ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 restful งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Dashboard ด้วย ReactJS หมดเขตแล้ว left

  ด่วนมาก !! ต้องการหาเขียนหน้า Dashboard 3 หน้า ด้วย ReactJS โดยดึงข้อมูลจาก RESTful ครับ ทำที่กรุงเทพ [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Reseller Panel and API Integration System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to create a reseller panel that is connected to a RESTful API. The panel should be designed in a way that it allows two levels of resellers - master resellers and sub resellers. Key Project Features: - Master Reseller Functions: As a master reseller, I should have the authority to add or remove sub resellers from the panel. Furthermore, I should have the capability to set percentage rebates for sub resellers. Experience in building this type of tiered reseller functionality is paramount. - Generating Reports: The panel should be capable of generating comprehensive sales reports. The reports should provide details for sub resellers, master, and admin. Prior knowledge in creating such systemized reporting is essential. - Email Notifications: For each ...

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...not only involves the effective use of space, but also keeping the interaction intuitive and high on usability. • Functionality Enhancements: Enhance existing features of the application for better performance and improved user experience. Ideal Skills: - Advanced knowledge in React.js, including concepts like immutable state - Experience with popular React.js workflows - Familiarity with RESTful APIs - Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements - Aptitude for learning and applying modern technologies quickly. The selected freelancer should showcase their experience in their application. Assure me that you're the right fit for this project by sharing relevant work history and specific examples where your React ski...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  In this project, we're aiming to categorize video transcripts, identify key topics, and enhance the searchability of video content. The main goal is to differentiate between questions and sentences contained within...various models to evaluate the performance using an ROC curve. - The differentiation of the content type should be indicated in the 'label' column. The value can be 'question' for sentences that are actually questions, and 'sentence' for regular statements. - Development of a RESTful API with Flask. - Dockerization of the API. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in python and libraries used for Natural Language Processing. - Experience in utilizing machine learning models. - Understanding of RESTful AP...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a full-time Python Django Developer whose expertise primarily lies in web development. Your main task will be to: - Implement user authentication - Integrate a payment gateway - Set up a robust RESTful API The design of the web application should be clean, professional, and user-friendly while ensuring a seamless experience for the users. The ideal applicant should have: - A deep understanding of Python and Django - Experience in user authentication systems - Previous experience with payment gateway integration - Proficient skills in creating RESTful APIs - An eye for clean and professional design aesthetic Your ultimate goal will be to create a high-quality, secure, and functional web application. If you live and breathe Python Django and have a kna...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  Sure! Here is a brief overview of the benefit...Exercise helps to burn calories and build muscle, which can help with weight loss and maintenance. 3. Increased energy levels: Physical activity boosts energy levels and can reduce feelings of fatigue. 4. Improved mental health: Exercise is known to boost mood and reduce symptoms of anxiety and depression. 5. Better sleep: Regular exercise can help improve the quality of sleep and promote a more restful night's rest. 6. Enhanced brain function: Physical activity has been shown to improve cognitive function and reduce the risk of age-related cognitive decline. 7. Increased strength and flexibility: Regular exercise helps to build strength, increase flexibility, and improve overall physical fitness. It is important to make exe...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer with GenerativeAI Experience 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...authentication processes and manage real-time database operations in Firebase. • Craft and manage NoSQL database schemas, ensuring efficient data storage and retrieval. 3. Dockerization: • Construct and manage Docker containers to streamline application development, testing, and deployment. • Coordinate deployment strategies from development to production environments. 4. API Architecture: • Design RESTful APIs and integrate external APIs to facilitate client-server communication. • Ensure efficient data exchange and API performance. 5. Continuous Integration and Delivery: • Develop CI/CD pipelines, leveraging tools like GitHub Actions to automate testing and deployment. • Maintain and improve continuous integration and deployment processes. 6. ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  API Endpoint Development, Esri Integration, REST API 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer with substantial experience in REST API endpoints and Esri. The role will involve the following tasks: - Implementing a REST API Endpoint. You should have a solid understanding of secure and effective API Restful Endpoints - Ensuring the API supports Esri for both Server and Portal Consumption. This requires an adeptness in managing data flows and integrating varied format support systems. - Accessing and managing the Map services and Feature services functionalities on the Esri Server and Portal. A strong grasp on Esri's map and feature services, and the ability to extract or manipulate data as required, will be key for this task. I have the data, I just need Portal and Server to consume the data. WFS does not work.

  $1194 (Avg Bid)
  $1194 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  Estamos buscando um desenvolvedor habilidoso para criar um sistema de integração de banco de dados baseado na web...informações sensíveis durante a transmissão entre o cliente do jogo e o servidor. Esquema de Banco de Dados Flexível: Projetar um esquema de banco de dados flexível e escalável que acomode vários elementos do jogo, como perfis de jogadores, atributos de Pokémon, inventários de itens e eventos do jogo. O esquema deve suportar operações eficientes de recuperação e armazenamento de dados. API RESTful: Criar uma API RESTful usando Node.js para lidar com solicitações e respostas entre o cliente do jogo e o servidor. Implementar operaç...

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  EMR System Development - Electronic Health Records 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Senior Full Stack Developer (Node.js/Vue.js) - SAAS EMR System We are seeking a skilled fu...developer with 3+ year experienced for a SAAS-based Electronic Medical Records (EMR) system. Responsibilities: -Architect and develop scalable and efficient services using Node.js, -Implement intuitive UI/UX using Vue.js and Tailwind Css. -Implement RESTful APIs and integrate third-party services -Optimize application performance and ensure code quality and debugging issues reported by users or tester -Plan, develop, and implement microservices Requirements: -Minimum 3 years experience in Node.js and Vue.js. -Proficiency in building and consuming RESTful APIs, and experience with API design principles. - Previous experience in SAAS based EMRs, Seeder, Data migration and Functional m...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา

  We are seeking a talented MERN Stack Develope...practices in web development.  Participate in agile development methodologies, including sprint planning, daily stand-ups, and retrospectives. Requirements:  Proficiency in JavaScript, including ES6+ syntax.  Experience with MongoDB, , React.js, and Node.js.  Familiarity with front-end technologies such as HTML5, CSS3, and responsive design principles.  Strong understanding of RESTful APIs and web services.  Experience with version control systems, such as Git.  Excellent problem-solving and analytical skills.  Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment. Bonus Skills:  Experience with GraphQL.  Knowledge of state management libraries such as Redux or MobX.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Urgent Python Expert for License System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...API endpoints for client-side communication with the validation system, and develop a mechanism for securely packaging and delivering code updates. Required Skills & Experience: - Strong Python development experience, with a demonstrable portfolio or past projects - Expertise in secure backend development, authentication, and encryption - Solid understanding of API development principles, with RESTful APIs as a plus - Experience with database systems such as MySQL or PostgreSQL - Ability to write clean, well-organized, and maintainable code Nice-to-Haves: - Familiarity with Git for version control - Previous experience building update systems or licensing mechanisms To Apply: Please provide a brief cover letter outlining your relevant experience and interest in the project...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...a mechanism to securely package and deliver updated code to users. Collaborate with me to integrate the update system seamlessly into my existing Python code. Required Skills & Experience: Strong Python development experience (demonstrable portfolio or past projects). Expertise in secure backend development, authentication, and encryption. Solid understanding of API development principles (RESTful APIs are a plus). Experience with database systems (MySQL, PostgreSQL, etc.). Ability to write clean, well-organized, and maintainable code Nice-to-Haves: Familiarity with Git for version control. Previous experience building update systems or licensing mechanisms. To Apply Please provide the following: A brief cover letter outlining your relevant experience and interest in...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  JavaScript RESTful API Project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented API developer proficient in JavaScript to create a RESTful API primarily for data processing. This job will require excellent proficiency in JavaScript as well as demonstrable experience in RESTful API development, particularly for data processing applications. If you have past experience in this field and the necessary skills, I'd love to hear from you.

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  209 คำเสนอราคา
  Golang API for Clover POS Integration 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficiency in Golang with a focus on modular, well-structured code. Experience in developing secure registration and authentication systems. Familiarity with Clover's API and experience in integrating payment systems. Extensive experience in unit testing, test-driven development, and continuous integration. Expertise in managing PostgreSQL databases and ensuring data consistency. Knowledge of RESTful API development, security best practices, and data encryption techniques. Project Deliverables: A fully functional and well-tested backend API developed using Golang and PostgreSQL. Secure and efficient customer and business registration and authentication systems. Comprehensive unit tests covering all backend functionalities. Detailed documentation for API endpoints, data mod...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced freelancer to join our team and contribute to the fullstack development of a web-based SaaS application based on MERN Stack. This is a short term project involving working on and refining pre-existing code, and implementing new features using React 18, Redux Toolkit, Material-UI (MUI), MongoDB, , and RESTful APIs. Product details will be discussed with the candidate during onboarding. Key Responsibilities: - Work on enhancing the existing codebase for both Frontend (React, Redux Toolkit, MUI) and Backend (Node, Express, MongoDB). - Derive from the already selected MUI component library and implement Material-UI components for a sleek and user-friendly interface. - Integrate frontend with backend for end-to-end user flows - Implementing functionali...

  $11148 (Avg Bid)
  $11148 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  This project aims to separate the user interface (UI) and backend functionality of the LogAI application (), currently built using Dash. This separation will transition LogAI to a more traditional client-server model, improving maintainability, scalability, and enabling independent deployment of the UI and backend components. a RESTful API for the Backend 2. Implement the Backend API 3. Develop the Frontend GUI Separately

  $11274 (Avg Bid)
  $11274 การประมูลเฉลี่ย
  149 คำเสนอราคา

  Sure! Here is a brief overview of the benefit...Exercise helps to burn calories and build muscle, which can help with weight loss and maintenance. 3. Increased energy levels: Physical activity boosts energy levels and can reduce feelings of fatigue. 4. Improved mental health: Exercise is known to boost mood and reduce symptoms of anxiety and depression. 5. Better sleep: Regular exercise can help improve the quality of sleep and promote a more restful night's rest. 6. Enhanced brain function: Physical activity has been shown to improve cognitive function and reduce the risk of age-related cognitive decline. 7. Increased strength and flexibility: Regular exercise helps to build strength, increase flexibility, and improve overall physical fitness. It is important to make exe...

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Python Dev Needed for Fleet Management System 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a highly skilled and experienced backend developer proficient in Python, specifically with experience in Django or Flask. As part of the project, you will also need to build RESTful APIs and integrate GPS data. Knowledge of PostgreSQL is essential, as this is the chosen database management system. The system needs to be capable of handling large data sets and be scalable, hence experience with these is paramount. The functionalities I am looking to include in this system are: - Vehicle tracking - Fuel management - Vehicle maintenance - Digital delivery order Previous experience with such functionalities is preferred. Strong unit testing and debugging skills are also critical for this role. Familiarity with ERPNext is a plus. I need a professional who is...

  $2435 (Avg Bid)
  $2435 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  Hi there, here are my two tasks that need completion. This is an urgent request. Task 1: I currently have an API on Anypoint Exchange. It has already been written. What i need first is for you to import that API via APIkit into my Anypoint Studio project (which I am sending to you) to be used to modernize the inventory and ordering experience. Please create a RESTful API proxy using that imported API via APIkit to consume the data from the SOAP web service. Task 2: I simply need any basic connectivity to a SaaS application like Salesforce, and lastly the ability to involve any basic social media component as well. These can be very basic and just need to be able to demonstrate what these would look like in the project, so a full written solution is not required there. Please utili...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...arise, even if they are not explicitly assigned. * Ensure the performance, quality, and responsiveness of the platform. * Identify and correct bottlenecks and fix bugs. * Help maintain code quality, organization, and automatization. * Collaborate with the team to design, develop, and implement user-friendly features. Ideal Skills: * Strong proficiency in JavaScript, React * Familiarity with RESTful APIs. * Familiarity with Github * Familiarity with modern front-end build pipelines and tools. * Ability to understand business requirements and translate them into reality. * Friendly and passionate * Responsible and timely Being a gamer is a plus :). To apply, please provide samples of your past work particularly those related to this project scope. Mainly, why is this a good f...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Mobile App Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...or Firebase Authentication for user login and registration. - State Management: Redux or MobX to manage the app's state. 2. Backend: - Server: Node.js with framework for handling API requests. - Database: MongoDB or PostgreSQL to store user data, content metadata, and favorites. - CMS: Use a headless CMS like Contentful or Strapi for content management. - APIs: - RESTful APIs for content delivery, user management, and sharing functionalities. - Integration with social media APIs for sharing content. 3. Cloud Services: - Storage: Amazon S3 or Google Cloud Storage for storing media files. - CDN: Cloudflare or AWS CloudFront for content delivery. - Hosting: AWS or Google Cloud Platform for hosting the backend server. 4. Analytics and Monito...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  125 คำเสนอราคา
  C# RESTful API Development 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient C# developer to build a RESTful API for my project, to handle user data. Key Requirements: - The developer should be proficient in C#, with a proven track record in this language. - The API being developed will need to be RESTful, so experience in creating this kind of API is essential. - The data that the API will manage is user data. Hence, knowledge of data security protocols is a must. Skills & Experience: - Excellent knowledge of C# and RESTful API development - Proven experience with handling user data securely - Knowledge of up-to-date security protocols and best practices Those with previous projects involving similar tasks will be preferred.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  Presupuesto 50 dolares Creación de nuevos reportes (información exogena) para un sistema de facturación web que funciona perfectamente en la actualidad, además agregar algunos metodos para recibir via RestFUL API algunas solicitudes adicionales que le sincronicen mejor con otro sistema.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ... Create and maintain comprehensive technical documentation.  Code reviews and promotes a culture of quality and excellence within the team.  Assist in project planning, estimation, and technical strategy development. Desired Skills and Experience: Android Studio, Xcode, Firebase, HTML / CSS, JavaScript, Problem Solving Attitude, React Js, React Native, Redux, GIT (Version management tool), RESTful API Requirements:  Bachelor's degree in Computer Science & Engineering, Information Technology, or a related field (or equivalent work experience).  5 years of relevant hands-on software engineering experience doing software design and development  Hands-on experience with building custom React Native components that work across different mobile platforms.  Proven and e...

  $1325 (Avg Bid)
  $1325 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Event-Driven AI Chatbot 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...architecture. REQUIRED SKILLS: 1-Proven expertise in designing, implementing, and managing applications built using event-driven microservices architecture 2-Proficient in integrating and consuming RESTful APIs to enable seamless communication between microservices 3-Skilled in testing and debugging microservices to ensure high performance, reliability, and scalability Identity and Access Management (IAM) 4-In-depth knowledge and hands-on experience with at least one of the following IAM solutions: 1.1 -Keycloak. 1.2-Casdoor. 5- Strong proficiency in Python programming language 6- Expertise in developing RESTful APIs using the Fast API framework 7- Proficient in utilizing MongoDB as a NoSQL database for storing and retrieving data 8- Experience with containerization usin...

  $54 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Java REST API Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced Java developer to build a secure and efficient REST API using JSON Web Tokens for authentication. Key Project Requirements: - Develop a REST API using Java that can handle data effectively. - Implement a secure authentication system using JSON Web Tokens. Ideal Skills and Experience: - Strong Java programming skills. - Proficient in building RESTful APIs. - Experience with JSON Web Tokens for secure authentication. - Knowledge of best practices for API development.

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Urgent FlutterFlow Mobile App Development 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...to improve application performance. Ensure the application meets high-quality standards and responsiveness. Requirements: Proven experience as a FlutterFlow developer, with a portfolio of past projects. Strong understanding of how to incorporate custom code in FlutterFlow. Experience with Laravel API integration. Knowledge of offline storage, threading, and performance tuning. Familiarity with RESTful APIs to connect applications to back-end services. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ability to manage your workload and meet deadlines. Good communication skills and the ability to work within a team. Please provide examples of applications you have developed with FlutterFlow and detail your experience with offline synchronization and Laravel API integratio...

  $820 (Avg Bid)
  $820 การประมูลเฉลี่ย
  128 คำเสนอราคา
  Android App Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in need of an experienced Android app developer to assist in the creation of a new application. I require someone with a strong understanding of the Android platform and app development in general. Key requirements: - Good knowledge of Android Studio - Ability to design and develop user-friendly Android applications - Experience with RESTful APIs and integration - Excellent problem-solving skills - Adherence to project deadlines and milestones Your responsibilities will vary, but will primarily consist of the development and testing of the application. I anticipate that the app will be relatively complex, so a solid background in app development is essential. If you have experience with a similar project and can demonstrate the skills outlined above, please don't hes...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Node.js Backend Database Development หมดเขตแล้ว left

  I’m looking for a proficient backend developer with ample experience in Node.js and RESTful API implementation to build a database for my project. Your role will largely concentrate on: - Creating a robust database using Node.js as per the design and structure outlined. - Developing the RESTful API to interact with the database. - Primarily handling user authentication through the API. Ideally, you should have a strong knowledge of Node.js and a proven track record of creating and working with RESTful APIs. I would appreciate it if you have experience working on user authentication systems before. A detail-oriented, problem-solver with good communication skills will fit the task perfectly.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  RESTful API Creation in PHP หมดเขตแล้ว left

  Seeking a proficient PHP Programmer to assist in building a RESTful API from scratch for a client project. Requirements: - Ability to design efficient, flexible, and scalable APIs. - Solid understanding and experience in PHP programming. - Proven record of creating successful RESTful APIs. - Strong debugging skills to ensure the seamless functionality of the API. Skills and Experience: - Strong PHP skills - Understanding of API development principles - Previous work examples of successful API creation successful.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  React.js with .net. Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient developer with hands-on experience in React.js and .Net for an engaging web application development project. You'll be writing a content management syst...(CMS) following the project's scope and requirements. Project requirements: - Design and develop a CMS using React.js. - The developed CMS should allow for uploading, editing, and deleting of posts. Ideal Skills: - Extensive knowledge in JavaScript libraries, particularly React.js. - Experience in .Net Framework - Firm understanding of web mark-up, including HTML5 and CSS3. - Strong ability in RESTful APIs, Version control/Git. Please bid if you can take on this project and you're confident with your React.js and .Net proficiencies. You should be able to deliver clean, efficient code...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Wordpress Developer with Plugin and API Experience หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled Wordpress developer who is well-versed in plugin development and API integration. The main goal of the platform you will be working on is to provide a seamless e-commerce experience for our customers. Key tasks you will be responsible ...seamless e-commerce experience for our customers. Key tasks you will be responsible for include: - Custom development for our platform - Implementing and customizing plugins for various e-commerce functionalities - Integrating REST APIs to enhance platform capabilities As our platform is built on Wordpress, prior experience with the platform is essential. Additionally, knowledge of Vue.js and RESTful APIs are a huge plus. The ideal candidate should have a strong portfolio demonstrating past e-commerce projects they have ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Node.js Backend Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced Node.js backend developer to bring my project to life. The ideal candidate will have experience in user authentication, integration with third-party APIs, and creating RestFul APIs. Key requirements: - User authentication: Implementing secure user authentication is crucial for my application as it will be used by business professionals. - Integration with third-party APIs: The backend needs to seamlessly integrate with third-party APIs to enhance the overall functionality. - RestFul APIs: Creating easy-to-use and reliable RestFul APIs is essential for the success of this project. Database: - The chosen database for this project will be MongoDB. Experience with this database is a plus. If you have a proven track record in developi...

  $1265 (Avg Bid)
  $1265 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Senior Android Developer for Utility App หมดเขตแล้ว left

  ...app revolves around file management and storage. Key Responsibilities: - Design and build advanced applications on the Android platform - Ensuring quality and performance of the application to specifications - Beginning to end ownership of projects (Design, Develop, Test, Debug and Maintain) Desired Skills: - Strong knowledge of Android SDK and different versions of Android - Familiar with RESTful APIs to connect Android applications to back-end services - Knowledge of the open-source Android ecosystem and the libraries available for common tasks - Experience in designing and developing applications related to file management and storage It is crucial for the successful candidate to have prior work in, or related to, developing applications focused on file management and st...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Senior React UI Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  Position Overview: We are seeking a highly skilled part-time Software Engineer on a contract basis with expert-level proficiency in React to join our team on an as-needed basis. This role offers the flexibility to work remotely and collaborate on exciting projects. The ideal candid...such as component lifecycle, state management, and virtual DOM. Experience with modern front-end development tools and libraries, including Webpack and yarn. Familiarity with version control systems such as Git. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication skills and ability to work independently with minimal supervision. Nice to Have: Familiarity MongoDB and RESTful API design principles. Experience with unit testing frameworks such as Jest, Enzyme, or React Testin...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา
  EXPERT MERN STACK DEVELOPER NEEDED หมดเขตแล้ว left

  ...technical roadmaps and strategies. • Conduct code reviews and ensure adherence to coding standards and best practices. • Stay updated with emerging technologies and advocate for their integration. • Develop and maintain robust and scalable web applications using the MERN stack. • Collaborate with front-end and back-end developers to define and implement innovative solutions. • Design and implement RESTful APIs for seamless integration between front-end and back-end systems. • Work closely with UI/UX designers to create responsive and visually appealing user interfaces. • Troubleshoot, debug and optimize code to ensure high performance and reliability. • Implement security and data protection measures in line with industry best practices. &b...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  React, Next.js, and Pixi.js Developer for iGaming หมดเขตแล้ว left

  Position Overview: We are seeking a talented and experienced Developer who is proficient in Reac...applications for maximum performance across various devices and browsers. - Stay up-to-date with the latest trends and advancements in web development and gaming technologies. Requirements: - Solid experience in React and development. - Proficiency in for game development. - Strong understanding of web technologies including HTML5, - CSS3, and JavaScript. - Experience working with RESTful APIs and integrating third-party services. - Familiarity with version control systems such as Git. - Excellent problem-solving and analytical skills. - Ability to work effectively both independently and as part of a team. - Passion for gaming and a desire to create exceptional user experiences.

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Social Media Dashboard: MERN Stack Development หมดเขตแล้ว left

  ...performance for each connected social media account. Responsive Design: Ensure the application is responsive and optimized for various devices and screen sizes to deliver a seamless user experience. Admin Panel: Develop an admin panel to manage user accounts, permissions, and system settings. Requirements: Proficiency in MERN stack development (MongoDB, , React.js, Node.js). Experience with RESTful API development and integration. Strong understanding of user authentication and authorization mechanisms. Familiarity with social media APIs (e.g., Facebook Graph API, Twitter API). Knowledge of state management libraries like Redux or Context API for React. Ability to create responsive and visually appealing UI/UX designs. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Ef...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  React Native Developer- 6+ yrs หมดเขตแล้ว left

  We are looking for React Native Developer who can support us for 8 hours/day from Mon- Friday Title: React Native Developer Experience: 6+ Yrs Contract (06 months) Hybrid (5 days/ months to office)- Mumbai Timings: 10.00 AM- 07.00 PM IST 3-4 years of relevant hands-on software engineering experience doing software design a...Android/iOS  Familiar with native build tools, like XCode and Android Studio, and build/deployment automation.  Proficiency in mobile app architecture, design patterns, and best practices.  Advanced knowledge of state management libraries such as Redux, MobX, or similar.  Outstanding problem-solving skills and the ability to resolve complex technical issues.  Strong understanding of RESTful APIs, asynchronous programming, and backend integration.

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Python Engineer - Virtual FabricTry Project หมดเขตแล้ว left

  ...development processes. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related field. Proven experience as a Python Developer or Python Engineer, with expertise in backend development. Strong proficiency in Python programming language and knowledge of Python frameworks such as Django or Flask. Experience working with databases such as PostgreSQL, MySQL, or MongoDB. Familiarity with RESTful APIs, microservices architecture, and version control systems (e.g., Git). Excellent problem-solving skills and ability to work in a fast-paced, collaborative environment. Effective communication skills and ability to articulate technical concepts to non-technical stakeholders. Prior experience working on e-commerce or fashion-related projects is a plus. Duration: Fu...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Node.js API Development & Ubuntu VPS Setup หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled developer to assist with the setup of a Virtual Private Server (VPS) running Ubuntu and the development of a simple RESTful API using Node.js for a back-office web application. --- VPS Setup and Configuration --- - Install and configure Ubuntu on a VPS, ensuring optimal performance. - Remove unnecessary services that are not needed - Configure a robust firewall --- Database and Server-side Environment Setup --- - Install and configure MariaDB - Install Node.js and any necessary environment dependencies for development. --- API Development --- - Develop a RESTful API using (or a similar library/framework) to handle user authentication. The authentication system should support email and password verification. - Implement CRUD (Create, Read, Update...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Whatsapp Status Uploader Script Development หมดเขตแล้ว left

  I'm calling all Python experts to build a robust and efficient script that can aid in uploading statuses, or stories, to Whatsapp for an extensive contact list of around 40,000. Not putting any restriction on the media type, the script needs...performs flawlessly all the time, and mine is not an exception. Your task includes developing error handling mechanisms to ensure smooth operation even when things don't go as planned. Incorporating logging functionality is crucial to troubleshoot any issues that may arise and configurable settings should be in place for flexibility. Skills and Experience: - Proficient in Python - Knowledge of RESTful APIs - Experience with error handling and log management in Python - Prior experience in developing scripts for social media platfor...

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Poultry Processing App for iOS and Web หมดเขตแล้ว left

  ...Spring Boot is a plus. Frontend Development: Experience with React or Angular for developing a responsive and user-friendly interface. Database Design and Management: Familiarity with relational databases (e.g., PostgreSQL, MySQL) and designing complex schemas. Mobile Development: Ability to create mobile-friendly web applications. API Integration: Experience in integrating various services through RESTful APIs. Security and Compliance: Understanding of data protection and privacy laws. Responsibilities: Collaborate with us to refine project requirements and create a detailed project plan. Design and implement a scalable and secure application architecture. Develop and test the application according to the specified requirements. Deploy the application and assist in user trainin...

  $494 - $987
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $494 - $987
  40 คำเสนอราคา
  API Integration Programmer หมดเขตแล้ว left

  ...support to other team members involved in API integration projects. Participate in code reviews and contribute to the continuous improvement of development processes and standards. Requirements: Proven experience as a programmer or software developer, with a focus on API development and integration. Proficiency in programming languages such as Java, Python, or JavaScript. Strong understanding of RESTful API principles and other web service protocols. Familiarity with API documentation tools (e.g., Swagger, Postman) and version control systems (e.g., Git). Experience with API security standards such as OAuth, JWT, and SSL/TLS. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication skills, with the ability to collaborate across teams and explain technica...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา
  Expert Frontend Angular Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...tasks which includes creating dynamic web pages that interact seamlessly with users. - Key Responsibilities: * Developing user interfaces using Angular * Building reusable components and front-end libraries * Translating designs and wireframes into high-quality code Ideal Candidate Should Possess: * Proficiency with Angular framework and understanding of core principles * Familiarity with RESTful APIs or JSON data structures, although not obligatory, would be advantageous. * Prior experience with Material UI, Bootstrap or Firebase could also be a plus. Note: precise API or third-party libraries to be used weren't specified, this means there's flexibility depending on your comfort and expertise. I'd love to see examples of Angular projects you have previ...

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  .Net Web/Desktop Development Support and Training หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a highly skilled Sr .Net Developer...seeking a highly skilled Sr .Net Developer to deliver comprehensive interview support and training in web and desktop application development. The ideal candidate will have exceptional expertise in: - C# - Angular - Microservices In addition, practical training on the following interview topics and concepts is also required: - Object-Oriented Programming (OOP) principles - Design patterns - RESTful API development This project will encompass purely advanced topics, so a strong background in these specific areas is a must. It will be advantageous to work with a freelancer who has practical experience in delivering .Net projects and can share insights from a real-world perspective. Let's elevate the effectiveness of .Net d...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา
  Online Bookstore หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a developer TO CREATE web applications using ASP.NET Core API, React, and MSSQL. Here are the key functionalities this project entails: BACKEND: a RESTful API using ASP.NET Core. - User registration and login system. Users should be able to easily create an account and login. and develop endpoints for: User authentication (signup, login, logout) using JWT tokens CRUD operations for managing books (create, read, update, delete) Searching books by title, author, genre, etc. Handling user orders and transactions 3 .Integrate an MSSQL database to store user information, book details, and orders. - Book browsing and search capabilities. The application must present an intuitive interface where users can browse books and search by title, author, genre

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Urgent Flutter Developer for API Integration หมดเขตแล้ว left

  I urgently need a proficient Flutter developer to assist me with certain tasks for my application. The tasks revolve around integrating APIs, with the specifics to be discussed in the chat box. The APIs for integration are RESTful. Right now I am working on a Task base after I decided to hire a dedicated monthly.

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Node.js Developer for Backend, API, Real-Time Apps หมดเขตแล้ว left

  ...intricate problems. • Show proficiency in API integration, connecting various systems, and managing data effectively. • Expertise in real-time application development, to foster seamless interactions and immediate updates. The project's goal wasn't specified, so I expect you to demonstrate versatility to take on a variety of possible tasks, which could include building a web application, creating a RESTful API, or developing a real-time chat application. Framework preferences were not expressed, so showcasing proficiency in a range of frameworks, such as , , , will be a bonus. This is a long-term partnership and the ideal candidate should have a track record of successful Node.js projects, displaying depth in specialized skills and flexibility....

  $551 (Avg Bid)
  $551 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน restful ชั้นนำ