ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 scheme งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE ความละเอียดของภาพ FULL HD 1920x1080px สกุล JPEG --------------------------------------------- ? รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำ 3D ANIMATION

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Classic Nexus Zone Logo Design 6 วัน left

  ...primarily suitable for print usage, particularly business cards and flyers. I'm looking for a sleek and timeless design that can represent the essence of my brand. Key Requirements: - Classic design style: I'm looking for a logo that embodies a sense of tradition and timelessness. - Print-oriented: This logo will be primarily used on physical materials like business cards and flyers. - Neutral color scheme: I prefer a neutral palette, specifically black, white, and grey. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in designing classic and timeless logos. - Strong understanding of print design and its unique requirements. - Adept at working with neutral color schemes. If you have a solid portfolio that showcases your ability to meet these requirements, please ...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Customized Basketball Court Mockup Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an individual with exceptional graph...a mockup of a custom dimension basketball court. The court should be designed according to the following criteria: - Dimensions: I require custom dimensions for the court, which will be provided upon project commencement. - Freelancer Application: Please include your past work, specifically related to graphic design and preferably if you have previous work on athletic fields or courts. - Color Scheme: The mockup should utilize my team's colors. The precise colors will be shared with the chosen freelancer. Proven experience in a similar project and understanding of the principals of basketball court design is a mus. Your unique artistic style, ability to follow instructions, and creativity will also be considered in th...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Trophy icon Hand-Drawn Bermudian Flag Logo Design 2 วัน left

  I'm looking for a unique logo for my company, Slandtrodderz Entertainment. The logo should feature a hand holding a Bermuda flag, slanted through the middle of the company name, Islandtrodderz. Key Details: - Logo style to be a distinct blend of hand-drawn and professional elements - Main Colors: Black, White, Red, Yellow - Consider incorporating a paint drip effect or using a color scheme of gold and black - The final design should be suitable for use on various media, including digital and print. Ideal Skills & Experience: - Strong graphic design skills, particularly in logo creation - Experience with creating unique, eye-catching designs - Ability to understand and translate a creative vision into a polished design.

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Repurpose Existing Video with Design Tweaks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled motion designer who can work quickly to repurpose a video we have. The scope of the project will involve: - Using an existing video that we have as the foundation - Modifying the text and graphics within the video - Adding in new footage as needed - Altering the color scheme to fit our updated branding - Ensuring the final video is succinct, being no more than 24 seconds in length Ideally, the freelancer will have experience in video editing and motion graphics, and can work creatively and effectively under a short timeline. Experience with rapid turnarounds and copy jobs is a bonus. We need this project completed as soon as possible.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Elegant Black & White Arabic Logo 2 วัน left

  Seeking a skilled graphic designer for an elegant, minimalist logo design featuring Arabic letters. - The Color Scheme: Logo should be presented in a black and white design, ensuring maximum visibility and contrast. - Design Style: I desire an elegant and minimalist approach, emphasizing shape, line, and form rather than complexity. - Artwork: The design should use only the Arabic letters "ط ف" exclusively, without any additional imagery. A perfect freelancer would be one with experience in minimalist designs and Arabic typography. Familiarity with designing for a monochrome palette is also essential.

  $30 (Avg Bid)
  Unique Logo Design 6 วัน left

  I'm in need of a fresh, unique logo design for my business. Since the main concept or symbol I want to represent is unspecified, I'm open to creative interpretations. Key Points: - I'm looking for a logo that combines text and an icon, so I need someone who can create a cohesive design that incorporates both elements seamlessly. - The color scheme for the logo should revolve around gold and silver. These colors are crucial to the branding of my business. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design with a strong portfolio of creative and unique designs. - Proficiency in using design software to create high-quality, professional logos. - Ability to work with limited constraints and interpret vague requirements into a cohesive and representative d...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา

  I am in search of a talented logo designer with a knack for vintage aesthetics to create an impactful logo for my barbershop. - Colors: I envision the logo in a tri-color scheme that incorporates Black, Red, and Blue, creating a striking and memorable visual impact. - Design Elements: The logo should feature Scissors, an iconic symbol of the barbering profession. I'd like to see your creative take on incorporating this element into the design. - Logo Style: The style should encompass a vintage feel, echoing the timeless tradition of barbering. It's essential that you have experience in vintage designs, understand vintage color schemas, and can deliver a design that effectively combines modernity and nostalgia. A portfolio showcasing similar works or styles would be ap...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced WordPress/woocommerce web designer to refine my existing website. Key improvements required include: Redesign: - Altering the color scheme to match the brand and appeal to target audience. - Reorganizing sections for a more intuitive and streamlined flow of content. - Rework the navigation menu for simpler user direction. User Experience: - Enhancing user experience is paramount. Therefore, a commendable track record in creating user-friendly designs is a must. New Features: - Implementation of new features to improve site functionality. More details to be shared with the successful candidate. Graphics: - Our website will feature product images and stock photos which will be provided. However, there might be a need to create some images. Theref...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Trophy icon Auto Detailing Wordpress Website Design 6 วัน left

  ...clear about what I need: • A clean, professional and responsive website with three crucial pages - a Home page, a Services page, and an About Us page. (NOTE: All pages must load quickly and be mobile-friendly) Ideal Experience/Skills: • Proven experience with Wordpress website design • Understanding of efficient and engaging UI/UX principles • Ability to work independently as specifics on color scheme or design preferences are absent • A willingness to suggest design concepts due to lack of specified color or design preferences The application should include: • Past work samples showcasing their design skills, especially in the auto-related industry • Detailed project proposal explaining how they intend to accomplish this task. Looking forw...

  $80 (Avg Bid)
  การันตี
  Automotive Spares Inventory Tracking Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a basic web application for maintaining an efficient inventory of automotive spares. The key elements to be tracked include the part number, description, supplier information, purchaser details, condition, make, model etc. In the current scheme, we anticipate less than 100 spares in our inventory system. This is a very basic php/mysql application. I have created a rough up of the requirements using MS Access. I anticipate that the application will have; 4-8 tables. Main tables are - Contacts - Parts - Events 6-10 pages - Search Parts based on any field. - Search contacts - View/Create Contact with image upload - View/Create part with Image Upload and ability to print label - Create event associated with Part - Show all events related to part. Application needs to im...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Small Bohemian Interior Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an interior designer with the skills and experience to create a Bohemian-style design for a /laboratory and living room. The ideal candidate will be able to deliver a design that is both aesthetically pleasing and cost-effective. Key Requirements: - Design for a small space - under 500 sq ft - Bohemian style - Earth tones color scheme Ideal Skills and Experience: - Proven experience in small space design - Creative flair for Bohemian design - Ability to work within a budget - Strong understanding of working with earth tones This project will require close collaboration and communication on design choices and adherence to a strict budget. I'm looking for a designer who can bring fresh, innovative ideas to the table while keeping the project affordable.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Trophy icon Contemporary House Exterior Design 4 วัน left

  I am looking for a residential architect to redesign the exterior of my already existing house. The preferred style is contemporary. I can provide SketchUp file (.skp) to be imported in AutoCad. Working with AutoCad is a must because it creates a more realistic image, do not use sketch up. The project primarily involves designing the color scheme and style, not adding structural features. The desired color scheme should include off-white and gray tones. Ideal Skills: - Proficiency in modern and contemporary architecture - Expertise in color theory - Experience designing homes with a neutral color palette I attached the house photos and the .skp file. We didn't design the windows as half-moon/ semi circle, the house was already built when we bought it and w...

  $53 (Avg Bid)

  I'm in need of a skilled graphic designer who specializes in modern aesthetics to create a unique logo for my makeup brand. Key Requirements: - The logos color scheme must primarily focus on black. - The style of the logo must fall under a modern aesthetic. - The logo should incorporate a makeup item(s) in its design. Skills & Experience: - Proficiency in graphic design software is necessary. - Past experience in logo design, particularly in the makeup industry, would be advantageous. - A keen eye for detail and a strong aesthetic sense in line with modern design trends is desired.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Trophy icon Elegant Pink & Black Logo Design 6 วัน left

  ...upcoming online store, "The Pink Spot". The concept is centered around selling women's clothing and accessories. Name: The pink spot We will sell women's clothes and accessories, we want it to be a pink background with black letters (if something else in letters is suitable, we can see it) to definitely have the check mark in it, like google map spot. We want the color baby pink Key Points: - Color Scheme: The logo should feature a pink background with black letters. - Style: I'm looking for an elegant and refined font, something that speaks to the target audience of women. - Design: It should include an icon. The icon should be relevant to the brand and the products we are offering. Ideal Skills: - Experienced in logo design, particularly for female-...

  $53 (Avg Bid)
  Houzez Wordpress Template Adaptation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Bonjour! I'm looking to lauchand personalize my Houzez Wordpress template. Here's what I need: - Customization: I want to achieve a unique look, so we'll need some color scheme customization and logo and branding integration to align the site with my brand's identity. - Content Restructuring: As part of the launch, the site's structure needs rework. - Setup: The key tasks include installing and configuring the Houzez template. We'll also setup and configure critical plugins including a contact form, an SEO plugin, and a social media sharing plugin. - Custom Design: The header and footer must be customized. Ideally, you're experienced in Wordpress, particularly the Houzez template, PHP, CSS changes, and plugin configuration. Your ability to commun...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vintage Logo Design for COSRAAN 6 วัน left

  I require a skilled graphic designer to create a logo for our home & kitchen products brand "COSRAAN". The logo will be applied across various platforms, particularly our e-commerce store. Here are some specifics: - Color Scheme: Incorporate the color blue predominantly in the design. - Style: Unique - Given the brand's emphasis on "unveiling the beauty within your walls", the logo should encapsulate this spirit. - Symbols: No specific symbols are requested given the last question was skipped by the client. However, creativity with incorporating relevant elements affiliated with home and kitchen are encouraged. - Deliverables: Please provide a source file with all relevant fonts and design elements. Please DM me if you have any questions or requir...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Contemporary House Exterior Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an residential architect to redesign the exterior of my already existing house. The preferred style is contemporary. The project primarily involves designing the color scheme and style, not adding structural features. The desired color scheme should include off-white and gray tones. Ideal Skills: - Proficiency in modern and contemporary architecture - Expertise in color theory - Experience designing homes with a neutral color palette Any portfolio examples demonstrating these capabilities will be highly appreciated in the bid. Let's bring this vision to life together! I attached the house photos and an example of house that I liked. We didn't design the windows as half-moon/ semi circle, the house was already built when we bought it and we wer...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Creative Modern Logo Design Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a talented graphic designer to create a logo for my new website, which is an e-commerce platform specializing in mobile phone spare parts, including screens and other components. The project requires the following: - Logo should be highly creative and in line with a modern, minimalist style. - The colour scheme for the logo should primarily consist of black, white and yellow. - Fast delivery is essential, as I would like to get my website up and running as soon as possible. Ideal candidates for this project should have prior experience in creating logos for e-commerce websites and a strong understanding of modern, minimalist design principles. It would be great if you could showcase some relevant examples from your portfolio. Your ability to work quickly an...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Trophy icon Female Magpie Cartoonist Wanted - 16/04/2024 04:58 EDT 18 ชั่วโมง left

  I'm in need of an artist who can create a cartoonish caricature of a female magpie. The design will specifically be utilized for a football premiership t-shirt, so it needs to be visually engaging and compatible with black and white color scheme. It is very first female football premiership for Marble Range Football Club would like a slight female twist on magpie and needs to wearing guernsey and feature premiership cup Key Requirements: - Experience in creating cartoonish characters - Previous work in branding or t-shirt design will be a plus Please include examples of your past work in your bid.

  $76 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I'm in the process of launching a fencing company titled 'Brothers in Arms Fenci... and bold logo. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Brand Strategy Project Specifications: - The logo should tie into our company name, incorporating elements of fences and arms. - Although I skipped the colors question, I'd love your creative input on this aspect. - The style needs to be professional bold, making a strong statement about our brand. Feel free to suggest a color scheme that you think would suit this style. Appreciated experience: Prior experience with entrepreneurship-oriented logo design is highly appreciated. I want this logo to reflect both the quality of our work and our dedication to customer service. Your ability to convey these values through...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  Hi, I have an electrical installation project for #54 EV charging points on a new build residential scheme that requires drawing up. I have the design details but need the drawings completed. - Overall Layout Drawing – I will provide a layout .DWG and locations - Overall Single Line Diagram - I will send design details, it just needs putting into a drawing - Cable Schedule Is this something you can help with? Thanks, Mike

  $103 / hr (Avg Bid)
  $103 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am in need of a unique, simple, and effective logo for my machine finishing and spray painting firm. Key elements to be included in the design are a spatula and a paint gun, symbolizing the work we do. Attached I am sending a photo of what the work looks like and the gun and spatula. Key project specifications: - No specific color scheme preferences as the question was skipped, hence creativity and professional judgement will be important. - No specific font preferences as the question was skipped, emphasis is on readability and clarity. Ideal freelancer will have: - Proven past experience in logo creation (previous work references may be requested). - Experience using professional design tools. - Ability to propose detailed project timelines and deliverables.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Mobile Optimization for Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a developer to review and optimise our Wordpress website for mobile devices. The majority of it is already mobile friendly, I just need someone t...aspects of this job include: - Ensuring text readability: The text on our website must be easily readable and not get distorted or too small when accessed from a mobile device. - Optimizing image display: Images should load quickly and retain their quality on mobile screens. We would like to maintain some specific design elements on the mobile version of the site, including: - Our logo - Our color scheme - Call-to-action buttons I'm open to suggestions for how to implement these optimisations, and I'm particularly interested in ensuring that the mobile version of our site is as user-friendly and visually appealing as ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  152 คำเสนอราคา
  Logo Refinement 6 วัน left

  I have an existing logo that requires fine-tuning. The project involves adjusting the color, typography, and layout. Key Responsibilities: - Refine the color scheme to be more visually appealing and better aligned with my brand. - Review the typography to ensure it's modern, readable and fits well with the overall design. - Adjust the layout to make the logo more balanced and aesthetically pleasing. I'm looking for a designer with: - Strong experience in logo design and refinement. - A keen eye for color, typography and layout. - The ability to work quickly and deliver high-quality results. Please let me know if you can take on this project and complete it ASAP. This is just a start of the project. There will be much more like replicating a existing package design etc...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...request to email or Whatsup .., I have the logo and contents written but need the designer for relative animation and images . Key website features should include: - Contact Form: This would comprise of fields for visitors to input their name, email, subject line, and a message. Desired Skillsets: - Web Design: You should have a flair for creative design. Though I have a preferred design and color scheme in mind, your input and creativity would be highly valued. - Email setup: Proficiency in setting up business emails is a vital aspect of this job. In summary, I need a freelancer with a good eye for design who can deliver a functionally-blended website. Capable individuals or agencies with a record of similar projects are encouraged to bid....

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logo & Cover Design 5 วัน left

  Hi Freelancers I'm launching a new Christian podcast titled "The King's Way" and I'm in need of a modern logo and cover photo to represent the essence of the show. Key Features: - The design should have a modern aesthetic - The color scheme for both the logo and the cover photo should be a mix of Navy, Blue, Grey, Gold, and Brown (See images attached of studio inspo and colour scheme) Logo & Cover Photo Idea: We don’t have many ideas for the logo right now so we are wanting creative ideas /suggestions. For the logo must say “The King’s Way”. This is what the name of our podcast will be. The podcast will be all about “doing life the King’s way”. Aka doing things / life / everything God’s way. ...

  $160 (Avg Bid)

  I'm seeking an animator who can create a 30-second, 2D animation featuring a 30 yr old woman talking. The atmosphere should be friendly and appealing, making use of a lively and warm color scheme (reddish, yellow, orange). This animation must radiate a sense of playfulness and fun, with a punk rock queer vibe. Key Requirements: - Proven experience in 2D animation - Proficiency with color concepts, particularly warm hues - Ability to create playful and fun ambiance - Adherence to a strict timeline (30 seconds) Please share similar animation projects you've completed before bidding.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Redesign 6 วัน left

  I'm looking to revamp my company's current logo due to its outdated design. I'm specifically looking for a talented designer who can retain the existing name and integrate it into a fresh, modern logo. Key Requirements: - Retain the current company name within the new logo - Design a new, modern font for the name - Utilize a color scheme that includes blue, orange, black, and red Will be required with 2 x colour schemes (black or dark writing), black background (white writing or lighter colour), in eps, pdf, jpg, png. also required with and without logo picture ie hook removed. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Branding - Color Theory Experience in creating modern, eye-catching designs while maintaining the essence of an existing brand is a must. Pl...

  $64 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a professional logo designer who can create a bright and bold symbolic logo for my brand. The main goal of the logo is to enhance brand recognition. Key Requirements: - Create a symbolic logo: The logo should ideally be a combination of a graphic symbol, icon, or emblem that is visually striking. - Implement a bright and bold color scheme: Bright and bold colors are preferred to make the logo stand out and be memorable. Your expertise in creating eye-catching and memorable logos is crucial. Please share your past work and a brief explanation of your design process when applying. Apply and I will send you the logo details

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Canva designer who can assist in labeling my poster. It's an informational poster that includes both text and images. Key Responsibilities: - Collaborate with me to add text and labels to the poster. - Ensure that the design layout complements the informational theme. The color scheme is open to my guidance, so you should be able to follow directions and make the design visually appealing. Ideal Skills: - Proficiency in Canva (or similar design tools). - Ability to work collaboratively and follow directions accurately. - Understanding of design principles and ability to create visually appealing designs. - Attention to detail and commitment to quality. Please share any relevant experience and a portfolio of your previous work.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced interior designer to transform my living room into an elegant, sophisticated space. The primary goal of the design is to create a luxurious and refined ambiance. Key requirements include: - Design that prioritizes elegance and sophistication - Color scheme in neutral tones such as beige, gray, and white - Inclusion of plush, fabric upholstery furniture Ideal skills for this job include: - Proven experience in designing elegant and sophisticated living spaces - Strong understanding of color theory and its application in interior design - Proficiency in selecting and sourcing upscale, plush furniture pieces - Excellent communication and collaboration skills, as I'm open to discussing and refining the design together.

  $1252 (Avg Bid)
  $1252 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  IMinimalistic Logo Graphic Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a gifted graphic designer who can transform my simple sketch into a clean, minimalistic logo. This logo will be utilized across my website, social media accounts, and print materials. Key Details: - Colour Scheme: The logo should align with a blue and white color scheme to match my brand. - Design Style: Aesthetically, the design should be minimalistic, favouring simplicity and clarity. Ideal skills and experience: - Experience in minimalistic logo design - Knowledge in maintaining design consistency across different platforms - Strong grasp of color theory, especially blue and white blends Your artistic vision combined with these specifications will set the mood and effect of my brand. Let's convert a simple sketch into a captivating blue and whi...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Trophy icon ARCA Marketing 2 วัน left

  ARCA means new beginnings. The A is very important to stand out. I am looking for more creativity using the attachments as a reference. One idea could be For the logo to be the letter A . The letter A can be of a thicker size, please post different options. It could include a wave in the middle with the colors described? This is just an idea. Key Points: - Company Name: ARCA Marketing - Color Scheme: Purple (Transformation), Blue (ARCA going through a storm of chaos, new beginnings) - Design Style: Artistic, Creativity, Friiendly, App friendly Attaching some current logos as Ideas. Thank you

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ

  I need a graphic designer to craft a unique and visually pleasing logo for my mental health private practice. The logo should incorporate an Iris flower as a main element and if possible, a minimalist depiction of a rainbow. The color scheme should feature earth tones such as green, pink, black, white, etc. Key visual themes to express through the design include calmness, serenity, and trust. I am looking for a clean and sophisticated design that can become a recognizable symbol of my practice. Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Ability to interpret and translate concepts into visual designs Experience: - Previous work on similar projects is preferred. Please include samples of past work in your proposal, especially if they involve symbol-based logos for mental heal...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา

  I'm in need of a sleek, minimalistic logo designed for my nail supply business. I'm looking for a professional and clean design that incorporates the color gold. Key requirements include: - Minimalistic design: The logo should be simple, clean, and not too busy - Color Scheme: The color gold must be incorporated - Relevance: The design should reflect the essence of a nail supply business Target Audience: - Professional nail technicians - DIY nail enthusiasts - Beauty salons Ideal skills for this project: - Graphic design expertise with a portfolio demonstrating clean and minimalistic design - Experience in creating logos for beauty or fashion industry - Understanding of color psychology and its impact on branding

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  AI-Driven Crypto Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned graphic designer to help me create an abstract crypto logo inspired by aspects of artificial intelligence. Key elements should represent neural networks and machine learning. More specifically: - The logo design should be abstract and sophisticated, echoing the complexity of AI. - A monochromatic color scheme is preferred to maintain a professional and refined aesthetic. The ideal candidate for this job is someone with: - Extensive experience in abstract graphic design - Deep understanding of AI concepts and how to visually represent them - Skilled in creating monochrome logo designs Combining these elements, the goal is to reflect the cutting-edge technology underlying cryptocurrency and artificial intelligence.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Trophy icon Business cards for my new company 2 วัน left

  I need business cards for my new company. I'm attaching the previous business cards I had because I love them. I would like the same design, but with the new color scheme utilizing my new logo, which I will also attach. Below you will also find all details to put on the card. The back of the card will have a map of all the ports that are company ships to.

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Engaging Logo Design Needed 2 วัน left

  I'm in search of a creative, experienced designer to create a fresh logo to elevate my company's brand. The ideal candidate should be skilled in making logos that are not just visually appealing, but also embody the values and image of a business. Although I skipped the particular color choice question, I'm open to your professional suggestions on the best color scheme that could be applied to establish a memorable brand presence. Be ready to present: the name of the logo is maniveza - Your past work: Prior experience in logo design would give you an edge. More so, I'd love to see samples of previously completed jobs to gauge your suitability. - Your detailed project proposals: A well-detailed proposal of how you intend to approach this project would be highly a...

  $5 (Avg Bid)
  Trophy icon Batman Birthday Bash Flyer Design 2 วัน left

  I am in search of a creative and innovative designer to create an amazing flyer for a Batman-themed birthday party. Key Details: - The color scheme should be yellow and black to match Batman's traditional colors. - The flyer design needs to be fun and playful, capturing the celebratory essence of a birthday party while still maintaining the Batman theme. - Essential details like date, venue, RSVP contact, and the party's attractions and activities should be clearly mentioned in the flyer. Party Details: (Flyer must include) - Name: Luan-Dior - Date: May 30th 2024 - Time: 5:00 pm - 8:00 pm - Location: Factoria Square Mall (4077 Factoria Square Mall SE, Bellevue, WA 98006) Ideal Skills: - Experience in flyer design, particularly for events. - An understanding of col...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a unique, captivating character based logo for my clothing brand. I envision the design to have a cartoonish style which can easily be identifiable and resonate with my brand image. The logo should creatively integrate my business name. The specific color scheme hasn't been decided, leaving room for your artistic input, however we might favor proposals that suggest more than one color combination. Ideal Skills: • Logo Design • Graphic Design • Illustration • Brand Identity Experience in fashion industry branding is a bonus, but not a requirement. Be ready to present a portfolio of past logo design work, particularly with character design and cartoonish style examples.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Trophy icon Script Style Logo: "SMILE" 6 วัน left

  I'm looking for a skilled designer to replicate the font style of the original Zellers logo, but with the word "SMILE!". The new logo will need to use a script font, following a black and white color scheme, and have a layout similar to the original logo. Key requirements: - Replicate the style of the original Zellers logo with a script font. - Implement the word "SMILE!" instead, maintaining the same layout as the original. - Ensure the logo is in black and white, consistent with the Zellers design. Ideal skills and experience for this job: - Proficient in logo design and typography. - Strong understanding of script fonts. - Ability to replicate existing designs while adapting them creatively. - Experience in black and white design work. - Attention to de...

  $7 (Avg Bid)

  ...and a blog section. Key Features: - Image Gallery: The website should have a visually appealing and easy-to-navigate gallery for showcasing my work. - Contact Form: There should be a user-friendly contact form for potential clients or collaborators to reach out to me. - Blog Section: It should include a blog section where I can share my thoughts, experiences, or updates with visitors. The color scheme I'm looking for should be light and easy on the eyes, particularly shades like white and pastels. Ideal Skills: - Proficiency in web development, with a focus on portfolio websites. - Experience with creating image galleries and contact forms. - Ability to design a clean, minimalistic website. - Strong understanding of color psychology, especially in web design context. If ...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm in need of a minimalist logo that can represent my business that specializes in dog supplies such as leashes, name tags, harnesses, collars and clothing. The primary color scheme I have in mind is blue with grey accents, however I am open to suggestions. Key Points: - The design must be minimalist in style - Should incorporate an abstract dog-related symbol - Primarily blue with grey accents - A clean and modern aesthetic is preferred

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Hybrid Logo Design for A&B Companies 6 วัน left

  I am looking for a talented graphic designer with an eye for detail and a knack for creative problem-solving, to merge the logos of Company A and Company B into a unique and unified design. Your work will need to incorporate the following components: • Color scheme: The primary colors should be green and black. • Icon/Graphic: Appreciate if you could cleverly intertwine the primary graphical elements from both the existing logos without losing the core identity of either brand. • Other: I am leaving the 'Other' aspect open for your creative interpretation. Feel free to suggest anything that you believe would enhance the logo. The final design needs to retain aspects from both original logos, yet stand out as new and unique. It would be ideal if you had ...

  $800 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Vibrant Brand Identity Kit Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm starting a new business and I need a brand identity kit. I do not have a brand name or logo yet, so I need a full...logo yet, so I need a full package to kickstart my brand. The brand identity kit should include: - A logo that's bold and vibrant - A color scheme that perfectly matches the logo and reflects the brand's style - Business cards that are eye-catching and professional I'm looking for a designer who can bring creativity and a modern, vibrant style to my branding. Ideal skills: - Strong graphic design skills - Experience in brand identity design - Understanding of color psychology - Proficiency in modern design software The style of the brand should be bold, lively and upbeat. I need a designer who can capture this essence in the logo, color ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer to revamp our company logo for our upcoming 10th anniversary. The changes I'm aiming for are: - Modernizing the logo design: The current design feels a bit outdated, and we're looking to freshen it up while preserving the core essence of our brand. - Maintaining the original color scheme: I would like the new, modernized design to keep the original colors intact. This is important for consistency and brand recognition. Ideal skills and experience for this job include a strong portfolio of logo design work, particularly in modernization, and a good understanding of color schemes and brand identity. The successful candidate will have a knack for blending traditional and contemporary design elements to create a cohesive and vi...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...____________________________________ content is in googkesheet right English sheet image design layout, make the margin spacing similar want this layout page to be designed in elementor the content is mentioned in docs I have read the docs 1. Layout of docs to be designed in Elementor 2. margin scheme is sheet image design layout, make the margin spacing similar 2-1. the content and images which you have provided in the docs file that images need to be created in canva...... some images in docs file. you can make in canve. just similar layout design . . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ++++++++++++++++++++++++++++++

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...specific branding elements. Key Requirements: * Create a logo that is bold, vibrant, engaging, and unique to my brand. Something young and edgy. * Design a website primarily aimed at providing information about my services with the ability to sell digital products. The web design should be user-friendly, intuitive, and visually appealing. * Develop a brand identity incorporating a specific color scheme, symbol or icon, and attention-grabbing typography. Ideal Skills and Experience: * Proven experience in logo and web design. * A strong understanding of branding and the ability to translate this into design work. * An ability to incorporate specific elements like color schemes, symbols or icons, and typography into a cohesive branding strategy. * Excellent attention to detai...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน scheme ชั้นนำ