ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 rendering งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D ANIMATION สกุลไฟล์มาตราฐาน VIDEO .MP4 ---------------------------------------------- ? รับสอนโปรแกรม 3DSMAX ขั้นพื้นฐาน สอนทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการออกแบบและขึ้นงานสถาปัตยกรรม เพื่อสามารถสร้างผลงานด้วยตัวเองได้ ? รายละเอียดเบื้องต้น - การขึ้น MODEL งานสถาปัตยกรรม - การตั้งค่า MATERIAL เบื้องต้น - การจัดแสงในภาพสถาปัตยกรรมเบื้องต้น - การตั้งกล้องและการตั้งค่า RENDERING - อื่นๆ ? รายละเอียดคอร์ส - สอนทั้งหมด 24 ชั่วโมง 6 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง สอนเฉพาะวันเสาร์ - สามารถระบุสถานที่สอนได้ โดยใกล้รถไฟฟ้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สอนแบบตัวต่อตัว ราคาคอร์สละ 4999 บาท/คน - สอนแบบกลุ่ม 2 คนขึ้นไป ราคาคอร์สละ 3999 บาท/คน ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์ SCENCE 3DS MAX สำหรับการฝึกฝนทักษะในการทำภาพ PERSPECTIVE เป็นไฟล์ .3DS - ไฟล์ MATERIAL เบื้องต้...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Hire a 3D Rendering Expert หมดเขตแล้ว left

  วาดภาพจำลองโคมไฟของบริษัท ตามแบบ 2d ที่เป็น outline พร้อมรายละเอียดสัดส่วน และขนาดให้พร้อม อยากให้เห็น texture และรายละเอียดของงานให้ได้เหมือนของจริงมากที่สุด เช่น เหล็ก นอต พลาสติด สายไฟ อลูมิเนียม เเสงไฟ เงา อาจจะต้องมีหลายมุม ทั้งแขวน ตั้ง วาง จำนวนงาน : 7 แบบ (แต่ละแบบมีอย่างน้อย 3 มุม) รวม 21 รูป

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  รับทำ 3D ทุกโปรแกรม ที่ท่านต้องการ รับทำ Maya รับทำ 3DSMax รับทำ Blender อื่นๆ งานบริษัท งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงานจ้า -Modeling -Texture -Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตย...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative individual or team to design a highly detailed 3D rendering of an Iron Flow battery that we can use for energy storage purposes. This rendering should clearly illustrate: - The external structure design - The key features and unique selling points of our product. Ideal Attributes for the Candidate: - You should have considerable experience with CAD software - Knowledge of battery design will be a plus. - A keen eye for mechanical design to make our product visually appealing and easily understandable. This would likely be an ongoing project as we further develop and enhance the product, and your input will be invaluable to our design process. Please include a brief summary of your experience with similar projects in your bid.

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Unreal Engine 5/Houdini/Unity to produce synthetic data of multi-view sky images, focusing specifically on medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also req...create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra Dynamic Sky - S...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in Unreal Engine 5/Houdini/Unity to produce synthetic data of multi-view sky images, focusing specifically on medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also req...create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra Dynamic Sky - S...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...renderings of a specific boat. Key Details: - The project entails generating multiple (3-4) highly detailed and realistic 3D images of the specified boat model. - Each image should showcase different angles and features of the boat, emphasising texture and lighting for authenticity. Skills & Experience Required: - Proficiency in 3D rendering software like Blender, 3ds Max, Cinema 4D, or similar programs. - Strong understanding of lighting, texture, and materials in 3D rendering, particularly for boat models. - A portfolio showcasing past work on detailed and realistic 3D renderings of boats. - Ability to meet project deadlines and consistently deliver high-quality results. If you have expertise in creating detailed and hyper-realistic 3D renderings of boat models wi...

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Graphic Design for Education Toolkit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this project is to render a compelling, lifelike image of my educational toolkit for students. Scope of work: - 3D modelling of various items, specifically textbooks, stationery items, and digital devices. These are the integral elements to be included in the rendering of my educational toolkit. - Applying unique textures to the 3D models. The textures will include, but not limited to, hardcover and spiral-bound book materials. -T-Shirts, wristband, hat, pen Ideal Freelancer: - Previous experience working on 3D realistic rendering projects is essential. - Proficiency in graphic designing tools used for 3D modeling and texturing. - Exceptional attention to detail, with an eye for creating visually appealing and realistic renderings. - Proven track record of delivering...

  $115 (Avg Bid)
  NDA
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  FBX Model Import to Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer to import an FBX model with textures to my website. Key Requirements: - Expertise in functionalities, particularly in 3D modeling and rendering, creative and interactive animations, and VR integrations. - The ability to effectively import a provided FBX model and corresponding textures to a web platform, ensuring its interactive and smooth function on my personal website. Ideal skills and experience: - Proven experience in and 3D modeling. - An extensive background in integrating VR objects to websites. - Positive track record of working with FBX format and texture files.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  ASP Site UI Code Issue 6 วัน left

  I am in need of a professional with robust ASP/ASP.NET experience to fix an issue on two of my website pages. -THE ISSUE: For certain pages, the UI isn't rendering as it should, instead, the source code is being openly displayed. However, not all pages are affected. -DETAILS: The two pages exhibiting this issue share similar source code. I just moved the site to different host servers so maybe a file was missed? -REQUIRED SKILLS: * Proficiency in ASP.NET * Experience fixing UI rendering issues * Ability to quickly troubleshoot and solve code issues Your ability to quickly identify and correct this issue will be greatly appreciated. Please make sure you've dealt with similar issues before you bid.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  TeamViewer Reinstallation for Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using a Windows PC and I have been experiencing frequent software crashes with my existing TeamViewer installation, rendering it nearly impossible to establish a connection. Despite my attempts to troubleshoot the issue myself, the problem persists, leading me to the decision to have the software reinstalled. So, I'm looking for a professional who possesses: - Proficiency in Windows operating system - Extensive knowledge about TeamViewer software - Troubleshooting skills and experience - An ability to reinstall the TeamViewer Your task will include analyzing the issue, removing the existing installation, and reinstalling the program to ensure it runs smoothly. Please bid if you're capable of resolving my issue.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm currently experiencing an issue with my website. It seems to be rendering very slowly across all pages, noticeably slowing down how users interact with my platform. I haven't had the chance to test this on different devices and browsers, so there's a chance this problem could expand beyond what I have personally observed. I need a competent PHP developer who can: - Diagnose the root cause to help understand where the problem lies. - Implement a solution to fix this bug and improve page loading time. The perfect candidate for this job should have: - Extensive experience debugging PHP code. - Proven track record of enhancing website speed. - Solid understanding of cross-browser compatibility - Strong problem-solving skills and attention to detail. Please share...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Tiny House Village 3D Rendering 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in 3D rendering who can bring my vision of a modern tiny house village to life. Data available: - Floor plan layout of how the property is structured and where the houses should be placed - Drone Shots from above - Pictures of the houses that should be rendered Job Details: - The primary task involves creating a high-quality exterior rendering of the tiny house village. - The rendering should highlight not just the architectural design of the village, but also the surrounding natural landscape. - The tiny houses themselves will have a modern design aesthetic, so the rendering should be able to mirror this style effectively. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the use of popular 3D rendering software. - A strong portfolio showcasing yo...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Are you a 3D virtuoso with a passion for transforming architectural dreams into stunning visual realities? We are a cutting-edge design firm revolutionizing the industry with our innovative projects. I'm seeking a talented 3D artist to join our dynamic team and bring our visions to life. To apply, dazzle us with a few examples of your best work, share your pricing for top-notch quality, and kick off your response with the number of years you've mastered the art of 3D magic. Cheers to creating the extraordinary!

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative 3D designer to create a medium detailed model of an EV (Electric Vehicle) bike in Blender. The project entails: - Rendering an overall shape and structure of the bike. - Emphasizing on the medium detailing of the scooter structure. Ideally you should: - Be proficient in using Blender software. - Have prior experience in creating medium detail 3D models, especially vehicles or scooter. - Understand the aesthetics and structure of an EV Bike. Looking forward to seeing your portfolio and discussing the project further.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...in need of a highly skilled 3D artist to create photorealistic renderings of a modern table. 3D Models we have it in solidworks Key Requirements: - A strong focus on material textures is necessary to bring out the true character of the table. - Effective use of light and shadow effects to highlight the table's unique design and structure. The successful freelancer should be experienced in rendering furniture, specifically tables, and well-versed in creating high-quality, photorealistic 3D images. Please share examples of previous similar work in your proposal. These renderings will be used for various channels including, but not limited to, product catalogs, website images, and online advertisements. Therefore, the quality must be high and the details exceptionally ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am looking for custom creative video that shows our embedded gobo projector in use in a retail business. The embedded projector assembles into wall - similar to a lightbulb (not exactly like a lightbulb!). I will want to show a retail store setting, then show the projector in the ceiling, then the projector projects the gobo on the floor below it and the gobo spins the way gobos spin. Our website is You can find the product on our website here; You can find a folder that we received from our vendor here - Here's the logo we use for Join The Gobo Revolution: Here are examples of 2 other renderings that we have worked on: Indoor Gobo Projector: and Outdoor gobo projector: (this is still in progress)

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  As the client, I am looking for a seasoned mobile and web app developer to assist in creating an interior design and rendering application. This application should be developed for iOS, Android, and the web, to ensure a wide user reach and accessibility. Key Features: - Provide 3D modelling capabilities. Users should be able to create and visualize their ideal interior design configurations in three dimensions. - Include Virtual reality integration. Users should have the ability to experience their designs in a lifelike, immersive way. - Feature a function for mood board creation and materials selection. Users should be able to collate inspiration, choose from different design materials, and see their selections integrated into the 3D models. The principal purpose of this app is t...

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced SolidWorks professional who can creat...ideas to life through realistic 3D visualization. The primary purpose here is to craft high-quality renderings that will stunningly showcase every detail of the product design. While no specific tasks have been singled out, expect to be completely involved in aspects ranging from creating 3D models to designing mechanical parts. Ideal Skills: - Proficiency in SolidWorks - Superior skills in 3D rendering and product design visualization - Keen eye for detail and design aesthetic - Extensive background in mechanical design and product development Experience in similar projects and portfolio showcasing previous works will be significantly valued. Share your relevant experiences and let’s create remarkabl...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  PowerBI Visual for PDF Display 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a PowerBi professional who can help in rendering a PDF file visually in PowerBI. My goal is to directly display the content of a PDF within PowerBI. Key Features: - The functionality needed in the PowerBI visual involves selecting an item number from a dropdown menu, upon which a particular PDF should be displayed based on the item selected. - Expect to work with a large set of more than 50 items, reaching up to one million. Ideal Skills: - Proficiency in PowerBI - Experience with integration of PDF files into PowerBI - Practical knowledge in handling large datasets - Good communication skills, will be required to ask for clarifications when needed. This is a challenging project so previous experience with similar projects would be beneficial. Excited to see your ...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled artist to create a realistic, watercolor rendering of a sign photo I have. The catch, I want the "Mc" on the sign replaced with "Me". On completion, I expect: - A realistic watercolor painting - The artwork should concentrate on the sign exclusively, sans any surrounding elements The ideal freelancer would be proficient in painting with watercolors and have experience or a portfolio in creating realistic artwork.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am currently experiencing the 'White Screen of Death' on my WordPress website, an er...modifications that might have caused this issue - no installation of new plugins, theme edits, or WordPress core updates. Moreover, no recent updates on any plugins or themes were done. Ideal Skills & Experience: - Wordpress expertise - Proficiency in debugging Wordpress issues - Understanding of common Wordpress errors The main task would be to troubleshoot and fix the white screen error rendering my website inaccessible. The ultimate goal is to have my website back up and running smoothly. Familiarity with the common issues leading to the 'White Screen of Death' error is ideal. The professional should be able to perform effective testing and debugging, and ensure suc...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm experiencing issues with the rendering of two WordPress sites on Edge and Chrome browsers. The header, navigation menu, and content layout are not displaying correctly on these browsers. There were no recent updates or changes that could have potentially caused this issue. The sites are using Pagelines as an interface for editing and have been working fine on Firefox. The current active plugins include: - SEO plugin - URL Shortener - Akismet Antispam - All-in-One SEO - DMS Professional Tools - Pagelines Updater - Poppy - Popup Builder Pro - Sell Digital Downloads - Share Me - SolidFooter - WP Google Fonts Ideal Skills and Experience: - Experienced with cross-browser compatibility - Expertise in WordPress and the Pagelines platform - Experience with the list...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Enhance Unity 3D Animation Performance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in need of an expert who can optimize a Unity 3D animation module for web-based usage. The purpose of the module is in the domain of education, it therefore needs to be modified to run smoothly even on low specs laptops without a dedicated GPU. The main tasks are to: • Improve the performance of 3D animation rendering • Adapt the module operability for web platform The ideal freelancer should possess the following skills and experience: • Extensive knowledge of Unity 3D, specifically the animation module • Experience in web-based Unity projects • Strong background in optimizing Unity applications for lower-end hardware • Familiarity with educational animation is a plus Your ultimate goal is to ensure that the educational animation r...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  3D rendering 8 วัน left

  3D rendering of the product in an interior scene(5x renders in 2K resolution).

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  HENSON BED 8 วัน left

  2D Only -- I already have a rough rendering that is good enough for our purposes

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert in Unreal Engine 5/Houdini/Unity to produce synthetic data of multi-view sky images, focusing specifically on medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also req...create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra Dynamic Sky - S...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As a home owner, I am seeking a skilled 3D artist to transform my existing AutoCad villa blueprint into high-quality, photorealisti...I am seeking a skilled 3D artist to transform my existing AutoCad villa blueprint into high-quality, photorealistic images. The deliverables for the project are: - High-detail 3D renderings from provided AutoCAD files - The desired output format is JPEG, PNG or a similar image file format Applicants would improve their chances of success by: - Providing examples of past 3D architectural rendering work, specifically residential properties - Experience in creating high-detail renders from AutoCAD files I'm looking forward to seeing your creative interpretation of my dream villa. Let's build this beautiful home together, even if it's...

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Logo Design 4 วัน left

  ...for print and optimized versions for digital use • Full ownership and copyright transfer of the final logo design. Style: The logo should be minimalist by design. It should be simple, yet impactful and memorable. - Incorporation of Specific Elements: The logo must incorporate specific shapes or images that I will provide, along with the initials of our company. The execution should be smooth, rendering an organic look to the design rather than appearing forced. We also need design for the following density ldpi (low): 0.75x scale for about 120dpi mdpi (medium): Base scale (1x) for about 160dpi hdpi (high): 1.5x scale for about 240dpi xhdpi (extra-high): 2x scale for about 320dpi xxhdpi (extra-extra-high): 3x scale for about 480dpi xxxhdpi (extra-extra-extra-high): 4x scale ...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  I'm in need of a creative and skilled 3D artist to render over 100 specific pieces of bedroom furniture, namely dressers, nightstands, wardrobes...the style of the furniture will be dependant on what range they are in. We have examples of what we want them to look like from a previous artist. - High-quality renders that clearly demonstrate the unique design and features of each furniture unit. - The ability to capture the essence of different styles to satisfy diverse customer preferences. Ideal Skills and Experience: - Experience in rendering high-quality images of furniture. - Highly detailed oriented to accurately showcase the designs and style of our furniture. - Swift turnaround times to meet our marketing deadlines. We have attached some examples of what each range sh...

  $1225 (Avg Bid)
  $1225 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  As someone passionate about interior...renderings. I believe a picture is worth a thousand words, and such renderings will communicate the design scheme more effectively. Ideal Skill Set: - You should have extensive experience in designing traditional interiors, a keen eye for details, and excellent 3D rendering abilities. - A strong understanding of color schemes, materials, and fabrics that fit the traditional theme is important. - Furthermore, prior experience in designing bedrooms, living rooms, and kitchens will be beneficial. - Knowledge in using advanced 3D rendering tools is expected. This project needs not just someone adept in 3D designing, but someone who has a passion for turning spaces into sanctuaries. Looking forward to collaborating with you on this ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  As the client, I am looking for a seasoned mobile and web app developer to assist in creating an interior design and rendering application. This application should be developed for iOS, Android, and the web, to ensure a wide user reach and accessibility. Key Features: - Provide 3D modelling capabilities. Users should be able to create and visualize their ideal interior design configurations in three dimensions. - Include Virtual reality integration. Users should have the ability to experience their designs in a lifelike, immersive way. - Feature a function for mood board creation and materials selection. Users should be able to collate inspiration, choose from different design materials, and see their selections integrated into the 3D models. The principal purpose of this app is t...

  $2531 (Avg Bid)
  $2531 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional photo editor who can apply medium-detail pencil sketch lines to my photo, simultaneously removing its background. The ideal freelancer for this task should have: - Experience in digital art and photo editing - Specific skills in rendering pencil sketch effects - Ability to deliver medium detail edits - Proficiency in background removal Your job will be to transform my photo into a pencil sketch, giving it a drawn by hand feel, and additionally get rid of the original photo's background. Remember, the focus is on the medium detail in the pencil sketch, so it should strike a perfect balance between realism and sketch art.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...traditional, seamlessly into one unique design. This involves a deep understanding of both modern and traditional architectural features. • Landscaping Inclusion: The final model should also capture the outdoor areas of the property. This includes one view of the streetscape in which the house will sit...this can be simple however. Ideal Skills and Experience: Experience in 3D architectural rendering is a must with a strong portfolio showing past projects, particularly in creating high-end visuals. Excellent understanding of modern and traditional architectural styles is crucial. Finally, proficiency in using advanced 3D visualization software tools like 3DS Max, Blender, or others....

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Realistic 3D Rendering for Medical Device 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have the KSP files, your job is to edit the logo on the device and doing new rendering from all angles with new logo and deliver us the replaced file.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Kitchen Door 3D Rendering Specialist 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a 3D rendering expert who can bring over 100 .STEP files of kitchen doors to life,. Emphasis on: - Accurate 3D renderings of various kitchen door profiles. - The use your lighting skills to add depth, and realism. - High quality renderings to be used in a brochure. Experience in product rendering is a must, with the focus on colour and lighting effects. The final renders should emphasise the profile detail, lighting, and colour consistently over every door profile. The project needs to be completed within a month. If you are a detail-oriented 3D rendering professional who's up for the challenge, I'd love to see any similar work in your portfolio when you bid.

  $980 - $1960
  ปิดผนึก
  $980 - $1960
  73 คำเสนอราคา

  I need a photorealistic rendering of a contemporary style patio, sequestered comfortably in a tasteful golf course setting. The panorama should encompass golf players, a residential home patio with golf course background and the overall golf course landscape. I am aiming for utmost realism with a high-resolution output, a vital aspect that freelancers with experience and skills in photorealistic rendering should bring to the table. I have samples and CAD files which will provide specific details for the project. Your portfolio showcasing similar works or styles, and an understanding of contemporary exterior designs will be advantageous for this project. Here’s a detailed description of the photo realistic scene we would like to have: The Patio: The patio is expan...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Photorealistic 3D Renderings and Virtual Photos 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...use photos as scene to include photorealistic 3D rendered products. Particularly, I need loudspeakers to be realistically added into these images. In addition, the project includes creating immersive 360° product renderings with different materials for these loudspeakers in Adobe Stager. Required Skills and Experience: - Skills in Adobe Stager - Proven experience in 3D rendering - Prior work with photorealistic rendering of products - Ability to create 360° product visualizations - Proficiency in integrating 3D rendered products into real images, while maintaining photorealism. - Final optimization can be achieved in Photoshop. The goal is to end up with striking images that bring virtual and reality together, accomplishing a high level of blending that looks n...

  $33 - $271
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $33 - $271
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Blender artist who can bring my architectural vision to life in a stunning, photorealistic 3D model. Key Responsibilities: - Create a photorealistic 3D model of an architectural design - Ensure the vi...design - Ensure the visualization accurately represents the structural elements of the building - Adjust the model based on feedback and revisions Ideal Candidate: - Excellent proficiency in Blender, particularly for architectural modeling - Strong understanding of photorealistic rendering techniques - Attention to detail and commitment to realism - Experience in architecture or building design projects is a plus. This is the perfect project for a freelancer who has an eye for aesthetics, high accuracy in rendering, and a passion for realizing ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...maximalist traditional and modern styles, drawing inspiration from provided - Pinterest boards and photos of the unrenovated space. I'll attach some photos of the style look we are going for. - Play with a diverse color palette to add that perfect touch. - Deadline: March 20, 2024. For the ideal candidate: Showcase your track record in interior design projects. Flaunt your expertise in 3D rendering software. Demonstrate your knack for working with various color palettes. Bonus points for experience or understanding of maximalist traditional/modern design. Excited to see your application and portfolio, especially if it's sprinkled with similar gems. Let's create something extraordinary! You must provide examples of renders done or have your portfolio listed. and...

  $184 - $553
  ปิดผนึก
  $184 - $553
  59 คำเสนอราคา
  Plastic Juice Bottle 3D Mockups 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an experienced 3D artist capable of generating mockups for our small-sized plastic bottles (less than 500ml) for fruit juices. My objective is to get highly realistic 3D renders that would accurately reflect our product's look in real life. The design aesthetic should reflect exactly our bottle and label designs. Here's what you'll need for this job: - Significant experience in 3D product rendering, preferably with beverage products. - Strong proficiency in using 3D modeling software such as Blender, SketchUp, or similar. - Attention to detail, especially since the aesthetic should mirror our existing design elements. - Ability to work to a deadline, we're keen to finish this project promptly. Would be a plus: - Experience in the beverage industry or wo...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Comprehensive SolidWorks Assembly Drawing -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a manufacturer, I am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an i...am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an important role as manufacturing instructions for my team. Therefore, a high level of accuracy and detail is crucial. You should be proficient in SolidWorks and experienced in creating detailed CAD designs, particularly focusing on: - Overall assembly scheming - Breakdown of individual components spec - Rendering for manufacturing instructions A strong understanding of manufacturing processes and an ability to create highly detailed drawings are prerequisites for this project. Given the role of these drawings, your meticulousness and precision with SolidWorks software will be high...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Comprehensive SolidWorks Assembly Drawing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a manufacturer, I am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an i...am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an important role as manufacturing instructions for my team. Therefore, a high level of accuracy and detail is crucial. You should be proficient in SolidWorks and experienced in creating detailed CAD designs, particularly focusing on: - Overall assembly scheming - Breakdown of individual components spec - Rendering for manufacturing instructions A strong understanding of manufacturing processes and an ability to create highly detailed drawings are prerequisites for this project. Given the role of these drawings, your meticulousness and precision with SolidWorks software will be high...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Rustic-Themed Wedding Venue 3D Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented designer to create a detailed floorplan and 3D rendering of my medium-sized (500-1000 square feet) front yard, transforming it into a rustic-themed wedding venue. - Include specific features like an outdoor seating area, dance floor and decorative lighting. - The design should align with a rustic-style, capturing a sense of simplicity, charm, and natural beauty. Ideal skills and experience: - Extensive design experience with floorplans and 3D rendering - Previous work transforming outdoor spaces - Familiarity with rustic-themed designs - Access to software for 3D rendering. Let your creativity shine and make this wedding venue as beautiful as it can be. I’m looking forward to seeing your design proposals.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  3D Wedding Venue Design: Front Yard 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a detailed floorplan and 3D rendering of my front yard transformed into a beautiful wedding venue. Key elements will include: - Various decorative elements, with a special emphasis on flowers and an archway. - For the flowers, I haven't decided on a specific type yet but I'm leaning towards those that would beautifully fit into an Eden garden theme. - Colors of the flowers are yet to be confirmed, so I would need you to work with a variety of color options. The ideal candidate would possess a keen eye for aesthetics and detail, preferentially with past experience in event or space decoration and 3D design. Understanding of wedding themes and flower arrangements would also be appreciated! It would be to your advantage if you could suggest a few Eden theme floral ...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...- The animation style needed is 3D. - The primary purpose of this video is for entertainment content for children. This should be taken into consideration during production, ensuring the content is appropriate and engaging for a young audience. - This project will require an animator with a versatile range of skills. This includes, but is not limited to, storyboarding, designing, rigging, and rendering. Ideal Candidate: The ideal candidate for this project will be a creative individual with a strong background in 3D animation. Experience in producing children's content is essential as this will help to ensure the final product is suitable and engaging for the audience. Dynamic storytelling skills are also key, to convey the narrative through this medium. I look forward to...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a creative mind to design a logo for our startup. The logo should be vibrant and feature a combination of red, yellow, and black colors. Key Project Details: ...will leave this to your creativity. However, please note that the design needs to be clean, professional, and represents the startup's spirit. - Completion Time: This is a high-priority project. We need the logo as soon as possible. Expedite your design process without compromising quality. Ideal Skills and Experience: Seeking a designer with an excellent portfolio in logo design. Experience rendering abstract concepts into meaningful and visually attractive logos will be highly valued. Thank you for taking up this opportunity to shape the visual identity of our startup. Looking forward to your inno...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  We have a packaging design for a plastic bag that we need to have rendered into a 3D lifelike picture of the package. The package has a clear window where the product should show through

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน rendering ชั้นนำ