ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 snapchat งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Snapchat Geofilter - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  นี้ตัวอย่างครับ ลอง search ดูเป็นไอเดียคร่าวๆก็ได้ครับ Snapchat

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Snapchat Geofilter หมดเขตแล้ว left

  นี้ตัวอย่างครับ ลอง search ดูเป็นไอเดียคร่าวๆก็ได้ครับ Snapchat

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ออกแบบแบนเนอร์ หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ Snapchat Geofilter ให้กับโรงเรียน American Pacific International School

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional Snapchat account manager to help me enhance my online presence with a focus on increasing engagement and followers. Key Responsibilities: - Weekly management of the account, including content creation and posting - Developing and executing a strategy to increase engagement and gain new followers - Regular monitoring and analysis of important metrics to help inform future strategies The ideal candidate should: - Have a proven track record of successfully managing Snapchat accounts - Understand the nuances of engaging with a diverse audience, including teenagers, young adults, and professionals - Be able to provide detailed reports on metrics and insights gleaned from their work This is a weekly commitment, and I'm keen to find someo...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need help with a comprehensive online advertising campaign, focusing on Facebook, Google Ads, Instagram, Snapchat, TikTok. The objective is to Increase brand awareness, Drive website traffic, and Generate leads. Key job requirements include: - Proficiency in online advertising strategies - Experience in managing and creating successful campaigns on Facebook, Google Ads, Instagram, Snapchat and TikTok - Proven ability to meet objectives such as increasing brand awareness, driving website traffic and generating leads. I'm looking for a freelancer who is a strategic thinker, creative and data-driven. You should be able to provide me with a detailed plan of how you intend to execute the campaign and what success will look like. Your plan should be tailored to the ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Multi-Channel Chalet Marketing & Visibility 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a savvy digital marketer to increase the visibility of my rental chalets and drive booking rates. The marketing campaign should target platforms like Google Maps, Facebook, Instagram, and Snapchat, with a special focus on reaching out to families. Key tasks will be: - Developing and managing ads on Google, Facebook, Instagram, and Snapchat - Optimizing the visibility of our chalets on Google Maps - Creating engaging content that appeals to our target audience: families The ideal freelancer must have a successful track record in using these platforms for marketing purposes, along with experience in the tourism or hospitality industries. They should be capable of analyzing social media trends and tweaking campaigns accordingly. Strong skills in SEO and geotarget...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm searching for a talented freelancer to create modern and minimalist advertisements for a chalet rental campaign, targeted at travelers, tour companies, tour groups, men, women. The deliverables will be: - Ads optimized for Instagram, Facebook, Snapchat, and X. The ads should be: - Modern and minimalist in design. - Engaging, to capture the attention of a varied audience. Ideal freelancer should have: - Excellent graphic design skills. - Experience in ad design, particularly for social media platforms. - A creative and innovative approach to design. - Understanding of the nuances of each platform. Your portfolio demonstrating previous similar assignments would be advantageous. Remember, our aim is to make chalet rentals appealing to our diverse target audience using you...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  App Marketing, Install & Promotion 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me with the marketing, promotion and installation of my new application. Key Requirements: - I need the app...number of installs and user engagement. - The target audience for the application includes general consumers, students, and females. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in marketing and promoting applications. - Ability to reach and engage with the specified target audience. - Familiarity with both iOS and Android platforms. -Proven experience in marketing via meta ads manager, snapchat and TikTok. - An understanding of how to increase installs and brand awareness through app promotion. Please feel free to reach out if you have any questions or need further clarification. App Link:

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I require a cu...into a QR code, will automatically initiate a follow or subscribe action on my social media profiles once scanned. The link should be programmed in such a way that no additional clicks are required from the user. Key Requirements: - Development of a specialized link that can be embedded in a QR code. - The link should be capable of initiating follows on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, and Threads. Experience and Skills: - Proven experience in creating custom QR code solutions. - Strong understanding of social media APIs and follow/subscriber functions. - High level of creativity and problem-solving skills to ensure the link's functionality. - Demonstrable track record of similar past works. Please submit your application with examples of y...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in need of a social media marketer to help increase visibility and reach potential clients for my hypnotherapy, Havening Technique, and EFT business. I work with clients dealing with anxiety, PTSD, trauma, and public speaking issues. Key Tasks: - Manage and create content for Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, and possibly Snapchat platforms. - Determine which social media platforms are most effective for reaching potential clients. - Target audience ranges from children starting at age 5, to young adults, and on to adults that are 55 and older. The ideal freelancer for this task would have: - Previous social media marketing experience. - Knowledge of which social media platforms are the most efficient for my target audience. - An understanding of mental health issues, ...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Comprehensive App Marketing on Google, Social Media & SEO 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled marketer to run an effective and holistic marketing campaign for my job search app. The ideal candidate should be well-versed in Google Ads, social media marketing, and both SEO and ASO. Key requirements: - Implement Google Ad campaigns - Utilize Facebook, Instagram, and Twitter for social media marketing and Snapchat - Drive traffic to our website through these channels - Optimize the app for both SEO and ASO, using specific keywords provided - Track and report on the performance of the campaigns I need a professional who can not only execute these tasks, but also provide strategic insights and recommendations for the campaign. Experience in marketing for mobile apps is a huge plus. A successful collaboration could result in follow-up work for ongoing ...

  $919 (Avg Bid)
  $919 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Comprehensive Social Media Service in Arabic หมดเขตแล้ว left

  I'm on the hunt for an adaptable social media expert, proficient in designing, editing, and copywriting appealing content. Your task involves scheduling posts using uncomplicated applications like Canva and Cupcut. - Social Media Platforms: Your focus will primarily be on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, and YouTube. - Primary Goal: The main objective of this project is to augment our brand's recognition. - Content Style: You will mostly curate promotional content. - Volume: Expect to work on approximately 200 posts, stories, scripts monthly and execute around 90 video edits. Ideal skills and experience: - Proficiency in Arabic language - Experience in content creation - Familiarity with Canva, Cupcut or similar applications - Capability of craf...

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Student-Focused Digital Network Marketing หมดเขตแล้ว left

  The aim of this project is to harness the power of social media to generate leads and conversions. We're hoping to engage young adults and students, a demographic that's notoriously hard to reach. To make this work: - You'll need experience in social network marketing, with a particular focus on platforms popular with youth, such as Instagram, Facebook,Snapchat other social media. - We're relying on your innovative, engaging strategies to capture the attention of this demographic, so your creative mind and customer engagement skills will be invaluable in this project. Please only apply if you're enthusiastic about making a connection with the younger demographic, and are able to deliver actionable, quantifiable results.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Social Media Magnifier หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented social media promoter to increase the reach and visibility of my website. Here are the key requirements: - The promoted platforms are: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and Snapchat - The main objectives are to enhance website traffic, boost brand awareness, and stimulate sales and conversions. Ideal applicants should have in-depth knowledge and experience in amplifying social media presence across the mentioned platforms, and proven track record of generating increased web traffic, raising brand visibility, and driving conversion rates.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  Snapchat has been banned on my iOS device due to an SS06 error. I've tried the conventional troubleshooting methods with no luck. I've even uninstalled and reinstalled Snapchat, and contacted their support for help. Ideal Candidate: - Familiar with iOS platform - Experienced in application troubleshooting - Knowledge of Snapchat functionality Responsibilities: - Determine reason for SS06 ban - Provide solution to lift ban without compromising Snapchat functionality - Ensure application stability post-fix - Provide steps to avoid future occurrence of this error

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ? Job Opportunity: Social Media Handler (Freshers Welcome!) Are you a social media enthusiast ready to dive into the world of digital marketing? Join us as a Social Media Handler and kickstart your career with passion and dedication!Responsibilities: Manage Snapchat, Instagram, YouTube, and Facebook accounts creatively. Assist in implementing marketing strategies and creating engaging content under professional : No prior experience needed – freshers are encouraged to apply. Basic social media understanding and enthusiasm for learning required. Based in Delhi, India, with occasional in-person meeting : Gain hands-on experience and mentorship from industry professionals. Opportunity for rapid career growth and competitive , seize

  $61 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Social Media Strategy Implementation หมดเขตแล้ว left

  As my brand seeks to penetrate different market demographics, I am in need of a versatile social media marketing manager. The platforms involved in this project will include Instagram, Twitter, Tik Tok, and Snapchat. Goals and Objectives: * Increase brand awareness across all platforms * Drive substantial traffic to the website * Encourage online purchases Target Audience: People in Riyadh Ideal Skills and Experience: *Arabic and English * Proven social media management across multiple platforms * Understanding of different market demographics and how to engage them * Solid background in increasing website traffic and promoting online purchases * Exceptional awareness of the latest social media trends and algorithms.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Snapchat Account Ban Appeal Assistance หมดเขตแล้ว left

  I'm currently dealing with an issue regarding my Snapchat account which was banned, and I need help to appeal this ban. Unfortunately, Snapchat didn't provide the specifics or any notification concerning the ban. Though I've made initial attempts to appeal the ban, I'm finding the process rather difficult and require further assistance. The ideal candidate for this job would: - Have previous experience or a deep understanding of Snapchat's account banning and appeal process - Be able to communicate effectively with Snapchat's support - Have a track record of successfully restoring accounts - Be helpful in guiding me to prevent future bans on the account. The main objectives are to restore the account and put in measures to prevent such an in...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Multilingual Customized Saudi Retail Website หมดเขตแล้ว left

  ...discounts to customers. - [ ] SMS Verification: Implementation of SMS verification (OTP) for enhanced security during account creation and order processing. - [ ] Email Notifications: Automatic email notifications for account creation, order submission, invoice generation, order shipment, and discount code promotions. - [ ] Contact Icons: Inclusion of email, phone number, WhatsApp, Instagram, and Snapchat icons at the bottom of the home page for easy contact access. - [ ] Order Tracking: Built-in order tracking functionality to allow customers to monitor the status of their orders in real-time. - [ ] User Interface (UI): The website will feature a sleek and intuitive UI design for seamless navigation and an exceptional user experience. - [ ] Ongoing Maintenance: We offer ongoing ...

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา
  Social Media Video Template Design หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled motion graphics designer to create a template for my social media videos. Key requirements: - Knowledgeable in creating designs optimized for Instagram, Snapchat, and TikTok - Must create engaging background graphics that add value to the videos - Expertise in producing templates suitable for 30-seconds to 1-minute video content Only bid if you're experienced in social media visual content creation and you know how to balance design and functionality. The final deliverable must be an easy-to-use template with an impactful design to boost my social media presence.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Hiring Creative Writers for Social Media หมดเขตแล้ว left

  Seeking Creative Content Writers! Are you a creative genius passionate about crafting engaging content? Join our dynamic team as we revolutionize TikTok, Snapchat, and Meta with a $35 million annual ad spend. Why join us: 1. Unlimited Career Opportunities: Skyrocket your career in a supportive environment. 2. Close-Knit Crew: Every idea is valued, and collaboration is key. 3. Innovative Environment: Celebrate creativity with boundless innovation. We're seeking trailblazers who understand trends and can craft captivating scripts to drive engagement. Starting hourly rates range from $10 to $20, with opportunities for growth. Don't miss out on this incredible opportunity – send us a message today for more details. Your dream job awaits

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Fantasy Filters for Snapchat & TikTok หมดเขตแล้ว left

  I would like for a designer experienced in 3D filters to create vivid, imaginative filters for Snapchat and TikTok. The design should imbue a sense of whimsicality and enchantment, centering around a fantasy and magical theme. The filters should include face filters, background enhancements, and augmented reality - with capabilities to transform the environment into an entirely different fantastical world. Primarily, these filters should appeal to kids and teens. Expertise in creating engaging, interactive, and kid-friendly filters is key to this project. Key Skills & Experience: - Proficient in 3D Design - A knack for creativity and innovation - Prior experience in creating Snapchat and TikTok filters - Solid understanding of fantasy/magical themes - Able to create a...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Snapmap Multi-Account Automated Bot Creation หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled developer to create a Snapchat bot, with its primary function to automate sending snaps on Snapmap from multiple accounts, concurrently. This is for my social media marketing campaign. Here's what I require: • Construct the bot for Windows platform and android • The bot should be capable of sending snaps to Snapmap from numerous accounts, in diverse locations, and at the same time • In the event of failed attempts to send snaps, the bot should be programmed to retry sending immediately Proficiency in JavaScript, Python or C#, and significant experience in bot development and social media API integration are a must for this project. Your understanding of Snapchat's API and snapmap functionality will be critical for success. If you have...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Comprehensive Social Media Management Activation หมดเขตแล้ว left

  I’m keen on having an adept social media manager handle and activate my social media platforms. I am looking to employ one for overseeing my Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, and Telegram profiles. I have around 1 or 2 accounts on each of these networks, and am in the market for their comprehensive management. The ideal candidate should have: - Expertise in managing and activating social media accounts - Proficiency in handling Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat and Telegram - Ability to manage 1 or 2 accounts on each platform effectively - Strong internet marketing strategies - Ability to generate and increase traffic on my social media platforms Please provide references to previous work in social media management if available. The suitable candidate shou...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  More details: Which social media platforms would you like the store to support? TikTok What functionalities should the store have for TikTok? Purchase of likes, Purchase of followers What is the target audience for your social media store? Individuals, Businesses, Influencers

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon A business card for a vape shop หมดเขตแล้ว left

  I have a vape shop and I need a barcode on the back of the business card that leads to our shop on Google Maps Zeus smoke shop and in the front of the card our Zeus logo plus the phone number plus the address plus the social media logos Instagram, Snapchat, Facebook, Yelp. Address: 12010 Louetta Rd, Houston, TX 77070 Phone Number : 281-966-8766 I will be providing the Png of the logo plus the barcode I made however if you can make a nicer barcode then go ahead.

  $20 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ
  Trophy icon Andrew J. Services Logo Design หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a unique and professional logo for my new small business, Andrew J. Services. I do certain handyman work, mobile automotive work, and I operate a drone for photography and inspections. Skills and Experience Required: - Extensive experience in logo design - Demonstrate understanding of branding - Proficiency using design software - Experience designing for...professionalism, and an eye for detail. - The logo should incorporate the acronym "AJS" or "A.J.S.", AND NOT the full name of the business. I would like it to be somewhat minimalistic, but still unique and creative. - I will need a logo that can be used for printables (able to be resized and scaled without losing quality), and a logo that can be used for social media on Facebook, Instagram, ...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  ...a seasoned social media marketing expert in fintech to manage our multiple projects. We are aiming to tap into and significantly grow our presence on multiple social media platforms. Key Responsibilities: - Focus heavily on Facebook, Instagram, and Twitter to generate leads, boost brand awareness and drive our website traffic. - Extend our social media presence onto LinkedIn, Pinterest, and Snapchat. - With use of savvy marketing strategies, labor to transform our social media platforms into a thriving, lead-generation community. Ideal Expertise: - Proven adeptness in handling multiple social media accounts. - Ability to develop and implement lead-generating strategies for the business. - Applied knowledge of social media trends and best practices. - Experience in boosting we...

  $3120 (Avg Bid)
  $3120 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Customer/Market Expansion & Sales Increment หมดเขตแล้ว left

  I'm targeting a sales boost by expanding my customer base, specifically focusing on young adults or females. I need a versatile expert in both - social media and email marketing. - Comprehensive Social Media Strategy: Utilize social media platforms popular among young adults (like Instagram and Snapchat) to reach and engage the audience. Prior experience in running successful campaigns targeting young adults on these platforms would be a big plus. - Email Marketing: Develop an impactful email marketing strategy to convert prospects into customers. The freelancer should have remarkable skills in creating engaging email content and social media content and attractive video ads to attract customers and get sales. Ideally, the person for this project should have a strong grasp...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Prototip Çalışma หมดเขตแล้ว left

  iOS ve Android platformlarında çalışacak bir prototip uygulama geliştirmek istiyoruz. Uygulamada bulunmasını istediğimiz özellikler şunlar: 1-) Kullanıcıların Google, Facebook veya Apple hesapları üzerinden hızlıca üye olabilmesi. 2-)Kullanıcı profili sayfasından kişisel IBAN adresini girebilmesi ve profil resmini ayarlayabilmesi gibi özellikler. 3-)Kullanıcılar, açtıkları odalarda Snapchat benzeri karikatürler ile kendilerine özgü karakterler oluşturabilmeli ve bu hareketli görsellerle odalarına katılanları karşılayabilmeliler. 4-)Kullanıcıların odalar oluşturabilmesi ve bu odalarda belirli fiyat aralıklarında ürünler bulunması. 5-)Katılımcılar, bu ürünleri oda sahibine TikTok'ta olduğu gibi hediye olara...

  $994 (Avg Bid)
  $994 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Snapchat Ethical Hacking Project หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of an intermediate-level ethical hacker to tackle Snapchat. The focus is pure white-hat, with the aim to understand and anticipate potential security weaknesses or vulnerabilities. Although designing strategies to mitigate these vulnerabilities isn't required, I appreciate your insights in this aspect. Required Skills and Experience: - Proven experience in ethical hacking - Knowledge in cybersecurity and data protection protocols - Familiarity with commonly used hacking tools and techniques - Previous practice with social media platform security or similar would be beneficial Please note, the essence of this project doesn't involve applying talent for any form of illegitimate activities. Information or suggestions that contravene these professional sta...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing Campaign Specialist หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a seasoned marketing specialist to comprehensively manage paid ads and implement innovative marketing plans. Your priorities will be: - Running Paid Ads on various platforms: Facebook, Google AdWords, Instagram, Snapchat, TikTok, and also conduct Email Marketing. - Executing effective Social Media Marketing and Content Marketing strategies. - Create a valid marketing plans and strategies The ideal freelancer will have: - Proven experience in successfully creating and implementing digital marketing campaigns. - Expertise across various ad platforms mentioned above. - Solid understanding of social media marketing and content marketing. Our target audience ranges from individuals aged 18 to 44. Therefore, it is crucial that the marketing plans be tailored to reson...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Snapchat Enhancement Specialist Needed หมดเขตแล้ว left

  ...looking for a seasoned social media developer with a strong proficiency in Snapchat operations. I wish for them to enhance my Snapchat page and notably increase my audience reach. Key tasks include: * Implementing Snapchat's best features which includes filters, effects, geofilters, and story features to keep an engaging page. * Improving the layout and design of the pages to make them more appealing and user friendly. The ideal freelancer should have: * Comprehensive knowledge and experience with Snapchat's platform and features. * Proven ability in boosting social media engagement. * Excellent design aesthetic and eye for detail. * A competitive portfolio showcasing their work. I intentionally aim to elevate my Snapchat presence and experience and a...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Boosting Snapchat Presence with Lifestyle Content หมดเขตแล้ว left

  I'm on a mission to significantly ramp up my Snapchat following and viewership, specifically targeting young adults. Leveraging lifestyle content, I'm seeking a passionate social media expert who understands how to engage this demographic effectively. This is the link: Here are the qualifications I'm looking for: - Proven experience in growing Snapchat audiences. - Strong grasp of creating and curating compelling lifestyle content. - Expertise in organic growth strategies, since my main method thus far has been regular posting of engaging content. Your role will be to strategize, create, and manage captivating lifestyle content for my Snapchat account, with the ultimate goal of attracting and retaining young adults. If you have a knack for reachin...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Youth-Oriented Sales Boost Campaign -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to enhance my sales figures by targeting a primarily young adult demographic of 18 to 25-year-olds. Accordingly, I'm in search of an innovative marketing expert to create a compelling campaign using: - Social Media Advertising: Gaining increased visibility and customer engagement on platforms used regularly by this age group, such as Instagram, Snapchat, or TikTok. - Influencer Marketing: Collaborating with key influencers that this age group connects with, which requires a good understanding of the influencer market and ability to negotiate partnerships. Proficiency in content creation tailored for this demographic, a deep understanding of the respective algorithms of these platforms, and a strong capacity to analyze metrics to refine campaign strategies a...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Snapchat Engagement Boost for Youth หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer to create and manage a Snapchat campaign aimed at increasing my brand's engagement with teens and young adults. The primary focus of this project will be on getting my followers more invested in my brand through: - Developing entertainment-focused content. This might mean creating interactive lenses or filters, hosting engaging stories, or any other creative strategy you think would appeal to my target demographic. - Maintaining a regular posting schedule to keep people coming back for more. - Ensuring all content aligns with my overall brand identity. The ideal candidate for this project will have experience in: - Social media management and promotion, particularly Snapchat. - Content creation that appeals to a younger demographic. - Driving engag...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Snapchat Pixel & Google Analytics Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a seasoned WooCommerce developer to flawlessly integrate Snapchat Pixel and Google Analytics/Tags on my website. The essential plugins I'm leveraging are the Snapchat Pixel plugin and Google Tags plugin. Key Tasks: • Integration of Snapchat Pixel plugin to enable event tracking, conversion tracking and user behaviour analysis on my website. • Assimilation of Google Tags and Google Analytics tools to perfect the tracing and analytics of user activity. Ideal Skills: • Proven experience in WooCommerce development • Mastery of plugin integration, particularly Snapchat Pixel and Google Tags • Proficiency with event tracking, conversion tracking, and user behaviour analysis • Knowledge of Google Analytics Deadlin...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Augmented Reality & Face Recognition Filters หมดเขตแล้ว left

  ...reality (AR) and face recognition filters using Lens Studio. The core requirements for this project include: - Creation of AR filters - Creation of face recognition filters - Incorporation of background effects The end products must be fully compatible with both Instagram and Snapchat. Ideal Skills: - Firm understanding of Lens Studio - Strong experience in AR/VR development - Knowledge in face recognition technology - Expertise in creating background effects - Comprehensive understanding of Instagram and Snapchat filter requirements This is a unique opportunity for a developer looking to demonstrate their versatility and creativity in AR development. Please include examples of previous AR projects in your proposal. Succinct bids detailing how you intend to meet ...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Snapchat Monitoring Assistance หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a professional who is skilled in working with Snapchat's internal systems. The key focus of this task will be to monitor someone's activities on Snapchat, which I currently do not have access to. The scope of the project includes: 1. Monitoring Specific Information: - I'm primarily interested in observing the target's Snapchat password. To complete this project successfully, you will need: Skills & Experience Required: - Prior experience in ethical hacking or digital forensics. - An understanding of Snapchat's API and backend systems. - Ability to work discreetly and maintain confidentiality. Please note, this project adheres to all legal and ethical constraints, and any actions taken should respect the target person's ...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Snapchat Ads Manager Specialist (Freelance) หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a developer who can create an innovative Snapchat Ads Manager tool. A focus on aiding in the increase of brand awareness is pivotal. This tool should possess the following features: - Ad Targeting: The tool should enable us to target our ads towards a specific audience segment. Our main target group is 'Parents and Professionals.' - Ad Scheduling: The advertising tool must have a proficient scheduling feature that allows us to plan our ads effectively and efficiently. - Ad Performance Tracking: It is essential for the tool to track and report the performance of our ads. This will enable us to judge the effectiveness of our strategies and make necessary amendments. Ideal candidates would possess extensive experience in developing ad manager tools and prof...

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...skilled in Snapchat. The key responsibilities of the job will involve: - Daily posting: I anticipate regular, daily updates to my account. Your time-management and ability to consistently generate fresh, engaging content will be key here. - Audience engagement: The primary aim of these daily posts is to foster a meaningful connection with our audience. Thus, skills in community management and audience interaction are a must. -Understanding of my business: You must be able to familiarize yourself with the nature and needs of my business and capture its essence in the posts. Ideal applicants should have proven experience in managing Snapchat accounts for businesses, with a knack for creating engaging content and stimulating interaction. A strong understanding of the ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Social Media Traffic Boosting Campaign หมดเขตแล้ว left

  ...proficient social media expert to efficiently advertise my brand in the USA and Saudi Arabia on Instagram, TikTok, and Snapchat. Here's what I'm looking for: Social Media Platforms: • Expertise in Instagram, TikTok, and Snapchat is necessary, as these are the platforms we're concentrating on. Target Audience: • The campaign should effectively reach out to both Millennials (18-34 years) and Adults (35+ years). The Main Goal: • The primary objective of this marketing campaign is to drive significant traffic to my website via these platforms. Ideal Skills: • The ideal bidder should have a successful track record in social media marketing, particularly TikTok, Instagram, and Snapchat. • Hands-on experience with web traffic me...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Password Guessing Tool for Social Media หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a proficient developer to create a password guessing tool for three major social media platforms: Facebook, Instagram, and Twitter. And snapchat Important Tool Features: - The tool should have multi-account support Ideal Candidate: - Experience in coding and software development is pivotal - You must have a history of creating similar tools or systems - In your bid, please share examples of relevant past work. Please note this project is demanding, but I am confident that with the right expertise, it would be feasible. I highly recommend bidders to read this brief thoroughly and only commit if they are able to develop this tool. Remember, this tool is for ethical hacking and testing purposes only. Thank you.

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  TikTok Ads Data Analysis & Optimization หมดเขตแล้ว left

  ...these rules, you will create custom rules for our automatic scaling program, reveal bot, which can cut and scale ads per time of day, metrics acquired, and virtually anything else you can think of- if you spot a trend and want to make a rule- there’s a way to do it! MUST HAVES: - Know how to create formulas for Ads accounts specifically to find trends (past experience doing this. Facebook ads or Snapchat, even twitter is okay) - Experience analyzing LARGE datasets and being able to make significant contributions to clients- must have at least two reputable vouchers - Must speak English - Must be able to pay high attention to detail and general intellect - Friendly, easy to work with - Experience in Excel, Chat GPT, Power BI/Tablaeu or another data analytics software BONU...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Shopify-Snapchat Ad Integration หมดเขตแล้ว left

  ...to help me integrate SnapChat ads into my Shopify store. You'll be tasked with setting up the following events: Add to Cart, Checkout, and Purchase. Top priorities for this project include: - **Event Setup:** You must successfully add 'Add to Cart', 'Checkout', and 'Purchase' events to my Shopify store. Thorough testing is required to ensure all events are functioning as expected. - **Parameter Tracking:** Alongside event setup, it's vital that we can track the following parameters for each event: Product SKU, Product Name, and Product Price. This tracking is critical to help us analyze the effectiveness of our Snapchat Ads and make strategic adjustments as needed. Ideal candidate will have: - Proven experience with Shopify - Ha...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Immediate Brand Guidelines Creation หมดเขตแล้ว left

  ...candidates should be responsive and able to meet tight deadlines. example of output should look like the below -

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Design & Social Media Marketer หมดเขตแล้ว left

  We are offering an ongoing arrangement for a set monthly fee, please reach out BEFORE bidding to gage the work load so you can discuss the ongoing am...but not limited to logo design, banner design, digital billboards and brochure design. - Web Design: This position demands practical knowledge in drag-and-drop website design. You should be capable of designing a website that is both appealing and user-friendly. - Social Media Marketing: You will be managing multiple social media platforms such as Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, Snapchat, and Threads. You should be adept at creating effective campaigns targeting all age groups. Ideal candidates should have prior experience and proven success in these areas. Please include samples of your work or portfolio in your ap...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Arabic Social Media Coordinator หมดเขตแล้ว left

  ...skilled Social Media Coordinator fluent in Arabic. The chosen professional will be responsible for maintaining and enhancing the social media presence, as well as managing the online reputation of various clients. These include professionals such as doctors and several types of businesses. Key Responsibilities: • Manage social media platforms including Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and Snapchat. • Prioritize Instagram, and LinkedIn, in the workload. • Develop and create engaging content and updates on events as it happens • Maintain consistent audience engagement. • Monitor analytics and continuously strategize ways to grow organic reach onsite and on various platforms. • Wisely utilize real-time happenings to create relatable and en...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Snapchat Gold Star Development หมดเขตแล้ว left

  We're looking to create a Snapchat feature, called the Gold Star, aimed at recognizing our top users or influencers based on the level of user engagement. Our goal is to boost brand awareness and engagement within our Snapchat community. The essential tasks will include: I’m looking to be verified for gold star * Identifying key metrics for user engagement within Snapchat, and developing a recognition algorithm or process * Designing and implementing the Gold Star feature integration with Snapchat The ideal candidate will have previous experience with Snapchat, a deep understanding of social media influencer metrics, and a proven track record in programming and feature development. Understanding of advertising strategies and a creativ...

  $3937 (Avg Bid)
  $3937 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน snapchat ชั้นนำ