionality. - Design Requirements: Logo integration is needed for brand consistency. Therefore, having skills in logo integration will be added advantage. It's important for me to collaborate with someone detail-oriented, customer-focused and with a proven track record. A portfolio showcasing similar projects will be highly appreciated. Looking forward to your proposed solutions...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Implement our Figma Design. 2 Pages Only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for skilled web developers to help implement our Figma design into an E-commerce website. The website is intended to showcase our products, though currently, no e-commerce functionality like shopping cart or customer reviews will be required. Here's a little more information about the project: Requirements: - Proficiency with Figma and translating designs into functional websites. - Extensive experience in e-commerce website development. - Excellent knowledge of responsive design and optimization for different platforms (desktop, mobile, etc.). Tasks: - Develop a fully-responsive e-commerce website from our Figma design. - Incorporate interactive elements to engage visitors. - Implement effective navigation and user-friendly interface. Skills & Experience...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I need a proficient web designer to build an advanced e-commerce website for my business. Essential elements for my project include: - E-commerce functionality: Primarily, the website should be capable of handling online transactions with ease. The feature for shopping cart and checkout is a must. The ideal applicant would have prior experience in handling similar projects, and possess strong skills in coding, UX/UI design, SEO, and e-commerce platforms such as Shopify or Magento. Your portfolio showcasing previous e-commerce sites developed would be advantageous.

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced app developer to create a Android-based retail store app. This app should integrate with UPI and incorporate key features such as: - User registration and login - A product catalog: presenting our diverse range of products. - Shopping cart: enabling customers to seamlessly pick and pick their desired products. - Payment integration: for facilitating easy and swift transactions. Please apply only if you have worked on similar project in the past. Experience in crafting Android apps, especially for retail businesses, or setting up payment integrations using UPI (PhonePay/Paytm) Payment would be released only on successful project completion after demonstrating the working app. All required backend infra is ready and would be made available to the ...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...a custom e-commerce website using Shopify. The website is to resemble scuffcontrolers, focusing predominantly on functionality rather than the inclusion of images. Features: - The site should include a multi-functional custom builder to leverage the e-commerce aspect of the platform. This should allow customers to: 1. Select product options 2. Customize product features 3. Have an 'add to cart' functionality. Preferred Platform: - I need this built on Shopify given my familiarity and its ease of use. Payment Gateway: - The site should incorporate a PayPal payment gateway for consumer purchasing ease and security. Skills and Experience: An ideal candidate for this project would be skilled in the Shopify platform. They would also know how to integrate a custom b...

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  ...commerce, and I need your expertise to make my journey successful. My project entails creating an E-commerce website that is responsive, easy-to-navigate, and user-friendly. It should be designed with these key functionalities: - Product listing: This should preferably be easy for me to manage and update as I have less than 100 products to start with. - Shopping cart: Customers should be able to easily add products to a shopping cart and check out smoothly. - User reviews: A highly critical function for my website will be a transparent system of user reviews for customers to understand others' experiences and make informed decisions. The ideal freelancer for this project has a successful track record in developing E-commerce websites, preferably with a focus on we...

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I'm experiencing issues with my freelance website MVP, built in Node.js and Flask. Here's a breakdown: 1. **Functionality Issues**: ... - Project Posting: It seems our system fails to post projects. - Messaging System: Communication between users on our platform is not feasible at the moment. 2. **Design Fixes**: The website's overall design requires professional touch. 3. **Password Reset**: Users currently cannot reset passwords. This needs to be resolved, but we've skipped on identifying specific error messages. I'm open to suggestions to enhance the functionality and design of the site. Ideal candidates should have experience with Node.js, Flask, debugging, and UX/UI for the design fixes. Insight on security protocols for the password reset ...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Shopify-Snapchat Ad Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently in need of a Shopify expert to help me integrate SnapChat ads into my Shopify store. You'll be tasked with setting up the following events: Add to Cart, Checkout, and Purchase. Top priorities for this project include: - **Event Setup:** You must successfully add 'Add to Cart', 'Checkout', and 'Purchase' events to my Shopify store. Thorough testing is required to ensure all events are functioning as expected. - **Parameter Tracking:** Alongside event setup, it's vital that we can track the following parameters for each event: Product SKU, Product Name, and Product Price. This tracking is critical to help us analyze the effectiveness of our Snapchat Ads and make strategic adjustments as needed. Ideal candidate will h...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking to create a...website tailored to selling a range of products, with a product count of under 50. This website will require: - A product catalogue for showcasing items, allowing potential customers to browse through our offerings. - A shopping cart functionality where customers can collect their desired product(s) and review before finalizing their purchase. - The integration of a reliable Payment processor to handle transactions seamlessly and securely. Ideal candidates should have proven experience in E-commerce website creation, product catalogue organization, shopping cart functionality integration, as well as incorporating smooth and safe payment processor operations. Your portfolio of similar/previous work will greatly aid in the selection process. Good lu...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา