ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 powerpoint งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design a Powerpoint template หมดเขตแล้ว left

  สามารถออกแบบและสร้างเทมเพลตได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาการนำเสอนตามที่ลูกค้าต้องการ โดยไม่ซ้ำแบบใคร

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  ทำ presentation งานโดยใช้ Powerpoint สามารถแทรกงานที่เป็นข้อมูล ตารางและกราฟ จาก data ที่เป็น Excel

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I require a freelancer with a knack for condensing information into clear, concise PowerPoint slides, aiming to inform. Stellar past work in creating compelling, data-driven presentations is vital. Preference will be given to freelancers who can: - Adhere to a minimalist, data-centric aesthetic - Showcase past work that reflects their skill in creating informative, engaging slides - Highlight their familiarity with data-driven presentation tools and techniques for maximum impact. Exceptional skills in PowerPoint and an eye for detail are indispensable for this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Business Research PowerPoint Assistance 21 ชั่วโมง left

  I need help with a business-oriented research presentation. It is expected to take just one hour. My preferred style is classic and formal, showing sophistication and academic rigour. Skills and Experience required: * PowerPoint expertise, * Familiarity with formal presentation styles, * Experience with producing business-related content. The expectation for this job is to present research findings clearly and compellingly. Consideration for business-related information would be ideal.

  $35 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  As a premiere corporation, we aim to further elevate our sales presentations' aesthetics with a modern design touch. We're seeking a graphic designer to revamp our brochures and PowerPoint presentations, focusing primarily on delineating our company's history and mission. Ideal skills and experience: - Expertise in creating sleek, modern graphics - Proven track record in designing high-impact sales presentations and brochures - Strong ability to translate complex concepts into visually appealing narratives - Proficiency in contemporary design software. Tasks: - Revamp existing presentations & brochures to reflect a modern design ethos - Develop new templates incorporating our company's history and mission - Collaborate with our internal team to ensure bra...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Powerpoint presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  θα χρειαστουμε μία υψηλης ποιοτητας παρουσιαση powerpoint, αξιοποιωντας ετοιμο περιεχομενο. Χρειαζομαι παρουσιαση υψηλών προδιαγραφων. Το περιεχομε...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Persuasive PPT on Recent Medical Advances 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled PowerPoint designer with a keen understanding of the medical field to create an engaging and persuasive presentation targeting healthcare professionals. The mission of this project is to effectively communicate recent medical advancements. Key requirements for the job: * Exceptional PowerPoint Design Skills. * A robust understanding of the healthcare sector - specifically around latest developments. * Strong communication skills - ability to effectively convey complex medical information to a professional audience, and do so persuasively. * Experience in creating presentations for healthcare professionals will be an added advantage. If you possess the above mentioned skills and a passion for knowledge dissemination in the healthcare space, I...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented freelancer with excellent presentation skills to create a 12-13 page PowerPoint document. This presentation will showcase a basic overview of various products, with the main intent being to provide pertinent details to potential customers. Your tasks will include: - Understanding the essential characteristics of each product - Distilling this information into concise, clear slides - Ensuring that the presentation style is engaging yet informational Ideally, you are familiar with creating captivating presentations and have a strong understanding of how to relay product information in a clear, straightforward manner. The successful bid will demonstrate a capable handling of presenting concise product overviews to a customer-oriented audience.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Branding Set for Tribe Business Services and Pinnacle Contact Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced graphic designer to help create a comprehensive branding set for Tribe Business Services & Pinnacle Contact Center. This includes: - A professional, trustworthy, and creative logo incorporating letter initials and nature elements. - A PowerPoint slide design that is not only cohesive with our branding but also adds an element of sophistication. - An invoice design that is also in line with the brand's aesthetic, reflecting our company color palette. The ideal freelancer for this task should have an impressive portfolio in graphic design, especially with logo and stationary design. Experience with corporate identity design will be a great asset. Demonstrated the ability to incorporate different elements, such as letter initials and nat...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  In need of a talented designer that can effectively create slides for an interview case study. . It needs to be delivered in Google Slides. And be editable. It is a very quick turnaround time and needs to be completed today. Ideal Skills: - Proficient in PowerPoint - Experience in designing presentations for case studies - Excellent understanding of clear, effective visual communication

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  Hi, Need to prepare POWERPOINT presentation I will provide data and slide headings, your job is to enter this data into excel and then create the same output as per my sample in POWERPOINT (colours must be different). Please share 2 slides as samples for me to judge the quality of your work and award the project. Please note: 1. The project will be finalised in two legs, in the 1st leg there will be a total of 21 slides. You have to submit this leg once completed along with the Excel sheets separately. 2. In the Leg two I will give you 10 more slides to add mostly based on the Excel sheets that you will give me. Your payment will be released after both legs are furnished by you. In second leg you will just add new content / slides to the same file in leg 1. In the slides, B...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  KPI Expert for PowerPoint Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone deeply conversant with Key Performance Indicators (KPIs), data analysis and research methodology. Your task is to create a PowerPoint template pertinent to KPIs for reporting to stakeholders. It should have a detailed breakdown rather than a mere overview. Ideal expertise: - Proficiency in KPIs understanding and application - Skilled in data analysis - Experience in research methodology - Proficient with PowerPoint - Excellent in communication and interpretation of data.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...for a PowerPoint presentation that requires a nuanced blend of text and visuals. This image will play a pivotal role in showcasing a product or service, capturing its essence and value proposition succinctly. **Key Requirements:** - The image must be easily editable within PowerPoint, allowing for text adjustments without compromising the design integrity. - A professional aesthetic that aligns seamlessly with corporate presentations but stands out in clarity and appeal. - The focal point is to convey a product or service description, integrating it smoothly with the visual elements to ensure it's clear and compelling. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design, particularly within a professional or corporate context. - Strong experience design...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need an interactive PowerPoint presentation designed with the primary objective of training stakeholders. The presentation will focus on applications that is redesigned and how to use as the main topic. Specifically, it requires: - Embodying leader-led training processes to increase knowledge about the applications. - Incorporating effective communication techniques to facilitate dialogue and engagement between the trainer and stakeholders. - Making it technically adept to depict the business process, project details, and other technical business aspects. The ideal freelancer should have: - Experience in designing educational presentations. - A good understanding of business concepts. - Competence in using PowerPoint's interactive features to stimulate engagem...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Elevate Your Brand's Image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Experience:** - Proficient in graphic design with a strong portfolio in corporate branding. - Expertise in creating designs for both print (PDF) and digital (Word and PowerPoint) formats. - Ability to incorporate company branding effectively throughout the document. - Experience in designing professional services proposals and company profiles is highly desirable. **Project Requirements:** - Redesign the current professional services proposal and company profile to be more visually engaging, using our brand colors and style. - Deliver the final design in both PDF format for printing and distributable purposes, and editable Word and PowerPoint formats for future updates. - Ensure the incorporation of specific elements such as our company mission and vision, a list of servi...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  42 คำเสนอราคา

  I am currently seeking a creative and talented individual to recreate a series of Powerpoint drawn documents for my book illustrations. This project will require you to specialize in realistic artwork stylings. While the theme of these illustrations is mostly schematic, your versatility in interpreting and depicting this concept in a realistic manner is paramount. Ideal skills and experience: • Proven experience in creating realistic illustrations • Proficiency in PowerPoint or similar software • Dexterity with illustrating schematic themes • Keen attention to detail • Ability to consistently meet deadlines. If this challenge excites you and aligns with your expertise, please submit your proposal, including relevant previous works and your appr...

  $2008 (Avg Bid)
  $2008 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I need a very expert powerpoint expert to redeisgn 10 slides:- The slides already have the data (photographs with text paragraphs, some other data (which needs to be converted into infographics) etc. We need a very very Expert in powerpoint to redesign this and make it very profressional. I need it back within 2 hours, as this is very urgent

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  PPT and Word Template Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Microsoft Office 2016, specifically PowerPoint and Word. At the heart of the project will involve: - Creating engaging PowerPoint presentations - Crafting tailored Word templates Although the third question was skipped, understanding the purpose of the presentations and templates will be further discussed upon selecting a successful freelancer. Essential skills include proficiency and creativity in PowerPoint and Word, attention to detail, and efficiency.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Dynamic PPT Magic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a skilled freelancer to bring to life a PowerPoint presentation with 10-20 slides. This project demands a blend of professional finesse and creative flair, ensuring the end result resonates with my audience compellingly. Ideal candidates will possess: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - A keen eye for blending professional and creative visual elements - Experience in creating engaging animations within PPT - Ability to work with provided content to craft a cohesive and impactful presentation Please include in your application: - Examples of past PowerPoint projects, especially those that include animation - A brief overview of your experience in similar projects Your insights and creativity can make a mundane presentation extraordinary. Let'...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...to create an engaging 3D PowerPoint presentation with a focus on delivering a powerful, informative heat map display. This presentation will integrate geographic, statistical, and time-based data, visualized through a color-coded map approach. **Key Requirements:** - The presentation must effectively communicate complex data in a simplified, visually appealing manner for a diverse audience. - Experience in creating presentations with a strong emphasis on data visualization, particularly heat maps, is essential. - Proficiency in 3D modeling and PowerPoint, with the ability to integrate data seamlessly into a dynamic, color-coded map. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in data analysis and visualization. - Expertise in 3D graphics and PowerPoint a...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Revamp Image for Promotion 6 วัน left

  I'm looking for a skilled graphic designer who can creatively revamp my image. We want a new look - it does not have to follow the approach of the current image which is attached. The main goal is to use this image for promoting uses of our profile. While I'm not entirely sure about the emotion to evoke, it's important for the image to convey a strong sense of professionalism. Key...promotes the use of our profile - Implementing a design that communicates professionalism The ideal freelancer for this job should have: - Strong graphic design skills - Experience in creating professional images - Knowledge about branding and promotion. Do not include the title "Applications of the Team Management Profile" or the wheel at this stage. We would want this as j...

  $124 (Avg Bid)
  การันตี
  Dynamic PowerPoint Project Progress Displays 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a PowerPoint expert with a knack for conveying project progress through engaging visual narratives. Key Responsibilities: - Create a singular, impactful PowerPoint presentation focused specifically on illustrating project progress. - Use Excel efficiently to organize and interpret complex data sets before translating them into PowerPoint visuals. -3-4 SLIDES MAX - MUST BE ABLE TO SHOW PREVIOUS POWERPOINTS YOU HAVE COMPLETED PRIOR TO AWARD. PLEASE BE PREPARED TO SHARE YOUR WORK. Ideal Skills and Experience: - Advanced proficiency in PowerPoint and Excel. - Strong understanding of data visualization techniques, notably bar graphs. - Capable of synthesizing complex information into clear, compelling graphics. - Excellent graphical design skills...

  $10 - $30
  ปิดผนึก NDA
  $10 - $30
  26 คำเสนอราคา
  CDL Training PowerPoint Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm aiming to better educate audiences about Commercial Driver's License (CDL) training using a PowerPoint presentation of 50 to 70 slides. I'm trying to find an expert in slide development who can create a thorough, clear, and engaging presentation that keeps learners interested. Key tasks would include: - Researching CDL training and creating content that accurately represents important concepts and practices - Turning complex training materials into simple, understandable slides - Designing an aesthetically pleasing, well-organized presentation to facilitate learning Ideally, I'm looking for someone with: - Proficiency in PowerPoint and presentation design - Experience in educational content creation - Knowledge of CDL training or willingness to lea...

  $973 (Avg Bid)
  $973 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional to craft a clear and simple organizational chart. It should be presented in PowerPoint and only requires basic detail level, including names and titles. While it's not certain yet, this org chart may need to be interactive, so experience in creating interactive PowerPoint charts would be preferable. Ideal candidates would be highly skilled in PowerPoint and have a keen eye for detail. Understanding the flow of organisational charts is also key for this project.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Create an e-book in PDF based on several Powerpoint presentations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using several presentations (mostly in PowerPoint format and one in word document) create a book with an index and cover, and each presentation being a chapter, using a picture of the speaker in the start of the chapter. Order based on conference program.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a PowerPoint designer with a talent for storytelling and a keen eye for detail, ready to craft a compelling investment presentation. This presentation's primary aim is to secure funding, making your ability to engage and persuade key. **Presentation Details:** - **Format:** The presentation will be in PowerPoint. - **Main Goal:** The core objective is to secure funding. The presentation must highlight the unique value proposition of our company, emphasizing what sets us apart and how we plan to succeed in our market segment. - **Financial Projections:** A crucial component will be the comparison with industry benchmarks. It's essential to not only present our financial forecasts but to also position them in context with industry standar...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Persuasive PowerPoint Wizard Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer who can craft a persuasive PowerPoint presentation designed to make a compelling case to my audience. This is not your average presentation—creativity and a knack for engaging storytelling are paramount. **Requirements:** - Create a dynamic PowerPoint presentation. - Utilize animations and transitions to enhance storytelling. - Design must be visually appealing and persuasive. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in PowerPoint design. - Experience with animations and transitions within presentations. - Ability to convey messages persuasively through visual storytelling. - Excellent graphic design skills to create engaging slides. - Previous experience in creating presentations aimed at persuasion is highly desira...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer to design an engaging PowerPoint presentation targeted at educators within the field of education. The presentation's purpose is to deliver insightful content in a manner that is both engaging and informative. The ideal candidate will have a strong background in both education and PowerPoint design, with a creative flair that can capture the attention of educators. Key Requirements: - Develop a comprehensive PowerPoint presentation based on provided content. - Experience in education to understand the needs and interests of the target audience. - Strong design skills to create visually appealing slides. - Ability to incorporate engaging elements such as charts, graphs, and multimedia to enhance learning. - Excellent communica...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dynamic PPT for Pros 6 วัน left

  I'm seeking a skilled PowerPoint expert to create a dynamic presentation tailored for a professional audience, with the goal of entertaining while conveying crucial information. The presentation must be engaging and polished, using a variety of multimedia elements to captivate viewers. **Core Features Required:** - **Custom Animations:** Implement seamless, custom animations to add a lively and dynamic flow to the presentation. - **Infographics:** Integrate clear and compelling infographics to present complex data in an easily digestible format. - **Video and Audio Integration:** Embed high-quality video and audio clips to enhance the storytelling aspect of the presentation. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in advanced PowerPoint features and multimedia...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  With over 9 of years experience dealing with presentations. I can help design your Presentations/Deck professionally with engaging visuals and graphics.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...charts and graphs that tell our success story and future potential at a glance. - **Revamp Design:** Overall layout makeover for a more professional, cohesive, and engaging appearance. I believe these improvements will not only reflect our brand's innovation but also significantly augment our narrative's impact. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Presentation Software (e.g., PowerPoint, Keynote, etc.) - Graphic Design Mastery, including typography and color theory - Expertise in Data Visualization - Previous experience crafting pitch decks for startups or entities targeting investor audiences - Ability to synthesize complex information into digestible, captivating visuals A freelancer with a keen eye for design, storytelling skills, and an understandin...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Pitch Deck Enhancement Expert Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt ...creative and digitally savvy individual, with the skills to enhance my 16-slide pitch deck. This includes incorporating images, videos and animated graphics to transform it into a modern and dynamic presentation. Key communication points are: - Advantages of the product/service - The company history - Achievements and metrics The primary audience is investors. For this project, proficiency in PowerPoint or equivalent presentation design software is essential. Knowledge of motion graphics and multimedia integration will also be beneficial. Bidders should have a strong understanding of how to convey business concepts visually in a way that does not dilute the core messaging. Successful experience in creating pitch decks or investor presentations will be h...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Maps & Checkout Custom Woocommerce 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled freelancer to set up a digital print store's WooCommerce checkout process and incorporate a map selection for Direct mail and a real-time job status tracking feature as per the PowerPoint document link below. Here's what I need: - **Custom Checkout Design**: A user-friendly interface that aligns with the brand’s aesthetic. - **Additional User Input Fields**: During checkout, I want to collect vital information such as a delivery address, customization specifics (related to digital print), and area selection quantity. - **KML Map Area Selection Integration**: An essential feature allowing customers to accurately select their desired map area for print - this must integrate seamlessly with the checkout process. - **Stripe Payment Proce...

  $709 (Avg Bid)
  $709 การประมูลเฉลี่ย
  207 คำเสนอราคา
  University Teachers' Research Findings Presentation หมดเขตแล้ว left

  I'm currently in need of a skilled professional to create an informative presentation aimed at university teachers. The primary focus will be to communicate my research findings effectively. Principal Responsibilities: - Converting complex research data into easily digestible information. - Designing a ...teachers. The primary focus will be to communicate my research findings effectively. Principal Responsibilities: - Converting complex research data into easily digestible information. - Designing a visually appealing and professional presentation. Ideal Skills: - Experience in academic research presentation design. - Excellent understanding of data visualization. - Proficiency in using PowerPoint. - Ability to concisely explain research findings to academic...

  $152 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am in need of a PowerPoint designer with a knack for creating unique, creative presentations. The main purpose of the presentation has been left open-ended, offering a great opportunity for the designer to showcase their versatility and adaptability. Key Requirements: - A portfolio of past PowerPoint work, demonstrating a range of styles and formats. - Strong grasp of the PowerPoint software, including the ability to utilize a variety of features and functions. - Creative flair and an eye for design, as indicated by the desire for a creative style for the presentation. Skills and Experience: - Proven experience in PowerPoint design. - Ability to adapt to project needs and requirements. - Strong creativity and design sense. I look forward to seeing your pre...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for versatile and experienced academic writers who can help me with a variety of projects spanning across several disciplines, including Science, Literature, Business Administration, and Law. The projects will vary in nature and include an array of formats such as research papers, essays, case studies, assignments, portfolios, PowerPoint presentations, and dissertations. **Expected Project Lengths:** - The length of the projects will typically range from 1,000 to 5,000 words. **Requirements:** - Strong research and analytical skills. - Ability to write in a variety of disciplines mentioned. - Proficiency in academic writing formats and citations. - Capability to maintain high-quality writing within the specified word count. - Timeliness and commitment to de...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm in need of a highly professional freelancer who possesses noteworthy experience in creating PowerPoint slides. The purpose and style of the slide remains unspecified, hence, adaptability and versatility are paramount skills required for this task. Your experience in designing various types of PPT slides such as informative presentations, sales pitches, and training materials would be highly beneficial. To be considered for this job, please include your past experiences in similar projects in your application.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Trophy icon Dynamic Pitch Deck Design for Racing 5 วัน left

  Sending you 3 slides to be re- designed for a very high quality pitch deck for car racing event. I will need them in PowerPoint or Google Slide. easy to edit , data centric, use different charts, diagrams etc show extreme creativity Here is the content of one slide to use, remaining you can check on other slides : Nearly all NASCAR fans are digitally enabled (use internet, smartphone, and / or tablet). Those in the 18-34 age bracket spend nearly 14 hours per week following the sport across all media channels 75% of NASCAR fans own/use a mobile device & are just as likely as non-fans to do so. • 75% of NASCAR fans own/use a personal computer & are MORE likely than nonfans to do so. • NASCAR fans are MORE likely than non-fans to have attitudes indicative of ...

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  I am the founder of a counselling and therapy practice in Melbourne Australia. I am looking for a talented graphic designer to create a one page, modern and sleek promotional flyer that ...counselling and therapy practice in Melbourne Australia. I am looking for a talented graphic designer to create a one page, modern and sleek promotional flyer that effectively increases my brand's awareness amongst my target audience. This flyer needs to be developed in a format which can be easily posted on LinkedIn and other social media platforms. I will provide the freelancer with a very basic PowerPoint slide containing the relevant content to be used for these purposes. However, the freelancer needs to develop something professional and slick that can be used to generate new clients f...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Vibrant Educational PowerPoint on Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m seeking a skilled PowerPoint designer to construct a creative and vibrant presentation centered around the topic of Migration. This presentation is intended for educational purposes, so precision, clarity, and a strong thematic link are paramount. Key tasks: - Compose an engaging presentation deck on 'Moving to Australia' - Apply a modern, creative, yet suitably academic vibe to the design - Compile and organise material I provide into a coherent narrative - Enhance material with fitting visuals and infographics Ideal Skills: - Mastery of PowerPoint - Prior experience with educational presentations - Understanding of the life of living in Australia subject matter - Ability to create engaging visuals and infographics - Strong comprehension of a clean and ...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  PowerPoint Guru for Business Pitch 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've got a business idea that I want to pitch, and I need a PowerPoint expert to help bring it to life. I'm not looking for content creation, but rather someone who can take my existing content and craft a professional, clean, and impactful presentation. Key tasks: - Lay out my content in a PowerPoint format - Apply a professional and clean design aesthetic to the presentation Ideal candidate: - Has a strong eye for design and is adept at creating clean, professional PowerPoint presentations - Is experienced in crafting high-impact presentations for pitching business ideas.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...freelancer to craft an engaging, concise, and visually captivating PowerPoint presentation aimed at potential investors. This presentation will serve as the cornerstone of my pitch, intended to secure funding for my startup by persuasively showcasing our vision, potential market impact, and detailed financial projections. **Key Requirements:** - Ability to convey complex information in an easily digestible format. - Proficiency in designing sleek, professional PowerPoint slides. - Strong grasp of financial data representation, capable of creating slides with detailed breakdowns. - Experience in developing presentations targeted at investors, with a knack for highlighting key selling points. **Ideal Skills:** - Expert in PowerPoint and graphic design tools. - Backg...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking to have my PowerPoint deck updated using a new design template. This involves the remodeling and conversion of roughly 20 slides. Here's what you need to know: Design Changes: - The project requires a modification in the layout design. - Transfer the existing slides' content over to the new design slide deck. Content Transfer: - The slide content should not merely be copied and pasted. - Instead, integrate and convert the contents into the new style. Image Quality: - The presentation does not require high-resolution images. - Standard resolution images should suffice for this project. Ideal Skills: - Experience in PowerPoint slide deck design. - Creativity in slide layout and content presentation. - Attention to details, especially in convert...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  General Knowledge Pub Quiz Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a pub owner hosting recurring quiz night, I need a PowerPoint presentation covering General Knowledge. This presentation will form the basis of our pub quiz, aimed for engaging and entertaining our patrons. Details of the Project: - Creating a general knowledge category featuring 10 questions - Incorporating multimedia elements such as animations, sound effects and video clips into the presentation The ideal freelancer for this project should have: - Excellent knowledge of PowerPoint. - Experience with multimedia editing (animations, sound effects, video clips) - Creative mindset for curating engaging General Knowledge questions - Prior experience in designing similar quizzes will be an advantage.

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Corporate Presentation Designer for CANVA 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a talented Canva designer specializes in creating corporate and professional presentations. My project involves taking the basic current PowerPoint preso and creating an editable CANVA presentation. I have some canva templates i like, This presentation needs not only to be professionally designed but also to be clear, impactful, and engaging. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Canva with a strong portfolio showcasing corporate and professional designs. - Ability to convey complex information in an understandable and visually appealing manner. - Experience in creating presentations for business or corporate settings. - Keen eye for design, particularly in choosing fonts, colors, and layouts that maintain a professional appearance. - Excellent commu...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา

  ...effectively interact with clients and team members. ● Detail-oriented with the ability to manage multiple projects simultaneously. ● Familiarity with various office furniture manufacturers and products. ● Ability to adapt and learn new technologies as required. Preferred Qualifications: ● Bachelor's degree in Interior Design, Architecture, Business, or a related field. ● Previous experience with PowerPoint or other presentation software. ● Familiarity with the commercial office furniture industry and market trends. Join our team of dedicated professionals, where you'll have the opportunity to work with a wide range of clients and contribute to creating inspiring and functional office spaces. If you're passionate about design, sales, and providing exceptional cu...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Eco-Innovative Proposal Deck 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional freelancer to create a compelling PowerPoint template that marries both the sophistication required for a business audience with the earth-conscious essence of our project. This template will serve as the backbone for my upcoming presentation to business executives, where I'll divulge into green initiatives, underpinning goals, benefit of this new project we are standing in relation to our environmental endeavors. **Key Requirements:** - **Professional and Engaging Design:** The deck must appeal to business executives, incorporating clean, professional lines with engaging elements that highlight the environmental theme. - **Theme and Color Scheme:** A color palette that reflects eco-friendliness, energy, and sustainability. Think greens, ear...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  Project Summary: I am seeking a freelance team to develop a com...not-for-profit organization. The project involves designing key components such as organizational strategic framework, performance planning, execution, assessment, review process, implementation plan, and conclusion. Original performance appraisal tools specific to the chosen organization must be created, along with handouts outlining the process for managers and employees. The deliverables include a PowerPoint presentation, performance appraisal tools, and process handouts. Strong knowledge of performance management principles and practices is required. The company for this project is BigSteelBox(Customer service & sales department) and the emphasis is on Performance planning and Performance review proce...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hello Freelancers, I'm currently in search of a skilled PowerPoint expert who can help elevate my presentation to the next level. I have a draft presentation consisting of 6 to 7 slides, and I'm looking for someone who can assist me in the following areas: 1) Presentation Enhancement: I need help refining and polishing my slides to ensure they are visually appealing, professional and effectively convey my message. 2) Slide Animation: I'm seeking expertise in adding some dynamic animations to my slides to enhance engagement and make key points stand out. 3) Speechwriting: Additionally, I require assistance in crafting a compelling speech for my 20-minute presentation. This includes structuring the content, refining language for clarity and impact, and ensuring cohe...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need help with PowerPoint Presentation ,

  $5 - $10 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $10 / hr
  32 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน powerpoint ชั้นนำ