ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 research งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพาะในกรณีที่คุณอยู่ภายในภูมิภาคเหล่านี้: เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา จะต้องดาวน์โหลด/ลงชื่อเข้าใช้แอปของเราเพื่อตรวจสอบแต่ละงาน ส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีตราสินค้ารถยนต์ซึ่งให้บริการน้ำมันและหล่อลื่นครบวงจร เราสนใจผู้ที่ใช้แบรนด์คาสตรอล วาโวลีน ปตท. หรือโมบิล จากนั้นส่งมอบและอนุมัติการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline,...

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a writer to research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลในสเปรดชีต Typing and do research

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can compile a 12-month dataset on social media accounts. The dataset should cover key metrics, including follower count, engagement rate, and post frequency. Your proposal should specifically address your approach to compiling this data. Ideal candidates for this project should have: - ...a 12-month dataset on social media accounts. The dataset should cover key metrics, including follower count, engagement rate, and post frequency. Your proposal should specifically address your approach to compiling this data. Ideal candidates for this project should have: - Strong experience in data collection from social media platforms - Knowledge of data analysis and metrics - Excellent research skills - Ability to organize and present data in a clear,...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...for someone who has experience in creating and managing high-converting campaigns. Your responsibilities will include: - Keyword Research: Identifying the most relevant and high-performing keywords related to tour packages in order to drive quality traffic. - Ad Creation: Crafting persuasive ad copy that highlights the unique selling points of my tour packages. - Campaign Optimization: Continuously monitoring and refining the campaign to maximize conversions and return on investment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in running successful Ads campaigns, particularly for travel or tour-related services. - Strong understanding of keyword research, ad copywriting, and campaign optimization. - A track record of delivering tangible results in terms of increa...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...experience of my app. You can work either remotely or in my office. Key Requirements: - Proven UI/UX design experience of 1-2 years - A strong portfolio of previous works in the field - Familiarity with mobile app design principles - Ability to work either remotely or in an office Your primary goal will be to improve the app's usability and user experience. This will involve: - Conducting user research and testing to understand the current user experience - Creating wireframes, storyboards, user flows, and site maps to effectively communicate interaction and design ideas - Developing and maintaining detailed user-interface specifications - Designing the overall functionality of the product, and in order to ensure a great user experience, iterate upon it in accordance with...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help with collecting market research data. It's a simple task that involves gathering information about respondents' age and gender through online surveys. Key Requirements: - Background in market research preferred - Experience in online survey creation and management - Ability to target specific demographic characteristics (age and gender) Your role will be pivotal in gathering the necessary data that will be crucial for our ongoing market analysis. Please only apply if you can meet these specific requirements.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a writer who can craft well-researched, engaging articles spanning various topics. The ideal candidate will be able to write in a way that's accessible to the general public. Key Points: - The ...articles spanning various topics. The ideal candidate will be able to write in a way that's accessible to the general public. Key Points: - The article should be comprehensive and well-structured - The target word count is 1500 - 2000 words - Topics will include Technology, Health, and Travel The writer should ideally have: - Demonstrated experience in writing for a non-specialist audience - Strong research skills and the ability to translate complex topics into easily understood content - A portfolio of previous work that demonstrates their ability to write in a vari...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...industries that can benefit from our products/services. Our ideal clients include but are not limited to: Small and medium enterprises (SMEs) Startups and emerging businesses Corporations seeking innovative solutions Organizations looking for reliable partners Approach: To achieve our objectives, we will implement a strategic approach encompassing the following steps: Market Research: Conduct thorough market research to identify potential business opportunities and industry trends. Prospecting: Utilize diverse channels such as networking events, industry conferences, and online platforms to identify and connect with prospective clients. Customized Solutions: Tailor our products/services to meet the specific needs and challenges of each prospective client, demonstrating o...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Nurse Practitioner Impact in Australian ED's 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  The goal of this research project is to undertake a systematic review on the impact of the nurse practitioner model on quality of care and waiting times in Australian emergency departments. The desired outcomes from this review include: - Identification of key findings and recommendations. - Evaluation of the effectiveness of the nurse practitioner model. - Assessment of patient satisfaction levels. The specific data expected to be included within my review: - Waiting times before and after implementing the nurse practitioner model. - Patient satisfaction scores. - Qualitative feedback from healthcare providers. The studies considered for this review should meet the following conditions: - They must have been published within the last ten years. - The studies should be conducte...

  $204 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Information Retrieval Scoping Review Paper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a knowledgeable individual to draft a comprehensive scoping review paper, focusing on the intricacies of 'Information Retrieval' and delving especiall...a forthcoming conference. The paper should: - Provide a robust dissection of 'Information Behavior' within 'Information Science.' - Showcase real grasp of current theories, practices, and future challenges within this arena. - Leverage scholarly style to deliver a coherent and compelling narrative. Ideal Skills: - Knowledgeable in 'Information Science' and 'Information Behavior.' - Robust research skills with data to talk about it - Proficient in academic writing. Link to paper guidelines: Topic: Challenges faced by older workers in detecting misinformation

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a data expert to collect and analyze NFT transactions on a daily basis. Key Responsibilities: - Collect NFT transaction data daily - Analyze the data for market research - Track ownership movements - Provide analytics on the data collected The ideal candidate should: - Have experience in data collection and analysis - Understand NFT transactions and their data points (Transaction ID, Buyer's address, Seller's address, Collection Name, Specific Item) - Be able to provide daily updates on the data collected - Have a background in market research is a plus This is a long-term project, and I require someone who is dedicated and can provide accurate and insightful analysis.

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to compose a compelling literature analysis essay. The ideal candidate has a thorough understanding of English literature and strong research abilities. Key Responsibilities: -Analyzing literature using different online sources. -Extensive research using academic journals and scholarly websites. Ideal Skills and Experience: -Exceptional writing and editing skills. -Thorough understanding and experience in literature analysis. -Strong research abilities. -Experienced in academic writing.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm in need of a versatile writer for my blog. I specifically need someone who can create engaging, in-depth content on a variety of topics, includin...topics - Ensuring all content is original and not AI generated - Writing in a style that's accessible and engaging for a broad audience Ideally, you should have: - Proven experience in content writing, particularly blogs - Knowledge or background in the specified industries (Technology, Health, Life Coaching, Education) - Ability to tailor writing style to suit different subjects - Excellent research skills and attention to detail - Familiarity with SEO principles would be a bonus, though not mandatory If you have previous experience in writing diverse content and are able to commit to producing high-quality work, I'...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking to lay out a solid business plan for providing personal care services specifically aimed at adults with disabilities. The pri...primary services that my business will offer include: - Assistance with daily activities - Help with personal hygiene The freelancer I need for this project should have: - Experience with healthcare or disability services in Australia - Strong knowledge of business planning - Proven ability to complete market analysis reports and financial projections - A good understanding or willingness to research policies and regulations surrounding disability services Ultimately, the goal is to develop a comprehensive plan that not only covers potential business hurdles, costs, and market strategies but also looks into the unique needs of our targe...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking to lay out a solid business plan for providing personal care services specifically aimed at adults with disabilities. The pri...primary services that my business will offer include: - Assistance with daily activities - Help with personal hygiene The freelancer I need for this project should have: - Experience with healthcare or disability services in Australia - Strong knowledge of business planning - Proven ability to complete market analysis reports and financial projections - A good understanding or willingness to research policies and regulations surrounding disability services Ultimately, the goal is to develop a comprehensive plan that not only covers potential business hurdles, costs, and market strategies but also looks into the unique needs of our targe...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Researcher in Cologne, Germany -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking researchers in Cologne, Germany to conduct market research for a retail audit. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. You must be available immediately. Training will be provided. You will visit 4 supermarkets in the city of Cologne, Germany and the payment for this project is €150. You will audit baby diapers, wipes, kitchen paper, toilet paper and feminine hygiene products- no purchases required only photographs of the products. Deadline- 4 days Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Augsburg, Germany - Collecting data on android device using our company app Skills and experience needed for this project: - Strong analytical skills - Excellent communication skills - Ability to fi...

  $149 - $160
  พื้นที่
  $149 - $160
  0 คำเสนอราคา
  Monthly research opportunity - Stockholm, Sweden -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking researchers in Stockholm, Sweden to conduct market research for a bar audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own and android mobile device in order to be eligible for this project. You will visit 20 bars in the city of Stockholm every month and the payment for this project is €200 (per month) In each bar you will assess 1 product using our app that you will download on your phone. Product costs will also be covered at the end of the project. Training material will be provided before the project begins. Please Note: You must be available to complete the project within 10 days of every month. A start date and deadline will be provided every month. Specific requirements for the project include: - Conducting bar audits i...

  $208 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  VSLS Agency Information Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...contact information for 25 agencies specializing in scripting video sales letters (VSLs). The task involves sourcing and validating agency names, email addresses, and website links, then recording these details into a spreadsheet. Responsibilities: -Conduct basic research to locate contact information for 25 specified agencies. -Validate that email addresses are current and active. -Accurately enter all data into a provided spreadsheet format. Requirements: -Experience in data collection and validation. -Proficiency in basic research and use of spreadsheets (e.g., Google Sheets or Microsoft Excel). -Ability to deliver accurate results within a set timeframe. -Project Length: Short-term, estimated completion within one week. ( MAX 80 AUD as a test round, if the work is...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Government Grant for IT/Digital Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...include preparation of proposals and grant applications, and performance of responsible professional and administrative work in researching, identifying, developing and responding to Ontario/Canadian grant opportunities in areas that support IT, Digital Marketing & SEO programs. Essential Functions * Understand the history, structure, objectives, programs and financial needs of our organization. * Research grant opportunities from Ontario/Canadian government agencies. * Draft grant proposals and supporting documents based on the funding requirements of the organization. * Submit proposals to grant coordinators for approval. * Respond to internal and external queries on drafted and submitted proposals. * Maintain positive relationships with fund providers and other stakehold...

  $780 (Avg Bid)
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  ATV/UTV/Watercrafts Dealership Business Plan 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a compre...will target and capture the ATV/UTV/Watercrafts market. - An analysis of the competitive landscape and a strategy for differentiating the dealership. - Projections for growth, revenue, and profitability over the next 3-5 years. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Business Plan Writing: Experience in creating successful business plans that have resulted in securing funding. - Market Research: A strong understanding of the ATV/UTV/Watercrafts market, including key players and market dynamics. - Financial Analysis: Ability to develop detailed financial projections and demonstrate the financial viability of the dealership. - Industry Knowledge: Familiarity with the ATV/UTV/Watercrafts industry and the Sea-Doo/BRP brands specifically. URGENCY IS...

  $1229 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Secondary School Governors List Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert researcher to build a comprehensive list of 33...Governors from public secondary schools for me. Each secondary school has one, if a chair can not be found clerk of Governors acceptable. The budget is $100 no more - please send a sample of 10 to 20 Governors Key requirements include: - The list should be organized alphabetically by county/area - I need contact details to include email addresses and phone numbers. Your experience with web research, data mining and data entry will be crucial to successfully carry out this task. Knowledge of educational institutions and contact compilation is key. Please ensure that the details gathered adhere strictly to public schools only. I expect high levels of accuracy, so skills in precision and attention to deta...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Keyword Analysis and Market Research Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone who has a key Work expert and also can do market research for my new marketplace I’m building . Must speak fluent English please . DO NOT Respond WITH AI

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Versatile Swimming Expert Blogger Required Weekly/Monthly -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Swimming community wellness - Detailed understanding of pool strokes, open water, and marathon swimming - Write engaging, informative blogs on all aspects of swimming (mostly related to our Swimming Adventures) - Ensure content accuracy - Engage with swimmers by addressing common concerns and questions - Their proven swimming background - Excellent writing and communication skills - Proficient in research and fact-checking - Familiarity with skills, training, programming, swimming destinations, open water safety, coaching qualifications, swimmers needs - Ability to translate sport science jargon into layperson terms With content expected each week, the right freelancer must be reliable and able to manage regular deadlines, while maintaining a high standard of quality in every ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Researcher in Augsburg, Germany -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking researchers in Augsburg, Germany to conduct market research for a retail audit. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. You must be available immediately. Training will be provided. You will visit 4 supermarkets in the city of Augsburg, Germany and the payment for this project is €150. You will audit baby diapers, wipes, kitchen paper, toilet paper and feminine hygiene products- no purchases required only photographs of the products. Deadline- 4 days Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Augsburg, Germany - Collecting data on android device using our company app Skills and experience needed for this project: - Strong analytical skills - Excellent communication skills - Ability to ...

  $150 - $160
  พื้นที่
  $150 - $160
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to write technical guides on various aspects of technology. The content should be informative and well-structured, aimed primari...content should be informative and well-structured, aimed primarily at intermediate users. I have some content but i cant use that so i need similar content for this and need to be done asap Key Skills: - Strong command of technical writing - Proficiency in explaining complex concepts in a clear and engaging manner - Understanding of the needs and challenges of intermediate technology users - Good research skills to produce accurate and up-to-date content. The ideal candidate would have experience in both technology and content writing. This project is a great opportunity for someone who enjoys simplifying complex tech top...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  WooCommerce Developer & SEO Specialist Needed 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...the menu and promotional bars appears balanced and aligned and centered Payments will be Milestone based Ideal freelancer: - Previous experience with WooCommerce setup and configuration. - Proven track record with WooCommerce theme customization. - Strong understanding of integrating payment gateways. - Prior experience in SEO strategy and implementation. - Skill in conducting SEO keyword research. - Ability to enhance website traffic through SEO practices. Your expertise will be pivotal in optimizing our site for better visibility and generating more traffic. I'm open to discussing strategies that you believe will work best for our website. Existing Live Site (CommerceHQ) : Staging Site: that will be swicthed to : https://trendymalldeals

  $30 - $250
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $30 - $250
  81 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Researcher in Manchester, United Kingdom 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking researchers in Manchester, UK to conduct market research for a retail audit. The ideal candidate should have good communication skills and access to a smartphone. You must be available immediately. You will visit 30 bars in the city of Manchester, UK and the payment for this project is €390. For this project, the product costs and materials that will be needed to assess the product will be reimbursed. Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audit in Manchester, UK - Collecting data and inputting it into an app Skills and experience needed for this project: - Strong analytical skills - Excellent communication skills - Ability to finish the project by a specific deadline - Flexible schedule Please get in contact if you are interested ...

  $735 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $735 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Social Media Research for Strategic Partnership - 18/04/2024 15:42 EDT 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in conducting targeted client and business partner data mining. My focus is on estab...contact information of third party businesses and potential partners where we can market our services. Initial data collection to be from the greater Palm Beach Florida region. Key Tasks are: - Research and compile a spreadsheet of company and social media contacts - Verify the accuracy and relevance of the data - Organize and present data in a usable form Ideal candidate would have: - Strong data mining skills, with a focus on research and social media platforms - Proven experience in similar projects - Attention to detail to ensure data accuracy - Experience in strategic alliance research will be a plus Please include previous relevant work t...

  $426 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Social Media & Happiness Research Essay 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have half of a research paper on Social Media Usage and Happiness, but I need someone to improve it and add citations. The paper should be 6 pages long. ### Focus Areas - **Introduction and Thesis Statement** - **Analysis of Research Findings** - **Conclusion and Recommendations** ### Requirements - You should have a strong grasp of sentence structure and clarity to enhance the existing content. - I expect you to bring your own research skills to improve the paper and add relevant citations. - Please ensure the essay is 6 pages long. - Previous experience in social science or psychology research writing is a plus. Please provide a timeline for completion with your bid. I'm looking for someone who can turn around quality work in a timely manner.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can breathe life into a 20-page Microsoft Word document (no need for you to research, I need just your creativity to adjust the document). Here's what I'm after: • Use of custom fonts for a unique look • Development of a color scheme that permeates the document • Designing an interesting yet professional header and footer and unique cover page On top of this, I need someone with proficiency in inserting tables and graphs into the document, making it more interactive and engaging. The attached document will give you an idea about what I am looking for (DON'T make it as same the attachment, just I need something similar to it) Ideal Skills for this project: Microsoft Word, Graphic Design, Typography. Experience...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Short-term Specialized Nurses for European Assignments 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for registered Nurses in Italy, Spain, France and Germany to participate in a very short and engaging online Medical Education research project. The task has two layers: -Participate in a very short online survey about Medical Education content -Recruit other Nurses to participate in the activity. Every recruit is reimbursed for their participation. Only registered Nurses from these countries should apply, please.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm lo...conduct detailed online research on the subject. This includes but is not limited to: - Gathering data, reports, and academic studies regarding the latest methodologies in nursing education. - Identifying key trends, challenges, and opportunities in the nursing education field. - Exploring innovative teaching strategies and tools used in nursing education. - Your research should ultimately help me in developing a well-informed and comprehensive research paper on Nursing Education. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in educational research or nursing education. - Familiarity with online research methodologies and academic databases. - Strong analytical and critical thinking skills. - Excellent writing skills to summarize...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Market Research Recruitment in Puerto Rico 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, solicitamos de una persona que actualmente viva en Puerto Rico para que nos ayude a reclutar a un arquitecto, a un pintor y a un gerente de mantenimiento del área de construcción/bienes raíces. Necesitamos que contesten una encuesta con duración máxima de 20 min hoy o máximo para el día de mañana. El presupuesto para ti es es de USD 80 y el presupuesto para cada una de las tres personas que nos ayudes a reclutar y que conteste la encuesta es de USD 35. Por favor contáctanos para mayor información, ¡muchas gracias! Saludos, Equipo Agape.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a savvy, adaptable assistant to help with various data entry tasks, project management, and miscellaneous admin duties....admin duties. Responsibilities: - Data Entry: You will be tasked with cleaning and organizing data, as well as inputting and validating data. - Project Management: Your role will involve task scheduling, tracking, and ensuring smooth communication with team members. - Ad Hoc Administrative Duties: In addition, I'll need you to assist with document formatting and editing, as well as internet research. To excel in this role, you should have: - Proficiency in data handling and management tools - Strong organizational and multitasking skills - Excellent communication abilities for team coordination - A keen eye for detail when performing ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm in need of a legal professional, i...attorney or paralegal, who can assist me with finding and analyzing case law relating to why a jury's decision should be set aside and given to the judge for a trial predicated on using res judicata (the facts speak for themselves). The ideal candidate should have: - Proven experience in legal research, especially in the field of medical malpractice. - Strong understanding of court processes and legal terminology. - Excellent analytical skills to identify relevant case law. The completed research will be used for preparing for an upcoming court hearing, to convince the judge to set aside the jury verdict and be retried by the bench. Reason being is the medical terminology given to the jury would most likely be confusing to...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Amazon India Keywords Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented researcher who could provide insightful keyword research reports about curtains and bedspreads in Amazon's India region. We aim to enhance our product listings and presence in these categories. Key tasks include: - Performing advanced keyword research for both curtains and bedspreads. - Analysing customer behaviour toward curtains and bedspreads in the home furnishings segment. Ideal Skillset: - Proficiency in Amazon Seller Central tools. - Experience with SEO, particularly in keyword research. - Understanding of the Indian e-commerce market. - Knowledgeable in the home furnishings industry.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can provide me with 4 current, gross volume (currency figures about personal savings in the European Union and the United Kingdom. I a trying to research the TOTAL POTENTIAL market for an on-line investment platform. 1. The total volume of people's personal savings in the bank (savings/current account) AND the total volume of people's personal savings in ALL other medium (stocks/bonds/ISA's/funds, mutual funds (separately REITS and other RE funds), crypto/gold/commodities/on-line platforms/crowdfunding etc) for the UK 2. Same as (1 above) for the EU (1) and (2) are urgent - next 14-18 hours 3. Not so critical but a "nice to have" - so please quote separately. The split of 1 and 2 if possible by each investment media...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Statistical Actuaries Needed for Bias Report Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need experienced actuaries who are proficient in statistical analysis to conduct research on bias reports in the insurance industry. Key requirements: - Your application should demonstrate your experience in the field of actuarial work. Skills and qualifications: - Extensive experience in statistical analysis - Familiarity with research methodologies - Previous experience working with bias reports Understanding actuarial principles and statistical analysis is crucial, as the goal is to accurately determine percentages in bias reports. Your experience and understanding of the industry will be highly beneficial, and I am looking for someone who can provide a detailed project proposal which showcases their experience.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  SAP Digital Transformation White Paper Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a skilled content creator to develop a well-articulated white paper centered on SAP digital transformation in the technology sector. This paper should ...impact of SAP digital on operational efficiency, customer experience and profitability, with crisp elucidation in the white paper. - A project objective is crafting a robust marketing pitch for our potential clients, hence the white paper should be persuasive yet informative. Ideal Skills: - Extensive knowledge and experience in technology field, particularly SAP digital transformation. - Stellar research and content creation skills. - Ability to make complex technical concepts easy to understand. - Excellent writing skills with previous white paper authoring experience. - Sales or marketing writing backgr...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...area of concern should be how these algorithms can be corrupted to manipulate user engagement. This could include increasing or decreasing user reach, influencing content visibility, etc. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Algorithms: A strong understanding of how algorithms operate, particularly in the context of social media platforms, is essential. - Research and Analysis: The ability to conduct in-depth research on the topic and present findings in a structured, coherent manner. - Social Media Knowledge: Familiarity with Facebook's algorithmic operations and the broader social media landscape would be a significant advantage. The report should not only identify potential vulnerabilities in these algorithms but also suggest ways in which such manipulat...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  The Basketball Trainers App is a one-stop platform for connecting basketball trainers and players. Trainers can showcase expertise, sell courses and products, and provide training while players gain insights, make purchases, and engage in direct interaction. The app includes a premium membership, a multiface...interaction. The app includes a premium membership, a multifaceted approach for trainers, a worldwide learning platform, an integrated marketplace, a dynamic community hub, and new features to improve the user experience. In developing the BTA, I used Adobe XD for high-fidelity design and Balsamiq for low-fidelity prototypes. My responsibilities spanned project planning, requirement gathering, user research, wireframing, prototyping, visual design, and collaborative project m...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a detailed and well-researched manuscript that focuses on medical education. The manuscript will be intended for a research publication aimed at graduate students. It should be structured and written in a highly professional, academic style. Key Requirements: -follow scopus writting - Extensive experience in writing academic research manuscripts in the field of medical education - Strong understanding of the needs and expectations of a graduate student audience - Ability to translate complex information into engaging, understandable content - High level of proficiency in English, with excellent grammar and attention to detail - Familiarity with the formatting and style requirements of academic publications.

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert with proficient skills and experience in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Analysis for the purpose of publishing my research paper in the Expert Systems with Applications Journal. My work utilizes Deep Learning to address Suspicious Action Detection from Surveillance Videos. The ideal candidate should have superb understanding of Behavior Recognition, a technique pivotal to my paper. In this task, the set objectives include: * Editing and proofreading the paper meticulously * Ensuring the subject matter is communicated clearly and effectively * Submitting the paper to the Expert Systems with Applications Journal * Ensuring all the Journal's publishing guidelines are followed diligently Applicants are invited to submit their bids alo...

  $1765 (Avg Bid)
  $1765 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Shiitake Mushroom Sourcing for Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Shiitake mushrooms specifically for agricultural and research purposes. Key Responsibilities: - Source high-quality Shiitake mushrooms for agricultural and research use - Ensure the mushrooms meet industry standards and are suitable for research and experimentation - Handle the logistics of the product, including transportation and quality assurance Ideal Skills: - Extensive experience in product sourcing, particularly in the agricultural or research industry - Knowledge of the mushroom industry, with a focus on Shiitake mushrooms - Strong attention to detail and quality control - Excellent communication and negotiation skills - Understanding of the logistical aspects of sourcing products If you have a background in agricultural research or product...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I require a professional in SEO to enhance my website's visibility and overall performance. The main focus will be on on-page and off-page optimization, as well as conducting comprehensive keyword research and analysis. Key responsibilities: - Implement on-page and off-page optimization strategies to improve search engine rankings and increase website traffic. - Conduct in-depth keyword research to identify high-traffic, relevant terms. - Analyze and refine existing content to align with SEO best practices and maximize visibility. The urgency of the project requires the selected freelancer to be highly experienced, proactive, and capable of delivering results within a short timeframe. Previous success in boosting online sales through SEO is a definite advantage.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Survey Data Excel Analytical and Descriptive Analysis & Report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can analyze comprehensive survey data and present the results in a detailed, report that relates to each hypothesis for my thesis research. The analysis is expected to be done using Excel analyses then further descriptive analysis is needed, focusing on summarising the main characteristics of the data and how they prove/disprove each hypothesis. This will involve exploring the responses to the survey questions, identifying patterns, trends, and constructing summary statistics. The key deliverable for this project will be as follows: an Excel spreadsheet with... - raw data in one tab (provided for you in the attached excel document) - cleaned data a separate tab (provided for you attached excel document) - your statistical analyses on other ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Test Center site audit in Cebu City, Philippines 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're a global market research and mystery shopper company. We undertake worldwide mystery shopping visits and audits across the globe. This task is an audit of an examination center which will require you to check if the security standards are met. You MUST HAVE fluent English skills able to communicate in a professional manner, smart, and well presented as you will be representing the company during the audit. As an auditor, you will arrive at the test center an hour before the start of the exam, present your ID, show a letter of authorisation, which we will provide for you beforehand, and explain what you're about to do. You will then sit with the TCA or the manager and ask a series of questions, and ask to see various things. The audit itself is very simple and ea...

  $116 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน research ชั้นนำ