ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 parallels automation งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เว๊ปไซต์ขายอะไหล่รถ ต้องการคนทำ pop up subscriber และการ re mail ไปหาลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าเข้าตระกร้า

  $8 - $15 / hr
  $8 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา

  รับสอนหุ่นยนต์เด็ก อายุ 5 ขวบ ขึ้นไป โดยมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้ 1 ประกอบหุ่นยนต์ฉันเอง ด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ 2 เขียนโปรแกรม และ เรียนรู้หุ่นยนต์ โดยเราจะจัดหุ่นยนต์ให้ 3 เรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ โดยหลักการระบบ automation จาก PLC โดยหุ่นยนต์เราจะหาให้เอง พบกันถึงที่บ้านคุณ กับ อ.ต๊ะ 089-8428987

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Arduino IoT Developer for Automation Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced IOT developer who specializes in Arduino. The ideal candidate should be able to work on a project involving device control and automation, and sensor data collection. Key details: - The IoT device will be interacting with various sensor types - Temperature, Humidity, Motion, Vibration, RPM, Location, and Speed. - You will be responsible for setting up the system for successful sensor data collection and device automation. -Hardware-level understanding. The perfect freelancer for this project will have a deep understanding of Arduino and its capabilities, with previous experience in automation and sensor data collection seen as a major plus. Experience with the specific sensors listed is desirable, but not essential. In your propos...

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am in need of a solution to automate my invoice data extraction. I have a large number of physical invoices that I want to effectively scan using Google AI technology to turn them into manageable data. Key details that I need collected are: - Vendor Name - Invoice Amount - Date of Invoice - Items - Taxes I am looking for a method where I can scan and upload these physical invoices directly to the AI platform. An ideal freelancer would have experience in Google AI technologies or microsoft power automate and be able to deliver a solution that can accurately interpret the scanned invoices and organize the required data into an Excel sheet. Expertise in Optical Character Recognition (OCR), Machine Learning and Data Entry is highly desirable. The end goal is to have a seamless method of...

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Line Icons for Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Applications Mobile Application UI/UX Design Mobile App Maintenance and Support (UX/UI Design Services) Custom UX/UI Design Responsive Web Design Mobile App Design User Research and Testing Design Systems and Guidelines Accessibility Improvements Visual Identity and Branding Interactive Prototyping (AI Integration) Custom AI Solutions Data Insights and Analytics Automated Customer Interactions Process Automation Just for your reference here is the explanation for each icon (does not have to be followed in exact but in case the concept is not clear: (Quality Assurance) Regression Testing: Two arrows forming a circle, indicating a cycle, with a checkmark overlay to represent testing and quality. Acceptance Testing: A hand giving a thumbs up with a document behind it to symboliz...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Automating Project Management via SharePoint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a specialist to implement Power Automate for project management automation through SharePoint Online. The focus will be on automating progress tracking. We are trying to implement some SharePoint timesheet software - WorkTimePro - and need to analyse the data which outputs JSON to a SharePoint List in a single field like this: [{"CustomField1":"3519 - NIHR (UoM)","TotalHours":15,"Day1":3,"Day2":3,"Day3":4.5,"Day4":4.5},{"CustomField1":"M5 - TfGM","TotalHours":16,"Day1":4.5,"Day2":4.5,"Day3":3,"Day4":4},{"CustomField1":null,"TotalHours":null}] We need a few things doing: 1. Flow to create a project dropdown list t...

  $1499 (Avg Bid)
  $1499 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Art Upload Automation: Python + CSV 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm an artist looking to streamline my workflow by automating the process of uploading artwork to Fine Art America. I'm reaching out to seek your expertise in developing a Python script to accomplish this task efficiently. Project Overview: I need a Python script that can read data from a CSV file containing information like artwork title, keywords, descriptions, etc., and use this data to upload artwork to Fine Art America. Currently, I'm manually uploading each piece, which is time-consuming. With your help, I aim to automate this process, saving time and effort. Requirements: Develop a Python script capable of reading CSV data and uploading artwork to Fine Art America. The script should handle various data fields specified in the CSV file, such as title, keyw...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I require an electronic engineer to design a programmable microcontroller-based PCB card. The card must serve the purpose of monitoring domestic power consumption, and so should include features to assist with this. Key Features: - The microcontroller must be programmable with tinyGo - Inclusion of GPRS for internet connectivity (only one provider available) - Incorporation of a single phase and tri-phase relay (50v - 400v) - 4inch max ePaper for screen display - Four functional buttons - Battery-operated - Hermetic Case design The desired size of the PCB card is small, between 2 and 5 square inches. All materials used should not exceed a total cost of $30. Ideal skills and experience: - Proficiency in electronic design, specifically with PCB - Familiarity with tinyGo programming - Und...

  $3909 (Avg Bid)
  $3909 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  After analyzing the market on Instagram, X, Facebook, note, Youtube, TikTok, and LINE every day, you will automate the creation and posting of articles, images, and videos for each SNS account. The major themes are fixed (users are asked to enter them manually). We envision a tool that can be set up and then be completely left alone. It shall also be possible to manually edit or enter information for each phase. Do the following for each SNS account. ●Research (extracting potential themes that are likely to become popular) ●Article generation ●Image generation ●Video generation ●Hashtag generation ●Automatic posting (scheduled/immediate) I think you will be using AI and free RPA such as Power Automate, but the method is not particularly important. However, since we want to deliver the la...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Automated Banking Report Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require Robotic Process Automation (RPA) expertise to automate the creation of financial reports, specifically dealing with revenue data in the banking sector. This project involves: - Building an RPA bot to streamline report creation - Implementing modules that track and aggregate revenue data - Automating the generation of detailed financial reports The ideal candidate should have extensive experience in RPA and a strong understanding of banking processes. Knowledge in financial reporting, especially revenue data analysis, is a must. Efficiency, accuracy, and attention to detail should be your strengths.

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Powershell Projectwise 6 วัน left

  I'm in need of an expert in Powershell scripting who can create a tool for automating the process of specialized software like Projectwise and CAD tools. Ideal freelancers should have: - Prior experience with creating Powershell scripts for automation tasks - Knowledgeable about system requirements for specialized software installation

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Android SMS Automation & AI Response 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Learning, Deep Learning or other. This will be determined based on project requirements. - The AI solution should be cost-effective given the texts to be generated would be simple product/service queries, bookings for my spa salon. Ideal freelancer for this job: - Proficient in Java and Python. - Expertise in building Android applications. - AI/ML expertise particularly with respect to SMS automation. - Familiar with potential AI models including NLP, ML or DL....

  $637 (Avg Bid)
  $637 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Automating REST API Functionality Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced developer versed in API testing using existing tools such as JMeter and others. The project focus is on API testing automation and the key aim here is to ensure API functionality. Scope necessary for the role includes: - Configure an existing tool to test all of our API endpoints. - Checking and guaranteeing the functionality of the API. - Proficiency in at least one API testing tool The API in question is used as a files check layer before uploading to S3. The users can upload files, list, download, and more. The API allow synchronous requests and async requests. We need to automate the testing in order to answer the following questions. - Are all the endpoints of the API working? - How much time is taking every endpoint (average time maybe)? - W...

  $598 (Avg Bid)
  $598 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  As an online retailer, I'm searching for a Python developer who specializes in automation scripting. The specific task at hand involves creating and refining web scraping scripts. The aim of this endeavor is to gather product details from various e-commerce sites. A strong candidate should have: * Proven experience and deep expertise in Python * Specific experience in scripting for web scraping * Familiarity with various e-commerce sites and understanding of their data points * Ability to organize the scraped data efficiently This project promises to be exciting as it adds meaningful value to my business. Got the skills and experience I need? I'm looking forward to your bid.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Code Injector for User Authentication 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced web developer who can engineer a code injector.I am looking for a Web & JavaScript developer. I enjoy playing the "Crash" game on BC Game, which is a betting website However, the website's automation feature that allows users to upload their own scripts is causing frequent errors and disconnections. To avoid these issues, I am looking for help to inject my script into the Browser console using TeamViewer on my PC. I need assistance in running the script smoothly and making any necessary modifications to the JavaScript code. If you can help me, please reach out with your best quote Key Responsibilities: - Morph existing code to enhance functionality and interactivity - Create robust and secure user authentication systems Skills

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional familiar with the Brevo platform for help in setting up an account. More specifically, your tasks will include: • Account creation • Integrating automations, with a focus on: - Data syncing between platforms and; - Task automation Experience with account setup, personalizing user interfaces, and deploying platform-specific features on Brevo is desired. Proven ability in effectively integrating automations on Brevo or similar platforms is essential. Please provide evidence of previous work in these areas when you bid.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Web applications - front end automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Strong fundamentals on html, css, js and all front end methods used commonly on web pages to interact with backend .Should understand these methods, html elements and network calls at fundamental level

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...tasks on Windows OS. - Experience with web navigation automation, particularly simple navigation and clicks. **Project Tasks:** -Auto clicker - Automate a series of web navigation routines to streamline repetitive browsing activities. - Ensure the automation is reliable and can handle typical web navigation tasks without constant supervision. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in scripting for automation. - Previous experience with web-based automation projects. - Ability to troubleshoot and refine automation scripts as needed. This project is perfectly suited for someone who enjoys solving efficiency problems and has a knack for scripting automated tasks, especially in a web environment. If you're passionate about automation...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Fix & Upgrade Python Scripts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with both Python scripting for web scraping and the configuration of Chrome drivers on a VPS. - **Second Issue:** Modify the scripts to save the output directly into a database instead of exporting it as a .csv file. This will involve integrating database management commands into the Python code. **Ideal Skills and Experience:** - Strong expertise in Python, with a focus on web scraping and automation scripts. - Experience with ChromeDriver and web scraping tools. - Proficiency in database management, specifically in integrating Python scripts with databases for direct data storage. - Knowledge of different data formats and the ability to efficiently handle and convert them as needed. - A proven track record of debugging and improving error handling in Python scripts to ensur...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Integrate ODOO & MongoDB with Power Automate 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Automate (both Desktop and Cloud flows). - Proficiency in working with APIs and experience with ODOO and MongoDB integration. - Strong understanding of data transformation techniques. - Ability to troubleshoot and enhance flow efficiency. - Knowledge of secure data handling practices. I am looking for someone who can meticulously follow the project requirements while applying best practices in automation and data management. The freelancer should also be ready to suggest improvements or optimizations to the process. Timeliness and accuracy are paramount in this project....

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Healthcare Insurance Panel Application Automator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a tool that will assist me in filling out moderately complex insurance panel applications for health care businesses. Although I'm unsure if a web-based solution or software application will best suit my needs, I anticipate that it will be reasonably interactive, filling out specific sections based on the input data I provide. Key Job Requirements: - Experience in automation tools for application processing - Understanding of health insurance panel applications - Ability to create a user-friendly solution, potentially web-based or as a software application - Ability to navigate moderately complex application processes - Strong problem-solving skills to adapt the tool to different application formats.

  $2562 (Avg Bid)
  $2562 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I need an expert coder highly skilled in Microsoft Access to create new, sophisticated forms for my database. Objectives include: - Designing forms with advanced automation features to expedite and streamline input parameters. Skills and Experience: - Demonstrated experience in creating complex MS Access forms. - Proficient in creating automation features. - Being adept at deciphering form complexities without specific instructions regarding the type of data is essential.

  $7 - $52
  ปิดผนึก
  $7 - $52
  10 คำเสนอราคา
  Automate Outlook 2016 attachment automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to create a cutting-edge addon for Outlook 2016. This addon will primarily automate tasks to streamline my workflow, enhancing productivity and ensuring a better management of tasks. **Key Features Required:** - **Attachment Management:** Manage email attachments efficiently, including saving to specified locations or cloud storage. - **Server Connection:*...- **Problem-Solving Skills:** Capable of troubleshooting and enhancing addon functionality based on user feedback. **What I'm Looking For:** - A freelancer who can communicate clearly and regularly updates on progress. - Someone who pays great attention to detail and is committed to creating an intuitive user experience. - A developer passionate about improving workflow efficiencies throug...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need an expert coder highly skilled in Microsoft Access to create new, sophisticated forms for my database. Objectives include: - Designing forms with advanced automation features to expedite and streamline input parameters. Skills and Experience: - Demonstrated experience in creating complex MS Access forms. - Proficient in creating automation features. - Being adept at deciphering form complexities without specific instructions regarding the type of data is essential.

  $7 - $53
  ปิดผนึก
  $7 - $53
  11 คำเสนอราคา

  ...database I manage. The project also involves setting up automation for real-time data updates on the website. Below are the specifics of what I require: - **Creation of a Searchable Page**: Develop a Squarespace page that allows users to search for specific terms. The search results will display text data relevant to their query. - **Data Population**: Integrate a system where the specified page fetches and displays data from a database. I will provide the text data, which needs to be updated and maintained on the website. - **Database Updates**: The database from which text data is pulled will be updated monthly. I need a solution that can easily handle these updates without constant manual intervention. - **Real-Time Data Automation**: Implement a feature for automating...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Make a project run and make modifications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled Python developer with a knack for creating efficient automation scripts tailored specifically for Windows environments. The primary objective of this project is to enhance our workflow efficiency dramatically. We aim to leverage Python's capabilities to streamline our processes, ensuring smoother operations with minimal human intervention. **Requirements:** - Strong proficiency in Python programming, with a focus on writing clean and efficient code. - Experience in developing automation scripts that run seamlessly on Windows platforms. - Proficiency in identifying bottlenecks within existing workflows and deploying effective solutions. - Capability to design and implement scripts that significantly reduce manual effort and error, ensuring tasks ar...

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced automation engineer who can provide solutions for my company's processing machines. Your duties will encompass: - Implementing machine automation for remote access and control. We aim to streamline our operations by integrating comprehensive automated programming into our system. - Overseeing the automation of processing machines with temperature and vacuum controls. Having experience in dealing with such machinery will be helpful for your success in this role. - Ensuring moderate precision and accuracy for temperature and vacuum controls in our processing machines. We value a balance of precision without overt complexity or cost. Ideal candidates should possess a deep understanding of industrial automation practices, ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...monitoring and controlling via PLC or other control protocols. **Key Tasks:** - Develop and implement automation systems for multiple machines/processes. - Create a reliable monitoring system to oversee production activities. - Employ strategies and technologies to maximize production efficiency. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in industrial automation and programming of machine controls. - Experience with PLCs, SCADA, and HMI. - Knowledge in process optimization and safety standards. - Ability to design and execute comprehensive automation solutions. We are specifically looking for candidates who have demonstrated experience in transforming manufacturing processes through automation and programming. Your expertise will play a critical role...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  E-commerce Data Import Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a solution to import product data into my system from an XLS file. This data includes: - Product names - Product descriptions - Product prices - Product photos - All associated product details I am looking for an experienced freelancer with a background in data management, who can swiftly and systematically carry out this data import. Import expertise in XLS and product data handling would be highly beneficial for this project. Due to the time-sensitive nature of my project, a quick completion is necessary. I look forward to seeing your proposals and forming an efficient working relationship.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Efficient Telegram Group Joiner Script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Python script specifically tailored for personal use, designed to automate the process of joining multiple Telegram groups. These groups have varying levels of entry safeguards, and overcoming these to successfully join is a primary requirement. The end goal is n...where I can input the list of Telegram groups I wish to join. - Any necessary instructions for setup and execution must be clear and concise, ensuring I can operate the script independently. This project does not involve managing the groups post-joining; therefore, the script's sole focus is on the efficient and successful entry into the specified groups. A demonstrated ability to create similar automation tools, particularly with a focus on Telegram, will be a significant advantage for the success...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Upgrade to API 6 วัน left

  More details: I have a program using Microsoft Access which automatically adds data to "Clickup" cloud program using Clickup API. Unfortunately there must have been an update to one of the programs (JSON converter) which has stopped some of the automation working.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Logo Design Brief: SOS Global Company Name : SOS Global Company Services: AI Agriculture , Chat bots & virtual assistant , robotic process automation, financial solutions, cyber security solutions, malware detection, custom software development supply chain & logistic, it development Company Overview: SOS Global is a cutting-edge solutions provider offering tailored services to meet the unique needs and objectives of businesses. With a commitment to innovation, agility, and scalability, SOS Global integrates advanced technologies like AI, machine learning, and blockchain into its solutions, ensuring clients stay at the forefront of their industries. Design Objectives: The logo should reflect SOS Global's commitment to providing bespoke, cutting-edge, and scalable so...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  We are seeking a skilled website designer contractor to collaborate on a single project focused on insurance lead generation. We anticipate the need for this service to be repeated for future projects. The project involves creating impactful landing pages, lead funnels, and call generation pages specifically targeting ACA and Medicare. Can provide pages we have developed ...creating impactful landing pages, lead funnels, and call generation pages specifically targeting ACA and Medicare. Can provide pages we have developed as a reference. Requirements: Proficiency in CSS, HTML5. Strong UX/UI skills. Excellent communication and collaboration. Detail-oriented and deadline-driven. Bonus Skills: SEO optimization. WordPress, Elementor, or similar. Heyflow or workflow automation. Graph...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  161 คำเสนอราคา
  Streamline Your Workflow 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a freelancer who can help me integrate and automate my workflow between Google Sheets and email sending functionality. Here's what I need: - **Integration**: Between Google Sheets and a preferred email system. - **Trigger**: The automation should start whenever a new row is added to my Google Sheets. - **Action**: After the trigger, an email should be sent out automatically. **Skills and Experience**: - Proficiency in using Zapier for automations. - Experience with Google Sheets and email systems. - Capability to create reliable automation workflows. - Knowledge of error handling and testing automations for reliability. This project requires someone detail-oriented, with a track record of successful integration projects using Zapier. If you'r...

  $494 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  We are looking for a skilled individual that can create automation links between Recurly (our subscription software), ActiveCampaign (for new client communication) and Circle Communities (where our clients access their membership area). Specifically, we need to automate the process of creating a new member account in Circle Communities when a new client susbcribes. Additionally, if a client cancels their membership, we need to automatically remove their access from circle communities and update their information in Active Campaign. Ideal Skills & Experience: • Familiarity with Recurly, Circle Communities, ActiveCampaign, and their respective APIs. • Proven experience in system integration and synchronization. • Adept at working with subscription-based data....

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Cold email marketing expert needed for consultation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...email marketing to expand my outreach and engage potential customers. My primary goal is to find a skilled freelancer who can guide me in setting up the technical aspects of cold email campaigns. These campaigns initially require basic automation, such as sending out scheduled emails to prospects. Additionally, I'm looking for assistance in building a curated email list from scratch, which is crucial for my campaign's success. **Skills and Experience Required:** - Proficiency in cold email marketing tools and software. - Strong understanding of basic email automation processes. - Experience in building and curating targeted email lists. - Knowledge in email campaign analytics to track performance. **Objectives:** - Establish a structured approach to sending sch...

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...Management: Field nodes monitor battery levels and send notifications to the main node, triggering on-screen alerts and email notifications for timely battery maintenance and replacement. Benefits: • Enhanced control, monitoring, and battery management capabilities for agricultural operations across extensive areas. • Improved operational efficiency and productivity through centralized management and automation features. • Real-time alerts and notifications enable prompt response to critical events, ensuring minimal downtime and optimal resource utilization. • Data-driven insights empower informed decision-making for enhanced operational performance and sustainability in farming practices. • Our wireless digital I/O two-way controller, augmented with batt...

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Link a shopify store with Kopy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...made within Link Kopy, providing a comprehensive solution to inventory discrepancies. **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in Shopify's API and a solid understanding of how Link Kopy’s platform can integrate with Shopify. - Experience with programming languages suitable for API integration tasks (e.g., Python, Ruby). - Strong background in inventory management systems, with a focus on automation and efficiency. - Problem-solving skills with an ability to troubleshoot and resolve syncing issues. - Excellent communication skills to report on progress and manage expectations. This project is pivotal for streamlining our online sales process, reducing manual inventory management, and ensuring our product offerings are always current. I'm looking for a free...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  WhatsApp-CRM Integration Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...order confirmations, improving our team management efficiency. - **Customer Interactions Tracking:** It should log all WhatsApp conversations with customers, capture relevant customer data from these interactions, and monitor response times to ensure prompt communication. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in developing or integrating CRMs with WhatsApp. - Strong knowledge of automation and database management. - Expertise in programming languages suitable for CRM development, such as Python or JavaScript. - Familiarity with WhatsApp Business API and its integration points. - Ability to implement data capturing and logging functionalities effectively. - Skills in creating user-friendly interfaces for easy monitoring and management of customer interactions. I a...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer to help enhance my productivity by developing a custom Excel VBA code. My goal is to automate repetitive tasks which have a medium complexity level. These tasks include conditional operations and data sorting that are crucial for my daily work. Additionally, I require this Excel VBA code to inte...conditional operations and data sorting. - Previous experience or knowledge in creating seamless workflows between Excel and other Microsoft Office applications. This project is crucial for improving my efficiency and accuracy in completing my daily tasks. Therefore, I need someone who can deliver a reliable and effective solution. If you have a strong background in VBA coding and a knack for automation and integration, I look forward to receiving...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Social media manager & post creation/design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to create social Media posts for my Amazon automation company. I will give you ideas and concepts, but you will need to create posts with a little bit of graphic design work, including putting the company logo in the post and using appropriate brand colors. And also create well written captions, which I can give you direction and ideas for. Must also include good hashtags

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา

  ...skilled developer to create a Chrome extension that simplifies online activities through advanced auto-fill capabilities and precise automation. This tool is aimed at users looking to enhance their internet experience by reducing repetitive tasks and maximizing efficiency. **Core Functionality Required:** - **Auto-Fill Forms:** The extension should intelligently fill out various online forms, including registration, survey, and checkout forms. Although I didn't specify which forms in the initial survey, I envision the extension being versatile enough to handle any form encountered during web browsing. - **Automation:** A key feature of this project is its automation functionality. The extension must be able to perform tasks at pre-determined times without us...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Je suis à la recherche d'un freelance talentueux pour affiner la stratégie de référencement de notre site web (équipements industriels, B2B, site vitrine WP), afin d'amplifier notre trafic organique, d'améliorer notre classement dans les moteurs de recherche, le but ultime étant une augmentation notaire des convers...sur des marchés concurrentiels. Si vous êtes passionné par l'idée d'avoir un impact tangible sur le succès d'un site web, nous serions ravis d'entendre parler de vous. Autres points à considérer : - Site B2B français (pas de commerce électronique) => français langue maternelle exigé - Equipements industriels => c...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I would like to connect Google Sheet with LinkeIn. I have a few words: 1. I would like to be able to send an invitation with an invitation message without going to the LinkedIn website. The way it should work is that in the "G" column we have a link to the person, and in the "H" column there is a message attached to the invitation. And when I change the I column to "YES", the invitation is to be sent with this message. 2. I would like LinkedIn to return information whether a given person has accepted my invitation (you can also check whether we are currently friends). You can set a button (macro?) to check all rows. It doesn't have to be in real time. And the current status should be returned in the "J" column. 3. The last step is to send the m...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Seamless CRM-QBO Integration & Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...recommendations -marketing campaign reporting The project will have 3 millstones and deliverables. Invoice automation. $200 CRM Integration $200 Going beyond requirements in providing additional features $100 6 months of free support will be paid after successful deployment and reliable support $400 **Requirements:** - Setup and configure Method CRM account from the ground up. - Integrate Method CRM with QuickBooks Online to ensure seamless data synchronization. - Automate the invoicing process to reduce manual input and improve efficiency. - Enhance sales tracking and reporting capabilities to provide better insights. - Ensure a seamless data flow and process automation between QBO and Method CRM. **Ideal Skills & Experience:** - Proven exper...

  $531 (Avg Bid)
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Efficient Outlook Email Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking assistance in setting up a rule in Outlook Legacy on Mac. The rule should be capable of recognizing text within the body of emails and forwarding the email accordingly to a specific address.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  CSV to InDesign Team Profile Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to load in 78 team profiles. Copying the data from Excel into saving each profile as a separate PDF. The profile consists of: 1 profile image (in a separate folder but named) 12 columns of date The design and template is all complete but I need someone to data enter and save the profiles as PDFs The ideal freelancer should be proficient in: - Adobe InDesign - Database handling with CSV / excl files

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Python Automation Script -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Python script, which is acting as an Addon/Extension for a Desktop application called Burp Suite. I have made the modules, but want to add a few more modules which I am unable to add. Need someone experienced with Python who can complete the script for me. This is a micro project, and the timeline I am expecting is around 3 days.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  looking for a linux dev to make some scripts, example at a set time every day i want my custom commands ran to shut down the server at a set time, i then after restart at set time, i want two commands ran to start the server up, I seen someone to spend 10 or 15 mins with me, to show them, if the do sevrer one well i have other servers needing this scripts so i dont have to do it manually every day, on windows they call it a bat files, im not sure what it called with linux, thanks

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา