ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 shopping carts งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Content created for online shopping platform หมดเขตแล้ว left

  เราเป็นบริษัทขายชุดชั้นในที่เปิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขายออนไลน์อย่างจริงจัง อยากหาคนที่สามารถเขียน listing หรือ discription ที่ดึงดูดลูกค้าได้มาร่วมงาน หรือ คนที่สามรถช่วยให้เราพัฒนาในด่านการขายออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้มีขายแค่ใน shopee ครับ

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3...Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a person to write 20 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx....stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...------------------------------------- AdvTV (Top Banner Ad Signs LED): This program is called a program or program AdvTV advertising media is an extension of the designer label on the LCD but AdvTV program can play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the stores. Promotion of the store at the time, as it is able to set the font size, background color, or even put the logo of the store. Incorporated into the Determine the speed of the character will run back out....

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  An Trading Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional web designer to create an informational website for me. Key Requirements: - Development and design of the website including a home page, an 'About Us' page, a 'Services' page, and a 'Contact' page - The integration of a shopping cart, customer reviews, and product search functionality Ideal Skills & Experience: - Proven experience in web design and development - Proficient in eCommerce platform integration - Excellent understanding of customer review and product search functionalities - Ability to create engaging and easy to navigate web pages - Strong attention to detail - Good communication and understanding of client's needs.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a website for my shirt business with an e-commerce functionality. The main aim of the website is not just to showcase my unique designs but also to sell shirts directly to the customers. The following specifications are expected: - E-commerce shop: This should include features such as customer reviews to help create a communal shopping experience. Furthermore, a detailed size guide is mandatory to ensure customers make accurate purchases. - Wishlist option: This will enable customers to save their favorite items for future purchases. - Preferred Payment Gateway: The platform should incorporate PayPal as the primary mode of transaction. The ideal freelancer for this job would possess the following skills and experience: - Proficient in e-commerce we...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Osaka Exploration Guide 6 วัน left

  ...knowledgeable guide who can help me explore Osaka. The perfect candidate for this project would be someone experienced in the city's rich history, shopping districts, and food culture. Below are my specific preferences: - Historical sites and temples: I'm particularly interested in the ancient history of Osaka, specifically the Asuka and Nara period. I'd love for the guide to explain the historical context and significance of the sites we visit. - Shopping and markets: While I'm eager to experience the local culture, my primary interest lies in the famous shopping districts of Osaka. I'm depending on my guide to introduce me to the best shopping places. - Food and culinary experiences: In addition, the guide should be able to rec...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  E-commerce Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...E-commerce websites they have developed. Your proven expertise in this field will be of high importance for this project. Your responsibilities will include design, development, and deployment of the site, anticipating any potential bottlenecks or challenges that could appear during the project. I look forward to working with someone who shares my vision for a modern, sleek, and user-friendly shopping experience....

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา
  Trophy icon Oilfield Parts eCommerce Revamp 2 วัน left

  I am in need of a professional freelancer who can revamp my existing website () into a place where I can sell new power tong parts to less tech-savvy oilfield workers. Here's what I am looking for: - User-friendly: Considering my audience's web navigat...pages load quickly. Ideal Experience and Skills: - Web design and development: Experience with eCommerce extensions is needed. - UX/UI design: This will ensure the website is user-friendly and easy to navigate. - SEO: The ability to optimize the site for search engines is a must to attract potential customers. My aim is to elevate the online presence of my business and provide a seamless shopping experience for my customers. The project has an immediate deadline and I am eager to get started as soon as possible.

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก NDA
  Shopping & Quality Inspection in US Stores 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a reliable freelancer located anywhere in the USA who can visit the stores to complete shopping tasks in clothing and electronics stores. You need to be in commutable distance to stores such as (American Eagle, Kohl's, JC Penny, etc...) Your responsibilities will include: - Purchasing items, per my specifications, within a defined budget. - Conducting thorough inspection of the products before purchase to ensure good quality. The ideal candidate will have: - Strong knowledge and experience shopping in US clothing and electronics stores. - Excellent attention to detail for quality inspection. - The ability to communicate effectively about product details. Availability during store hours and a quick response time is expected. Please provide details of...

  $15 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...an experienced web designer to create an e-commerce website. Key requirements for the website include: - A shopping cart feature: To provide a seamless user experience for customers who wish to purchase items. - an easy updatable add and removal product list for admin. - it need to feature item counter for each item sold and displayed live. - Integrated Credit/Debit Card Payment Options: It is crucial for the website to have this feature, ensuring safe and secure transactions for customers. Ideal Skills & Experience: - Experience in E-commerce website design is a necessity. - Expertise in integrating payment systems, particularly Credit/Debit Card options, into shopping cart features. This project is a great opportunity for individuals or teams with a stron...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Arabic Mall Proposal Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an elegant and sophisticated PowerPoint presentation for my shopping mall proposal project. This presentation should be in Arabic and serve the following purposes: - Target Market Analysis – An in-depth breakdown of our target customers, their behavior, and our intended methods to capture their interest. - Competitive Analysis – Detailed investigation into our competitors, their strategies, strengths, and weaknesses, and how we plan to stay ahead. - Marketing and Sales Strategies – Articulate formulation of marketing and sale approaches tailored to our unique offerings and our target market dynamics. - Financial Projections – Comprehensive and realistic financial projections detailing revenue, expenses, and profitability projections. Ideal free...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Professional Arabic Business Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I require a professional to craft an engaging business presentation that effectively communicates my project. This project involves a shopping mall investment. The language of presentation needs to be Arabic. Key Deliverables: - A comprehensive portrayal of the project's concept and location. - Detailed account of financial projections and potential return on investment (ROI). - In-depth market analysis and competitor assessment within the shopping mall industry. The ideal candidate should: - Be proficient in Arabic and possess excellent presentation creation skills. - Have a solid understanding of business and investment strategies, particularly within the realm of real estate and mall investments. - Be adept at market analysis and competitio...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  3d architecture design for shopping mall and video animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled 3D...skilled 3D architect who can design a large shopping mall with modern architectural styles. The mall is over 50,000 sq ft in size. The main focus of this project is to create a captivating video animation for promotional purposes. The animation will showcase the design of the shopping mall and highlight its unique features. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in 3D architecture design software - Strong understanding of modern architectural styles - Ability to create visually stunning and realistic video animations - Experience in creating promotional videos for architectural projects - Attention to detail and ability to accurately represent the design of the shopping mall in the animation. ihave the cad f...

  $1028 (Avg Bid)
  $1028 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone with the technical skills to design a responsive E-commerce website. The website should feature custom fonts and colors that align with my brand's identity. As the primary goal of this website is e-commerce, it needs to include features such as a product catalog for browsing and a shopping cart. The freelancer should also have a strong grasp of Google Analytics, Google Search Console, and both on-page and off-page SEO. Experience with social media is also beneficial, as the site should ideally be optimized for sharing. Please provide a portfolio of your past work and a brief strategy on how you would approach this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert web developer to help me accomplish my aim of creating an e-commerce website that targets selling men's clothing. Here are the core features and functionalities that the website must deliver: - E-commerce Integration: The website will be selling my products thus the need for a shopping cart. It should be properly set up to handle transactions smoothly and securely. - Customer Reviews: The platform needs to incorporate a system where customers can leave reviews of the purchased products. This will necessitate a user-friendly portal where customers can easily rate and review items. - Product Customization: It is crucial to have product variables, particularly size and color options, for each of the items on sale. Our customers should be able to sel...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web developer to build a website for my new home decor brand. The site needs to have the following features: 1. Online Shopping: The platform's main function should be eCommerce. Customers should be able to add multiple items to their cart before checking out. 2. Payment Options: I want to be able to accept payments via debit/credit cards and PayPal. Integration of UPI as a preferred payment method is also important to cater to a wider customer base. 3. Product Catalog: The website should contain less than 10 product categories. Each category needs an easy-to-navigate page showcasing relevant products. Ideal Sills and Experience: - eCommerce website development - Payment gateway integration - UI/UX design, with an eye for easy n...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Hotel Management System Using PHP , MySql, BootStrap 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...admin system to allow hotel management team to change the database content. Such as add a new room, change how much to charge for a particular room type, etc. Note: to protect your system, you must implement a login/logout feature for system admin. Do not store the password as is. Try to store a hashed password. Add at least three other pages. For example, local attraction, Hotel dining service, Shopping, Salon, and Computer services, etc. The views of your system are responsive. You may use Bootstrap to implement all these views. Your system allows user to search their reservation(s). To simplify your implementation, you don’t have to ask user to login to the system in order to search the database. Simply use the confirmation number and others like last name or email to se...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced web designer with a knack for creating compelling, highly-functional e-commerce websites. Functionality is key. My new site needs to have: - A shopping cart for customers to easily add and manage their chosen products - User registration for tracking orders and saving shopping preferences - A product review section to boost transparency and trust - Google support integration for seamless product reviews As for the color scheme and branding, that is still TBD. So, I highly value a designer with a keen aesthetic eye and the ability to advise on branding. Your portfolio of past e-commerce websites will be of significant interest to me.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in search of an experienced web designer with a knack for creating compelling, highly-functional e-commerce websites. Functionality is key. My new site needs to have: - A shopping cart for customers to easily add and manage their chosen products - User registration for tracking orders and saving shopping preferences - A product review section to boost transparency and trust - Google support integration for seamless product reviews As for the color scheme and branding, that is still TBD. So, I highly value a designer with a keen aesthetic eye and the ability to advise on branding. Your portfolio of past e-commerce websites will be of significant interest to me.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Expert Shopify Store Builder Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Shopify developer for the creation of a robust online store to both sell and exhibit a collection of products. The targeted demographic for this store is, specifically those aged 18 to 65. Key Job Requirements: - Expertise in Shopify sto...instant payouts to my bank Smooth flawless setup integration and success Ideal Candidate: - Previous experience designing and building Shopify stores - Strong grasp of current design principles, can provide a portfolio showcasing clean and modern aesthetics. - Comprehensive understanding of targeting the 18-65 demographic. Feel confident that you have the skills required to design an online shopping experience aimed at young adults with a minimalist sense and clean aesthetic? Please apply and showcase similar prev...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  As an entrepreneur seeking to branch out into the world of online sales, I'm in need of a creative, dedicated, and skilled website developer for my e-commerce project. - Website...Ideal Skills & Experience: • Proficiency in various programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, or Python. • Excellent experience with e-commerce website development, preferably for businesses selling a similar volume of products. • Solid understanding of SEO principles to ensure the website ranks well on search engines. • Understanding UI/UX principles to create a seamless online shopping experience. • Familiarity with integrating third-party platforms and services would be beneficial. Show me your previous work, let me know how you could help me with my p...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient developer to create an e-commerce website. The type of site is already established, but the specifics on functionalities were skipped. Therefore, be prepared to implement common e-commerce components nonetheless, such as a shopping cart, product reviews and ratings, and multiple payment options. Skills and Experience Required: - Proficient with HTML and other relevant languages. - Previous experience in developing e-commerce websites. - Understanding of and ability to implement shopping cart systems. - Ability to integrate product review and rating systems. - Experience with multiple payment options integration. Unfortunately, the timeline for project completion was not specified. However, timeliness in responses, updates, and overall work pace w...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient developer to create an e-commerce website. The type of site is already established, but the specifics on functionalities were skipped. Therefore, be prepared to implement common e-commerce components nonetheless, such as a shopping cart, product reviews and ratings, and multiple payment options. Skills and Experience Required: - Proficient with HTML and other relevant languages. - Previous experience in developing e-commerce websites. - Understanding of and ability to implement shopping cart systems. - Ability to integrate product review and rating systems. - Experience with multiple payment options integration. Unfortunately, the timeline for project completion was not specified. However, timeliness in responses, updates, and overall work pace w...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Inclusive & Sustainable Urban Space Design -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I am looking for an experienced urban designer to help create an inclusive, sustainable and culturally integrated public space. And modify a scientific research in an academic form about the humanization of cities written in advance about the project Focusing on green spaces, playgrounds, seating areas, shopping area, cafes and other needs according to the location need to be studied, your role will be to provide a design solution that complements the distinct urban identity of the designated area. The following are the main elements of the project: 1. Design aspects: - The development of the city district center with an area of 32,800 square meters by providing green spaces that provide a sense of calm and tranquility, a mosque and a vacant center to be rehabilit...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  E-commerce Website Custom Design - 02/03/2024 01:57 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced and creative web designer to build a custom e-commerce website. The design should be tailored to reflect our c...experienced and creative web designer to build a custom e-commerce website. The design should be tailored to reflect our company's brand, albeit with room for your own creativity as our branding guidelines are flexible. - Custom Design: The website should not be template-based. We require an innovative and unique design. - E-commerce: The site must include elements for online retail such as a shopping cart, product pages, and secure payment methods. Ideal candidates should have experience in e-commerce website design, a knack for creativity, and the ability to adapt their designs to a brand style. Please provide samples of your past wor...

  $316 (Avg Bid)
  NDA
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  As a rapidly growing eCommerce firm, we're seeking an experienced web developer to create an automated, seamlessly integrated website for us. This website needs to interface with our existing eBay and Amazon accounts, automatically updating listings and orders. Key requirements: - Proficient in website development specific to Prestashop platform. - Capable of synchronizing both ...strong understanding of not only Prestashop, but eCommerce platforms in general, as well as experience in database management and synchronization. Additional experience with eBay and Amazon API integrations would be particularly valuable. The freelancer should be savvy in UX design, demonstrating an ability to create user-friendly interfaces that simplify customer navigation and enhance their shopping...

  $1234 (Avg Bid)
  $1234 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...color scheme, so it's more in line with our branding guidelines. - Enhancing the layout: To align with the new design scheme, the website layout needs to be improved. - API Link and Etsy store integration: This is an added functionality that you need to add to the site. - Improving the UI: As part of this job, you will need to improve the site's user interface so as to provide a more convenient shopping experience. - Visual Hierarchy Enhancement: The featured products need to be highlighted, navigation and categorization should be improved and product placement needs to be optimized for better visibility. Moreover, I also require Social Media Marketing services to boost our online presence. Ideal candidates should have: 1. Experience in WooCommerce web design with s...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา

  As a Market Researcher, I'm interested in gaining insights about some retail stores, so I'm looking for an experienced mystery shopper. Ideally, I'd love for you to have a background in retail or customer service to fully understand the nuances of these roles. Your task will entail: - Conducting 1 detailed mystery shopping visit to undisclosed retail store - Carefully evaluating the quality of customer service provided - Testing the product knowledge of sales associates - Assessing the cleanliness and organization of the store Your feedback will be extremely valuable to me and the overall improvement of my store's performance. Your detailed report should include your observations, any strengths and areas of improvement. I eagerly await your proposals.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Boost E-commerce SEO & PPC for Luxury Apparel Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a luxury women's apparel brand specializing in custom-made g...performance and optimize for conversions. Conversion Rate Optimization (CRO): Analyze website user behavior and identify conversion roadblocks. Implement A/B testing to optimize product pages, checkout process, and other key touchpoints. Develop targeted upsell and cross-sell strategies to increase average order value. Leverage website personalization techniques to deliver a more relevant shopping experience. Desired Deliverables: Detailed SEO audit report with actionable recommendations. Implementation of on-page SEO optimizations. Ongoing PPC campaign management and performance reports. CRO analysis report with identified optimization opportunities. Regular performance reports on SEO, PPC, and C...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I need a dedicated Shoplify developer to help create a minimalist e-commerce website for my business. The website should include a product catalog, listings and an efficient shopping cart & checkout functionality. Key requirements: - Implement product catalog and listings. - Add shopping cart and checkout functionality. - User account and management systems. - Design will be provided by me, and should be implemented as delivered. - The website should carry a minimalist theme throughout. Ideal skills: - Extensive experience in Shoplify development. - Strong grasp of modern web design principles. - Experience with minimalist design aesthetics. - Excellent communication and comprehension skills.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  WordPress E-Commerce for Maintenance Services 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I need a freelancer capable of setting up an e-commerce website on WordPress. Here are some specifics: Key Features: - Ensure the website features a Product Catalog, Shopping Cart and Payment Gateway, to facilitate smooth transactions. Product Presentation: - The website will focus on selling services, specifically, repair and maintenance services. Ideal Candidate: - I am seeking someone with previous experience in WordPress, specifically setting up e-commerce websites. - A clear understanding of e-commerce functionalities is a must. - Experience in setting up websites for service-based businesses is valuable. Do ensure you can meet the requirements stated before placing your bid.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional ecommerce website developer who can create a high-performance online store for my company. Here are the specific requirements: - Manage a catalog of more than 500 products: You should have experience with handling extensive product lists, including adding, editing, and managing products efficiently. - Shopping Cart Functionality: It's essential for customers to easily add and remove products from their shopping cart. - Payment Gateway Integration: A seamless check-out experience is required, complete with secure payment gateway integration. As for the design, I'm imagining a rich and vivid theme that can capture our brand's energy and character. If you have a portfolio featuring similar work, I'd love to take a look. S...

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  PHP Developer for E-commerce Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented and experienced PHP developer who can construct my E-commerce website. **Key Features** • Product catalog • Shopping cart • Payment gateway I'm looking for someone who can deliver an elegant and modern design, in line with current digital trends. **Product Catalog Requirements** Special focus will be needed on the Product catalog. Specifically, we are looking to integrate: • Product filter options • Customer reviews and ratings Ideal candidates should possess strong skills in PHP and E-commerce development, with a portfolio showcasing similar projects. Exceptional attention to detail, time management, and creativity are also of utmost importance.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Squarespace to Shopify Complete Website Translation / REPLICATION 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...search functionality - CSS, JAVA, HTML etc. In terms of design, I want the Shopify website to mirror the style and aesthetic of the current website. An ideal candidate for this project would have strong experience in both Squarespace and Shopify platforms, plus proven expertise in website replication and ecommerce migration. Efficiency and accuracy are essential; I aim to disturb my customers’ shopping experiences with my brand as minimally as possible during this transition. I can allow good time frame but any quotes I get should be for the entirety of the project. My budget is £150-200 most shopify well developed themes are around 250-300 usd. SO please dont send a quote unless you've inspected my websites and know what you are getting into. Current onli...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  Shopify E-commerce Website for Services 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Shopify developer to create an E-commerce website where I can sell my services. The main purpose of this website is to highlight different services I offer as well as allow customers to purchase those services directly from the site. Basic functionalities like shopping cart, payment gateway integration, service listings, and user accounts should be included. The ideal freelancer for this project would have: - Strong experience in Shopify - Experience in building E-commerce websites oriented towards selling services - A good understanding of user-friendly website designs - Ability to ensure secure online payments. I want it to be professional and easy-to-use. The quality of work matters a lot to me. A portfolio of previous similar work is highly pre...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  React Web Development Virtuoso 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced React specia...in React JS is essential to build interactive UIs efficiently. The main functionalities desired for my website include: - User Registration and Authentication: Implement a secure user registration and login system. Your design should prioritize user ease, accessibility, and data protection. - Ecommerce Capabilities: Ecommerce functionality is key. Develop seamless navigation, product pages, shopping cart, checkout processes and secure payment gateways. Ideal candidates will have prior experience in React, UI/UX design, front-end development and ecommerce. Proven experience with user registration/authentication systems would be highly beneficial. I'm looking for a professional who values communication, meets deadlines and pays great atten...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  This project is for the Homepage Design ONLY, if designer does well then we can also ask for the other pages to be designed and populated after good work on the homepage. We are reaching out to discuss a freelance opportunity for designing and building an Homepage focused on smart home devices and pet solutions. The project aims to provide a seamless shopping experience for our customers, following the aesthetic appeal of , and will be developed using WordPress and Beaver Builder. . Project Scope: Design and build an engaging e-commerce platform using WordPress and Beaver Builder. Mirror the aesthetic appeal of to maintain brand consistency. Focus on a clean, modern, and user-friendly design with easy navigation. Implement the main call to action:

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled web developer to design an e-commerce website for my lingerie company. This will involve: - Main Functionality: The primary feature to be integrated is an e-commerce platform. A priority is to ensure easy and seamless user experience for our clients to be able to browse and purchase our products online. - Essential E-commerce Features: A shopping cart for buyers to conveniently store their items as they explore the website, and a secure payment gateway to assure a safe and reliable transaction process. - Time Frame: The project must be completed within a month. Ideal freelancers should have prior experience in e-commerce website design and development, a strong understanding of user experience principles, and expertise in secure payment gateway ...

  $602 (Avg Bid)
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  E-commerce Multi Vendor App UI/UX Designer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application, built as a collation of various brands. Your role will include: - Designing an intuitive interface for user registration and login. - Conceptualizing the architecture of product listing to promote smooth navigation and user-friendly experience. - Planning and implementing the design of the shopping cart and checkout feature to ensure secure and effortless transactions. - Integrating a link within the user interface that leads to each individual store's website, providing a seamless shopping experience. Ideal candidates should have substantial experience in UI/UX design for e-commerce mobile apps, an understanding of the needs of diverse brands, and a keen eye for the smooth and efficient user journey. Knowledge of the current trends in e-commerce app ...

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient illustrator who can bring the pages of my children's adventure book to life. The ideal candidate should have experience in creating vibrant and engaging illustrations according to the storyline. Responsibilities: - Understand and interpret the requirements to create illustration...to create engaging and age-appropriate illustrations. - Excellent digital illustration skills. - Strong understanding of children's literature and the ability to translate text into impactful visual narratives. - Open and timely communication. 10 illustrations needed African-American boy at school Brushing teeth Playing at school Playing with 2 friends Hugging mom Eating cereal Being bullied Shopping at grocery store Praying at bedtime Smiling alone See phot...

  $40 (Avg Bid)

  I'm looking for a talented web designer to create a user-friendly, attractive, and efficient e-commerce website for my business. With a product list of more than 100 items, the website design should emphasize easy navigation, quick loading times, and a secure shopping experience. Key Requirements: - Robust Shopping Cart: The site should have an intuitive shopping cart system that allows users to easily add, remove, or adjust quantities of items. - Secure Payment Gateway Integration: Ensuring the security of our customer transactions is a top priority. You will need to incorporate a secure payment gateway into the site design. - Customer Reviews: I believe in the power of customer feedback. Incorporating a feature that allows for customer reviews on product pag...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented web designer to create a user-friendly, attractive, and efficient e-commerce website for my business. With a product list of more than 100 items, the website design should emphasize easy navigation, quick loading times, and a secure shopping experience. Key Requirements: - Robust Shopping Cart: The site should have an intuitive shopping cart system that allows users to easily add, remove, or adjust quantities of items. - Secure Payment Gateway Integration: Ensuring the security of our customer transactions is a top priority. You will need to incorporate a secure payment gateway into the site design. - Customer Reviews: I believe in the power of customer feedback. Incorporating a feature that allows for customer reviews on product pag...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...code that happened due to Mirasvit module 3. make Mirasvit module work. I have installed it but it is not doing cache warming. Mirasvit says it is the cache that does not work on the server for some reason Your experience • Proven experience in API development • During the proposal, kindly provide details of any previous API projects, especially relating to E-commerce. • Prior knowledge of shopping cart functionality or e-commerce domain will be highly appreciated. • Strong problem-solving abilities to build 'special functionalities'. Please provide suggestions or ideas for these special functionalities based on your experience while bidding. As a client, I expect the final deliverable to be versatile, high-performing, and compatible with third...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Shopify developer who can help in setting up a multilingual Shopify store for our small retail shop. The functionality of the online shop must include: - Product catalog: A system that will allow us to display and categorize our diverse product range with the ability to add, remove, or update products. - Shopping Cart: A seamless shopping experience where customers can add their preferred items, modify quantities, or shift between different products. - Payment Gateway: Integration of a secure payment portal for easy, fast, and secure transactions. In addition, we require a new inventory management system to be aligned with our Shopify POS. This is crucial for managing our stock levels and ensuring efficient order fulfillment. It would be ...

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  ...Excellent understanding of user interface and user experience design - Prior experience in successfully selling physical products through Shopify Your task will be to create a Shopify store that not only looks professionally appealing but is also easy to navigate and conduct purchases. Your main goal will be to create a store that encourages customers to make purchases whilst ensuring their online shopping experience is smooth and seamless....

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Robust E-commerce Wordpress Site Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled and experienced Wordpress developer who could help develop a comprehensive e-commerce website. The ideal candidate should possess in-depth knowledge of WordPress and WooCommerce. Key Features Required: - The site's crucial function is to facilitate e-commerce. As such, the design and user interface will need to be carefully created to cater to a seamless online shopping experience. - One of the fundamental features required for the website is 'Product Categories.' I need an efficient product categorization process established, as there will be more than 21 product categories. Hence, a simple and intuitive category navigation feature will be essential. For this project, it would be useful for the right candidate to have a background in develo...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  163 คำเสนอราคา
  Multi-Payment Ecommerce Site Build 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled web developer to build an ecommerce website for physical products. The site should be neatly organized into fewer than 10 categories for easy user navigation. Key project requirements: - The site needs to offer multiple payment options. It should support transact...professional, user-friendly interface that easily directs consumers to the products they wish to purchase. - Consumers should be able to smoothly navigate between the categories. Ideal skills for the job: - Proven experience in ecommerce website design and implementation. - Familiarity with various payment gateway integrations. - Excellent UX/UI design abilities to ensure an engaging and efficient shopping experience. - Keen attention to detail, especially in the areas of site functionality and pe...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I...E-Commerce websites. - Expertise in HTML, CSS, and utilizing the best practices in web development. - Can work efficiently and deliver the project ASAP, as we are in a hurry to get the project up and running. Unfortunately, we missed providing a detailed requirement for the functionality of the website. However, you need to be well versed in common e-commerce website features, such as product listing, shopping cart, and user registration among others. In summary, I'm seeking a highly motivated and experienced developer who can produce quality work under tight deadlines. Please reply with your resume and a portfolio of previous e-commerce sites you've developed. Looking forward to working with you!

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Grocery Cart Print Ad Design หมดเขตแล้ว left

  I need to create a print ad. The ads will be on grocery carts. We have one that was installed in one grocery store but when I viewed it, I was a huge fan. We need more catchy visual assets and our tag line. I attached the ad that is already installed in one store, an ad that we have on wrapped cars, and our logo. Our tagline is "From hurting to helping, we've got your back" Our website is You can access photos from a photo shoot here An example of a car wrap is here Ideal Candidate: - I am looking for someone with experience designing print ads and proficient in QR code integration. - Creativity and understanding of effective advertisement design

  $82 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน shopping carts ชั้นนำ