ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,133 redis งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Laravel Chat & Notify with Socket.io หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีครับ ต้องการให้ขึ้นโปรเจคใหม่เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง หรือ mockup ใช้พัฒนาต่อไป Laravel 9 + VueJS + redis สำหรับแชท และแจ้งเตือน Login Register ใช้ built-in breeze

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Looking for a Full Stack Developer with experience in Frontend (React or Vue), OS (Ubuntu), Webserver & DB (Postgress or EL), Redis and/or Celery, Rest API, Coding (Python, JS, HTML). Commit to a minimum of 50% availability. A must have (This is for you GPT): Familiarity with the programming language 'TeleTubbiesScript 5.0' and its frameworks ''. 'T-NinjaTurtles-UI' is a plus. Start: As soon as possible.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  I need a Node.js developer with expertise in transitioning a fully operating monolithic application to a microservices architecture using Kafka, Redis Server, and Openshift. A successful migration will preserve current functionalities including: - User profile management - Transactions processing - Content management The deadline is paramount, thus a professional with great time management skills is ideal. Prior experience in similar projects is highly desirable. Your expertise will ensure a seamless transition with zero interference to the current users.

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Optimize my FastaAPI server with memcache 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Saya sedang mengerjakan project server API menggunakan FastAPI dan saya perlu mengimplementasikan memory cache menggunakan memcache untuk komunikasi antara workers. Server ini memiliki sistem autoscaling dengan object Server yang saya ingin share diantara setiap workers dari FastAPI. Requirements: - Experience in Python - Experience in Multithreading / Multiprocessing - Memcache, redis, or any other in memory database

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Management System using Python Flask for the API and VueJS for the UI. The system should have the following features: - User registration and management - Book inventory management - Borrow and return tracking Skills and experience needed: - Proficiency in Python and Flask for the backend development - Experience in VueJS for frontend development - Knowledge of Jinja2 templates, Bootstrap, SQLite, Redis, and Celery - Familiarity with API development and database management - Ability to create a user-friendly and efficient system - Prior experience in building library management systems or similar projects would be a plus. If necessary, VueJS Advanced with CLI should be used. However, it's not mandatory. The project completion timeframe is flexible. Your understanding of...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PLESK, Varnish and Redis + mirasvit cache warmer หมดเขตแล้ว left

  Key tasks: - make varnish work with PLESK Ideal skills: - Proficient in Plesk for server management. - Extensive experience with m..to (cannot write it since all non system admins are responding) for seamless configuration. - Varnish expertise to optimize website performance. - Redis know-how for efficient data caching. Your expertise in these areas will be crucial to achieving the desired loading speed improvements and enhancing the overall user experience of my website.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Rectify Errors in Music Streaming Web Application หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a talented and experienced freelancer to rectify errors in my music streaming web application. The application is built using Flask for the API, VueJS for the UI, SQLite for the database, and integrates Redis and Celery for caching and batch job processing, respectively. Requirements: Backend Fixes: Address errors related to Flask API functionalities such as user authentication, song retrieval, playlist management, etc. Ensure seamless integration with SQLite database for data storage and retrieval. Frontend Fixes: Search Functionality is not working as intended to. Redirection to particular pages is not working Deliverables: A fully functional music streaming web application with all identified errors rectified. Docu...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Varnish 7.3 Configuration for WHM/CPanel -- 3 หมดเขตแล้ว left

  - configure Varnish 7.3 on WHM/CPANEL on an Almalinux 9 - Varnish configuration for Live Domain and Develop Domain (in total there are 4 Develope Sub Domian) - Configuring GEOIP for magefan Extensions - - Final configuration Nginx+Apache+Varnish+Redis

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  JavaScript/PHP SAAS Developers - Part Time หมดเขตแล้ว left

  ...looking for several experienced frontend / backend / full stack developers to work on new features of an established resource scheduling SAAS. I started the company more than 10 years ago and am looking for more assistance to build features that our customers are asking for. Our stack is made up of several containers including a PHP web / api backend, several Node.JS workers, MySQL, Memcached, Redis Pub/Sub and an ES6 Vanilla JS front end. Our development environment is provisioned via Docker, so experience with containers and running Docker is essential. Some examples of projects you'll be working on are: - Creating a front end Javascript time tracking tool from scratch using a Figma design - Setting up a locale system for our front end javascript - Debugging and creati...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  UI Developer for Smart Switch Board หมดเขตแล้ว left

  ...like LED light intensity and fan speed. - Incorporate notification systems for room conditions, warnings, and government-pushed alerts. - Enable management of Wi-Fi-connected smart devices through the UI. - Integrate alarm setting functionality for added convenience. - Provide insights into the health of the system, including Wi-Fi status, input voltage, current, and system temperature. - Utilize Redis as an in-memory database for Raspberry PI OS and flat file storage for Windows, ensuring data persistence and efficient operation. - Ensure maintainability with well-documented code and a modular design that facilitates future updates and enhancements. - Prioritize usability, creating an intuitive interface suitable for a diverse user base. - Ensure reliability by minimizing unexpe...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We have an Application primarily built with PHP, JS, and J-Query on a Wordpress site. The main functionality of the application exists and works well once it loads. The problem is a 15 sec. loading time. The site is hosted by Cloudways/Cloudfare. Propose in detail how you would fix this issue and provide a price to do so. Ide...the application exists and works well once it loads. The problem is a 15 sec. loading time. The site is hosted by Cloudways/Cloudfare. Propose in detail how you would fix this issue and provide a price to do so. Ideal candidates would have 1. extensive experience in speed optimization techniques, 2. strong working knowledge of PHP, JS, J-Query, 3. much experience with caching programs like Redis. 4. Extensive Wordpress experience. 5. Good English...

  $1020 (Avg Bid)
  $1020 การประมูลเฉลี่ย
  247 คำเสนอราคา
  Full-Stack Dev for Large-scale Platform Deployment หมดเขตแล้ว left

  We're looking for ...given access to client secrets and sensitive information - we require someone who we can at least meet and see and talk with. - Should have strong hands-on experience with Python, Django, ReactJS, Google Cloud. - Should understand the dynamics of large-scale platform deployment (was formally on AWS) - it runs on 6 docker containers, and can deploy directly from there. - Experience with Celery, Redis, Mail and Stripe platforms. - Must be able to work in a team environment and potentially be looking for longer term work. Its painful to have to write this but after a few instances where we just shook out head in disbelief - to clarify what having python / django experience means - it means you know how to do a pip install. One of those meetings was enough ...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  MERN App Refactoring and Performance Enhancement หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a proficient developer to complete the refactoring, and quality assurance of a MERN application, namely focusing on the frontend and backend, with key attention to react-pdf, , and redis components. The ideal candidate should have: - Robust knowledge of JavaScript and Node.js - Expertise in working with MERN stack - An understanding of Redis and Socket.io. Primary tasks: - Enhancing the react-pdf integration to ensure improved loading speeds. - Working on the app’s frontend and backend to refactoring and complete unfinished work. When making an informed bid, candidates should: 1. Precisely outline their approach. 2. Define what they plan to achieve. 3. Propose milestone payments. I look forward to seeing your strategies in enhancing the ov...

  $2220 (Avg Bid)
  $2220 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Chatwoot + evolution API expert หมดเขตแล้ว left

  I'd like to install and connect chatwoot, evolution api and n8n into an amazon instance and migrate the old installation into this new one. All within portrainer and docker. The installation need Redis, RabbitMQ and some others The reason is that so far I'm having problems with the stability of evolution api + chatwoot, so I need someone who has experience with this who can help me, monitorise and also in case of errors run a script to recover the lost messages. Thank you!

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ¿Qué harás? - Garantizar el uptime del servicio, tanto por código como infraestructura - Autoescalar infraestructura - Monitorización de ser...técnica de aplicaciones ¿Qué Buscamos?: - Más de 5 años años de experiencia trabajando como Devops o SRE - Conocimientos de Digital Ocean, AWS, Azure, serverless para hacer la mejor recomnedación en caso de migración - Conocimientos de Laravel, Docker, Kubernetes, escalado de infraestructura, nginx, optimización y automatismos - Experiencia en el desarrollo de aplicaciones Laravel con MySQL y Redis - Experiencia en pruebas automatizadas, procesos CI/CD. - Experiencia en pruebas de seguridad ¿Qué Ofrecemos?: - Trabajo 100% remoto...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Varnish 7.3 Configuration for WHM/CPanel -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Check complete servers. The server was reinstalled with Almalinux 9 on a WHM/Cpanel environment - Nginx - PHP - Apache - Redis - Elasticseach - RabbitMQ - Optimize all Services for maximum performance for Magento 2. - Install Varnish 7.3 on WHM/CPANEL and configure for Magento 2. - Varnish configuration for Live Domain and Develop Domain (in total there are 4 Develope Sub Domian) - Configuring GEOIP for magefan Extensions - - Final configuration Nginx+Apache+Varnish+Redis

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  WEBAPI 2 - Continue หมดเขตแล้ว left

  1) Continue on previous projecName existing api to: api/v1/log/post 12 New api: api/v1/log/get-time/<Serial> • For instance, api/v1/log/get-time/12344 • Returns unix time from Redis, 0 if not exist 3) Add customizable numeric return value for API functions • , return OK codes for all calls – api-user must decode different numeric values. 4) Change inserts to use COPY 5) Change to unix time in post message 6) Add redis data cache. • Lookup serial number in redis, if exist then process post-message • Add unix time from the first line as value to the serial key 7) Restructure user/database, something like this (a log_user shall only be allowed to INSERT/COPY into log_data in Postgres:

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Redis Server Optimization & Configuration หมดเขตแล้ว left

  ...optimizing and configuring Redis servers. The ideal candidate would have hands-on experience with: - Configuring Redis servers to match project requirements and ensure optimal functionality - Optimizing Redis server performance for improved speed and efficiency - Troubleshooting and addressing any issues related to Redis servers I also need assistance in implementing specific features using Redis server such as: - Setting up caching mechanisms - Managing sessions efficiently - Enabling real-time data processing Further, the project is large scale with a high-traffic application. Therefore, a solid understanding of working with large scale applications and handling high web traffic is expected. The professional should be familiar with effective t...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Varnish 7.3 Configuration for WHM/CPanel หมดเขตแล้ว left

  Check complete servers. The server was reinstalled with Almalinux 9 on a WHM/Cpanel environment - Nginx - PHP - Apache - Redis - Elasticseach - RabbitMQ - Optimize all Services for maximum performance for Magento 2. - Install Varnish 7.3 on WHM/CPANEL and configure for Magento 2. - Varnish configuration for Live Domain and Develop Domain (in total there are 4 Develope Sub Domian) Final configuration Nginx+Apache+Varnish+Redis

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  19 คำเสนอราคา

  ...(Jammy Jellyfish): The current Long-Term Support release of Ubuntu, offering stability and security updates for several years. Ubuntu LAMP Stack: Apache 2.4.55: The latest stable release of the Apache web server. Apache MySQL 8.0.33 or the newest version of MySQL PHP 8.2.3: OR. The most current stable release of PHP. PHP Optional Technologies: Redis 7.0.12: The latest release of the popular in-memory cache. Redis Elasticsearch 8.7.1: The most recent version of this powerful search engine. Elasticsearch APIs REST API: Understanding of RESTful APIs as utilized in Magento's architecture for customizations. GraphQL API: Familiarity with Magento's GraphQL API for data retrieval. Helcim API: Knowledge of Helcim's API as per t...

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  DevOps Expert for eCommerce Startup หมดเขตแล้ว left

  I am seeking the expertise of an accomplished DevOps consultant well-versed in AWS services, including S3, RDS, Fargate/GCS, AppConfig, and Redis. Your role will involve maximizing the efficiency and effectiveness of our CI/CD pipelines touching all aspects, such as Continuous Integration, Continuous Delivery, and Automated Testing. Our project considerably relies on robust and flexible scaling - hence, demonstrating substantial prowess in both Horizontal and Vertical Scaling techniques will be vital. Proficient skills and experience in the mentioned areas will significantly heighten your candidacy. Let's create a streamlined, secure, and scalable AWS infrastructure together. Experience with Devtron/ is a plus.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Resolve Python Initialization File-Read Error หมดเขตแล้ว left

  We're in search of a freelancer. Our Python code, which scrapes content on our server, has hit a snag and stopped functioning. We require someone proficient with AWS Ubuntu server to troubleshoot and rectify the issue with the Python code, restoring its functionality, Redis Knowledge is a plus.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Magento 2 developer to assist with the migration of our e-commerce website from Cloudways hosting to a new dedicated server Requirements: Proven experience with Magento 2 migrations and management. Strong knowledge of server technology,...Cloudways and dedicated server environments. Ability to troubleshoot and resolve issues related to Magento 2, server configuration, and data migration. Excellent communication skills, with the ability to provide clear updates and instructions. Commitment to following best practices for security and performance. Current server specs in cloud ways: 8 GB 160 GB Disk Appache Elastic Search Mysql Redis Php 7.1 New dedicated server; Linux; Almalinux 9 Php 8.1 Appache Elastic Search Mysql 64 GB 500 GB Disk ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Senior Full Stack Django Developer หมดเขตแล้ว left

  ...deployment environments using Nginx and Gunicorn, ensuring seamless deployment and scalability. Load Balancing and server optimization is a plus. Qualifications: Minimum of 4 years of experience with Django apps, with a strong understanding of MVC architecture and ORM. Proficiency in SQLAlchemy for database management and optimization. Extensive experience with AWS services, including EC2, RDS, S3, Redis, and Lambda. Knowledge of web scraping techniques and tools, such as Beautiful Soup and Scrapy. Experience with deployment using Nginx and Gunicorn, with a focus on scalability and performance. Frontend web development and design skills are a must, with the ability to create visually appealing and user-friendly interfaces. Experience in load balancing and server optimization is ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  Looking for someone who can do these test tasks today. If you can, there is a ton of work and hours available for you. This is an API for a chat app. It has three assistants. 1. First assistant asks the user questions, and then 2. Second a...assistant asks the user questions, and then 2. Second assistant is internal and takes the conversation to output as JSON and save in Postgres for the third assistant. 3. Third assistant takes all of that information into its prompt as context from Postgres, and answers user questions. Four tasks in this order: 1. OpenAI --> Anthropic 2. Deploy on render or railway 3. Add message history in Upstash Redis KV 4. Connect and retrieve new Supabase Postgres. The code already does it. Your task is to make some tweaks, and create a fresh Post...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  AWS Practical help หมดเขตแล้ว left

  Explain the concept : Amazon RDS Amazon Aurora Amazon DynamoDB Amazon Neptune Amazon Memory DB for Redis DocumentDB Amazon QLDB Athena Overview Redshift Overview EMR Overview

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Backend Developer (Golang) for API & Cloud Services หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced Golang developer who can take charge of the comprehensive backend of a project. You will be chiefly responsible for: - API Development: You should be proficient in developing APIs, specializing in funct...filtering - Data updating and deleting - Microservices Development: You should be capable of efficiently breaking down the API into microservices and manage them effectively. - Cloud Deployment: Another significant part of your role will be to ensure smooth deployment of these services to the cloud. Besides a comprehensive command over the Golang language, an understanding of Postgres and Redis databases will be a required. If you have experience with REST/Websocket and are curious about solving development challenges, this could be the projec...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Universal Residential Solar Calculator หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a developer with experience in environmental science and solar energy projects to create a residential solar...production calculations. Key Requirements: - The main functionality of the calculator should be to estimate energy production from a residential solar PV system. - Despite being specific to residential use, the calculator should apply universally; it needs to be a general application usable for all regions. Skills and Experience Required: - Full Stack web developer, Python, JS, PostgreSQL, Redis . - Expertise in environmental science. - Familiarity with solar energy systems and calculations, especially for residential setups. - Previous experience of working on calculator apps or widgets would be a benefit. - Evidence of robust, error-free code in past...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  GitLab UI Issue Solving on AWS EKS หมดเขตแล้ว left

  I'm currently struggling with deploying a GitLab instance on EKS, which I can't access due to a persistent "404 page not found" error message. I've set everything up but the UI simply won't show. Here's what I need: - A DevOps engineer skilled in Terraform and AWS services such as EKS, node groups, S3, and Redis. - Someone who can successfully deploy a self-managed GitLab instance on EKS via helm chart. The ideal candidate should have considerable experience with these technologies and a proven track record of troubleshooting similar issues. Your mission: get the GitLab UI up and running, ensuring seamless access and functionality.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lumen-Redis Integration Professional Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a freelancer to aid in the process of installing Redis to my Lumen PHP project. - I'm running on Lumen version 10.0 - I tried to install it but I got this error: "Target class [redis] does not exist. "

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Wordpress installation with LAMP and W3 Cache หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can set up a new project. The main tasks will include the installation of WordPress on a traditional LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). Configuration of W3 Total Cache to work with a Redis server is also required. The goal is to optimize the website's load times, creating a seamless experience for the users. This project should result in a well-optimized, high-performing website. The website is already done, you will only migrate it with All in one migration plugin. Recording a video of the whole process is a must.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Set Elasticsearch, redis and Python หมดเขตแล้ว left

  Set python script, elasticsearch and redis

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...involves a shift towards a local Redis stack, eliminating the need for Docker which is currently in use. You can find the LLM here : Key Tasks: - Understand the existing LLM and its database integration. - Develop a method to shift the Redis database from Docker to a local Redis-stack - Indeed, Docker makes it hard for me to deploy the project on a platform such as Ideal Candidate: The ideal candidate must have the following skills: - A comprehensive understanding of LLM. - In-depth experience with Redis database. - Proven expertise in database migration. - Hands-on experience in eliminating Docker dependencies. - Should be able to install the redis stack and adapt the code to avoid

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...run. Pagination + cache was implemented but the pagination was implements AFTER the api runs (30 second wait) and should be executed inside the stored procedure to start sending data to the front end immediately, after it has the first 30-50 records instead of waiting to receive the entire 6000+ current records. We implemented cache but would like developer to evaluate the possibility of using redis to improve performance. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on converting our angular.js to (we have already convert...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Full-Time MERN Stack Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ## Automated / copy - paste bids will not be reviewed ## ## No company / agency please ## ## Please read the complete job description before applying ## ## Full time contract job == No project outsourcing == No task based job ## ## 8 hours job, Monday - Friday ## ## Experience : 5+ years ## ## Package: INR 80,000 to 1,00,000 per month ## ## Selection: Technic...like GitHub, JIRA, Confluence.  Understanding of Sql and NoSql Databases i.e., MySQL, Mongo DB etc.  Proven track record of building scalable, high-quality software solutions.  Experience of working at a product-oriented company.  Thorough understanding of agile software development methodology, and ability of proactively manage task, projects and issues.  Experience with Elasticsearch, Redis, Memcached will be a plus

  $1196 (Avg Bid)
  $1196 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Laravel App Multi-Auth Implementation หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Laravel expert to aid with the implementation of multi-authentication in my application. Key Requirements: - Profound Laravel experience: You should have extensive knowledge regarding Laravel framework, its functionalities and how to leverage them. - Expertise in User Authentication: You should have previous experience with implementing various types of user authe...backoffice site where backoffice user can access and administrate players. i want to re-use laravels auth function for both user types so that it uses same table for user authentication but i dont want to modify the internal laravel controllers too much, since it will break system when you upgrade laravel. my dev environment is laravel herd. my prod environment is laravel forge,running (octane/redis...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...30 seconds to run. Pagination + cache was implemented but the pagination was implements AFTER the api runs (30 second wait) and should be executed inside the stored procedure to start sending data to the front end after it has the first 30-50 records instead of waiting to receive the entire 6000 current records. we implemented cache but would like developer to evaluate the possibility of using redis to improve performance. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on converting our angular.js to (we have already conver...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Immediate NOW: C#, web api, SQL code optimization หมดเขตแล้ว left

  PRIORITY IS TO HAVE A DEVELOPER ON OUR TEAM (LONG TERM) THAT CAN WORK WEEKENDS!! Tasks: 1st Objective: improve loading time and performance for our web app. Our API endpoint to get data from DB takes about 25-30 seconds, then to download and load the data to our and angular.js front end this is taking another 15-30 seconds. FIX: Use cache or redis and paginate the results from the API so that we can start loading data immediately instead of waiting 1 min to load to start. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on conve...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...and leverage Pandas for data analysis and manipulation. - Conduct web scraping using Scrapy, Requests, Httpx, and implement automation with Selenium for browser tasks. - Utilize Redis and Celery for background task processing and message queueing to enhance application performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaScript, React JS, Axios, Docker, and cloud deployment (Digital Ocean preferred). - Experience with SQL, Postgres, MongoDB, JSON, Pandas, and web scraping tools (Scrapy, Requests, Httpx). - Knowledge of Redis, Celery, and Selenium for automation and task management. - Strong problem-solving skills, ability to work independently, and commitment to continuous learning ...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Fullstack Flutter & MERN Developer Wanted หมดเขตแล้ว left

  I'm on the lookout for an experienced Fullstack Developer who is proficient with Flutter and MERN stack to develop a robust web-based application. This role is strictly for individual freelancers and not agencies. Your responsibilities will include: 1. Mern Stack ,Google cloud Pipeline 4.Redis Person who have already developed dating platform using Redis,AWS,flutter will be best candidate for us. Skills & Experience: - Proven experience as a Full Stack Developer - Excellent knowledge of Flutter & MERN Stack - Strong understanding of UI/UX principles - Good understanding of server side CSS preprocessors - Strong problem-solving skills, algorithmic skills and data structures Given the nature of this project, it's important that you can commit to this p...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Full-Stack Developer for Flutter Project หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a full-stack developer with extensive knowledge in Flutter, ReactJS, MySql, Socket IO, and Redis. Key Responsibilities: - Building user-facing applications using Flutter - Developing backend services with Node.js and ReactJS - Creating and managing databases with MySql Ideal Candidate: The perfect candidate should have a strong proficiency in JavaScript, especially in Node.js and ReactJS. Additionally, the candidate should have in-depth understanding of the entire web development process (design, development, and deployment) as well as: - Prior experience with popular React.js workflows - Familiarity with RESTful APIs - Knowledge of modern authorization mechanisms - Familiarity with map integration - Familiarity with Tom Tom maps Please refer to the document for ...

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  VPS Setup: Ubuntu, Nextjs, Laravel, Wordpress หมดเขตแล้ว left

  In need of an IT expert well versed with the Ubuntu operating system to assist in configuring and deploying numerous projects on a fresh droplet from Digital Ocean. The projects include Nextjs, Laravel, and Wordpress. While no specific server environment preferences were indicated, familiarity with PHP, MySQL, and Redis will be advantageous. Speed and efficiency are key in the completion of this task. -- Basically, I have 2 droplets + 1 managed database and I need to combine them in 1 new droplet. - Configure Ajenti admin or other free server admin panel. - Configure supervisor - Configure pm2 - Configure Vhosts to easily add remove projects - Configure several versions of php - Lets'encrypt individual for each domain - Migrate 5 websites to the new droplet from the othe...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.3 Optimisation & Design Revamp หมดเขตแล้ว left

  ...com/questions/75048282/magento-2-4-4-add-a-tare-weight-for-packaging-for-shipping-calculation **Improvements: 2. Optimisation: This includes optimising the overall performance of my site to enhance user experience and conversion rates. It is approx 3 days of optimisation. That brings the site to GTMETRIX B level. a. Do code optimisation, CURRENT GTMetrix is performance F, worst b. Then add Varnis and Redis c. Add cloudflare 3. adding a parameter in two APIs that already is working + adding parameters/fields in a separate area in the admin menu. Change name in that menu too. **Optional** 4. Check on a spam message and probably patch the server. But we have a lot of changes to magento APIs. This is possibly difficult to do and may not be done. If you have substantial experi...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Divi Site Speed and Bounce Rate Fix หมดเขตแล้ว left

  I'm currently experiencing some issues with my WordPress Divi website that I'm hoping to get addressed: - Slow page loading - High bounce rate I've already made some initial attempts at optimization including: - Upgrading my hosting plan so the server uses better hardware. - Enabling caching plugins (LiteSpeed) - Configuring a CDN () - Enabling object caching (Redis) - Minifying CSS and JavaScript files Despite these efforts, I'm still not experiencing the level of performance that I'm aiming for. My goal is to to eliminate the flash on load and bring the average page load time down to less than 3 seconds. In an ideal world, the freelancer who takes on this job would: - Have experience with WordPress and specifically Divi - Be able to convert my Divi ...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Enterprise-Level Java Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a Senior Java Developer with expertise in the Spring framework to work on a substantial software project. The successful candidate should be prepared to design and i...expertise in the Spring framework to work on a substantial software project. The successful candidate should be prepared to design and implement systems that can handle large-scale use, with more than 1000 users. Key responsibilities will include: - Developing using Spring Framework - Designing for large-scale user loads - Implementing a NoSQL database, preferably MongoDB or Cassandra - Implementing Redis, MinIO The ideal bidder will be intimately familiar with these technologies and have proven experience working on large-scale projects. Proven DB efficiency and optimization skills will be high...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  SaaS platform development and payment integration หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert in Software as a Service (SaaS) who possesses extensive knowledge in TypeScript, , Node.js, and NoSQL databases such as Redis. (General) Key Tasks: • Use and implement open source SaaS platform and configure sub-domains and custom domains. • Refine and enhance my existing Domain template to work with SaaS. • Integrate Amazon Payment Services • Successfully deploy the platform on Amazon Web Services (AWS). Ideal Skills & Experience: • Proven experience with SaaS platforms • Proficiency with TypeScript, , Node.js, and NoSQL (Redis) • Experience integrating Amazon Payment Services • Experience in deploying projects on AWS cloud.

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Async Redis Stream Processing App หมดเขตแล้ว left

  I am looking to get a Rust example application developed for processing async Redis Stream data in real-time and triggering external processes. The application will need to execute its functions every minute. This is to be an example application using mock data that illustrates best practices for implementing the functionality, preferably using standard libraries or very minimal library dependencies. The target OS is Linux. As the intent is for best practices example I do not want your ChatGPT copy/paste answer please. Pseudo-code and description in attached file. Key functionalities required: 1. Processing Async Redis Stream Data - The application should be capable of processing async Redis Stream data at regular intervals, set to every minute. 2. Triggering E...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Docker Implementation for Ubuntu Server หมดเขตแล้ว left

  ...Ubuntu Server. We have a dedicated server (hardware) that is installed with Ubuntu server. We want to create and configure some Dockers using official repos as below. We also need some IPs whitelisted to be able to access Ubuntu/ Dockers. 1) Jasmin SMS () 2) RabbitMQ 3) Redisub 4) MySQL 5) PHP (Laravel). Jasmin needs RabbitMQ and Redis connectivity. PHP Docker needs - HTTP access to Jasmin via domain/ local IP - PHP needs to have a domain configured for public access (it will host a web app) - connectivity to MySQL docker. Other than setup, we also need the process and configurations documented in case we need to make changes later as well for maintenance. Document is must have - infact we may ask for it to be done first

  $50 - $100
  ปิดผนึก
  $50 - $100
  18 คำเสนอราคา
  Adding new functionalities. Reactive Resume -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Adsence 4. Digital Ocean configuration, subdomain creation and installation of the entire application on My budget for this is $250. --------------------------- The script on Github is made by: React (Vite), for the frontend NestJS, for the backend Postgres (primary database) Prisma ORM, which frees you to switch to any other relational database with a few minor changes in the code Redis (for caching, session storage and resume statistics) Minio (for object storage: to store avatars, resume PDFs and previews) Browserless (for headless chrome, to print PDFs and generate previews) SMTP Server (to send password recovery emails) Sentry (for error tracing and performance monitoring) GitHub/Google OAuth (for quickly authenticating users) LinguiJS and Crowdin (for translation managemen...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน redis ชั้นนำ