ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  629 qlikview งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Convert qlikview logic to powerbi 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Will need help to convert qlikview logic to powerbi. The generated csv should be the same as the csv I have (which is based on the qlikview logic)

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  QlikView to Power BI Conversion Expert 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a highly experienced freelancer to convert QlikView logic to Power BI. The exact requirements will be discussed in further detail upon project engagement, however, the following points should be noted: The ideal freelancer should have advanced skills and more than three years of hands-on experience in QlikView to Power BI transitions. It's essential because we deal with highly complex QlikView models which need to be mapped and executed accurately in Power BI. This is a challenging task that requires specific knowledge and experience, so the indicated expertise is not negotiable. We are looking forward to working with a reliable and results-driven professional.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Data modelling Qlik View หมดเขตแล้ว left

  I have a data model in Power BI. There are 7 tables linked together. The source file of data is from 7 excel files. I need the same relationship of tables to be done in qlikview.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I urgently require an expert to replicate certain data operations from a Qlikview load script into PowerBI power query logic. The output should match the data I currently export to Excel. Here's what's needed: - Filter and sort database records effectively. - Seamlessly join multiple tables as per the existing logic. Ideal candidate skills: - Proficiency in PowerBI power query - Strong understanding of data transformation techniques - Experience with Qlikview to PowerBI migration - Ability to work quickly and accurately under pressure

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  QlikView-to-PowerBI Logic Conversion หมดเขตแล้ว left

  ...require a freelancer with a strong background in data analytics and Proven track record with both QlikView and Power BI. The project entails a conversion from QlikView to Power BI, focusing particularly on: - Flat File Structure: The current QlikView application utilizes a flat file structure for data modeling. Experience with this type of modeling and its transformation to Power BI is essential. - Calculations and Expressions: The project requires a deep understanding of aggregation functions such as sum, count, and average. Also, the ability to work with conditional statements such as if-else expressions is needed. - Data Modeling and Relationships: You must know how to convert QlikView modeling to Power BI, thereby firmly establishing the underpinnings...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert QlikView dashboards to Power BI. While we convert QlikView to Power bi it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for Qlikview formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize Qlikview visualizations. - Develop mappings and use cod...

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for a QlikView developer to help with a migration project. I currently have an old version of QlikView that needs to be moved to a new server and database. I’m using QlikView 10 and have access to the old server and database. The new server and database I need it migrated to is Microsoft SQL Server 2019. If you are an experienced QlikView developer and have done similar migrations, I would love to hear from you.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am looking for a QlikView developer to help with a migration project. I currently have an old version of QlikView that needs to be moved to a new server and database. I’m using QlikView 10 and have access to the old server and database. The new server and database I need it migrated to is Microsoft SQL Server 2019. If you are an experienced QlikView developer and have done similar migrations, I would love to hear from you.

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  PowerBI Experts with Qlikview experience หมดเขตแล้ว left

  I am looking for PowerBI experts with Qlikview experience to assist with data modeling for my project. Tasks: - Data modeling in PowerBI and Qlikview Requirements: - Previous experience with PowerBI and Qlikview - Strong understanding of data modeling We have existing PowerBI and Qlikview models and data, so familiarity with these platforms is required. The desired output format for this project is summary tables. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerBI and Qlikview - Strong data modeling skills - Ability to create accurate and visually appealing summary tables Please provide examples of previous work in PowerBI and Qlikview to demonstrate your expertise in these areas.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...PowerBI nebo jiné nástroje pro vizualizaci dat a umíš vytvářet, aktualizovat a udržovat reporty. - Umíš interpretovat data a transformovat je v cenné informace, které ovlivní naše byznysová rozhodnutí správným směrem; umíš hledat řešení související s daty. - Nedělá ti problém vysvětlit složitý problém jak technickým, tak netechnickým lidem. - Máš předchozí zkušenosti s nástroji jako je Tableau, Qlikview nebo QuickSight? To je pro nás bonus! Pokud máš znalost Pythonu nebo R, je to velký přínos. ________ Nabízíme...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Convert Qlikview into excel with 2 charts -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Convert Qlikview into excel with 2 charts

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Convert Qlikview into excel with 2 charts หมดเขตแล้ว left

  Convert Qlikview into excel with 2 charts

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Convert Qlikview to excel power query หมดเขตแล้ว left

  Convert Qlikview to excel power query, also to create 2 charts at excel based on Qlikview expressions.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  convert existing qlikview load script to powerbi (Not easy) must be comfortable with qlikview load script

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  convert qlikview to excel หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to convert my QlikView data to Excel for the purpose of data analysis. I require customized formatting for the Excel file. The QlikView file is small and simple. Ideal skills and experience: - Proficiency in QlikView and Excel - Experience in data analysis and conversion - Attention to detail for customized formatting requirements

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Convert MSSQL to Qlikview load script หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced programmer to help me convert existing MSSQL scripts into Qlikview load scripts.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  using data warehousing หมดเขตแล้ว left

  Create a QlikView application on top of either your ER or dimensional model database from assignments 1 or 2. The QlikView application should resolve the loops in the data model and should have at least 2 tabs in the front-end. Please ensure that you have some data populated in the MySQL database so that you can present the results in QlikView. Submission: - Provide the .qvw file along with a word document with your data model and front-end screenshots.

  $182 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Data - Cloud Migration Project หมดเขตแล้ว left

  Migration and refactoring of on-prem legacy system to the cloud: * As-Is: QlikView, SAP Data Services, and SQL Server * To-Be: Power BI, PySpark, and Azure Synapse We need 1) PowerBI specialist for front-end 2) A German-speaking business analyst to act as a bridge between users and developers 3) A German-speaking business engagement expert (product owner + project manager) to work as the single point of contact 4) A German-speaking BI support specialist 5) Test specialist (Cloud DWH & BI)

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Qlikview/Qliksense หมดเขตแล้ว left

  We are looking for developers on QlikView / Qlik sense Experience : 3 + years Location : Remote • PowerBI good to have • Print View Reporting, Printing Duration: 6 months to 1 Year

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Qlikview / Qliksense Developers หมดเขตแล้ว left

  We are looking for developers on QlikView / Qlik sense Experience : 3 + years Location : Remote • PowerBI good to have • Print View Reporting, Printing Duration: 6 months to 1 Year

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a python program which connects to an API and pulls event data and generates an excel file (approx. 5000 rows) with current date, I need a program/tool/dashboards which can analyze this data over time. I want to track how prices and quantities are changing over time like last 7/15/30 days and also need price change and average price data by artist You can use python/java/tableau/qlikview/power bi or any other tool, I do not have any preference but I should be able to run on my own to analyze data in future. Attached sample files. Thanks

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  Job Description: Video Creator (SQL, Power BI, Tableau, Python, QlikView) We are seeking a talented and experienced Video Creator to produce high-quality instructional videos on various topics related to SQL, Power BI, Tableau, Python, and QlikView. The Video Creator will be responsible for researching, writing, and producing engaging and informative videos that teach our audience how to use these tools effectively. Responsibilities: Research and write scripts for instructional videos on a variety of topics related to SQL, Power BI, Tableau, Python, and QlikView Record, edit, and produce videos using video editing software Ensure that videos are clear, concise, and engaging Upload videos to our platform and optimize them for SEO Collaborate with our team to identify...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  QlikView application Project Assistance หมดเขตแล้ว left

  We need an help in doing QlikView application Project in data ware house Have to be completed in 24 hours Kindly bid only if you have these skills

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Dashboard Qlik View Bi - Oracle หมดเขตแล้ว left

  Buen día José. Me gustaría platicarte un Proyecto, requiero un Dashboard en Qlikview o Power Bi conectado a unas vistas en Oracle.

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Data scientist part/fulltime (fully remote) หมดเขตแล้ว left

  ... we believe in coaching. TEAM CORE VALUES The cultural fit to our team is crucial. Do you like to play around with new technology? We value a curious mindset to explore and implement new technologies. Do you have high delivery standards? We value a mindset of always trying to improve yourself and refine your current technical solutions. TECHNICAL SKILLS You will help us develop products in QlikView and Qlik Sense. So, experience with this is a big plus. The main work involves advanced data modelling, back-end scripting and front-end design. We believe that a background in mathematics, engineering, software development is a plus for this type of development. If you are strong in testing, user experience or design, this will be a plus and if interested there might be several opp...

  $2250 (Avg Bid)
  $2250 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Qlik part/fulltime developer (fully remote) หมดเขตแล้ว left

  ...AND THE COMPANY DO Our team work with big data within life science. We gather data from multiple data sources and put much work into integrating, refining and visualizing the data in the best way. Then we deliver refined statistics to our customers to help them take better decisions. For that purpose, we are delivering online reports, large export files or decision support applications built in QlikView. We have also built a web-based customer portal from which our customers can access our products and services online and 24-7. Recently, we have also started working with Qlik Sense. Over time, we have built an advanced pipeline for processing data that runs daily. Early stages loads new data, middle stages aggregates new and old data, and late stages optimizes data for our diff...

  $2236 (Avg Bid)
  $2236 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Excel Financial Model Builder หมดเขตแล้ว left

  Financial Modeller to join our team. Excel and VBA Skills. Ideally someone with investment banking modeling experience. We have a series of models that need building, integration into Qlikview and business modeling.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Qlik Sense Consultant หมดเขตแล้ว left

  - Job offer till January/february 2023 - Fully remote - Company is located in the Netherlands You are responsible for the functionality of the applications QlikView, Qlik Sense and the development of (management) dashboards; You bring the wishes and requirements with regard to reports in the various stakeholders (from all layers in the organization) and can translate them into technical and functional requirements; You help to design data models; You improve and maintain existing reports / dashboards and develop new dashboards; In a teams meeting I can explain further details! Post your LinkedIn or CV if you are interested!

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Sales Project หมดเขตแล้ว left

  • Develop Power BI reports, Custom Visuals, Groups Creation and effective dashboards after gathering and translating end user requirements. • Imported data from multiple data s...Histograms, Scatter Plot, Waterfall Chart, Bullet Graph, Heat maps, tree maps etc. • Imported data from multiple data sources into Power BI From various data bases like My SQL, Oracle 10g, 11g etc. • Expert in creating Projects, Users and Groups assigning the permissions to end users and scheduling the workbooks in Power BI Services. • Worked on migration to Power BI from multiple BI tools such as QlikView. • Having good knowledge on Power Query for data cleansing (Joins, Append, Parameters, Group by etc.). • Once report is done will review with manager and submit to the C...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Software Engineer Database หมดเขตแล้ว left

  Intetics Inc., a leading global technology company providing custom software application development, distributed professional teams, software product quality assessment, and “all-things-digital” solutions, is looking for Software Engineer Database Project information You will be joining a young and motivated team of ~10-12 developers, responsible for the continuous d...if you bring the following: • You know the features added lately to MS SQL servers (e.g. Hekaton, columnstore indexes, JSON data type, machine learning support) • Experience with NoSQL database paradigm and implementation (e.g. RavenDB, Apache Cassandra, Mongo DB, Redis,…) • Experience with analysing complex data and their processing and visualization with SQL or other frameworks (e.g. Ta...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Need help in a data visualization project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  The freelancer should know tableau,streamlit and qlikview

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Dashboarding หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am building my company dashboard in Qlikview, need some help in it. Please reachout to me if you have good knowledge in Qlikview.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Qlikview Scripting หมดเขตแล้ว left

  please i need an expert in qlikview to write a business logic into qvd by merging several qvd ,am hiring for just one hour

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Business Intelligence Course Writing หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Business Intelligence Consultant or a Course writer who can write us original courses in the area of Microsoft Power BI, Tableau, Qlikview, R and Python. We require original work and not courses that have been plagiarised. Please contact me for any clarification.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Working for US Client หมดเขตแล้ว left

  Tableau Reporting/dashboard Microsoft Power Bi QlikView SSRS Database/ETL Sql queries Alteryx

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Job titleQlikView Developer (3+ Years) -Indians Only หมดเขตแล้ว left

  QlikView developer & designer - Primary Role  Should have strong analytical, organization & planning skills along with project management skills, which includes assessing the technical solution for process improvement, outlier analysis, data linking, missing variable treatment & data exploration.  Must be a strategic thinker who is smart & creative, demonstrates intellectual & analytical rigor with strong problem-solving skills and passionate about Business Intelligence and QlikView.  Knowledge of critical concepts, design components & data model; extracting, transforming & loading data from multiple sources such as Oracle, SQL Server; advanced scripting, NPrinting & Web Console configuration to build up effective and powerful QlikVie...

  $3066 (Avg Bid)
  $3066 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DESARROLLO APLICACIÓN หมดเขตแล้ว left

  Necesito una aplicación que recoja datos de mi ERP y datos en excel para enlazarlos y saber la rentabilidad que se obtiene en una venta determinada. Nosotros vendemos a particulares y en marketplaces. En la venta a particulares la rentabilidad la obtenemos mediante qlikview y esta ok, el problema lo tenemos en la venta online porque nosotros en nuestro ERP generamos la venta por el importe del artículo y precio fijo de transporte (5€) pero ese precio no es el correcto porque hay artículos que el transporte cuesta 2€ y artículo que el transporte cuesta 15€. Esto es lo que queremos enlazar, la venta que hemos realizado con el precio real que nos ha cobrado la agencia de transporte y que nos indique si en un artículo hemos ganado din...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I have a python program which connects to an api and pulls data and generates an excel file (approx. 5000 rows) with current date, I need a program or a tool which can analyze this data over time. I want to track how prices and quantities are changing over time like last 7/15/30 days. You can use python/java/tableau/qlikview/power bi or any other tool, I do not have any preference but I should be able to run on my own to analyze data in future. Attached sample files. Thanks

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Key Responsibilities : a: Perform detailed analysis of source systems and source system data and model that data in QlikView / QlikSense b: Design, develop, and test QlikView / QlikSense scripts to import data from source systems and test QlikView / QlikSense dashboards to meet customer requirements c: Interpret written business requirements and technical specification documents

  $762 (Avg Bid)
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  qlikview application หมดเขตแล้ว left

  Create a QlikView application on top of either your ER or dimensional model database from assignments 1 or 2. The QlikView application should resolve the loops in the data model and should have at least 3 tabs in the front-end. Please ensure that you have some data populated in the MySQL database so that you can present the results in QlikView. Submission: - Provide the .qvw file along with a word document with your data model and front-end screenshots. Grading: - 50% for a correct data model - 40% for creating the front-end of the application. -10% for creativity in front-end and for following scripting best practices discussed in the class.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need Full time Tableau Developer (Urgent) หมดเขตแล้ว left

  Roles and responsibilities Candidate with 4-5 Years of working experience in making Tableau Dashboards. In-depth knowledge and hands-on experience on creating Visualizations using Tableau. Should have knowledge of Data Modelling / Data warehouse Designing concepts. Good Expertise in database. Design, develop, and support reports and dashboards using Tableau BI reporting p...making Tableau Dashboards. In-depth knowledge and hands-on experience on creating Visualizations using Tableau. Should have knowledge of Data Modelling / Data warehouse Designing concepts. Good Expertise in database. Design, develop, and support reports and dashboards using Tableau BI reporting platform and related tools Experience in ETL development. Knowledge of other Business Analytics tools (QlikView, Power...

  $684 (Avg Bid)
  $684 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Modelado predictivo orientado al Marketing หมดเขตแล้ว left

  ...de datos. - Experiencia en SQL trabajando con grandes bases de datos transaccionales y de clientes en diferentes plataformas (por ejemplo, SQL Server, Vertica, Redshift, etc.) - Experiencia con herramientas analíticas (por ejemplo, R, SAS, Python, etc.) - Deseable experiencia en técnicas de ciencia de datos - Habilidades avanzadas con software de visualización de datos (como el uso de Tableau, Qlikview, PowerBI, Datorama). El proyecto necesita que el candidato tenga disponibilidad Full-Time&Remote, para una duración de entre 9 y 12 meses....

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Qlikview work หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Qlikview programmer to assist in building dashboards and reports.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Qlikview and qlik sense หมดเขตแล้ว left

  Need help in work support . Day to day activities. Some one from Hyderabad who I can sit with .

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  BI team leader full time job หมดเขตแล้ว left

  ...monitoring and maintaining the integrity and validity of the data • Use dashboards to prepare clear reports to identify problems and recommend on solutions Requirements: • Minimum 2 years' experience as Team leader • Minimum 2 years' experience as a BI data analyst BI developer • Experience developing complex dashboards, reports, and visualization in BI Tools such as (PowerBI, Tableau, Sisense, QlikView, or similar) – Must • Experience in data collection, management and warehousing from a variety of data sources. • Experience in SQL and variety of DB as (Postgre, MSSQL, MySQL) – Must • Knowledge of Python or another scripting language with data analysis capabilities – Advantage • Experience in log analytics sys...

  $3833 (Avg Bid)
  $3833 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SQL and Qlikview Project หมดเขตแล้ว left

  Ongoing work with SQL Database and Qlikview Reporting

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Data Analytics หมดเขตแล้ว left

  Data Anaysis using R, Python, Alteryx and Create the dashbaord using the qlikview, tableau and Power BI

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  React and Node Js developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a team of developers who can develop a port which integrates Power BI, Tableau and QlikView dashboards into a single seamless portal , there should a admin control panel using which users can be managed and depending on the user type only appropriate tiles of dashboards are visible to user.. Developer must have experience of integrating all popular BI software in React and Node JS

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  i need Qlikview admin experienced trainer หมดเขตแล้ว left

  i need experienced qlikview admin trainer who can help me to train in the subject and also with the interview questions.

  $18 - $153
  $18 - $153
  0 คำเสนอราคา