ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 perl งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ...:::โปรเจคสร้างเว็บไซต์:::... : ความสามารถ : + เขียน โค้ดสคิป .php และ วาจาสคิป(JavaScript) ได้ และ HTML + ภาษา perl พอได้ =เก่งในเรื่อง การเขียนคลิปต่างๆ และ การออกแบบ เว็บไซต์=

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Perl/XML Developer Project -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...years of Perl + XML + SQL experience, please submit your bid with exact monthly payment requirement. The budget range specifies our monthly budget per developer for full time ( 8 hours per day) commitment, Monday to Friday. Monthly budget is 80K to 120K per month depending on the experience. This job is open to developers from INDIA only. Bangalore based candidates who can work in hybrid mode will be given priority. The ideal candidate should have a minimum of 3 years of experience in Perl development and scripting, with expertise in XML and SQL (Preferred) Below is the Job Description for an in-depth understanding of the requirements. JOB DESCRIPTION: 3 – 5 years of proven knowledge of programming languages and operation systems as outlined Programming lang...

  $1206 (Avg Bid)
  $1206 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Google Dork Expert for Perl File Recovery 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in Google Dork searches to assist me in finding a long-lost perl file. The file was from 2001. File name is: Some text within the file is: File Name: Version: 3.0b, Date: Friday May 18th 2001 *Look at source for more info. If you find it put in your bid "FOUND IT!" Pay is $40.00

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Web Hosting Management Platform Development หมดเขตแล้ว left

  ...PostgreSQL database management. phpMyAdmin for MySQL database administration. Database backup and restore features. Security Features: SSL certificate installation. IP blocking and directory password protection. Two-factor authentication (if supported). Software Installation: Softaculous or other script installers for easy application installations. Support for various programming languages (PHP, Perl, Python). Resource Monitoring: Overview of server resource usage. Bandwidth and disk space monitoring. DNS Management: Simple DNS Zone Editor for managing DNS records. Advanced DNS settings for more control. Advanced Server Configurations: Apache and PHP settings. Server modules and extensions management. Collaboration Tools: Support for collaboration tools like Git. Access to...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Perl Developer for web automation หมดเขตแล้ว left

  ...seeking a proficient Perl developer well-versed in web automation using Perl for a specific task. The project involves enabling automated liking of YouTube comments through Perl. Based on my discussion with ChatGPT, this task is feasible by providing the necessary parameters: 'YOUR_COMMENT_ID', 'YOUR_SESSION_ID', 'YOUR_XSRF_TOKEN', and 'YOUR_YOUTUBE_COOKIE'. If you possess the expertise to accomplish this, kindly reach out. To secure this project, a demonstration of your capabilities is required. The script is available in ChatGPT, and I can provide it upon request. While this initial task is relatively small, successful completion may lead to more extensive projects in the future. Please bid on this project only if you can ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  AWS Expert หมดเขตแล้ว left

  ?I cover the full spectrum of AWS Cloud consulting services, from assessments, strategy, and roadmap, to design, build, and migration – and from adoption, optimization, and management to data and analy...RDS, DynamoDB, Elasticache, Redshift, AWS Backup · Operating Systems: UNIX, Redhat LINUX, Windows · Networking & Protocols: TCP/IP, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, DNS, DHCP, ARP, SSL, IDM 6.0 and 7.0 · DevOps Tools: Puppet, Chef, Subversion (SVN), GIT, Jenkins, Hudson, Puppet, Ansible, Docker and Kubernetes · Scripting Languages: UNIX Shell Scripting (Bourne, Korn, C and Bash), Python, Perl Scripting, · Database: Oracle, Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server · Version Controlling Tools: Subversion...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Linux Dev for App Creation หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Linux developer to join our team. We are all remote workers. We are looking for the following skills, most important at the top: Perl SQL (Mysql/MariaDB) Shell Script PHP / Codeigniter Linux Docker We operate a mixture of web sites (php/apache) and data manipulation scripts (mainly perl).

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Revive Perl Script for Linux หมดเขตแล้ว left

  ...The first line in .htaccess - #!/usr/local/bin/perl - I didn't / don't have a bin or perl folder anywhere in my directory tree on old OR new server My DNS zone has an a record for * pointing to my server's IP address, as before. When I type something like now, it redirects to: which is a cpanel page saying "**SORRY! If you are the owner of this website, please contact your hosting provider**" If I type or , I get: **lscgid: execve():/home/feetsdr/public_html/: No such file or directory** If you know of another way for a way to set up shortcuts or what I can do for this page, please let me know! ``` #!/usr/local/bin/perl -w $mainpage = ""; %domains = ( 'www

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Perl CGI Email Script Security Upgrade หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a Perl CGI expert to improve the security of my email script. The task requires integration of both SpamExperts and SMTP Authentication into the existing email script named wel.pl. Skills and Experience: - Familiarity with Perl CGI scripts - Experience in implementing SpamExperts and SMTP Authentication Tasks to be accomplished: - Configure script to use the SMTP details for sending emails - Integrate SpamExperts for real-time spam filtering - Implement SMTP Authentication for enhanced email security. My website host has integrated SpamExperts service with my Shared Hosting plan. It ensures that all emails that you send reach their destination and are delivered to the Inbox, not the Spam box of the person you send emails to. To use SpamExperts, the emai...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Enhance XFileSharing with Advanced Features หมดเขตแล้ว left

  ...next level. Here's what I'm aiming for: **Required Customizations:** - Integration of advanced features that go beyond the basic user interface changes. This includes but is not limited to improving the platform's overall functionality and user experience. **Ideal Freelancer Qualities:** - Extensive experience with the XFileSharing script. - Strong background in web development, particularly in Perl, the language XFileSharing is written in. - Proficient in implementing secure file encryption methods to protect users' data. - Capability to implement multiple file upload features for a streamlined user experience. - Expertise in enabling social media integration, allowing users to share files directly on their social media channels. **Application Requirements...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Python Programming Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  Need of a proficient Python programmer to amend my application's data write execution output. Currently, the app writes output data in a CSV format and I want this changed to Excel. The App is weather related and data is extracted from grib files so experience in this would be beneficial. -Proficient in Python programming -Grib files knowledge beneficial -Strawberry perl knowledge beneficial -Change Write output files csv currently to excel Please submit your proposals along with how soon you can complete this project.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I need to scrap data from and other similar websites, all to be saved to ...includes name, description, location, size, sales, and at least 10 other fields and probably up to 40 fields (don't have a full inventory). This is a manual process, want to be able to update the catalog and the content manually on demand, can be on a terminal screen or in a visual enviroment. The script or system will be installed in my online Centos server, where you would be able to run Java, Perl, Python or Php. In any case I'd prefer PHP and then Python for me to be able to understand or auto support the script if an "emergency" appears. DB is MySQL 8 Now is only that site but there are several so I'll need to make this flexible enough to be able to add scrapping of new site...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  CGI Server Error Resolution หมดเขตแล้ว left

  CGI/Perl site is getting migrated to a new web host. Some of the scripts throw errors, even have Execvute permissions . I need a specialist who understands can quickly find and fix the issue.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Diverse Data Parsing Wizard หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a talented individual who can expertly transform strings of various data into clearly defined columns. My project involves multiple formats of data, and your skills will play a crucial role in organizing this information efficiently. Required Skills: - Profi...efficiently. Required Skills: - Proficiency in data parsing - Familiarity with different data types (numeric, date/time, text) - Ability to handle various separators (comma, tab, space) - Adaptability to work with undefined structures - Attention to detail for accurate data organization Experience: - Extensive experience with data manipulation - Proficient in scripting languages (e.g., Python, Perl) - Knowledge of ETL processes is a plus This project may consist of many separate jobs at different times...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Migrate and Upgrade CGI/PERL Website หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a freelancer with substantial experience in CGI/PERL and PHP to assist me in moving my website currently hosted with to another hosting provider. I have complete access to the control panel of making the transition smoother. Key Requirements: - Recommend a free hosting provider ideal for hosting CGI/PERL sites. Your suggestion will be highly appreciated. - Complete migration of the website to the new host, ensuring minimal or zero downtime. - Upgrade the PHP version FROM 5.5 Ideal Skills: - Proficiency in CGI/PERL and PHP. - Experience in site migration across different hosting platforms. - Understanding of website hosting environments. - Excellent recommendation skills for free hosting providers. - Fluent in Russian

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  We are looking for a skilled PHP developer with extensive experience in developing and customizing WHMCS modules to make some changes to our current WHMCS module. We have a development server running WHMCS in place to facilitate the development and testing. The timeline for completing these two tasks will be 15 days. 1. Replace Perl Script with SSH (using phpseclib3): The current module uses a Perl script running on remote servers over port 8080. We require this to be replaced with a secure SSH implementation using phpseclib3. The new implementation should handle all existing functionalities efficiently and securely over SSH. 2. Display Disk Usage in Client Area: We need to add a feature to display disk usage and allowance information in the client area of WHMCS. This inf...

  $635 (Avg Bid)
  $635 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  Web-Based Perl Script Installation หมดเขตแล้ว left

  I need a proficient coder with experience in installing Perl script for the purpose of managing your website users. It adds, modifies, and deletes users to a .htpasswd file on your web server. The script is already written and is supplied by the billing company. I know this is a simple job but due to eye surgery Im unable to complete the work This what the job will require. upon installation, I will be able to test that the script is working ET UP THE DATA DIRECTORY FTP or Telnet to your website Use a standard FTP or Telnet client such as WS FTP, CuteFTP or QVTNET. Make a directory named "data" outside the document root of your website Your password file (.htpasswd) and others will be stored in this "data" directory. You must create the data directory outsid...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Elite Programmer Needed หมดเขตแล้ว left

  Seeking an elite developer for an exciting new project. Skills required: - Top of the 1% in programming capabilities. - Proficiency in Python, Perl, PHP, MySQL is a must. - Extensive background and expert level experience in coding is essential. - Strong familiarity with the Linux operating system. The ideal candidate will be a problem solver at heart, able to navigate any challenge with a high degree of expertise and precision. This project requires not only technical skills but also a passion for creating innovative solutions. scraping NEW content from previous defined websites (All 10 minutes) catagories and details based on scraped content and their TITLES analysed result with customer database match send customers file via email to the adress from

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Linux Administration & Socks5 Perl Expert หมดเขตแล้ว left

  Socks5 server (asyncio-socks-server) on CentOS7 with multiple NICs/IPs always uses only 1 outbound IP (first eth) regardless which IP is used to connect to the socks5 server. This needs to be changed so that always the incoming IP (which is used as connecting to the socks5 server) is used as the outbound IP (ie. displayed at websites). If you have experience with another socks5 server, you can use that instead.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Nginx redirection to apache2 หมดเขตแล้ว left

  We need to debug and configure 2 small web servers on old Linux. An old system (Linux) was cloned from 2 real machines to DigitalOcean 2 VMs. 1machine is a Web Server (with perl scripts) and 2nd machine is a database (postgress) server. But some part of communication is broken on VMs. We need to correct apache2 & nginx conf files to reproduce the same behaviour of rela machines. Needs knowledge of apache2 and nginx confs. Like: "NameVirtualHost " / "upstream apache { server ; }" SSH acess to VMs granted. Experiments on Real machines are available to get etalon behaviour. Maximum bid: 40usd

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Calling all Programmer Analysts หมดเขตแล้ว left

  ...Experience: - Proficiency in Java programming language - Experience in web development - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to work independently and meet project requirements Additional information Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Nice to haves: These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight r...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  OTRS Configuration and development หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me with the configuration and development of my OTRS (Open-source Ticket Request System) project. Specifi...configuration - Integration using OTRS API, Zapier et.c Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of OTRS configuration and development - Proficiency in API integration - Experience in working with add-ons and extensions Timeline: - I am flexible with the timeline and open to discussing the project duration with the freelancer. Software and Technology Requirements: - Familiarity with API and Perl programming language - Expertise in OTRS (Open-source Ticket Request System) If you have the necessary skills and experience in OTRS configuration and development, as well as API integration and customization, please submit your...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...botched anesthesia during shoulder replacement surgery on 10/4. Just before my surgery the operating system for my website () was upgraded...leading to "500" error pages. Hopefully the attached screen shot from TMD hosting will provide more larity as to the current issue. My site is 20 years old...the developer is no longer available. I believe the site is written entirely in perl. I use the site to sell vintage books and photographs. My guess is that there are probably about 30+ small cgi "Scripts" that comprise the site...from member registration to posting photos for sale and for post-sale processing. I used to run auctions on the site...but for the past 15 years have only been running 'buy it now' events. Hope this is something that you ca...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  troubleshooting perl application bug หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for an experienced Perl programmer who can help troubleshoot an issue I'm having with my Perl application. I am running into some post requests that are returning 403 errors. I have made recent changes to both my code and my server configuration, so I am not sure which change might have caused the issue. If you have experience in troubleshooting Perl applications and finding bugs, please contact me and let me know how you can help. Thanks!

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Core PHP + MySQL + Cron developer หมดเขตแล้ว left

  Core PHP + Perl developer needed for developing new features. The project needs about 25 hours of work. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Core PHP programming language - Experience in developing new features in PHP application - Knowledge of MySQL - Ability to deliver high-quality work within a week or two

  $2 - $11 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $11 / hr
  19 คำเสนอราคา
  Core PHP + Perl + PostgreSQL developer หมดเขตแล้ว left

  Core PHP + Perl developer needed for developing new features. The project needs about 25 hours of work. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Core PHP and Perl programming languages - Experience in developing new features in PHP and Perl applications - Knowledge of PostgreSQL - Ability to deliver high-quality work within a week or two

  $2 - $11 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $11 / hr
  18 คำเสนอราคา
  Explainnation of a Perl CGI Script หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me understand the content of a Perl CGI script. I already have the script, but I need assistance in understanding the script so tha I can easily modify it . Skills and Experience: - Strong knowledge of Perl and CGI scripting - Strong knowledge of Bash Shell scripting - Experience in understanding and analyzing existing scripts - Good understanding of data processing, form handling, and file uploading in Perl CGI scripts Deadline: No specific deadline

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...MS5: explain how to add SQL changes (CRUD) operations. MS6: provide samples of how to upgrade a database (e.g. with newer versions of "helloworld") your workplace? - chat - calls - video calls with desktop sharing Language proficiency? at least european CEFR C1 in spoken english tracking and management in our gitlab repo (we share to you after award) q-formula 24/8 target environments runs on perl 5.30 and later docker ubuntu 20.04 / 22.04 Budget? will not be disclosed, place your best bid to get considered Workload & project runtime? We will require your skills regularly The workload will be between 2-8h weekly. With planned tasks, means you estimated the effort and it exceeds the commitment, you provide us a estimate with possible workload and delivery ti...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  BIOINFORMATICS หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who specializes in bioinformatics and can assis...Expertise in bioinformatics and a strong understanding of the specific area of focus (genomics, proteomics, or transcriptomics) - Experience working with relevant databases and tools in the field of bioinformatics - Strong analytical skills and the ability to interpret and analyze complex biological data - Proficiency in programming languages commonly used in bioinformatics, such as Python, R, or Perl - Familiarity with statistical analysis and data visualization techniques in bioinformatics - Excellent communication skills and the ability to explain complex concepts to non-experts The project needs to be completed within a week, so the ideal freelancer should be able to work efficiently and meet tight ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications: Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge: These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Static Wordpress Site for a Church หมดเขตแล้ว left

  I know almost nothing about Wordpress. I am a retired engineer who codes in Perl. When my church asked for a website, I produced one in Perl as a prototype. The Perl site is not easily maintained, and it looks crummy on mobile. This job is to build a Wordpress website that mimics the Perl website and, at the same time, educate me in Wordpress. This is a straightforward, static site. No ecommerce or anything similar. The new Wordpress site must use the text and graphics from the Perl site, but the "look and feel" can be different. Please supply links to Wordpress sites you have developed and are proud of. The Perl site is here:

  $250 - $750
  แนะนำ ปิดผนึก
  $250 - $750
  120 คำเสนอราคา
  Exiftool Coding หมดเขตแล้ว left

  Exiftool Coding Project Description: Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Exiftool coding - Proficiency in Perl and/or Python (preferred but not required) - Familiarity with metadata parsing, modification, and extraction Project Details: The client is seeking assistance with modifying metadata using Exiftool. The specific task involves updating existing metadata. The client does not have a preference for the programming language to be used for this task. Desired Outcome: The desired outcome for the project is to update existing metadata. This may involve removing specific metadata, adding new metadata, or updating existing metadata. Please note that the project requires expertise in Exiftool coding and experience with metadata manipulation. Time Stamp Dat...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Perl senior expert tech lead developer need หมดเขตแล้ว left

  ...which parts of existing code shall get unit / automated tests - help to tidy up existing code as good examples to developers - help non perl developers to understand some perl "read written and forgotten code". As a Quali-question answer the formula in this bid - you help developers to have a local docker environment to be able to execute all above named steps - you will mostly work around znuny (former OTRS) your workplace? - chat - calls - video calls with desktop sharing Language proficiency? at least european CEFR C1 in spoken english tracking and management in our gitlab repo (we share to you after award) q-formula 24/8 target environments runs on perl 5.30 and later docker ubuntu 20.04 / 22.04 Budget? will not be disclosed, place your best bid ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Perl senior expert tech lead developer wanted หมดเขตแล้ว left

  ...help to identify how and which parts of existing code shall get unit / automated tests - help to tidy up existing code as good examples to developers your workplace? - chat - calls - video calls with desktop sharing Language proficiency? at least european CEFR C1 in spoken english tracking and management in our gitlab repo (we share to you after award) q-formula 24/8 target environments runs on perl 5.30 and later docker ubuntu 20.04 / 22.04 Budget? will not be disclosed, place your best bid to get considered Workload & project runtime? We will require your skills regularly The workload will be between 2-8h weekly. With planned tasks, means you estimated the effort and it exceeds the commitment, you provide us a estimate with possible workload and delivery time. And we...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight ra...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst position หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties * Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript * Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, * Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. * Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git * Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position * Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations,...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications: Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties: Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge: These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Frei...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  GOOGLE CLOUD หมดเขตแล้ว left

  -Busco servicio con el fin de instalar un sistema de gestión de Biblioteca llamado Koha, en plataforma "GOOGLE CLOUD"; esto es básicamente lo siguiente: Configurar una máquina Linux: Debian o Ubuntu - apache - MariaDB o MySQL - Perl - Acceso root al servidor El detalle de los requisitos de instalación lo pueden ver en: - Me interesa conocer los costos asociados a aplicar una configuración que responda al entorno reportado en plataforma "GOOGLE CLOUD" para poder trabajar con sistema Koha Si tienes alguna pregunta, espero tus comentarios.

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Modify SpamAssassin Plugin to add Redis ...to add Redis support for caching. - I require basic level caching functionality for the plugin. Skills and Experience: - Proficient in coding with Perl and familiar with SpamAssassin plugin development. - Experience in integrating Redis with existing systems for caching. - Strong understanding of caching concepts and best practices. - Knowledge of Redis commands and how to implement them in Perl. - Ability to troubleshoot and debug any issues related to the modified plugin and Redis integration. - Previous experience in modifying and extending existing plugins is a plus. If you're a real programmer, respond and include the phrase "I am a perl and redis expert" in your response, so that I know you read this de...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight r...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Program Analyst หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled software developer to design and implement a web application for our suite of products. Specifics: Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as MySQL, Postgres, Oracle, etc. These are areas that would be helpful but not required for the position: Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services, etc. Knowledge of Software / Syste...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Programmer Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma.
Candidates with 2 or more years experience are preferred.
 Essential Skills and Duties * Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript * Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, * Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. * Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git * Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge
These are areas that would be helpful but not required for the position * Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Program Analyst หมดเขตแล้ว left

  ...self-directed and mission-oriented. Qualifications: Completed College or University with a Computer Science related degree/diploma. Candidates with 2 or more years experience are preferred. Essential Skills and Duties: Strong web development skills and very comfortable with HTML, CSS, and JavaScript Experience with one or more programming languages such as NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  scraper linux หมดเขตแล้ว left

  Scraping Linux Project Description I need a scraper for a Linux project. Data to Scrape: - Text - Images Website to Scrape: - No specific website in mind - Open to any suitable website Scraping Frequency: - One-time only Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Linux - Experience in web scraping - Ability to extract both text and images - Knowledge of scripting languages such as Python or Perl - Familiarity with scraping tools and libraries like BeautifulSoup or Scrapy Please provide examples of previous scraping projects or relevant experience in your proposal.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am available to assist with code correction, code development, and code conversion between ...code correction, code development, and code conversion between different programming languages. The estimated turnaround time for each task is 10 minutes. 1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C++ 5. C# 6. Ruby 7. PHP 8. Swift 9. Kotlin 10. Go 11. Rust 12. TypeScript 13. MATLAB 14. R 15. Perl 16. Objective-C 17. Scala 18. Groovy 19. Lua 20. Shell Scripting (e.g., Bash) 21. Visual Basic 22. Dart 23. HTML/CSS (markup and styling languages) 24. SQL (database query language) 25. Assembly Language 26. MATLAB 27. Perl 28. Lisp 29. Prolog 30. Haskell 31. Fortran 32. Cobol 33. Ada 34. PowerShell 35. Julia 36. F# Please provide the specific code or task you need assistance with, and I'l...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in need of a script written in Linux that will automatically reconnect to a specific wifi network when it disconnects from the server. The script should be written in Bash, Perl, or Python. Requirements: - Expertise in Linux operating system - Proficiency in Bash, Perl, or Python scripting - Knowledge of network interfaces and wifi connectivity The script should perform the following actions: - Continuously monitor the wifi connection - Automatically reconnect to the specific wifi network when it gets disconnected - Ensure seamless and uninterrupted wifi connectivity - Provide clear and concise error messages or notifications in case of any issues This project requires a freelancer with strong problem-solving skills and experience in Linux networking. Attention to de...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  HTML, PERL, MYSQL, HTMX and HTML::Template หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a PERL, HTMX, MYSQL programmer who can help me with an intermediate level project. The ideal candidate should have experience in these areas and be comfortable starting a project from scratch. I will give you a dump from my MySQL table. From which I need an interactive HTML interface, based on Perl, HTML, HTMX to this table. I need to be able to search, add, edit and delete entries as well as combine two entries into one, all via one HTML::Template file with a perl script as interface to the MySQL table. I do want an active submit button for all changes, as well as a single interactive upload button for each field of the MySQL table. also each field needs to be validated via a given specification. All code needs to be well documented and commented. ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Fix Perl Script หมดเขตแล้ว left

  Our client's Staff Login page has suddenly stopped working. The section is built using Perl. No recent changes have been made to the site. We need someone to assist us with restoring the page/data. URL: Please note: We have a lot of jobs available to the winning bidder, if they can prove to be efficient. This job will be a trial run for future projects and management.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am seeking a devel...experience in Rest/API coding in perl using Sha-HMAC256 signing to help me with my project. The purpose of this coding is for data encryption and security, and the project needs to integrate with an existing system. I am looking for someone who can complete this project within 1 week or less, so the timeline is quite tight. The ideal candidate should have experience in perl programming and be knowledgeable in high-level security protocols. If you think you are up to the challenge, please reach out and let me know! I look forward to hearing from you. Need Perl Developer to perform code review on Perl code. Perl program was already developed using below C# spec as example Generating HMAC Key to access an API call to Web portal. Verify...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  7 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน perl ชั้นนำ