ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 product descriptions งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Product design หมดเขตแล้ว left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  รายละเอียดงาน - มีลูกค้าส่งให้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ - งานส่วนใหญ่ทาง Email และโทรศัพท์ซึ่งสามาถทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ มีงานไปพบลูกค้า ฯลฯ บ้าง - งานเข้ารับการอบรม - ศึกษาโบชัวร์และสเปคสินค้า - ชมตัวอย่างการใช้งาน การติดตั้ง software การติดตั้งทั้งระบบที่ถนนกับรถจริง - ศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้ง - ทดสอบบริการลูกค้าในสถาณการณ์จำลอง รวมทั้ง ตอบคำถามในคู่มือ, demo สินค้า, วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้ลูกค้า, วิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้า - สถานที่: ที่บ้านและที่บริษัท - งานดูแลลูกค้าเป็นรายโปรเจค - โปรเจคมีความหลากหลาย เช่น งบประมาณ 2 แสนบาท, 3 ล้านบาท, 100 ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด เข้าไปพบลูกค้าเฉลี่ย 3-4 ครั้ง/โปรเจค โปรเจคใช้เวลาประมาณ 1 เดือนถึง 1 ปีในการปิดการขาย - ผู้ติดต่อมักจะเป็นข้าราชก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do it in HTML version.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 20 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do it in HTML version.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Design me a Product a 6292015 หมดเขตแล้ว left

  Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Vibrant Product Showcasing Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm ...individual or team to put together a high-quality promotional video highlighting a specific product/service within my brand. Key components of the project include: * A runtime of less than 1 minute - I believe a short but effective snippet can do wonders and capture attention. * Incorporation of both voiceover and text overlays in the video, adding to the dynamism and enhancing the understanding of our audience. Ideal freelancer should have: * A strong portfolio of previous promotional video works. * Proficient skills in video editing and graphic animations. * A solid understanding of marketing strategies to effectively sell the product/service in less than a minute. I can't wait to see how you bring our product to life visually and audibly in thi...

  $18 - $24
  $18 - $24
  0 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a creative and collaborative professional who can help me in creating less than 1-minute product presentation videos. This project involves both actual actors and scripts. Key Responsibilities: - Develop partial scripts incorporating humor and light-heartedness to present our newly launched products. I will provide some scripts, but I expect the freelancer to add their creativity to ensure the videos are engaging and meet our style requirements. - Direct and film actual actors to effectively showcase our products. Preferred Skills: - Previous experience with scriptwriting, preferably involving humor. - Proven ability to direct and shoot videos featuring actual actors. - Ability to deliver high-quality videos under 1 minute in duration. - Excellent collabor...

  $892 (Avg Bid)
  $892 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...search for a talented video producer who can bring my products to life with engaging demo videos with talented actors to demo the product. Here are the requirements I'm looking for: - Demonstrate the unique innovation of my products. Every piece is sophisticated and unlike anything else on the market. Your demo video should reflect this uniqueness and help potential customers grasp its novelty. Actors should show the easy usage. - The final product should be live-action. I'm envisioning crisp, high-quality footage that captures the details of the product in a real-world scenario. The ideal freelancer for these videos would have: - Proven experience in product video production, specifically live-action. - A keen eye for uniqueness and a creative m...

  $911 (Avg Bid)
  $911 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  My job is focused on creating a business brochure to effectively promote my products and services to...clean and engaging layout that draws the reader's attention. - Key points highlighting our unique products, focusing on their benefits and distinct characteristics. I have already bought a template and need some one to customise the template. An excellent match would be a freelancer with: - Solid experience in creating marketing materials, preferably brochures. - Proven ability to convey product benefits effectively through design and content. - Strong attention to detail to ensure the brochure aligns with our brand identity. Please note that I opted not to specify certain products to feature in the brochure just yet. I hope to discuss this further during the project...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Trophy icon Product Brochure Design Needed 2 วัน left

  I'm seeking to hire a talented freelance graphic designer with strong expertise in brochure design. A little about the project: - The brochure is intended to market two different businesses - one on each side - The target audience for the product and service being marketed is professionals aged between 30-65. - The flyer is a circle shape 180mm x 180mm It will be beneficial if you can also provide valuable input on how to make the design the most catchy and effective for this specific age group. High creativity, excellent attention to detail and familiarity with the latest design trends for professional age groups will be advantageous. Please provide relevant examples of your past work, especially focusing on brochure design. Looking forward to seeing your proposals! I have...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี
  Virtual Assistant Awaits for Daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking an experienced virtual assistant to assist me with my daily administrative tasks. One of your main roles will be to manage the posting of a daily job ad, and facilitate smooth communication with potential applicants by adequately managing one time message. You'll be responsible for: * Managing one job post per day - This includes crafting engaging posts with the job title and clear job descriptions. * Handling correspondence related to the job post - Your role will entail managing messages from potential applicants and ensuring they receive prompt and appropriate responses. Ideal skills and experience for the job include: * Proven experience as a virtual assistant or in another relevant administrative role. * Working knowledge of office equipment, like printers and...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...freelancer to provide comprehensive support in enhancing our product listings on Amazon FBA. This is an important task, and we're looking for someone who can deliver high-quality work. The key tasks for this project include: - Keyword research and optimization: Harnessing your skills in SEO and keyword research, you'll refine our current listings and ensure they're fully optimized for improved discoverability. - Content writing for listing: We need compelling, persuasive and highly descriptive content for our product listings that will grab the attention of potential customers and drive sales. - High-quality product photography: Presenting our products in the best possible light is crucial. Therefore, if you have experience in product photog...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Event Venue Booking Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled website developer experienced in creating event venue booking websites. The website must contain specific key features that will aid in the successful operation of my venture. Key Features: - An online booking system to make transactions smooth and efficient. - An impactful landing page that instantly captures the attention of site visitors. - Well-crafted event descriptions that provide detailed information on each venue. - An engaging "About Us" section that tells our company's story in an impactful and intriguing way. - Integrated social media links for seamless navigation between the website and our social media platforms. - Easy-to-access booking contact information to facilitate quick and easy communication with customers. Ideal Skil...

  $780 (Avg Bid)
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Consumer Product Patent Infringement Check 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a licensed attorney to conduct a patent infringement check in relation to a consumer product. Key Responsibilities: - Identify potential patent infringement - Focus the check in the United States, Europe, and Asia Ideal Candidate: - Licensed attorney in the United States - Proven experience in conducting patent checks - A firm understanding of consumer product markets - Familiarity with patents in the US, Europe, and Asia Please note, the goal of this project is to identify any potential infringement, not to determine patent validity nor assess the patentability of an invention. A keen eye for detail and sweeping knowledge in this field is a must.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vegan Business Directory Data Compilation 2 วัน left

  ...purpose of this project is to provide comprehensive resources for the international vegan community. Here are the specific tasks that will be required: - Internet scraping for vegan or plant-based businesses spanning across all corners of the globe. A focus on gathering a wide range of businesses from various countries is key here. - Following the scraping, I will require the names, products, descriptions, images, logos, addresses, contact emails, telephone numbers, and website addresses of each business to be compiled. Your task will be, not only to gather, but also to skillfully organize all these details. - I require a minimum of 1000 entries for this project. These must be thoroughly compiled and then neatly inserted into an Excel spreadsheet that I will provide. - Whilst ga...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ

  I'm looking to transform and enhance my product photos from realistic 3D rendered mockups to realistic product display shots. The final images should be of a male hand holding the product from two different angles: - One where the hand confidently grips the package showing the front of the package and the logo - Another showcasing the back side of the product The background of these photos should be something like an office or home environment. Shadows and reflections should be aptly added to intensify the realistic look of the images. Ideal applicants should have: - Proficiency in Photoshop or other relevant software - Experienced in product photo editing and 3D mockups - Strong attention to details - Understanding of color correction and shad...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional and creative photographer with experience in product photography. - The project entails shooting less than 50 products. - Creativity is crucial as I leave the decision on positioning and lighting to you, the expert. - Ideally, the person should have a good eye for detail, and familiarity with lightbox studio photography or similar techniques for product photography. - Excellent photo editing skills and proficiency with software like Adobe Photoshop or Lightroom would give you an edge. Photographers who love taking the lead and enjoy playing around with product aesthetics are highly considered. Providing a portfolio of past product photography work during your bid will be beneficial.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  TicToc Ecommerce Warehouse Coordination and Product Sourcing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a liaison to manage commodity warehousing for my TicToc Ecommerce platform. Thi...warehousing for my TicToc Ecommerce platform. This role involves sourcing and overseeing multiple categories, including Electronics, Food and Beverages, Health and Beauty, and Household goods. Given the scale of operations: - A good understanding of commodity warehousing in USA is desirable. - A good understanding of different product categories is required. - Experience with TicToc Shop is a must. The ideal individual should have experience with eCommerce product search, warehousing and inventory management, and excellent organizational skills. Your role will directly impact the efficiency of our operations, hence experience with coordinating commodities in an e-commerce...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Sourcing Medical Use Product A 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a specific type of product: Product A. This project is targeting those with expertise in sourcing or procuring medical equipment or machines. Key Requirements: - The desired product, Product A, must be specifically designed for medical use. I need it to help in streamlining certain medical processes. - It is fundamental that the Product A sourced is completely machine operated, a detail that should be meticulously adhered to. Ideal Skills and Experience: - Experience in product sourcing, specifically in the medical field is a must. - Candidates with a keen eye for details and strict adherence to product specifications are preferred. - Knowledge about medical machines will be a significant advantage. Your help will be cru...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Poshmark Product Listing Assistant 2024 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Poshmark Product Listing Assistant who can help me list 100 products on my Poshmark account. I have both product images and descriptions ready for the listings. The ideal freelancer for this project should have experience with Poshmark and be able to create listings that are visually appealing and informative. Key requirements for this project include: - Listing 100 products on Poshmark - Experience with Poshmark

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Product Photography 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an entrepreneur based outside USA. I need someone to help me get new products into the Amazon system. I need someone to receive sample products through the post, then take photos of the sample products suitable for listing on Amazon. I need all photos to be with a white background, I need photos of product in and out of packaging. Up to 10 images per product. I also need the dimensions (LxWxH and weight) of the product both in and out of packaging. I then need you to hold the sample for a week or two, then post it for me. I'm hoping to develop an ongoing relationship with someone in the USA that can help with this.

  $140 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a freelancer who is proficient in Shopify to finish constructing my online store. I've started, but need assistance and a professional touch to make sure it's ready for the market. Key Elements: - Main goal is to sell physical goods online - Produc...online store. I've started, but need assistance and a professional touch to make sure it's ready for the market. Key Elements: - Main goal is to sell physical goods online - Products to include are physical products - Customization: Looking for basic details and pictures on product listing pages Ideal Experience: - Previous experience in setting up or managing Shopify stores - Proficient in e-commerce optimizations and best practices - Ability to deliver high quality product images and simpl...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled professional who can create realistic 3D renderings of a specific boat. Key Details: - The project entails generating multiple (3-4) highly detailed and realistic 3D images of the specified boat model. - Each image should showcase different angles and features of the boat, emphasising texture and lighting for authenticity. Skills & Experience Required: - Proficiency in 3D rendering software like Blender, 3ds Max, Cinema 4D, or similar programs. - Strong understanding of lighting, texture, and materials in 3D rendering, particularly for boat models. - A portfolio showcasing past work on detailed and realistic 3D renderings of boats. - Ability to meet project deadlines and consistently deliver high-quality results. If you have expertise in creating detailed and ...

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have an existing website, primarily utilized to sell our products and services. As the business has grown, so has our desire to deliver a seamless, engaging and effective user experience. I am looking to hire a skilled freelancer who can load our current website content onto a new Wordpress theme. I can add the actual text off old site theme to new one to save time. I just need all the pages to look like new theme. We use elementor Here’s what I need: - Take our current website, which has more than 10 pages, and map it onto a new Wordpress theme. - Ensure the functionality and responsiveness of the site is not compromised during the transfer. - Verify that all links, SEO elements, images, and other media are working properly on the new theme. What I’m looking for in our id...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...my website. This is mainly centered around updating product/service details. The following tasks form the crux of the project: - Updating details of current services/products Although I skipped the question about the exact nature of the changes, let's assume that the work might involve adding new products/services, removing outdated ones, and revising descriptions for existing products/services. The ideal candidate for this job would be someone with excellent web content management skills as well as an understanding of web design to ensure that content updates don't break anything else. He or she should be detail-oriented, efficient, and should have a good understanding of my business and its services to effectively update the product/service details....

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As a forward-thinking inventor, I'm seeking an experienced mechanical designer to create a physiotherapy product. This project requires a professional with a background in product design, particularly ones that adhere to the principles of durability, high performance, and compact size. • **Designing for Durability**: The device should be sturdy and withstand continuous use without depreciation of its main functions. • **High Performance**: The product should deliver optimal performance at all times to facilitate a seamless physiotherapy experience. • **Compact Size**: The device should not be bulky. A compact design that is user-friendly is an essential aspect of this project. Candidates with direct experience in Catia, producing durable, ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Engaging Portfolio Website 11 ชั่วโมง left

  I'm looking ...the work I do. Details: • The website should showcase my creative work, broken down into 1-5 pages. • Your design must put a high emphasis on the use of high-quality images. Each image will represent a project I've completed, and should tell a story on its own. • Each page will need a description associated with the project it represents, that means compelling and well-written project descriptions are a must. Ideal candidate: Apart from having an extensive background in Worldpress, the successful applicant should have a knack for visual story-telling and experience crafting engaging written content. Great sense of UI/UX will be an added advantage. It's essential that you have a portfolio showcasing your ability to combine beautiful...

  $424 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Organic Ayurveda Product Packaging Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented and creative designer to develop a modern and vibrant packaging design for my company's organic Ayurveda powdered products. Here's a brief outline of what we're seeking: - A fresh, modern and vibrant design aesthetic for our powdered product's packaging. - The packaging design needs to effectively communicate our brand ethos and the benefits of the organic Ayurvedic powdered products. Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Ayurvedic products and the wellness industry. - Proven experience in package design, particularly with paper packaging materials. - A creative mindset with the ability to develop modern and vibrant designs. - Excellent attention to detail and strong graphical layout skills. Please include e...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...document. Key responsibilities include: - Analyzing the prototype and identifying necessary components for assembling - Deciding on the appropriate knock-down fittings and joints - Design clear, easy-to-follow instructions, suitable for non-specialists (no tools) -Joints, fixings and knock-down fittings need to be decided by you. -The drawing of the product in the brochure will be done by you based on our team sending you the sketches of the full product as well as each component and a digital CAD model of the final prototype (with its accessories) Ideal candidates should: - Have experience in creating flat-pack assembly guides - Possess excellent technical writing skills - Have a keen eye for detail, ensuring all necessary details are included in the guide - Be able ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Product Photography Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for a professional photographer to take studio-quality photos of a single product. I have a sleeping bag that I want professional photos for my website. • Lighting Style: The optimal approach centers around studio lighting to highlight the product's features and details. • Number of Products: This project will focus on one item that needs to be captured from different angles and with various setups. • Background Requirements: All photos need to be shot against a pure white backdrop to maintain a sleek, clean, and professional look. The ideal freelancer for this project is experienced in studio product photography, has a keen sense of aesthetics and detail, and the ability to bring out the best in our product through photography. A sol...

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  We are looking for a skilled UI/UX designer who can create a professional and corporate-geared product dashboard and website. Key responsibilities to be handled include: - Creation of a clean, intuitive UI with a corporate aesthetic. - Innovation of the UX to make it seamless and professional. - Adaptation of the design to align with the desktop monitor viewing. Ideal skills needed are: - Strong experience in UI/UX design with a portfolio to demonstrate, specifically for websites. - Solid understanding of desktop-centric design principles to display status, dashboard & reports. - Expertise in using Figma for design creation. - Excellent eye for aesthetically pleasing design that encapsulates the corporate feel. - Track record in developing user-friendly designs that enhance us...

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...looking for proficient freelancers with experience in web development, graphic design, and writing to provide detailed descriptions for an array of electronic and clothing products. Key Responsibilities: - Craft high-quality, unique product descriptions that succinctly inform consumers. - Infuse each description with a touch of creativity that will captivate potential buyers. - Collaborate with a team of web developers, graphic designers, and writers to optimize descriptions for digital platforms. Desired Skills & Experience: - Capacity to deliver work within a tight, 3-day turnaround time. - Proven experience in writing, especially in the field of product descriptions dealing with electronic and clothing items. - Web development and grap...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  My budget is 30 $/ per month , I need to be able to see result in 1st please I'm seeking an SEO expert to boost traffic to my website by primarily optimizing the SEO for the product pages. Key project objectives include: - Increasing website traffic - Ranking higher in search engine results - Improving the overall website visibility Page specifics: - The optimization focus is majorly on the product pages - Current SEO features on product pages include meta tags Skills and Experience required: - Expertise in effective SEO techniques and strategies - Prior experience in ranking websites higher in search results - Able to audit and optimize meta tags - Proven record in driving significant traffic to websites.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a content writer specialized in producing compelling content for a Canada immigration website. Key Project Deliverables: - Producing in-depth and accurate content that covers visa types, requirements, immigration procedures, and detailed descriptions for Canadian provinces and cities. - The main purpose of this content is to provide valuable information that would assist users looking to navigate the Canada immigration process. Ideal Candidate: - Fluent in English. - Proven experience in website content writing. - Familiarity with Canadian immigration procedures and visa types. - Deep understanding of content structure and ability to convey complex information in an engaging and accessible way. - Top-notch research skills. This opportunity is perfect for a ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Photoshop user capable in cleverly isolating a product from its background using the Pen tool. This requires: - Fine attention to detail to ensure a seamless product isolation. - Advanced proficiency with the Pen tool in Photoshop. The successful completion of the task would be a clean, isolated product image which can be superimposed on any design due to a transparent background. I'm looking for a PSD file as a final delivery, maintaining the highest resolution and quality. Ideal Skills: - Proficient in Adobe Photoshop - Experienced in Product Photography Editing - Fantastic attention to detail - Able to deliver work in PSD format Please provide examples of similar tasks you’ve done in the past. Previous experience in professional product...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am searching for a talented English ghostwriter who can craft a 4000-word erotic fantasy story with an erotic and sensous tone. Your bid will be considered as the project cost so...capture the reader's imagination. Plot Elements: The story must include the theme of forbidden love. It's essential to construct a compelling narrative that captures this romantic tension in an engaging and evocative way. Ideal Candidate: The ideal candidate will have experience with writing erotic romance in fantasy settings. Strong narrative skills and the ability to create immersive, vivid descriptions are crucial. A knack for capturing sensual and romantic overtones in your writing will be highly valued. Please remember that originality is key. No plagiarism will be accepted. Looking f...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a creativity-driven individual who can create engaging cartoon-style logo for a special project. The theme centers on a heroic beekeeper battling an Asian hornet. While I do not have any specific character de...white background. Type superman but with some kind of beekeeper's clothing. On the beekeeper's chest 12Bfree as the center. the File attached is directional, please do not forget to ad an asian hornet. Skills & Experience: - Proven abilities in cartoonish design creation - Expertise in portraying a sense of adventure and conflict through art - Experience in creating unique characters based on descriptions - Ability to interpret and implement feedback effectively This project requires imagination, excellent artistic skills, and a keen sense of fun. Are y...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for individuals who speak Tamil and have the ability to describe images in a narrative style. The main objective of this project is to improve accessibility across my digital content. Your role will involve providing brief descriptions of images with engaging storytelling. Crafting captivating yet concise narratives around each image will help make my content more accessible to those who cannot see the images or comprehend them. Requirements: - Fluency in Tamil language - Strong storytelling skills - Experience in narrative-style writing - Ability to describe visuals in a clear and engaging manner Overall, the aim is to offer a narrative journey through each image, enhancing the user experience for everyone accessing my content.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  SEOpress Expert for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- each page dedicated to a pre-set collection of keywords. - Primary Objective: To notably improve my website's search engine rankings. Despite prior application of intermediate-level SEO strategies, there remains room for augmentation. - Website Focus: Your attention will be required across all pages, each with dedicated keywords supplied by myself. This spans the entire website, from product pages and blog posts to the home page. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with SEO optimization, ideally with SEOPress & OpenAI & - Proficiency with SEOPress - Familiarity with WordPress -If you have used Yoast then SEOPress will be easier I expect this work to take approximately 20 hours for someone that has the proper experience using the tools that I ...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Shopify Website SEO Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Shopify website, , that isn't giving me the results I want. I'm looking to work with an experienced freelancer to improve our on-site SEO. Here are the key areas we need to work on: - Meta tags and descriptions: We need to ensure our meta tags and descriptions are optimized, relevant and engaging. - Header tags and keyword optimization: I'm looking for someone with the expertise to strategically incorporate our keywords into our header tags. - Image optimization: We have numerous product images that need to be optimized for both speed and SEO. To apply, please share detailed project proposals outlining how you intend to improve each of the above areas. Keep in mind that I already have a list of specific keywords to be utilized for the SE...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced video maker who can create an effective promotional video for a new product I'm introducing. The primary purpose of the video is to generate awareness and interest among the general public. Key Tasks: - Develop a concept that clearly communicates the product's USP and benefits. - Make sure that the video is engaging and appeals to a broad audience. - Quality execution of the video to maintain professionalism and authenticity. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in creating promotional videos, especially for product launches. - Strong understanding of what grabs the audience's attention and motivates them to engage. - Exceptional video editing skills. - Creative thinking and ability to translate brand voice i...

  $5892 (Avg Bid)
  $5892 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in the initial stages of developing a physical product in the consumer goods sector and need expert assistance to help bring my concept to reality. Scope of Work: • Conceptualizing and designing the product based on my initial ideas. • Creating a comprehensive design strategy to ensure the product's aesthetic appeal and functionality. • Incorporating the latest design trends and technologies relevant to consumer goods. Ideal Skills and Experience: The perfect candidate should: • Have a proven track record in designing consumer goods. • Be creative and able to brainstorm innovative design solutions. • Possess strong knowledge of current design trends and technologies. • Be detail-oriented and committed to producing high-quali...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Digital Product Sales & Marketing Strategist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an experienced individual who has had prior success in the field of digital product sales. Although I have a digital product (unspecified), you'll be primarily responsible for generating sales and strategizing its successful marketing. Here's what I expect: * Develop a targeted marketing strategy: Given that our primary target audience is entrepreneurs, a successful strategy should specifically appeal to this group. An understanding of this market segment's needs and preferences is essential. * Social Media Caption Crafting: You'll tailor our social media voice to our brand identity and use it to engage our target audience effectively. You should have experience in creating enticing captions that grab attention and generate interes...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I hav...project that requires the attention of a skilled 3D product designer. The designs created will be utilized for manufacturing purposes. The ideal candidate should have: - Proficiency in 3D software relevant to product design and manufacturing - Extensive experience with modelling both static and functional moving products - Strong understanding of the technical constraints for manufacturing The project involves designing both static and products requiring functional movement. Hence, having a vast knowledge in both aspects will be a necessary criterion. Efficiency, attention to detail, and the ability to create manufacturable designs are crucial for this project. If you're a 3D designer who can balance aesthetics and practicality in product design, I loo...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...professional and corporate style pamphlet aimed at advertising my product. Key Aspects: - The key detailing of this pamphlet revolves around "Price and discount details". Your skill in presenting these aspects in a visually compelling, yet professional manner is crucial. - The visual style should remain professional and corporate, echoing the seriousness of my brand and maintaining the integrity of the product's image. Skills and Experience: - It's vital to have an impressive portfolio in pamphlet or brochure design. - A strong grasp of corporate design aesthetics. - Proficiency in graphic design software like Adobe Suite. - Exceptional ability to turn written information into eye-catching visual propositions. Join me in promoting my product throug...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an adept writer who can create blog posts, website content, and product descriptions. The ideal person for this project would have a friendly writing style as well as experience in producing engaging content for different platforms. - Each piece of content should be between 500-1000 words. - A friendly tone should be maintained throughout the content to enhance reader engagement. - Rich experience in content writing is highly desired for this position. - Demonstrated skills in creating diverse forms of content will be an added advantage. Please share samples of your past work related to these content types as part of your application. Looking forward to working with a talented writer who can bring a friendly and relatable vibe to our brand'...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm seeking a web developer to create an informational website for City-Impex. The website will feature an introduction to the company, showcase our products and services and latest updates on the homepage. Key features of the site should include: - Home page - About Us page - Contact Us page - Products page Ideal candidates should have experience in web design and development, particularly in creating engaging, user-friendly informational websites. Familiarity with e-commerce is not essential, but understanding how to effectively showcase products is vital. Experience in SEO is a plus, as well as confidence in creating a design that will attract and retain visitors.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Product Description Writer for Accommodations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...scrapping villa content, including descriptions, pricing, amenities, and images, and manually creating new property listings through our back office. You will play a crucial role in expanding our collection of exclusive properties, ensuring that each listing is engaging, - SEO-optimized, and aligns with our brand's high standards. Key Responsibilities: - Content Scraping & Data Entry: - Scrape villa content from various sources, ensuring the collection of comprehensive information including descriptions, pricing, list of amenities, and images. - Manually input the scraped data into our system, creating new property listings with high attention to detail. Content Rewriting & SEO Optimization: - Use ChatGPT or similar AI tools to rewrite hotel descriptions...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  HR Recruitment Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a recruitment specialist, particularly one who has a deep understanding and experience in the field of Human Resources (HR). The professional I'm after will lead the recruitment process from start to end, ensuring the selected candidates are the best match for our organization. Here's a brief overview of the tasks involved: - Identifying staffing needs - Crafting engaging job descriptions - Sifting through applications, shortlisting and interviewing potential candidates - Negotiating job offers The ideal freelancer for this role will have: - Proven experience in HR Recruitment - Strong communication and negotiation skills - Proficiency in employee selection and assessment - Experience in HR within the human relations industry A background in...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน product descriptions ชั้นนำ