ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 parallels desktop งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Micro controller หมดเขตแล้ว left

  1) ชุดควบคุม ที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ 1-6 input แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผล และสั่งการ ทั้งแบบ PID และ Relays output 2) จาก 1st stage พัฒนาต่อยอด เป็น IOT on desktop and Mobile.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Line Icons for Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...investigation. Non-Functional Testing: A speedometer for performance and a lock for security, representing different types of non-functional requirements. Functional Testing: A list of checkboxes with one being marked, symbolizing feature verification. (IT & Business Consulting) Wireframes and Mockups: A simplified mobile and desktop screen outline with grid lines. Clickable Prototypes: A cursor clicking on a button on a screen. Rapid Software Prototyping: A lightning bolt over a desktop screen to symbolize speed. Pilot Project Development: A small airplane (pilot) and a gear to represent the development process. (Web Development) Custom Web Development: Brackets {} with a magic wand to represent customization. Enterprise Web Solutions: A globe with a network overlay...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer who can efficiently convert my PSD Website into HTML with high fidelity. i need it quickly super fast the files included the psd and the final look and the assets there is space at the end for adding video iframe from YouTube this is the link i need ht...developer who can efficiently convert my PSD Website into HTML with high fidelity. i need it quickly super fast the files included the psd and the final look and the assets there is space at the end for adding video iframe from YouTube this is the link i need html + css + images folder as final result please make it responsive same shape of the desktop the page is mobile first so the desgin is for mobile

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  DirectX 11 Rendering and Effects Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an intermediate level C++ developer with experience in DirectX 11 for a Windows desktop application project. Key skills required: - Solid understanding and familiarity with DirectX 11 - Experience in 3D rendering and working with shaders and effects Aspects of the project: - Implementation of 3D rendering - Development of shaders and effects The code needs to generate a DirectX11 window and render a user-defined in memory array to the window as a 2D image covering the entire window. This bitmap needs to change each frame - so maybe random pixels to demonstrate it changing. It also needs to have an option to be full screen.

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Expert Tableau Developer (Financial Reporting: e.g. P&L Statement) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a highly skilled and experienced Tableau Developer to help us develop several Tableau-based financial reports. The ideal candidate will have a stro...a strong background in data visualization using Tableau, as well as knowledge of SQL Server and Python to automate the refresh processes for these reports once developed. Key Responsibilities: -Understand business requirements and translate them into effective Tableau dashboards and reports. -Design and develop interactive and visually appealing financial reports and dashboards using Tableau Desktop, ensuring data accuracy and integrity. -Optimize Tableau dashboards for performance and scalability, ensuring smooth user experience. -Conduct thorough testing and validation of Tableau reports to ensure accuracy and re...

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...appearance of my blog on both desktop and mobile platforms. - Specifically, the images and elements on the blog are poorly aligned. - The project doesn't involve working with broken links or slow loading speed issues. - The problem isn't related to broken, distorted, or poor quality images. It's solely about alignment issues. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CSS and HTML - Strong experience with responsive web design - Proven track record of fixing similar issues - Experience with the blogging platform being used - Attention to detail. I anticipate a swift correction of these issues. Cheers! put 3215 in your proposal or it wont be considered. Poor alignment on WP, to narrow, needs to be wider, less spacing between the paragraphs, its too narro...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  I need a proficient and experienced UI/UX designer to create an intuitive interface for a desktop-based operation room control system. Key Tasks: - Design an inclusive layout for monitoring screens, enabling clear and insightful visualization of ongoing operations. - Develop equipment control panels that offer seamless control and operational efficiency. - Integrate effective alarm systems within the UI to ensure rapid responses during emergencies. Ideal Expertise: - Proven experience in designing UI/UX specifically targeted for the desktop. - Familiarity with healthcare operation room layout and functionalities is preferable. - Practical knowledge of user-centered design and ergonomics to ensure quick, efficient interactions. Goal: Create an interface that promotes e...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Python developer to assist with desktop application development. The project involves tasks such as: - Software Development: Specifically, creating desktop applications using Python. - User Authentication: You'll implement the necessary functionalities to enable users to sign in securely to the application. - Interface Customization: The application must be user friendly and the UI design need to be adaptable and customizable per user's preference. - API Integration: Aside from the frontend and backend development, in-depth knowledge of API integration is also required. The ideal candidate must have hands-on experience with Python software development, specifically for desktop applications. Familiarity with designing user i...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  In need of an experienced UI/UX designer to create cohesive and user-friendly graphic interfaces for a website and desktop application targeting general users. Illustration skills would be a valuable asset in creating engaging visuals. The successful candidate will: - Have significant experience in UI/UX design across various platforms, with a portfolio showcasing this. - Show a strong understanding of current trends in UI/UX, reflected in innovative design solutions. - Have excellent communication skills in order to collaborate effectively on the vision for the project. In terms of style, I admire clean, intuitive designs found in most web applications. Your portfolio should demonstrate your abilities in creating similar designs. This project is an opportunity to contribute to ...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking an adept freelancer for an engaging data entry project. This personal assignment entails the utility of a desktop application for the entry of one type of data. Key skills and experience needed for this job include: - Excellent expertise in data entry - Proficiency in utilizing desktop application software - High level of accuracy and attention to detail This is an excellent opportunity for individuals with an impeccable level of accuracy in their data entry tasks. Your adeptness with desktop applications will ensure you excel in this project. Let's keep the data orderly!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Purchase to Process and Process to Sale ... Inventory and Challan making

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...frontend. I need developers for tasks. Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks . 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom . Please do not bid if you cannot work at my desktop. TEST: Login: username: hsgr8t4 pw: 123 select a level and try PLAY PUBLICLY or CREATE ROOM Identify its problems in animation and other errors WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...civil engineering designs. - **Portfolio Showcase:** Include a user-friendly gallery or portfolio section where I can upload images and descriptions of my civil engineering projects. The projects will mainly focus on infrastructural designs, metro and highway designs, and rail designs. - **Responsive Design:** The website must be fully responsive, ensuring a seamless experience across all devices (desktop, tablet, and mobile). - **SEO Optimized:** Pages should be SEO optimized to increase visibility and attract the right audience. - **Contact Form:** Incorporate a contact form for potential clients or employers to reach out for collaborations or inquiries. **Ideal Skills and Experience:** - Experience in designing and developing portfolio websites, particularly for professional...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Integrate ODOO & MongoDB with Power Automate 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have a Power Automate Desktop flow which we can use for understanding the desired results. Our goal is to enhance our operations by automating data extraction from ODOO, transforming this data appropriately, and then inserting it into MongoDB. Key Requirements: - Develop a Power Automate Cloud Flow based on the existing Desktop flow. - Integrate ODOO and MongoDB for bi-directional data operations. - Extract customer information from ODOO, ensuring the data is accurate and timely. - Transform or format the extracted data to fit MongoDB storage requirements. - Ensure secure and efficient data insertion into MongoDB. - Set up error handling and logging for monitoring the flow’s performance. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with Power Automate (both ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  WP Developer $10 fixed amount -- ( Awesome feedback ) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What I need is this .... Download theme, upload theme on website Theme Customization/Modification Fix On-page issues necessary plugins Webmaster and Google Analytic Connect Website email need to active Page speed ( Desktop & Mobile need to be 80+ as well ) ( I don't know what else in the website is important ... I believe few more things need to included ) Still few things is missing I am not a developer when you work few more things will arise and need to clear that as well.. This is the whole story...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...ordering and payment system to ensure transactions are hassle-free. - **Design and Aesthetic:** - The website should have a professional and corporate design ethos that reflects the serious nature of transactions on the platform. - While maintaining this professional look, the interface should be intuitive and user-friendly. - **Technology and Compatibility:** - Alongside a fully functional desktop version, development of a separate mobile application is crucial to cater to our on-the-go users – ensuring a comprehensive and accessible platform across different devices. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in developing large-scale e-commerce platforms or online marketplaces. - Strong understanding and proficiency in web development languages (e.g., ...

  $4065 (Avg Bid)
  $4065 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  ...lead acquisition form on our website. Here's an example of the framework of the page without refined graphics or responsiveness built yet - The functionality of this form/funnel is being done by my developer (map UI, month selection UI), however the graphic design aspects need some refinement. These graphics should be responsive across different devices - desktop, mobile, tablet. I'm looking for someone to assist in the graphic design for: a) this landing page(s), funnel b) top graphic banner for the customized cart page (see below link for reference) c) FB/IG ads (x2) to drive traffic to this funnel/form for lead acquisition Example customized cart page with unrefined top banner graphics. This will be the click-through link for users upon competing

  $201 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a software developer skilled in Stripe and Quickbooks Desktop integrations. The scope of the project includes: - Syncing payment data between Stripe and Quickbooks - Reconciling transactions for accurate bookkeeping - Efficient and precise importing of customer data into Quickbooks Ideal candidates should have a strong background in software development with experience in payment integrations, and a working knowledge of Stripe and Quickbooks Desktop. Efficiency, attention to detail and the ability to ensure data accuracy are paramount for this project.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Website Creation 6 วัน left

  ...- Ability to transform design concepts into fully functional websites - Strong communication skills for regular updates and feedback - **Project Scope:** - Development of an information-driven website as per the provided design - Implementation of a CMS to allow for easy content updates - Optimization for search engines to increase visibility - Ensuring cross-platform compatibility (desktop, mobile, tablet) - Quality Assurance testing for a bug-free launch - **Ideal Skills and Experience:** - A portfolio showcasing similar projects - Strong knowledge of SEO best practices - Experience in creating intuitive, user-friendly website layouts - Demonstrable skill in adapting to and implementing design ideas - Proven track record of meeting deadlines I am eager ...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา

  I have a task to create a simple desktop application from biological databases based on a database that I have initially created, I have no idea at what level the database is made. I would need help with this project quickly because. the database is in SQL and the application does not matter, the most desirable one is in access, java In general, the project is not supposed to be complicated, it is supposed to be a desktop application in which it will be possible to search for information from a database. I just started the topic of astronomical observations, but I had a problem with the relationships between tables in this topic, so later I started a different topic, but it is In general, it doesn't matter which one, it's about the technical side of the task and it...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...circuit's operation in graphical form. Determination of control functions for flip-flop inputs. Time analysis (for assumed propagation times of combinational elements) of the implemented control functions. Freelancer Job Posting: We are seeking a freelancer to develop a web/desktop application for static analysis of sequential circuits. The application will have a user-friendly interface divided into three main sections: a logic gates panel, a workspace, and a control panel. Required Skills: Proficiency in web/desktop application development. Experience with implementing graphical user interfaces (GUIs). Knowledge of logic gates and sequential circuits. Familiarity with graph theory and analysis algorithms. Additional Information: The application should allow user...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer or development team to create a surgeon-based portal for my healthcare startup. Our focus is on providing...and ease of use. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in developing healthcare-related platforms, specifically those involving complex functionalities like user profiles and secure records management. - Strong understanding of HIPAA compliance and the importance of data security in healthcare applications. - Proficiency in creating responsive designs that are accessible on both desktop and mobile devices. - Experience with database management and encryption for securing patient data. I'm looking forward to working with a freelancer or team who can bring our vision to life, ensuring a high level of precision and qu...

  $1473 (Avg Bid)
  $1473 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Windows Music Software with DMX Control using Foobar2000 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Foobar2000 is an open source software fou...should revolve around the following features and attributes: 1) Desktop Media with DMX Control: Foobar2000 must be updated to provide basic DMX control function via USB output of Windows lap top. 2) The user should be able to choose/change a colour for any music track on Foobar 2000. 3) The same colour should be outputed to the DMX control. 4) The colour stays the same until changed The ideal candidate for this project should be highly skilled in software development, particularly for Windows. Prior experience in creating music software, and knowledge in DMX control will be a huge plus. Mastery in sound editing, music composition and music production is crucial. An understanding of fundamentals of Desktop Media is e...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  OPTIMIZATION NEEDED FOR A REACTJS+NODEJS WEBSITE running with sockets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...frontend. I need developers for tasks. Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks . 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom . Please do not bid if you cannot work at my desktop. TEST: Login: username: hsgr8t4 pw: 123 select a level and try PLAY PUBLICLY or CREATE ROOM Identify its problems in animation and other errors WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Expand RDP for High-Volume Teams 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled professional to configure our existing Windows 11 Remote Desktop Protocol (RDP) setup to allow for seamless, simultaneous remote access by more than 10 users, each with full administrative rights. This upgrade is critical for our team's efficiency, as we rely heavily on remote access for our daily operations and collaborative endeavors. **Key Requirements:** - **RDP Configuration:** Implement a solution that enables simultaneous connections for over 10 users without performance degradation. - **Administrative Access:** Each user should be provided with full administrative rights, ensuring they have the ability to perform a wide range of tasks without restrictions. - **Security Measures:** Despite the broad access, it's crucial to implement stringen...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a desktop app that works well by itself. The thing is I need to have at least 30 running throughout the day. I try to use my laptop but it can’t handle the task and it processes it slow. I know I may need a server to do this. Can anyone guide me and explain to me more info please? Need to get this done asap!

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hi! I am looking for someone who can help deploy a desktop app to a web app that way my app will be available to anyone who would want to view my app. Will accept all applications. Thank you! Requirements: Must deliver work quickly, and with quality! *need this done by today!*

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Dynamic Blog Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I...The project requires weekly tasks to be completed, indicating a preference for ongoing collaboration. A detailed schedule will be discussed and agreed upon. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in web design tools and platforms suitable for blog creation. - Strong portfolio showcasing previous blog or similar website designs. - Knowledge in creating sites that are optimized for both desktop and mobile devices. - Experience with content management systems (CMS) that allow for easy content updates by blog owners. - Excellent communication skills to ensure project requirements and deadlines are clearly understood and met. By entrusting this project to a skilled freelancer, I hope to establish a dynamic blog website that becomes a go-to source for informative and engagin...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  176 คำเสนอราคา
  Python Automation Script -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Python script, which is acting as an Addon/Extension for a Desktop application called Burp Suite. I have made the modules, but want to add a few more modules which I am unable to add. Need someone experienced with Python who can complete the script for me. This is a micro project, and the timeline I am expecting is around 3 days.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented developer to create a Python-based desktop application designed for a very specific purpose. This tool must monitor a designated folder for new files, immediately triggering an action to upload any additions to our website database. The project is critical for our endeavors in analyzing combat log data, especially from World of Warcraft, enhancing our ability to provide a seamless experience for data analysis. **Requirements:** - **Core Functionality:** At its heart, the app must listen for new files (.txt, .log, .zip) in a specific folder and upload these to our website database upon detection. - **Programming Language:** The application must be written in Python, capitalizing on its robust libraries for file handling and web connectivity. - **File Typ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm seeking to revolutionize the way we interact with desktop applications by integrating browser-based control into a popular messaging app, akin to WhatsApp Desktop. Here's a rundown of what I envision and the expertise I'm looking for: - **Core Functionality Requested:** - **Send Messages:** Initiate conversations directly from the browser. - **Receive Messages:** Get realtime notifications and read messages. - **Make Voice Calls:** Launch and manage voice calls. - **Technical Requirements:** - **Supported Browser:** Must work flawlessly on Google Chrome. - **User Interaction:** Operate through a sleek, custom web interface designed for optimal user experience. - **Ideal Skills and Experience:** - **Web Development Expertise:** Proficient in c...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Windows App Automation using Nodejs or some other language 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Launch WhatsApp Desktop app on windows without GUI. That means hide the GUI of whatsapp. Then control it using programming languages such as Nodejs, Python etc.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Engaging Informational Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...been predetermined. I'm open to recommendations from the developer based on the project's needs and their expertise. Familiarity and proficiency with WordPress, Shopify, Joomla, or any other leading CMS are advantageous. - Design & Functionality Requirements: 1. Clean, professional layout conducive to reading and browsing. 2. Responsive design to ensure accessibility across various devices (desktop, tablet, and mobile). 3. SEO optimization to help the site rank well in search engine results. 4. User-friendly navigation to help visitors find the information they need quickly. 5. Capability to include multimedia content (images, videos) alongside text. - Ideal Skills and Experience: 1. Strong background in web development, especially in designing informati...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  154 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced and intuitive User Interface (UI) designer. As the scope of the project is not entirely determined, your versatility in designing for different platforms, such as websites, mobile apps and desktop applications is paramount. The successful applicant should possess: - A professional portfolio that illustrates a variety of UI designs. - Demonstrable experience in UI design. - The ability to write a detailed project proposal outlining your understanding of the project and how you intend to deliver. While the primary goal of the project is not set in stone, your ability to adapt your design approach to various goals (i.e., improving user experience, increasing brand visibility, and enhancing functionality) is crucial. In your proposal, please sha...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  AI-Powered Fashion Hub 5 วัน left

  ...technology. Here’s what I’m looking for: - Development of an ecommerce site using WordPress, tailored specifically for selling clothing. - Integration of AI for a virtual try-on feature. This will allow customers to see how clothes look on them virtually before making a purchase, significantly improving the buying decision process. - The site should be user-friendly, responsive, and optimized for both desktop and mobile to accommodate various user preferences. - I prioritize security and fast loading times to ensure a smooth and safe user experience. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in WordPress web development, with a strong portfolio of ecommerce projects. - Expertise in AI integration, especially in developing or deploying virtual try-on technology....

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Debian Linux Customisation & RDP Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We utilize Orange Pi 3 LTS devices as cost-effective thin clients, connecting them to Microsoft Windows Remote Desktop Servers. Presently, we seek a streamlined Linux variant to serve as a thin client operating system. This system should initiate with a custom splash screen and subsequently establish a remote desktop connection to a predetermined IP address. Importantly, the IP address should be configurable solely by us through a designated configuration file, so that users will not have the ability to change it from the RDP client. The following OSs are compatible with the Orange Pi 3LTS: Debian and Ubuntu are the preferred choices.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dynamic Image Viewer - Shopify 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...occur through a sliding effect, whereas on desktops, the images should switch instantly to provide a tailored experience across platforms. -**the images shall show an icon to invite the user to interact with the image - **Mobile Responsiveness:** It is crucial that this interactive image feature is fully responsive, ensuring a smooth and consistent user experience whether on a phone, tablet, or desktop. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and responsive web design techniques. - Experience with interactive image presentation and the ability to implement smooth transitions. - A strong understanding of cross-platform compatibility issues and ways to work around them. - Creativity in UI/UX design to ensure the feature is both visually appealin...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced web developer to significantly improve my website's performance, specifically targeting the mobile and desktop versions. With the current performance scores at a disappointing 32 on mobile and 73 on desktop, it's clear that urgent and effective changes are needed to not only enhance the site's speed and responsiveness but also maintain its overall functionality. Key areas that require attention include: - **Page Loading Speed**: Currently, the average load time on mobile devices is alarmingly high at around 11.7 seconds, while on desktops it's slightly better at 3.3 seconds. This needs a drastic reduction. - **Responsiveness**: The site must fluidly adapt to various screen sizes and resolutions without compromise. Ideal Skills...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Boost 4 Sites Speed Now! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled freelancer to immediately enhance the performance of four distinct websites. The goal is to achieve a score of 90 or higher on both mobile and desktop versions without hindering the existing functionality or any other aspect of the sites. Here is what you should know before applying: ### **Mission Objectives:** - **Speed Optimization:** Apply advanced techniques to improve loading times. - **Performance Maintenance:** Ensure that changes do not affect the current site functionalities. - **Achieve 90+ Scores:** Targets are both mobile and desktop versions on speed test platforms such as Google PageSpeed Insights. ### **Ideal Skills and Experience:** - **Expertise in Website Optimization:** Demonstrable experience in boosting website speeds. - **Pro...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I'm in the process of creating high-quality video tutorials and require assistance in setting up OBS (Open Broadcaster Software) to achieve professional-grade recordings. My main aim is to record these tutorials in 1080p HD, ensuring the content is crisp and enjoyable for my audience. I have OBS installed on my windows (11) Laptop I want to make recordings of my face, and the desktop screen. In the past I was able to do this correctly. But now, I am having difficulties setting it up correctly. **What I Need:** - An expert to configure OBS for 1080p HD video recording. - Guidance on optimizing settings for clear and engaging tutorials. - Advice on file formats best suited for video tutorials aiming for wide compatibility.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Seamless Exe Integration Expertise Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a proactive developer of a specialized desktop software, my primary goal is to enhance the application's performance by integrating an executable file (Exe B) directly into the memory of my running program (App A), without the need for it to appear in Task Manager or other process monitoring tools. This innovative approach is directed towards achieving seamless performance improvements, ensuring that App A runs more efficiently without the overhead of managing separate, visible processes. **Key Project Objectives:** - Execute Exe B within the memory space of App A, ensuring it remains invisible to Task Manager. - Must pass windows defender. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in C/C++, with a strong background in developing desktop software. - Experienc...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The website should work smoothly on both desktop and mobile devices and have a modern design. The website should offer a platform where users can easily register, manage their accounts, deposit and withdraw funds, and buy and sell bitcoin (tokens). The website should be able to display current market data, charts, analysis and news and offer users different trading strategies. The website must comply with the highest standards in terms of security and protect users' personal and financial information. The website must have SSL certificate, two-factor authentication, encryption, cold storage and other security measures. The website should offer an affordable and competitive commission rate and offer users a choice of different payment methods. The website should support credit c...

  $789 (Avg Bid)
  $789 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...online presence and drive traffic to our website. The ideal candidate will have a strong background in web design, with a focus on user experience and interface design, as well as expertise in search engine optimization (SEO) techniques to improve our website's visibility on search engines. Responsibilities: Design and develop visually appealing and user-friendly website layouts and interfaces for desktop and mobile platforms. Collaborate with the marketing team to create engaging and compelling content, including graphics, images, and multimedia elements. Conduct keyword research and analysis to identify opportunities for improving search engine rankings and organic traffic. Implement on-page and off-page SEO strategies, including optimizing meta tags, headers, and content...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...**Ideal Skills and Experience for the Job**: 1. **Web Design Mastery**: Proficiency in designing websites that are both aesthetically pleasing and user-friendly. Experience with dark-themed websites is a plus. 2. **SEO Knowledge**: Understanding of SEO best practices to ensure the site is optimized for search engines. 3. **Responsive Design**: Ability to create a site that looks great on both desktop and mobile devices. 4. **Creative Input**: While I have specific ideas, I'm open to creative suggestions that could enhance the user experience or visual appeal of the site. 5. **Portfolio Requirement**: Please share examples of previous business websites you've designed, especially those with dark and bold themes. This project is for a designer who understands the importa...

  $642 (Avg Bid)
  $642 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  React JS Conversion for Figma Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to convert my one-page Figma design into a responsive, interactive React JS page. Key Requirements: - The conversion should be responsive and optimized specifically for desktop and mobile interfaces - The use of external libraries like Bootstrap, Material UI, and Tailwind CSS is required - Integration with APIs should be included Skills and Experience: - Proficiency in React JS development - Expertise in Bootstrap, Material UI, and Tailwind CSS - Familiarity with APIs integration - Extensive experience in developing responsive designs for multiple devices. Feel free to bid if you meet these requirements. Prior experience with similar projects would be a plus.

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  ...design. A preliminary PV array layout and single line diagram (SLD) would be developed to: i. Establish the capacity of the PV array that could be accommodated. ii. Provide the basis of the planning, and geotech assessment. iii. Form the basis of initial conversations with the EDB. c. Planning desktop assessment. A desktop planning assessment would identify potential planning barriers, and risks. We would partner with an experienced planning consultant to undertake this assessment. d. Geotech. A desktop geotechnical assessment would be completed to identify any potential issues. We would partner with an experienced Geotech engineer to undertake this assessment. e. Energy yield. An estimate of energy yield from the site to be prepared. f. Capital costs. A prel...

  $5074 (Avg Bid)
  $5074 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking a full stack web developer highly competent at creating a web application compatible with desktop platforms. The core functionalities that the web application should contain include: - User registration and login capabilities - Seamless integration with Stripe payment gateway - A high degree of responsiveness The web application is intended to operate as an e-commerce platform, specifically as a gifting website. Users should be able to create their own accounts and share their unique URLs. The site will require a robust user account management system and an efficient, secure Stripe payment gateway. Proven experience with responsive web design and familiarity with e-commerce portals is essential for this project.

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...those involving network communication. Flexibility: Open to considering a complete rebuild of the application using other libraries, frameworks, or binaries that could better serve the project's aims. Requirements: Strong proficiency in Python and experience with GUI development. Experience in working with external APIs and processing JSON data. Knowledge of modern UI/UX design principles for desktop applications. Familiarity with threading in Python, asynchronous programming, or both. Creative problem-solving skills and openness to exploring new technologies. Deliverables: A fully functional ProxyApp tool that meets or exceeds the project's goals. Complete source code and any additional resources used in the project. Comprehensive documentation for users and devel...

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Fixing issues in ASP.net Website Backend 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced ASP.net developer who can assist...net applications. - Excellent troubleshooting and analytical skills to resolve issues effectively. - Ability to advise on the best ASP.net framework and practices for the project's needs. **Additional Notes:** - Since I am not well-versed in ASP.net frameworks, I need a developer who can guide me through the technical decisions and manage the enhancements professionally. - The mention of Remote Desktop for windows suggests a need for potential remote assistance or deployment, indicating candidates should be comfortable with remote work environments and tools. I am eager to work with a developer who can not only address the current backend changes but also contribute to the long-term improvement and scalabi...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Fix My RDP Connection 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing an inability to connect through Remote Desktop from a Windows client to a Windows host. This issue has persisted despite attempts at troubleshooting, and I require expert assistance to resolve it. **Requirements:** - Diagnose the root cause of the Remote Desktop connection failure. - Ensure a stable and reliable RDP connection between the two Windows machines. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Windows operating systems, specifically in troubleshooting RDP issues. - Knowledge of Firewall, Network, and Remote Desktop settings and configurations. - Ability to communicate effectively and provide step-by-step guidance for troubleshooting or configuration adjustments. - Experience in network troubleshooting and understanding of unde...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา