ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 plesk vps recommendations งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่เข้าใจการใช้งานแบบ VPS

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Web Application Testing 6 วัน left

  ...which must be rigorously assessed to ensure its quality. Key Responsibilities: - Conducting thorough functional testing to ensure all features of the website are working as expected. - Running performance tests to assess the efficiency and reliability of the website under different scenarios. - Providing detailed reports on all issues encountered during testing, with clear and actionable recommendations for resolution. Ideal Candidate: - Proficient in manual functional and performance testing. - Experienced in web application testing, particularly on Google Chrome. - Capable of providing high-quality, comprehensive testing reports. - Strong analytical skills and attention to detail. I'm looking for someone who can start immediately and commit to providing regular updates ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Landscaping Sales and Customer Service Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a full...responsibilities will include: - Responding promptly and professionally to customer inquiries - Managing and processing sales orders - Providing informed product recommendations that align with customer needs - Scheduling and managing appointments The ideal candidate should have prior experience in customer service and sales, AND SPEAK FULL ENGISH . Proficiency in managing online orders and appointments will be advantageous. Exceptional communication skills are critical, as you'll be serving as a main point of customer contact. An understanding of our products and services is further desired, to provide worthwhile recommendations to our valued customers. Your ultimate goal is to ensure smooth operation of sales and appointments, and provide our customers wi...

  $720 (Avg Bid)
  $720 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional financial analyst to comprehensively review my company's expense tracking and suggest effective cost reduction strategies. A high-level ...Ideal Skills: - Experience in financial analysis and budget management - Strong understanding and experience with cost reduction strategies, specifically process improvement - Ability to communicate complex financial data (written and verbal) clearly and effectively - High attention to detail and accuracy in reporting. Deliverables: - A complete high-level overview of company expenses - Recommendations for process improvements to reduce costs - An explanation of the methodology used for this analysis for understanding and implementation. A strategic, data-informed approach must be a priority for the su...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hi, Thank you for considering my SEO service. My comprehensive SEO plan is designed to improve your search engine rankings, increase organic traffic, and ultimately boost your business. Below is the detailed cost would be $980 USD per month, and I am confident y...high-authority websites for backlinks)- Local SEO (Create Google My Business page)- Social Media Integration (Facebook, Instagram)Content Strategy:- Blogging (Up to 5 keyword-rich blog posts)- Content Upgrades- User-Generated ContentMonitoring and Reporting- Rank Tracking (SEMrush or Ahrefs)- Performance Analysis (Google Analytics and Search Console)- Weekly Reports (Key metrics, progress, recommendations)Continuous Improvement:- Ongoing OptimizationNote: Saving in Google Ads is $2000+ / monthBest regards,Kausar Parveen

  $980 (Avg Bid)
  $980 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  VPS Migration to Plesk & Subdomain Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to help me transfer my VPS from WHM/Cpanel to Plesk. Additionally, it's crucial that the wildcard subdomain is properly configured for one of my domains. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in migrating VPS from WHM/Cpanel to Plesk - Excellent understanding of DNS configurations and wildcard subdomains - Proficiency with Linux, specifically for VPS management - Ability to optimize performance during the migration - Strong troubleshooting skills to ensure the wildcard subdomain works seamlessly Please bid if you are confident in your ability to complete this migration swiftly and without issues.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...expert to create between 4-6 short viral videos for my B2B business and manage them on social media platforms. The tasks include: - Creating engaging visual content (images, infographics, short videos). - Editing and uploading videos. - Managing paid campaigns on social media. - (Optional) Writing scripts and producing videos. Please provide your prices, examples of previous work, and any recommendations. Include prices both with and without scriptwriting. I'm looking for someone to work with on a long-term basis. Priority will be given to freelancers from Latin America, Ukraine, and India. Thank you! Hola, Estoy buscando un experto para crear entre 4 y 6 videos cortos virales para mi negocio B2B y gestionarlos en las redes sociales. Las tareas incluyen: - Crear contenid...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Necesito publicar una AppWeb en Azure que llame a funciones desarrolladas en Python y devuelva los resultados. El funcionamiento es bastante básico y funciona en un servidor VPS que uso para entorno TEST, pero no consigo que funcione como un Azure AppService. Me gustaría que algún experto en desplegar aplicaciones Python en Azure lo pueda revisar y solucionar el problema.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Development of a Website and Mobile App Similar to Makromusic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Android App: Develop an app compatible with Android devices, mirroring the iOS app features. Key Features: 1. User Platform: - Music Discovery: Personalized music recommendations based on user preferences and listening habits. - User Profiles: Create and customize user profiles with favorite tracks, playlists, and shared content. - Social Features: Follow other users, share music, and comment on tracks. - Integration with Streaming Services: Connect with popular music streaming platforms (e.g., Spotify) to sync user playlists and preferences. - In-app Messaging: Enable users to communicate and share music recommendations. 2. Artist Platform: - Artist Profiles: Create and manage artist profiles with bio, discography, and upcoming events. - Content Management: Upload ...

  $762 (Avg Bid)
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can set up a Magento 2 on a VPS hosted test domain. Key Requirements: - Installation: I need Magento 2 installed on the provided VPS test domain. - Test Data: Please ensure the platform is working correctly with the default test data. - Payment Gateway: The primary payment gateway to be integrated should be PayPal. It's critical that the integration is smooth and secure. - Theme Installation: A custom theme needs to be installed. It should work seamlessly with the platform and payment gateway. Please Note: - Your experience with Magento 2 is crucial. I require someone who's comfortable with the platform and can ensure a smooth installation. - A background in e-commerce and payment gateway integration is also advant...

  $50 (Avg Bid)

  Hello, I am looking for someone capable of configuring and deploying my website (magento2) on my OVH VPS server It's necessary : - Initialize the magento 2 project - that I can deploy my code via Rancher on a production environment and staging - so that I can push my code to gitlab (gitlab not self-hosted) - create the entire deployment automation part (CLI) - Magento 2 must run on a docker I will communicate to you the access as well as the magento keys

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a graphic designer to shape my brand's identity. - I'm looking for someone to deliver a unique and professional visual brand identity. - The primary focus will be on creating a logo that speaks to the essence of my brand. - Other elements such as business card design and a brand style guide may also be required, based on your recommendations. If you have experience in branding and graphic design, and can bring creativity and originality to your work, I'd love to hear from you.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled marine engineer or a related specialist to undertake a hydrodynamic analysis of a barge transporting heavy cargo in rough sea conditions. The design accelerations for seafastening design needs to be determined. Key tasks: - Conduct an...Conduct an in-depth hydrodynamic analysis - Assessment based on rough sea conditions to ensure realistic and worst-case scenario results. - Diffraction Analysis Ideal Experience and Skills: - Experience in hydrodynamic barge modelling and analysis - Proficiency with software utilized for hydrodynamic analysis. - Familiarity with rough sea-based scenarios and the ability to provide insightful recommendations Please note the cargo in question has large dimensions and heavy weight; this should be considered when performin...

  $674 (Avg Bid)
  $674 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert to upgrade my VPS hosting experience by installing Bicrypto – Crypto Trading Platform, Exchanges, KYC, Charting Library, Wallets, Binary Trading, News along with 14 add-ons. I need someone knowledgeable in VPS hosting and cryptocurrency platforms to manage this installation. Please let me know how you can assist. Thank you!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this field.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...can help guide me. Not only unlimited downloading, but I am also open to new and diverse features that these mods can bring to my gameplay. In short, I require a freelancer with experience in game modding. Ideally, you would have knowledge about the Worldbox God Simulator game and its relevant modding community. Your role will involve aiding me in downloading the mods as well as providing recommendations on exciting and performance-enhancing mods. Eager to dive into this digital adventure!...

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me configure my VPS hosting on Hostinger. Specifically, I require assistance with the following tasks: - Configuring the VPS to manage 6-10 websites that are currently on a shared hosting platform - Enabling SSL certificates to ensure secure connection for these websites It's important that the selected freelancer has expertise with Hostinger VPS and is skilled in SSL certificate configuration. The VPS control panel I prefer to use for managing the websites is CyberPanel.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Attached are the monthly sales sheets for our six clinic branches (SABA1, SABA2, SABA3, SABA7, Tala, and Watanak). Five branches are combined in the "SABA" sheet, and Watanak's data is in a separate sheet. Please provide a...more clarification, for Dermatology, I need the total sales for fillers, laser hair removal, and best-selling packages/offers, with a breakdown for each individual item. Similarly, for Dental, I require the total sales and a breakdown of the best-selling services. Please deliver the results in organized Excel sheets and a PowerPoint presentation, including graphs, visuals, key findings, and recommendations for the best-performing offers and services. or may be you can create a dynamic template for a dashboard where i can add data and get an in...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Elementary Worksheets Download Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looki...educators and parents to find and download relevant worksheets. - Categorization: The worksheets should be well-organized by grade level and subject. - Search Functionality: The site should have a search feature that allows users to quickly find specific worksheets. - Registration System: A simple user registration system should be in place to allow for tracking downloads and possibly tailored recommendations in the future. Skills: - Proficiency in web design and development, with a focus on user experience. - Experience with e-commerce or content management systems. - Knowledge of best practices in educational website design. - Ability to create a clean, visually appealing interface. - Experience in developing search functionalities and user registration systems w...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a Laravel expert to install three scripts that I've purchased from CodeCanyon. I have the following resources ready: - Shared hosting with cPanel - Full root access to a VPS if needed I'll provide you with hosting control panel access for the installation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Virtual Server Configuration for Web Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...administrator who can assist with configuring my virtual private server (VPS) on Godaddy. The primary tasks you will undertake include setting up the following services: - Web Hosting Service: It is essential that you can configure my VPS to host my website. You'll be required to link my Godaddy domain to the web URL on the server. - FTP and DNS Server: This part of the project involves setting up and configuring the FTP (File Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System) servers. - Remote MS SQL Database Access: I need to ensure my MS SQL database can be accessed from the WAN. Please note that this project requires someone who is proficient in server administration, particularly on the Godaddy platform, and has experience with VPS configuration. Proficien...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hi, We propose an in-depth analysis of your operational, sales, and profit datasets to identify inefficiencies. Once identified, we will use our research as well as analysis of the data to come up with conclusive steps to increase profitability and reduce costs. Our research-driven approach will culminate in a comprehensive report detailing our findings and actionable recommendations to optimize performance and increase profitability. Thanks!

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend already working and i need to expose port by firewall in provider

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Web Application Testing 6 วัน left

  ...which must be rigorously assessed to ensure its quality. Key Responsibilities: - Conducting thorough functional testing to ensure all features of the website are working as expected. - Running performance tests to assess the efficiency and reliability of the website under different scenarios. - Providing detailed reports on all issues encountered during testing, with clear and actionable recommendations for resolution. Ideal Candidate: - Proficient in manual functional and performance testing. - Experienced in web application testing, particularly on Google Chrome. - Capable of providing high-quality, comprehensive testing reports. - Strong analytical skills and attention to detail. I'm looking for someone who can start immediately and commit to providing regular updates ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Elevate Beauty SEO to Top -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...SEO performance and identify areas for improvement. - Knowledge in content strategy, specifically tailored to driving organic traffic and boosting rankings on Google. - Competency in SEO tools (e.g., SEMrush, Ahrefs, Google Analytics) for conducting thorough keyword research, competitor analysis, and performance measurement. - Excellent communication skills and the ability to provide clear recommendations and reports. Responsibilities: - Conduct a comprehensive analysis of our current SEO state and identify advanced strategies for improvement. - Implement cutting-edge SEO techniques tailored to Google, aiming to improve our search engine rankings. - Monitor SEO performance closely and adjust strategies as necessary to ensure continued upward movement in our target search engine....

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented web developer to create an online store for my business. Here's what I'm looking for: - **E-commerce Platform**: I've chosen WooCommerce for this project. I believe it would be th...- **Budget**: I'm looking to start this project with a budget of $10,000. Please keep this in mind when proposing your services. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in WooCommerce development - Experience in integrating payment gateways - Knowledge of product review, wishlist, and search/filter feature integration - Familiarity with hosting solutions and recommendations - Strong communication and project management skills - Ability to provide guidance and support in the product management process. Looking forward to r...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Improve Google Rankings through SEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an SEO expert to help improve my website's visibility on Google. Key Points: - The main goal of this project is to enhance the search engine rankings of my website. - The target sear...identifying and refining the most effective keywords for my website. Your responsibilities will include: - Conducting a thorough analysis of my website and its current SEO standings on Google. - Identifying the most effective and relevant keywords to target. - Implementing on-page and off-page SEO strategies to boost my website's rankings on Google. - Providing regular progress reports and recommendations for further improvements. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in improving Google rankings through SEO. - Expertise in keyword research, both ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...setup with ubuntu, and nginx , as well as all the configuration as per the script requirements. You can see our streaming platform server requirements here : it is important to note ALL the server requirements and that is all FUNCTIONING. The software comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Payment and Lead Form Setup for Wordpress 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We need a best-in-class solution to create forms on our website, some of which take payment and allow users to book a session. Key here is to keep UI consistent with the theme. Your advice is welcome. Short explainer video: Forms requir...marketing software for lead management further down the line Ideal skills and experience: - Proficient in Wordpress development and familiar with e-commerce and form builder plugins - Experienced with integrating various payment gateways securely - Knowledge of CRM and email marketing software for potential future integration - Good communication skills for understanding my needs and providing recommendations. Please give us your thoughts and examples.

  $807 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $807 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  OpenCart ChatGPT Integration Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Overview We are looking for an experienced developer to integrate ChatGPT into our OpenCart store. This integration will enhance customer service, generate SEO-friendly product descriptions, provide product recommendations, facilitate order processing and tracking, and support promotions and marketing. The project requires creating a comprehensive module that seamlessly integrates these functionalities. Requirements 1. **Integration of ChatGPT with OpenCart** - Integration of ChatGPT into OpenCart using the OpenAI API. - ChatGPT to generate automatic product descriptions, ensuring these descriptions are SEO-friendly. - Integration with the search button and a chat icon on all pages. 2. **API Integration** - Integration of the ChatGPT API with OpenCart 3.0.8.0 and the ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Custom AI Chatbot Development 265 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create a super simple iMessage chat bot connected to ChatGPT that users can text and answers simple questions based on data. Specifically we have a list of recommended restaurants and users want to text this number to ask for restaurant recommendations. We need to be able to input a list of restaurants and update the list on going. The chatbot should update based on this new data... can probably just use large context windows

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  As the o...primary objective of this project is to improve productivity in order to maximize the performance and efficiency of my team. The freelancer I need: - Should have significant experience in drafting workforce plans for small companies, preferably within the manufacturing sector - Must demonstrate sharp analytical skills to effectively assess our current operation so as to make actionable recommendations - Understanding of productivity improvement strategies is crucial - Proven track record in delivering practical and effective plans that can be seamlessly implemented - Ability to coach on implementation of the plan post-development would be an added advantage. If your expertise aligns with what I've outlined, then please bid for the project. I look forward to wo...

  $2415 (Avg Bid)
  $2415 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Trophy icon Mold Digital Ad Design 6 วัน left

  I'm in need of a digital advertisement for my mold business, to increase brand awareness. The ad will be displayed on social media platforms. Key points: - This is a digital ad, no print or video n...sampling services reveal not just the presence of mold, but species and concentrations! Ensuring you know exactly what's in the air you breathe. Why Act Now? Protect Your Health: Mold can trigger allergies, respiratory issues, and even more severe health problems. Safeguard Your Property: Early detection prevents costly damage to your home or office. Peace of Mind: Get actionable insights and recommendations to eliminate mold and improve air quality. Don't wait for mold to become a serious problem. Contact us today for expert indoor air sampling and take control of ...

  $21 (Avg Bid)
  การันตี

  For this project, I'm seeking a skilled g...Currently, several areas look white rather than the sleek, reflective silver steel look I intend for them to have. This makes it difficult when editing. • Alter colors: Adjust specific parts of the logo to create a unified, reflective silver steel appearance. • Determine finish: I'm unsure if the logo should have a matte or glossy finish, so I'm open to receiving your expert opinions and recommendations. To do this job well, proficiency in graphic design software and understanding of different finish effects on metals (particularly steel) will be invaluable skills. An excellent eye for detail and a knack for capturing metallic tones in graphic designs is essential. Thank you for considering this project, and I ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to create an anime recommendation feature for my website. Key Responsibilities: - Develop a feature to recommend science fiction anime to registered users. - Recommendations should be based primarily on trending anime within the sci-fi category. Ideal Skills: - Proficient in website development. - Knowledge of recommendation engine design. - Familiarity with anime, particularly in the science fiction genre. The successful candidate will ensure the recommendation system is engaging, user-friendly, and influences users to watch more sci-fi anime on the website.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  A developer was trying to upgrade version suddenly website is down we need someone restore backup quickly and make website live thanks PAKISTNI developers Please DONT BID

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Comprehensive Healthcare Mobile App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integration to provide distances and working hours - Profile information for doctors, which should incorporate qualifications, specialties as well as their contact information and available appointment times - A robust, user-friendly appointment booking functionality. At this juncture, I'm uncertain whether this should be integrated with an existing system or a custom built system - your expert recommendations are welcomed Notably, the app must also incorporate an advertisement module to enable medical entities to publish offers and banners. Ideal bids should demonstrate: - App development experience on both iOS and Android platforms - Proficiency in Google Maps integration - Excellent understanding of systems for appointment booking - Experience developing highly intuiti...

  $3000 - $5000
  ปิดผนึก NDA
  $3000 - $5000
  78 คำเสนอราคา
  Network Design & Performance Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled network engineer to assist with performance testing and evaluation of a variety of network assignments/projects. Requirements: - Conduct network performance testing for a variety of networks including LAN, WAN, and WLAN setups. - Document and analyze performance results, identifying areas of improvement and efficiency. - Provide recommendations on how to enhance network performance and user satisfaction. - Experience with network design and setup across different network types will be beneficial. Ideal Skills: - Proficiency in network performance testing and analysis. - Strong knowledge of network design and best practices. - Experience working with different network types including LAN, WAN, and WLAN. - Excellent problem-solving and communication ski...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Install GOautodial ISO on host 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Install GOautodial ISO on host. Currently considering IONOS as autodialers are no longer allowed on Vultr or DO. If you have host recommendations, let me know

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We are a dynamic mortgage company seeking innovative AI solutions to revolutionize our sales processes...customer support, and advanced personalization capabilities that tailor experiences to individual customer needs. Key Features: - Automated lead capture and management from multiple sources. - AI-powered scoring and prioritization of leads. - Integration with existing CRM for seamless automation. - Development of an AI chatbonot for instant, reliable support. - Personalized recommendations and dynamic content generation. Technical Requirements: - Full integration with our existing CRM and email platforms. - Uphold high standards of data security. Non-Tech Requirements: - User-friendly interfaces for staff usage. - Scalable infrastructure to accommoda...

  $1174 (Avg Bid)
  $1174 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am urgently seeking an experienced professional who can review my Solidity smart contract in version 0.5.x and provide comprehensive advice on its security. Key Responsibilities: - Review the functionality of the smart contract. - Assess the code structure for efficiency and consistency. - Ide...5.x and provide comprehensive advice on its security. Key Responsibilities: - Review the functionality of the smart contract. - Assess the code structure for efficiency and consistency. - Identify and address any potential security vulnerabilities. You should be proficient in Solidity (specifically version 0.5.x) and have a strong background in smart contract security. Your insights and recommendations will be crucial in ensuring the integrity and safety of my project. I need this compl...

  $66 / hr (Avg Bid)
  $66 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Before we jump in, I would like you to know that you will receive payments on how much he make. For example, if we make 1000 bucks, you will receive 20%, which is 200 bucks. This will continue for the next month. If you would like a higher percentage, please message me. Thank you. I am seeking an experienced affiliate mark...Target Audience: My target demographic spans from 18 to 44 years of age. The ideal candidate should have a proven track record in affiliate marketing and a deep understanding of the ecommerce industry, as well as experience using social media and email marketing to drive sales. I am looking for someone who can not only create and execute effective strategies, but also provide insights and recommendations for optimizing the performance of our affiliate marketin...

  $2825 (Avg Bid)
  $2825 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  We are a dynamic mortgage company seeking innovative AI solutions to revolutionize our sales processes...customer support, and advanced personalization capabilities that tailor experiences to individual customer needs. Key Features: - Automated lead capture and management from multiple sources. - AI-powered scoring and prioritization of leads. - Integration with existing CRM for seamless automation. - Development of an AI chatbonot for instant, reliable support. - Personalized recommendations and dynamic content generation. Technical Requirements: - Full integration with our existing CRM and email platforms. - Uphold high standards of data security. Non-Tech Requirements: - User-friendly interfaces for staff usage. - Scalable infrastructure to accommoda...

  $828 (Avg Bid)
  $828 การประมูลเฉลี่ย
  215 คำเสนอราคา

  Project...should provide output data (range, AoA, 3D location) via UART for easy utilization. Software Requirements: - Development Environments: Preferred programming languages and IDEs, such as Arduino IDE for accessibility and easy tweaking. - Programming Languages: Python or C++. Project Deliverables: 1. Consultation Report: - Feasibility analysis of using COTS hardware for the UWB system. - Recommendations on whether to proceed with COTS components or develop a custom-built solution. 2. Development Plan - Detailed project plan outlining the development steps, timeline, and milestones. - Hardware and software requirements. - Estimated costs and resource needs. I look forward to working with skilled professionals who can help bring this UWB localization syste...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  AI Features Addition for Upcoming Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the process of developing a website and I'm looking to incorporate AI features and functionalities to enhance the user experience and streamline operations. Specifically, I'm interested in: - Implementing a Chatbot for customer support: The chatbot should be able to handle customer queries and provide assistance promptly. - Integrating Machine Learning algorithms for personalized recommendations: I want to offer users personalized content and suggestions based on their preferences and behaviors. - Incorporating AI booking functionality: I'm in need of AI-powered scheduling and appointment booking as well as AI-powered event or ticket booking. The ideal candidate for this project should have experience in developing and implementing AI features, particu...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  For a cap-tube assembly filled with fluid and centrifuged, simulate the scenario using FEA/CFD to ensure the design is leak-proof and the tube will not leak under centrifugation (1000g). Based on the simulation, provide appropriate change recommendations to the design.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา