ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 project scheduling งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  scheduling problem หมดเขตแล้ว left

  solver หาค่า minimize cost จากการจัดตารางเวลางานของพนักงานเข้างานเป็นรายชั่วโมง มีจำนวนงาน 4,459 งานแต่ละงานมีกลุ่มพนักงานที่เหมาะสมที่กับงานนั้น พนักงานแบ่งเป็น 3 กลุุ่ม จำนวนพนักงานแต่ละกลุ่มมี 51, 42 และ 89 คน มีข้อมูลเวลาโดยประมาณการที่ใช้ในการทำแต่ละงาน และเวลาจริงที่ใช้ และลองเพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มว่าจะส่งผลกับต้นทุนอย่างไร และในอนาคตมีจำนวนงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคตเหมาะสมหรือไม่ ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานอีกหรือไม่

  $194 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced Zoho creator app developer. The project involves creating an app that integrates data collection and management, customizable forms and templates, and compatibility with other applications and platforms. This app is intended for enterprise use. Key Initial Functionalities: - Client Information Management: This is a critical functionality. The app should have the ability to efficiently manage and store client details. Get infomation from Web form on Website. - Task Scheduling and Management: The app should incorporate a task management feature that allows tasks to be scheduled and tracked. - Clients can request booking for an exam for certification - Once approved, various triggers at the time of validation of training, act...

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...announce an opportunity for talented developers to work on a mobile application project aimed at revolutionizing the real estate industry. Our project, tentatively named "RealtyConnect," is envisioned to be a comprehensive platform facilitating property transactions, enquiries, and management for various stakeholders including property consultants, buyers, sellers, builders, and leasing/renting agents. Project Overview: RealtyConnect will be a cross-platform mobile application developed using React Native framework, with a Node.js backend powered by Express.js. The application will feature user authentication, profile creation, property listing, enquiry management, search functionality, payment gateway integration, scheduling tools, message broadca...

  $1145 (Avg Bid)
  $1145 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...confirm optimal pick-up and drop-off routes. Direct interaction between teachers and parents is facilitated through chat functionalities, fostering transparent communication regarding students' academic progress. Important Notes Emphasized: 1. Teachers are empowered to monitor bus drivers. 2. Teachers possess a dedicated panel in addition to the mobile application. 3. Integration of holiday scheduling features. 4. Teachers can disseminate class schedules and notes. Parents: With a focus on accessibility, parents are granted login/access privileges utilizing their child's ID card or other designated credentials. Attendance tracking becomes effortless as parents furnish their home locations, empowering them to monitor their child's attendance in real-time. Bidirect...

  $1828 (Avg Bid)
  $1828 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I need a proficient virtual assistant to oversee some key aspects of my online presence. The selected freelancer responsibilities will include: - Social Media Management: You'll be in charge of handling my Facebook, Instagram, and Twitter accounts. This will involve creating engaging content, scheduling posts, and interacting with followers. Social media proficiency and prior experience is essential. - Website Management: This will encompass content creation, regular website updates, and maintenance tasks. Experience in WordPress or similar platforms is an asset. Furthermore, skills in SEO optimization to enhance website visibility and rank are also required. - Email Messaging Leads Management: Managing, sorting, and replying to email inquiries proficiently is a crucial pa...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  AI-Driven Board Management Tool Development - BoardBot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...collaboration among board members. The platform will utilize pre-trained machine learning models for various functionalities and integrate with GPT-4.0 for advanced natural language processing capabilities. Key Features: - Agenda Generation: Utilize pre-trained ML models to analyze past meeting data and member preferences, generating optimized meeting agendas automatically. - Meeting Scheduling: AI-driven scheduling system that considers members' availability, time zones, and preferences, integrated with GPT-4.0 for natural language-based communication. - Decision Support: Leverage pre-trained ML models to analyze historical decisions and outcomes, providing data-driven insights and recommendations during discussions. - Document Management: Centralized ...

  $10000 - $20000
  ปิดผนึก
  $10000 - $20000
  31 คำเสนอราคา

  I'm in need of a dedicated admin assistant to support me in diverse roles. The tasks would involve: • Data entry tasks • Email management • Scheduling and calendar management The assistant would be expected to work for more than 20 hours a week. Even though an entry-level individual would be acceptable, multitasking ability, strong communication, and organizational skills are paramount for this role.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  ERP & Inventory Level Tracking Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented developer to create an ERP and inventory management software, primarily purposed fo...Skills and Experience: * Experience in creating ERP systems * Familiar with developing inventory management software * Understands inventory tracking techniques The timeline for project completion hasn't been defined yet, providing an ideal opportunity for a developer who can provide a mix of quality and speed. This project could require time and precision thus a realistic deadline will be agreed upon once we move forward. For this task, applying automated scheduling and CRM or human resource management isn't necessary, but could be a future consideration in development. Keep in mind, this is a crucial project that, when completed succes...

  $908 (Avg Bid)
  $908 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Seeking Virtual Assistant for Administrative Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: Are you a skilled and reliable Virtual Assistant eager to assist in streamlining administrative tasks? Look no further! We are seeking a detail-oriented VA to join our team and provide invaluable support in managing day-to-day operations. Responsibilities: Email management and correspondence. Scheduling appointments and managing calendars. Data entry and organization. Research tasks as assigned. Basic bookkeeping and invoicing. Social media management (posting updates, responding to messages/comments). Other administrative tasks as needed. Requirements: Proficiency in English (written and verbal). Strong organizational and time management skills. Excellent communication and interpersonal abilities. Proven experience as a Virtual Assistant or in a similar role. Abilit...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Dynamic Facebook Wizard 6 วัน left

  I'm in search of a talented Facebook manager with a knack for both creativity and interaction. My primary goal is to elevate our online presence, fostering a vibrant and engaged community. Key Responsibilities: - Creatively crafting and scheduling weekly Facebook posts that captivate our audience. - Actively initiating conversations with our followers to bolster engagement. - Designing and implementing interactive polls and contests to increase our community's involvement and excitement. Ideal Skills and Experience: - Proficient in creating compelling social media content that resonates with diverse audiences. - Experienced in managing Facebook ad campaigns with a track record of engaging community management. - Excellent communication skills for effectively interacting ...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Efficient Virtual Assistant Needed / Arabic fluency required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a proficient virtual assistant to help streamline my workweek. Responsibilities include scheduling appointments, managing emails, and handling personal tasks. Fluency in Moroccan Arabic is a plus. Must have strong organizational skills and the ability to multitask. Requirements: - Appointment scheduling - Email / calendar management - Strong organizational skills - Fluent in Arabic (Moroccan Arabic is a bonus) - Have a U.S. phone number **Key Responsibilities:** - **Email Management:** Sort, organize, and respond to emails as needed. Keep my inbox organized to ensure no important message goes unnoticed. - **Calendar Scheduling:** Input appointments and calls into my calendar, providing timely reminders to ensure I never miss a commitment. **We...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Android Club Membership Management App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to develop an Android app for handling club member management. The key features the app should include are: - Membership Registration: A system for users to register and maintain a profile, inclusive of their photo. - Event Scheduling: An in-app calendar for planning club meetings or events. - Member Communications: Facilitating secure and efficient communication between all club members. - Recording Results: Track members' periodical progress over various distances. - QR Scanning: An attendance system utilizing QR code technologies. - Incident Reporting: A built-in system for logging incidences for future reference. In addition to these, the app should be integrated with PayPal for seamless financial transactions. Ideal freelancers should have expertise in And...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Seasoned Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional virtual assistant to take charge of several tasks to help streamline my business. Main duties will include: - Management of company emails, ensuring all are responded to in a suitable timeframe - Data entry which requires a high level of attention to detail - Scheduling appointments accurately within a busy calendar Expertise in Microsoft Office, Google Suite and CRM software is required as they will be the primary tools for your daily tasks. Although the method of overall communication was not specified, pro-activeness in communication is highly preferred, whether it is via Email, Phone, or Instant Messaging. Candidates with noteworthy experience as a Virtual Assistant and proficiency in the aforementioned software will be given priority.

  $118 (Avg Bid)
  NDA
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Engaging Social Media Marketing Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in social media marketing who can specifically handle platforms such as Facebook, Instagram and TikTok. Expectations: * The ideal candidate will create and publish posts three times a week on each platform. * The primary method of engagement should be through informative blogs and articles. Skills and Experience: * Expertise in Facebook, Inst...Expectations: * The ideal candidate will create and publish posts three times a week on each platform. * The primary method of engagement should be through informative blogs and articles. Skills and Experience: * Expertise in Facebook, Instagram and TikTok platforms and their various algorithms. * Proven track record of creating engaging blog content and articles. * Ability to consistently meet scheduling...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...audience comprises individual clients, small businesses, and corporations, necessitating a versatile and user-friendly design approach. Key Requirements: - **Update Layout and Design:** The website's aesthetic needs a modern refresh to stand out to our diverse clientele. - **Integrate New Features/Functionalities:** Incorporate new elements such as interactive contact forms, appointment scheduling, and a live chat support feature to engage potential clients effectively. - **Improve Navigation and User Flow:** It's crucial that visitors can easily find information and navigate our services without confusion, enhancing the user experience and potentially increasing client engagement. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in modern web design practices and t...

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  Note to Applicants: We will disregard any proposals appearing to be auto-generated by AI tools like ChatGPT, as this suggests the applicant has not fully understood our specific requirements. Objective: The primary goal of this project is to develop a system that allows for the management of over 200 Telegram accounts to simulate an active and engaging chat environment within a Telegram group. This system is not a Telegram bot but a sophisticated account management tool designed to manually assign specific texts to each account, which I will prepare, and then deploy these texts in the chat in various, strategically timed ways. The aim is to make it appear to outsiders that the Telegram group chat is bustling with real, active participants. Key Features Required: - Efficient Accou...

  $2496 (Avg Bid)
  $2496 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Seamless Office 365 Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...office systems comprehensively. Our key objectives are: - **Email Setup**: We require the integration of our current email accounts into the new system, maintaining seamless communication without losing any historical data. Skills in data migration and email systems are crucial. - **Calendar Setup**: Implementing a shared calendar system that synchronizes across the entire team, improving our scheduling and event planning processes. Experience in Microsoft Calendar is needed. - **Document Sharing Setup**: Setting up a structured document sharing system to enhance team collaboration. Knowledge of SharePoint or similar Microsoft 365 document management systems will be beneficial. - **PC Setup**: Assisting in the configuration of PCs for optimal use of Microsoft 365, including t...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Innovative Pet Care Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking to develop a platform that significantly enhances the interaction between animal shelters, pet owners, and pet caregivers, promoting a novel approach to pet sitting and fostering walks for sheltered animals. The envisioned platform will integrate essential features and functionalities to cater to our diverse users' needs effectively. **Key Features Required:** - **Booking and Scheduling System:** To allow users to easily schedule and manage walks or pet sitting services. This feature should be intuitive and user-friendly. - **Geolocation-based Search:** To enable users to find services or animals in need of care based on their location. This will facilitate the connection between local communities and their animal shelters. - **Messaging and Communication Tools:**...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Marleting Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... This involves designing promotional materials, social media banners, and any other visual content that might be needed. - **Market Research**: Conducting in-depth research to identify trends in my industry, understanding the competitive landscape, and uncovering opportunities for growth and engagement. - **Social Media Management**: Developing and executing a robust strategy that includes scheduling posts, engaging with followers, and analyzing engagement metrics. Ideal Skills and Experience: - Creative flair with experience in Canva for designing high-quality graphics - Proficiency in social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) - Strong research abilities to gather insights and data relevant to our industry - Google Analytics and SEO knowledge is a plus - Se...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...being versatile enough to handle any form encountered during web browsing. - **Automation:** A key feature of this project is its automation functionality. The extension must be able to perform tasks at pre-determined times without user intervention. For instance, if a user wants to submit a form daily at a specific time, the extension should be able to handle this automatically. **Ideal Skills and Experience:** - Extensive experience in developing Chrome extensions, particularly with knowledge in auto-fill technology and browser automation. - Proficiency in JavaScript, HTML, and CSS, with a strong understanding of Chrome's Extensions API. - Experience with implementing scheduling algorithms that can trigger actions at specific times. - Ability to create a user-fri...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled marketing professional who can amplify my brand's presence across various digital landscapes within a month. My project revolves around enhancing visibility and engaging with my audience through meticulously crafted campaigns spanning social media, email, and content marketing. Here's what I'm specifically looking for: - **Social Media Marketing**: Create and manage high-impact strategies on Facebook, Instagram, and Twitter. This involves curating content, scheduling posts, and analyzing engagement metrics to refine approaches. - **Email Marketing**: Design captivating email campaigns that resonate with our target audience. The objective is to nurture leads, boost conversions, and maintain open lines of communication with our s...

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Seamless Bookly-Perfex Sync 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned developer well-versed in both Bookly and Perfex CRM to execute a seamless integration project. My primary aim is to facilitate a real-time update system between Bookly for appointment scheduling and customer booking details directly into Perfex CRM. This integration should streamline our booking and scheduling operations without the need for manual data transfer or lengthy synchronization periods. **Key Integration Features:** - Real-time data updates between Bookly and Perfex CRM. - Automatic capture of customer booking details from Bookly into Perfex CRM. - Seamless appointment scheduling integration, ensuring no booking is missed and all appointments are directly logged into Perfex CRM. **Requirements:** - Proven experience in in...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Daily Google Business Auto-Poster with Make.com and Google Sheets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and Poster that operates on a daily basis. This tool needs to significantly streamline our online presence management, ensuring our business information is effectively circulated across the appropriate channels without manual intervention. **Key Features and Project Scope:** - **Automatic Scheduling:** The core functionality of this project is to enable automatic posting to our Google Business Profile. It is essential that this feature operates on a daily basis. - **Multiple Daily Postings:** The automation should be capable of scheduling posts for multiple times throughout the day – specifically in the morning, afternoon, and evening. This will ensure our content reaches our audience at optimal times. - **Auto-populate Business Information (Future Co...

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for a dedicated individual to assist in sending out brief appointment reminders via text message. This task requires precision, attention to ...clarity and conciseness in every text. - Experience with text messaging platforms or similar communication tools. - Excellent organizational skills with the ability to multitask effectively. - Proficiency in calendar management and scheduling. - Familiarity with basic data entry to update and maintain appointment schedules. - Attention to detail to ensure accuracy in date and time for every message. This role is crucial for maintaining the smooth operation of appointment scheduling and ensuring clients receive timely reminders. The freelancer chosen for this project will play a key role in enhancing our effici...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  English online Tutor 5 วัน left

  I am looking for a patient, competent, and effective English tutor who can guide me to an intermediate level of proficiency, specifically focusing on improving my speaking skills. Lessons will be conducted online through video calls. Skills and experience needed: - Proficient in English - Previous experience teaching English with references - Skilled at teaching speaking skil...tutor who can guide me to an intermediate level of proficiency, specifically focusing on improving my speaking skills. Lessons will be conducted online through video calls. Skills and experience needed: - Proficient in English - Previous experience teaching English with references - Skilled at teaching speaking skills - Experienced in online tutoring - Friendly and patient disposition - Flexible scheduling av...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Yogpath App UI/UX Makeover 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...includes optimizing the user interface - namely, the navigation menus and screen layouts. I am aiming for a more intuitive, user-friendly design with clear visibility and elements of gamification. Key skills include expertise in UI/UX for both IOS and Android, attention to detail, and creativity. Experience with health and wellness apps is a major plus. Anticipated new features include: - Class scheduling: Provide users with an easy way to schedule and keep track of their yoga classes. - Progress tracking: Implement an intuitive feature that allows users to monitor their own progress. - Social sharing: Give users the ability to share their progress, scheduled classes, or favourite yoga exercises on social media platforms. Entire Design Revamp for Higher visibility, Gamificat...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  social media manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: Which social media platforms would you like the social media manager to handle? Facebook, Instagram What specific tasks do you expect the social media manager to handle? Posting and scheduling, Engaging with followers What is the target audience for your social media accounts? Parents, Business professionals

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Boost Sales: Lead Generation Companion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Instagram, Twitter) that align with our brand’s voice and objectives. - Monitor analytics to identify viable ideas, track performance, and adapt strategies accordingly. - Engage with our audience to build community and foster relationships. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media management, particularly in sales-driven campaigns. - Expertise in content creation and scheduling tools. - Strong analytical skills to interpret data and adjust strategies for maximum returns. - Exceptional communication and engagement skills to interact positively with our audience. This role is pivotal in expanding our online presence and achieving our sales targets through strategic social media efforts. If you have a knack for turning followers into customers and can...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Real Estate Call Master 5 วัน left

  As we stride towards expanding our real estate business footprint, we recognize the pivotal role that cold calling plays in not only generating valuable leads but also in scheduling pivotal appointments and onboarding clients. Our campaign is laser-focused on both residential and commercial properties, aiming to bridge the gap between potential clients and our real estate solution And we will pay commission of 30 percent what client will pay us **Key Objectives:** - To effectively schedule appointments with potential clients, thereby introducing them to our diverse portfolio that caters to both residential and commercial real estate needs. - Work towards creating a robust pipeline of leads through engaging conversations that highlight the benefits of our services. **Ideal Skills a...

  $920 (Avg Bid)
  $920 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...core purpose of this project is to gather specific, relevant text information efficiently and organize it into a structured CSV format for further analysis and use in our operations. **Requirements:** - Proficient in web scraping tools and technologies. - Experience in extracting text data from multiple sources. - Capability to schedule and automate the scraping process to run monthly. - Expert in data structuring, particularly in converting scraped data into CSV format. - Strong problem-solving skills to navigate potential scraping barriers, like CAPTCHAs. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with Python, specifically libraries such as BeautifulSoup or Scrapy. - Knowledge of CSV file structuring and manipulation. - Familiarity with cron jobs or similar scheduling...

  $705 (Avg Bid)
  $705 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Oracle Primavera Joinery Work Scheduler 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Oracle Primavera project planner to develop a schedule for my joinery workshop operations. The key goal of the project is to facilitate efficient project scheduling. The tasks to be included in the schedule are open and can be discussed. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Oracle Primavera project planning - Previous experience in joinery or construction projects is advantageous - Ability to create detailed, logical, and efficient work schedules Application Requirements: Please note that your application should include any relevant past work, your experience with similar projects, and a detailed proposal on how you plan to execute this project. Having all this in your application will ensure an infor...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...core purpose of this project is to gather specific, relevant text information efficiently and organize it into a structured CSV format for further analysis and use in our operations. **Requirements:** - Proficient in web scraping tools and technologies. - Experience in extracting text data from multiple sources. - Capability to schedule and automate the scraping process to run monthly. - Expert in data structuring, particularly in converting scraped data into CSV format. - Strong problem-solving skills to navigate potential scraping barriers, like CAPTCHAs. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with Python, specifically libraries such as BeautifulSoup or Scrapy. - Knowledge of CSV file structuring and manipulation. - Familiarity with cron jobs or similar scheduling...

  $746 (Avg Bid)
  $746 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...(RCF) defects, spells, squats, shelling, and flaking. - Implement real-time alerting mechanisms for identified defects to promptly inform maintenance teams. - Provide detailed analysis of detected defects, including type, severity (defect length/ area), and specific location along the track. - Generate track maintenance recommendations based on defect analysis to guide repair prioritization and scheduling. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python programming, especially in data analysis, image processing, and machine learning models. - Experience in developing applications for infrastructure monitoring, particularly in the railway sector. - Strong understanding of railway track engineering and defect types. - Ability to integrate software with hardware sensors and ca...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a multi-talented social media manager proficient in Spanish, capable of navigating the complex and vibrant platforms of Instagram, Facebook, and TikTok. Beyond just posting updates, the ideal candidate should be skilled in: - Content creation and scheduling: You'll create engaging posts and plan a schedule to reach our target demographic - which includes both other companies, as well as people across different age groups. - Audience targeting and analytics: I need someone who can analyze our followers' demographics and preferences to refine our content for maximum impact. You'll constantly monitor the pulse of our social media, adjusting our strategy based on dynamic audience reactions. Previous experience with social media management within Spain would be a...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Backgammon Bonanza Night! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...includes event layout, participant engagement strategies, and a detailed timeline. - Develop promotional materials aimed at adults interested in Backgammon, strategy games, and social events. **Ideal Skills and Experience:** - Event management experience, particularly with board games or adult-targeted events. - Creative marketing and promotional skills. - Strong organizational abilities to manage scheduling, logistics, and participant engagement. - Capable of sourcing and coordinating with venues, caterers, and entertainment services. - Proficiency in creating engaging social media content to advertise the event. The perfect candidate will not only have experience in organizing and promoting events but also share a passion for DEVELOPING board games and building vibrant commun...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Vibrant School Community Web 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...necessary documents and appointment scheduling. Here’s what I’m envisioning: **Key Features:** - An informational hub about the school: This includes history, mission, staff directories, and academic programs. - A showcase for student achievements: A section dedicated to highlighting accomplishments in academics, arts, sports, etc. - Important documents access: Parents can easily download necessary documents, such as permission slips, enrollment forms, and health and safety guidelines. - Online appointment scheduling: A streamlined process for parents to schedule meetings with teachers and administrative staff. **Functionality:** - Search functionality: To easily locate information, events, or specific achievements. - User-friendly online appointment sched...

  $792 (Avg Bid)
  $792 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Online Furniture Assembly Booking Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project entails the creation of a user-friendly website that will serve as a tool for individuals who require furniture assembly services. This website will streamline the process of booking an appointment, aiming to bring together clients and service providers for a smooth transaction. Key Features Requested: - Appointment System: This should include an updated Availability Calendar and convenient Time Slot Selection feature to help clients schedule services with ease. - Confirmation Email: Upon the successful completion of the booking, an automated Booking Confirmation Email should be sent to the client for their records and reassurance. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in web development, specifically in creating booking platforms. - Knowledge of integrati...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented social media manager to elevate our brand's presence across Facebook, Instagram, YouTube, and WhatsApp groups. My main goal is to increase our brand awareness. To achieve this, I need someone who is capable of both crafting engaging content and efficiently scheduling these posts. **Skills and Experience Required:** - Proficient in managing Facebook, Instagram, YouTube, and WhatsApp groups. - Expertise in content creation that resonates with our audience. - Ability to plan and schedule content to maximize engagement. - Creative thinking to innovate ways to increase brand visibility. - Strong understanding of each platform's unique dynamics and audience preferences. **Responsibilities:** - Create appealing content tailored to our brand voice...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a streamlined, web-based tool designed to enhance the efficiency and ease of managing my Ubuntu servers. This tool would play a key role in handling various server tasks, monitoring, and scheduling, tailored specifically to my operational needs. Php or java for web and c++/golang/python for plugin on ubuntu. **Key Features Required:** - **Start/Stop Server Jobs:** Ability to initiate or halt server jobs on demand. - **Monitor Server Performance:** Real-time monitoring to ensure optimal server performance. - **Schedule Job Execution:** Set specific times for jobs to run automatically. - **Job Status Tracking:** Continuous updates on the status of each server job. **Frequency of Updates:** - The tool must be capable of checking and updating the status o...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Dynamic Social Media Wizard 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Facebook and LinkedIn to engage with the audience and expand our digital footprint. - Undertake detailed market research to identify emerging trends and opportunities within our industry. This insight will inform our strategic planning and marketing efforts. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in managing business accounts on Facebook and LinkedIn, including content creation, scheduling, and interaction with followers. - Strong background in conducting comprehensive market research, with the ability to distill findings into actionable insights. - Excellent organizational skills - Ability to work independently, prioritize tasks, and manage time effectively to meet deadlines. This role is pivotal in ensuring that our social media channels are a reflection of our...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Professional Website Management and App Development LAMP Stack -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...features such as: 1. User authentication and registration and sitters register their own accounts with separate dashboards based on member type 2. Integration with third-party APIs currently integrate with Mailgun for emails, Vonage for text alerts and for payment processing to name a few 3. Appointment scheduling functionality current system is built in-house to manage scheduling for families based on our sitter availability and other restrictions 4. A system for client account management manage their own accounts - sitters, members, admins The current user site is dated and uses primarily procedural programming in the backend and a Bootstrap framework for the front. We have an immediate need to add a list

  $7911 (Avg Bid)
  $7911 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Trophy icon Real Helper Event Banner-Needed ASAP 1 วัน left

  ...such as color schemes and key messaging, to create cohesive and impactful designs. **Attention to Detail:** Given the specific size and color requirements, attention to detail is paramount to ensure the final product meets our expectations. **Feedback Incorporation:** We value a collaborative process and require someone open to feedback and revisions to arrive at the best possible outcome. This project is an excellent opportunity for a freelancer who excels in creating professional and eye-catching marketing materials. By working closely with our team, you'll play a crucial role in our rebranding effort, helping us present our business in the best possible light during upcoming events. ** Wording:** We are providing some examples of verbiage we like, it can be modified as ...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...an app for me. This project necessitates a skillful developer with a keen attention to detail. Ideally, I want the application to be colorful and playful to ensure user-friendly engagement. The app must be available on iOS and Android platforms only. Key Features: * Appointment Scheduling - allows users to book, modify, or cancel appointments with ease. * Health Records Management - Allowing users to keep track of their medical records. * Prescription Management - Letting users manage their medications, refill reminders and more. Desired Skills and Experience: * Proficient in iOS and Android app development. * Experience with healthcare app development. * Knowledgeable about India’s UNIFIED HEALTH INTERFACE. * Proven track record in integrating appointment sched...

  $2725 (Avg Bid)
  $2725 การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Appointment Setter and Cold Caller -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a dynamic media agency dedicated to crafting exceptional web design solutions for local businesses and professionals. We're on the hunt for a proactive and efficient Appointment Setter to join our team. Your primary mission will be to fuel our sales pipeline by scheduling calls with potential clients. Cold calling will be the driving force behind our sales team's opportunities to present our innovative web design services. Key Responsibilities: Research to identify potential leads that could benefit from our web design services. Engage in meaningful conversations with prospects to understand their needs and assess their fit for our services. Schedule appointments between potential clients and our sales team, ensuring a seamless handoff. Maintain accurate records of...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...potential properties for acquisition, including analyzing market trends and property data. 3. Marketing Assistance: Assist with marketing efforts to attract potential buyers and sellers, including creating marketing materials, managing social media accounts, and coordinating advertising campaigns. 4. Transaction Coordination: Coordinate the logistics of property transactions, including scheduling property viewings, arranging inspections, and facilitating communication between buyers, sellers, and other parties involved in the transaction. 5. Database Management: Maintain accurate records of properties, leads, and transactions in our database, ensuring data integrity and organization. 6. Customer Service: Provide excellent customer service to clients, addressing inquir...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Dispatcher for Appliance Repair Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a dedicated and efficient remote dispatcher to join our appliance repair company based in Toronto, Canada. The ideal candidate will be responsible for answering calls, scheduling jobs, managing technicians, and sourcing parts as needed(some other tasks when there will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for clear communication. The candidate should be capable of swiftly adapting to new information and processes. Prior experience in a similar role is preferred but not mandatory. This role requires someone who is organized, detail-oriented, and committed to providing excellent customer service. MUST HAVE HEADPHONE,PC We pay 3 CAD per hour MON-SATURDAY 8-10 hours per day!

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Mautic-Acuity Integration Guru 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Description: Marketing Automation Specialist Are you a tech-savvy and detail-oriented individual with a passion for marketing automation? We're seeking a skilled Marketing Automation Specialist. In this role, you will be responsible for managing the transition of leads from our security scheduling system to Mautic and creating strategic automation flows based on the attached flowchart. Key Responsibilities: 1. Lead Transition: • Efficiently transfer leads from our security scheduling system into the Mautic marketing automation platform. 2. Database Management: • Maintain a clean and organized database within Mautic, ensuring accurate and up-to-date lead information. 3. Automation Flowchart Implementation: • Utilize the attached flowchart to cre...

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  This project is an offer for the following: • Expertly Crafted Graphics: 2 posts per week • Engaging Content and Strategic Hashtags: Included • Advanced Scheduling: Ensure systematic posting • Story Conversion: Resize 2 posts weekly for Stories • Reel Creation: 2 reels per month

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Dispatcher for Appliance Repair Service! -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a dedicated and efficient remote dispatcher to join our appliance repair company based in Toronto, Canada. The ideal candidate will be responsible for answering calls, scheduling jobs, managing technicians, and sourcing parts as needed(some other tasks when there will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for clear communication. The candidate should be capable of swiftly adapting to new information and processes. Prior experience in a similar role is preferred but not mandatory. This role requires someone who is organized, detail-oriented, and committed to providing excellent customer service. MUST HAVE HEADPHONE,PC We pay 3 CAD per hour MON-SATURDAY 8-10 hours per day!

  $3500 (Avg Bid)
  $3500 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Efficient Virtual Assistant Required ( budget $1/hr) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...appropriately. - **Appointment Scheduling:** Keep my calendar updated by scheduling meetings and ensuring I'm reminded of upcoming appointments. -** Task Management** **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in MS Office or Google Docs, especially Excel or Google Sheets for data-related tasks. - Strong organizational skills with an ability to prioritize tasks effectively. - Excellent communication skills, both written and verbal. - Experience with email management tools and calendar software. - Ability to work independently with minimal supervision. - Attention to detail is critical, especially for data entry tasks. - Previous experience as a virtual assistant would be a plus, particularly in roles that involved managing emails and data. This project de...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  117 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน project scheduling ชั้นนำ