ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 sound design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  MALE VO TALENT THAI หมดเขตแล้ว left

  looking for voice talent for a 2-minute tutorial video. Script is in Thai. must sound young and energetic. please use the lines below to send sample เดบิตออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำการโอนเงินเรียลไทม์ง่ายจากบัญชีธนาคารออนไลน์ขของคุณเข้ามายังบัญชีโบด็อกอย่างไรก็ตามหากคุณออนมือถือหรือที่บ้านทางคอมพิวเตอร์มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับการโอนเข้าบัญชีโบด็อกของคุณ Thanks!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Wordpress Site for Cleaning Business 6 วัน left

  I'm in need of a WordPress expert to develop a clean and efficient website for my cleaning company. The website should initially include a Home page but have the space and capabilities to expand later. This project does not have an established timeline, so I value quality and efficiency over speed. However, I do expect regular process updates. To sum up, thes...Develop a WordPress website 2. Initial creation of a Home page 3. Potential for future expansion to include other pages such as Services and About Us 4. No rush on project completion while maintaining good communication Your experience with WordPress is essential, and prior work on similar projects would greatly appeal to me. Does creating clean websites that reflect the businesses they represent sound like your nic...

  $62 (Avg Bid)
  การันตี

  ...marketing materials. These materials will primarily focus on advertising our products/services to a target audience of young adults. The ideal candidate for this project should: - Have experience in creating modern and minimalist designs. The aesthetics should represent our brand to help distinguish our products/services in a competitive market. - Have a sound understanding of how to speak to a young adult audience through visual design. This includes an understanding of the type of imagery, typography, and color schemes that resonate with this demographic. - Be able to create materials that are not only visually appealing but also effectively communicate the benefits of our products/services. This may involve a mix of visual elements and concise copy. Ultimately, the...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced writer with sound knowledge in the field of psychology to draft a comprehensive case report essay on "First Episode Psychosis in a 17-year-old girl". The essay should focus on: - A detailed analysis of how this condition impacts her daily functioning and overall quality of life (a summary of your evaluation from Part A of the assignment). - Investigation of contextual factors like (stressors or triggers) which could influence her outcomes. - Evaluation of contextual factors like her social support system in terms of influencing her outcomes. - A comprehensive comparison and contrast of the potential impact of various treatments that Olivia underwent (both both pharmacological and psychological) on Olivia's functioning. Ideal skill...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I need an expert video editor to transform a 13-minute raw footage of my youngster into an interesting vlog. Creatively enhance the footage with colorful grading, engaging text, seamless transitions, captivating sound effects, and stunning VFX; add a playful touch - all to make the final product truly entertaining. Ideal Skills: - Proficiency in video editing software like Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro etc. - Strong ability to incorporate effects such as color grading, graphics, and slow-motion - Experience in creating playful and entertaining vlogs targeted at a toddler audience - Impressive portfolio of previous video editing work Requirements: - Incorporate chosen effects following specified themes - Maintain the playful tone throughout the vlog - Provide samples of prev...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Urgent Comedy Show Editing 4 วัน left

  I need to edit a less than 15-20 minutes comedy show with a strict deadline of 24 hours for 1k INR. Do a minute sample and do your entry. Reference: Raw footage: Key Requirements: - Trimming and rearrangin...Trimming and rearranging clips - Enhancing audio quality - Bit Animation Final out should convey fun well. There’s two camera angles try and switch it up, Keep background music and lower it slightly, get close ups of facial expressions when something really happening, closer when the ladies are trying the forfeits, level out the voices a bit more, other than that it’s good. just needs polishing. Sound effects shouldn't overpowers the voices.

  $5 (Avg Bid)
  การันตี

  I need to edit a less than 15-20 minutes comedy show with a strict deadline of 24 hours for 1k INR. Do a minute sample and do your entry. Reference: Raw footage: Key Requirements: - Trimming and rearranging clips - E...Trimming and rearranging clips - Enhancing audio quality - Bit Animation Final out should convey fun well. There’s two camera angles try and switch it up, Keep background music and lower it slightly, get close ups of facial expressions when something really happening, closer when the ladies are trying the forfeits, level out the voices a bit more, other than that it’s good. just needs polishing. Sound effects shouldn't overpowers the voices.

  $5 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a skilled freelancer to create an engaging explainer video regarding my software. The primary purposes are to provide its introduction and explain its key features & benefits to our potential customers on a my given script. The ideal candidate for this project should possess: - Proficiency in animation or any suitable format for explainer videos with audio....for narrating the software benefits effectively. - Understanding of software marketing and how to appeal potential customers. The successful freelancer would turn my software's key features and benefits into a cohesive narrative that appeals to potential customers, conveying the value and utility of our software within the video. Your creativity in portraying this through effective visuals and sound...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  To enhance our team, we are looking for a Technical artist to work in the VP sound stage. Tasks: ● Solving technical issues and tasks for the implementation of the project; in terms of reproducing and optimising content for LED; ● Creating 3D previews; ● Work on the set (playback of content on LED installations, revision (edits) of content in real-time); ● Software setup and creation of the pavilion's internal network; ● Modification of the production pipeline in accordance with the objectives of the project (hardware and software); ● Integration of projects developed by third-party artists into the existing pipeline; ● Maintaining an archive of projects; ● Assessment of the rationality of purchasing ready-made assets on marketplaces. Requirements: 1 Deep understanding of UE...

  $111 / hr (Avg Bid)
  $111 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm experiencing issues with a microphone connected to a sound board. Uncertain if the problem is specific to a particular channel, but essentially, don't know how to correctly use it despite repeated attempts. Ideal skills and experience for this task would be: 1. Extensive knowledge of sound board operations 2. Previous experience troubleshooting microphone connections and usage. 3. Capable of guiding me through the correct usage process. I look forward to your professional assistance. Let's solve this together.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced accountant who specializes in tax preparation, more specifically under Germany's individual income tax rules. The key responsibilities of this role include: - Expertise in Germany's...Germany's individual income tax rules. The key responsibilities of this role include: - Expertise in Germany's individual income tax laws - Prepare and review tax payments - Ensure compliance with German tax laws While knowledge of specific tax software is not mandatory, familiarity with commonly used tax preparation software will be highly regarded. Proven work experience in a similar role and sound understanding of accounting and tax preparation are both prerequisites for this job. A Certified Public Accountant (CPA) or enrolled agent (EA) q...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a PHP script...information, property status, listing date, amenities, property type and the number of bedrooms for each sold property (all fields available) Ideal Skills and Experience: - Proficient in PHP: You should have a strong understanding of PHP and be able to write efficient, clean code. - REST API Experience: Experience with REST APIs and data retrieval would be a huge plus. - MySQL Database Management: Sound knowledge of MySQL database management to ensure data is stored correctly and efficiently. - Real-Time Data Processing: Experience with real-time data processing and scripting to enable the continuous monitoring of the BeachesMLS Matrix RETS Server. If you have the skills and experience necessary to complete this project successfully, I'd li...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional and experienced camera crew to film my upcoming reality ...camera crew to film my upcoming reality TV show. The project is based in the United States and will involve both indoor and outdoor shooting. Key Requirements: - Cinematographer: Someone who can plan the visual aspects of the show and capture high-quality footage. - Camera Operator: Skilled in operating professional cameras and capturing shots at the right angle and moment. - Sound Technician: Proficient in handling sound recording equipment and ensuring high-quality audio. The project is expected to take more than 2 weeks, so availability for an extended project duration is crucial. Experience in reality TV or documentary style filming is a plus. Please provide links to previous ...

  $2557 (Avg Bid)
  $2557 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a paper written for a graduate-level course on a topic of my choosing. The catch? The paper can not contain any AI-generated text and must sound entirely human-written. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Graduate-Level Academic Writing: The freelancer should have a strong background in the kind of writing expected at a graduate level. - Excellent Writing Skills: The writer should be able to craft a high-quality paper that appears to be human-written. - Understanding of Citation Styles: As I would like the paper to be formatted in Chicago style, the freelancer should be familiar with this citation style. The word count should be at least 1000 words and should be able to pass iThenticate AI Detetcion.

  $77 (Avg Bid)
  NDA
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Audio-Primed Video Editor for Adult Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the addition and enhancement of sound effects. This role is specifically aimed at improving the audio quality of punching sounds in adult-themed content, to create a more engaging and authentic auditory experience. Key Responsibilities: - Prioritize adding realistic audio effects to punching sounds - Fine-tune other audio tracks, ensuring an overall cohesive sound Ideal Skills and Experience: - Previous video editing experience in matching sound effects to visual content - Proven ability to generate realistic sound effects - Familiarity with working on adult-themed content - An ear for detail, focusing on authenticity in sound production Please note that while the project primarily focuses on punching sounds, occasional attention to detail on ot...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Sleep-Aid Solfeggio Frequency Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented sound engineer or similar professional to generate Solfeggio Frequency Sounds specifically designed to aid in sleep. These will be purely Solfeggio Frequencies without any other ambient layer. The final product should be delivered in an MP3 format. Key responsibilities: - Generate unique, high-quality Solfeggio Frequency Sounds - Ensure sounds promote relaxation and facilitate sleep - Deliver final product in MP3 format Skills and Experience: - Sound engineering or sound design experience - Understand and have previously worked with Solfeggio Frequencies - Experience producing relaxation or sleep-promoting sounds - Proficient in automotive software with the capability to deliver final product in MP3 format. I want all 9 frequenc...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...Management (SCM) software. Key Requirements: - Inventory Management: Create a system that seamlessly manages stock levels, keeping track of product volumes across different locations. - Order Tracking: Design a function that enables swift and accurate tracking of orders from inception to client delivery. - Warehouse Management: Implement an effective way to supervises goods in and out of the warehouse. - SaaS Logistics/SCM Capabilities: Develop the software to be cloud-based (SaaS) making it easily accessible and efficient for managers, staff, and clients. The ideal candidate will have sound knowledge and experience in SaaS product development and show proficiency in creating software for logistics and supply chain management. They should also have excellent problem...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Epic Cinematic POV Fight Sound Effects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert sound effects editor, specifically someone with a knack for creating epic and cinematic soundscapes. Having your creative input in the following areas is paramount: - Sound Effects Editing: The essence of the project lies in creating sound effects for a POV fight sequence. Your work will play a big role in creating the proper mood and atmosphere. - Project Type: The sound effects will be utilized for a POV fight. Therefore, applicants with previous experience in this area of sound design will be highly regarded. - Desired Mood: The sound effects must resonate with an epic and cinematic ambience, intensifying the action and drama involved in the fight sequence. Skills & Experience: - Extensive experience ...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...to our production some outstanding and engaging elements by hiring a sound and light technician for our children's theater performance. - Current equipment: We already have a spotlight, par lights and other lighting equipment. - Sound: I need help adding 6-8 individual mics into the current system. Also setting up a speaker for the actors in stage. I have the backing tracks already. I need someone to help set up, run rehearsals and shows. - Actors: The performance will involve more than 25 child actors in each cast but only 6-8 will have individual mics. Ideal experience and skills for this role would be someone who has prior experience with children's theater and is comfortable in operating modern lighting and sound equipment, QLab, and managing th...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled Pro Tools Sound Engineer to handle the technical aspects of an upcoming variety show recital that I will be hosting. Key Responsibilities: - Operate and manage the sound system using Pro Tools - Ensure sound checks are conducted properly for all performers - Troubleshoot any technical issues that may arise during the show Ideal Candidate: - Proven experience in operating Pro Tools specifically in a live performance setting - Strong knowledge of sound engineering principles - Ability to multitask, work under pressure and solve problems quickly and efficiently

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Sound Editing Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 19 backing tracks (songs), each one contain few Mp3 and/or Wav files. PROBLEMS: 1-the current clicks (metronome) have different sounds 2-the dynamics of the individual bases is misaligned REQUEST: 1-replace the clicks using a single sound () and check their consistency with the base 2-do the mastering of the individual songs to align dynamics and volumes NOTE: -the files will be downloadable from MEGA (3.5GB) -file names must NOT be changed

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Individual Lead Generation for Insurers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...licensed insurance personnel in the United States. Primarily, I have an active interest in email marketing, leveraging it for lead generation. Please give me a price per 1000 leads. Must be recently licensed within the past 30 days. • Goal: Derive high-quality leads via email marketing strategies. You should aim to draw attention and trigger responses from potential prospects with your technically sound and professional email marketing. • Technique: Concentrate efforts on personalized communication. Make use of tailored messaging with a strong blend of personal articulation and professionalism to entice the leads to act. Ideal candidates for this project would be professionals with robust experience in email marketing, lead generation, and a comprehensive understand...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Motion Graphics Logo Design + Animation 4 วัน left

  ...will be hosted primarily on my website. I am not looking for sound effects for this animation, so a focus on visual impact and creativity is key. Please also keep in mind that the logo will be used as a print medium, i.e. printed on promotional material. The specific task: The name of my company is "Jan Kohler Unternehmens- & Gründungsberatung". The slogan is "More than just advice" You can see a first draft in the files "Draft 1 A" and "Draft 1 B". I could also imagine designing a logo from my initials J and K as in "Variation 1". At the end of the animation you should see the full name of my company and the complete slogan. Please put the slogan in italics to visually distinguish it from the rest. Please adhere to my co...

  $53 (Avg Bid)
  การันตี

  Game Requirement Character : Male, full animation: Idle, run, attack, jump, die… Provide full UI and Game Asset Provide full sound and effect Number Map: 8 Number Boss: 8 Enemy for each map: 4-5 ( with full animation: idle, run, attack, die… ) Provide Game icon. Intergrate with Admob in game Intergrate shop IAP in game. Game can run on Mobile and PC also. Game resolution: Hozirontal 1920x1080

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Parapain Mwezi 9 วัน left

  I need a 45 second ad. For my medicine brand. Need with script and voiceover and sound effects. The product is a pain killer for females. Pls note due to religious observances i do not have females or music in my videos. You can use sound effects and male acapella for background music.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The main idea of ​​the project is stories for children. Story information, pictures and voice recordings can be uploaded from the admin panel of the application. This information will be kept on the Firebase platform. Since it is kept on the Firebase platform, pictures and sound recordings will be cached on the user's own phone or saved as a file, so the server will not be occupied unnecessarily on the Firebase server side. Registration etc. for end users. It will happen too. There will also be Ads management within the application, and if the user becomes premium, then the ads will be removed. You can contact us for detailed information. The application will be on both platforms (Android & iOS).

  $967 (Avg Bid)
  $967 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  MySQL Report Missing Numeric Data 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my ongoing project, I'm facing a thorny issue. Some numeric data is missing from the transaction data table in our MySQL database report. In order to move forward with my work, I need a professional to: - Diagnose the sour...table in our MySQL database report. In order to move forward with my work, I need a professional to: - Diagnose the source of this missing data - Fix the issue to ensure all numeric data is correctly pulled into the report from the transaction data table The successful candidate should have: - Extensive familiarity with MySQL databases, specifically in generating and troubleshooting reports - Sound understanding of database architectures and data tables relation - Proven problem-solving abilities I look forward to your proposals and getting our repo...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Hi, we are looking for someone who can create long term reels for our social media channels. The reels should include the following: - Sound effects - animations - background music - motion - Animated text We need a total of 30 reels by 30 April 2024. Please contact me if you are interested

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Instagram Reels Video Editing Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a highly skilled and professional video editor for my Instagram reels. I am willing to pay upwards of $100 per edit...audience This will be a long-term higher for the next 3-6 months minimum. If you think you'd be a great fit, kindly follow the instructions below: 1. Create a 15-second sample of any of the 3 raw videos I have attached to the google drive link here: The style of editing I like (to give you an idea for the sound effects and transitions etc) is: 2. Send me the 15-second sample edit here. 3. If the sample is perfect, we will get started straight away (we are looking for 3 editors).

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm looking for a competent professional to create engaging Instagram reels. Main Responsibilities: · Utilize video editing tools to produce polished and captivating content · Incorporate filters and effects to make visually appealing reels · Use music and sound effects to enhance presentation Ideal Candidate: · Proficiency in video editing software like Adobe Premiere Pro · Expertise in applying Instagram's various filters and effects · A knack for matching music and sound effects to reel content Our target audience is primarily young adults. Hence, content should be trendy, relatable and attractive to this demographic. Previous experience in creating Instagram reels or similar social media content for young adults will...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Anime Tee's Performance Marketing Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a line of anime clothing tees and I'm looking for a ...marketing expert who can boost my sales and brand visibility across all age groups. Your main focus will be on Facebook and Instagram. Here's what I'm looking for in a freelancer: - Extensive experience and expertise in performance marketing especially on Facebook and Instagram. - Proficient in targeting strategies across different age groups. - Creative mindset to design engaging ad campaigns resonating with anime fans. - Sound understanding of anime culture and trends would be highly advantageous. Given there's no strict time limit, I'm looking for someone who is meticulous, detail-oriented and doesn't mind taking the necessary time to ensure an effective campaign. Get in touch if ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a proficient Hindi speaker to provide voiceover services for a short animated video which is less than 5 minutes. This is a one-time job which involves understanding the context of the video, and delivering clear, smooth and engaging voiceovers which will enhance the overall quality of the video. Ideal S...speaker to provide voiceover services for a short animated video which is less than 5 minutes. This is a one-time job which involves understanding the context of the video, and delivering clear, smooth and engaging voiceovers which will enhance the overall quality of the video. Ideal Skills: - Professional voiceover experience - Strong command of the Hindi language - Able to deliver high quality sound files - Understands how to match voiceovers with the pace of an anim...

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor who's proficient in Adobe Premiere for my 1-5 minute...Adobe Premiere for my 1-5 minute videos. The ideal candidate will be responsible for trimming and cutting the footage, as well as enhancing the video with suitable music and sound effects. Key Responsibilities: - Trimming and cutting videos to ensure a professional finish. - Adding suitable music and sound effects that complement the content. - Ensuring the video maintains a high standard of quality and is engaging to the viewer. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Premiere is essential. - Previous experience in video editing, with a portfolio showcasing your work. - Ability to source appropriate music and sound effects. - Strong attention to detail to del...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Traditional Document Chinese Translator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a translator with expertise in Chinese language, especially native traditional variant, for academic use. Primarily, the tasks will involve translating legal documents. Although the exact legal areas or subjects aren't specified, a general knowledge in the whole legal field will be beneficial. Key skills and experience: • Native speaker of traditional Chinese • Sound knowledge of academic and legal terminologies • Proven expertise in translating legal documents from English to traditional Chinese • Ability to handle sensitive information • Up-to-date with Chinese legal terms and conditions. Main tasks include but not limited to: • Translate and proofread legal documents • Ensure the translated document conveys the origina...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...traditional-style wooden stairs in my home. Key Requirements: - The primary purpose of these stairs is to connect different floors. As such, the design should be functional and efficient, ensuring a smooth and safe transition between levels. - The ideal candidate should have a good understanding of traditional staircase designs and be able to incorporate elements that blend well with my existing home decor. - I'm specifically looking for a design that utilizes wood as the primary material. It's important that the final blueprint not only looks aesthetically pleasing but is also structurally sound. The freelancer should be proficient in: - Architectural design - Knowledge of traditional staircase designs - Experience with wood as a primary materia...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Raju Omlet: A Dubai Story 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced video editor to create an inspirational story of how our restaurant, Raju Omlet, started in Dubai. The video must be: - at max 2 minutes in duration - suitable for mobile c...our origin story - The tone should be Inspirational, making viewers feel connected and motivated by our journey with some quirky egg-puns(jokes) Ideal skills for this project include: - Proficiency in video editing - Experience creating content for social media platforms like TikTok and Instagram - Understanding of storytelling and how to engage with a target audience - Knowledge of music and sound editing If you're passionate about storytelling, have a knack for engaging videos, and can bring out the inspiration in our journey, I'd love to hear from you. ...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ...Ability to efficiently work remotely without direct supervision Ability to communicate effectively and timely, working as part of a team Bonus points if you are interested in space and sci-fi. Job requirements RESPONSIBILITIES: Create engaging, high-quality with the help of VFX content for YouTube Put scenes together inside Adobe Premiere Pro based on the storyboard provided Select the music and sound effects to match the tone of each video Request additional cinematic renders from Unreal Engine Artist whenever it benefits the video Make creative video editing decisions Develop your own Essential Graphics Create explainer graphics in Adobe After Effects Solve creative and technical problems Implement changes based on Showrunner’s feedback Language Requirements Candi...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in search of a proficient Odoo programmer capable of handling a variety of tasks such as custom module development, database migration, and ERP configuration. i have i am changed github project to new project i took backup for my data from old project and now trying upload this data on new project but i ...from old project and now trying upload this data on new project but i face some problems for example my old data not working so i need restore my old data on new project on Required Skills & Experience: - Highly skilled in Python, JavaScript, and XML - Extensive experience in custom module development and database migration - In-depth knowledge of Odoo's ERP system. Only those with a sound understanding of these requirements and necessary experience should a...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  In view of capturing a comprehensive B2B database, I am seeking an experienced web scraper who can compile a list of Building Material Supply/Lumber Sales busin...Task Essentials: - Collate business data including the Business Name, Business Address, Phone Number, and Email. - Scraping must be performed on specific websites that I will provide. Ideal Skills & Experience: - Expertise in web scraping - Exposure to B2B data collection - Familiarity with the Building Material Supply/Lumber Sales industry - Knowledge of ethical web scraping practices. Your sound abilities coupled with your effective communication skills will be the beacon for this project's success. I look forward to interacting with insightful professionals that are keen to display their skills in data minin...

  $436 (Avg Bid)
  NDA
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...will depict a realistic animation style. Your role will be to compile and edit the existing 3D animations, ensuring a smooth and engaging narrative that serves its promotional goal. Your responsibilities will include: - Reviewing and understanding the existing 3D animation content - Compiling and editing the footage to create a coherent and engaging story - Adding appropriate background music, sound effects, and any necessary voice-overs - Ensuring the final video adheres to the realistic 3D animation style Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in video editing software and 3D animation tools - A portfolio or examples of successful similar projects - Excellent storytelling and editing skills - A keen eye for detail and quality If you have experience in c...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...involve matching three or more dog treats of the same color and shape. The graphics and characters should be dog-themed. The game should have an unlimited number of levels. After the initial 1000 levels, the game should be able to repeat, but with a significantly higher difficulty level. Ideal Skills: - Game Development - Mobile Game Development - Candy Crush Style Game Development - Graphic Design - Experience with Match-3 Puzzle Mechanics - Experience with Dog-Themed Games Please provide examples of similar games you've developed in the past. game requirements include but are not limited to: The game should be based on the idea of Candy Crush, however, using a dogs theme Gameplay: - Match-3 Mechanics: The core gameplay revolves around matching three or more dog trea...

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  As a client, I'm on the hunt for a professional Cloud Engineer who excels in AWS Sagemaker and RStudio. Responsibilities: - Primarily, your responsibility will rest on deploying a R project to AWS. Skills and Experience: - A concrete understanding of data preprocessing and model training is necessary, although the principal task is model deployment. - Sound comprehension of deploying a model that utilizes clustering, in the realm of unsupervised learning, will be advantageous. - Prior experience with AWS Sagemaker and RStudio is of the essence. The perfect candidate will be well versed in the advanced use of AWS Sagemaker and RStudio to successfully deploy a supervised learning model.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  SEO Content Writer for Tech Agency 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled content writer endowed with a strong SEO background and copywriting experience for my technology-focused agency. W want to handle an array of clients, necessitating someone capable of delivering dynamic and engaging content. Key Responsibi...presence and visibility. Ideal Candidate: The ideal candidate should have proven experience in blog writing and copywriting specifically in the technology field. SEO expertise including keyword optimization, metadata creation and link-building content strategy is mandatory. An understanding and knack for engaging and persuasive writing is highly desired. Preference will be given to those with a sound knowledge of the technology industry. Looking for professionals who can marry creativity with SEO to produce rich, opt...

  $953 (Avg Bid)
  $953 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video producer and editor to create tutorial videos which are mainly 1-3 minutes in duration but could occasionally stretch to 5 minutes. This role involves: - Producing high-quality, clear screen recordings - Editing videos for clarity and seamless viewing - Integrating a working microphone for sound capture These video's will not be hard to make (I have some example videos in the end of the description). Just basic editing, basic recording. You have to use your own voice, webcam if possible, but not needed. This is how it will work: 1. Topic I will provide you with a video topic / title. This topic will be a 'How To' topic. For example, I will give you this title: How to change background in windows. 2. Research You will do res...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Sound Quality Podcast Producer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a podcast expert to help me achieve the best sound quality for my podcast. Desired Expertise: - Strong background in podcast production, with a keen understanding of the nuances of audio quality - Proficient at using and configuring audio equipment and software to optimize sound quality - Experience with producing content for a professional audience - Ability to work within the constraints of a 30-60 minute podcast format - Understanding of radio-type content creation This role requires a proactive, creative, and skilled professional to enhance my podcast's sound quality.

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  Seeking graphic design for the first 3, 6 or 9 posts (Up to your inspiration) for our Instagram page (). As the first impression of our brand, these few IG posts are crucial in setting the brand tone and attracting followers. A minimum of 3 posts is required. THETA, Social Wellness Club, is a physical space offering Swedish Sauna, Cold Plunges, and a Recovery Lounge where meditation, breath work, and sound healing through music take place. We are a club dedicated to well-being, fostering positivity, and fostering meaningful connections. Requirements: - Prominently feature our brand logo in a unique and memorable manner. Creatively integrate it into the design, preferably with animation. - Reflect Theta's Values: Recovery, Community, Social, Wellness, Connectio...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a professional to record a series of entertaining webisodes in radio format. - The target is a studio-quality production. As such, the ideal candidate should have experience and the necessary equipment to deliver this level of sound quality. - The gig consists of more than 10 episodes, so consistency and reliability are paramount. - Previous experience in creating and recording audio entertainment content is a significant plus. If you're a seasoned audio producer, with a passion for the creative, and an understanding of web content, this could be a great project for you.

  $11 - $18 / hr
  พื้นที่
  $11 - $18 / hr
  0 คำเสนอราคา
  SAP ERP Blog Writers - 20 Blogs 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced SAP ERP blog writer. You will be required to write comprehensive and engaging content covering various aspects of SAP ERP, including but not limited to: implementation, customization, and overview of modules. Skills & Experience: - Proven experience in writing about SAP ERP topics - Sound knowledge in SAP ERP functionalities - Ability to write engaging and comprehensive blogs Please include your experience related to SAP ERP in your application. While the level of expertise wasn't specified, having a broad knowledge of the SAP ERP system will be beneficial for this task.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...aimed at individuals aged 13 and above. It should be engaging and challenging enough to appeal to this audience. - **Game Design**: While I don't have a specific theme in mind, I'm looking for a design that is visually appealing, with animations and icons that are fun and attractive. - **Game Levels**: The app should encompass a minimum of 120 levels to ensure lasting engagement. - **Integration of AdMob**: The app should be fully integrated with AdMob, ensuring that ad placements are effective and not disruptive to gameplay. - **Complete App**: I'm looking for a full, polished app that's ready for launch. This includes all necessary elements such as settings, sound, and any other features that would make it a complete gaming experience. I&...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am seeking a music producer with extensive experience in hip-hop, particular talent in mixing and mastering. I want my music to have the impact and unique style reminiscent of artist Imran Khan. - Proficient in Hip-hop music production - Skilled in Mixing and Mastering techniques - Familiarity with the sound and style of Imran Khan - Able to bring creative input while still respecting my artistic vision This project could lead to an ongoing working relationship. Strong sense of communication, commitment to the project and experience in the Hip-hop industry are valuable traits. Let's make some groundbreaking music together!

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน sound design ชั้นนำ