ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pcb layout งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  รับวิศวกรโรงาน หมดเขตแล้ว left

  วาง Layoutเครื่องจักร สายการผลิต และช่วยติดตามงานช่วงติดตั้ง ทดสอบระบบให้เป็นไปตามแผนงาน โรงงานผลิตกาแฟ ชา โกโก้ ที่ตั้งบางปะกง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

  $10 - $10
  $10 - $10
  0 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว 1.แก้ error woocommerce ใน wordpress 2. ปรับ layout การแสดงผล

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search for all the d...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  ...your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layout เว็บไซต์ 2-3 แบบ สำหรับหน้า Landing page 2. เมื่อเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต้องออกแบบ Layout หน้าอื่นๆ อีก 2-3 หน้า 3. สามารถแก้ไขง...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  ohhonui design & layout รับเขียนแบบ 2D,3D

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional to meticulously review and revamp my current CV. I am specifically seeking someone with the insight to improve and highlight my skills and achievements, refine content and wording, and enhance the layout and design to make it more appealing. Given that my targeted industry is finance, the updated CV should be tailored to this sector. I expect the final document to be efficiently organized, engaging, and professionally crafted to boost my chances of securing job opportunities. The ideal freelancer for this task should have: - Significant experience in CV writing, particularly for the finance sector. - Demonstrable knowledge of current CV trends. - Proficiency in creating visually compelling layouts. - Expertise in effectively showcasing skills and achie...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  PCB Redesign for Improved Performance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced PCB designer to overhaul the component layout and enhance power efficiency of an existing PCB for a back converter. Key Components to Redesign: - The redesign should focus on improving the component layout and power efficiency of the current PCB. Main Goal: - The primary aim of this redesign project is to enhance the overall performance and reliability of the back converter. Specific Requirements: - The most pressing issue that needs to be addressed is the reduction of signal interference in the system. Ideal Skills and Experience: - Experience with PCB design, specifically redesigns, is crucial for this project. - A keen eye for improving power efficiency and signal interference. - A track record in enhancing the ove...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Navigation Menu and Dashboard UI Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced UI/UX designer to enhance the navigation menu layout and dashboard of our web application. Key Responsibilities: - Redesign the navigation menu layout: The current menu design is not user-friendly and does not effectively guide users. It needs a complete overhaul to ensure a seamless user experience. - Revamp the dashboard layout: The current dashboard is functional, but it lacks a modern look and feel. We're looking for a new layout that is more intuitive and visually appealing. Key Requirements: - Proven experience in UI/UX design for web applications - Strong understanding of user-centered design principles - Proficiency in relevant design tools - Experience in redesigning navigation menus and dashboards - Ability to wo...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced architect or structural engineer who can provide me with a full set of blueprints/drawings for a steel structure and construction detail ....conferences . Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in designing steel structures - Proficiency in using CAD or other relevant software for designing and drafting - Knowledge in local and international building codes Scope of Work: - Completing initial design and submitting for approval - Providing revisions if necessary - Delivering final detailed drawings (shop drawing) including the layout, the framing and a typical detail page. Your bid should include your flat rate to complete the entire drawing set, taking into account any necessary revisions. Please also specify your projected timeline to c...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  PCB Designer with LED Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional PCB designer with particular expertise in LED technology. Key Expectations: - Designing an efficient and robust PCB that integrates LEDs. - Ensuring the PCB is optimized for performance and longevity. Ideal Skills: - Extensive experience with LED integration in PCB design. - Proficient in utilizing LED technology for various applications. - Strong circuit design skills. - Ability to optimize PCBs for performance and efficiency. Please provide examples of your previous work in this field.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Large PCB Prototype Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled PCB developer to create a large prototype for me. This project will involve a combination of through-hole and surface-mount components. We need extension PCB for RPI 4. The key features are: Both sides of the PCB can be used for components during design 4x RS232 outputs 1x RS485 (can share a channel with one of the existing RS232) ANALOG inputs (analog inputs configurable (with jumpers): 16-bit inputs using another ADC chip 2 x PT100 (PT1000) (2, 3, 4-wire connect) 8 x 16-bit channels (or 4 differential) configurable as voltage or current 4 x 12-bit channels configurable as voltage or current If there are not enough general GPIO pins, they can be expanded with shift registers. There should be separate modem board (attachable to main board)...

  $1172 (Avg Bid)
  $1172 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Same to villamö 1. Design and Layout: - Create a modern, minimalist design. - Ensure responsiveness for all devices. - Implement simple navigation with categories and search. 2. Product Pages: - Include sections for images, descriptions, and prices. - Display products without extensive variations. 3. Shopping Cart and Checkout Process: - Develop a basic cart for adding and removing products. - Integrate PayPal as a payment option. 4. User Accounts and Customer Area: - Enable basic user registration and login. - Allow customers to save products to wishlists. 5. Content Management System (CMS): - Use a CMS like WordPress for easy management. - Manage product lists and categories easily. 6. SEO and Marketing Integration: - Optimize the sit...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are a drone manufac...company. We are currently looking for a skilled and experienced Electronics Engineer and PCB Designer who has good knowledge about Jetson boards and STM32 microcontrollers and has a good hand in designing complex 6-layer PCBs. Project Description: We are aiming to build a custom PCB where we want the take the Jetson Orin nano series carrier board and the NXTPX4 Pro Flight Controller and fuse both of them into one PCB with customization for the External connector pins(USB, CSI, JST). We also want to customize and change the connector of the 40pin header on the jetson board to specific JST connectors for I2C, SPI, USRT, etc. Skills required: -Expert in understanding and creating complex schematics -Expert PCB designer -Expreience with Je...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Vintage Digital Presentation of Sandwich Ingredients 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented designer to create a ...components that go into our products. Key Requirements: - Vintage Style: The design should capture a nostalgic, classic feel that aligns with our brand image. - Creative Layout: The presentation should be designed in a way that is visually appealing and easy to follow. - Comprehensive Coverage: There are 6 SANDWICHES 10-20 ingredients that need to be included in the design, so it's essential that the presentation can accommodate all these elements without appearing cluttered. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing digital presentations, preferably with a vintage aesthetic. - Strong understanding of layout and visual hierarchy in design. - Ability to creatively represent a variety of components in an en...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Resume AI Formatting Integration on Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've already got a functional website but I need to integrate AI to help format the resumes. Key Project Details: - The AI needs to help standardize formatting styles, improve layout and design, and optimize keywords and language in the resumes. - You would need to integrate this AI system seamlessly into the existing infrastructure of the website. - There's a large volume of resumes, so the system should be able to handle formatting for 51 or more resumes. Required Skills: - Proficiency in AI integration and web development. - Experience in resume formatting is a plus. - Familiarity with handling large data volumes efficiently.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...tasks: - **Loading Time Optimization**: The primary goal is to improve the loading time of the website. This can involve various strategies such as code optimization, minimizing HTTP requests, leveraging browser caching, and potential migration to a faster hosting service. - **Design Enhancement**: The website's visual design and layout need to be upgraded to make it more appealing and user-friendly. This involves working on the colors, fonts, and the overall layout of the site. - **User Interface Improvement**: I'm also looking for enhancements in the website's user interface, focusing on better navigation, interaction elements, and overall usability. - **Content Upgrade**: The content on the website, including text, images, and videos, needs to be revi...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Residential Interior Design for Construction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in the planning and design stage of a residential construction project. I am seeking an interior designer to help me put together a cohesive and aesthetically pleasing interior design for the space. Key Responsibilities: - Collaborate with me on the vision for the space - Develop a design concept and present it to me - Create a detailed interior design plan, including layout, color schemes, furniture, and decorative items Ideal Skills and Experience: - Proven experience in residential interior design - Strong understanding of design principles and aesthetics - Excellent communication and collaboration skills - Ability to work within a set budget and timeline - Proficiency in design software

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for an architectural engineer who can update my commercial space. I have an existing floor plan and mechanical designs, but I need the layout reconfigured to accommodate 4-6 pet grooming stations. Key Requirements: - Update the interior layout of the space to host 4-6 pet grooming stations - Ensure the space is effectively designed for pet grooming activities, considering factors like plumbing and ventilation - Keep in mind practicalities for daily operations in a pet salon such as easy-to-clean surfaces and durable materials - An understanding of pet salon design or commercial space design would be a plus I'm looking for someone who has experience in space planning and commercial interiors to help me make the most of my pet salon.

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Professional Webinar Registration Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled web designer to create a professional and corporate landing page for my upcoming webinar. The primary goal of this landing page is to collect registrations f...webinar. The primary goal of this landing page is to collect registrations from potential attendees. Key requirements and expectations: - The design should be professional and corporate, creating a sense of credibility and trust with the audience. - The landing page should be optimized for user registrations, with clear and concise calls-to-action. - Attention to detail and a clean, uncluttered layout are essential. In your application, please include links to past landing pages you have designed. This will help me assess your style and experience, and determine if it aligns with my vision for thi...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am seeking the expertise of an architect or interior designer to redesign the layout of a room in my floor plan. The project needs to be completed ASAP. I am not sure about the specific changes yet, so I will need your expert advice on how to make the layout more efficient. Ideal skills and experience include: - Strong understanding of space utilization - Previous experience in floor plan redesigns - Ability to work under tight deadlines I have space in a strip mall. it is pretty much empty. I am going to change it into a pet salon. I already have the floor plan but I need it updated to include the plumbing and the electrical. I have the electrical requires in a cad format but need it updated, it is a franchise so I have to meet their standards

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Urgent: Design 20 Compact PDFs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a graphic designer to create 20 separate PDF files with less than 10 pages each. I need this project completed today. Key Responsibilities: - Create 20 unique PDF files - Each file should include less than 10 pages - Design should be visually appealing and reader-friendly Ideal Skills & Experience: - Proven experience in graphic design - Strong understanding of layout and typography - Ability to convey complex information in a clear and engaging manner - Proven capability to work under tight deadlines

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Modify Text in PSD TIF Files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a graphic designer who can skillfully and meticulously modify text in four TIF files, which are in PSD format. Key Tasks: - Make numerous text adjustments to these files. - Ensure that the modified text...PSD format. Key Tasks: - Make numerous text adjustments to these files. - Ensure that the modified text matches the existing font style. Ideal skills: - Proficiency in using Adobe Photoshop - Attention to fine detail particularly on text and font styles - Excellent comprehension skills to ensure correct text replacements - Strong eye for consistency and aesthetics to maintain the original layout and design. Please note that the designer's careful attention to detail and ability to replicate the existing font style are crucial for the succ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Install & Customize Discontinued WP Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled freelancer to assist me with the installation and customization process. Key Project Details: - **Installation**: The selected freelancer will be responsible for installing the discontinued WordPress theme onto my website. - **Customization**: Visual modifications are required to ensure that the theme complements and enhances my brand's identity. This could include color scheme changes, layout adjustments, or minor design tweaks to ensure a seamless fit. Expectations & Skills: - **Experience**: The ideal candidate should have a solid background in WordPress theme installation and customization. - **Creativity**: A good eye for design and the ability to understand and implement branding concepts is essential. - **Communication**: Clear communication throughout ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  ...button, which when clicked, allows for the following: - Ability to add new links: Users should be able to dynamically add new links to the sidebar. This is important to accommodate future changes and additions to the website. - Capability to rearrange the order of links: Users should be able to drag and drop links to change their order. This feature is necessary for customizing the sidebar layout to suit user preferences and optimize navigation. - Show only authorized links by user's specific roles/usertype: The sidebar should be able to display different links based on the user's role or user type. For example, if a user is an admin, they might see additional links that a regular user wouldn't. This is essential for providing relevant content to differ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...during SSH tunneling sessions. - User Registration: The website should incorporate a user registration system. This will allow users to create accounts, manage their information, and potentially save their tunneling preferences for future use. It's worth noting that I do not have a specific design in mind for the website. Therefore, I am in need of someone who can assist with the design and layout aspects of the project. Ideal candidates for this project should possess the following skills and experience: - Proficiency in web development, particularly in building websites with complex functionalities like SSH tunneling. - Strong understanding of systems security and encryption protocols. - Experience with implementing user registration systems and backend manage...

  $934 (Avg Bid)
  $934 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ... We are looking for a talented developer to create a WordPress website for our Brazilian restaurant. Here are the project details: *Requirements:* 1. *Languages:* The website must be available in 4 languages: Dutch, French, English, and Portuguese. 2. *Design:* We have a sample site we would like to replicate, as well as a PDF file containing all the necessary details for the site, including layout and logo. 3. *Intro:* The homepage will feature a slider with an introductory video. The halal logo must appear in this video. 4. *Pages:* The site will include several pages with complete descriptions provided in the PDF. 5. *Reservations:* Integration of a reservation plugin to allow customers to book online. The plugin will be provided by us. 6. *Images:* The developer must provid...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Squarespace designer to enhance the user-friendliness and professionalism of my event planning site. My goal is for users to navigate easily through a clear menu structure and enjoy a consistent, elegant, and sophisticated typography and color scheme. Key tasks include: - Improving website navigation - Enhancing layout and design - Ensuring a clear, organized menu structure - Establishing a consistent, elegant typography and color scheme Ideal candidates will have a keen eye for design and a clear understanding of user experience principles. Your portfolio should showcase similar Squarespace projects, demonstrating your ability to create sophisticated, user-friendly designs.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Advanced Web-Based Game Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a front-end ReactJS (or VueJS, Angular, etc.) developer / team to develop a web-based game for us. We're looking to...stages. In stage one, you are required to design and develop the core game and draft placeholders for the API connections. For stages two and three, you are required to connect the game to our backend API, and utilize anti-cheat measures ( in harmony with our API ) to prevent users from cheating. For now, kindly send your quote to us for STAGE ONE ONLY (development and design of the core game and layout), but keep in mind that our collaboration will move on further with stages two and three, so there is room for future collab and income for you. Also please state an estimated timeframe for this project completion (stage one, and possibly two and thr...

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Specialty Food Store Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create a highly-efficient, simple building design for a small specialty food store with Deli. The space is approximately 1000 sqft and will start off first and as deli. The primary goal for the design is to make the space conducive for fast customer service. This will involve optimizing the layout to ensure that customers can move through the store seamlessly. Electrical Water Bathroom Key components: Deli Store Cash out area. Simple design.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am in search of a talented 3D artist to create a large-scale, detailed image of an indoor karting track. This task requires: - Highlighting the Start/Finish line, Pit area, and the Race track, making each area distinctive and prominent. - Rendering the image on a large scale, capturing the atmospheric detail and ensuring the entire layout is visible and comprehensible. - Providing a high level of detail in the 3D image, adding a realistic touch to every curve and corner of the track. The ideal freelancer for this job would have a strong background in 3D rendering and a sharp eye for detail. Experience in architectural rendering, particularly recreational or sporting facilities would be a plus. This will be a great opportunity for someone who loves racing tracks and can bring m...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Trophy icon Basic Assembly Guide Illustration 2 วัน left

  NOTE Attached file should NOT be used, its just an example We need a simple illustration that shows how to connect our 2 pcbs together. (showing white dots should touch each other) more info here its should be a simple line sketch / illustration, so we can print it on small cards and send with our product. NOTE Attached file should NOT be used, its just an example

  $32 (Avg Bid)
  Webgo Web Shop Layout Work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can work on the layout and design of my Baukasten Web Shop on Webgo. Key Requirements: - Layout and Design: The overall design should be modern and sleek. I have my own style, which is modern and slick, and I would like the freelancer to incorporate this into the design. - Product Catalog and Search: The main functionality needed is the product catalog and search. It should be easy to navigate and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in web design, particularly in e-commerce web design - Proficiency in using Webgo or similar website builders - Strong portfolio demonstrating modern and sleek designs - Ability to collaborate and understand client's unique style and vision Please include links to yo...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา
  Fashion Blog Development on WordPress.org (bluehost) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned developer who can bring my fashion blog vision to life. Key Features: - Implement social media integration for easy sharing of content - Se...not only functional but also visually attractive to engage readers and keep them coming back. Primary Goal: The primary objective of the blog is to inspire and inform readers about fashion trends. Ideal Skills: - Proficient in development - Experience in designing visually appealing websites - Familiarity with social media integration and affiliate links - Understanding of blog layout and navigation - Knowledge about fashion trends and the industry's best practices This project requires an individual who can understand my vision and translate it into a practical, stylish, and functional blog.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Shopify Expert Needed for Store Consultation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skills to optimize it efficiently. You will work closely with our team to update, manage and improve our Shopify website to ensure it meets the highest standards of performance and customer satisfaction. Key Responsibilities: Evaluate the current state of our Shopify store and identify areas for improvement in user experience and functionality. Implement best practices for Shopify store design, layout, and navigation to enhance user engagement and conversion rates. Collaborate with our Marketing team to implement new features and updates that align with our brand and business goals. Provide expert advice on best practices for Shopify website management, including SEO, product listings, and content updates. Train our in-house team in efficient Shopify management and troubleshooti...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา
  Excel Data Cleaning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficiency in Excel, focusing solely on formatting changes, not on calculations. Project Details: Number of Sheets: 48 income statement sheets. Scope of Work: Standardize the layout and format of each sheet. Ensure consistency in headers, footers, fonts, and alignment. Organize data into clearly defined sections (e.g., Operating Income, Direct Expenses, Equip/Shop Expenses, Overhead Expenses). Match the format of the given example sheet, ensuring all sheets have a professional and uniform appearance. Example Sheet Format attached: Requirements: Proficiency in Excel: Strong skills in Excel formatting and layout. Attention to Detail: Meticulous attention to detail to ensure consistency across all sheets. Experience: Previous experience in similar projects is preferred...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  WordPress Site Migration with Football Stats 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Transfer**: Key elements like Blog posts, User registration, and E-commerce functionality should be retained in the new WordPress site. - **Football Stats/Database/API**: The primary purpose of this project is to display a range of football statistics on the site. This will include Team Standings, Player stats, Teams statistics, league statistics, and more. - **Simple User Interface**: The design and layout should be user-friendly, allowing visitors to easily access and understand the statistical data. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in WordPress site migration and development. - Understanding of database implementation and API integration. - Familiarity with sports data or football statistics could be a plus. If you have a solid grasp on WordPress and can h...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  275 คำเสนอราคา
  Google News Approval Restoration Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website was previously approved for Google News, but due to some content updates and design/layout changes, it was unfortunately disapproved. I am looking for a professional with expertise in Google News approval and website optimization to help bring it back to compliance and approval. Key Responsibilities: - Review the current website and identify areas that need adjustment to meet Google News standards. - Implement necessary changes to align the website's content and design with Google News guidelines. - Provide guidance on best practices for maintaining Google News approval in the long term. Skills and Experience: - Proven track record of successfully restoring websites for Google News approval. - Extensive knowledge of Google News guidelines and requirements. - Strong...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I require a dynamic interactive website, designed to host test materials and quizzes for a specific exam. The key features of the site should include: - An attractive, responsive design that easily accommodates up to 3000 personnel data. - A well-structured multipage layout, including a secure payment gateway for user convenience. - A comprehensive backend dashboard that enables easy management, and updates of test content. In terms of skillset, the ideal candidate should possess strong experience in building interactive websites and deploying secure e-commerce integrations. Extensive knowledge in the diverse frameworks for creating robust user interfaces for content management is mandatory. A background in educational or training platforms would be highly appreciated.

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled 2D and 3D designer to create a comprehensive plan for a whole house interior project. Key aspects of the role: - Develop 2D plan and elevation: Your role will primarily involve creating 2D layouts, which help in understanding the dimensions and layout of each space in the house. - 3D modelling and rendering: You'll then transform these 2D plans into 3D models, providing a realistic visualization of the spaces. Software Requirements: - Proficiency in AutoCAD is a must for the 2D planning and elevation stages. Ideal Candidate: - Proven experience in completing similar whole house interior design projects. - Strong AutoCAD skills. - Expertise in 3D modelling and rendering to create visually appealing, accurate representations. This role is crucia...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a prof...graphs based on the returns since fund inception. The successful freelancer should highlight their past work in their application. Each type of Arbitrage system, its information + returns + graph should be on its own pages. I would also like to have an editable PDF/DOC version so I can address this to future prospects and change text if required. I am happy to provide any assistance regarding the layout as I am after something that is visually appealing to our clients. I would like to use a combination of colours of either - (RED's - Representing EXCITEMENT - FRESH - BOLD) or (BLUE's - Representing TRUST - DEPENDABLE - STRENGTH) Looking forward to hearing from you all ! Will rehire for future work for people that can show me some great examp...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Shopify Web Design & Setup 15 ชั่วโมง left

  I'm looking for a Shopify expert to help me with design customization and product listing for my online store. - Design Customization: I need assistance with refining the color scheme and fonts to suit my brand. Furthermore, I would appreciate help with the layout and user interface to ensure a seamless and professional look. - Product Listing & Organization: I have less than 50 products that need to be effectively listed and organized on the website. The ideal candidate for this project should have a comprehensive understanding of Shopify's design capabilities, and have a portfolio demonstrating previous successful online store designs. Experience with user interface design and ecommerce is a plus.

  $530 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...looking for a highly skilled PCB designer to help create a tiny form factor ESP32S3-based PCB for a personal kit that I'm developing. The primary application of this PCB will be in a personal kit meant for everyday use. Key requirements: - The PCB should have Bluetooth connectivity, allowing for seamless communication with other devices. - The design should include support for I2C sensors. These sensors will be crucial for the successful operation of the personal kit. - Ideal skills and experience for this job: - Expertise in PCB design, particularly with ESP32S3 with Flash and RAM. No module use - Prior experience working on small form factor designs. - Familiarity with incorporating Bluetooth connectivity into PCBs. - Proficiency in integrati...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  CV Transformation: Word to Canva 15 ชั่วโมง left

  I'm on the lookout for a skilled design and word-processing professional who can take my existing CV in Word format and enhance it creatively in Canva while maintaining its professional essence. The task involves: - Implementing design improvements to spruce up the look of my CV - Reformatting the content to ensure enhanced readability and layout optimization The ideal freelancer for this job should: - Be skilled in using Canva to create visually appealing yet professional documents - Have a sharp eye for design and aesthetics - Have experience in creating CVs or similar professional documents The final design should mirror a professional and classic theme with a focus on business and finance industry preferences. So, anyone with knowledge of what works best in this indu...

  $13 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Label Modifications with Text Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a range of labels and bag designs (15 in total) which require the Ingredients Lists and Allergen warnings to be updated to suit new regulations. I will tackle labels by product range (3 to 5 labels at a time). All labels are PDF Vector files, the existing layout, colours and fonts must be maintained. Changed labels need to be supplied as PDF Vector files but in some cases also .ai files. I will supply the label/bag files along with a description of what needs to change. In most cases it is just a matter of changing the address line, bolding some words and adding an allergen warning listing the allergens. Further design changes may be required later.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Create simple Artist Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pages: 1. Homepage: clean landing page with striking images and menu, and categories of artwork, which link to: 2. Page with individual images with size, printing and pricing options 3. About page: clean simple page with brief writeup of me and a picture of me painting, and a contact link. Here are a few sites I like and why: 1. Stacey Bodnaruk (I love the overall layout and crispness of this site, and how it shows the artwork in different spaces, and how on this page it shows different sizes of artwork and the costs). I believe this site was built in Wix and integrates a print-on-demand service. 2. Jonah Allen (I love the crispness of the site and how this page

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  178 คำเสนอราคา

  ...designer to create an immersive mockup of a commercial aircraft. The purpose of this project is to facilitate concept testing. Therefore, the design should be thorough and consider all dimensions meticulously. Key project components: - Exterior design: The primary focus of the project will be on designing the exterior of the commercial aircraft. - Interior layout: In addition to the exterior, you'll also need to design the interior layout. All areas should be covered including, but not limited to, seating configurations, galley, lavatories, cockpit, etc. The ideal candidate will have: - Extensive knowledge and experience in AutoCAD, - Previous experience in designing aircrafts, preferably commercial ones, - Strong grasp of dimensions, scale, and feasibility, - An ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in the process of developing an electronic device and I need a PCB design that caters to my specific needs. Key Requirements: - The size of the PCB should be medium. - It should be capable of supporting wireless communication. Optimization for low power consumption is not a priority for me. The design should prioritize functionality and efficiency. The ideal candidate for this project should have: - Experience in designing PCBs for wireless communication. - Proficiency in PCB design software. - Good understanding of electronic components and their interplay. - A proactive attitude towards problem-solving and communication. If you're confident in your PCB design skills and have a track record of successful projects in this area, I'd lo...

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  diseño de pcb -- 2 6 วัน left

  requiero diseñar una pcb que me permita conectar los siguientes componente sensor fc-28 dht11 display oled 128x64 I2c una bomba de agua a 5v todos estos componentes deben trabajar en comunicacion con la esp32 wroom 32d requiero los entregables de esquematico, diseño de la pbc en un formato editable

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Elementor Multicolumn Responsive Grid Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled Elementor developer to assist me in creating a multicolumn responsive grid. This grid will include three separate columns, which will each contain both images and text. Key Requirements: - 3-column layout with images and text - Ensure responsiveness across devices - Implement in Elementor I'm looking for someone who's proficient in Elementor and has experience creating grids and layouts. Can hire for Ongoing work

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา