ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 sip stack webrtc งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  - อยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด - อยากทำงานกับผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร IT international project ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแ

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Short-Term Property Rental Database Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're a property rental company in Spain, seeking a full-stack developer to build a comprehensive database with a user-friendly front end for our employees. Key Features: - **User Management**: We need robust user registration and login capabilities with varying access levels. Beyond that, we require user profiles and permissions, as well as user activity tracking. - **Booking Management**: The system should facilitate guest onboarding and property management. This includes guest verification, payment of the fianza, and check-in/check-out processes. Ideal Skills and Experience: - Solid understanding of SQL for database management Full stack developer for front and back end - Proficient in front-end development for user-friendly interface - Experience with user manage...

  $2486 (Avg Bid)
  $2486 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  *Description:* We are looking for an experienced and talented full-stack developer based in Bangalore to join us on two innovative AI-powered projects: and scrn.in. If you have a passion for AI integration, map visualization, and web development, this is an exciting opportunity to work on cutting-edge applications that leverage the power of AI to transform real estate projections and recruitment processes. *Project 1: * is an AI-powered website for real estate price projections. The platform will greet users with an interactive world map. Users can point to any location, and the system will utilize LLM APIs to retrieve historical real estate prices. Using linear regression analysis, the platform will predict real estate prices for the next 10 years. *Responsibilities:*

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Salary: Up to $300/month Job Description: We are seeking a skilled Full Stack Web Developer with strong knowledge in Linux and Python. This is a stable, long-term position with the potential for significant salary increases in the short term. The job requires working 6 hours per day from Monday to Friday, with paid breaks included. Requirements: Nationality: Indian or Pakistani Proficiency in Linux Full Stack Web Development skills Expertise in Python Strong command of the English language Knowledge of Spanish is a plus Application: Please send your application privately. Offers exceeding $300 per month will not be considered. Benefits: Stable, long-term employment Significant salary increases in the short term Paid breaks 6-hour ...

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Custom Technology Blog Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can create a custom blog website. I lean towards HTML, CSS, JS, and React as preferred tech stack. Key Requirements: - Blog Functionality: The primary function of this website is to support blog posts. This includes: * Update Existing Posts * Add New Posts - Technology & Gadget Focus: The blog will mostly feature topics related to technology and gadgets. The website needs to support and enhance these types of content. Design: - Open to Suggestions: While I don't have a specific design or theme in mind, I'm open to your creative inputs and suggestions for a design that complements the subject matter. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, JS, and React - Previous experience in creating blog websites - Fam...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  AI-Driven Mortgage Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...database management. Key Project Components: - Backend Development Skills: I am looking for a developer with expertise in AI integration, RPA bot development, database management, and RESTful API creation. - AI-Driven Functionalities: The platform should automate the mortgage broking process, ensure efficient data extraction, and manage applicant information in a streamlined manner. - Technology Stack: Your proficiency in Java, Node.js, and RESTful API development would be essential for this project. Experience with React.js would also be a significant advantage. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in AI-driven platform development and mortgage industry knowledge is a plus. - Strong understanding of backend development, API creation, and database management. ...

  $2602 (Avg Bid)
  $2602 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Hello, we are looking for someone who is a Senior or knows how to manage the front and back end of the development of a website based on the Homez theme that can be found in theme forest. What we need is an urgent action as we have been working with people who have failed us continuously. The technologies that this theme uses can be found in the following link: Mainly we are looking to make some modifications to the front end to duplicate certain areas of the back to connect these functions with what the theme already brings. The theme should look like the following example in figma: I remain attentive to talk and coordinate a price per hour or for the complete work. As you wish. Best regards

  $790 (Avg Bid)
  $790 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Ethereum Smart Contract Dev for DeFi with Django & React experience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer who can help m...blockchain. Key Responsibilities: - Develop a custom smart contract on the Ethereum blockchain. - Implement the functionality required for a DeFi application. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in developing smart contracts on the Ethereum blockchain. - Strong understanding of DeFi concepts and mechanisms. - Proficiency in Solidity. - Familiarity with Django and React for potential full-stack integration. Your deliverable will be a fully functional, secure smart contract that meets the requirements of a DeFi application. The ability to communicate effectively and work collaboratively is also crucial. If you have a strong background in smart contract development, particularly within the DeFi space, I'd lo...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Digital Presence Boost & Advertising Forum Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our team is currently seeking a well-rounded group of individuals to provide a full-stack of digital presence support. We are needing: • Website Development: Creating a user-friendly site aimed primarily at brand promotion. Our products/services need to be showcased in an engaging manner to drive online engagement. • Social Media Management: Maintaining a constant and effective presence on Google Ads. The responsibilities include creating eye-catching ads, tracking metrics, and ensuring maximum reach and conversion. • SEO: Your expertise will be needed to optimize all our digital outlets for search. Keyword research, SEO audits, and link-building strategies would fall under your responsibility. Ideal freelancers will have considerable experience in website develop...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Looking for a developer to develop a Website Chatbot Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer to build an online website chatbot application. The main purpose of this application would be to allow businesses to sign up to the platform, build their chatbots and implement it into th...determine their fit for customers products or services and lead them to that product or service. - Lead Capture: It should have the capability to collect contact details from interested leads. - Lead Nurturing: The chatbot must be able to engage with leads in a manner that nurtures the relationship and keeps them interested in customers offerings. I'm looking for a developer with experience in full stack software development, particularly on website platforms. A good understanding of lead generation strategies, customer behavior, and conversational...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I have a stack of paper-based documents that need to be entered into an Excel spreadsheet. Key Requirements: - Experience in data entry is a must. - The information to be entered is intermediate - The purpose of this data entry is for record keeping, so accuracy and attention to detail are crucial. Looking for someone who has done similar tasks before and can handle this efficiently and accurately.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...of a Magento developer who can handle both front-end and back-end tasks Magento headless Application with Vue.js. Key Responsibilities: - Implementing changes and enhancements to the website design and layout - Ensuring that the website design is responsive on all devices - Enhancing the user interface (UI) to improve overall user experience - Handling back-end tasks within the complete Magento stack - Magento APIs and GraphQL Ideal Skills and Experience: - Proven track record as a Magento developer - Proficient in both front-end and back-end development - Skilled in implementing responsive design and enhancing user interface - Experience with a variety of Magento themes I already have an existing Magento theme, so the chosen freelancer will have to incorporate the necessary c...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As a client, I am seeking a talented full stack developer well-versed in JavaScript (React Native) to refine and complete my mobile payment platform. I need it to function seamlessly on both iOS and Android devices. Key Features Required: - User Registration and Login: Users should be able to create accounts and log in securely. - Payment History Tracking: The platform should record and present users with a comprehensive history of their transactions. As a suitable candidate, you would have a strong background in building mobile payment apps, be skilled in JavaScript (React Native) and have experience in developing for both iOS and Android platforms. Familiarity with QR Code scanning technology would be beneficial, although not required as it won't be included in this phase...

  $1159 (Avg Bid)
  $1159 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  ...well-established company in the sphere of logistics, providing a wide range of solutions for their customers with shipment processing as its focus. We are looking for an experienced IT specialist who will provide development and customer support activities for the web applications that "Skybridge networks" uses. The applications are built on top of the Oracle APEX framework, so we are looking for a full-stack developer. The software is centered around logistics, shipment processing and consolidations management, with multiple accompanying topics and functionalities, such as: customer relationship management, offers, finances and invoice processing, user/warehouse management and more. KEY RESPONSIBILITIES: • Development and support for web applications built on t...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer to build a Java Spring Boot API for a web application targeted at the general public. I need someone to write the API for me. The application will have the following key features: - User Authentication and Authorization: The application should allow users to create accounts, log in securely, and manage their personal data. - Real-Time Data Processing: The API needs to handle data updates in real-time and ensure that users are provided with current information. The ideal candidate should have: - Proficiency in Java and Spring Boot: Demonstrated experience building robust, scalable APIs using Java Spring Boot. - Strong understanding of user authentication and authorization protocols. - Prior experience integrating payment gateways into web applications. - So...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  39 คำเสนอราคา
  Developers $60 aud ONLY and G'TEED LONG TERM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently exploring opportunities for web developers. Your skills and availability will be crucial for future projects. I have several websites in our portfolio and we are seeking to find persons that will fully customise each chosen si...In return, we will negotiate a RESIDUAL Commission on each sale that we make from each website as YOUR INCENTIVE. This will not suit everyone.............. so if you're not interested in a LONG TERM association and CANNOT SEE WHERE YOU MUST """INVEST YOUR TIME "" for the future... THEN NO NEED TO WASTE YOUR TIME IN APPLYING> - Specific skills required can vary from Frontend, Backend, to Full-stack development. - I'm offering $60aud as an initial seed for our potential collaboration. Looking forw...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  PHP Bootstrap Landing Page with Payment Gateway 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled full-stack developer who can help me create a high-converting landing page to sell my digital products. Key Requirements: - The landing page should be designed using PHP Bootstrap to ensure smooth and responsive user experience. - The main purpose of the landing page is to drive sales, so it needs to be visually appealing and optimized for conversions. - The page should integrate with PayPal, as well as PhonePe/Razorpay, to facilitate seamless payment processing. - The product sold through the landing page is a digital product, so you should have experience in securely handling digital transactions. Ideal Skills: - Proficiency in PHP and Bootstrap for the design and functionality of the landing page. - Experience with integrating payment gateways, p...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Senior MERN Full-Stack Software Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Senior Full-Stack Software Engineer with substantial experience in MERN (MongoDB, , React.js, Node.js) stack development. The project involves creating a robust and secure software system. Key Requirements: - Expertise in the MERN stack, with a strong background in each of the technologies. - Ability to design and develop user authentication systems. - Previous experience with secure database integration, and payment gateway integration. - Strong communication skills and ability to work independently to meet project goals and deadlines. If you have extensive experience in these technologies and can demonstrate successful projects, I'm keen to discuss my project with you.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  184 คำเสนอราคา
  Flutter Mobile Developer Needed for Image Detection Feature Integration 1147 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for an experienced Flutter developer to assist me in integrating an image detection feature into my mobile application. Specifically, I have a collection of 28 cards, and I need the application to trigger actions when one of these cards appears in the camera view. Project Details: Objective: Implement image detection to recognize and identify specific cards from a set of 28. Technology Stack: Flutter for mobile application development. Requirements: Ability to integrate TensorFlow Lite or similar for image detection. Experience in developing custom image recognition or detection solutions. Familiarity with camera integration in Flutter. Capability to optimize performance and responsiveness of the detection feature. Deliverables: Integration of the image detection featur...

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a proficient full stack web developer specifically skilled in HTML/CSS and JavaScript. I have an existing design and a wireframe for the website, so your primary role will be translating these designs into functional and reactive user interfaces. Your responsibilities will be: - Implementing a robust user authentication feature. - Developing an effective and user-friendly shopping cart. The ideal person I'm seeking should have: - An in-Depth knowledge of HTML/CSS and JavaScript. - Valuable experience creating authentication systems. - Proficiency in building e-commerce shopping carts. With your expertise, I'm confident we can create a successful and appealing e-commerce platform for our users.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Updates to the tourism project business. 1. Xml integration 2. Adding 1 payment system 3. In the B2B part, linear errors control + other problems and I need someone who will want to work continuously, I need a little urgent solution, I'm just waiting for offers

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  WordPress Full-stack Dev long term opportunity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a full-stack developer experienced in WordPress multi-vendor websites, particularly with the WCFM plugin from This is a 2-week test assignment for a series of scheduled web launches before Summer 2024. The successful candidate may be considered for a long-term opportunity with an American-based company. Phase 2 and 3 and clones of the project will begin immediately on completion of this project. You will be a full-stack developer who knows the WordPress platform inside out This includes multi-site and multivendor backend setup. During this 2-week test assignment, you will be asked to perform a number of different front-end, database, and back-end tasks or to find solutions for. I need the following features integrated and/or customized: - Someone who

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  176 คำเสนอราคา
  Full-Stack Developer for React-Nest Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to collaborate with a skilled full-stack developer who is proficient in React JS, Nest JS, CSS, HTML, and Amazon EC2 services. Key Project Goals: - Fix existing bugs within the application. - Implement new features to improve performance and user experience. Key Skills: - Proficient in React JS and Nest JS. - Strong understanding of CSS and HTML. - Experience with Amazon EC2 is essential. Ideal Candidates: - Strong experience in full-stack development. - Excellent problem-solving and debugging skills. - Good understanding of AWS services and best practices. - Proven track record in delivering high-quality code. Please note that the list of bugs needing to be addressed was not provided. Hence, the successful candidate will also need to be adept at identify...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา
  AI Travel Agent Chatbot & Interface 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an experienced web developer to create an AI Travel Agent website, including all its functionalities. The site should function as an AI travel agent capable of providing travel booking assistance for flights, hotels, and planning itineraries. Key Requirements: AI Chatbot: Assist users in booking flights,...Requirements: AI Chatbot: Assist users in booking flights, hotels, and planning travel itineraries. Web Interface: Complement the chatbot’s capabilities and enhance user experience. API Integration: Integrate with partners like and Tripadvisor for real-time suggestions. Please suggest if we can best work with / Webflow & & Airtable or if we should set-up a different tech stack together. Examples are available, such as ()

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Development of a Website and Mobile App Similar to Makromusic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...services. 3. Mobile Apps: - User-friendly Interface: Intuitive and attractive design for easy navigation and engagement. - Push Notifications: Keep users updated with the latest music releases, events, and interactions. - Offline Mode: Allow users to download music for offline listening. - Sync with Web Platform: Ensure seamless synchronization between the web platform and mobile apps. Technology Stack: 1. Front-end Development: - Website: HTML, CSS, JavaScript, React.js - Mobile Apps: React Native for cross-platform development 2. Back-end Development: - Server: Node.js - Database: MongoDB or PostgreSQL - API: RESTful APIs for communication between the front-end and back-end 3. Streaming Integration: - Spotify API: For syncing playlists and music preferences Hosting an...

  $715 (Avg Bid)
  $715 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  We are seeking a Senior Full Stack Software Engineer to join our team at Kindertales. The successful candidate will have a broad range of technology skills, including proficiency in back-end programming languages and experience with various APIs (REST). Familiarity with various web frameworks and common software design patterns is also beneficial. The individual should have a degree in Computer Science, Software Engineering, or equivalent industry experience. We are looking for a bright, innovative, and dedicated individual who will play a key role in enhancing Kindertales applications.

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled professional to develop a matching algorithm that can associate the availability information from a text file with the movies in our internal database. Key Requirements: - The algorithm should be able to perfectly match each movie in our database with the corresponding availability information. - Prioritization should be based ...information. - Prioritization should be based on exact title matches; the closer the match, the better. - The availability information is in a text file. Ideal Skills and Experience: - Strong background in programming and algorithm development. - Experience working with text file processing. - Knowledge in data matching and relevance. Please provide a brief overview of your approach and the technology stack you intend to u...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Senior flutter app developer with laravel web skills -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented full stack Flutter app and Laravel web developer expert with a comprehensive understanding of both iOS and Android platforms. Here's what's needed: for ride hailing project - Expertise in real-time notifications: One of the key functionalities I require is the integration of real-time notifications in the Flutter application. Experience in this area is a must. - Familiarity with external APIs: The selected freelancer must also possess the skills and experience to integrate the app with external APIs or services. This is an exciting project for any developer skilled in these areas. If you have the pertinent background and are up for the challenge, I'd love to hear from you. This is a long term project

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Advanced MERN Stack FullStack Trainer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an advanced trainer for a FullStack web development course focusing on the MERN stack. The ideal candidate should have a deep understanding and practical experience in both teaching and implementing full stack applications. It is required for a classroom training in Pune The course will particularly focus on the following aspects of the MERN stack: - MongoDB - React - NodeJS - UI/UX - Canvas - PHP Skills and Experience Required: - Advanced level knowledge of the MERN stack and its individual components - Extensive experience in developing FullStack applications - Prior experience in training or teaching, ideally in a professional setting - Ability to explain complex concepts in a clear and concise manner - Understanding of UI/UX principle...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm on the search for an experienced Full Stack App Developer, comfortable with both iOS and Android platforms. The primary function of this app is e-commerce, with major features to include: - User registration and login: Users should be able to create an account using their email and create a secure password. - In-app messaging: There should be a messaging system within the app to allow users to communicate about purchases. The ideal candidate for this job should have a background in designing e-commerce apps with similar features. Experience building apps for both iOS and Android is desired, as well as knowledge of user registration and in-app messaging systems functionalities.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Web Developers Future Opportunities $60 aud ONLY 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently exploring opportunities for web developers. Your skills and availability will be crucial for future projects. I have several websites in our portfolio and we are seeking to find persons that will fully customise each chosen s...return, we will negotiate a RESIDUAL Commission on each sale that we make from each website as YOUR INCENTIVE. This will not suit everyone.............. so if you're not interested in a LONG TERM association and CANNOT SEE WHERE YOU MUST """INVEST YOUR TIME "" for the future... THEN NO NEED TO WASTE YOUR TIME IN APPLYING> - Specific skills required can vary from Frontend, Backend, to Full-stack development. - I'm offering $60aud as an initial seed for our potential collaboration. Looking forw...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Description: We are looking for an experienced Full-Stack Developer to help us build the first phase of our AI-powered car loan application platform. The goal is to create a seamless user experience for taking loan applications, requesting documents, and following up until all documents are received, with all data being pushed to Zoho CRM. Responsibilities: Integrate an AI-driven chatbot into the existing Magnet Co website. Develop a mobile-responsive interface. Implement dynamic questioning to gather necessary customer information. Build secure document upload functionality for ID, payslips, credit files, and bank statements. Set up automated SMS and email reminders for document submission. Ensure seamless data synchronization with Zoho CRM. Skills Required: Proficiency in front...

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  Project Overview: I need a Telegram app like Hamster Kombat, with an elegant and professional design. The project is very urgent. I am looking for an experienced developer who can quickly deliver a Telegram-like app. The app should be available only on the Telegram platform. Platform: Telegram. Technology Stack: JavaScript, Node.js, and any Telegram Bot API. Graphics: High-quality, animated graphics for hamsters, arenas, and combat effects. User Authentication: Secure user accounts with phone number verification. Payment Processing: Integration with payment gateways for in-game purchases.

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Engineer-Focused MVP Freelancing Web App หมดเขตแล้ว left

  ...submit their bids, while clients should be able to post job vacancies with appropriate details. - Scalable storage/processing solution: The application ought to handle a growing number of users, data, and processes efficiently. The web app should preferably be built using Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails. I'm flexible on this and open to your suggestions on the best technology stack to use, subject to my preference illuminated earlier. Third-Party Integrations: - Payment gateway: To handle transactions securely. - Social media platforms: For wider connectivity and marketing. The application should allow easy adaptability in the future, and users should find navigating through the website an easy and pleasant experience. The color scheme and logo are rea...

  $732 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient full-stack developer who is especially skilled in JavaScript. My primary aim is to create an engaging E-commerce site. While the exact requested functionalities and features haven't been provided, there will be forthcoming details after further consultation. Ideal Skills and Experience: * Knowledgeable in JavaScript * Significant experience in building Interactive E-commerce websites * Ability to work independently and deliver quality work within deadlines * Open to feedback and eager to implement requested revisions * Previous involvement in similar projects would be a plus Since project specifics were not supplied, your bid should cover basic E-commerce functionalities. Once I shortlist potential developers, I'll provide additional detail...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of an experienced Full Stack Laravel Developer. I need my project completed as quickly as possible. Key Requirements: - Proficiency in Laravel for web development - Capable of handling database integration - Goolge map apis fix - add new features to the website Please bid if you are confident in your Laravel skills and can start working immediately.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Social Media Platform Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a full-stack developer to help create a custom social media platform. Hello I want you to develop a website like this site, so what this website is offering , it provide account boosting services,For example to increase social media views ,follower etc Like an SMM panel sites, Just want similar functional site Regards

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented full stack Flutter app and Laravel web developer expert with a comprehensive understanding of both iOS and Android platforms. Here's what's needed: for ride hailing project - Expertise in real-time notifications: One of the key functionalities I require is the integration of real-time notifications in the Flutter application. Experience in this area is a must. - Familiarity with external APIs: The selected freelancer must also possess the skills and experience to integrate the app with external APIs or services. This is an exciting project for any developer skilled in these areas. If you have the pertinent background and are up for the challenge, I'd love to hear from you. This is a long term project

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Inspiring Marketing Management Team/Project Manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and energetic Marketing Team or Project Manager who resonates with their vision and can handle their marketing stack to a high standard. This role can be fulfilled by one team or a team that outsources some components, but they will ultimately be responsible for its performance. Marketing Stack: - Active Campaign - Google Tag Manager - Remarketing & Retargeting - Google Business Suite - WordPress - WooCommerce - Hotjar - Social Media Management - Content Creation - Weekly Newsletter and Communications Responsibilities: Develop and execute marketing strategies to increase brand awareness and drive engagement. Manage and optimize all components of the marketing stack. Create and manage content for various platforms, including social media an...

  $1170 (Avg Bid)
  $1170 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled full-stack developer to create an application and website for my startup. The project involves incorporating various essential functionalities and designing an intuitive user interface that is simple and user-friendly. Key Project Requirements: - User Registration and Login: Implement a secure and user-friendly registration and login system for the platform. - E-Commerce Capabilities: Develop e-commerce features that allow businesses and professionals to buy and sell products or services through the platform. - Social Media Integration: Integrate social media features that enable users to connect and share content via popular platforms. Target Audience: - The target audience for this application and website is primarily businesses and professionals. ...

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Data Entry into Excel for Record Keeping 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a stack of paper-based documents that need to be entered into an Excel spreadsheet. Key Requirements: - Experience in data entry is a must. - The information to be entered is intermediate - The purpose of this data entry is for record keeping, so accuracy and attention to detail are crucial. Looking for someone who has done similar tasks before and can handle this efficiently and accurately.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Full Stack Dev for Transport Innovation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a full-time full stack developer to join our online team of developers. As a part of the team, you'll be involved in creating website app systems and implementing innovative ideas to revolutionize our transport company. Our ultimate goal is to reach the stock market with our forward-thinking solutions. Your primary responsibilities will revolve around enhancing the existing systems and developing new features. The project involves utilizing various programming languages, including PHP, JavaScript, and Python, to deliver cutting-edge functionalities. Key Functionalities: - User Authentication: You will be responsible for implementing a robust authentication system to ensure the security and privacy of our users. - Payment Integration: The website app syst...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled Full Stack Developer to join me part-time in enhancing an existing application. The stack we're working with entails Node.js, Express, Prisma, MongoDB, and Flutter. The Task: - I'm particularly interested in adding new features to the application. Your expertise in this aspect is highly valued. Ideal Communication: - I prefer to communicate via phone calls. This approach allows for more direct, concise, and efficient discussions. Urgency: - The need to kickstart these enhancements is immediate. I'm looking for someone who can dive in quickly and start implementing the new functionalities without delay. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with Node.js, Express, Prisma, MongoDB, and Flutter. - Prior experience ...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a skilled Laravel developer that can take on a variety of tasks. The responsibilities include: - Frontend Development: You will be in charge of translating the UI/UX design wireframes to actual code that will produce visual elements of the application. - Backend Development: You will be responsible for building server-side web application logic and integration of the front-end elements. - Database Management: You will be tasked with ensuring the database is secure and optimized for performance. I am looking for someone who has significant experience in handling these three domains simultaneously, particularly with a focus on Laravel. I need this project to be completed as soon as possible. The ideal candidate will be able to dedicate the necessary time and a...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Full Stack developer with expertise in Android app development and E-commerce functionalities. Key requirements: - To develop a robust, user-friendly E-commerce app for the Android platform. - To integrate Credit/Debit Cards payment options. - To create a custom design for the app. Ideal skills: - Proficiency in Android app development. - Extensive experience in E-commerce app development. - Strong knowledge of integrating payment gateways. - Ability to create engaging UI/UX designs. - Excellent problem-solving and communication skills.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a skilled Laravel developer that can take on a variety of tasks. The responsibilities include: - Frontend Development: You will be in charge of translating the UI/UX design wireframes to actual code that will produce visual elements of the application. - Backend Development: You will be responsible for building server-side web application logic and integration of the front-end elements. - Database Management: You will be tasked with ensuring the database is secure and optimized for performance. I am looking for someone who has significant experience in handling these three domains simultaneously, particularly with a focus on Laravel. I need this project to be completed as soon as possible. The ideal candidate will be able to dedicate the necessary time and a...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Full Stack Developer with solid experience in Angular and SQL to join my team. Key Responsibilities: - Perform Backend and Frontend development using .Net Core and Angular - Ensure high performance and responsiveness on all tasks - Collaborate with other team members Ideal candidates should: - Be proficient with .Net Core, Angular, and SQL - Have strong problem-solving skills - Preferably from North India - Be available from EST 8AM to 5PM - Have a strong understanding of Azure, particularly Azure bus, databricks, and function app This is a monthly payment job, and I am looking for a long term collaboration.

  $1407 (Avg Bid)
  $1407 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for 2D Puzzle & Quiz Webapp 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Full Stack Developer to build a custom web application that functions similar to a 'Kahoot' for sports. The primary purpose of the webapp is to allow sports players and coaches to create their own 2D puzzles and quizzes. Key Features: - Creation tool for 2D puzzles - Creation tool for quizzes Ideal skills for this job: - Full Stack Development - Experience in web application development - Knowledge of 2D game development - Experience in creating quiz and puzzle-creating tools Your primary focus will be to implement a complete user interface in the form of a web application, with a strong emphasis on 2D puzzle and quiz creation. It needs to work as cross platform. This position is perfect for someone who is passionate about ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา