ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 simplified chinese translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  ...ราคาสมาชิก โปรโมชั่นต่างๆ 5.ระบบออกตั๋ว E-ticket และ E-invoice ส่งเข้าเมลลูกค้า/บริษัทอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงิน 6.ระบบรีวิว 7.สามารถใส่ได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ในโปรแกรมทัวร์ต่างๆ 8.กรณีจองตั๋ว มีตัวเลือกให้ลูกค้า ว่าจะเอารถรับ-ส่งจากโรงแรมหรือเปล่า 9.ระบบแชทกับลูกค้าผ่านหน้าเวบไซท์ 10.ระบบแอด Line,Facebook,IG & other social media อื่นๆ อัตโนมัติจากหน้าเวบไซท์ 12.ระบบแสดงผล 2 ภาษา Eng/Chinese ตัวอย่างเวบที่ต้องการ

  $2023 (Avg Bid)
  $2023 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  แปลไทยเป็นจีน หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีข้อมูลของรถตำรวจตรวจสอบในบางเมืองของประเทศไทย ฉันต้องการใครสักคนที่จะแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนและทำเครื่องหมายตำแหน่งบนแผนที่ google I have information of the police check car in some cities Thailand . I need someone to translate the information to Chinese and mark the location on the google map.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient Node.js developer with experience in working with APIs to retrieve user account information from the Lime API. The developer s...require the retrieval of User Account Status, Map View, and Email Login details. - Display the User Account Status in a clear, straightforward manner, using "Active" or "Inactive". Skills and Experience Required: - Proven experience with Node.js. - Experience in working with APIs, specifically Lime API. - Knowledge in handling user account information. - Ability to display complex data in a simplified way, particularly with different account status. This project requires precision and attention to detail to ensure the correct data is extracted and displayed correctly, so prior experience in similar p...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Simplified Logo Redesign for Single Color 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a graphic designer with a keen eye for detail and proficient skills in creating clean, simple and modern visuals. My requirement is to modify my existing logo by simplifying its overall design, primarily focusing on specific shapes, whilst retaining the logo's general shape and feel. KEY REQUIREMENTS: - Simplify the existing logo but maintain its key attributes - The design should be flat, eligible for single-color configuration, and suitable for various applications including embroidery and stickers - High priority is given to preserving the original feel and general shape of the logo during the simplification process - The final design should be modern and sleek, demonstrating a clear understanding of current design trends IDEAL SKILLS: - Previous logo des...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Excel Data Visualization Expert Needed 21 ชั่วโมง left

  I'm looking for an expert in data visualization who is experienced with Excel, particularly in creating interactive line graphs. I have a recurring monthly data set with complex multidimensional features that I'd like to transform into clear, understandable ...user-friendly as possible - Provide insights on the patterns and trends from the data Ideal Candidate: - Proficient in Microsoft Excel and data visualization tools - Must have experience dealing with complex data sets - Able to produce minimalistic, clear, and interactive graphs - Possesses excellent attention to detail and strong analytical skills Understanding complex data and turning it into simplified visuals is no simple task. If you thrive in solving such challenges, this project is for you. I look forwar...

  $14 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Lime API: Node.js User Data Retrieval 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient Node.js developer with experience in working with APIs to retrieve user account information from the Lime API. The developer s...require the retrieval of User Account Status, Map View, and Email Login details. - Display the User Account Status in a clear, straightforward manner, using "Active" or "Inactive". Skills and Experience Required: - Proven experience with Node.js. - Experience in working with APIs, specifically Lime API. - Knowledge in handling user account information. - Ability to display complex data in a simplified way, particularly with different account status. This project requires precision and attention to detail to ensure the correct data is extracted and displayed correctly, so prior experience in similar p...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  there are only few items we have for now but i like to be able to add more later on so i need backend for this. also site will have 2 language tabs on top 1 english and other for french so same copy of website not a translator. I'm in need of an ecommerce website from scratch, the platform has not been chosen yet so I invite your recommendations. The site will be solely dedicated to selling small kitchen appliances. The following is important: Ideal Skills and Experience: - Knowledge in developing ecommerce sites from scratch. - Experience with popular ecommerce platforms (e.g., WordPress, Shopify, WooCommerce). - Understanding of what makes a good ecommerce site from a user experience perspective. About the Site: - It needs to be user-friendly. - Strictly hosts small ki...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient translator who can accurately convert an English legal "Final Decree of Divorce form" document into Italian. It is vital that all legal terminologies and context remain intact. Ideal Skills: - Proficiency in both English and Italian languages - Prior experience in translating legal form documents - Understanding and usage of legal terminologies - Excellent accuracy and attention to details The purpose of the translated document was not specified, however, maintaining the document's legal integrity is crucial. The translator is required to have a clear understanding of both languages to avoid discrepancies that could potentially lead to misunderstandings. Freelancers having a background in legal translations are especially encoura...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need a skilled translator to convert a short video - under 30 minutes - from Hindi to English, focusing specifically on Standard Hindi dialect. Ideal Candidates: - Experienced translators with a strong track record - Familiarity and fluency in Standard Hindi dialect - Understanding of cultural context and nuances Please share your experience and past translation projects in your application. This will be a great way for me to assess your skills and see if you’re the right fit for this job.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As a cosmetic company, we are in need of an experienced French translator who can assist us in translating our product label from English to French. **Project Details:** - Translation of a cosmetic product label - Intended for a general audience Our ideal candidate would have extensive knowledge in the cosmetics industry as it's crucial to maintain the intended meaning, especially with industry-specific terms. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in English and French translation - Previous experience translating technical documents, preferably in the cosmetics sector - Deep understanding of the cosmetics industry - Attention to detail in maintaining the accuracy of industry-specific terms. Please apply if you are confident in translating cosmetic product labels...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from English to Chinese and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. ...with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven decision making for purchasing and promotions. Simplified order management with reorder alerts. Next Steps: We are interested in connecting with qualified Shopify app developers to discuss the project further. Please Note: This brief provides a high-level overview. We are happy to share more details during a follow-up d...

  $5326 (Avg Bid)
  $5326 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. ...with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven decision making for purchasing and promotions. Simplified order management with reorder alerts. Next Steps: We are interested in connecting with qualified Shopify app developers to discuss the project further. Please Note: This brief provides a high-level overview. We are happy to share more details during a follow-up d...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from English to Chinese and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator who is proficient in the English language. You will be working on translating a variety of content into Arabic and Spanish languages. The content is currently in English, thus, excellent comprehension of English is a must. Key requirements for this project: - In-depth knowledge of English Spanish and Arabic languages, and grammatical structures.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...UI/UX designer who can bring my Windows desktop application to life. The tool focuses primarily on aiding project management tasks. As such, the design should resonate with simplicity, manageability, and task efficiency. Skills & Experience: - Proficient in crafting UI/UX for Windows desktop applications - Understanding of project management principles - Ability to turn complex processes into simplified, user-friendly interfaces - Solid track record of empathizing with user needs and behaviors - Familiarity with common design software is a must - Prior experience in designing project management tools is an edge Expect the design to ease the user experience without sacrificing functionality, and motivate the user in their project management tasks. The final deliverable sho...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator to convert my English blog posts to Chinese. Requirements include: - Strong comprehension skills in both English and Chinese - Experience in translating blog posts and maintaining the intent, tone and message of the original version - Knowledge of basic SEO best-practices as applicable for blog content The ideal freelancer would be adept at translating while preserving the nuances of the original text.

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Finnish translator needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to translate from Finnish to English. Please bid only native bidders who can start now. No agencies or firm and not allow any google or machine translation. Budget: $3/ each page Deadline: Asap

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...calculations to be trimmed down without losing their effectiveness, which is why having a professional look at them is important. - Presentation: Along with the simplification, I want the end results to be more comprehensible. Providing simplified calculations, in a user-friendly and understandable way, that would allow for easy interpretation is crucial. The ideal candidate for this project would have extensive experience with financial modelling in Excel and a deep understanding of business forecasting. Mastery in creating easy-to-understand, simplified calculations is a must. Strong skills in creating clean and effective presentations within Excel are also required. Applicants should be able to demonstrate prior work in these areas to be considered for the project. I...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Nepalese to English Translation Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Nepalese to english translator required for translation

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  English to Ukrainian Subtitle Translator Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Greetings from Verbolabs! We are creating a database for future projects for English to Ukrainian subtitle translation. Details are as follows: Source language: English Target Language: Ukrainian Tool: TWS/TRADOS Looking forward to your bids.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Need English to Bulgarian Subtitle Translator -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Greetings from Verbolabs! We are creating a database for future projects for English to Bulgarian subtitle translation. Details are as follows: Source language: English Target Language: Bulgarian Tool: TWS/TRADOS Looking forward to your bids.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Need English to Romanian Subtitle translator -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Greetings from Verbolabs! We are creating a database for future projects for English to Romanian subtitle translation. Details are as follows: Source language: English Target Language: Romanian Tool: TWS/TRADOS Looking forward to your bids.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented translator to help translate my website from its current language into English. The website content is primarily designed for the general public, so the translation needs to maintain a friendly and accessible tone. Ideal Skills and Experiences Needed: - Fluent in English, both in writing and speaking - Experiences with website content translation is highly preferred - Ability to maintain the tone and context of the original text - Exceptional attention to detail to ensure no errors in grammar or spelling. Key Project Details: - The project solely involves translation of website content into English - The target audience for this content is the general public. The language used should appeal to a wide range of individuals - Freelancer should be abl...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Arabic Translation for Student's PWN 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional translator to assist in translating a PWN (Prior Written Notice) for a student from English to Arabic. The document consists of less than 5 pages and needs to be translated completely, maintaining the same format as the original. The translation should be accurate, without any loss of meaning. Key requirements for the job: - Exceptional proficiency in Arabic language - Strong English language skills - Prior experience in professional document translation, preferably PWN - Keen attention to detail to adhere to original document formatting - Ability to work under a defined timeline Please note that a copy of a previously translated PWN in Arabic is attached for reference. This will provide the necessary context and help align the translation more clo...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly proficient Japanese translator to facilitate clear, effective communication during business engagements between my company and Noritake Co., Limited in Nagoya, Japan. The ideal candidate must possess an advanced level of Japanese language skills, ensuring no detail is lost in translation. While specific industry knowledge is somewhat important, the primary focus is on linguistic accuracy and cultural sensitivity. Our current travel itinerary begins the week of April 15th and runs through May 10th. - **Key Responsibilities:** - Translate spoken and written communication between English and Japanese. - Possess an understanding of business terminology to aid relevant translations. - Engage in pre-meeting briefings to grasp the context and purpose of d...

  $25 - $50 / hr
  พื้นที่
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced translator, skilled in Papiamento to English translation, to assist in a live call. - The translation will be done live during the call and must be accurate. - The task will involve interpreting Papiamento to English. - Ideal candidate will have a linguistic background in Papiamento and English - Prior experience in live translation is necessary. - Punctuality and professionalism are essential as the translation will be performed in real-time during a call. Your role will primarily be to facilitate clear communication between the call participants. Please be ready to provide references or demonstrate previous experiences in similar roles.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Elderly-friendly Product Redesign 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced product designer to reimagine and enhance my existing product. This redesign project aims to improve overall usability, enhance aesthetic appeal, and incorporate new features. Key Responsibilities: - Redesign the product to make it more user-friendly, especially for the elderly population, farmers, and bird enthusiasts. - The product must have a simplified user interface for ease of use. - The product must be visually appealing and engaging. - It should incorporate smart features, including integration with mobile devices and customizable settings according to the user's preference. Ideal Candidate: - Experience in product design, especially with usability improvements. - Ability to integrate technology with physical products. - K...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Need to translate from Finnish to English. Please bid only native bidders who can start now. No agencies or firm and not allow any google or machine translation. Budget: $3/ each page Deadline: Asap

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  CAN Bus Translator for BMW Vehicles 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert to develop a CAN bus translator specifically designed for BMW vehicles. The target language must be English. Your responsibilities will involve: - Developing a CAN bus translator that seamlessly supports English - Ensuring the translator effectively works with BMW automotive vehicle systems and other vehicles can be applied to code. I want to use this board its can filter. Do not offer your services if you think its not possible, i want to use this board as it cheap and has 2can hi and 2can low outputs i believe this can be applied for can translation. Its stm32 chip The ideal freelancer for this

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min max. We will share the project materials and guidelines before your start. Please...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  As a visionary with a specific idea in mind, I am looking for an astute Android and iOS app developer who can help me recreate a Chinese application focused on remote control for kids' ride-on cars and can improve its aspects like performance and User Interface. Key Specifications/Improvements: * The primary purpose of the app is to control children's ride-on cars remotely and should be user friendly. * I expect an improved performance compared to the original app, meaning the new app should respond faster, consume less battery, and crash less often. * The UI needs to be revamped with a modern, intuitive design making it more appealing for the users. * Lastly, I am interested in discussing potential, additional features that can be added to enhance the app's func...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min max. We will share the project materials and guidelines before your start. Pleas...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional translator capable of providing translation services from Swahili to French. This project requires the translation of a document from Swahili to French with utmost accuracy and keeping the intended message intact. Key Requirements: - Fluency in both Swahili and French languages - Proven translation experience - Attention to detail to maintain the original document's format - Adequate knowledge of industry-specific terminologies - Ability to deliver within the agreed timeline This opportunity presents a great chance for translators looking to demonstrate their linguistic proficiency and timeliness. Your experience and skills in Swahili and French translation will play a crucial role in the successful delivery of this project. Thank you ...

  $25 - $50 / hr
  พื้นที่
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I require a professional translator to convert a selection of educational legal documents from Finnish to English. The primary function of this translation is to help this individual use the document in the U.S. - Translating educational documents into English - Ensuring the translated text conveys the original meaning and tone - Proofreading the translated text for grammar, spelling, and punctuation errors The ideal candidate would have: - Prior experience translating Finnish documents into English - Strong attention to detail - Excellent command of Finnish and English languages - Ability to meet strict deadlines

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min max. We will share the project materials and guidelines before your start. Please...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Medical Document Translation: English-Kannada 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a competent and diligent translator to handle regular tasks involving translation of medical documents from English to Kannada, with an average document size ranging from 10 to 50 pages. Key Tasks Include: - Translation of medical documents ensuring the retention of the original meaning. - Proofreading the translated document to ensure there is no grammatical error. Desirable Skills: - Prior experience in translating medical documents is desired. - Should possess knowledge in both English and Kannada. - Meticulous attention to detail and accuracy. - Ability to meet deadlines is essential for this job. If you have proven experience in bilingual translation, specifically in the medical field, I look forward to your bids. Please mention your expertise and any rele...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Oriya/Odia Translation by Native Speaker 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a native Oriya/Odia speaker to handle a translation project for me. The assignment requires the translation of around 1700 words. Here are the specifics: - The project demands a human translator. Please note that bids submitted with work done through AI will not be considered. - The translation does not pertain to a niche domain or subject, it is a general text. - While preference will be given to people from Odisha, other applicants with the desired skill set may also apply. - As for experience, a beginner level translator would fit the bill perfectly. Only individuals fitting these requirements need apply. Any submission that does not meet this criteria will not be entertained. Your understanding and cooperation are appreciated.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced translator to perform an accurate translation of my Nathao file. This is a personal project, and therefore requires someone with an eye for detail and proficiency in both Nathao and the target language. The ideal freelancer for the job should possess: - Proven experience - Understanding of Nathao language Kindly include your past experiences specifically in Nathao translation. Your application will be considered based on your expertise, reliability, and accuracy in translating languages. The goal is to receive a file that is accurately translated maintaining its original meaning and context.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Technical English to German Translation Academic Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced translator who can effectively transfer my documents from English to German. they're technical/academic in nature. However, no certification for the translated documents will be required. To be successful in this engagement, the ideal candidate will have: - Fluent proficiency in both English and German languages - Prior experience in translating highly technical or academic documents - A good understanding of the intricacies involved in professional translation - Excellent attention to detail, maintaining the integrity of the original document in the translation - Ability to meet strict deadlines Bring your excellent comprehension skills and technical expertise to bear, and let’s bridge the language gap together.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  A Japanese/English translator must discuss matters with the National Tax Authority in Tokyo, Japan, between myself (English) and the Japanese Tax Authority (Japanese). Thank you.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  English to Oriya Document Translation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient translator who can accurately translate a general document from English to Oriya/Odiya. Here is what the project entails: - The word count of the document is estimated to fall between 1000-5000 words. - I seek a translator who can ensure the correct transliteration of industry-specific terms and local dialect terms from English to Oriya. - Please consider that the lowest price bid would be given preference, but experience and qualifications will also highly impact the acceptance of the bid. The ideal freelancer for this project should possess: - native or near-native proficiency in both English and Oriya. - experience in translating general documents. - a good understanding of industry-specific terms. Total word count - 1700 Looking forwa...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...bought a fish and chip shop in the UK and require a new logo in line with the new name: The New Wolds Chippy Where will the logo live: Printed applications such as... Shop Front In shop (e.g. unforms, chip boxes) Invoices / Letter heads Branded delivery car Digital applications such as.... Website / Social Media / Email sign off Deliverables: 2 Logos (1 for our main branding and then 1 for simplified / restricted print) Logo 1: This will be the main shop logo that lives on the shop front & digital applications, as you will see from my example I like the idea that this has a character illustration of a cod fish, uses the colours of Navy, Gold and White and clearly reads: The New Wolds Chippy. I also think it will help to have this all contained in an extractable circle...

  $680 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Bilingual Translator for Marketing Materials 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're requiring a skilled bilingual translator proficient in both Hindi and Gujrati to assist in translating a range of marketing materials. Key Responsibilities: - Translate marketing collateral from English to Hindi and Gujrati - Ensure translated copy maintains its original message and tone Ideal Candidate: - Native or fluent proficiency in both Hindi and Gujrati - Previous experience translating English marketing material into these languages - Strong understanding of cultural context in translations Please note, we skipped the question about the required language proficiency as the ideal candidate must either be native or at least fluent in both languages. Your extensive knowledge of translation for marketing materials and your ability to preserve the message's ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...talented UX/UI designers to participate in our contest to create the most user-friendly and visually appealing design for our new digital time entry and approval application. This design challenge is open to those who can skillfully balance aesthetic appeal with functionality, catering to both mobile and web platforms. Your task is to design intuitive interfaces for several critical features: Simplified Time Tracking: A mobile-optimized clock-in/clock-out system. Innovative Dashboards: Two distinct designs for supervisors and managers, facilitating comprehensive time record management. Streamlined Approval Screens: For supervisors and managers. Material and Equipment Allocation Interface: A clear visual representation of material and equipment usage. Timesheet History Access: E...

  $110 (Avg Bid)
  การันตี

  I am looking for a translation expert to translate my documents from an unknown source language into English. Since my documents are technical in nature, the perfect match would be a freelancer who has a keen understanding of technical ...comprehensible to anyone who reads it. Key Responsibilities: - Translate my technical documents into English - Use the right blend of technical jargon and regular words for proper comprehension Ideal Candidate: - Proficient in English language - Background in technical writing and translation - Understanding of technical jargon - Strong attention to detail This task will require not just a regular translator but someone who can understand the context of the documents and rewrite them without losing the message they carry. Looking forward to coll...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I need a specialist to translate a PDF document from Portuguese to Chinese. Since the content is general, a well-rounded understanding and fluency in both languages is essential. Main responsibilities include: - Carefully translating the content while maintaining its original meaning - Ensuring the translated document's syntax and grammar are flawless - Completing the task in a timely manner The most suited freelancer for this job should possess the following skills: - Proven experience in translating Portuguese to Chinese - Native or near-native Chinese speaking skills - Exceptional attention to detail to ensure accuracy of translation Looking forward to quality and proficient work.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...(hybrid) mascot to life. The ideal candidate should excel in creating cartoon-style illustrations and have a knack for instilling personality into their work. The work should include: - Developing a goat/snake hybrid as the central character - The mascot needs to be in a cartoon style - The personality of the goat should be stern and majestic. - If possible, if the original art created could be simplified to be put within a circle, that would be preferred. - It doesn't have to be colored in. Ideal Skills and Experience: The illustrator would ideally: - Have proven experience in character design, specifically animals - Be adept at cartoon-style illustrations - Have a portfolio demonstrating the ability to infuse characters with distinct personality traits. Your bid shou...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Design UI for Portfolio Chatbot 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a web developer, I'm looking for a creative and proficient UI designer who can help design a user interface for a chatbot. The purpose of this chatbot is to provide more about my portfolio to visitors. I am aiming for simplicity, but also for a functional and modern design. Key requirements: 1. Chatbot UI Design: • The chatbot UI should be inspired by the attached example, but simplified - no need for the third panel. • The design should allow for showcasing PDFs and photos in the center column. These should open up when specific questions are asked. 2. Portfolio Content: • The portfolio homepage needs to display the projects I’ve completed, my skills and expertise, and client testimonials. 3. Wireframe Animation: • The...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา