ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 sem edx rent งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  The iCon Rent A Car หมดเขตแล้ว left

  อยากให้ออกแบบโลโก้เป็นตัวหนังสือเป็นหลัก ใช้สีที่สื่อถึงความรักสิ่งแวดล้อมเช่นสีเขียว

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am searching for a dedicated onsite property manager to assist me with the day-to-day tasks for my residential properties. Main Tasks: - Tenant Management: Regular interaction with tenants to ensure they are satisfied and to quickly handle any issues that arise. - Rent Collection: Prompt collection of rent from tenants. Responsible for sending reminders, issuing receipts and managing late fees if applicable. - Property Maintenance: Regular inspection, organization of repairs, routine maintenance and ensuring overall cleanliness. The ideal candidate would have experience in property management, impeccable organizational skills and a knack for building positive tenant relationships. This position involves managing 1-5 properties. Applicants with prior experience in ...

  $14436 (Avg Bid)
  $14436 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We are part of a global network providing drug testing services with a presence in multiple countries. Our client requires drug testing in Valle de San Fernando, Puerto Vallarta, Jalisco,...providing drug testing services with a presence in multiple countries. Our client requires drug testing in Valle de San Fernando, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. This assignment will involve travel, and we will reimburse travel expenses. We will train you on the procedure and provide all necessary supplies and tools. You will need to visit the client's residence or office to collect urine samples or rent a meeting room for the session, with rental costs covered by us. I will guide you on performing the tests hygienically, and you will send us the results. We will compensate you for each ...

  $65 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer with experience in creating business plans, specifically for an existing business. I already have a partial business plan for two projects: - A buy-to-rent property in Spain with vendor finance - A memorial garden in Spain The plan for the buy-to-rent property should focus on the property's suitability for buying, renting, and profitability. including expenses and expected income making a research on the area where the properties are and its costs on reforubishment and sale and rent incomes finance plan including taxing and deeds /transmision avarage costs For the memorial garden, the plan should outline its unique selling points, target market, revenue streams, and any other pertinent information. It's important that...

  $804 - $1609
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $804 - $1609
  25 คำเสนอราคา

  ...currently managing various rental properties and handling the rental billing using Excel spreadsheets. To streamline my work, I need professional assistance with: - Calculating rental fees: The successful freelancer will need expertise in calculating complex rental fees by applying their knowledge of real estate and finance principles. - Monitoring rent changes: I desire someone diligent and detail-oriented to monitor the changes in rent, ensuring high accuracy. - Tracking lease modifications: The changes to rental leases must be tracked meticulously. Experience in contract management or related field would be extremely beneficial. - Updating rental fees automatically: Being proficient in Excel or relevant software that automates the updating process efficiently ...

  $377 / hr (Avg Bid)
  $377 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Custom Car Rental WP Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a seamless and user-friendly experience. - Vehicle Inventory Management: I require the plugin to manage my car rental inventory efficiently. This includes updating availability and ensuring accurate information is displayed to users. - Customer Reviews and Ratings: Customer feedback is crucial for my business. Therefore, the plugin must allow users to leave reviews and ratings for the cars they rent. Design-wise, I'm looking for a unique and customizable design that sets my website apart from competitors. The ideal candidate should be able to implement a design that is both visually appealing and easy to navigate. For booking management, I prefer a hybrid system that combines automatic scheduling with manual oversight. This will ensure that the process is automated yet all...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  These potential clients should be involved in organizing corporate events, weddings, and trade shows. also renting go pros, drones, speakers. they will be potenial users for the site : I'm looking for a dedicated and experienced professional to help me source 500 potential clients in the Greater Montreal area for my entertainment rental website, Near-Rent. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficient in using Yelp, Yellow Pages, and Google to find potential clients from specific industries, including event planning businesses, camping, drones, and GoPros. - Able to extract and compile essential information such as company names, contact names, email addresses, and phone numbers for each potential client. - Familiar with the

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Multitenancy Property Management Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...risks. - Rent Collection: A secure and efficient rent collection system. Other Requirements: - Multitenancy: The platform should be capable of managing single or multiple rental properties. - Separate Dashboards: I need separate dashboards for property owners and tenants. These dashboards should have different access levels, ensuring data privacy and security. - Offers customizable templates that enable landlords to generate lease tailored to their specific requirements - Rent Payment Tracking - Supports collaboration and facilitates task coordination within teams - Other default features Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing multitenancy websites and property management systems. - Previous experience with implementing online booking, tenant s...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา
  Head of Marketing wanted for Martech Agency 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  NOTE: ROMANIANS ONLY (this job is exclusively for Romanian natives) *Job Description:* We are seeking a visionary and strategic Head of Marketing to lead our marketing effo...Stay updated with the latest marketing trends, technologies, and best practices. *Qualifications:* - Proven experience (5+ years) in a senior marketing role, preferably within an agency or startup sector. - Strong team management skills - Project management tools working experience (e.g. Asana, ClickUp, Trello or similar) - Proficiency in digital marketing channels, tools, and platforms (SEO, SEM, social media, email marketing, etc.). - Good analytical skills with the ability to interpret data and make data-driven decisions. - Creative thinking and problem-solving abilities to develop innovative marketing ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Comprehensive Rental Properties Billing Assistant หมดเขตแล้ว left

  ...currently managing various rental properties and handling the rental billing using Excel spreadsheets. To streamline my work, I need professional assistance with: - Calculating rental fees: The successful freelancer will need expertise in calculating complex rental fees by applying their knowledge of real estate and finance principles. - Monitoring rent changes: I desire someone diligent and detail-oriented to monitor the changes in rent, ensuring high accuracy. - Tracking lease modifications: The changes to rental leases must be tracked meticulously. Experience in contract management or related field would be extremely beneficial. - Updating rental fees automatically: Being proficient in Excel or relevant software that automates the updating process efficiently ...

  $31 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Full-Featured Tenant App Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Registration and Login**: The app should allow for easy registration and login for all types of users - tenants, property owners, and admins. - **Property Search and Listing**: Tenants need to be able to search for available properties and property owners should be able to list their properties on the app. - **Rent Payment and Notifications**: The app should have a rent payment feature that is easy to use for tenants. Additionally, it should send out timely notifications to remind users of upcoming rent payment deadlines. - **User Roles**: The app will have three user roles - Tenant, Property owner, and Admin. Each role will have its own set of permissions and capabilities. - **Messaging System**: A built-in messaging system is essential to allow communication b...

  $860 (Avg Bid)
  $860 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...acquiring leads/customers. Responsibilities: Develop and execute digital marketing strategies across various channels including SEO, SEM, PPC, social media, email marketing, and content marketing. Manage and optimize Google Ads campaigns to ensure maximum ROI. Conduct market research and analyze trends to identify new marketing opportunities. Monitor and analyze campaign performance metrics to optimize and report on the effectiveness of marketing efforts. Stay up-to-date with the latest trends and best practices in digital marketing and Google advertising. Requirements: Proven experience in digital marketing and Google marketing. Strong understanding of SEO, SEM, PPC, and other digital marketing techniques. Proficiency in using Google Ads, Google Analytics, and other rel...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a detailed annual balance sheet for my rental property. This should provide a clear financial picture of my business, reflecting: - The cost of the property - Monthly income generated from rent - Operational expenses incurred throughout the year - Any other related financial details Your role would include the analysis of the property costs, computational organization of monthly income, and itemization of operational costs. Ideal candidate should have a strong background in accounting, preferably with some experience in property management. Proficiency in balance sheet preparation and excellent organizational skills are a must to accurately capture all necessary details. Willingness to engage in open communication for any clarifications is also highly appreciated.

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Cercasi Collaboratore con Competenze in Web Marketing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Sono alla ricerca di un/una collaboratore/collaboratrice con competenze nell'ambito del web marketing. Più precisamente dovrà occuparsi della gestione di un blog con contenuti riferiti alla fiscalità e alla gestione aziendale. Il prezzo orario verrà concordato. Responsabilità principali: Sviluppare e implementare strategie di web marketing efficaci. Gestire campagne SEO e SEM per aumentare la visibilità online e migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e social network. Analizzare dati e metriche di performance per ottimizzare le campagne pubblicitarie. Creare contenuti di qualità per blog, social media e newsletter nell'ambito della fiscalità. Monitorare le tendenze di mercato e le attività dei co...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Custom Rental Property Dashboard Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Maintenance Request Form - - Move-In Inspection Form - - Rent Payment Hub - page that should do the following: > Navigate to Payment site or Link to Payment APIs (CashApp, Stripe, Venmo, & PayPal) > Request for Deposit Slips (not currently available) > Display Address for Rent Mail-In Management Portal (The following section would need to be custom created using the portal template): - Lease renewal or expiration alert - Scheduled Maintenance List - Work Order Request Form (development is currently underway) - Rent Payment Tracker - Corporate Lease Resources i.e. Door Access Code, Wi-Fi Details - Expense Tracker & Reconciliation - List Vendors I look forward to seeing

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing Training in Tamil 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced digital marketing professional who is fluent in Tamil and English to conduct a one-month training program. The aim is to equip beginners with no prior knowledge with the following key skills: - Social Media Marketing: Effective strategies and best practices for various platforms. - SEO and SEM: Understanding of search engine optimization and search engine marketing. - Content Marketing: How to create and distribute engaging content to attract and retain customers. The ideal candidate should have a deep understanding of the digital marketing landscape, with a proven track record in training and mentoring. Effective communication skills in both Tamil and English are essential. Experience in conducting online training programs would be a plus. Lo...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing Training in Tamil -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced digital marketing professional who is fluent in Tamil and English to conduct a one-month training program. The aim is to equip beginners with no prior knowledge with the following key skills: - Social Media Marketing: Effective strategies and best practices for various platforms. - SEO and SEM: Understanding of search engine optimization and search engine marketing. - Content Marketing: How to create and distribute engaging content to attract and retain customers. The ideal candidate should have a deep understanding of the digital marketing landscape, with a proven track record in training and mentoring. Effective communication skills in both Tamil and English are essential. Experience in conducting online training programs would be a plus. Lo...

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Spanish + English Virtual Assistant -- 9 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...perfect. As well as your writing skills are decent. * It is critical that you have organizational skills that are exceptional. * It is critical you have 'excellent' connectivity to the internet You will be supplied VoIP access to send text messages and talk to prospects and clients. The position and job is for property management. People will be calling with questions regarding apartments for rent and existing tenants with problems. You will be responsible for managing properties remotely. You will be trained to deal with vendors clients and prospects. As well as short-term rentals such as Airbnb, VRBO, etc... and manage their requests. Your job will require installing monitoring software on your PC (). The software will monitor your actions on your PC and video. T...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  REACT JS Aplication - Form Builder 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ..."enum": ["male", "female", "alien"], "required": true }, { "component": "multiple-choice", "title": "preferred food", "description": "Your best food", "enum": ["pizza", "salad", "hamburger"], "required": true } ] } ] } Requisitos Não Funcionais: Desempenho: A aplicação deve ser responsiva e funcionar sem lentidão, mesmo com uma quantidade considerável de componentes. Usabilidade: Interface intuitiva e fácil de usar, com foco na experiência do usuário. Segurança: Imple...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  We work in adding money to mobile games or adding various packages within the game. It's a casual job, so we want to rent a computer or a mobile phone. Or if you are interested in working with us You will need to adjust your hours to match ours in order to ensure expedited service. All that is required is that you reside in Nigeria and have a computer or mobile phone with an Android operating system.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Community Manager para MMORPG 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...para SEO y SEM, y colaborar con influencers para promover nuestro servidor de MMORPG. También deberá interactuar con la comunidad en plataformas como Discord y organizar eventos y concursos. **Requisitos:** - Experiencia en marketing digital y gestión de campañas. - Habilidades en gestión de redes sociales y creación de contenido. - Conocimiento en SEO y SEM. - Capacidad para analizar datos y preparar informes. - Experiencia en marketing de influencers y relaciones públicas. - Excelentes habilidades de comunicación en inglés y español. - Pasión por los videojuegos y familiaridad con MMORPGs. Si tienes estas habilidades y te apasiona la industria de videojuegos, ¡queremos conocerte! Habili...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...invoice verification, and VAT declaration management. Asset Analysis Real-time understanding of rental rate, rental calculation rate, average rental price, and income. Team Management Visually displaying company team members' promotion, new additions, property viewings, and transactions, as well as rankings. Payment Management Realizing the closed-loop management of contract signing, rent collection, and fee management. Lease Analysis Real-time monitoring of rental rate trends, transaction trends, and real-time rental prices. Commission Management Automatically calculating contract net price and commission amount based on commission policies, supporting tiered commissions and phased commission payments, and generating bills. Fee Collection and Manageme...

  $1204 (Avg Bid)
  $1204 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm seeki...substantial traffic to our website. 2. Generating viable leads that directly translate to conversions. The successful candidate should possess expert knowledge and experience across these advertising platforms: - Social Media: You should know how to leverage the unique features of various social media platforms to enhance reach and engagement. - Search Engine: You should understand SEO and SEM strategies, Google AdWords, and other relevant tools to increase our visibility on search engines. - Email Marketing: Proven expertise in email campaign development, from crafting compelling content to analyzing its effectiveness, is also needed. In short, you need to be strategic, creative, and analytical, capable of tailoring an integrated advertising campaign to a di...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...management, invoice verification, and VAT declaration management. Asset Analysis Real-time understanding of rental rate, rental calculation rate, average rental price, and income. Team Management Visually displaying company team members' promotion, new additions, property viewings, and transactions, as well as rankings. Payment Management Realizing the closed-loop management of contract signing, rent collection, and fee management. Lease Analysis Real-time monitoring of rental rate trends, transaction trends, and real-time rental prices. Commission Management Automatically calculating contract net price and commission amount based on commission policies, supporting tiered commissions and phased commission payments, and generating bills. Fee Collection and Management Au...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  ...users (e.g., clicks, likes, shares) relative to the total number of users reached. Biweekly Reports Provide detailed monthly reports summarizing key metrics and insights. Timely and comprehensive monthly performance reports. Required Skills and Qualifications: Proven experience as a CMO or similar role, preferably in the healthcare industry. Expertise in digital marketing, including SEO/SEM, Google Ads, content marketing, social media strategies, and retargeting. Demonstrated ability to devise and execute marketing strategies and campaigns from the ground up. Strong experience with CRM software and email marketing tools. Excellent analytical abilities with a data-driven approach. Strong leadership skills and the ability to manage cross-functional teams. Outs...

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...business. The goal of the site is to present our available bikes, enable users to book their rentals online, and provide clear information on our rental rates and policies. Key Features: - The most critical feature is a user-friendly booking system that makes it easy and intuitive for customers to reserve their bikes. - The website should also be designed to showcase our range of bikes available for rent, with detailed descriptions and high-quality photos. - The site should further provide transparent information on our rental rates and policies, helping potential customers make informed decisions. As I have specific colors and branding in mind, the ideal candidate for this project should be able to translate my branding into a visually engaging and coherent website design. Th...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional to create a compelling video for a commercial real estate development project in Omaha, Nebraska. We are a commercial development firm that constructs Build-For-Rent communities. Key Responsibilities: - Perform a little market research and determine commercial, retail, school, expansion in the Elkhorn sub-market of Omaha. I do already have a lot of data. - Create a captivating video showcasing the benefits of investing in the project. Ideal Candidate: - Proven experience in market research, particularly in the commercial real estate sector. - Demonstrated ability to create engaging and persuasive videos. - Strong understanding of investment portfolios and financial benefits. The main goal of this project is to attract potential investo...

  $1854 (Avg Bid)
  $1854 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...dedicated professional who can improve the ranking of my website on search engines. Key Project Details: - Expertise in both SEO & SEM: It's important that you have a comprehensive understanding of both disciplines and can implement strategies that work in tandem. - High Traffic Website: My website is already receiving a high level of traffic, so your efforts should be capable of sustaining and building on this level. Your role will include: - Conducting in-depth keyword research - Implementing on-page and off-page optimization techniques - Analyzing and reporting on performance - Google analytics Ideal Candidate: - Proven track record in successful SEO and SEM campaigns - Experience with high-traffic websites - Strong analytical skills and understanding of cu...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  Project Description: Hello, We're a new age Home Healthcare & Surgical products company. We're looking to redesign our website on wordpress Dividing the website in two parts 1. BUY 2. RENT Buying part shows different categories and products sold by our company generating direct lead on our whatsapp (no e-commerce sale). Ideally approx 10 Categories of products we cater. Rental Part shows the different products available for home healthcare patients also showing cross selling products on the same Every item should have a ask in whatsapp option and also looking to integrate whatsapp api so we have direct communication with our potential customer. Blog Page also to be added for more understaing on each and every product for our customer and our customer gets more ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...marketer who can both devise a high-impact marketing strategy and utilize a variety of digital marketing tools. The key tools to be utilized are Google ads, SEO, and SEM. Your primary responsibilities will include: * Creating an effective digital marketing strategy * Leveraging various digital marketing tools and platforms * Operating Google Ads, SEO, and SEM The goals of this project include: * Boosting website traffic * Generating leads and conversions * Enhancing brand visibility and awareness This project will target both B2B and B2C market segments. The ideal freelancer for this job should be proficient in Google Ads, SEO, and SEM, and have experience with both B2B and B2C markets. A demonstrable track record of achieving similar objectives for past clien...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I need a professional to create a modern WordPress website for my real estate business. It's not just about having online presence, but a platform that accentuates ease of navigation for users. Key Features: - Property listings where properties on sale, rent or lease are exhaustively detailed. - Search filters to allow proper categorization and easy search of properties. - Whatsapp integration for seamless communication with potential clients. - Social media integration to enhance online visibility. Ideal Candidate: A skilled web developer with experience in WordPress and real estate websites. Proficient in setting up search filter systems, integrating communication lines like Whatsapp, and in designing modern aesthetics.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing in Karl Liebknecht, APT 60, Minsk, Belarus, 220036. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  $27 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  UML Residential Building Management Software 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...primary functions of the software will include: - Tenant Management: - Developing an online tenant portal - Enabling lease agreement management - Incorporating rent payment tracking - Maintenance Tracking: - Setting up an online work request submission - Allowing for the assignment of maintenance tasks to staff - Ensuring tracking of work progress Maintenance Service: Handles maintenance requests, work orders, and communication with vendors. Unit Service: Tracks information about individual units (apartments, houses, etc.) including leases, floor plans, and maintenance history. Financial Service: Processes rent payments, fees, and generates financial reports. - Financial Management - Security - Monitoring - API Gateway & Documentation - Reside...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Stylish Corporate Email Signatures for 12 Accounts 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...logo, social media icons, and contact information. I'm looking for a modern and stylish design that reflects our brand. Key Requirements: - Design 12 corporate email signatures - Include company logo, social media icons, and contact information - Provide a modern and stylish design - To include our headshots - To include "did you know we cover; Block & Estate Management, Finance, Build to Rent, Commercial & Facilities Management" - To include ‘’We’re reshaping careers and lives through a gold standard of property recruitment by connecting exceptional talent with leading organisations’’ Please note that I'm open to suggestions in terms of design. The ideal candidate for this project is a skilled graphic designer wit...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing in Valle de San Fernando Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  $36 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...in setting up a comprehensive cold calling campaign, leveraging the features of Go High Level CRM, Twilio for bulk calling and Air AI automation bots. Key Project Details: - Script Creation: I have an existing script for the campaign. Your role will be to analyze and possibly improve on it for better efficiency. - Campaign Goal: The primary aim of the campaign is to schedule appointments for SEO/SEM services for the Tool Rental Industry. Your expertise in crafting the campaign's direction towards this goal will be invaluable. - CRM Utilization: We primarily aim to utilize Go High Level CRM for managing and tracking leads, automated dialing and call scheduling with Twilio/Air AI, and performance analytics and reporting. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in setting ...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled SEM professional who can help me in increasing my leads for my Sales and Marketing agency. The ideal candidate should have: - Proficiency with Google Ads and Facebook Ads - Prior experience in generating leads through SEM - Understanding and experience in the Sales and Marketing industry The main goal of this project is to increase lead generation for the agency, so it's crucial that the candidate has a track record of delivering quantifiable results in this area.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Full-Scale Marketing & PR Services Required 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced marketing and public relations team to help me with an array of tasks, ranging from social media management to press releases and media relations. It would be ideal if you can assist with the planning and execution of marketing campaigns. Target Audience: - Consumers - Businesses Key Objectives: - Increase brand awareness - ...Previous experience in managing social media platforms and crafting engaging content - Strong background in press releases and media relations, with a proven track record of successful placements - Proficiency in planning and executing marketing campaigns - Prior work targeting both consumers and businesses - Ability to track and analyze data to measure campaign effectiveness - Adeptness in SEO and SEM strategies to drive ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing Project 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...adjust strategies to stay ahead. Engage with followers, respond to comments and messages, and build a strong online community. Content Marketing: Develop a content calendar that includes blogs, articles, videos, infographics, and other formats. Collaborate with content creators to produce high-quality, informative, and shareable content. Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM): Optimize our website and content for search engines to improve organic search rankings. Manage pay-per-click (PPC) campaigns on platforms like Google Ads to drive targeted traffic. Email Marketing: Develop and execute email marketing campaigns to nurture leads and maintain client engagement. Segment email lists and personalize email content to improve open and click-through ...

  $2019 (Avg Bid)
  $2019 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  WordPress Business Site Needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a WordPress website created for my services-based business. you will suggest themes and all aspects. i also already have a logo The site will have 3 pages. - Main page - SEM landing page - Custom landing Page (replicateable) Please do not quote if you do not understand the aspects i require and the budget i have. Key Requirements: - This is a business website, so it needs to have a professional and corporate look and feel. - User-friendly design and navigation are essential. - The site needs to be fully responsive and mobile-friendly. - I will need basic SEO optimization to ensure some visibility online. - The site will be content heavy and will require an easy-to-use content management system (CMS). Ideal Skills and Experience: - Proven track record in designing and d...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  328 คำเสนอราคา

  I'm currently managing our SEM and profile structuring on Facebook and Instagram. However, I need a creative professional to enhance and edit our visual content to make our pages more appealing and visible. Key Responsibilities: - Enhance and edit visual content (images and videos) for Facebook and Instagram. - Improve overall visual quality, graphic design, and incorporate special effects to make the content stand out. - Align the visual elements with the brand's tone and style. Your expertise in graphic design and video editing, paired with a good understanding of social media trends, will be critical in this role. A strong portfolio demonstrating your past work in social media content creation and enhancement would be highly advantageous.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  Soy socio de un restaurante abierto hace 3 meses especializado en comida caribeña colombiana. Estoy buscando un colaborador talentoso para apoyar la gestión de nuestras redes sociales. Actualmente, yo me encargo del SEM y de la estructuración de nuestros perfiles, pero necesito ayuda con la edición y mejora de contenido visual para hacer nuestras páginas más atractivas y visibles. Responsabilidades: 1. Editar fotografías y videos de alta calidad de nuestros platos, eventos y ambiente del restaurante. Mejorar y transformar el contenido visual para que sea atractivo y alineado con la identidad de nuestra marca. 2. Crear contenido visual mensual que destaque la esencia y la cultura de la comida caribeña colombiana. 3. Proponer...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Cozy Property Photography 23 ชั่วโมง left

  I need a skilled and creative photographer to capture various parts of my property for rent. The specific areas to be photographed are the living room, bedrooms, swimming pool area, terrace with Jacuzzi, and the lovely sea views from the property. The images should embody a cozy and warm style. The assignment will consist of snapping one photo of each specified area, resulting in no more than 15 photos in total. Ideal skills and experience: - Professional experience in real estate photography - Proficient in capturing photos that reflect a 'cozy and warm' ambiance - Ability to work under timeline, while maintaining quality - Excellent photo editing skills.

  $1608 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1608 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Permanent Marketing Agency for Motorcycle Gear 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...industry with proven records. About Us: GPI Moto offers premium motorcycle textile gear. Visit www.gpimoto.com. Responsibilities: • Develop and execute marketing strategies. • Manage ads on Meta, Instagram, Google, and Amazon. • Create engaging content. • Implement SEO and SEM strategies. • Analyze performance and report. Requirements: • Proven experience in motorcycle industry marketing. • Data-driven approach. • Proficiency in managing digital ads. • Strong content creation skills. • Expertise in SEO and SEM. Compensation: • Commission-based, tied to sales. Proposal: Visit and submit a proposal with: 1. Experience in the motorcycle industry. Show us current or previous work in Motorcycle indus...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  ...Functionalities: - User profiles for both renters and owners - Payment processing system - Messaging system between users - Transactions page / history - Reviews for both host and renter - Notifications for all activity on the app - Ability to share a booking to social media - Admin panel for tracking and monitoring Target Audience: The platform caters to both hosts looking to rent out their venues and individuals looking to rent the venues. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Figma - Prior experience in designing marketplace platforms - Familiarity with user experience principles - Knowledge of payment processing systems - Strong communication skills - Ability to understand and cater to a diverse target audience - Website Design - UX Designer I can provide a...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing Manager Needed 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...adjust strategies to stay ahead. Engage with followers, respond to comments and messages, and build a strong online community. Content Marketing: Develop a content calendar that includes blogs, articles, videos, infographics, and other formats. Collaborate with content creators to produce high-quality, informative, and shareable content. Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM): Optimize our website and content for search engines to improve organic search rankings. Manage pay-per-click (PPC) campaigns on platforms like Google Ads to drive targeted traffic. Email Marketing: Develop and execute email marketing campaigns to nurture leads and maintain client engagement. Segment email lists and personalize email content to improve open and click-through r...

  $3532 (Avg Bid)
  $3532 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  At Grant Solutions, we are looking to hire an SEO and SEM Expert. If you have extensive knowledge and experience working with SEO and SEM strategies, significant experience optimizing websites and online advertising campaigns, and want to be part of an exciting project aiming to become one of the largest Digital Marketing companies in Spain, this is your big opportunity! What profiles are we looking for? The profile we are looking for must be proficient in speaking and working in Spanish at a professional level. Profiles with extensive knowledge and experience in SEO and SEM. Demonstrable experience in creating, managing, and optimizing PPC campaigns (Google Ads, Bing Ads, etc.). Experience in creating on-page and off-page SEO strategies. Strong knowledge of web an...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Build a Calculator in PHP > Snippet 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Make a easily calculator for Real Estate Customer lovers that can save money by the calculation. Rent Brokerage costs, approx. 2 apartment rents Deposit, approx. 2 apartment rents Moving costs 2,500 EUR Bed costs 1000 EUR Average rental period usually 9 years. (House and land) QM rental costs XX? Purchase Notary costs 2% Brokerage fees 3.6% Real estate transfer tax 7% Loan costs 4.5% (approx. 20 years) Moving costs EUR 2,500 Bed costs EUR 1000 QM price XX?

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  Our system is ready to reach the buyers looking for window covering products such as Blinds and Shades. We need an expert who can enhance our website's visibility across various online platforms and search engines. Key Areas of Improvement: - Boosting Search Engine Rankings: We are looking to improve our website's search engine rankings to ensure it appears prominently when potential buyers search for window covering products or blinds. - Enhancing Social Media Presence: We would like to increase our website's presence on popular social media platforms. This involves engaging with our target audience, sharing valuable content, and ultimately driving more traffic to our website. - Expanding Local Directory Listings: We need to ensure our website is listed in relevant local...

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา