ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 real time operating systems งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  แบบลายเสื้อ (shirt design) หมดเขตแล้ว left

  อยาก ให้ดู แพงๆ หรูๆ แต่มีความดุ และมีอารมของภาพ มีความ เรียล ครับ I want it to look expensive and luxurious, but it's fierce and has the mood of the picture. It's real.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Flight Tracker with react หมดเขตแล้ว left

  Develop Real-time Tracking Flight and show position and status on map == Frontend == - Fullmap display - Can add custom layer from backend to map - Can define color of status from backend == Backend == - Authenticate - Config map - Config Api for tracking plane - Display Data from api (Keep data to database)

  $816 (Avg Bid)
  $816 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  รูปแบบการทำงาน : 1.เข้าเก็บข้อมูลขั้นตอนการทำงานแต่ละแผนกที่บริษัท (เก็บครบตามหัวข้อที่ได้รับไม่ต้องเข้าออฟฟิตแล้วในช่วงนั้น) 2.พิมพ์สรุปข้อมูลทั้งภาษาไทย ตาม Template ที่กำหนดและรวมเล่ม (ทางอีเมล์) 3. ปรับแก้ไขงานบางส่วนและ ปริ้นท์รูปเล่ม (ส่งงานทางอีเมล์) ระยะเวลาเริ่มงาน เดือนสิงหาคม-กลางเดือนตุลาคม สถานที่ รถไฟฟ้ากรุงธนบุรี (เริ่มงาน 9 โมงเช้า- 5 .30 โมงเย็น) สามารถคุยเรื่องเวลาที่สะดวกและงานที่สามารถรับได้โดยไม่กระทบต่อการเรียนหรือ อื่น ๆ ได้ รายได้ ตามแผนกที่ได้รับมอบหมาย จำนวนงานไม่เท่ากัน ประมาณ 10000-12000 บาท / เดือน หากใครได้ภาษาอังกฤษ มีราคาอีกเรทนึง สามารถตกลงกันได้ ติดต่อ เบอร์ 0927498979 กี้

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Present Company Profile หมดเขตแล้ว left

  VDO Presentation Company Profile (Real Estate) - ความยาวประมาณ 10 นาที - เสียงพากษ์บรรยายให้น่าสนใจสร้างความน่าเชื่อถือมี - มีภาพนิ่งผสมภาพวีดีโอ - 3D Animation - 3D Perspective สอบถามเพิ่มเติม 086-5343445 จรัญ

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ...2/26/2024 and both parties will sign agreement at that time. -Bill of sales will be issued to buyer. There is no leins or money owed on said property. All taxes are paid up to date. Buyer will be responsible for all future taxes and must be kept current. property located 3250 Highway 29 S Colbert, Ga 30628. Buyer agrees to allow Property Manager residing in A2 & B3 four months til they have to vacate said property. from closing date no later than March 15,2024. There is not any rent or money collected from these two lots. C6 tenants pay $600.00 each month and Homeowners in singlewide pay lot rent of $300.00 monthly. Buyer agrees to honor all current leases that tenants are currently under and agrees to renew their leases as long as money is paid on time and all regulat...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Flutter App - Chat SDK Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert in Flutter and SDK integrations to assist with the integration of Pubnub chat SDK into m...SDK seamlessly and ensure it runs properly on both iOS and Android platforms. Ideal freelancers would have: - Experience in Flutter app development and respective coding languages. - Comprehensive knowledge on Pubnub chat SDK and its features. - Successful implementations of SDKs into existing applications. - Experience in backend server development is an added advantage. Understanding of real-time messaging, push notifications and presence technology, even though I've not yet decided on these features, will a plus. This is an exciting opportunity for an agile and solution-oriented developer. An ability to work under strict timelines while ensuring top-notch...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need...camera should have a high-quality zoom capacity for assessing minute details. - Stabilization: Built-in image stabilization feature is mandatory to avoid blurred images due to slight head movements. - Wireless Connectivity: Images should be transferable wirelessly, eliminating the need for messy wired connections. - Lighting: It should incorporate its own reliable light source for moments when the operating room lighting might not be sufficient. - Separate Unit: The camera should have a separate unit for controlling its functionalities easily, so as not to disrupt the surgical procedure. Ideal skills and experience: - Expertise in camera technology and product design - Experience with medical imaging technology is a plus - Strong understanding of industrial design and huma...

  $18 - $151
  $18 - $151
  0 คำเสนอราคา
  Automated Trading: Tradovate- TradingView Linkage -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced freelancer versed in aut...monitoring: The automation should have the functionality to constantly monitor my account balance and relay real-time updates. Unfortunately, I did not stipulate any trading indicators or signals to be utilised for trade alert generation. However, your invaluable input will be welcomed in determining the best to use. Finally, I am looking for a fully automated trading system. This means no manual intervention will be necessary once the system is up and running. You should have the proficiency and experience in building such systems with a firm understanding of the trading landscape. Your strong skills in programming, understanding of financial markets, trading platforms, and automated systems are pivotal f...

  $576 (Avg Bid)
  $576 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I require assistance to locate suitable full-time employment. As I haven't specified an industry, it is crucial that you are experienced in a broad range of sectors or have unique methods to help me pinpoint my interests. Time is not an immediate concern, so you can carry out your duties thoroughly and deliver: - An assessment of my skills and interest areas, which will inform the job search. - A wide-ranging exploration of job opportunities, not limited to a specific industry. - Periodic updates on job-search progress. Ideal skills: Career Counselling, Recruitment, Job Search Strategies, Cross-industry knowledge.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient developer to bring my vision of a second-hand ...based on email and password. The chosen developer should have experience in creating secure systems to prevent unauthorized access. - A second-hand item listing and viewing system. Every item listing should include details like price, a clear description, and the seller's information. As such, a skillful grasp on user interface and experience is crucial. - An intelligent search and filter system that includes keyword search and category filter features. Having prior experience in creating such search mechanisms would be a significant advantage. In summary, I need a freelancer who's adept in website development, SQL databases, has a keen eye for user interactions, and understands the intrica...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Redmine Update Issue on Linux -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  During a recent Redmine update on a Linux system, Error: - the "closed" status seemed to disappear. Consequently, trying to select...out anyway Key responsibilities: - Diagnose the root cause of the missing "closed" status. - Develop a sustainable solution to resolve this issue without any potential side effects. - Restore all "closed" statuses to affected tasks seamlessly and without losing any previous data. - Ensure that the solution is aligned with Redmine and Linux best practices. Ideal Candidate: - Adept at Linux Operating System. - Knowledgeable in Redmine software functionality and troubleshooting. - Prior experience with Redmine updates is a plus. - Demonstrated ability to diagnose and solve software-related issues. - Detail-oriented wit...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Ambulance Services App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can deliver a sleek, user-friendly design for both Android and iOS for my ambulance services company. Here are the essential components that it needs: - GPS-Enabled Service Tracking: It's crucial that the app has GPS tracking so the user can easily monitor the ambulance's location in real-time. - Easy Booking Feature: The app must include a straightforward, intuitive booking feature to ensure a seamless experience for the user during emergencies. - Real-Time Availability of Ambulances: Implementing real-time availability will provide users the ability to know the nearby available ambulance services immediately. The primary objective of the mobile application is to offer a seamless user experience for booking and tracking ambulances...

  $1018 (Avg Bid)
  $1018 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sunrise Estates Realtors Logo Design 6 วัน left

  ...visually appealing in various settings. We focus on helping families find their perfect homes in serene suburban settings. Our real estate experts are dedicated to matching clients with the ideal neighborhoods and properties that offer a quality suburban lifestyle. Key Details: - The preferred colors are blue, green, and red, but I am open to creative suggestions based on your professional insight. - The logo must be adaptable for use on my website, business cards, signage, and in-store branding. - I want a design style that combines professionalism with modern and classic elements. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design particularly in real estate industry - Strong communication and understanding of modern and classic design principles...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Python or .NET API Data Fetching & Broadcasting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Event o 4 - In Play o 5 - In Play Event o 6 – Result by Event ID • Send the fetched data to our primary application, utilizing either Server-Sent Events (SSE) or WebSockets for real-time updates. • Set the application to fetch data every second or pre determined interval Ideal candidates should: - Have extensive experience in Python or .NET programming - Possess a deep understanding of APIs and JSON data - Have experience in building similar timed request applications - Have experience with SSE or WebSockets to ensure seamless data transmission We're looking for a fast turnaround so proficiency and exceptional time management skills are crucial. Your performance on this project could potentially lead to future collaborations. We have four ot...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm developing a Unity game and I'm in need of assistance implementing a firebase real-time database for leaderboard functionality. Here's what I expect from the project: 1. The leaderboard implementation should be based on point-based scoring systems. Skills and Experience: * Strong experience with Unity game development * Proficiency in Firebase real-time databases * Previous work on implementing leaderboards in games would be a big plus.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...Implement an intuitive appointment booking system. Develop a secure EHR platform for efficient health record management. Enable real-time communication through live chat. Provide detailed profiles of healthcare providers. Establish a comprehensive patient health history database. 3. Functional Requirements: 3.1 Teleconsultation and Video Consultation: Implement a secure and user-friendly interface for virtual consultations. Ensure compatibility with common devices and browsers. Enable scheduling and notification features for consultations. 3.2 Appointment Booking: Develop an intuitive appointment booking system for patients. Include a calendar interface with available time slots. Send confirmation and reminder notifications to patients and providers. 3.3 Electron...

  $90 / hr (Avg Bid)
  $90 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Website for used goods Donation management for NGO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...good communication channel for donor and recipient parties. examples () (NGO must register and give their details like demographic etc.) our project features 1. OTP based registration and authentication. 2. ChatBot. 3. texting service for donors and NGO to chat. 3. Recommendation Systems: Suggest Charities: Recommend NGOs to donors based on their donation preferences and location. Match Donations: Match specific donated items with the needs of NGOs in real-time. Similar Item Recommendations: Recommend other items donors might be interested in donating based on their past donations. 4. Demand Prediction: Predict demand for specific items by NGOs: Analyze past donation data and NGO needs to predict which items are most likely to be needed in the future. This can help

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  This project revolves around creating an effective video centered on training our employees. The primary objective is to enhance their understanding of company procedures and policies. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in the production of real-life situation representation training videos, as this is the style we prefer. - Understanding of company procedures and policies in various industries, as these are the main focus of the tutorial video. - Creativity and efficiency in conveying complex ideas in an easy-to-grasp manner. - Knowledge of post-production editing to ensure the video’s quality and appeal. Their role will involve the entire production process, from conceptualization to the finished product. This includes storyboarding, filming, and edit...

  $16 - $33 / hr
  พื้นที่
  $16 - $33 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Salesforce-Adobe AEM Integration Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of expert assistance to integrate ...and Adobe AEM - Automatic creation of Salesforce leads - Capability for real-time data updates Ideally, you have experience with both platforms and understand how to optimally connect them. Here are some more details about the integration: Content Management System: I am currently using Adobe AEM. I need an expert who is proficient in this system and understands its interplay with Salesforce. Custom Field Mapping: A key part of this job will be to provide content integration. This involves custom field mapping between Adobe AEM data and Salesforce objects. The perfect candidate for this job will have a deep understanding of both Salesforce and Adobe AEM, together with experience in custom field mapping and real...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are seeking a proficient application developer to create a Windows application focusing on data management and user interaction. **Core Skills:** The ideal candidate should have experience in Windows application development, data management systems, and user-friendly design. **Key Functionality:** The application will primarily focus on data management, allowing for easy organization and retrieval of data. It will incorporate Wi-Fi technology to control devices connected to the network and utilize Bluetooth for connectivity with smaller devices. Additionally, seamless user interaction is crucial to ensure excellent usability. **Design:** While there is a partial design concept in mind, further details will be discussed as the project progresses. The developer should be capa...

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Inventory Management Software & App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented developer to build a desk...inventory management. The desktop software needs to be compatible with Windows and should include the following features: - Inventory tracking - Sales management - Reporting and analytics. On the mobile side, the application should be designed to run smoothly on both Android and iOS platforms. The ideal freelancer for this project should have significant experience with inventory management systems, Windows compatible software, and mobile application development. Proven advanced skills in relevant programming languages will be a definite plus. Compatibility, functionality and user-friendliness across all platforms is crucial for this project. If you have a vast portfolio in this particular domain, don't hesitate to send...

  $846 (Avg Bid)
  $846 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  API Integration and Error Handling in Excel or Google Sheets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled programmer who can integrate the GeckoTerminal, DexScreener, and DexView APIs into an established Excel or (preferably) Google Sheets and automating data population. The type of data we will need would be Crypto-currency prices, marketcap, volume that are not listed on CoinMarketCap etc. The key aspects of the project include: 1. **API Integration:... 3. **Error Handling:** Implementing measures to handle edge cases such as invalid API responses, rate limitations, and optimizing by bundling API calls instead of initiating a new call per row. Ideal candidates should have: - Deep knowledge of interacting with external APIs. - Expertise in Excel / Google Sheets and creating automated processes. - Experience with robust error handling in the systems ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting -- 5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to develop a robust algorithm capable of accurately detecting and counting tents in images using both panchromatic and multi-spectral channels. This tool is essential for my project, which involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be develope...algorithm can accurately count the detected tents in an image - Test the algorithm using the provided dataset of images to ensure it meets the required accuracy and performance benchmarks - Provide documentation on the usage of the algorithm and any specific installation requirements This project is an exciting opportunity to apply and expand your MATLAB and image processing expertise to solve a real-world problem with significan...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Streamline UniCenta/ERPNext Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a skilled professional that can seamlessly connect our ERPNext with UniCenta. My team, consisting of less than ten employees, requires an organized solution for order management, inventory synchronization, and customer data synchronization. Key project aims: - Inventory Synchronization: Allow for real-time inventory updates; out-of-stock items on UniCenta must be automatically updated in ERPNext and vice versa. - Customer Data Synchronization: Sync customer data across both platforms to avoid discrepancies and manual entry work. The ideal candidate must have a solid background in implementing such integration projects, a thorough understanding of these platforms, and stellar problem-solving skills. Note: Placing high value on clear commun...

  $769 (Avg Bid)
  $769 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm searching for a proficient Siemens PLC engineer proficient with Instruction List (IL) programming for my manufacturing unit. - Industry: Experience in manufacturing is paramount. - Expertise: Mastery in Instruction List (IL) programming language for PLC is crucial. - Brand: Hands-on experience with Siemens PLC systems is vital. Your role will be to ensure optimal performance of our PLC systems, so my manufacturing processes run smoothly. Prior experience within the manufacturing domain is highly desirable.

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I want to create a comprehensive task management dashboard which allows efficient monitoring and management of work progress sent via Gmail & Manual Task creation. Key Features: - The system should incorporate both manual and automatic task assignment based on workload for optimal...this project. Deadline reminders, task completion alerts, and overdue task warnings need to be included for better oversight and prompt response. - Search box to search any task with keywords. Ideal Candidate: - Proven experience in developing management dashboards - Understanding of workload-based task assignment mechanisms is a must - Proficiency in setting up effective notification/alerts systems - Outstanding problem-solving skills - Focused on details to ensure all required features functi...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Real-Time FedEx Package Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a developer to create a tracking program for Windows specifically focused on FedEx packages. The key functionalities I require include real-time tracking service for enhanced visibility of package movement. It's my preference to work with someone who has prior experience related to developing similar projects and a profound understanding of FedEx's tracking system. Proficiency in Windows-based software development is a must. Key requirements include: - Real-time tracking feature. - System must be stable and reliable. - User-friendly interface. - Fluency in Windows software development. Note: The development should strictly be based on legal and compliant ways and in no way should infringe on FedEx's terms of service or privac...

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced AngularJS developer who can enhance my project with user authentication and authorization. This task will require the implementation of a basic login system to secure user data. Additionally, I want to include fully customizable user profiles to provide a personalized user experience. Ideal candidates wou...AngularJS developer who can enhance my project with user authentication and authorization. This task will require the implementation of a basic login system to secure user data. Additionally, I want to include fully customizable user profiles to provide a personalized user experience. Ideal candidates would possess: - Proficient knowledge in AngularJS - A strong understanding of basic user login systems - Experience in creating highly customizable...

  $718 (Avg Bid)
  $718 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Local Grocery Shopping App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Seamless online ordering and payment system, to make checkouts fast and effortless for users. It's crucial that the app stands out both in visual appeal and operation efficiency on both Android and iOS platforms. So, a successful freelancer will ideally have cross-platform development skills, expertise, or experience in similar e-commerce applications. Familiarity with secure online payment systems and effective search functionality will be highly beneficial. App will need to be in Hebrew. All images will be provided. I want a to work with Grocery-focused platforms , such as: AppMySite: Offers a dedicated "Grocery App Builder" with features like product management, inventory control, delivery slot booking, and integrated payment processing (with additional fees...

  $667 (Avg Bid)
  $667 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Real Estate Lead Generation Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a dynamic real estate website for me. It needs to have a comprehensive range of features designed to generate buyer and seller leads. Key Features: - Property search: Essential to the success of this project is a user-friendly and accurate property search function. This will allow prospective buyers and sellers to browse through our residential, commercial, and rental listings with ease. - Contact forms: To encourage enquiries, enable smooth communication and generate leads, there need to be accessible contact forms throughout the site. - Property Listings Display: For simple navigation, property listings should be adequately displayed in a 'Map view', allowing users to quickly gauge location. The ideal candidate should possess strong experience ...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Vuo expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...not yet clarified but you should possess the versatility to engage with tasks like creating interactive visuals, real-time animations or custom data processing. As for experience level, we are open to varying degrees ranging from beginner to advanced. Regardless of your skill level, a strong understanding of Vuo and the ability to efficiently tackle problems is expected. Your quick comprehension and adaptability will be key elements in the successful execution of this project. To summarize, skills needed are: - Vuo node creation and debugging - Software integration - Capability to handle multiple Vuo-related tasks - Versatility in knowledge of interactive visuals, real-time animations, or data processing - Quick comprehension and adaptability Please sen...

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  MERN Developer for ERP System Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Full Stack MERN (MongoDB, , ...govern the core problem I'm experiencing. - Error messages: While interacting with the ERP system, it is observed that error messages pop up when attempting to save or retrieve data. Troubleshooting these error messages forms another significant part of this project. Ideal skills and experience: - Proficiency in MERN stack development - Prior experience in troubleshooting and bug fixing of ERP systems - Familiarity with data management and retrieval processes - Exceptional problem-solving skills The goal of this project would be to rectify these issues and enhance the functioning of the ERP system. Candidates should understand the importance of a properly functioning ERP system and be able to deliver robust ...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...adult users, allowing easy navigation and quick access to content. - **Monetization Strategy**: A business-savvy individual who can suggest sustainable revenue models without hindering the user experience. - **Analytics and Feedback**: Incorporation of systems to monitor user engagement and gather feedback to continuously improve the application. Ideal candidate skills: - Experienced in educational app development - Strong UI/UX design background - Familiarity with adult education principles - Knowledge of data analytics and user feedback systems I'm passionate about making an impact with this project. If you share my vision and have the necessary skills, I can't wait to work with you!...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  TypeScript Expert for Bug Resolution & Feature Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application for maximum speed and scalability - Collaborate with the team to ensure consistent project progression Ideal skills: - Proficient understanding of TypeScript, Node.js, MS SQL, preferably with knowledge in trading and understanding of some basic technical analysis will be added advantage. - Previous experience in bug fixing and feature implementation - Ability to determine causes of operating errors and deciding what to do about it - Strong problem solving and critical thinking skills - able to work via remote anydesk or ultraviewer for entire project - possibility to work together for long term Please include your past experience specifically related to TypeScript, including bug fixing and feature implementation, when submitting your bid....

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  High-Accuracy Python-based Face Recognition -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a developer experienced with Python to engineer a high-accuracy face recognition system, aimed at security surveillance. Key requirements include: - High accuracy: The system should be able to correctl...recognition system, aimed at security surveillance. Key requirements include: - High accuracy: The system should be able to correctly identify faces with 95-100% accuracy. - Light adaptability: The system should be efficient in different lighting conditions, including low light. Ideal skills for the job involve a thorough knowledge of Python and proven experience in developing face recognition systems. A solid understanding of light variations and face recognition precision is a must-have. Please provide previous projects or proof of your capabilities in this field whe...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Java 11 Software Installation Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a knowledgeable freelancer to guide me through the installation of a software program that needs Java 11 or more. - Verify Java Installation: Firstly, I'm uncertain if my Windows computer has Java 11 or a higher version installed. The chosen freelancer must a...Installation: If Java 11 or above is already installed, the freelancer will then guide me through the installation process of my software. - Administrative Rights: Note that I do hold administrative rights on my computer. Skills and Experience: Ideally, the freelancer should have experience with software installation, particularly with Java-related applications, and be familiar with the Windows operating system. Excellent communication skills to guide through each step are a must. Intermediate knowledge of ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Gojek App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...feature-rich Gojek app for our business. Our back end and website infrastructure are fully prepared and ready for seamless integration with the app. Key Features Required: Multi-Service Integration: Include ride-hailing, food delivery, courier services, and more. User-Friendly Interface: Develop an intuitive and user-friendly app interface for both customers and service providers. Real-time Tracking: Implement real-time tracking for services to enhance user experience and service efficiency. Payment Integration: Integrate secure and seamless payment gateways to support various payment methods. Multi-Language Support: Ensure the app supports multiple languages for a diverse user base. Rating and Review System: Include a robust rating and review system f...

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Puzzle Game Design with Reward System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a seasoned game designer with experience in creating engaging puzzle games. I have a vision for a 2D puzzle game and need assistance from an expert to bring it to life. Key requirements would include: - Prior experience in designing 2D puzzle games - Ability in creating incentivizing reward systems - Knowledge of the Android platform Special attention needs to be paid to the rewards system; a rewarding, yet balanced system that motivates continuous gameplay is crucial. The perfect candidate is someone who has experience in the aforementioned areas and possesses a creative and strategic mindset. If you have a hands-on approach to game design and a genuine love for puzzles, then you might just be the professional I am looking for.

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Urgent Guest Post Creation for CNET & WSJ 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need urgent some guest post on & I need permanent post with Do follow links. I need only real contributors from UK USA Germany based.. don't bid Indian or Pak bloggers. Thanks

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Excel who can build an advanced billing system for me. Your work will comprise of: - Developing a user-friendly data entry form. - Automating the calculation of...comprise of: - Developing a user-friendly data entry form. - Automating the calculation of totals. - Designing an invoice template. Additional Project Requirements: - Ability to create a system according to my brand's colors. - Implementing conditional formatting to enhance data readability and analysis. You must be a proficient Excel developer with a strong background in creating automated systems. Experience with custom formatting and branding is essential for this project. Ideally, you should also have a keen eye for detail and a flair for designing professional and visually pl...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...experience in Android development - Strong knowledge in developing QR code scanning systems - Prior experience developing inventory-related mobile applications This project requires a fine attention to detail and the ability to develop a smooth, user-friendly interface. Please include examples of your previous work, especially any related to inventory management or QR code scanning, in your bid. Project is done in Kotlin and represents Inventory Storage management. The current version of the app works like this: Admins are able to add new items and approve transfers of items between users. They can also see the transfer history of each item. Users can request an item from each other but an admin has to approve it every time, and only then the item is sent from one user ...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented and experienced programmer or developer to create a project for me. The aim is to integrate real-time stock trading into WhatsApp, where a user can send trade requests and receive confirmation if the trade has been made. The project specifics are as follows: - The real-time stock prices will be pulled from Yahoo Finance. - The system should support both buy and sell order operations. - The type of order that should be supported is the market order. Ideal candidates for this project would have experience with stock market trading platforms and APIs, particularly from Yahoo Finance. They should also be proficient with WhatsApp's business API. A strong background in Python or similar relevant languages would be extremely bene...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ... Integrate the ordering system with the restaurant's backend systems, including the point of sale (POS) system, to process orders seamlessly. Test and refine the conversational interface to ensure a natural and user-friendly experience for customers. Provide documentation and training materials for restaurant staff on how to use and maintain the ordering system. Requirements: Proficiency in Dialogflow and hands-on experience developing conversational interfaces with a focus on natural language understanding. Strong understanding of NLP concepts and techniques, especially in the context of conversational systems for restaurant operations. Experience integrating Dialogflow with backend systems and APIs, preferably with POS systems or restaurant management...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  EACH COSTUME HAS ITS OWN NAME, THEME AND DESIGNER - SEE PHOTOS ATTACHED BELOW I am looking for a creative illustrator to transform 10 real-life carnival moments into 10 high-resolution, black and white line sketches suitable for a children's coloring book ( 3-12 year age range). The sketches should capture the essence of the original costumes while still being simple and clear enough for children to understand and enjoy coloring. SKETCHES SHOULD HAVE A WHITE BACKGROUND. TEN (10) Costume Names: SEE PHOTOS ATTACHED BELOW 1. Aztec Melange 2. Ascot Elegance 3. Maori Whispers 4. Inca Mystique 5. Brazillian Showcase 6. Powwow Pizzazz 7. Ethiopian Odessey 8. Bollywood Bliss 9. Celestial Silk 10. All American Mosiac • Incorporate the name of each costume within the desi...

  $65 (Avg Bid)
  การันตี
  AI-Powered Automation of Digital Workflows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...state-of-the-art automated systems utilizing AI and tools like Zapier, to carry out a number of tasks. Key Required Functions: * Real-time audio transcription. * Generating alerts from transcriptions. * Scraping and auto aggregating website content. Additionally, I want automation for content creation and distribution across various platforms. Content Creation: * Automated creation of social media posts, blog articles, email newsletters, and converting news articles/scripts to video content for YouTube. Content Distribution: * Automated distribution of the created content across digital channels such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok and Wordpress Website. Ideal Skills and Experience: Candidates should have a proven track record in AI, automati...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  DIGITAL DOOR LOCK API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert developer who can successfully integrate the TT Door Lock API with the RMS property management software. The API is confirmed compatible, but requires a professional touch to ensure seamless functionality. Key Responsibilities: - Integration of TT Door Lock API - Enable door lock status monitoring - Implement remote door...Responsibilities: - Integration of TT Door Lock API - Enable door lock status monitoring - Implement remote door controls - Enable access control distributions Ideal Skills and Experience: Skilled in software development, specifically with API integrations, and has prior experience working with RMS property management software. Familiarity with TT Door Lock systems is a huge plus. Must be able to ensure seamless communication between the tw...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I require an expert in drone technology with a keen eye for detail. Your task will be focused on aerial photography and mapping using a land drone. To apply, kindly include: - Examples of past aerial photography work, showcasing your skills and talent. - Demonstrative evidence of executing mapping and surveying assignmen...aerial photography should be of high definition quality. Your ability to execute this task effectively and efficiently will be a determinant for future collaborative work engagements. Ideal candidates should have experience using professional-grade drones and navigational software for mapping and surveying tasks. Note: Your safety, as well as the safety of others, should be top priority when operating the drone. Any disregard for safety measures would not be ap...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Custom Yocto Linux Build for Variscite SOM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled embedded software engineer able to create a cust...my Variscite MX93 V2-A SOM module. The build must include these specific features: - WiFi support - Bluetooth support - Custom device drivers - CAN x2 support Build Instructions and Resources can be found at I also need the build to be based on a specific kernel version (Kernel V6.1.36). Ideal candidates should have experience in Linux operating systems, with specific knowledge of Yocto Linux being a major advantage. Experience in custom software builds and creating device specific drivers would certainly make you standout. Effective communication is critical for this project, as I look forward to regularly reviewing your progress and making necessary adjustments.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled draftsman to create detailed AutoCAD drawings for manufacturing pumps and valves Key requirements: • Expertise in mechanical engineering, specifically with pumps and electric motors . • Ability to produce highly detai...detailed AutoCAD drawings for manufacturing pumps and valves Key requirements: • Expertise in mechanical engineering, specifically with pumps and electric motors . • Ability to produce highly detailed component designs. Your job will entail the development of intricate and precise AutoCAD designs of pump components to aid manufacturing. Familiarity with and knowledge of pumps and pumping systems specific-elements is crucial. Experience in previous similar projects will be highly beneficial. Include any rele...

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา