ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 print งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  - เครื่อง มี หน้าจอ touch screen, printer, กล้อง, ที่อ่าน smart card (บัตรประชาชน) - ใช้สำหรับแลกบัตรเข้าออกอาคารสถานที่ - สามารถ scan บัตรประชาชน เพื่อดึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, รูปภาพ, ที่อยู่, เลขบัตร - สามารถคำนวณระยะเวลา และ ราคาได้ - ถ่ายรูปได้ทั้งขาเข้าและขาออก - สั่ง print ได้ - scan QR ได้ (จากกระดาษขาเข้า) - มีหน้า dashboard อย่างง่าย สรุปว่าวันนี้มีคนเข้ากี่คน, ออกกี่คน, ค้างในระบบกี่คน, ค้างเกิน 1 วันกี่คน - จากสรุปหน้า dashboard สามารถกดดูรายละเอียดของแต่ละข้อมูลได้ ต้องการประมาณนี้

  $2333 (Avg Bid)
  $2333 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้ 1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น 2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น 3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพาเลท 4. วัสดุสิ้นเปลือง ติดทุกชิ้น iii. สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ปัจจุบัน และย้อนหลังได...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create Print and Packaging Designs หมดเขตแล้ว left

  ฉันสามารถออกแบบสิ่งที่คุณต้องการโดนหาแรงบันดาลใจจากคุณ เปิดโอกาศให้ฉันได้ร่วมงานกับคุณ

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  ปรับรูปภาพ หมดเขตแล้ว left

  สามารถรีทัชภาพ ออกแบบโปสเตอร์ แบนเนอร์ print ad

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  i'm create Website , Application, Animation, Character, Logo, Print รับออกแบบเว็บไซต์ แอพพริเคชั่น อนิเมชั่น คาแร็คเตอร์ดีไซน์ โลโก้ สิ่งพิมพ์

  $1500 - $2000
  $1500 - $2000
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking to refine my logos to make them more suitable for a flyer. This will involve: - Resizing logos - Rearranging the layout - Removing any unnecessary elements These logos are currently in JPEG format. A strong candidate for this job would be someone with extensive experience in graphic design and familiarity with optimization for various print mediums. I unfortunately cannot share distinct purpose of the flyer at this stage, but the aim is to retain the logo's impact while adapting it for a smaller, flyer-friendly format.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...and distinctive characters. - Theme: The story is set in everyday life, so the illustrations should reflect common, relatable scenes with a touch of whimsy. - Experience: Ideally, you have previously worked on children’s books and understand how to create engaging and appropriate visuals for young readers. - Primary use: The illustrations will primarily be used for a book, so experience with print and understanding how to work within the constraints of book formatting would be beneficial. Your proposal should include examples of previous work, particularly any children’s books or cartoon illustration. Knowledge in creating illustrations for books is a must-over here....

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  WEB DESIGN/FRONT-END DEVELOPER 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Marketing’s team, this position serves as the lead graphic web designer and front-end developer. Responsible for best practices in design and front-end development across multiple digital channels in support of client goals and company success. Responsibilities Effectively designs, codes and builds websites, landing pages, and other digital mediums Knowledge and ability to design for digital and print mediums is a plus Understands UI/UX and the importance of SEO in design and programming Creates quality, effective design mockups Prepares written Creative Briefs based on client and team input, feedback and approval Prepares well-thought-out information architecture sitemaps and wireframes to help clients visually understand the solution tied to their goals Create cas...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled graphic designer to create a set of visua...brand. - Develop a consistent color palette and typography that can be used across all brand materials. - Incorporate specific images that resonate with the brand's identity. For the informational graphics: - Create designs that help clearly and creatively communicate information. - Ensure the design is professional, modern and engaging. - Deliver high-quality, editable files that can be used for print and online purposes. Ideal skills for this project: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator). - A strong portfolio that demonstrates experience in branding and informational graphic design. - Excellent communication skills to ensure the designs align wit...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Modern SVG Logo Design for Brand Recognition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create an SVG version of the existing draft logo (file attached to the project) and provide several color variants to suit different backgrounds and applications. The context of the...of the fonts used in the logo design. - If custom fonts are used, include the font files or links to where they can be downloaded. - Ensure the fonts are compatible with both digital and print mediums. - File Deliverables: - SVG files for each color variant. - Font files or links. - PNG versions of each variant in high resolution (optional, but appreciated). - Design Notes: - The logo should maintain its minimalist and sophisticated style. - Ensure all elements are cleanly defined and the text remains bold yet elegant. - Consider usability for various digital and p...

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา

  Hi there, I’d like to hire a 3D Character modeling artist to do a female character in Zbrush with polypaint. Must have a strong understanding about the anatomy. It is for 3D print. So once the model is done, it need to be cut and keyed. It’d be a long term collaboration as we need multiple characters on an ongoing basis. So, we are planning to work with the artist on long term. Please send your previous female characters that you sculpted in zbrush with polypaint. So, I could take a look at it. Looking forward to work with you. Thank you!

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled designer to create a realistic style t-shirt print for my clothing brand. The main aim of this design is to resonate with adults as my target audience. Key Points: - The design should be sophisticated, appealing to a mature demographic - It should have a realistic style - The design will act as a branding tool for my clothing line, so it should be unique and memorable - Experience in designing for apparel, and an understanding of branding is highly preferred

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Modern Logo Design for Business Cards 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled logo designer to create a modern, icon-based logo for my business. The intended use of the logo is sp...for my business. The intended use of the logo is specifically for business cards, so the design should be optimized for that medium. The design style should be Modern, with an emphasis on clean lines, simplicity and a contemporary feel. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record in creating modern, icon-based logos - Experience or understanding of designing for print and business card optimization - Strong graphic design and branding skills - Ability to deliver a logo that conveys the essence of a business in a simple, yet impactful manner. I'm open to seeing portfolios and previous work to evaluate compatibili...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am launching a gathering of artists focused on exploring race and gentrification and need a logo for our website and products. The logo should be: - Abstract - Incorporating warm tones such as red, orange, and yellow. This project requires creativity, a good understanding of color theory, and the ability to translate high-level ideas into visual elements. Excellent skills in graphic design ...orange, and yellow. This project requires creativity, a good understanding of color theory, and the ability to translate high-level ideas into visual elements. Excellent skills in graphic design and digital imaging are a must, while an understanding of artistic communities and familiarity with the subject matter would be an advantage. Output must be in a format that can be used online and for ...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalistic Brand Collaterals Design 6 วัน left

  I'm in need of a talented designer to create a range of brand collaterals for my kitchenware (utensils) business. The logo should not contain ready icons that directly represent utensils. it should be very subtle and symbolic and customized abstract, not so obvious. Project requires all the ...style, ensuring that all elements are clear, uncluttered, and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in minimalistic design - Strong knowledge of warm color palettes - Ability to create simplistic yet impactful designs - Previous experience in brand collateral design would be an advantage The candidate should be able to deliver these collaterals in both digital and print-ready formats. This project is perfect for a designer who can balance creativity w...

  $12 (Avg Bid)

  I'm looking for educational content in printable format for adult learners. The content should be...adult learners. The content should be engaging, informative, and visually appealing. Key Requirements: - Content should be geared towards adults - the tone, complexity, and themes should be suitable for this audience. - The materials should be designed for print, making them easy to read and understand. - The educational content should cover a wide range of topics and be presented in a manner that's easy for an adult learner to grasp. Ideal Skills: - Experience in developing educational content - Familiarity with designing for print - Understanding of adult learning principles - Ability to create engaging and informative content Please include examples of your...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  CAMBODIA ONLY BIDERS I'm seeking a talented graphic designer with a keen eye for modern design. The focus will be on print materials and packaging elements. Key Responsibilities: - Develop modern-style print designs for our brochures - Create eye-catching packaging designs that align with our brand aesthetic Ideal Skills & Experience: - Proficient in modern design trends - Previous experience in print and packaging design - Strong portfolio showcasing modern design styles - Excellent communication and attention to detail The deliverables will be print-ready files for our brochures and packaging designs. I'm looking forward to collaborating with a creative designer to achieve visually appealing and effective results.

  $942 (Avg Bid)
  $942 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented graphic designer to bring our concept to life. Our logo should reflect nature and sustainability in a detailed and realistic style, suitable for both online and print use. The name of the development is Tree House Valley We also thought about this. Tree House Valley exclusively in Fairfield Bay, AR (that is the towm we building in) The tree houses will be for tourist to rent for short stays. Will be more modern style treehouses. Not like a kids tree house but for adults..nature, built om stilts sitting high off ground but not built onto a tree just built with trees around these buildings. We are building modern style tree houses over looking a valley having mountain views, amenities next to it are, 7 miles for hiking, 100 miles for utv ridin...

  $75 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of skillful and imaginative designers specialized in book design, specifically biographical. This project involve...book design, specifically biographical. This project involves: - Weaving a compelling narrative, utilizing the photographs provided - Incorporating design elements that enhance the storytelling and improve the reader's engagement Prior experience crafting non-fiction, particularly biographies, is highly desired in a candidate. A keen eye for detail, deep understanding of typography, layout, and print design are must-have skills. I need someone resourceful who can effectively convey a story through design using photographs. If you are a creative thinker with a knack for unique book design, I'd love for you to join in bringing this biographical ...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented graphic designer who can assist in creating a suite of marketing and advertising materials. Key Responsibilities: - Social Media Graphics: Crafting engaging visuals that will entice my audience on social platforms. - Print Materials: Designing a range of print materials, such as flyers, posters, and banners, that are not only visually appealing but also impactful in grabbing attention. - Digital Advertisements: Creating captivating web banners and email templates that will help in promoting my brand and services. Ideal Candidate: - Proven experience in marketing and advertising graphic design, with a diverse portfolio. - Ability to understand and creatively interpret brand identity in a compelling way. - Proficiency in Adobe Creative Suite or...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Engaging Children's Word Game Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a unique and engaging game design for young children. - The game should be created for print, focusing on toddlers and preschoolers aged 2-6. - The core concept revolves around words starting with the sound 's'. The game should be simple, fun, and educational at the same time. Ideal candidates for this project should have: - Experience in designing games for young children, specifically toddlers and preschoolers. - A creative approach to incorporating educational elements into game design. - A keen understanding of child-friendly aesthetics and user experience.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...clothing brand. I'm looking for someone who can create three distinct prints: two in bold and modern typography style, and one in the style of abstract art. Details on the project below: - Typography Style: The two prints require a bold and modern typography style. I'm envisioning something that's sharp and eye-catching, suitable for a contemporary audience. - Abstract Art Theme: The abstract art print should be modern in nature, conveying a sense of something new and forward-thinking. While I haven't nailed down a specific theme or message yet, I'm open to suggestions and ideas based on your expertise. - Color Preferences: I'm looking for a mix of both bright and vibrant colors, as well as prints that are monochromatic or in black and white. The ...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a profess...requirements: - I need a fresh, modern, and minimalist style that will attract my target audience. - The designs should be suitable for both digital and print use. - It's important to incorporate a specific color scheme that I have in mind. Ideal skills and experience for this project include: - Proven experience in logo and branding design, with a focus on modern and minimalist styles. - Ability to create visually appealing and effective social media graphics. - Strong understanding of color theory and the ability to work with existing color schemes. - Experience in creating designs that are versatile for use both online and in print. I expect to receive high-quality, professional designs that will help establish my brand identity a...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a minimalist logo for my brand. It will be primarily used on print materials. Key Points: - Purpose: I need it for print materials such as business cards, letterheads, and packaging. - Style: I'm looking for a design that is clean, simple, and modern. - Colors: I would like the logo to be in black and white only. Skills and Experience: - Strong portfolio in minimalist design. - Experience in logo design, especially for print materials. - Ability to effectively use black and white color scheme.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Travel company 6 วัน left

  ...the diverse needs and desires of their customers. From exotic adventures to relaxing getaways, they specialize in curating unique experiences that leave a lasting impression. Design Brief: 1. The logo should embody the spirit of adventure and discovery while evoking a sense of trust and reliability. 2. It should be versatile enough to be used across various mediums, including digital platforms, print materials, and merchandise. 3. Colors should be vibrant yet sophisticated, reflecting the excitement of travel while maintaining a professional aesthetic. 4. Avoid clichés commonly associated with the travel industry and strive for originality and creativity. Deliverables: Primary logo design Secondary logo variations (if applicable) High-resolution files in both vector ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...growing company, we are planning to refresh our brand with a new minimalistic logo that highlights the simplicity of our services. We've got the following expectations: - The logo should be simple yet creative and attractive, portraying the minimalistic style we prefer. We don't want anything flashy, just the right balance of simplicity and creativity. - The logo usage will be both on digital and print, hence it's necessary to provide files that can be adjusted for various formats without losing the quality or design. - In terms of color, we're seeking a minimal color scheme. The choice of the color spectrum isn't strict, but the palette should emphasize tranquility and simplicity. Ideally, freelancer candidates should have prior experience in minimal...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...for my brand. The job extends to designing alluring door hangers, engaging post cards, and professional business cards. Beyond print materials, the project significantly involves building a website that functions primarily for lead generation, targeted at business-to-consumer sector. The successful freelancer will focus on building a sales funnel for website visitors, aiming for maximum conversion rate. This means a website design that's not only visually appealing but also compelling in directing our end consumers further down the sales funnel. Required skills: - visual design skills - Experience with Lead Generation and Sales funnels - Proficient in logo and print material design - Track record of high-conversion web designs. This is an opportunity to be p...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Design a Human-like skeleton Arm for 3D printing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled and exp...prototype that can be 3D printed. This project will focus initially on designing the arms, specifically the wrist, elbow, and shoulder Joints. These joints do NOT need to be anatomically correct, they just need to provide the right range of movement. I am open to off-the-shelf products that can be incorporated into the design as I understand that something like a shoulder joint may be difficult to 3d print. • Design Objective: Create a realistic human-like skeleton that can be 3D printed with functional joints. Movement: The joints should allow for realistic human movement. • Focus Area: Start with the design of the arm joints (wrist, elbow, and shoulder). • Materials: Recommendations for suitable materials for 3D printing and funct...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  As a business seeking to bolster our brand, we are looking for highly skilled graphic designers who can revamp our logo, corporate branding, and print designs. Key Responsibilities: - Design impactful logos that communicate our company's philosophy. - Create branding designs that stand out in the market. - Develop striking print designs for promotional materials and packaging. This work will also extend to crafting coherent designs for our marketing materials and website. An understanding of marketing strategies and the ability to implement them in designs would be a major benefit. Although we do not have a strict timeline, we encourage continuous engagement to maintain consistency in our brand's growing identity. Ideal Skills: - Expertise in Adobe Suite (espec...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am on the hunt for a talented graphic designer who can bring a diverse design palette to life for a party flyer and accompanying motion art. The ideal freelancer for this project would have: - Experience in logo, website, and print design - Profound prowess in generating a combination of regal, graphic, and futuristic elements - Expertise in blending different themes to create designs that are striking and cohesive The main objective for this project will be to design a flyer detailing an event that is set to occur a few months from now. The final product should be both captivating enough to draw attention, yet informative to relay all the necessary details. Skills and experience: - Graphic Design - Motion Art Design - Fusion of Different Design Styles - Event Promotion D...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  The attached logo has been already designed and does not need to be changed But I need a set of files (print and online) and a change of the subtitle color. It is hard to read the yellow (please suggest the color for the subtile) Color of the logo is #ffd045 Font Funky (see attached). Please provide files with and without subtiltle and no background.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...graffiti style? - Man cave theme: The logo should be suitable for a man cave setting, perhaps incorporating elements such as tools, sports, or other themes typically associated with a man's personal space. - Versatility: While primarily for the man cave, the logo should also work well in digital formats. It should therefore be adaptable for use on social media profiles, websites, and possibly even print materials. I am seeking a graphic designer with the following skills and experience: - Proven track record in logo design, particularly with a modern aesthetic. - Experience in creating designs for physical spaces, such as interior design or themed environments, would be a plus. - Strong understanding of brand identity and how it translates across different mediums. - A port...

  $165 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ

  My budget is $50 for a two piece tech pack. I need a highly skilled fashion designer with experience in swimwear design, specifically for women bikinis with detailed prints and patterns that I design. This project involves creating a comprehensive tech pack for manufacturing purposes. Key responsibilities: - Designing a stylish bikini for adults that incorporates detailed prints a...Designing a stylish bikini for adults that incorporates detailed prints and patterns - Ensuring that the design meets high-quality standards and is suitable for manufacturing - Creating a detailed tech pack Skills and experience: - Experience with designing adult swimwear - Expertise in creating tech packs - Knowledge of fabrics in swimwear - A keen eye for detail particularly in pattern and print...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking for a highly skilled photo editor who can correct the colors, remove any noise and sharpen one of my images which I will be printing. Required Skills: - Excellent skills in managing color corrections - Proficient in noise reduction techniques - Sharpens image without damage t...remove any noise and sharpen one of my images which I will be printing. Required Skills: - Excellent skills in managing color corrections - Proficient in noise reduction techniques - Sharpens image without damage to overall quality What I Need: - Color correction on provided image - Noise removal from image - Image sharpening to improve print clarity Upon completion, please deliver the finalized photo in Raw format. Expertise in photo editing for print mediums is preferred to en...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient CAD designer who can assist in creating a design based on specific dimensions and materials that I will provide. The design will be used for 3D printing, so it needs to be suitable for slicing. Below is the important information for this task: - Design Specifications: The design should focus on the dimensions and materials I will provide. - Dimensions: The CAD design should fit into a medium size; 10cm - 50cm (Length x Width x Height). Approximately the dimensions of a small deck of cards. Ideal skills include: - Proficiency in CAD design - Understanding of materials to be used - Experience with 3D printing products - Ability to deliver designs that can be easily sliced for 3D printing If you fit these qualifications, I invite you to place a bid and ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Trophy icon EQUESTRIAN APPAREL 4 วัน left

  ...goal of the design is to establish my brand identity. The logo should be unique, easily recognizable, and captivating while maintaining a clean, minimalist aesthetic. Key Requirements: - A modern and minimalist design that aligns with my brand - A monochrome scheme, focused on shades of a single color - The logo should be versatile and suitable for various applications, such as digital media, print, and merchandise Ideal Skills: - Proficiency in graphic design and logo creation - Strong understanding of branding and visual identity - Experience in creating modern, minimalist designs - Ability to work effectively within a monochrome color scheme Please include a portfolio or examples of your previous logo work in your bid, especially if it aligns with the style and requirement...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a comprehensive rebranding for my company. The main aspects of the project include rebranding the company logo, business cards, Excel and Word logos and footers, website, yard signs, all comp...to match the new brand identity and ensure a coherent and appealing online presence. - The truck wrap should be designed to draw attention and effectively communicate the company's reimagined brand. The ideal freelancer for this project should have extensive experience in branding and graphic design, with a proven track record in creating sleek, modern designs. Knowledge of both web design and print design is essential, as is the ability to translate a brand identity consistently across various mediums. It would be advantageous if the freelancer has experience in cre...

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled digital cartoonist with a knack for creating exciting and engaging content for adults. The primary deploy...The primary deployment of these cartoons will be in printed media. Therefore, it is imperative that the work produced is of high quality and suitable for this medium. Key requirements: - Proficiency in digital cartoons creation, preferably having experience with adult-themed content. - Ability to create clear, engaging, and thought-provoking cartoons - Knowledge in preparation of artwork for print media. - Previous experience working with freelancers will be a plus. If you have the skills and the ability to meet these requirements, I encourage you to bid. Please provide examples of previous works, particularly any created for adult audiences or...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Small Business Cold Caller for Shipping Labels 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a motivated and experienced cold caller who can help me target small businesses in the shipping labels industry. Key Responsibilities: - Conduct outbound sales calls to small businesses to sell our shipping label solutions by USPS. - Provide information about options to print shipping labels directly from a computer or integrate with existing shipping platforms. - Follow up with leads and close sales effectively. Ideal Skills: - Experience in B2B cold calling, particularly with small businesses. - A good understanding of the shipping labels industry would be a plus. - Strong sales, negotiation and closing skills. - Excellent communication and relationship-building abilities. If you're results-driven, persuasive and able to work independently, I'd l...

  $227 / hr (Avg Bid)
  $227 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ... 10. Cloud Storage Integration: - Users will have the option to store their images on a private cloud server, ensuring convenient and secure access from anywhere. 11. QR Code Generation for Photo Links: - The application will generate QR codes for each photo/image link, simplifying sharing and access to the generated content. 12. Printing Feature: - Users will be able to directly print their generated images using a connected printer, providing a tangible output for physical use. Conclusion: The proposed AI generator web application will offer a comprehensive set of features and requirements, transforming it into a versatile AI-powered photobooth. By leveraging the Comfyui backend and implementing it through a web application frontend, we can create an intuitive an...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก

  ...that align with our brand's vision. Responsibilities: - Collaborate with the product development and marketing teams to understand design requirements and project objectives. - Develop innovative and original T-shirt designs that appeal to our target audience. - Stay updated with the latest trends in fashion and design to ensure our products are current and competitive. - Ensure final designs are print-ready and meet production specifications - Revise designs based on feedback and manage multiple projects simultaneously. Requirements: - Proven experience as a T-shirt designer or in a similar role. - Strong portfolio demonstrating expertise in T-shirt design and illustration. - Proficiency in design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, and other relevant tools. Exce...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...copyrights. No images copied from websites; all graphics must be original vector illustrations. Professional Look: It should be professional and suitable for both digital and print media. Versatility: The logo should be versatile and look good on various mediums such as websites, business cards, letterheads, and signage. Scalable: It should be scalable without losing quality (vector format preferred). Deliverables: The winning designer must provide the following: Vector Formats: AI, EPS, and SVG Raster Formats: PNG (with transparent background), JPG, JPEG and GIF Print Format: PDF (vector), TIFF Color Variations: CMYK for print, RGB for digital, black and white version, and reversed version for dark backgrounds Project Files: All original project files used to cr...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Location: Address: 72-01 Queens Blvd, Woodside, NY 11377, USA Photography Focus: Building exterior, architectural details. High-resolution digital images A minimum of 20-30 photos covering various angles and perspectives.. Deliverables: High-resolution images RAW formats. ( No edited needed just RAW formats ) HDR bracketing of each shot. Full rights for the use of images in marketing, web, and print materials. Timeline: Photographer Qualifications: Proven experience in architectural and real estate photography. A strong portfolio showcasing similar projects. High qulity camera and lens. ataching example in this link in special for 72-01 Queens Blvd I need whole building shot , Ataching file with reference....

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern & Minimalistic Logo Design 5 วัน left

  ...created for my brand. The name of the brand is "Nightshade". I'm seeking a modern and minimalistic design that will be suitable for both online and print applications. The logo is to comprise of a stand alone logo image, and the word Nightshade, to be used either separately or together I'm seeking a talented designer to create a captivating graphic image for a site titled “Family Drawing Quest” as well as a separate logo design for a brand called “Nightshade” Sleek and iconic are desired. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio of modern and minimalistic logo designs - Ability to create versatile designs suitable for both digital and print media - Proficient in using design software such as Adobe Illustrator or Photo...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Tattoo-Inspired Photography Logo Design 8 วัน left

  Hello, I am looking for an experienced logo designer who can infuse my traditional style tattoo into a stunning logo for my photography business. The aim is to creatively incorporate elements of photography such as a camera, shutter and film roll into the design, which would ideally be hidden or subtly integrated. ...shutter, film roll - Color scheme: Black and white -brand name Mountain Shadow Ideal candidate: - Experienced in logo design and understand the aesthetics of traditional tattoos - Demonstrable portfolio containing previous related works - strong attention to detail, particularly in embedding elements into the design Upon completion, I would like the final logo in a high-resolution, print-ready format. I look forward to seeing your bids and portfolio, ...

  $29 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Silhouette Logo Design from PDF Poster 5 วัน left

  ...Your challenge will be to produce the contrast using the distinct turquoise and white color found in the original image. Two variations whould be produced: one with turquoise as the contrast with white as the cow and surfboard and one with white as the contrast with turquoise as the cow and surfboard. A few specifics for this project: • Deliver two unique silhouette designs, optimized for both print and digital media • Both finished designs should be provided in PDF and Vectored file formats • I'm eager to see your previous work; make sure your portfolio showcases your best silhouette design work. The prefect candidate for this job will possess substantial experience in logo design, with a focus on realistic silhouettes. If you can interpret the intricacies ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Team Miller 8 วัน left

  I'm in need of a modern black and grey logo for my family team sponsorship. The logo will be primarily utilized in print materials. Name of logo should say Team Miller - Logo should be modern in style - Use a color palette of black and grey - Must be suitable for print materials - Familiarity with sports or team sponsorship designs is a plus.

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  บทความชุมชน print ชั้นนำ