ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 recruitment งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am in the process of starting a new enterprise and I need a dedicated HR recruiter to assist me in building a strong team. Main Responsibilities: - The primary role of the HR recruiter will be to find and hire new staff. Skills & Experience Required: - Proven experience in HR recruitment - Understanding of job requirements and identifying potential candidates - Proficient in conducting interviews, both face-to-face and remotely - Adept in making objective hiring decisions Although the skills required for the potential employees were not specified, a broad understanding of many industry sectors and job roles will be extremely beneficial for this role. Looking forward to the collaboration with a skilled HR professional to start and expand this business together.

  $724 (Avg Bid)
  $724 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented web writer with experience in non-profit organizations. The writer is expected to create engaging content that attracts donors and volunteers. In doing this, it is crucial to: - Clearly define our cause and use compelling narratives to tell the stories of peo...it is crucial to: - Clearly define our cause and use compelling narratives to tell the stories of people impacted by our work. These stories should evoke empathy and inspire action. - Speak directly to our target audience; donors, volunteers, and the general public. Understanding their concerns and motivations is key. - Be informed about non-profit donor engagement strategies and volunteer recruitment tactics. Strong research skills are a bonus, as is previous experience writing for a non-profit org...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...of producing engaging, industry-specific cover letters that sell and align my resume with the exact requirements of the job. - Resume Optimization: Able to revamp my existing resume, emphasizing skills and experiences relevant to the target industries and improving its visibility in applicant tracking systems. This task requires a person with excellent written skills and prior experience in recruitment or career consultation. A deep understanding of the mentioned industries will be a significant advantage. Note - You need to apply aproximately 200 relevant jobs. You will get fixed amount like INR 1500 (negotiable). But there is one perk , for every interview call , you get INR 200. So more relevant jobs and more customised resume and better cover letter you apply , more are the ...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...for a professional to design an ingenious algorithm for a recruitment webpage. This algorithm should prioritize a dynamic use experience, with specific functionalities I'm interested in realizing. Key Optimizations: • Job Posting and Application Submission - It's crucial that potential applicants can easily post their resumes and submit applications for open positions. • Resume Database Search - The algorithm must effortlessly sort and permit searches through a wide-ranging database of resumes. • Candidate Screening and Evaluation - It's essential for the algorithm to effectively screen and evaluate potential candidates, utilizing benchmarks set for each job posting. • Automated Interview Scheduling - To streamline the recruitment p...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...of producing engaging, industry-specific cover letters that sell and align my resume with the exact requirements of the job. - Resume Optimization: Able to revamp my existing resume, emphasizing skills and experiences relevant to the target industries and improving its visibility in applicant tracking systems. This task requires a person with excellent written skills and prior experience in recruitment or career consultation. A deep understanding of the mentioned industries will be a significant advantage. Note - You need to apply aproximately 200 relevant jobs. You will get fixed amount like 1500. But there is one perk , for every interview call , you get INR 200. So more relevant jobs and more customised resume and better cover letter you apply , more are the chances to get a ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Daily Virtual Assistant for Daily Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are in need of a virtual assistant who can help me out with a specific task of job posting and messaging applicants on a daily basis. Responsibilities: - Post one job on LinkedIn per day. - Communicate with all applicants interested in the job post. Experience and Skills: - The ideal candid...Skills: - The ideal candidate should be efficient and organized. - Having experience in job posting and messaging applicants is not heavily weighted; however, it could be an asset. - Strong time management and communication skills are needed. - The ability to handle email management, calendar management, and data entry is a plus. Through this role, you'll be helping us significantly in our recruitment process, thereby contributing to the growth of the business. Thank you for consider...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  As someone driven to achieve results in digital marketing and HR, I need someone who can help m...management: You will help manage my accounts on Facebook, Instagram, and LinkedIn. Our goal is to utilize these platforms to increase brand awareness. - SEO optimization: In addition to enhancing our brand image via social media, you should also provide assistance in terms of improving our SEO. - Recruitment and onboarding: I also need help in recruiting and onboarding new employees. The ideal candidate for the job should be skilled in social media management, SEO optimization, and HR recruitment. An experience in these areas would be a plus, but most importantly, I value dedication, a meticulous sense of attention-to-detail, and the ability to continuously learn in a rapidly...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  HR Recruitment Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in dire need of a recruitment specialist, particularly one who has a deep understanding and experience in the field of Human Resources (HR). The professional I'm after will lead the recruitment process from start to end, ensuring the selected candidates are the best match for our organization. Here's a brief overview of the tasks involved: - Identifying staffing needs - Crafting engaging job descriptions - Sifting through applications, shortlisting and interviewing potential candidates - Negotiating job offers The ideal freelancer for this role will have: - Proven experience in HR Recruitment - Strong communication and negotiation skills - Proficiency in employee selection and assessment - Experience in HR within the human relations...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...- Constructing an ATS-friendly resume Skills and Experience: The ideal candidate for this task should possess: - Proven experience in resume writing, preferably in the Administrative industry - A comprehensive understanding of Applicant Tracking Systems and the ability to tailor resumes for them - Exceptional writing and editing skills - Excellent attention to detail - An understanding of recruitment trends and expectations in Administrative roles I understand the importance of having a well-crafted resume that stands out to potential employers and successfully showcases my qualifications for the MEP Project Manager position. Therefore, I am seeking the assistance of a professional who can effectively highlight my skills and experience in a way that is optimized for ATS syste...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Mid-Level Hiring Manager Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a proficient hiring manager with mid-level experience. This role specifically requires: - Recruitment expertise: The ideal candidate would be adept in distilling job requirements, sourcing potential candidates, conducting interviews and making informed hiring decisions. - Culture cultivation: The hired manager will not merely oversee the process of hiring; they are also expected to infuse and foster the company culture among the employees. Candidates with a solid understanding of labor laws will have an advantage. The position involves substantial communication; therefore, a candidate with impressive communication skills would be preferred.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...require and how to make such resumes stand out is crucial. - Format: Although the question about the format was not answered, we need to be flexible and open to use any effective modern layout that will present the information professionally and attractively. Ideal Skills: - Strong written communication: This will guarantee the quality of the content of each resume. - Experience in HR or recruitment: This will ensure that the resumes are tailored to meet what recruiters are looking for in entry-level positions. - Creative design skills: To provide compelling and visually appealing resumes. - Attention to detail: This is essential to ensure the accuracy and consistency of all the resumes. - Time management skills: Due to the volume of the work, the ability to manage time effect...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...require and how to make such resumes stand out is crucial. - Format: Although the question about the format was not answered, we need to be flexible and open to use any effective modern layout that will present the information professionally and attractively. Ideal Skills: - Strong written communication: This will guarantee the quality of the content of each resume. - Experience in HR or recruitment: This will ensure that the resumes are tailored to meet what recruiters are looking for in entry-level positions. - Creative design skills: To provide compelling and visually appealing resumes. - Attention to detail: This is essential to ensure the accuracy and consistency of all the resumes. - Time management skills: Due to the volume of the work, the ability to manage time effect...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  As a growing recruitment firm, I'm seeking a knowledgeable and diligent appointment setter. During the outreach, you are to determine a need for a recruitment service and set appointments for our sales staff to talk with the decision-makers at these businesses. Your responsibilities will include setting appointments with businesses for recruitment services. Ideal Skills: - Proven track record in setting appointments, preferably in the recruitment sector - Demonstrable experience in sales calls - Cold Calling using a Lead List that will be provided to you - Proficient in lead generation - Excellent communication skills to interact effectively with potential business clients Experience: - Previous experience in the recruitment sector will be a sig...

  $62 / hr (Avg Bid)
  $62 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Commission Based Recruiters Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Recruitment Firm in the Philippines directly hiring for our Global Partners. I am after recruitment professionals who specializes in niche hiring specifically for Support, Executive, and Information Technology related roles. Must be experts in Sourcing, Leads Generation, Recruitment and Talent Acquisition. I am expecting effective, productive, and quality results. The freelancers are preferred to have: - Strong sourcing abilities - Good to Excellent communication skills - Experience in technical recruiting is a must You must be able to source, screen, and monitor hiring of suitable candidates for the IT sector positions. Ideal candidate has a background in recruitment, with proven experience fulfilling similar requirements. This position is commissi...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Revamp Resume with Functional Layout 1 วัน left

  I have uploaded my resume. I just need it to look cleaner and look more presentable. Formatting and presentation is what i am looking for. Key items to be ...presentation is what i am looking for. Key items to be restructured in this project include: - Transforming existing resume format into a functional layout - Highlighting specifically on "Skills and Qualifications" and "Relevance of Work Experience" Ideal candidate for this project should be able to: - have graphic design skills for layout design - preferably have proven experience in HR or recruitment to understand what employers look for - be savvy in restructuring content in a more effective and engaging way. If you're able to help me stand out with a compelling, employer-friendly resume layout, ...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Part time Project Assistant: Technical Writing Support 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a part time project assistant to support setting up a technical writing agency. Responsibilities: 1. Support language skills development - writing and speaking skills 2. Support in project management, planning, and coordination 3. Support in research and documentation 4. Support in d...communication skills in English 3. Diploma/Graduate/Post Graduate 4. Proficiency in Google Docs, MS Office, and web content writing tools Working hours: Part-time: 2 - 3 hours daily, preferably within the time range of 3 PM - 10 PM IST This part-time role is expected to become full-time (8 hrs per day x 20 days per month) as the agency setup is completed and the agency starts operation. The recruitment process consists of a screening round followed by online interviews of the shortlisted fr...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...tracking per employee. Additional Features: - Time-off Management: The software should integrate a system to manage the leave and vacation days of employees, consider holidays, and balance time-off efficiently. - Payroll Management: The system needs to aid in the calculation of salaries, tax deductions, bonuses etc., while complying with local laws and regulations. - Recruitment and Onboarding: This includes automation of the recruitment process, job postings, applicant tracking, and efficient onboarding of new hires. Design Preferences: - I prefer a modern and clean design that is user friendly and provides an efficient, clutter-free environment for HR management. Ideal Skills & Experience: - Proficient in CRM development - Experience with HRMS systems - Good under...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Ubicación: Colombia - Tamaño de la empresa 100 - 200 empleados - posicion en empresa: Human Resources Manager Learning and Development Manager Training Coordinator Talent Acquisition Specialist Education Manager Corporate Training Manager Language Training Manager Sales Manager Business Development Manager Corporate Relations Manager Training and Development Specialist Learning Solutions Specialist Recruitment Manager Chief Learning Officer (CLO) Learning Experience Designer Employee Engagement Manager Training and Development Director Talent Management Specialist Organizational Development Manager Education Coordinator El tiempo es esencial en este proyecto, así que estoy buscando alguien que pueda comenzar a trabajar lo más pronto posible y podr&iac...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  HR Client Acquisition Specialist Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a freelancer who can utilize their prowess in social media marketing, online advertising and networking events to expand our client base. Specifically, we're in the HR industry, providing services in recruitment. Skills and Experience: The ideal candidate should have: - Proven experience in client acquisition - Strong knowledge and efficient use of social media marketing, online advertising, and networking events - An understanding of the HR industry will be an added advantage Responsibilities would include: - Using social media, online platforms, and networking events to find potential clients - Building a client portfolio - Working closely with our team to understand our services This is a fantastic opportunity for anyone versed in client acquisition with...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional freelance HR Recruiter proficient in hiring within the health and medical industry. Your tasks will encompass: - Identifying and sourcing potential candidates that fit specific job descriptions. - Assessing candidate applicat...with various job boards and candidate sourcing tools. - Excellent communication and people skills. - Ability to work independently and deliver results. - Relevant HR certifications are beneficial. By aligning our needs with your expertise, we aim to make successful permanent hires for our health sector company. This is an excellent opportunity for HR professionals well-versed in mid-career recruitment within the health and medical field. Your contribution will significantly impact our team's composition and overall compa...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...affordably. After successfully placing 50 candidates, BossJi is rapidly onboarding new companies and candidates. We are looking to quickly onboard remote/WFH freelance recruiters ready to work on various non-tech, mid-level roles (typically Rs. 5-15 LPA packages) in B2B SaaS and fintech startups. Role description: Your role will be to source and screen candidates as our clients will take over the recruitment process post-shortlisting our candidates. We'll give the mandates (from our clients), screening questions, and message templates as well as share feedback. Who's this role for? Recruiters confident of their candidate sourcing/screening abilities who can close mandates quickly Those who need flexibility: set your own hours and WFH (We don't care what hours...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert to redesign my resume with a classic and professional touch. The review should not only be limited to grammar and spelling checks but also extend to formatting and layout, content and overall impression. It would be best if it has a neutral color scheme (black, white, gray). Th...only be limited to grammar and spelling checks but also extend to formatting and layout, content and overall impression. It would be best if it has a neutral color scheme (black, white, gray). The ideal freelancer should have good experience in resume writing, designing, and HR practices, displaying great detailing and a deep understanding of both aesthetics and content. The expertise on modern recruitment standards and creating resume that stands out in a professional setting is ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I'm aiming for a comprehensive enhancement of my CV which includes formatting, content, and design. Being more specific: For formatting: - A revamp of the overall layout and spacing to make it look more appealing and easy to read. For content: - Redefining my objectives to echo my professional aspirations more effectively. - Refreshing my work experience section to reflect more r...relevance to the position I'm applying for. - Fine-tuning my skills and qualifications to highlight my expertise in my field. Desired Freelancer Skills and Experience: - Proven experience in CV writing and formatting. - Strong command of English and concise writing style. - Ability to present information in a compelling and visually pleasing manner. - Excellent understanding of job market and rec...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm currently overseeing my recruitment processes manually, and now seeking a reliable solution to automate tasks especially in lead generation, which I've been handling via cold calling. The success of this project hinges on: Skills & Experience: - Demonstrated expertise in automation - Proficient understanding of recruitment processes - Knowledge of effective lead generation strategies automated beyond cold calling Task: - Develop an automated solution for lead generation and recruitment. - The new system should push beyond my current cold-calling tactics, exploring fresh, innovative stratagem.

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  International Marketing Specialist Recruitment 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking skilled marketing professionals with experience...education sector for Australia and New Zealand. - Ability to use this knowledge to engage and recruit prospective clients aiming for education opportunities in these countries. In your application, please highlight your marketing experience, especially in client recruitment from these regions for educational purposes. Share how your skills and experience will contribute to our goals. The ideal candidate will have a solid grasp of the cultural, social, and business nuances across these regions, facilitating effective communication and recruitment strategies. This is an opportunity to help expand our reach and support individuals in their educational journey in Australia and New Zealand. I look forward to rev...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled website designer to develop a top-notch website for my recruitment agency. Our agency deals with permanent staffing, temporary staffing, and executive search in the realm of social presentations. KEY RESPONSIBILITIES: 1. Create a functional, aesthetically pleasing website that showcases our agency's alure with a shade of mystery offering only bold an limited information 2. Integrate essential personal & character referencing questionnaire features that allow for seamless transactions separately linked gender wise, signifying direction for each gender 3. Implement blog features for the agency to share personal insights and updates aswell as 2 separate links for customer responses/input/sign ups IDEAL SKILLS AND EXPERIENCE: • Proven experienc...

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  HR Sales Expert Needed 4 วัน left

  ...comprehensive HR services. We're seeking a B2B sales professional who specializes in Human Resources, with an understanding of our industry-specific challenges, to help us with: - Recruitment: Identifying, attracting, and hiring qualified candidates for open positions. - Employee Training and Development: Developing programs to enhance employee skills and performance. - HR Policy and Procedure Development: Creating HR policies and procedures that fit our company's needs and comply with laws and regulations. The ideal candidate will have experience in B2B sales within the HR sector, a deep understanding of recruitment, employee training and development, HR policy and procedure development. They will be results-oriented and have proven experience in helping grow...

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking an experienced freelancer who can accurately cond...experienced freelancer who can accurately conduct an employment history verification. This pre-employment vetting project is focused on thoroughly checking the potential employee's last position, covering all aspects. The specific information I need includes: - Previous job roles - Duration of employment - Reasons for leaving the previous job Desired Skills: - Background in Human Resources or Recruitment - Experience in comprehensive employment history verification - Good communication and reporting skills An efficient and time effective delivery of this project is highly pivotal. I look forward to working with a dependable and detail-oriented individual who'll help me make informed decisio...

  $60 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a marketing and communication expert who can effectively drive student engagement and enrolments to my instit...prospective students, understanding their needs, and convincing them to join our institute. Qualifications: - Proven experience in online marketing, preferably with educational institutions. - Proficient in online marketing tools and practices, including but not limited to, social media advertising, SEO, and PPC advertising. - Excellent communication and persuasion skills. - Knowledge of student recruitment strategies. This position is commission-based, meaning your payment will be based on the number of students you successfully bring on board. If you're passionate about education and have the skills to attract and engage students, I would love to...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...envisioned final product is a quality & compelling highlight reel, approx 3 - 4 minutes. Key tasks for the successful freelancer will include: - Skillfully going through pieces of game footage to extract key scenes, focusing primarily on goals, assists, and unique skill demonstrations. - Incorporating rich video editing techniques that exude a professional quality, to create a piece fit for recruitment activities & eye catching to potential teams, coaches, and recruiters. Ideal skills and experience: - Proven experience in video editing, preferably sports-related - Familiarity with cinematic-type editing techniques - Attention to detail, as the prominence of specific moments is essential - Ability to work within a tight, without compromising on quality - Advanced knowl...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...and can successfully aid recruiting needs. To do so, the candidate has to be able to source and qualify resources that will meet the company's criteria. Requirement- Experience: 2 year or more in recruitment" Field service recruitment experience is an added advantage. Responsibilities -Good communication Skills is a must. -Responsible for handling IT requirements. -Responsible for full-cycle recruiting: interview, offer, negotiation and closed candidates for assigned requisitions - Identifying and sourcing suitable candidates for assigned requirements - Manage the entire life cycle of the recruitment process - Use niche platforms related to IT, to source potential candidates. - Personally conduct interviews, document the same, and report as the need aris...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WordPress theme customization and redesign 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  STATEMENT OF WORK Objectives The objectives are: − Design a new WordPress website copying and improving upon the existing − Assist with the migration of email provider − Facilitate the normalization of CV gathering in recruitment process − Use of better Images that aligns with mission of website − Eye catching designed layout which is easy for user in terms of look and feel Scope of Work WordPress Redesign: − Redesign the pages include: Home Slider images with banner Hero Section: Introduce company and highlight main value propositions Overview of Services: Summarize areas of expertise and the solutions offer. Client Success Stories: Feature case studies and testimonials to showcase track record Call to Action: Encourage visitors

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Mid-Level Executive Recruitment Expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in search of a recruitment professional boasting a mid-level experience of 3-5 years specifically in the field of executive recruitment. Requirements: - You must have a robust knowledge of contemporary recruitment strategies and practices. - You should be adept at understanding the unique needs of an organization when filling executive roles. - The candidate should possess a solid understanding of labor laws and ensure they are followed throughout the recruitment process. Skills and Experience: - Excellent communication skills are a must for discussing job requirements with potential candidates, managers, and ensuring a smooth on-boarding process. - Proven track record of successful executive placements is highly desirable. - Experience under...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hello Freelancers! I am looking for a seasoned Affiliate Manager with a focus on conversion rates. I have a series of important tasks that need your attention: Responsibilities: - End-to-end recruitment of new affiliates leveraging Affiliate network partnerships. Your ability to source, manage relationships, and onboard new affiliates is key. - Tracking and reporting of affiliate sales, conversions, and commissions. You'll need a strong command of analytics tools to monitor and report on performance metrics. - Providing ongoing support and training to our affiliates. I require someone who has great communication skills and experience in guiding affiliates to reach their maximum potential. Ideal skills: - Hands-on experience with affiliate networks - Strong data analysis sk...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  As someone who values the quality of my professional image, I am in need of a skilled writer or career coach to boost the impact of my resume. The focus areas for enhancement...seamlessly into my resume, making them stand out to any potential employers. - If possible, I would appreciate advice on how to demonstrate my level of expertise in these areas. Ideal candidates for this project would have experience in resume writing or career coaching, with a strong grasp of how to make a candidate stand out in today's competitive job market. A background in Human Resources or recruitment would also be an advantage. Your ability to communicate complex ideas and experiences clearly and succinctly will be highly valued. Through your expertise, I hope to maximize the impact of my career ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...with high standards of excellence - A growing company (and industry), which poses challenges as well as opportunities! Fresh graduates may apply! This is a full-time job only, 44 hours per week. If you're the one that we're looking for, hit Apply! We'd like to have a chat with you! :) **PLEASE READ IMPORTANT NOTES** - Influx never asks candidates to make any payment throughout the entire recruitment process. - Successful candidates will be contacted only through email ending with influx(dot)com....

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am looking for recruitment experts who specialize in healthcare sector recruitment. I am expecting effective, quality results. - Find, screen, and assist hiring of suitable candidates for healthcare sector positions. - Ideal candidate has a background in recruitment, with proven experience fulfilling similar requirements. -This position is commission-based. Recruiters will receive $150 for each successful candidate referral who is successfully hired.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with a strong understanding of B2B lead generation, specifically in the healthcare sector. Your role is to generate potentially high-value recruitments leads, with the ultimate aim being sales conversions. Key responsibilities: - Determine effective strategies for reaching healthcare Sector - Identify potential leads, ensuring they match our ideal recruitment profile - Manage lead generation efforts to drive sales conversions Skills & Experience required: - Proven B2B lead generation experience - Knowledge of healthcare sector - Effective sales and negotiation skills - Excellent communication and presentation abilities The project is commission based, making it a fantastic opportunity for highly motivated and target-driven individuals capabl...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Comprehensive HR Specialist Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am in need of a highly skilled HR Specialist who can assist my small-sized company (less than 50 employees) with various tasks, including: - Recruitment and Hiring: Identify suitable candidates for our team, conduct interviews, and screen potential hires. - Employee Onboarding and Orientation: Facilitate the onboarding process for new hires, ensuring they are familiar with company policies, job roles, and expectations. - Performance Management and Evaluation: Regularly monitor employee performance and provide feedback, enabling a culture of continuous improvement. The ideal freelancer would bring extensive experience in HR, staffing and recruitment, onboarding, and performance management. Prior experience working with small businesses is also desired. Initially, tasks ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ** Please read so you don't waste your time and not be selected. Only those who follow directions completely will be selected. **** this is a coding project. you need to provide code. IMPORTANT: CODE MUST BE HTML,CSS, AND VANILLA JAVASCRIPT **** You will need to build all the pages. NOT one page we need you to build a desktop/mobile/tablet RESPONSIVE html and css website for a recruiting agency. the website is for recruiting in tech and the audience is tech companies who are looking for candidates to hire. We are going to provide a ROUGH idea of the layout in figma. Use your own high quality images and creative imagination to make the website look modern and professional. Also the theme and main color should be green. **the figma attached contains RANDOM assets that I put together...

  $300 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I am a senior-level professional looking for assistance in the application process for new job opportunities. With a current focus on local opportunities, I am in the need of a freelancer who ...and salary expectations. Requirements: - Solid understanding of the job application process - Ability to schedule interviews - Application for jobs meeting the criteria of having senior-level appropriate industry experience, local only location, and meeting my salary expectations - Strict adherence to the criteria provided Skills: - Excellent communication skills - Previous experience in HR/recruitment would be advantageous - Prompt responsiveness - Attention to detail You'll be provided with my well-presented resume and LinkedIn profile, along with clear job search criteria to assis...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  In need of a skilled and experienced graphic designer to create our annual trend and salary report that educates the agricultural sector in Australia. We are an Australian recruitment agency specialising in providing employment solutions to agribusinesses. Not farm labour jobs but mid-senior level recruitment. Our website is Attached is a sample of our Trend Report. We need a professional, well-designed report that is available electronically on our website () and a print ready version. We will provide the articles (four in total), company logos and style guide. We need the artwork by the end of March 2024 if possible. If you deem yourself suited for the project, I look forward to receiving your bid. Thanks. Kind regards, Belinda

  $1158 (Avg Bid)
  $1158 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Comprehensive Pre-Employment Verification 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional freelance i...verification were skipped in the original questions, I emphasize that a comprehensive check is essential, not limited to: 1. Verification of previous employers 2. Verifying periods of employment 3. Confirmation of the job title and duties. It will be beneficial if you have a background in human resources, law enforcement, or have extensive experience in detailed research and an understanding of the recruitment process. You must be comfortable using a variety of sources to gather information, such as online research, contacting references, and liaising with legal authorities if necessary. Furthermore, a keen eye for details, discretion, and respect for confidentiality is paramount. Kindly bid indicating your experience and approach to thi...

  $10 - $50
  พื้นที่
  $10 - $50
  0 คำเสนอราคา

  ... experience, and suitability for caregiving positions. • Conducting Interviews: Conduct structured interviews with candidates to evaluate their skills, experience, cultural competence, and compatibility with the caregiving role. • Collaboration: Collaborate with Operations, Marketing, and other Team Members • Stay Updated: Stay informed about industry trends, and best practices in caregiver recruitment Qualifications: • Fluency in both Spanish and English. • Experience in recruiting, interviewing, or human resources, preferably in the healthcare or caregiving sector is a plus. • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to engage effectively with diverse candidates and stakeholders. • Strong organizational skills and ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As a HR consultancy, we are looking for an experienced freelance leads generator to assist us in finding potential clients in the technology industry. We are not just looking for any leads - we are specifically interested in mid-level clients, who would be a perfect fit for our services. Ideal Skills: - Lead Generation - HR and Recruitment Knowledge - Experience in B2B Sales within the Technology Industry Responsibilities: - Develop a strategy to identify and target potential clients within the tech industry - Generate high-quality leads and convert them into prospects - Continual research and networking within the industry to identify potential leads. Your expertise in lead generation within the HR industry, particularly technology companies, will be greatly utilized. This is a...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Hiring Consultant for Manufacturing Roles in Odisha 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned recruitment consultant experienced in the manufacturing industry, specifically in Phulnakhara, Cuttack, Odisha, India. With immediate requirements, my focus is on filling 6 -10 technical roles, namely ITI Electricians and individuals with Diplomas in Electrical. Key Responsibilities: - Source and recruit candidates with efficiency - Deliver diverse candidate profiles matching the specified technical roles Skills and Experience: - Proven experience in recruiting for manufacturing roles - Ideally, a strong network in Odisha's local talent - Proficiency in sourcing and recruiting technical roles, particularly Electricians and individuals with an Electrical Diploma. This is immediately needed and I would appreciate a swift response. Please ensure ...

  $1 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am in search of a professional who can skillfully handle the employment verification aspect of the pre-employment vetting process. The ideal candidate sh...Familiarity and experience with a variety of employment verification techniques and methods. - An understanding and respect for the confidentiality and sensitivity surrounding this type of task. - The ability to professionally interact with past employers, if needed. - An eye for detail and precision in verifying the accuracy of reported past employment. Experience working within human resources or recruitment will be considered a significant asset. Please note, the number of employees to be verified is yet to be established. Information about specific job titles and performances in previous roles may be sought later on in thi...

  $47 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  HR Recruiter Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Full-time Responsibilities: Collaborate with hiring managers to identify staffing needs and develop effective recruitment strategies. Source, screen, and interview candidates using various channels, including social media, job boards, and networking events. Build and maintain a strong candidate pipeline for current and future hiring needs. Conduct reference checks and facilitate the offer process. Coordinate and participate in job fairs, campus recruitment events, and industry conferences. Ensure compliance with local labor laws and regulations. Act as a brand ambassador to attract top talent to the organization. Provide guidance and support to hiring managers throughout the recruitment process. Requirements: Bachelor's degree in Human Resources Management o...

  $683 (Avg Bid)
  $683 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I need a professional graphic designer who specializes in corporate design to create a recruitment brochure for my company. The main purpose of the brochure is to attract potential candidates, showcase our company culture, and highlight career opportunities we offer. I will provide all the content and also an example layout that you can mimic. The information will include our company history, employee testimonials, and descriptions of jobs currently available. The finished brochure should embody a professional and corporate look and feel. Ideal freelancers for this project would have a strong portfolio with evidence of creating similar corporate-themed materials. They should be detail-oriented, skilled in typography and layout design, and able to harmoniously blend text and grap...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  179 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน recruitment ชั้นนำ