ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 real estate งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  แบบลายเสื้อ (shirt design) หมดเขตแล้ว left

  อยาก ให้ดู แพงๆ หรูๆ แต่มีความดุ และมีอารมของภาพ มีความ เรียล ครับ I want it to look expensive and luxurious, but it's fierce and has the mood of the picture. It's real.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Flight Tracker with react หมดเขตแล้ว left

  Develop Real-time Tracking Flight and show position and status on map == Frontend == - Fullmap display - Can add custom layer from backend to map - Can define color of status from backend == Backend == - Authenticate - Config map - Config Api for tracking plane - Display Data from api (Keep data to database)

  $816 (Avg Bid)
  $816 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Present Company Profile หมดเขตแล้ว left

  VDO Presentation Company Profile (Real Estate) - ความยาวประมาณ 10 นาที - เสียงพากษ์บรรยายให้น่าสนใจสร้างความน่าเชื่อถือมี - มีภาพนิ่งผสมภาพวีดีโอ - 3D Animation - 3D Perspective สอบถามเพิ่มเติม 086-5343445 จรัญ

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  I'm developing a PC game and need specific assistance in creating realistic character models. Ideal candidates for this project should have experience and skills in: • 3D Modeling: You'll be designing the physical representation and visual appearance of the characters used in our game. Realism is a key aspect of our design aesthetic, so your models should have proportions and textures that mimic real-life figures. • Realistic Graphics: We insist on realistic graphics that live up to modern gaming standards. You need to be capable of crafting detailed, lifelike models that immerse our players in the game environment. In short, we're searching for a proficient character modeler who can meet the graphical expectations of a contemporary PC game. If you have a...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced mobile developer to create an Android. The core features of the app would include: - Live Classes: The app must have a feature that allows live classes, offering real-time interaction between students and instructors. - Course Purchase: A feature to purchase courses should be included, with a range of course options to choose from. - Interactive Quizzes: To ensure learning retention and make the app engaging, interactive quizzes should be readily available for students after each lesson or course. The primary target for this project are students. Therefore, the app interface should be easy-to-navigate, encouraging user-friendly and seamless interaction for learners of all ages. Ideal candidates should have a strong portfolio of similar projects, a...

  $821 (Avg Bid)
  $821 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need a Script OR Tool to scan all NSE AND BSE STOCK WITH MSB in 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert to develop a tool that will facilitate analysis of stock market trends, providing real-time data and executing trades based on MSB indicator. This script will need to be capable of scanning both the NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange). The core feature of the script should be: - Scanning all stocks on NSE and BSE - Generating real-time stock data at intervals of 1min, 5min, 15min and 4hour charts - Analyzing this data based on the MSB indicator - Actioning trades or send mail or sms when certain criteria dictated by the MSB indicator are met Ideal candidates for this role will have: - Prior experience with writing similar scripts,API's - Comprehensive understanding of MSB indicators and how they can be used to inform trad...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled app developer for the creation of a restaurant management system mobile application named "Taipen Fast". This specialized app's chief feature should be real-time tracking, enabling efficient and seamless management. Key Features Needed: • Real-Time Tracking: Accurately tracking of all restaurant activities and orders. This feature is crucial for maintaining operational efficiency. • Restaurant Management: The system should cater to multiple aspects including orders, inventory, and workflow. Skills and Experience: • Proven track record in mobile app development. • Knowledge of current tracking technology. • Experience in creating restaurant management systems or similar apps would be an advantage. • ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I require an innovative Artificial Intelligence system developed, capable of reviewing real estate contracts. This application should: - Summarize key elements of any given property contract - Demonstrate an ability to identify potential risks and discrepancies - Provide a comprehensive explanation of all contract terms including terms and conditions, title searches, and plans, council certificates, leases and more. - Interpret specifics and explain the implications of liability and indemnification, termination clauses, and more Skilled AI developers with a background in legal tech or real estate are preferred for this task. An understanding of contract law will be beneficial, enabling you to create a system that accurately identifies and explains complex te...

  $9835 (Avg Bid)
  $9835 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm searching for a talented developer to create a similar to Algobull algo trading platform, but enhanced with additional functionalities. Key Features Needed: - Social Trading: The ability for users to follow other traders' strategies and to discuss trading ideas is crucial. This will involve creating interactive forums and a live trading room feature where traders can engage in real-time. - Advanced Charting Tools: To make informed trading decisions, users must have access to comprehensive charting tools. - Risk Management Tools: These are essential for users to effectively manage and mitigate trading risks. In terms of design aesthetics, the platform must reflect a modern and minimalist design, exemplifying professional simplicity while ensuring maximum user friendl...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a competent developer to design and build a feature-rich real estate application for iOS, Android and Web platforms. Key Features: - Property search functionality - User registration and login system - Property listing with specifications and photos - Payment gateway integration for transactions - Dashboard for administrative control The project has a sense of urgency, so I am aiming for an immediate start. The ideal freelancer will have a strong background in mobile and web development, specifically with experience in real estate application development. Proficiency in payment gateway integration and a good understanding of user-interface design are important qualities for this project. Your ability to deliver quickly without compromising quality is ...

  $721 (Avg Bid)
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I require a draft for a legal Owner Finance Agreement for a small mobile home park. It should be comprehensive, taking into account critical aspects such as: - payments of $3000.00 on the 1st of each month for 108 months, Deposit am...responsible for dumpster bill. This property sold as is and will be binding upon signing. buyer pays any closing cost - Clear, precise Consequences of Defaulting on payments. In particular, if the buyer defaults the agreement will be voided with all rights returning to me (the seller), and the buyer will lose all ownership rights. Ideally, you will possess strong expertise in finance and real estate laws. Proven experience in drafting similar agreements will make you a preferred candidate. The final draft should be professional, accurate, a...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Flutter App - Chat SDK Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert in Flutter and SDK integrations to assist with the integration of Pubnub chat SDK i...chat SDK seamlessly and ensure it runs properly on both iOS and Android platforms. Ideal freelancers would have: - Experience in Flutter app development and respective coding languages. - Comprehensive knowledge on Pubnub chat SDK and its features. - Successful implementations of SDKs into existing applications. - Experience in backend server development is an added advantage. Understanding of real-time messaging, push notifications and presence technology, even though I've not yet decided on these features, will a plus. This is an exciting opportunity for an agile and solution-oriented developer. An ability to work under strict timelines while ensuring top-notch functi...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Ambulance Services App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can deliver a sleek, user-friendly design for both Android and iOS for my ambulance services company. Here are the essential components that it needs: - GPS-Enabled Service Tracking: It's crucial that the app has GPS tracking so the user can easily monitor the ambulance's location in real-time. - Easy Booking Feature: The app must include a straightforward, intuitive booking feature to ensure a seamless experience for the user during emergencies. - Real-Time Availability of Ambulances: Implementing real-time availability will provide users the ability to know the nearby available ambulance services immediately. The primary objective of the mobile application is to offer a seamless user experience for booking and tracking ambulances. I am particular...

  $926 (Avg Bid)
  $926 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sunrise Estates Realtors Logo Design 6 วัน left

  ...appealing in various settings. We focus on helping families find their perfect homes in serene suburban settings. Our real estate experts are dedicated to matching clients with the ideal neighborhoods and properties that offer a quality suburban lifestyle. Key Details: - The preferred colors are blue, green, and red, but I am open to creative suggestions based on your professional insight. - The logo must be adaptable for use on my website, business cards, signage, and in-store branding. - I want a design style that combines professionalism with modern and classic elements. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design particularly in real estate industry - Strong communication and understanding of modern and classic design princ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Python or .NET API Data Fetching & Broadcasting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...data from api at regular intervals. We need the efficient and robust background application solution to: • Pull data from 6 JSON API endpoints - o 1 - League o 2 - Pre Match o 3 - Pre Match Event o 4 - In Play o 5 - In Play Event o 6 – Result by Event ID • Send the fetched data to our primary application, utilizing either Server-Sent Events (SSE) or WebSockets for real-time updates. • Set the application to fetch data every second or pre determined interval Ideal candidates should: - Have extensive experience in Python or .NET programming - Possess a deep understanding of APIs and JSON data - Have experience in building similar timed request applications - Have experience with SSE or WebSockets to ensure seamless data transmission We're looking f...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm developing a Unity game and I'm in need of assistance implementing a firebase real-time database for leaderboard functionality. Here's what I expect from the project: 1. The leaderboard implementation should be based on point-based scoring systems. Skills and Experience: * Strong experience with Unity game development * Proficiency in Firebase real-time databases * Previous work on implementing leaderboards in games would be a big plus.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...developed using React, Nodejs, MySQL, and will be hosted on AWS. 2. Project Objectives: The primary objectives of the project are as follows: Create a user-friendly platform for patients and healthcare providers. Facilitate seamless teleconsultations and video consultations. Implement an intuitive appointment booking system. Develop a secure EHR platform for efficient health record management. Enable real-time communication through live chat. Provide detailed profiles of healthcare providers. Establish a comprehensive patient health history database. 3. Functional Requirements: 3.1 Teleconsultation and Video Consultation: Implement a secure and user-friendly interface for virtual consultations. Ensure compatibility with common devices and browsers. Enable scheduling and noti...

  $86 / hr (Avg Bid)
  $86 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Website for used goods Donation management for NGO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...) (NGO must register and give their details like demographic etc.) our project features 1. OTP based registration and authentication. 2. ChatBot. 3. texting service for donors and NGO to chat. 3. Recommendation Systems: Suggest Charities: Recommend NGOs to donors based on their donation preferences and location. Match Donations: Match specific donated items with the needs of NGOs in real-time. Similar Item Recommendations: Recommend other items donors might be interested in donating based on their past donations. 4. Demand Prediction: Predict demand for specific items by NGOs: Analyze past donation data and NGO needs to predict which items are most likely to be needed in the future. This can help NGOs prepare their logistics and storage capacity. Predict geographic demand: Analyz...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  This project revolves around creating an effective video centered on training our employees. The primary objective is to enhance their understanding of company procedures and policies. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in the production of real-life situation representation training videos, as this is the style we prefer. - Understanding of company procedures and policies in various industries, as these are the main focus of the tutorial video. - Creativity and efficiency in conveying complex ideas in an easy-to-grasp manner. - Knowledge of post-production editing to ensure the video’s quality and appeal. Their role will involve the entire production process, from conceptualization to the finished product. This includes storyboarding, filming, and edit...

  $16 - $33 / hr
  พื้นที่
  $16 - $33 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Salesforce-Adobe AEM Integration Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of expert assistance to integrate ...and Adobe AEM - Automatic creation of Salesforce leads - Capability for real-time data updates Ideally, you have experience with both platforms and understand how to optimally connect them. Here are some more details about the integration: Content Management System: I am currently using Adobe AEM. I need an expert who is proficient in this system and understands its interplay with Salesforce. Custom Field Mapping: A key part of this job will be to provide content integration. This involves custom field mapping between Adobe AEM data and Salesforce objects. The perfect candidate for this job will have a deep understanding of both Salesforce and Adobe AEM, together with experience in custom field mapping and real-time...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting -- 5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to develop a robust algorithm capable of accurately detecting and counting tents in images using both panchromatic and multi-spectral channels. This tool is essential for my project, which involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be develope...algorithm can accurately count the detected tents in an image - Test the algorithm using the provided dataset of images to ensure it meets the required accuracy and performance benchmarks - Provide documentation on the usage of the algorithm and any specific installation requirements This project is an exciting opportunity to apply and expand your MATLAB and image processing expertise to solve a real-world problem with significan...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Streamline UniCenta/ERPNext Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a skilled professional that can seamlessly connect our ERPNext with UniCenta. My team, consisting of less than ten employees, requires an organized solution for order management, inventory synchronization, and customer data synchronization. Key project aims: - Inventory Synchronization: Allow for real-time inventory updates; out-of-stock items on UniCenta must be automatically updated in ERPNext and vice versa. - Customer Data Synchronization: Sync customer data across both platforms to avoid discrepancies and manual entry work. The ideal candidate must have a solid background in implementing such integration projects, a thorough understanding of these platforms, and stellar problem-solving skills. Note: Placing high value on clear communication...

  $769 (Avg Bid)
  $769 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Real-Time FedEx Package Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a developer to create a tracking program for Windows specifically focused on FedEx packages. The key functionalities I require include real-time tracking service for enhanced visibility of package movement. It's my preference to work with someone who has prior experience related to developing similar projects and a profound understanding of FedEx's tracking system. Proficiency in Windows-based software development is a must. Key requirements include: - Real-time tracking feature. - System must be stable and reliable. - User-friendly interface. - Fluency in Windows software development. Note: The development should strictly be based on legal and compliant ways and in no way should infringe on FedEx's terms of service or privacy policies.

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Real Estate Lead Generation Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to create a dynamic real estate website for me. It needs to have a comprehensive range of features designed to generate buyer and seller leads. Key Features: - Property search: Essential to the success of this project is a user-friendly and accurate property search function. This will allow prospective buyers and sellers to browse through our residential, commercial, and rental listings with ease. - Contact forms: To encourage enquiries, enable smooth communication and generate leads, there need to be accessible contact forms throughout the site. - Property Listings Display: For simple navigation, property listings should be adequately displayed in a 'Map view', allowing users to quickly gauge location. The ideal candidate should possess strong experience in ...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา
  Vuo expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is not yet clarified but you should possess the versatility to engage with tasks like creating interactive visuals, real-time animations or custom data processing. As for experience level, we are open to varying degrees ranging from beginner to advanced. Regardless of your skill level, a strong understanding of Vuo and the ability to efficiently tackle problems is expected. Your quick comprehension and adaptability will be key elements in the successful execution of this project. To summarize, skills needed are: - Vuo node creation and debugging - Software integration - Capability to handle multiple Vuo-related tasks - Versatility in knowledge of interactive visuals, real-time animations, or data processing - Quick comprehension and adaptability Please send me your p...

  $1108 (Avg Bid)
  $1108 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Gojek App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...feature-rich Gojek app for our business. Our back end and website infrastructure are fully prepared and ready for seamless integration with the app. Key Features Required: Multi-Service Integration: Include ride-hailing, food delivery, courier services, and more. User-Friendly Interface: Develop an intuitive and user-friendly app interface for both customers and service providers. Real-time Tracking: Implement real-time tracking for services to enhance user experience and service efficiency. Payment Integration: Integrate secure and seamless payment gateways to support various payment methods. Multi-Language Support: Ensure the app supports multiple languages for a diverse user base. Rating and Review System: Include a robust rating and review system for users to pr...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Urgent Guest Post Creation for CNET & WSJ 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need urgent some guest post on & I need permanent post with Do follow links. I need only real contributors from UK USA Germany based.. don't bid Indian or Pak bloggers. Thanks

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented and experienced programmer or developer to create a project for me. The aim is to integrate real-time stock trading into WhatsApp, where a user can send trade requests and receive confirmation if the trade has been made. The project specifics are as follows: - The real-time stock prices will be pulled from Yahoo Finance. - The system should support both buy and sell order operations. - The type of order that should be supported is the market order. Ideal candidates for this project would have experience with stock market trading platforms and APIs, particularly from Yahoo Finance. They should also be proficient with WhatsApp's business API. A strong background in Python or similar relevant languages would be extremely beneficial. That w...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  EACH COSTUME HAS ITS OWN NAME, THEME AND DESIGNER - SEE PHOTOS ATTACHED BELOW I am looking for a creative illustrator to transform 10 real-life carnival moments into 10 high-resolution, black and white line sketches suitable for a children's coloring book ( 3-12 year age range). The sketches should capture the essence of the original costumes while still being simple and clear enough for children to understand and enjoy coloring. SKETCHES SHOULD HAVE A WHITE BACKGROUND. TEN (10) Costume Names: SEE PHOTOS ATTACHED BELOW 1. Aztec Melange 2. Ascot Elegance 3. Maori Whispers 4. Inca Mystique 5. Brazillian Showcase 6. Powwow Pizzazz 7. Ethiopian Odessey 8. Bollywood Bliss 9. Celestial Silk 10. All American Mosiac • Incorporate the name of each costume within the desi...

  $65 (Avg Bid)
  การันตี
  AI-Powered Automation of Digital Workflows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert to develop state-of-the-art automated systems utilizing AI and tools like Zapier, to carry out a number of tasks. Key Required Functions: * Real-time audio transcription. * Generating alerts from transcriptions. * Scraping and auto aggregating website content. Additionally, I want automation for content creation and distribution across various platforms. Content Creation: * Automated creation of social media posts, blog articles, email newsletters, and converting news articles/scripts to video content for YouTube. Content Distribution: * Automated distribution of the created content across digital channels such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok and Wordpress Website. Ideal Skills and Experience: Candidates should have a proven track record i...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Signature Logo Design for Realtor 6 วัน left

  Please Use attachments as references. The images is how I expect the Entries ...The color scheme should be classic black and white. However black and Gold is fine too. The logo should put a unique emphasis on the initials 'N and T', however, no additional graphical elements like symbols or icons are required. Ideal skills and experience include: • Graphic design with a portfolio of minimalistic, elegant logo designs • Experience with logo design for professionals in the real estate industry is a plus • Strong attention to detail to achieve logo simplicity and elegance • Creativity skills to design a logo using only letters and colors Please show me your previous work, particularly those in black and white and minimalist style. Looking forward ...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Crypto Exchange App with Bank API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cryptocurrency exchange and funding app designed for IOS and Android with a modern and minimalist style. It should deliver real-time updates and possess secure wallet integration. * Specific Features: * Secure Wallet Integration - To ensure safe and secure transactions within the app. * Real-time Price Updates - To keep users up-to-date on the current rates of cryptocurrency. * Trading Charts - Providing graphical data for market analysis. The app also requires a specialized feature of Nigeria banks API integration, primarily for validating account numbers and facilitating fund transfers. Ideal Skillset: * Proficiency in developing cross-platform mobile applications for IOS and Android. * Strong experience with Cryptocurrency Exchange API integrations. * S...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  CGM Readings Mobile App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to build a mobile app that can offer real-time Continuous Glucose Monitoring (CGM) readings for freestyle libre pro. The app should also include a feature for data visualization. Here's a list of specific tasks that needs to be completed: - Design and develop an intuitive and easy-to-use interface. - Implement functionalities for real-time CGM readings. - Build features for data visualization to track user's health statistics. - Ensure compatibility with iOS and Android devices. The ideal freelancer for this project should have experience in: - Mobile app development, specifically iOS and Android platforms. - Implementing real-time data functionality. - Designing data visualization features. - Health application development is a plus. I look...

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Guesty API Integration for Apartment Booking website (wordpress site) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project seeks a skilled professional experienced with API integration for a booking system, particularly Guesty's interface. The goal is to implement this API onto our existing website, enabling real-time search functionality for apartment availability. Key Tasks: - Enable site visitors to filter and search for available apartments in real time using the Guesty API. - Ensure the UX matches the site. I have an example live on site Credentials for Bids: - Freelancers bidding are advised to focus on showcasing their relevant experience with similar API implementations, and particularly if they've previously worked with Guesty's system. Your expertise in developing efficient, user-friendly interfaces would be a plus in taking this project from conception to ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Swim Meet Alert App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to swim. The ideal developer should be knowledgeable with Meet Mobile (Hy-Tek). This app should be centered around the following 3 requirements: - Parent Text Alerts: The app should send advance notifications (about 2-3 heats before) texted to parents about their kid's upcoming race, akin to how one is alerted when their table is ready at a restaurant. - Real-time Race Results: The app should have the functionality to text & display real time race results for ongoing swim meets immediately after their kid swims texted to their phone. - Personal Best Times: It should have a feature that keeps track of each swimmer's personal best times in each event compared to how they just swam texted to them Additional above & beyond features: - Schedule of Events: ...

  $1508 (Avg Bid)
  NDA
  $1508 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient mobile app developer with skillful prowess in both Android and iOS platforms. The application development project envisages incorporating the Tuya SDK to create a reliable, efficient Home EV Charger application with a distinctive set of features: - Charging scheduling: Enabling users to schedule their own charging times. - Battery status monitoring: Real-time battery health status update for users. - Stats: Insightful statistics regarding charging usage. The design aspect of the application is already covered, thus allowing the developer to focus solely on the functionalities. Ideal candidates should have profound experience in mobile app development, preferably in the renewable energy sector. Familiarity with Tuya SDK is REQUIRED. The roll-out ...

  $2522 (Avg Bid)
  $2522 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Advanced 3D Human Anatomy Model in JavaScript or Ruby 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...JavaScript or Ruby, specifically capable of creating a fully interactive 3D human anatomy model. Crucial features include: • Real-time 3D rendering • Interactive labeling This project requires significant depth in the element of labeling. Annotations must not only cover basic anatomy (organs, bones, etc.), but delve into intricate structures and functionalities as well. It is also crucial for the labeling options to be customizable. With proficiency in JavaScript as a necessity, ideal candidates will have previous experience crafting interactive 3D models in this language, a strong understanding of human anatomy, and ability to deliver detailed labeling. Expertise in real-time rendering would also be highly beneficial. Similar to what is shown here:

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...Business Development Professional looking for an exciting freelance opportunity? Cros Links, a leading workforce service provider with a tailored, global talent pool, is seeking a skilled individual to join our team as a Commission Business Development Personnel. In this role, you will be responsible for acquiring clients across various verticals including Contact Center, Medical Billing, Real Estate, Customer Service, and more. Responsibilities: Identify and prospect potential clients in target verticals through research, networking, and outreach. Build and maintain relationships with key decision-makers to understand their business needs and challenges. Present Cros Links' comprehensive range of workforce services effectively to potential clients. Develop and e...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant Crystal Grid E-commerce Website 6 วัน left

  I need a website designer who is experienced in creating e-commerce websites with a vibrant and colorful design aesthetic. The primary content on the website will be a product catal...particularly interested in: - Implementing a 3D view for all products. Prior experience with integrating 3D product viewers is a must. - Allowing customers to leave reviews and ratings for all products. If you've successfully enabled a customer feedback system on an e-commerce site before, I would love to hear about your approach. A background in, or understanding of, sacred geometry would be a real plus, but isn't essential. The right candidate will need to demonstrate a strong appreciation of vibrant and detailed colour schemes and have a portfolio of previous work that matches the look...

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm looking for a creative freelancer who can bring my picture book project to life. This book is intended for elementary school children, between the ages of 6 and 8. The theme is realistic fiction which means all stories, plots, and characters must mirror our daily lives and situations. Required Skills...of ideas that can interest 6 to 8-year-old children - An understanding of the realistic fiction genre - Excellent communication skills Ideal candidates should be able to showcase their previous works in this particular creativity area. Understanding what appeals to children in this age group and knowing how to integrate this into a real-world setting is vital for this project. We don't need abstract or cartoon-like elements; the illustrations should be as real-w...

  $882 (Avg Bid)
  $882 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  AI Integrated Media Monitoring App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create an innovative AI-powered app that provides real-time media monitoring and analysis, enabling entrepreneurs, marketers, and researchers to effectively track their brand's media presence, understand sentiment, identify trends, and make data-driven decisions. It should utilise AI for: Automated Data Collection: AI can scan various online platforms, including social media, blogs, news websites, and forums, to collect mentions of specific keywords, phrases, or brands. Real-Time Monitoring: AI can provide real-time updates, allowing businesses to respond promptly to any emerging trends or crises. Sentiment Analysis: By using natural language processing (NLP), AI can analyze the sentiment behind mentions, categorizing them as positive, negat...

  $1227 (Avg Bid)
  $1227 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced mobile app developer, preferably versed in Android development, to craft an app for my te...development, to craft an app for my team to share information more efficiently. Key requirements include: - The app needs to cater solely to Android devices. - It should possess a user-friendly interface for easy usage. - The primary function of this app is for information sharing among team members. Ideal Skills: - Proven experience in Android app development. - Familiarity with cloud services for real-time info-syncing. - Strong UI/UX skills. - Good grasp of data security and privacy principles. The goal is to have an app that will enable clear and efficient information sharing within my team. Your input on ways to enhance functionality will be high...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need an expert in WordPress and WooCommerce for a complex API integration. The mission is to integrate 4over's API into my WordPress site using WooCommerce. Key outcomes to be achieved include: - Display 4over's products directly on my w...WooCommerce. Key outcomes to be achieved include: - Display 4over's products directly on my website. - Retrieve and display dynamic pricing information for 4over's products. - Track and display the order status for 4over's products. The successful freelancer shall have: - Proven experience in WordPress and WooCommerce. - Familiarity with 4over's API and its integration. - Strong understanding and real life experience in API integration. This project requires solid prowess in WordPress, WooCommerce and ideall...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Office Shuttle Service Booking Website-B2B & B2C 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented web developer with proficiency in real-time updates and booking systems to create a comprehensive office transport website primarily for office employees. Key requirements: - Display comprehensive information about transport schedules and routes - Enable online bookings for our shuttle service - Provide real time status of shuttle vehicles Target Customers :- B2B and B2C Qualified candidates should demonstrate an established background in creating similar platforms, ideally with transport-related projects. Excellence in UX/UI design ensuring site is easy-to-navigate for office employees is a must.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need a Script OR Tool to scan all NSE AND BSE STOCK WITH MSB in -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert to develop a tool that will facilitate analysis of stock market trends, providing real-time data and executing trades based on MSB indicator. This script will need to be capable of scanning both the NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange). The core feature of the script should be: - Scanning all stocks on NSE and BSE - Generating real-time stock data at intervals of 1min, 5min, 15min and 4hour charts - Analyzing this data based on the MSB indicator - Actioning trades or send mail or sms when certain criteria dictated by the MSB indicator are met Ideal candidates for this role will have: - Prior experience with writing similar scripts,API's - Comprehensive understanding of MSB indicators and how they can be used to inform trad...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Engaging 3D App Showcase Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert in 3D animation to create a dynamic and engaging overview video for my app. The video should run for more than 3 minutes, effectively capturing the...The video should run for more than 3 minutes, effectively capturing the audience's attention. Key Video Elements: - Highlights of app functionality: The video needs to comprehensively demonstrate key features and how each functionality adds value. - Real-world application scenarios: Scene representations demonstrating how the app is used in everyday life scenarios are fundamental. Ideal Skills: - Exceptional skills in 3D animation. - Proven experience in creating app overview videos. - Strong portfolio showcasing ability to create realistic real-world scenarios. - Ability to clearly communica...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Comprehensive SIEMENS PLC Certification Course 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a knowledgeable freelancer to design a comprehensive education course, in Word and PowerPoint formats, on SIEMENS Programmable Logic Controllers (PLC) from scratch to expert level. This course should: - Comprise more than 15 modules focusing on different aspects of the PLC, groundi...Have teaching or tutoring experience, preferably in creating educational resources. - Have excellent command of the English language, with a knack for clear and concise explanations. - Be skilled in Word and PowerPoint for the creation of course materials. This course is intended to certify learners in SIEMENS PLC, so a rigorous, detail-oriented approach is essential. Your expertise will make a real difference in people's careers. Let's create an extraordinary lear...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  WooCommerce Cash Back Plugin Development 10 ชั่วโมง left

  ...custom cash back plugin that provides store credit to our customers. Here's a rundown of the project specifics: Cash Back Mechanism: - Cash back should be awarded based on the amount of money a customer spends. - it is imperative that the cash back feature has an expiration date to ensure efficient management of resources - we aim to integrate this feature with the WhatsApp API to facilitate real-time notifications to our customers, enhancing communication and engagement. - we propose to strategically position the wallet icon near the 'Add to Cart' button for better visibility and accessibility. This placement would streamline the redemption process and encourage customer interaction with the cash-back feature. - we intend to extend the availability of cash ba...

  $750 - $1500
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $750 - $1500
  61 คำเสนอราคา
  Automated Trading: Tradovate- TradingView Linkage -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...would include: - Order placement and execution: You will facilitate programs that will place and execute trades both promptly and accurately. - Trade alerts and notifications: The system should seamlessly generate and transmit notifications and alerts about ongoing trades. - Account balance monitoring: The automation should have the functionality to constantly monitor my account balance and relay real-time updates. Unfortunately, I did not stipulate any trading indicators or signals to be utilised for trade alert generation. However, your invaluable input will be welcomed in determining the best to use. Finally, I am looking for a fully automated trading system. This means no manual intervention will be necessary once the system is up and running. You should have the prof...

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน real estate ชั้นนำ