ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 public relations งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> analogy({ ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Expert UI/UX Designer Needed for Dual Platforms 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a skilled UI/UX designer for an ongoing collaboration. This task entails designing interfaces for both web and mobile applications. The style of design preferred should breathe creativity, as this is expected to drive increased sales, boost user engagement and significantly amplify brand credibility. The ideal collaborator should be skilled in: - Drafting visually striking...should be skilled in: - Drafting visually striking yet functional layouts - Fortifying the brand through design elements - Transforming complex ideas into user-friendly designs - Maximizing user experience in all elements of interaction Furthermore, please share your portfolio as it would provide further clarity on your design prowess and adaptability. Looking forward to long-term impactful ...

  $151 - $453
  ปิดผนึก NDA
  $151 - $453
  21 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented and experienced UI/UX designer and app developer to bring my vision to life. This project involves the creation of a mobile app and website targeting the general public. **Responsibilities:** * Developing a mobile app and designing a website with enhancing user transactions. * Creating an interactive UI/UX design. **Skills Required:** * Proven experience in UI/UX design and app development. * Familiarity with interactive, transaction-based platforms. * Capability to effectively tailor UX to the general public. The key objective is to offer our users an interactive, transactional experience through both the app and the website.

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  NextJs Forum 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...at all, no inline styles. If you need to do, include one CSS file You are not allowed to include third party libraries without permissions **Frontend Requirements:** - Online List with counting Users / overall Users - No Attachments, No Links ( not even Textual ), no Smileys, no private Messaging - Avatar is external, please use example image - Signature comes from external - Forum is Public, Posts only ba logged in Users - Translatable with next intl ( Basic Language: English, second German ) - NextJS Base - Search function - Enable users to create and edit posts with ease. - Develop a commenting system where users can engage with each other's posts. - Sanitize Input of users, maxlength, minlength with yup - Buttons for Delete, Edit, Lock ( only for Moderato...

  $1524 (Avg Bid)
  $1524 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative and experienced UI/UX designer who can incorporate a color scheme and branding that resonates with the general public, young adults, and professionals. I'm looking for someone who can turn visions into reality, creating an intuitive, user-friendly navigation, as well as a responsive layout that works across different devices. With your design, I hope to increase user engagement, improve conversion rates, and enhance our brand image. Candidates should possess strong skills in HTML conversions and have a keen eye for contemporary design trends. Key Responsibilities: - Implement color scheme and branding strategy - Create responsive layout - Design user-friendly navigation Ideal Skills: - Expertise in UI/UX design - Proficient in HTML convers...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I need an experienced web developer to create an informational website for the general public. You will need to incorporate the given features in an accessible and user-friendly way. Key responsibilities: - Designing an easy-to-navigate website - Implementing clear and engaging content - Including a responsive contact form and news section Ideal skills: - Excellent understanding of web design and architecture - Prior experience with building informational websites - Proficiency with UI/UX design to ensure user-friendliness. Let's create a valuable information source easily accessible by everyone.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Freelance SEO Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Company: 98thPercentile Experience Level: 2-3 years About the company: 98thPercentile offers online, after-school, enrichment, and acceleration programs in Math, English (Reading & Writing), Coding, and Public Speaking for Grades K to 12 students. Our enrichment programs are designed to enhance the child’s overall academic development. Responsibilities: As a Freelance SEO Specialist, you will play a pivotal role in enhancing our digital presence. Your responsibilities will include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis. - Implementing on-page optimization strategies for improved website content and structure. - Executing effective off-page optimization through strategic link-building. - Regularly monitoring and analyzing websit...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  MERN Stack Expert for Complex Schemas 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking a proficient Senior MERN Stack Developer, with exceptional MongoDB skills, to build complex data models and schemas. Your tasks involve the management of many interrelationships and nested documents. Required skills ar...schemas. Your tasks involve the management of many interrelationships and nested documents. Required skills are: - Extensive MongoDB experience, specifically in building highly complex data models and schemas. - Be well-versed in Node.js and React.js, although priority will be given to MongoDB expertise. - Experience in handling projects well that involve high complexity data structures and relations. Previous examples of high complexity schema creation will be an added advantage. Apply only if you are comfortable with high-level data ma...

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Skill Showcase Bio 6 วัน left

  I am on the lookout for a gifted writer to craft a professional bio that will serve primarily to display my vast set of skills to the general public. With a formal and professional tone, this biography should not only reflect my professional demeanor but also be accessible and engaging to readers outside my industry. This project requires someone who can distill a diverse career and skill set into a compelling narrative, persuasively presenting me as a top-tier professional in my field. **Key Requirements:** - Exceptional writing skills, with an ability to adopt a formal and professional tone - Proven experience in creating engaging professional bios that appeal to a broad audience - Ability to communicate complex skills and experiences in an accessible manner - Creativity in highl...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Google Knowledge Graph 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert to develop a comprehensive Google Knowledge Graph that represents our company, showcasing our company details, product portfolio, and key personal profiles. This digital presence should be initially crafted using information aggregated from our social media profiles, providing a dynamic and engaging snapshot of our brand. Essential Requiremen...updates, such as Python. - Experience with SEO and digital marketing to enhance visibility. - Attention to detail and a creative approach to presenting information visually. This project is ideal for a freelancer who is not only technically skilled but also understands the importance of a brand's online presence. Your contribution will play a crucial role in how our company is perceived by the wider public an...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Stamp Needed: Small Home Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional license to review and stamp an affordable house plan to be built in Virginia. It’s MANDATORY that professional meet the following requirements: ** DPOR VA number certificate to be send to local building official to be approved. ** Professional Statement with public notary signature from a local public notary. ** Please, don’t make a bid if you NOT qualify for both. The house plans are available in PDF or DWG format.

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Italy | Chocolate Data Collection (5179836490055680) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Premise - Data for Every Decision Companies all over the world trust Premise to help them make data-driven business decisions. Our clients include Coca-Cola, Pepsico, Mondelez, Nestlé, Diageo, Unilever, Deloitte, Shell, and L’Oreal. Our Contributors report on products placed on supermarket shelves and help us know where public opinion is sitting on an important issue. Our blend of technology and global community is uniquely positioned to discover anything, anywhere, on time. For this project, we are looking for a freelancer that: - Resides in Italy - Owns a mobile phone with Android 7.0 or iOS 13.0, or higher version - Speaks fluent English - Available to collect data in a neighborhood or city - Can visit fuel stations and take photos of some products. You can earn...

  $30 - $250
  พื้นที่ ปิดผนึก NDA
  $30 - $250
  5 คำเสนอราคา
  Steeply Slope 2D EXPERT Architect Engineer for New Construction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...BUILDING A - 55' x 58' on a Steeply slope lot - SEE ATTACHMENTS :: FLOOR PLAN IS COMPLETE but (a) Window sizes not decided, once decided modify on floor plan (b) Create Foundation, Electrical, Plumbing, Elevations (in relations to land contour/slope), Section, HVAC and Roof Plan. BUILDING B - 30' X 60' Garage with small bedroom suite - SEE ATTACHMENT :: FLOOR PLAN NEEDS MINOR CHANGES (a) change position of garage doors (b) move bedroom suite from right side to left side (c) add 2 feet roof overhang (d) Modify existing or create new Foundation, Electrical, Plumbing, Elevations (in relations to land contour/slope), Section, HVAC and Roof Plan. 2. Both buildings share a driveway, show both buildings' position and driveway MUST SHOW in 2D Elevations ...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...VoiceManager; public class TextToSpeech { // kevin or kevin16 private static final String VOICENAME_kevin = "kevin16"; public static void main(String args[]) { TalkResource("This is Tokyo. FLIGHT arrival and departure information. Alpha AT 0 7 2 4 Runway in use 3 1 transition"); } public static void TalkResource(String sayText) { ("", ""); Voice voice; VoiceManager voiceManager = (); voice = (VOICENAME_kevin); (); (sayText); } } I am looking for something with few high quality voice: import ; import ; public class

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Inspiring Western Documentary Narration (Intro) Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a gifted voice over artist to deliver an inspirational, introductory narration for a 15-30 minute western heritage documentary intended for the general public. This project requires a brief introductory narration that can stir the emotions of its listeners and elevate the content of the documentary. Ideal Skills & Experience: - Exceptional skills in delivering inspirational and emotionally driven narrations - Prefer mature voice (male or female) that would appeal to audiences with an interest in western culture - Experience in voice over work for documentaries - Ability to work within our timeframe and submit the completed project promptly - Intuitive grasp of storytelling and audience engagement - A clear, articulate voice that complements the content w...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...Strong portfolio showcasing e-commerce platforms - Proficiency in design software (e.g., Adobe XD, Sketch, Figma) - Understanding of responsive design principles - Experience in A/B testing and conversion rate optimization - Knowledge of user persona creation and journey mapping **Specific Requirements:** - Analyze and understand the needs of our varied target audience, including the general public and B2B clients - Redesign our website and mobile app interfaces to improve usability and aesthetic appeal - Implement UX/UI best practices to enhance customer journey flow and increase engagement - Provide strategic recommendations for content and feature enhancements to support the project’s goals - Work collaboratively with our development team to ensure accurate, high-quali...

  $2015 (Avg Bid)
  $2015 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Python Trading Bot for Solana Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and be able to snipe trades immediately within seconds * Anti-Rug features * Count down timer detection: The bot waits for the count down timer to finish before sending the transaction * Customized priority fee: You can customize the priority fee in order to get transactions confirmed faster. * Telegram scrapping: The bot can automatically pick the Token address from DMs and channels/groups both public or private. It also supports links. * WSOL Sniping: Snipe using WSOL instead of normal SOL to accelerate your snipes. Wrap and unwrap WSOL from the same interface. * Take profit / Stop loss / Trailing / Timers: Automate the selling based on multiple strategies. You can also execute keyboard commands to force sell. * Spam buys: Send multiple parallel transactions before the timer en...

  $20 - $165
  ปิดผนึก
  $20 - $165
  3 คำเสนอราคา
  Elevate Health Awareness 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm embarking on a mission to amplify health awareness among the general public through a compelling and informative article. My vision is to craft a piece that resonates deeply, inciting not just thought but actionable change. Here's what I'm looking for: - **Target Newspapers:** While the question regarding specific newspaper preferences was skipped, I'm open to recommendations. Ideally, I seek broad reach, encompassing national, local, or specialized health newspapers that align with our goal. The aim is to cast a wide net, making the article as accessible as possible to the general public. - **Audience:** The content is meticulously tailored for the general public. It's imperative that the tone is engaging, informative, yet easily digesti...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Dynamic Airtable Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...freelancer to enhance my website with sophisticated Airtable integrations that cater to the general public. The goal is to display data in an engaging and interactive manner, requiring specific formatting features and capabilities. **Core Requirements:** - **Dynamic Filtering:** Create an interface where the displayed data can adapt to user input or selections, providing a highly interactive experience. - **Conditional Formatting:** Implement rules that change the appearance of the data (such as color coding) based on its content, making it easier for users to understand patterns and outliers at a glance. **Purpose & Audience:** - The primary aim is to display data to the general public. Hence, the solution needs to be intuitive, user-friendly, and accessible ...

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Pure Water, Pure Future 6 วัน left

  ...innovative project centered around the development of cutting-edge filtration methods aimed squarely at purifying water. My mission is to make this advanced technology understandable and accessible to the general public, ensuring everyone has the opportunity to learn about and benefit from clean water solutions. **What I Need:** - Expertise in water filtration technology, specifically focusing on the latest methods that can revolutionize the way we purify water at scale. - Ability to translate complex scientific principles into digestible content that can captivate and educate the general public. - Experience in research and development within the environmental science field, particularly in projects aimed at creating sustainable and efficient solutions for water purifica...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...knowledge to those struggling or wishing to learn more in an easy-to-understand format. Requirements: - Strong background in content writing and proofreading with a focus on mental health topics. - Ability to research and synthesize complex information into accessible and engaging content. - Professional experience in writing comprehensive, informative literature aimed at educating the general public. - Sensitivity and understanding of mental health issues, using a tone that is compassionate and respectful. - Excellent command of the English language, with a knack for clear and coherent writing. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in writing or editing books, particularly in the mental health sector. - A portfolio showcasing published works, especially non-fict...

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  ...named Megamenu with a prop named items which data (nested js object) to be passed is similar to text file attached. - must implemented as a stand alone component in scr/components/ with scoped css (css, sass, less, etc.) and pure javascript, with no external dependencies or javascript/css libraries. (except for font icon css/library) - must not require to link any js or css file in public/ or any other file, every thing must stay in component file located in scr/components/ - must not require to call any code or add anything to mounted() or computed() functions in scr/components/ - must support router-link or regular a html tag depending on items prop passed, if isRouterLink is set true, then it's router-link otherwise it's regular a tag - attention

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional who can facilitate the improvement of my public speaking skills, particularly for hosting meetings. This role will focus on: - Strengthening my public speaking skills. - Simulation of meeting scenarios for practice. - Providing feedback and techniques for effective communication. Ideal candidates will have significant experience in coaching public speaking and communication skills.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...actuellement sur la première page des résultats des moteurs de recherche pour seulement une petite partie de notre offre, et nous sommes impatients de consolider la position de nos clients. **Objectifs clés:** - Améliorer le nombre de visiteurs qualifiés - Améliorer le taux de conversion **Domaines d'amélioration:** - Rendre le site plus attrayant à la fois pour les moteurs de recherche et pour notre public. - SEO hors page: Des stratégies pour construire des liens de retour de haute qualité sont nécessaires pour améliorer l'autorité et la visibilité de notre site. **Compétences et expérience souhaitées:** - Expérience prouvée dans l&#...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Dynamic Flutter Android App Dev 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...innovative approach to delivering custom updates to users. Collaboration, innovation, and attention to detail are key to making this project a success. Login Screen UI Design & Login ---- Location Sales Api -- List Sales -- Show all Sales Shipping Status --- 1) Ordered 2) Packed 3) Shipped 4) Delivered 5) Cancelled Here from our end all the apis are ready we just need connectivity and frontend

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Help me find Accountants for hire in South Florida 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am recruiting semi jr public Accountants for hire at Accounting firm in St Petersburg, FL. Willing to pay for whoever can find for me.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...eye for our mother, who has lost sight in one. "Our friend is the strongest, most self-reliant person we know and an amazing mother." "She's already making so much progress and is determined to get out of hospital as quickly as possible." During the manhunt, which included a £20,000 reward for information leading to Ezedi's arrest, the Met received 500 calls with information on him. "The public support for our investigation was overwhelming and every piece of information provided was followed up," said Cdr. Savell in a statement thanking those individuals. A deserted vehicle on Lessar Avenue Ezedi, a resident of the Newcastle region, is accused of hurting his ex-partner's two little children on January 31 in Clapham by...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Info-Centric WordPress Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert web developer experienced in WordPress to design an informational website, aimed at the general public. The objective is creating an easily navigable platform where relevant and comprehensive information can be found quickly. Key Features: - Integration of a functional contact form and powerful search functionality. - A user-friendly interface for the general public. - Optimized for speed and performance. Ideal freelancer: - Proven experience in WordPress website development, specifically for information-focused websites. - Strong knowledge in UI/UX to ensure the website is user-friendly and intuitive. - Experience with creating and integrating contact forms and search functionality to WordPress sites. - Ability to deliver a project efficientl...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา
  Docker Implementation for Ubuntu Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...some Dockers using official repos as below. We also need some IPs whitelisted to be able to access Ubuntu/ Dockers. 1) Jasmin SMS () 2) RabbitMQ 3) Redisub 4) MySQL 5) PHP (Laravel). Jasmin needs RabbitMQ and Redis connectivity. PHP Docker needs - HTTP access to Jasmin via domain/ local IP - PHP needs to have a domain configured for public access (it will host a web app) - connectivity to MySQL docker. Other than setup, we also need the process and configurations documented in case we need to make changes later as well for maintenance. Document is must have - infact we may ask for it to be done first. We can setup dockers ourself but not at an expert level. Please explain in your bid that you do are an expert in dockers :)

  $50 - $100
  ปิดผนึก
  $50 - $100
  12 คำเสนอราคา
  Enlighten: ADHD Treatments Unveiled 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Studies **Ideal Skills for the Freelancer:** - Strong background in psychology or medical science, preferably with expertise in ADHD - Proficient in research to substantiate discussions around each treatment modality - Ability to write in an engaging, clear, and accessible manner for adults without medical backgrounds - Experience in writing scientific content that's digestible to the general public - Competence in navigating the ambiguity around medication as a treatment, providing a balanced view **Freelancer's Task:** - To craft a manuscript that's informative, engaging, and empowering, turning the ambiguity around medication into an enlightening discussion rather than a definitive stance. The objective is to offer a wide lens on ADHD treatments, allowing read...

  $2334 (Avg Bid)
  $2334 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...It should be easy to copy a template of a reservation system for new hotels or schools. Email is used for messages A hotel with add room descriptions in the same way that a school will add course descriptions. Payment Gateways, will be using PayPal, Stripe, Credit/Debit Cards I provide code from places like CodeCanyon Deliveriy is to the public server, before milestone release. Working prototype in 21 days, corrections in 7 days. I will book a public server and provide access details. Please use code from an existing site like this and for the hotel/school, like this A hotel with add room descriptions in the same way that a school will add course descriptions. **Key Requirements:**

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  194 คำเสนอราคา
  Engaging Weather App for iOS/Android 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am keen on developing a compelling weather forecasting app for both iOS and Android platforms. It is aimed to serve the general public, outdoor enthusiasts and travelers with accurate, location-based weather updates on an hourly basis. Forecasts are to include weather alerts to help app users stay prepared in real-time. A major concern is that the app design should be simple and clean, ensuring an efficient user experience. Key Features: - Location-based weather forecasting - Hourly weather updates - Real-time weather alerts - Languages choose (ARABIC, ENGLISH, HEBREW) Ideal Skills & Experience: - Expertise in iOS and Android app development - Experience in creating weather or geolocation-based software - Strong understanding of design aesthetics aligning with a simple a...

  $834 (Avg Bid)
  $834 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled freelancer to spearhead our campaign for building 200 backlinks on websites with a domain authority (DA) of 80 or above. Our end goal is threefold - to augment our website traffic, elevate our search engine rankings, and ameliorate our online visibility. The target audience for our website is the general public, and our content primarily revolves around service descriptions. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful backlink building - Deep understanding of SEO best practices - Experience in generating links from high-DA websites - Familiarity with various link building techniques - Ability to research and target relevant websites for backlinking - Proficiency in tools such as Ahrefs, SEMrush, or similar for DA verification and backlink trac...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented web developer or a development team to create a robust campaign website focused on achieving three primary goals: raising awareness about our cause, collecting donations to support it, and providing timely updates to our stakeholders. Our target audience encompasses the general public, potential donors and supporters, as well as media and press representatives. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and experience with CMS platforms. - Strong background in designing and developing e-commerce functionality for donation collection. - Experience in creating engaging and informative content, tailored to a diverse audience. - Expertise in SEO and social media integration to maximize reach and vis...

  $2796 (Avg Bid)
  $2796 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Client Relations agency project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm embarking on an exciting journey and require a dynamic Business Development Manager to play a crucial role in the freelance space. With the aim to revolutionize the way we perceive and manage freelancing projects, I'm offering a lucrative opportunity to join my venture with a 5% revenue share. If you have a knack for spotting golden opportunities, a charm in building lasting client relationships, and a strategist mind to propel sales forward, this is your platform to shine. **Key Responsibilities:** - **New Opportunities**: Agile identification and pursuit of fresh business prospects in the freelance industry. - **Relationship Building**: Cultivating strong, enduring relationships with a diverse client base, from individuals dreaming big, to small businesses thriving for...

  $7791 (Avg Bid)
  $7791 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented and passionate blogger to bring the latest in technology and artificial intelligence news to a wide audience. Our blog aims to demystify the fast-evolving world of tech, making it accessible and engaging to everyone from the curious layperson to the enthus...artificial intelligence, with the ability to translate this knowledge into captivating content. - Experience with SEO to enhance article visibility and reach is preferable but not required. - Ability to work independently and adhere to a daily publishing schedule. Whether you're a tech enthusiast with a knack for storytelling or a seasoned writer passionate about demystifying technology for the general public, we'd love to hear from you. Join us in making technology trends accessible and ex...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled geospatial analyst to create comprehensive GIS maps of the entire Knightsbridge area. My goal is to have detailed maps incorporating various critical and environmental aspects to aid in urban planning and public awareness projects. **Requirements:** - **Building Outlines**: Include all buildings in clear detail to help in understanding the urban layout. - **Streets and Roads**: Map all streets and roads to facilitate navigation and planning. - **Air Quality Analysis**: Perform detailed air quality analysis across Knightsbridge. This should highlight areas of concern and potential sources of pollution. - **Flood Risk Modeling**: Develop flood risk models to identify vulnerable areas. This information is crucial for emergency planning and infrastructure im...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient video editor to help create a high-quality marketing video. The primary purpose of the video is to engage the general public, so I need a captivating final product. Key Aspects: - The video's style should lean more into the documentary side, smoothly tying together narratives and facts in a visually pleasing way. Ideal Candidate: - Experience in marketing video production. - Proficiency in documentary-style video editing. - Understanding of how to create an engaging video for the general public. - Excellent storytelling abilities and a keen eye for detail. In your bid, please include details about your previous marketing video projects, particularly those in a documentary style. This will help me assess whether your style aligns wi...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm currently looking to enhance my PR agency's capabilities in managing and improving public perception across various sectors. We are in the market for Public Relation Executives with experience in technology, healthcare, and finance industries. Our main goal is to effectively manage public perception, ensuring our clients maintain a positive image in all circumstances. **Key Requirements:** - **Industry Knowledge:** Deep understanding of technology, healthcare, and/or finance sectors. Familiarity with specific challenges and opportunities in these industries is essential. - **Media Relations:** Proven track record in media relations, including building and maintaining relationships with journalists, bloggers, and influencers. You should ...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...experience in e-commerce and dropshipping models. **Essential Services Required:** - **Business Setup:** Expert guidance on the optimal structure for my dropshipping business. - **Form Filing:** Complete handling of necessary paperwork for business registration and operational setup. - **Dropshipping Expertise:** Advisory on the best practices for dropshipping in Germany, including supplier relations. - **Tax Registration:** Assistance with registering for taxes and understanding the German tax system regarding e-commerce. - **Legal Compliance:** Ensuring my business adheres to German legal standards, particularly in areas affecting dropshipping. **Additional Needs:** - Guidance on import/export regulations relevant to dropshipping. - Assistance with accounting/bookkeeping to...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Take Photos and Videos of advertisements in public spaces

  $200 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Take Photos and Videos of advertisements in public spaces

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  Tomar fotos y video de publicidades en la via publica. Take Photos and Videos of advertisements in public spaces

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Ethical Cyber Security Unveiled 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented writer to craft an engaging essay focused on the ethical concerns in cybersecurity. This piece is aimed at enlightening the general public, breaking down the complexity of the topic into digestible information without a decided stance. Here's what I'm looking for: **Key Objectives:** - To demystify cyber security ethics for a non-expert audience - Present current ethical challenges in the realm of cyber security - Illuminate the importance of ethical practices in safeguarding digital lives **Ideal Skills and Experience:** - Exceptional writing and research skills, with the ability to translate complex ideas into easy-to-understand concepts - A background in cyber security, ethics, or related fields - Prior experience in writing...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Excel VBA specialist to create an easy-to-use workbook for data entry and validation purposes. This application will require the following features: - The ability to enter random rosters - Setting of pay parameters including different percent premiums for various shifts, such as afternoon (15% loading), night, Saturday, Sunday, Overtime and Public Holidays - Automated calculation of payroll based on the defined parameters and the entered roster The perfect candidate will have a solid understanding of Excel VBA programming, especially in creating automated calculations and formulas, as well as report generation. Familiarity with payroll calculations would be a great plus. This is a straightforward project for an adept Excel VBA coder. I look forward to seeing...

  $1364 (Avg Bid)
  $1364 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I require an Excel Workbook that can support a wide range of rosters involving various pay parameters. The Workbook should allow for the input of any given roster, and automate the assessments of pay based on a variety of specifics: - Premiums associated with hours of work which include daytime shifts, night shifts, weekends and public holidays. - Calculation of pay parameters such as the hourly rate, overtime rate, and special shift percentages ( afternoon, night and weekend loadings). The ideal freelancer for this task should possess a high level of competency in Excel, particularly in the areas of advanced VBA programming, functions and calculations. An attention to detail is imperative to ensure all factors of the pay parameters are applied correctly and implemented accuratel...

  $1303 (Avg Bid)
  $1303 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I...designed to not only raise awareness for my cause, but also to generate financial contributions. - Campaign Objectives: - Develop a compelling narrative to attract financial contributions. - Implement a strategic campaign plan to raise awareness. - Ideal Candidate Skills & Experience: - Prior experience with fundraising campaigns. - An understanding of successful strategies to raise public awareness. - Be creative, flexible and adaptive to implement changes for maximizing the campaign impact. The focus of this campaign is to accept financial contributions only, guaranteeing a streamlined process for donors. I believe in the potential of this one-month campaign to have a resounding impact. If you possess the skills and dedication for this project, I encoura...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  freelancer Needed with paypal account -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ensuring a smooth and effective user journey. - Enhance the overall user experience of the website, making it more engaging and accessible. - Upgrade website functionality, incorporating modern features that add value to user interactions. **Target Audience:** - While specifics weren't provided, a successful freelancer will have the insight to engage a broad spectrum of clients, from the general public and young adults to corporate entities. **Skills and Experience:** - **Web Design:** A keen eye for modern, user-friendly design principles that appeal to a wide audience. - **Graphic Design:** Ability to create compelling visuals that resonate with various target markets. - **Content Writing:** Craft engaging, persuasive, and informative content suited for diverse cohorts. ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  freelancer Needed with paypal account 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ensuring a smooth and effective user journey. - Enhance the overall user experience of the website, making it more engaging and accessible. - Upgrade website functionality, incorporating modern features that add value to user interactions. **Target Audience:** - While specifics weren't provided, a successful freelancer will have the insight to engage a broad spectrum of clients, from the general public and young adults to corporate entities. **Skills and Experience:** - **Web Design:** A keen eye for modern, user-friendly design principles that appeal to a wide audience. - **Graphic Design:** Ability to create compelling visuals that resonate with various target markets. - **Content Writing:** Craft engaging, persuasive, and informative content suited for diverse cohorts. ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  USA freelancer Needed for 5 mint tasks 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ensuring a smooth and effective user journey. - Enhance the overall user experience of the website, making it more engaging and accessible. - Upgrade website functionality, incorporating modern features that add value to user interactions. **Target Audience:** - While specifics weren't provided, a successful freelancer will have the insight to engage a broad spectrum of clients, from the general public and young adults to corporate entities. **Skills and Experience:** - **Web Design:** A keen eye for modern, user-friendly design principles that appeal to a wide audience. - **Graphic Design:** Ability to create compelling visuals that resonate with various target markets. - **Content Writing:** Craft engaging, persuasive, and informative content suited for diverse cohorts. ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน public relations ชั้นนำ