ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 public relations งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> analogy({ ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Innovative Online Services Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented full-stack developer who is highly proficient in React, , and other relevant technologies. - The main purpose of the website ...proficient in React, , and other relevant technologies. - The main purpose of the website will be to provide a range of online services to the general public. - The target audience for the website is the general public, so I need the design to be user-friendly and accessible to individuals with varying levels of tech-savviness. Ideal skills and experience: - Expertise in React and - Previous experience with developing online service platforms - Proficiency in creating user-friendly interfaces - Strong understanding of web security and data protection - Prior experience in developing websites for the general pub...

  $1122 (Avg Bid)
  NDA
  $1122 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled astronomer to join our resort in Indonesia for one month. The ideally qualified person for this role will have: - A strong background in astronomy - Proven experience in stargazing and educating the public - Exceptional skills in planetary observations and sky mapping explanations The hired astronomer will be tasked with providing our guests with engaging experiences under the stars. They will guide our guests through planetary observations and explain sky mapping. It will be part-time work for a month, granting our guests unique experiences during their stays. If you are passionate about spreading knowledge of the cosmos, we would love to hear from you.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a freelancer who can provide me with the data of Indian lawyers dealing with property matters or loss of share certificates. This data will be used for the purpose of publishing public notices. Key Requirements: - Collect the data of Indian lawyers - Focus on lawyers who deal with property matters Specifics of Data Required: - Name of the lawyer - Contact information Quantity: - I require data for approximately 100-500 lawyers. Ideal Freelancer: - Experience with data collection - Familiarity with the Indian legal system - Prior experience in handling data related to the legal field, especially property matters, would be an added advantage. Note: Please only apply if you can commit to providing accurate and up-to-date data.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Mobile app and web developer needed 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - loo...we dont mind if u are just a small team. as long as responsibility, work hard, fast respond and quality. 05. Respond message to your client even after working hour, sat or sun & public holiday 06. we only deal with team with fast respond, quality, friendly, good attitude & responsibility 07. prepare daily update in googlesheet 08. in some discussion will go by zoom & will request permission from freelancer before project start 09. reasonable new features charge and willing to accept minor features request by client even not status earlier. 10. Reply message to your client even after working hour, weekend even public holiday. Issue will happen anytime. 11. First priority respond time! Note: Please make sure u agreed & fulfill above requirements and are...

  $1223 (Avg Bid)
  $1223 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Mobile App project looking for developer 1 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - loo...we dont mind if u are just a small team. as long as responsibility, work hard, fast respond and quality. 05. Respond message to your client even after working hour, sat or sun & public holiday 06. we only deal with team with fast respond, quality, friendly, good attitude & responsibility 07. prepare daily update in googlesheet 08. in some discussion will go by zoom & will request permission from freelancer before project start 09. reasonable new features charge and willing to accept minor features request by client even not status earlier. 10. Reply message to your client even after working hour, weekend even public holiday. Issue will happen anytime. 11. First priority respond time! Note: Please make sure u agreed & fulfill above requirements and are...

  $2216 (Avg Bid)
  $2216 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...:Accroître la visibilité et l'adoption d'une nouvelle application mobile de gestion de tâches auprès de la cible principale des professionnels occupés. Étapes Clés du Projet : 1. Analyse du Marché et de la Concurrence : - Évaluer le paysage concurrentiel des applications de gestion de tâches. - Identifier les tendances du marché et les comportements des consommateurs. 2. Définition du Public Cible - Segmenter les utilisateurs potentiels en fonction des besoins et des préférences. - Créer des personas détaillés pour guider la stratégie de marketing. 3. Développement de la Marque et Positionnement Créer une id...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Overview: Prestige Pro LLC is seeking an experienced and dedicated Gospel Service Pianist and Organist to facilitate and enhance the communal, public worship life of our assembly or congregation. The ideal candidate will have a deep passion for religious music and the ability to play both by ear and sheet music. This role is essential in promoting full and active participation of the congregation through high-quality musical experiences. Key Responsibilities: Worship Facilitation: Lead and accompany the congregation in worship services, ensuring the music enhances the worship experience. Music Selection: Collaborate with religious denomination leaders to select appropriate music that aligns with contemporary, gospel, Pentecostal, traditional, hymnic, choral, contemporary Christian,...

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  MajorCollabs.com Backend Database and Functionality 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Posting and Search: Users should be able to post new projects and search for existing ones with ease. - Messaging System: An integrated messaging system for users to communicate effectively. - Audio Player Functionality: Ability to play audio files within the platform. - User Permission Management: Different user roles and permissions should be managed effectively. - User Public Profile Page Creation: Users should have public profiles that can be viewed by others. - User Login Dashboard and Website Integration: A user-friendly dashboard that integrates seamlessly with the website. - Admin Panel Creation: An admin panel to manage the entire platform. Payment Options: - Paypal Payments: Users should be able to make payments using their Paypal accounts. - Escrow Payment Syst...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  42 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive review...Key points: - **Content Accuracy**: The primary objective of the review is to ensure that the musical content within the PDF is accurate and suitable for a general audience. - **Feedback Level**: I'd prefer a detailed analysis with specific examples. This will help me understand the reviewer's perspective and make any necessary changes. - **Intended Audience**: The PDF is intended for the general public, so the reviewer should approach the feedback with this in mind. Ideal candidates for this project should: - Have a background in music, music theory, or music notation. - Be able to provide detailed, constructive feedback. - Have experience working with musical documents and understanding of how to make them accessible and accu...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgent Nutrition and Fitness Paper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professi...the topics of nutrition and fitness, aimed at the general public. Key Requirements: - A deep understanding and expertise in both nutrition and fitness. - Ability to communicate complex information in an engaging and easy-to-understand manner. - Awareness of the latest trends, research, and best practices in nutrition and fitness. - Experience in writing for a non-specialist audience, with a focus on clarity, conciseness, and practicality. The project has an urgent deadline, so prompt completion is crucial. Ideal Candidate: - A nutritionist, dietitian, or fitness expert with writing experience. - A health and wellness blogger or journalist who can simplify complex concepts. - A researcher with a profound understanding of public health and scien...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  React Native Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a talented React Native developer to create an information sharing a...- **Push Notifications:** We want to keep our users engaged and informed with timely updates. - **Offline Functionality:** The application should be operable even when the user is not connected to the internet. - **Caller Identification:** An additional feature we are looking to implement to enhance user experience. The primary purpose of the app is to facilitate information sharing among the public. Ideal skills and experience: - Proficient in React Native and JavaScript - Prior experience in developing apps with user authentication, push notifications, and offline functionality - Familiarity with caller identification integration - A portfolio of information sharing app development would be b...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with experience in creating comprehensive, engaging, and investor-orientated business plans. The main purpose of this project is to craft a business plan that will both forecast the sustainability of the upcoming venture, and be persuasive to potential investors. Ideal Skills: - Business plan writing - Financial forecasting - Investor relations The freelancer must have: - Experience in crafting business plans aimed at attracting investors - Understanding of market research, operational plan, and financial forecasting - Ability to embody innovation and technology in the business plan Ultimately, the business plan must reflect the venture's potential for sustainability and innovation, making it attractive for potential investors. Your exper...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...will be weekly check-ins, so ensure you can commit to that schedule. While knowledge of specific email outreach platforms is not required as per my provided information, flexibility and willingness to learn new software are important. Prior experience in similar roles is a plus point. Your ultimate role will be to support sales, so strong persuasive skills and a good understanding of customer relations are essential....

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Digital Transformation Government Board Game Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled board game designer to create an educational game focused on government digital transformation. The game will be targeted at adults (19+) and wil...(19+) and will primarily aim to educate players about digital government services. Key Requirements: - The game should be moderately complex with a learning curve. It is crucial that the mechanics are engaging and informative, without being overly simplistic or too difficult to grasp. Ideal Experience: - Experience in designing educational board games or games focused on government and public services would be highly beneficial. - A strong understanding of game development and knowledge of adult learning principles. Please include samples of your previous work and indicate any relevant experience in...

  $546 (Avg Bid)
  NDA
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am currently looking for a proficient Certified Public Accountant (CPA) based in Thailand to help in the incorporation of a Limited Liability Company (LLC). The industry of operation is yet to be decided. Key aspects of the job: - Local knowledge: Familiarity with Thai incorporation laws and rules with a particular focus on LLCs. - Flexibility: The exact industry of operation is to be discussed, so a versatile background would be ideal. - Experience with foreign shareholders/directors: The company will have foreign shareholders or directors, so experience in this specific area is important. Skills and Experience: - Expertise in Thai corporate Law - Background in business incorporation set up - Experience with businesses having foreign shareholders or directors. Please pr...

  $149 - $448
  $149 - $448
  0 คำเสนอราคา

  ...9:00pm Invocation: Elder Carlton Honey Jr. Welcome/Introduction of Mistress of Ceremony: Mrs. Anita Blackmon Recognition of sponsors (logos attached) Dinner is served at 6:30pm Living with Asthma: Miss Alison D. Reece Keynote Speaker: Mrs. Jacky Clark-Chisholm Whats new in Asthma: Dr. Nijra Lugogo, University of Michigan Medicine Special Remarks: AMGEN'S, Mr. Stephen Marmaras, Director, Advocacy Relations, Respiratory/Inflammation Closing Remarks: Laonis Quinn, Founder/Director Breathe Anthony J Chapman Asthma Foundation THANK YOU! Sponsors & Donors List Yurgin/ Kate Spade/Coach Ms. Lynda Mitchell Ms. Peggy Brooks Ms. Margaret Brooks AnnShauntae's Flower's & Gifts Ms. Kenya Collins Dr. Victoria Cohen Dr. Victoria Odoemelam Chipotle Ms. Mary Fallot, Easter...

  $18 (Avg Bid)
  การันตี
  English to German Legal Document Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled and experienced English to German translator to convert my personal documents into German. These documents are not sensitive and are meant for public viewing. Key requirements: - Experience: Proven experience in legal document translation - Language: Native German speaker with excellent command of English - Certification: No specific certifications required, but a background in legal translation is preferred. - Confidentiality: Basic level of confidentiality needed Please provide examples of previous legal translation work in your proposal.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm seeking a savvy sales professional to secure sponsorships for our upcoming performing arts event aimed at the general public. Key Responsibilities: - Approach potential sponsors and secure partnerships for our event - Develop and execute sales strategies to achieve sponsorship targets - Represent our event professionally in all sponsorship negotiations - Ensure our sponsors receive the agreed benefits and recognition Ideal Skills & Experience: - Strong background in sales, preferably with a focus on securing sponsorships - Proven track record of meeting or exceeding sales targets - Excellent communication and negotiation skills - Knowledge of the performing arts sector is a plus REQUIRED SKILLS … Investment… Business Strategy Lead Generation B2B Marketin...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PR for publication in Digital Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title: PR for publication in Digital Media Target Audience: - Consumers Publication Type: - All available digital media options Coverage Type: - Public awareness Description: We are seeking a PR specialist to help us generate public awareness for our brand through publication in digital media outlets. The ideal candidate will have experience in PR and a strong understanding of the digital media landscape. Responsibilities: - Develop and execute a PR strategy to generate public awareness for our brand among consumers. - Identify and target appropriate digital media outlets for publication. - Write compelling press releases and pitch articles to journalists and editors. - Monitor and track media coverage to measure the effectiveness of the PR campaign. Skil...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Publicity for my website on news websites and magazine websites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer who can help me generate publicity for my website on news websites and magazine websites. Target Audience: - The target audience for my website is the general public. Publications: - I do not have any specific publications in mind, but I am open to suggestions from the freelancer. Type of Publicity: - I am looking for a single article to be published about my website. Skills and Experience: - Experience in public relations and media outreach - Strong writing and communication skills - Knowledge of news websites and magazine websites - Ability to pitch and secure opportunities for website publicity Overall, I am seeking a freelancer who can help me gain exposure for my website by securing a single article on relevant news websites and...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  web application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirement is the ability to generate reports and analyze user behavior, content engagement, etc. User Roles: - Administrators: I expect the system to allow for different levels of access, with administrators having the highest authority to manage content and users. - Content Creators: These users will be responsible for creating and curating content. - General Public: The system should have a user-friendly interface for general public users to browse and engage with the content. The ideal freelancer for this project should have extensive experience in developing content management systems, particularly with a focus on user engagement and data management. Skills in UX/UI design, data analytics, and security are also highly desirable....

  $1417 (Avg Bid)
  $1417 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I need a talented writer to create an engaging radio script that informs and educates the general public. Key Project Details: - The text should be informative: The purpose of the script is to educate, so it's crucial that the content is both accurate and easy to understand. - General Audience: It's important to keep the audience in mind while writing this piece. The script should be accessible to a wide range of listeners who may not be experts in the field. - Educational Content: The script needs to be focused on sharing educational information. The goal is to make complex subjects easier to grasp for our listeners. Ideal Skills and Experience: - Strong Writing Skills: You should be able to write in a clear, engaging way that keeps listeners interested. - Experience i...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Investment Platform Video -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced video creator who can craft a short, engaging video (around 1-1.30 minutes) to help convey the benefits of our investment platform to a general audience. Key Requirements: - Video Theme: Graphical Presentation - Target Audience: General Public - Message: Benefits of using the platform Key Duties: - Take existing brand assets (logo, color, font) and incorporate these into the video - Create a visually appealing graphical presentation style video - Ensure the video is engaging and effectively communicates the benefits of our investment platform Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating graphical presentation videos - Strong understanding of creating engaging video content - Experience in creating similar videos for financial o...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a telebot that interacts with the general public. The telebot should have the following features: - Able to send automated messages - Capable of receiving and processing user input, specifically text messages The telebot will be primarily used by the general public. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Python, with a focus on Telegram API - Prior experience in developing telebots - Understanding of user input processing - Strong communication skills to ensure the telebot is user-friendly and engaging.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...Options include: (1) Division - NCAA D1, NCAA D2, NCAA D3, NAIA, JUCO, All. Would need to allow users to select 1 to many inputs. (2) Majors - see the major search box on - would like something similar only using the data in our database - start typing the major you want to search for and a list appears below - allowed to enter multiple selections (3) College Type: Public or Private - user may select one or both (4) Cost: $, $$, $$$, $$$$ (5) Enrollment Size - Small (<5,000), Midsize (5,000 - 15,000), Large (>15,000) (6) Campus Size: Small, Medium, Large - based on acre size in data base (7) Acceptance Rate: Most Selective (0 - 10%), Very Selective (10% - 25%), Selective (25% - 50%), Less Selective (50% - 75%), Not Very Selective (75% - 100%) (8) Specialty: HBCU

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา
  Comprehensive Financial Support for eCommerce 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  About Us: We are a rapidly growing eCommerce business specializing in Amazon FBA (Fulfillment by Amazon). We are dedicated to delivering high-quality products to our customers and are committed to expanding our presence in the online retai...accuracy, and organizational skills. Ability to manage multiple tasks and meet deadlines in a fast-paced environment. Software Knowledge: Familiarity with accounting software (e.g., QuickBooks, Xero, or similar) is preferred. Experience with Amazon Seller Central and related tools for financial tracking and reporting. Preferred Qualifications: Professional certification such as CPA (Certified Public Accountant) or CMA (Certified Management Accountant) is a plus. Experience with financial analysis and reporting in a multi-channel eCommerce en...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  Problem with a public plugin called "PagSeguro Internacional". It is a payment gateway. However, it has problems with the fields, on my website I only use cell phone number and email. While the plugin requires: "Street invalid. Number invalid. Neighborhood invalid. Zip-code invalid. City invalid. State invalid." I enabled the "Street", "Zip-code", "City", "State". Since they are the only ones that can be enabled. However, I still get the error: Number invalid. Neighborhood invalid. Attached is the file responsible for these requests:

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...Network with industry leaders and influencers Establish yourself as a thought leader in your field Share your expertise and inspire others Increase your brand's credibility and reach Unlock new career opportunities through speaking Women Empowerment UK’s No.1 Consultant for Empowering over 1000 Women Business Leaders to Speak on Stage in the UK and Internationally Transform your confidence and public speaking skills Gain opportunities to speak at prestigious events Access tailored coaching and mentorship Expand your professional network Enhance your personal and professional brand Unlock new business opportunities Inspire and motivate others with your story Receive ongoing support and resources Develop leadership skills and personal growth Achieve your full potentia...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Full-process eBay Seller Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of an experienced eBay seller to manage the entire process of selling a range of clothing, accessories and home & garden items on eBay. The role would include everything from listing the products to responding to customer inquiries and managing the shipping process. The stock consists of approximately 50 to 100 items. Proficiency in online sales, customer relations, product listing, and shipping logistics is a must.

  $20 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I'm looking to build links from specific list I've. You will need to create an account & link from each website, and publish the public link on the shared spreadsheet. I'll provide all information for login, emails, forward email, etc. See attached.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented web developer who can create a clean, user friendly web page. The main objective of this page is to allow the general public to effortlessly send letters to senators that request action on a problems that Refugees and Asylees have with their Travel Documents This is the workflow that user is expected to follow: - They fill the form with their name and address (see the attachement) - Based on that info the system finds out what senator the user belongs to and does the following: - Determines the email address of the senator - Puts the senator's name in the head of the letter - Puts the name of the user in the bottom of the letter (Sincerely, Sam Thomas) - The user can scroll up and down the pre-written letter (we'll provide the text) and ed...

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in business development with a strong focus on sales and marketing. The role will entail crafting and...actionable, insightful, and innovative. They ought to boost our market position and incorporate modern marketing tactics that resonate with small businesses. Ideal Skill-set and Experience: - A proven track record in business development, with a focus on sales and marketing - Previous experience engaging with small businesses - Proficient in forging strategic partnerships and enhancing customer relations - An understanding of product development will be a plus - Excellent communication and presentation skills In your bid, share your experience dealing with similar projects and your approach towards creating winning strategies. I look forward to ...

  $1128 (Avg Bid)
  $1128 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking an American native speaker with a professional voice for an online live stream event script. This individual should bring an energetic and enthusiastic tone to cater to our primary target audience - the general public. The script contains 3050 words that need to be read in a Standard American accent. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in voice-over work - Ability to convey a energetic and enthusiastic tone - Fluent speaker of standard American English - Experience with online event narration would be a plus. Please include samples of your previous work in your bid. Let's make this event engaging for our audience together.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled copywriter to help me create informative content for my website. My target audience is the general public, so I need the content to be accessible and engaging for a wide range of readers. Ideal Skills & Experience: - Proven track record in writing informative content - Understanding of different writing styles for various audiences - Ability to transform complex information into accessible content - Familiarity with SEO principles for website content would be a plus

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Streetlight Product Visualization Renderings 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...highly realistic renderings of our streetlights, based on CAD drawings. These renderings will be used for product visualization. Key Requirements: - The final renderings should be photo-realistic and able to convey the design and functionality of our streetlights effectively. - The streetlights should be shown in three different environments: urban street scenes, residential areas, and parks/public spaces. - Various lighting conditions need to be depicted, including daytime lighting, nighttime lighting and different weather conditions. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in 3D modeling and rendering, with a portfolio demonstrating high-quality product visualization. - Knowledge of lighting design and the ability to create realistic lighting effects. - Proficiency...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Integrated Marketing for Diagnostic Centre 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a marketing specialist to promote my Diagnostic Centre. Our main services are blood tests and imaging tests. The promotion should target the general public, healthcare professionals, and referring doctors. The main objectives include increasing awareness, driving patient volume, and building a strong brand reputation. Key responsibilities include: - Creating a comprehensive marketing strategy with a mix of online and offline tactics. - Implementing campaigns to reach the target audience effectively. - Analyzing results and making data-driven decisions to optimize performance. - Building partnerships with healthcare professionals and referring doctors. - Utilizing social media and other digital channels to boost brand visibility. Ideal candidates for this proj...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Need someone to handout flyers in LA 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for freelancers in LA to distribute flyers. The target audience includes college students, coffee shop customers, and bar patrons. This is a small scale project, so less than 100 flyers will be needed. I will provide the design and you'll print it. Key Responsibiliti...you'll print it. Key Responsibilities: - Distributing flyers at colleges, coffee shops, and bars in LA. - Use high-traffic areas to maximize exposure and reach the target audience. Ideal Skills: - Previous experience in flyer distribution or promotional marketing. - Knowledge of popular areas for college students, coffee shops, and bars in LA. - Excellent interpersonal skills to engage with the public and create positive brand associations. - Reliable and punctual, ensuring all flyers are...

  $100 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need someone to handout flyers in NYC 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for freelancers in NYC to distribute flyers. The target audience includes college students, coffee shop customers, and bar patrons. This is a small scale project, so less than 100 flyers will be needed. I will provide the design and you'll print it. Key Responsib...you'll print it. Key Responsibilities: - Distributing flyers at colleges, coffee shops, and bars in NYC. - Use high-traffic areas to maximize exposure and reach the target audience. Ideal Skills: - Previous experience in flyer distribution or promotional marketing. - Knowledge of popular areas for college students, coffee shops, and bars in NYC. - Excellent interpersonal skills to engage with the public and create positive brand associations. - Reliable and punctual, ensuring all flyers are...

  $100 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...is adept at writing news reports to expose defaming online statements in large chatrooms. It involves a major NGO refusing to address public comments by senior staff to destroy the credibility of a person trying to stop child sexual abuse. The NGO is a faith-based organisation. • Prior experience in news reporting, especially bringing issues to the attention of the public. • Proficiency in comprehensive, factual reporting to create engaging narratives and deliver balanced information. • Demonstrated expertise in pitching and distributing stories to media outlets; you should be able to garner attention with your writing. • A keen understanding of public sentiment around addressing child sexual abuse and acts to stop those who try to bring abo...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  There's a lot we can work on but there aren't specific guidelines yet. Reach out and inspire me with your skills. You can be a designer, developer or an app guru. Your audience could be anyone, from students, to business pros, to the public at large. Be ready to adapt, and let's uncover great possibilities together. Open mindedness and creative flexibility preferred.

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert in Telegram marketing to help in running a large scale direct messaging campaign. Key Points: - Target Audience: The campaign is aimed at the general public, to drive sales and conversions. - Skills Required: You should have extensive experience with Telegram marketing and previous success in running sales conversion campaigns. - Proven Strategies: I'd be interested in hearing your recommendations for how best to target the general public on Telegram, and expect you to have a solid strategy for this. If you have a successful track record in Telegram marketing and can demonstrate experience in driving sales through the platform, you're the perfect fit for this project.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm using Azure NextCloud server (V12) on a Linux (ubuntu 22.04). I'm currently facing an issue where I'm unable to access the browser UI. The UI is only accessible through the iOS app. I need a professional who can: - Review the error log: Identify ...look forward to discussing further. Error Details: Internal Server Error The server was unable to complete your request. If this happens again, please send the technical details below to the server administrator. More details can be found in the server log. Technical details Remote Address: Request ID: XcQZwp1Wm3pivJE28a4l URL: Public IP: Log txt file attached: Home Address.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Looking for online promotion services for my subreddit, mainly looking for: - Upvotes - Comments - Subscribers This project aims to enhance the visibility and reach of my subreddit to: - The general public - Reddit users passionate about specific topics The goals for this promotion are: - Boost in upvotes - Uptick in comments and discussions - Growth in subscriber numbers Ideal candidates should have experience in social media promotion, specifically on Reddit. Understanding Reddit's unique culture and knowing how to pitch content to generate more activity is crucial. A successful candidate is familiar with Reddit's rules and subreddit moderation, and has previously managed successful promotional campaigns. Tracking the success of the subreddit promotion is importan...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Residential Landscape Master Plan & 3D/2D CGI Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented landscape designer who can create a comprehensive master plan for a residential land sub-division gated community property of 91 lots, along with detailed 3D and 2D computer-generated images. Key Requirements: - The design must include elements such as garden paths, roads, public amenities, gardens, lawns, and mature trees. - A tropical design style is preferred. I will provide examples of the kind of tropical design I'm looking for. Ideal Candidate: - Proven experience in creating detailed landscape master plans. - Proficiency in 3D and 2D CGI software. - Previous experience with tropical landscape designs would be a big plus.

  $763 (Avg Bid)
  $763 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Web Developer to create an informational website designed to appeal to the general public. The site should be user-friendly, with a clear, intuitive layout. Key Features Required: - Contact Form: This is essential in allowing visitors to reach out for information, questions, and suggestions. - Subscription Service: This feature should allow visitors to sign up for routine updates or newsletters. - Discussion Forums: A platform for users to interact, discuss, and share thoughts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design with emphasis on interface and user experience. - Expertise in database management, specifically for subscription and discussion forum services. - Demonstrated ability to create intuitive, user-friendly designs. - Expe...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  In this project, my main goal is to increase brand awareness. I am seeking a digital marketing specialist skillful in creating vibrant and engaging content for website and social media promotions. Key Responsibilities: - Designing and implementing creative marketing strategies on Facebook, Instagram, and Twitter. - Crafting compelling visual and written content to captivate a general public audience. Ideal Skills: - Proven social media marketing experience and competent web designing skill. - Excellent engagement and audience growth strategy. - Solid knowledge of major social media platforms.

  $877 (Avg Bid)
  $877 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Urgent Shopify Website for Company 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a company website created urgently on the Shopify platform. The site will serve as the online face of my company, meant for the general public. Key Responsibilities: - Develop a visually appealing, responsive website that aligns with my company’s objectives. - Enable basic functions like contact forms and social media integrations. - Ensure the site is SEO-friendly for better visibility. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify platform and its tools. - Strong background in website design, particularly for a corporate audience. - Experience in creating responsive websites that are also SEO-optimized. - Excellent communication skills and ability to present detailed project proposals. Please provide detailed project proposals along with your application t...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน public relations ชั้นนำ