ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pattern making งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Pattern hawaii shirt หมดเขตแล้ว left

  ตามหาคนเคยทำแพทเทิร์นผ้าฮาวายครับ ขอแบบวาดเองไม่ไปตัดภาพในเน็ตมาตัดต่อนะครับ เคยทำสไตล์ญี่ปุ่นหรือ สัตว์มาจะดีมากครับรายละเอียดอื่นๆขอดูแฟ้มผลงานเเล้วจะติดต่อไปหาครับ

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ออกแบบโลโก้คลินิกกายภาพบำบัด ( make a logo for physical therapy clinic

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  ออกแบบเสื้อยืด หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาดีไซน์เนอร์ออกแบบเสื้อโปโล ถ้าสามารถทำPatternได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Vibrant Music App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need developer capable of making a smartphone vibrate to music vibrations for already registered app iOS and vibrations means a haptic feeling according to played music (mp3 or any music from online). Music vibrations are the haptic feeling one has by putting palms on a speaker, the up and downs of the user should be able to hear the music and to feel the vibrations trough his palm by holding the user should have the possibility to create his own library in form of mp3 or music from online. The developer is asked to present his way of action in advance after doing research(two existing apps as example are already known) and finding the parameters of Apple and Google for activating the vibrations. The developer has to show that he understands the

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Looking for a savvy integration expert to facilitate daily data synchronization between our Restoration Manager and HubSpot system. Your expertise should allow: - Consistent and accurate data synchronization to occur daily - Total integration of contacts data, sales data...daily - Total integration of contacts data, sales data, and service data Key requirements will include: - Expertise in HubSpot and Restoration Manager systems - Proven experience in data integration and synchronization - Excellent understanding and compliance with data privacy regulations. The goal is to enable seamless lead management, reporting, analytics, and improved data-driven decision making within our organization. Your contribution will play a crucial role in optimizing our productivity and facilitati...

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Organic Chemistry Assistance Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently working on organic chemistry, where my focus has been mainly on organic compounds. To be more specific, I've been dealing with alkanes, alkenes, and alkynes. I need professional help to delve into these t...these topics further. The Ideal Candidate Will Have the Following Skills and Experience: - An advanced understanding of organic chemistry, - Strong grasp on the properties of alkanes, alkenes, and alkynes, - Previous experience with chemical equations, and - Ability to explain complex concepts in a simple, understandable manner. Remember, this isn't just about problem-solving. It's about making sure I understand these compounds, their properties, and how they interact. So, communication and teaching skills are just as important as your k...

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for an experienced graphic designer to refine and clean up my existing logo. This task specifically requires sharpening the logo and making it more aesthetically pleasing. The specific areas you'd need to concentrate on include: - Clearing out any unnecessary clutter that may be present in the logo. - Enhancing the overall image quality, paying special attention to make sure the transition between colors is seamless. - Refining the lines in the logo, making sure they all flow cohesively and are free from any rough edges. Ideally, I would prefer a freelancer with an eye for detail, and extensive experience in graphic design and branding. Proficiency in professional design software, such as Adobe Illustrator or CorelDRAW, would be necessary f...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert who can create and implement a custom handicap system for my golf league. Features to be integrated include: - Beginning with players' GHIN handicaps. - Regular adjustment of these handicaps based on player performance in league ...handicaps based on player performance in league scores. - Reflexive handicaps fluctuation as per individual game performance. Adjustment is based off the combined league total handicap. Ideal candidates should possess demonstrated experience in creating customized handicap systems. Your detailed project proposals demonstrating your understanding of this specific project will be key in my decision-making process. Understanding of golf terminology and rules is a plus. Your ability to promptly implement these features ...

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...Engaging and Informative Style: The blog post should be written in an engaging, conversational tone, yet remain informative and authoritative. It should appeal to fashion enthusiasts, bloggers, and individuals seeking fashion inspiration or knowledge. Originality and Creativity: Content must be 100% original and pass plagiarism checks. The writer should bring a fresh perspective to the topic, making the article unique and interesting. Visual Elements: Suggestions for potential images, infographics, or other visual elements that could accompany the post are welcome. (Note: Actual image sourcing or creation is not required, but suggestions are appreciated.) Audience Engagement: The article should be structured to encourage reader engagement, with a clear introduction, informativ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...SoftEther VPN client for Windows systems. It's crucial that it doesn't rely on the official SoftEther client but rather be a standalone version. Key features of the client are: - Easy installation and setup: The client should be simple enough for any user to install and configure it without advanced technical knowledge. - Intuitive user interface: The design of the client should be user-friendly, making it easy to traverse and understand. - High performance and stability: Despite its ease of use and setup, the client should not compromise on performance or stability. - The client interface needs the following features: "Connect", "Disconnect", and "Import Config" buttons. Clicking "Import Config" imports a configuration file enc...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Progressive Leadership & Executive Coaching 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an experienced coach, I specialize in Leadership and Executive Coaching. I aim to help clients further develop their leadership skills, boost self-awareness and streamline decision-making abilities. I work with: - Executives - Managers Through our coaching sessions, clients can expect the following outcomes: - Enhanced Leadership skills - Boosted Self-awareness - Improved Decision-making abilities Candidates ideally should have prior experience with corporate leadership roles and an understanding of executive-level challenges. Proficiency in Leadership Development, Executive Coaching, and Career Coaching will be beneficial for this project.

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  eBay API Personalized Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...how to get a key is not needed. • Delivery Method: The training should be provided through one-on-one virtual sessions. There is opportunity for bigger jobs once this one is complete. • Objective: My main objective is to understand eBay API implementation within the platform as I aim to build a data analysis tool. • Areas of Focus: I am particularly interested in learning about making API calls, handling response data, and debugging and error handling. Hence, hands-on practical examples alongside theory will be extremely beneficial. I am a beginner at API calling and Bubble coding in general. Ideal Skills and Experience: • Proficiency in eBay API, particularly OAuth2 authentication • Familiarity with • Strong ability to communicate comp...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Urgent Logo Addition and Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a graphic designer to quickly help with the modification of my logo. Key expectations include: - Adding a symbol that appropriately represents the logo. - Making any required text modifications. While the exact text modification was not provided, any potential freelancer should be prepared to change text placements, alter font styles, or adjust the quantity of text written. I require an individual with a creative mind and a keen eye for details. Experience in logo design and graphic enhancements will be highly beneficial. My project needs to be completed ASAP, so a quick turnaround is vital.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Simple Zigzag Feature for Line Chart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a zigzag functionality to be incorporated into a line chart. Here are the details of my project: Main Feature: - The zigzag pattern should follow a simple design, essentially overlaying on my existing chart. Requirements: 1. Functionality: Despite the simplicity of the pattern, the functionality should be advanced. It needs to have an adjustable amplitude. While the color and transitions weren't chosen initially, I'd like to consider having these customizable to ensure it harmonously blends with the chart. 2. Integration: The zigzag pattern should not be a standalone feature but rather overlay on the existent chart. It should enhance the chart's usability without diminishing its original functionality. Ideal skills and experien...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need your help to find an online auction where I can buy a specific item. Sadly, I recently lost my yin-yang signet ring - I'm looki...item. Sadly, I recently lost my yin-yang signet ring - I'm looking everywhere to buy the EXACT same one. It was very cheap, originally bought somewhere in Japan. IMPORTANT - the material was plastic-like, and not stainless steel! In example - - this one looks very similar, but it is not the same material and it doesn't have this reflective pattern at the top. In the attachments you can find pictures of the ring. If you manage to find the exact same ring on any online store like aliexpress, temu, amazon, or any other than you know of, and send me a link - you'll be awarded and have my eternal gratitude.

  $20 (Avg Bid)
  Confirmis Site Verifier (East Aceh, NAD, Indonesia) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis&...

  $10 - $13
  พื้นที่
  $10 - $13
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a savvy social media expert to help me create a facebook group dedicated to the ever-evolving street food scene in the UK. This will serve as a netwo...UK by ensuring the platform offers value for them including insights in the industry, sharing opportunities, and showcasing imminent events. - Implement a system for sharing business-related information, such as available pop-up pitches and general vacancies within the industry. Desirable skills include: - Outstanding knowledge of and experience with Facebook groups - Networking and connection-making abilities - Exceptional understanding of the UK's street food industry and its associated pop-up businesses. If you're passionate about food culture and love connecting people within this industry, we...

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need my existing logo transformed into a magnificent 10-15 second video intro, using an eye-catching 3D animation style. - Animation Style: The animation should be 3D, making the individual elements of my logo move independently in a dynamic, interesting way that captures attention. - Color Scheme: Please use the colors from the existing logo to ensure brand continuity. The ideal freelancer for this task would have extensive experience in 3D animation and the ability to translate branding elements into engaging animations. The success of this project relies heavily on the video intro being captivating and representative of the brand.

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Durres, Albania) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis&...

  $80 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an engaging and humorous 2D animated video for my YouTube channel. The content should be appealing to children aged 6-12 years old, making them laugh while also keeping them captivated throughout its 15 minute duration. Skills and Experience Required: - Proficiency in 2D animation - Experience in creating content for children - Ability to incorporate humor within the storyline - Familiarity with YouTube video standards and formatting

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented individual who can turn a ten-page docum...ten-page document into a professional PowerPoint presentation. - The Style: I'm aiming for a straightforward, business-oriented design that communicates the content clearly and effectively. - Transitions: There will be basic transitions between each slide. I'm more concerned with making the information easily digestible than flashy design elements. Ideal candidates should have: - Strong experience in creating PowerPoint presentations - Proficiency in professional, business-oriented design - Experience in making information easy to understand - Familiarity with pace and flow in slide transitions If you think you have the skills for this project, I'd love to hear from you! Please incl...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional able to create a large-sized (Foam chair) p...or a suitable material. - The cover should fit a large piece of furniture. - The prototype should showcase the final piece's potential durability, comfort, and aesthetic appeal. Ideal skills: - Ability to work with PVC materials. - Experience in furniture design, specifically with foam based products and inflation devices. - Understanding of aesthetic design. - Strong attention to detail, making sure prototype replicates actual product accurately. This will be an important piece of the puzzle in our product development, and I am excited about the potential of working with someone/team of people who can bring my vision to life. Bring your technical skills, design experience, and crea...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The main goal is to create a reliable and efficient web application tailored for workflow tracking. This tool will play a crucial role in helping businesses and teams manage their operations more effectively, making it easier to organize tasks, monitor progress, and achieve better outcomes. I am looking forward to collaborating with a dedicated .NET Core developer who shares my passion for making workflow management simpler and more accessible. Together, we can develop a powerful tool that meets the diverse needs of modern businesses and teams. Work Flow Tracking System Brief History • Work comes in with attachments as PDF • Attachments are downloaded and assigned package numbers corresponding to the subject • Documents are reviewed and comments are added in t...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an in-depth analytical report on how changes in interest rate policies affect the financial situation of households. It needs to cover: - A comprehensive overview of interest rate policies and how they work - Analysis on the relationship between interest rate policies and household finances - Assessment on how fluctuations in these rates over time hav...and understanding of economics - Proven experience in economic report writing - Ability to synthesize complex data into understandable terms - Strong research skills to provide relevant data, trends, and examples. The ultimate aim of this report is to grasp the degree of influence that interest rate policies can exert on the financial situations of households, potentially guiding future policy-making and financial planning ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert to create a business-oriented website using a Bootstrap template. The site s...audience. Essential elements include: - Profound understanding and expertise in using Bootstrap Template for web development - Experience in creating websites for a professional business audience - Demonstrable skill in crafting agile contact forms Your task will be to integrate contact forms into the site as this will be the primary mode of engagement with our clientele. Your creative input on making these contact forms user-friendly and efficient is highly welcomed. Overall, the website should have a clean, out-of-the-box design that communicates trust and professionalism. Your portfolio showcasing previous business-oriented web designs will be an added advantage in our selectio...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled graphic designer for seamless integration of a logo into an image in 3... Keep the colours and make it look like a real 3d sign. Files attached screenshot is the image to add a 3d logo sign too ! Image 1.1 show the location for the image. Key Requirements: - You'll embed the logo into the top-left corner of an image rather than merely overlaying it. - Well versed in 3D graphic design and know how to add depth and dimension to the logo. - High proficiency in making the logo appear natural and part of the image. Ideal Skills: - Expertise in 3D design - Experience in logo design - Attention to detail in image correction and enhancement - Ability to meet deadlines. This work requires precision, creativity, and strong 3D design skills. I look f...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...generate reports - Prioritize security measures to protect user data and privacy **Objective:** The main goal is to create a reliable and efficient web application tailored for workflow tracking. This tool will play a crucial role in helping businesses and teams manage their operations more effectively, making it easier to organize tasks, monitor progress, and achieve better outcomes. I am looking forward to collaborating with a dedicated .NET Core developer who shares my passion for making workflow management simpler and more accessible. Together, we can develop a powerful tool that meets the diverse needs of modern businesses and teams. Work Flow Tracking System Brief History • Work comes in with attachments as PDF • Attachments are downloaded and assigned p...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need an experienced copywriter to create informative and engaging website copy. This project is aimed at informing general consumers about our products or services. As such, the language used must be accessible and engaging to this market segment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in website copywriting - Excellent writing skills with a knack for making complex subject matters understandable - Experience writing copy targeting general consumers - Creative thinker who can make our product/service engaging to our audience - Keen eye for detail and accuracy Responsibilities: - Understand and adapt content based on the needs and interests of our target audience - Create informative, engaging and persuasive website content - Maintain consistent tone and voice aligned w...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Looking for a video editor for youtube channel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Youtube channel video editor required with great experience and help enrich the experience by editing and making the best videos .

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled cartoonist to create an engaging political cartoon featuring Eric Hovde and Tammy Baldwin. The style should be caricaturish, making the personalities instantly recognisable, yet humorous. In the cartoon: - Tammy Baldwin should be depicted humorously, wielding a flamethrower. - Eric Hovde should be portrayed as shocked after being singed by Tammy's flamethrower. Key Deliverables: - Cartoon should be in full color, with strong, captivating visuals. - It should clearly illustrate the humorous quirk of each personality, sticking to the chosen emotions. Ideal Skills for the Job: - Advanced expertise in caricature drawing and political cartooning. - Proven ability to effectively capture and illustrate humorous and exaggerated emotions. - Excellent skill ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Workflow Tracking Blazor WebApp -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled .NET Core developer to bring my vision of a workflow tracking web application to life. This project aims to streamline operati...generate reports - Prioritize security measures to protect user data and privacy **Objective:** The main goal is to create a reliable and efficient web application tailored for workflow tracking. This tool will play a crucial role in helping businesses and teams manage their operations more effectively, making it easier to organize tasks, monitor progress, and achieve better outcomes. I am looking forward to collaborating with a dedicated .NET Core developer who shares my passion for making workflow management simpler and more accessible. Together, we can develop a powerful tool that meets the diverse needs of modern busi...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...POS machines. This application must encompass several functionalities and features: • Payment Processing: The app should be capable of processing payments efficiently. • Inventory Management: It will allow tracking of inventory, giving a clear and precise account of products in the store. • Sales Reporting: The software will be expected to generate detailed sales reports, aiding in decision-making and strategy alignment. • Stock Management: Alongside inventory tracking, it should also manage restocking, ensuring the continuous availability of products. • Employee Access: The application will also have an employee access feature, monitoring the activities and involvement of staff. • Online and Offline Support: The solution should work seamlessly...

  $1346 (Avg Bid)
  $1346 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm working on a project making use of React, and specifically NextJs. Within this development, I need to implement an 'if' statement within a function. The focus of this 'if' statement is on testing for equality or inequality. The specific field I need to apply this to is named simply 'Field'. I’m looking for a proficient React and NextJs developer who can help me implement this 'if' statement accurately and efficiently. Problem-solving prowess and a solid command of conditional programming constructs will be necessary to take on this task successfully. Key skills & experience: - Wide-ranging understanding of React and NextJs - Proven expertise in implementing conditional structures within JavaScript data manipulation m...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Excel Tool for Daily Price Extraction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a business in need of an efficient resource to monitor product pricing, I'm keen on recruiting a proficient freelancer equipped with significant web data experience. This project involves pro...proficient in Excel, particularly in designing tools and macros. - Have worked on similar projects before - ideally with an understanding of e-commerce platforms like Amazon y Walmart. The core aspects of the job are: - Configuring an Excel tool, specifically designed for extracting the price of a list of specific products. - Ensuring daily automatic updates of these prices into the Excel tool. - Making sure the tool is user-friendly, and troubleshoot if required. I am looking forward to a proficient individual who can efficiently manage this project and deliver a reliable and ea...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon SDK Integration & Game Publishing Expert 6 วัน left

  Hello talented developers! I am seeking assistance with two of my Unity-developed games. I require someone who can: - Integrate two crucial SDKs: Google ...experience with these SDKs or something similar, that would be fantastic. - Lastly, I will need you to publish these games on both Android and iOS platforms. It would be a bonus if you: - Have previous experience in game development and publishing, primarily in Android and iOS. - Have completed similar tasks in the past. When applying, please include relevant past work, as this will assist in making my decision. Please note, no other modifications to the games are required. This project is solely focused on SDK integration and game publishing. I am eager to see your applications - let's make these games a su...

  $10 (Avg Bid)
  Python Expert for Data Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am urgently seeking a Python expert for an automation task. The project demands - Skilled automation involving data extraction from files. - Experience in handling and making sense of large datasets would be beneficial. - The ability to work efficiently with file directories and formats is vital. Having a solid background in Python automation tasks and experience with data extraction from various file formats will enable you to complete this task effectively and efficiently. Please include any relevant Python-related automation projects you have completed when bidding, as this experience will be valuable for the project.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of an exceptional writer who can deliver an informative piece on selling and trading methods for entrepreneurs. The article should provide insights about profitable approaches and strategies to make significant financial gains. Key Responsib...researching and writing skills - Previous experience in writing articles about trading or entrepreneurship - Ability to write engaging content in an informative style - Understanding of entrepreneurial needs and challenges. The article should not only be fact-filled but also interactive to ensure my audience remains engaged throughout. It should empower the reader with the newfound knowledge of making money through trading. So, a writer with a business mindset and detailed understanding of the trading world would be ideal...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  RP Accent Voiceover for Promo Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented voice actor to transform the voiceover of 15 marketing videos, each approximately 1 minute in length, from an American to a British accent. This ...with audio editing software is preferred, although no additional audio editing beyond the voice change is required for this project. This project does not require any background music addition, sound effects, or noise reduction, but having the skillset for future projects could be advantageous. I am eager to find a freelancer who can breathe new life into my marketing videos with their voice, making them more appealing and relatable to the UK market. If you have the skills and experience I am looking for, please submit your bid along with samples of your work that demonstrate your ability in British Engl...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Drupal developer to execute module and theme updates on over 10 small (under 50 pages) websites that I manage for a small marketing agency. These sites use a variety of themes, making this job ideal for someone who can handle diverse Drupal setups. Key tasks: - Perform module updates - Execute theme updates Required skills & experience: - Proven experience with Drupal 10 - Ability to work with different themes - Attention to detail to ensure no disruption to existing site functionality or design.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  Hello talented developers! I am seeking assistance with two of my Unity-developed games. I require someone who can: - Integrate two crucial SDKs: Google ...experience with these SDKs or something similar, that would be fantastic. - Lastly, I will need you to publish these games on both Android and iOS platforms. It would be a bonus if you: - Have previous experience in game development and publishing, primarily in Android and iOS. - Have completed similar tasks in the past. When applying, please include relevant past work, as this will assist in making my decision. Please note, no other modifications to the games are required. This project is solely focused on SDK integration and game publishing. I am eager to see your applications - let's make these games a su...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Duplicate a cloud software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a freelance developer capable of creating a software solution similar to mylabflow.com. This platform aids dental labs in managing cases and allows dentists to log in and annotate PDF prescriptions, which are then submitted to our software. Both parties can track the progress of cases, including delivery status and payment information. Please refrain from making any changes when logging in for reference. Thank you.

  $1458 (Avg Bid)
  $1458 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...should start with an eye-catching countdown sequence displaying "3 - 2 - 1 - WIN" to build anticipation. Promotional Message: Following the countdown, the video must include the message "Gewinne ein iPad" to announce the prize clearly. iPad Display: Showcase an image of the Apple iPad 2021 (9th Gen) to visually represent the prize. The depiction of the iPad should be detailed and engaging, making use of the 3D holographic effect to attract attention. Call to Action: After showcasing the iPad, include a call to action with the phrase "Hier teilnehmen," inviting viewers to participate in the giveaway. This should be designed to motivate immediate action. Brand Representation: Conclude the video with a display of the logo, ensuring it is promin...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Dance Class Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, I need help making a website for my dance class. I've written down everything I want in a document. Could you take a look and let me know if you can help? Also, I'd like to know how much it will cost and when it can be finished. If you have any questions, I'd be happy to set up a meeting to discuss. Before finalizing the work, I want answers to my doubts to ensure we're on the same page. In the past, when I posted similar ads, freelancers often mentioned their experience and asked to award the project for further discussion. While I appreciate your experience and would love to work together, I value transparent and clear discussions about the work. I hope you understand, and I look forward to working together. Thanks!

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking to hire a proficient graphic designer to create a unique logo for my business, W DeLonge LLC - Boat and Cargo Lifts. The logo must perfectly blend the primary color Blue, while also distinctly depicting our industry. Key requirements include: - Making the company name prominent in the design - Skillful use of Blue as the main color theme - Creatively embedding elements that represent the Boat and Cargo Lifts industry. Idea: Add image of boat on boat lift with ocean water in background. - Company is based in South Carolina. In terms of skills and experiences, prospective bidders should have: - A strong background in logo design, with particularly emphasis on incorporative logos, where text and imagery are creatively woven together. - A portfolio to attest to t...

  $70 (Avg Bid)
  FlutterFlow Experience -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing project - please answer the following questions a) I'm assuming what you bid is your hourly rate? b) how much experience do you have with Flutterflow? c) have you ever created an app in Flutterflow that is in the IOS store? d) have you worked with FF project that uses Github? Have...you have with Flutterflow? c) have you ever created an app in Flutterflow that is in the IOS store? d) have you worked with FF project that uses Github? Have you ever written custom code then pushed it to GitHub and merged with FF code? e) do you have 10 to 15 hours a week? f) I work from 8am to 6pm EST time - when do you work - we'll need to overlap some. g) Do you have experience with also making web app with FF see the attached PDF for initial task - it's fo...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Commercial Building Vector Illustration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...warehouse but it has racking and boxes on them. I’ve attached photos with interior shots of completed buildings for reference. Another way that we can indicate that the building is completed is by having a truck pulled into one of the loading docks. Throughout section two and three we need to show that multiple tenants are moving in. It’s not just one business. Maybe we can differentiate them by making them different colors. Our color palette is in the brand guide attached. This illustration is going in the same deck as the slide that I sent in the job posting. I started laying out what that might look like and have attached it below for further context. I’ve also attached the Adobe file of the shell building. This can be used as a starting point, but we would ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  UI/UX Design for Consumer SaaS Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is not only visually appealing but also intuitively practical and easy to navigate. Conceptualising and defining a seamless user experience for individual users should be at the core of their design process. Given that this is a Consumer SaaS oriented project, a designer with expertise in this specific type of service would be invaluable. I look forward to discussing any ideas you may have for making this project a success....

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  Trophy icon Flyer for a giveaway contest in 3 formats 6 วัน left

  ...call-to-action (CTA) that instructs how to enter the giveaway, making it as simple and straightforward as possible. Target Audience: The flyer should appeal to trade show visitors who are interested in technology, photography, and engaging activities at the event. Branding: The flyer design must align with our company's branding guidelines. Design and Color cann be found on www.fotobox.ch. It should incorporate our logo, color scheme, and any other brand elements to ensure consistency across all promotional materials. File Deliverables: Final designs must be submitted in both the original design files (e.g., PSD, AI) and as exported images (JPEG or PNG) for each format. Including also the Fonts We are excited to see your creative approach to making this giveaway ...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a professional photographer to capture traditional style wedding photographs. It is a ROKA ceremony and would require only for 3-4 hours function - it is a small gathering of around 40-70 people. The venue of the ROKA ceremony is a hotel and your expertise would be needed in making the best out of the location. I am looking for someone in budget. Key requirements of this project: - Proven experience in wedding photography, especially in traditional style. - Ability to work indoor while creating captivating and emotion-stirring photos. - Creative use of the venue's structures and lighting to produce unique photographs. - Ability to work with a schedule, ensuring every important moment is captured without disruptions. Ideal Skills: - Strong photography skills - A crea...

  $81 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน pattern making ชั้นนำ