ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 python งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Sudoku Solver หมดเขตแล้ว left

  เขียนโปรเเกรม Sudoku ที่สามารถเเก้โจทย์ Sudoku ที่ user inputโดยไม่ใช้ library ที่เกี่ยวกับ constraint(CLD(FD) library) เขียนโดย backtracking เเละเชื่อมกับ UI โดยใช้ python

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Modelling, Simulation and Optimisation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ารับทำโปรเจคทางด้าน Modelling, Simulation and Optimisation ใช้ python code ค่ะ

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modelling, Simulation and Optimisation หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ารับทำโปรเจคทางด้าน Modelling, Simulation and Optimisation ใช้ python code ค่ะ

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Data Mining หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีจะให้ช่วยวิเคราะห์งานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แต่ทำในส่วน code python ไปบ้างแล้วนะคะ

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Advanced TradingView Analysis Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a seasoned trader, I am planning to bolster my trading strategy with an advanced Tradingview script. I require an experienced developer proficie...- Implement calculations and analyses: Moving averages, RSI (Relative strength index), Fibonacci retracement, and trendline analysis. Ideal Skills: - Expertise in PINE and Python - Familiarity with Tradingview's platform and data structure - Understanding of technical trading indicators and calculations. This project will require a strong working knowledge of financial markets and trading algorithms. The desired outcome is a reliable, high-performance script that enhances my trading decisions. Your comprehensive understanding of the mentioned tasks, along with the ability to deliver efficient code in PINE and Python, is ...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled and experienced Python Developer to join our remote team. The ideal candidate will have a strong background in Python, with expertise in Django and Flask frameworks. You will be responsible for developing and maintaining web applications, ensuring optimal performance and scalability. Key Responsibilities: - Develop and maintain web applications using Django, Flask, and Python. - Integrate frontend technologies such as JavaScript and React JS to create seamless user experiences. - Utilize Axios/AJAX for promise-based HTTP requests and manage state in React applications. - Implement Docker for application containerization and streamline deployment processes. - Deploy applications on cloud platforms like Digital Ocean, ensuring high availa...

  $1143 (Avg Bid)
  $1143 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Django-Python Tour Operator Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...just need the functionality to be implemented, using Django and Python. Key Functionalities: - Booking and Payment: Passengers should be able to search, book and make payments for their tours directly on the website. It should be integrated with reputable payment gateways to ensure smooth transactions. - The platform should have admin panel to allow users add tour packages, B2B and for our staff. - 3 types of use we should have agencies, clients, staff. - Agencies will gonna add their tours with markup modal. - Passenger Interaction: The platform should also allow passengers to interact with each other, probably through a discussion forum or chat feature. The candidate must have significant experience in Django and Python, and ideally have previous portfolio in the tr...

  $1079 (Avg Bid)
  $1079 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Python Code Finishing & Optimization multiple scripts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm seeking an experienced Python coder who can assist me in putting the finishing touches on a few of my scripts. This is an hourly based job and I have the following requirements: - Debugging and fixing any errors present in the scripts - Optimizing the scripts and improving their performance - Adding new features or functionality as per need The main purpose of these Python scripts is to execute various automation tasks. Please note that this a high-level job requiring advanced Python expertise, experience with automation tasks would be an added advantage. I have high expectations for the work to be completed properly and efficiently.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Python developer who can help with a variety of stock market related tasks. Key competencies for this job are: - Mastery in data analysis and visualization - Skills in web scraping and automation - Knowledge in machine learning and AI Specific tasks will include real-time stock data monitoring, historical stock data analysis, and portfolio management and tracking. All data will be sourced from Google Finance. Thus, having experience or familiarity with this data source would be a considerable advantage. Please submit your bids having these requirements in mind.

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Amazon Kinesis stream,Lambda Function and S3 bucket Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who help me in doing a task related to building a service to process events coming from a Kinesis stream and save them in an S3 are several transformation required before actually sending data to S3 bucket. AWS Services: Your expertise should include AWS Lambda, AWS Kinesis, and S3 bucket IAM roles etc. - Python Knowledge is also required,

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Position: Experienced Python Developer (Remote) Salary: Starting at INR 20,000 per month, increments based on experience. About the Role: I am looking for a skilled and experienced Python Developer to join our remote team. The ideal candidate will have a strong background in Python, with expertise in Django and Flask frameworks. You will be responsible for developing and maintaining web applications, ensuring optimal performance and scalability. Key Responsibilities: - Develop and maintain web applications using Django, Flask, and Python. - Integrate frontend technologies such as JavaScript and React JS to create seamless user experiences. - Utilize Axios/AJAX for promise-based HTTP requests and manage state in React applications. - Implement Docker for appli...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Engaging Python Script for Game moves 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented Python Developer to create a script that would be capable of suggesting the best possible moves in a game. Excellent knowledge and experience with Python is essential, and Machine Learning may be required. This project will engage your problem-solving and strategic planning abilities. It promises to be a stimulating and rewarding task. Let's create the ultimate gaming script together!

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Forex Trading Automation with Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled freelance programmer who can assist me in automating my existing Tradingview Strategy to trade Forex on Pepperstone. My strategy is functioning as desired, so there's no need for comprehensive adjustments or optimization. Key Tasks: - Establish a Python-based connection between my Tradingview Strategy and Pepperstone, my Forex broker. - There are no adjustments or fine-tuning required for the strategy. Ideal Skills: - Expertise in Python programming language. - Experience in Tradingview and Forex trading is a must. - Familiarity with Pepperstone brokerage will be highly appreciated. By undertaking this job, you'll enable effective and automated trading seamlessly on my behalf. Please ensure you have the relevant skills and experience ...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Python Script for Custom Trading Indicators 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have the pine script (tradingview script) I need to get it translated into python and calculating the same results.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm currently in the process of developing a SaaS-based platform using Python, and I'm searching for a skilled freelancer who can assist with AI and NLP development. This development phase centers on enhancing my platform's functionalities specifically for sentiment analysis and text classification. Must-Have Skills: - Proven experience in AI and NLP development - Proficiency in Python - Understanding of API Integration Tasks: - Develop AI and NLP functionalities for sentiment analysis and text classification - Integrate these functionalities into my platform via API Application Use: - The sentiment analysis and text classification functionalities will be mainly used to classify product reviews. - Another significant function will be to analyse plat...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient developer to help me enable the Meta AI Llama 2 on a Linode configuration or other configuration (not AWS) Here is what should be made: - Create and run an enterprise generative AI text system using Python language. - Build system capabilities to perform Text Summarization and Content Generation tasks. - The final solution should be integrative, meaning it must be capable of aligning well with my existing systems. Ideal Skills and Experience: - High-level command of Python language. - Hands-on experience working with AI and TensorFlow. - A portfolio proving involvement in similar projects. - Knowledge and practical experience in integrating AI systems. I look forward to receiving your detailed bid proposals, along with examples of simi...

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Real-time Crypto Portfolio Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bundle calls to respect the rate limit. Ideal Skills: - Experience with cryptocurrency API integrations (such as GeckoTerminal API, DexScreenerAPI, DexView API - any of those three) - A good understanding of cryptocurrencies and the difference between 'coin' and 'token' , price vs marketcap etc. Technical Stack: I have shared linux hosting so you can use any language that works there - PHP, Python, Node.js etc. I'm attaching a screenshot of how the data might look like. You'll notice there are three types of values 1. User provided input values 2. API gathered values 3. Calculated values (we'll perform some calculations based on values from API and user input values and populate the calculated values) Additional features: - I don't nee...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...am looking for a skilled programmer who has expertise in both C# and Python. The major goal of this project is to execute the exchange of JSON data between a C# application and an HTTP server managed by Python. As a contractor, your primary task would be to: - Construct a C# module that can effectively submit product-specific JSON strings to an HTTP server. - Develop a Python-based HTTP server capable of receiving the JSON string from the C# application, process it, and then return a result. Ideally, the resultant returned by the Python HTTP server should be in the format of JSON data that holds process result. The successful bidder should possess the following skills and experience: - Proficient in both C# and Python languages - Solid understan...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Outdoor-Bot: Autonomous Snow removal AV stack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in the process of building an autonomous robot snowblower and need expert software crafting assistance to bring this venture to life. The robot will primarily focus on small residential areas, with light snow conditions. The central tasks include: 1. **Path Planning:** Progra...**Obstacle Avoidance:** Configuring sensors to accurately identify and evade obstacles on the property. Write software for an autonomous robot snowblower to make a minimum viable product. Use a luxonis OAk-D depth camera (stereo vision with built in IMU) as the main forward facing sensor. Perform perception, localization, path planning and a cleaning routine. Code to be written in ROS / ROS 2 /python / C++ on an ubuntu platform. You will have remote access to the robot. See more details at website

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  'Python expert with YAAFE Knowledge 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has knowledge in Python and YAAFE if you are pls start your bid with YAAFE pls check this and if you can do it I will send you the VMS crederntials

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python Trading Bot for Solana Platform -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Python developer with a deep knowledge of blockchain technology and trading strategies, to develop a Python-based trading bot for me. Key Summary: * The bot needs to implement Quantitative strategies algorithms and be automated, lending to your experience with these or similar algorithms would be highly advantageous. * Compatibility must be ensured with the Solana trading platform. * Liquidity detection: The bot is able to detect when the liquidity pool is created and be able to snipe trades immediately within seconds * Anti-Rug features * Should scan contracts and filter out parameters in regards to rugs/scams like honeypots, if contract is freezable, liquidity not locked, has airdrops, mintable, liquidity exploits, etc. and filter those ...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  10 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for Python guru who specializes in data analysis with a specific focus on text data. Project requirements: - Proficient in Python coding, with emphasis on data analysis - Experience in text data handling and manipulation - Ability to aid in interpreting and unraveling insights from text data Your role will involve guidance and code development in Python for analyzing a dataset I'm currently handling. The dataset is primarily text data so experience in similar scenarios will be a benefit to your bid. I look forward to a collaboration that will enhance my skills and the project results.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled data analyst to help with tasks including data cleaning and preprocessing, data visualization and reporting, and statistical analysis. The data they will be working with is of medium size, ranging between 1GB to 10GB. Prior experience with Python, SQL, and Excel is crucial for this project. Specifically, proficiency with the Python libraries Pandas and Matplotlib is required for the analytics components of the work. This project requires both strong technical skills and a thorough understanding of data analysis methodologies.

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...an ability to design user-friendly interactive features. Additionally, the person should have a knack for detail-orientation, efficient project management, and an unwavering commitment to deliver a professional and polished product. Together, we can create a platform that meets all your data analysis workflow needs, has high functionality, and provides smooth user-interactivity. tech need: python flask for backend, JavaScript/HTML for front end, and database...

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Python developer needed for Inventory Consolidation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled Data Engineer to develop a tool capable of merging multiple CSV files into a single, comprehensive spreadsheet. We have a list of inventory from many grocery stores ..."Nutella 1L" vs. "Nutella 1 Litre"). 3) Ensure the final spreadsheet displays each store's prices for the products in separate columns, inserting a value of "0" where a product is not available in a store. 4) Incorporate product categorization features, allowing the tool to recognize and correctly group products into their respective categories. Requirements: 1) Proven experience background in Python or a similar programming language. 2) Experience with data manipulation and consolidation, especially working with CSV files. 4) Ability to work independe...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Python Scripts for ECDSA Signatures 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient Python developer to create two distinct scripts utilizing Botan 2 and Botan 3 libraries. Each script should be able to generate Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) signatures and verify them, focusing on their application in user authentication. Key Requirements: - Generation and verification of ECDSA signatures using Botan 2 and Botan 3 - Scripts should be designed for user authentication - The use of SHA-256 as the hashing algorithm for ECDSA signatures Ideal Skills: The ideal freelancer for this project will have extensive experience in Python development with proven knowledge of digital signatures, specifically ECDSA. Familiarity with Botan cryptographic library is a major requirement. They should also have a solid unders...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Python Expert for Script Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Python coder to help me fix bugs, errors and inaccurate outputs that currently plague multiple scripts that I have. Specifics: - I will provide an overview of the scripts and their intended functionality for better context. - Main issues I'm experiencing are bugs, errors and inaccuracies in outputs. - The goal is to achieve improved efficiency, enhanced functionality, and better error handling with these scripts. Ideal traits I'm looking for: - Exceptional proficiency in Python. - Excellent debugging and error handling skills. - Experienced in enhancing script efficiencies. If you have the expertise to help enhance my scripts, kindly bid. I am confident that the right professional with a solution-driven approach will effecti...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Advanced Comp Sci Theory Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Computer Science professional with special expertise in advanced theories to assist in a video shoot. Module I am looking for- Python, IT system Design, AI in Business, Machine Learning, Deep Learning, Cybersecurity and IT governance, Analytics and Business Analytics. The main purpose of this project is to elucidate complex Computer Science theories in a very technical way, specifically tailored towards specialists in the field. We aim to go in-depth, providing comprehensive insights rather than a broad overview. Your role includes, but is not limited to: - Distilling complex concepts into digestible, engaging video content. - Responding to potential questions from the audience regarding the theories explained. Ideal Skills and Experience: - Deep kno...

  $646 (Avg Bid)
  $646 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Python developer is required to deploy the project on server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a python project that is working fine on local system but now I want to deploy it on the server "pythonanywhere". Currently it is not working because of configurations, faulty installation because I dont have much experience of deployment. Write "pythonanywhere" in the start of your proposal. Please bid only if you can deploy the project successfully on the "pythonanywhere" server. Thanks.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Python expert with YAAFE Knowledge`` -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has knowledge in Python and YAAFE if you are pls start your bid with YAAFE pls check this and if you can do it I will send you the VMS crederntials

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Python expert with YAAFE Knowledge`` 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who has knowledge in Python and YAAFE if you are pls start your bid with YAAFE pls check this and if you can do it I will send you the VMS crederntials

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  CSV Aggregator to SQL and Duplicate Remover 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...questions unanswered. - First, the ideal programming language for this code is not specified, therefore I'm open to Python, Java, PHP, or whichever language you believe would be most appropriate for the task. - Second, the location of the CSV files was also left unspecified, meaning they could be located in a specific folder or scattered in different locations. Your solution should be prepared to handle either situation. - Lastly, the code's handling of duplicate data was left undetermined. It could remove all duplicates, keep only one instance of each duplicate, or merge duplicated data. This project will require: - Proficiency in one or more suitable programming languages (e.g. Python, Java, PHP) - Expertise in handling CSV files and SQL databases - A keen ey...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Creation Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking a proficient and experienced blockchain developer to undertake a cryptocurrency creation project. Key tasks include: - Development of a new cryptocurrency. - Implementation of necessary protocols and algorithms. The preferred freelancer should possess: - Proven experience in blockchain and cryptocurrency projects. - Proficiency in one or more programming languages. Expertise in C++, Python or JavaScript would be advantageous, but not essential, as this requirement is flexible. This exciting opportunity requires both technical skills and a creative approach to problem-solving. If your background and interests align with this project, please submit your proposal. 1. Order Placement: • A user (buyer) can create and submit an order with specific requirements. &bull...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Setup ERPNext for an education institution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced software engineer to setup ERPNext for an Educational Institution. The key feature I need implemented in the application is the education module. Ideal Skills: - Expertise with ERPNext - Python, Javascript - Experience in setting up SMS and payment gateways for India. - Experience in creating e-learning platforms is an added advantage

  $677 (Avg Bid)
  $677 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Python Telegram Chatbot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Python developer to design and implement a chatbot within Telegram. The main aim is to create a solution which enables automated handling of service queries. The key aspects of the project involve: - Designing a Python-based Telegram bot. - Implementing functionality to manage services-related inquiries automatically. Ideal candidates should have: - Proven experience with Python programming. - Previous experience in creating chatbots, specifically for Telegram. - A strong understanding of how to handle service-related inquiries. This project requires a developer who can deliver a seamless, automated solution to streamline our customer service process within Telegram. Your innovative, technological approach and ability to deliver prompt res...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...what shift to plan and to ensure that is not always the exact same times and from the same station to the same station for each bus. Some variance is needed, both in terms of the direction the bus is taken and between what stations. The system should somehow include this and a part of the solution should be multiple shift suggestions. Technical Requirements Open source and free programs like python are preferred. All coding needs to be set up so I will be able to run these even though I do not have any coding experience. The programs, platforms etc. should not incur additional costs. Needs to be able to import data from Excel and give an output in Excel. The final system should be able to fetch data from Excel files in a specific folder and place the outputs in Excel specified...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a skilled programmer to help me edit a Quantum PLC program. Though the programming language to be supported by the editor has not been specifically mentioned, a freelancer with a good grasp of multiple languages including C++, Python, JavaScript will have an edge. Freelancers should highlight the following in their applications: - Relevant Experience: Past experience with Quantum PLC or PLC programming in general will be highly beneficial. The Quantum PLC program editor must have the following features: - Code auto-completion: The editor should be able to predict and automatically complete lines of code to increase efficiency. - Step-by-step Debugging: A critical feature of the editor should be the ability to debug code on a step-by-step basis, finding and fixing issues a...

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Looking for React developer backend developer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...provide constructive feedback, and ensure adherence to best practices. Troubleshoot and debug issues as they arise, ensuring timely resolution. Stay up-to-date with emerging technologies and trends in software development. Qualifications: 2- 5 years of experience in full stack development, with a strong portfolio showcasing past projects. Proficiency in programming languages such as JavaScript, Python, HTML/CSS, and SQL. Extensive experience with frameworks and libraries such as React, Angular, Node.js, Flask, Django, etc. Strong understanding of databases and data modeling concepts. Demonstrated expertise in AI and ML, including experience with frameworks like TensorFlow, PyTorch, or scikit-learn. Excellent collaboration and communication skills, with the ability to work effec...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I’m looking for someone with a good grasp of Python development skills for a small-scale project. Your task will be primarily focused on file manipulation. Job Requirements: - Extensive Python knowledge. - Experience in handling file manipulation-related tasks. - Ability to write clean, efficient, and maintainable code. Specific Task: - The job involves the manipulation of files through the Python program, so prior experience in this domain will be helpful. This is a one-off project that could lead to a longer-term relationship if everything goes smoothly. I am looking forward to seeing your proposals, and don't hesitate to ask if you have any questions concerning this project!

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...design. The project involves building an informational website that includes text, images, and videos. Key Responsibilities: - Construct a website according to detailed specifications. - Provision for seamless incorporation of text, images, and videos. Ideal Skills: - Strong knowledge in front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript. - Experience in back-end development, preferably with Python, PHP, or Java. - Proficiency in web design to deliver an aesthetic and user-friendly interface. - Experience in developing informational websites is highly preferred. The ideal candidate should demonstrate a meticulous approach to quality, effective communication skills, and a knack for innovative solutions. Anticipate a collaborative alliance, with an inclination towards underst...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  AI Expert for Predictive Health Reports 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...commitment to this project will lead to the creation of predictive analysis reports based on health records datasets. Key Responsibilities: - Develop a report writer, specifically using Python. - Implement AI and machine learning algorithms to produce predictive analysis reports. - Work with health records datasets. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python (required) - Prior experience in AI and machine learning. - Familiarity with health record datasets. - Expertise in creating predictive analysis reports. This project is demanding on its technical side, requiring a high level of Python, AI, and machine learning expertise. A background in healthcare data is a plus. I look forward to your proposal. Note: I will pay 300INR For this report if this b...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Indian Daily Programming Assistant Needed - Quote Monthly 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled developer to assist me for approximately 2 hours daily, resulting in around 40-60 hours of work each month. The core tasks will include: - Programming in Excel, PowerPoint, and Outlook apps. - Scripting and automation - Data analysis and visualization The ideal candidate should be proficient in the following: - Excel, Outlook, Powerpoint automation . - Scripting and automation using Python, VBA or similar languages. - Invoice/Data entry - Analysis Please provide a quote for your expected monthly charges considering the mentioned workload when submitting your bid. Let's automize my workflow together! If you are really good in what you do, Salary is not a limit. We are looking for a talented, dedicated person. We have so many interesting projects and are willi...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...suggestions based on your experience. Whether it is integrating with Amazon and eBay for wider audience reach, or using PayPal and Stripe for financial transactions, or setting up mailing lists with Mailchimp and analyzing user data with Google Analytics, your expert guidance is highly valued. Ideal Skills & Experience: • Proficiency in various programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, or Python. • Excellent experience with e-commerce website development, preferably for businesses selling a similar volume of products. • Solid understanding of SEO principles to ensure the website ranks well on search engines. • Understanding UI/UX principles to create a seamless online shopping experience. • Familiarity with integrating third-party pla...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a problem with a Python code to EXE conversion on Windows. The compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who understands and can resolve the issues associated with this conversion, specifically: - Python code debugging - Proficiency with pyinstaller - Windows environment application deployment - Module troubleshooting and management The aim is to have a functioning EXE file derived from my Python code without error messages popping up.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...our workflow, Help Desk. Sales and CRM module, which needs modification. - Help making a customized Odoo Studio app that involves a form and integrating the submission of the data in that form to go to Google sheets and also send that submission to a 3rd party website - The selected freelancer should have significant expertise in customizing Odoo's to fit a specific need. - Thorough knowledge of Python and Odoo Framework is required to undertake this task. Therefore, the ideal freelancer should have extensive experience in the domain of Odoo customization, demonstrating a good understanding of the relations between different Odoo modules, especially Odoo Studio, Helpdesk, Sales and CRM. Setting up automations, notifications, reminders, etc.. The ability to deliver within th...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Opportunity for a Full Stack Developer in Cybersecurity Ventures 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the project he/she develops. What I Offer: Dynamic Participation: Unlike conventional roles, you'll have the unique chance to participate in the app's success, combined with the flexibility of being paid on an hourly or monthly basis, with the addition of success-based incentives. Long-term Commitment: I am looking for someone who is interested in a lasting engagement,. Tech Stack & Skills: Python, DB, Process Queuing, REST API , Linux, HTML/JS, and front-end frameworks like React or Vue. Experience in scaling web applications and managing server loads. An eye for UI design and a user-experience in web app development. Min 5 Years coding experience! A must have: Familiarity with the programming language 'TeleTubbiesScript 5.0' and its frameworks '&...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  33 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient Python developer to assist with web development tasks for an e-commerce website. Key Responsibilities: - Develop a robust and user-friendly e-commerce platform. - Implement a customer review/rating system which would be pivotal in enhancing user experience and aiding prospective customers in their buying decisions. Ideal Skills and Experience: - Exceptional proficiency in Python coding and related web framework like Django or Flask. - Proven experience in developing e-commerce websites. - Deep understanding of customer review/rating systems. - An eye for detail and commitment to superior user experience. Please submit your proposal detailing your experience and previous work in similar projects. I look forward to potentially working with you...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน python ชั้นนำ