ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 spring security example งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create an OTP and auto OTP fill service for my website. This service must be capable of read...service must be capable of reading and filling general mobile OTPs in the site's browser. Key Requirements: - Ensure proper functionality on all browsers including Chrome, Firefox, and Safari - Only OTP method will be used for verification on the website - Experience with authentication and security processes is crucial. - Expertise in cross-browser compatibility is necessary. An ideal candidate would have previous experience with OTPs and autofill services, and a background in website security. Your understanding of browser compatibility will be key to your success in this project, as the OTP fill function must work flawlessly acro...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ... Performance, and Security testing, with a background in testing Informational websites. Key responsibilities include: - Conducting Functional testing to ensure all features and functionalities on the website are working as intended. - Performing Performance testing to evaluate the website's speed, stability, and responsiveness under different loads. - Carrying out Security testing to identify potential vulnerabilities and ensure the website is secure from potential threats. The successful candidate will also be tasked with testing the website across multiple browsers, including Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, and any other browser they deem necessary. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Functional, Performance, and Se...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Remote Network Security Firewall Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can implement a network security firewall with web filtering remotely. I'm also interested in understanding the process and performing the tasks under your guidance. Key Requirements: - Implement a network security firewall with web filtering remotely - Provide guidance and help in understanding the process - Involve me in the tasks so I can learn Ideal Skills: - Expertise in network security and firewall implementation - Proficiency in web filtering solutions - Ability to guide and teach effectively Please note that I'm looking for a high level of involvement in the project.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Storecheckers are a Market Research and Mystery Shopping company. We undertake worldwide mystery shopping visits. This visit is to an Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengt...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-comme...Networking: The community aspect of the portal will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help b...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional, user friendly, and efficient website designed and built dedicated to selling and delivering adult video content to the general public. Key Functionalities I'm after: 1. Video Download: The main functionality of this website is for u...their device. Ideal Skills and Experience: - Strong background in web development, specifically with platforms delivering digital content such as videos. - Proficiency in building sites optimized for video downloading. - Previous experience designing sites targeting the general public - demonstrating an understanding of usability and user experience factors. - Knowledge in implementing robust security feature to protect the digital content would be a plus. Please approach this bid with examples of your simi...

  $630 (Avg Bid)
  $630 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Storecheckers are a Market Research and Mystery Shopping company. We undertake worldwide mystery shopping visits. This visit is to an Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengt...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Urgent Academic Tutor in Boot Spring 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a tutor who is proficient in Boot Spring, report writing, and project development. I am in my final year, and these are the areas where I require guidance. The tutoring is under time pressure - I need to complete the project ASAP. Ideal Skills: - Proficiency in Boot Spring - Experience in report writing - Background in project development - Ability to work at a fast pace The tutor should be well-versed in these subjects and able to provide concise, clear explanations that can help me grasp the concepts quickly. The project is urgent and requires someone who can keep up with the pace.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient developer to create a mobile application using React Native, PHP, MySQL, and Firebase. Key Responsibilities: - Build a top-notch mobile application with an intuitive and user-friendly interface. - Incorporate user authentication via email and password login feature for enhanced security. Skills and Experience: - Extensive experience in coding using React Native, PHP, MySQL, and Firebase is crucial. - Prior experience in designing and implementing mobile applications with email and password user authentication. - Sound understanding of database integration and API is a plus.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Institution Training Concept Note & Budget -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- The target group for the training is an organization with approximately 35,000 employees. I am the the facilitator of the training and we will be using the framework from Living Works (safeTALK ). - This training must be delivered in-person within the organization of 3500 staff spread across the globe however priority must be given to the following groups, managers, Team leaders, HR, HSD, Security, Family liaison focal points. - I would need a concept note on possibly costs, a time frame for deliver and someone that can help me think about putting together this concept note. - Each living works safe TALK kit costs around $20 USD. The right candidate for this project should have a strong background in: - Concept Note & Budgeting: Proficiency in drafting concise a...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Facebook ve Instagram Uzmanı Aranıyor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Facebook expert to help resolve some technical issues on our Facebook and Instagram pages. Key responsibilities include: - Resolving page access issues. - Addressing account security concerns. - Troubleshooting advertisement settings. - Fixing other miscellaneous technical issues. I'm looking for a professional who can provide detailed project proposals and has a strong background in Facebook and Instagram technical troubleshooting. Communication will be primarily through email. Kindly include detailed project proposals in your bid.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  WooCommerce Payment Gateway Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...asynchronous payment confirmations. - Update the order status in WooCommerce to 'Paid' upon receiving the IPN. Admin Configuration: - Create an admin settings page for the shop's admin to input and save their API keys. - Display the IPN URL in the admin panel, so that the admin could know where the IPNs will be sent. Optionally, provide a way to configure IPN URL. Security: - Ensure secure communication with our API using HTTPS. - Implement proper validation and sanitization of all input data. - Store API keys securely in the WordPress database. Testing and Quality Assurance: - Thoroughly test the plugin for compatibility with various versions of WordPress and WooCommerce. - Test th...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Azure expert to assist me ...data is stored securely and efficiently. Specific security requirements: - Encryption of data at rest: Data stored in Azure must be encrypted at rest to meet our security standards. - Multi-factor authentication: Enabling multi-factor authentication for access to our Azure resources. - Network security groups: Configuring network security groups to control traffic to our VMs and storage accounts. Ideal skills and experience: - Strong experience in Microsoft Azure, particularly in setting up virtual machines and managing storage accounts. - Expertise in cost optimization within Azure. - Understanding of security practices in Azure, especially encryption and multi-factor authentication. - Prior experienc...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Test Center mystery visit in Madrid, Spain 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Storecheckers are a Market Research and Mystery Shopping company. We undertake worldwide mystery shopping visits. This visit is to an Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengt...

  $90 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a person with experience with Prestashop. I need: - verification for SEO - whether the store is properly configured and whether product descriptions are done correctly, what can be improved to be higher in search engines - fixing module and store errors that may slow down the store - adding missing functionalities to make the store more attractive...person with experience with Prestashop. I need: - verification for SEO - whether the store is properly configured and whether product descriptions are done correctly, what can be improved to be higher in search engines - fixing module and store errors that may slow down the store - adding missing functionalities to make the store more attractive and more efficient - ensuring security - verifying whether there are any ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I need an experienced developer to integrate both Google Pay and Apple Pay with my WP Event Manager Registrations and Sell Tickets Custom post type. Your responsibilities will be: - Integrate the latest Google Pay API version with the basic payment functionality only. - Incorporate Apple Pay while ensuring basic payment functionality, support for ...payment gateway integration and should have had previous experience with Google Pay and Apple Pay integrations. Proficiency in the latest API versions and a firm understanding of Custom post types will significantly aid in meeting project objectives. Familiarity with digital goods services is also a plus. The goal is to provide a seamless and quick checkout process for potential event goers. High security and usability are our topmost p...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I need a professional to secure my WordPress website and remove any existing malware. The site has been behaving erratically, and I suspect it may have been compromised. Key Requirements: - Identify and remove any malware or malicious scripts. - Conduct a thorough security check to ensure the site is secure. - Restore the website to its normal functioning. Ideal Skills & Experience: - Demonstrated experience in malware removal and security for WordPress websites. - Familiarity with different types of malware and their potential impact. - Proven track record of restoring websites post-malware removal. - Excellent troubleshooting skills to identify the root cause of the issue. Please note that I may not have a recent backup of the website, so your ability to restore ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to improve the user registration process on my matrimonial website. Key Requirements: - The primary goal of this project is to increase the speed of the registration process, ensuring a seamless and efficient ...user registration process on my matrimonial website. Key Requirements: - The primary goal of this project is to increase the speed of the registration process, ensuring a seamless and efficient experience for users. Ideal Freelancer: - Experience in web development, particularly in refining registration processes. - Strong understanding of user experience and the ability to balance speed and security. - Previous work on matrimonial or similar websites would be a plus. Please include details of your relevant experience in yo...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Laravel & Vue.js Website Login Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned web developer with ex...the user and admin login processes on my current website. Key Points: - The project focuses on revamping the login flow for both users and administrators. - I am looking for a professional capable of refining the login process to improve usability and security. - Specific changes may include allowing social media login options, implementing two-factor authentication, and adding password reset functionality. Ideal candidate should: - Have strong expertise in developing with Laravel, Vue.js, and HTML. - Be proficient in UX design and security implementation. - Have prior experience in enhancing and securing login processes on existing websites. Your successful work on this project will significantly improve the user and a...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Marketplace & Community Web Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-comme...Networking: The community aspect of the portal will require a social networking component, such as user profiles, messaging, and possibly a forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help b...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Troubleshoot Bluehost WordPress Theme Deletions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My ...for malware with a server scan and found nothing. Key Points: - The issue seems to be related to the theme files specifically, as content and functionality remain intact. - No recent changes or updates have been made to the websites. - Security measures currently in place include regular backups and SSL certificates. - No new plugins or themes have been installed recently. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress and Bluehost server management. - Experienced in troubleshooting WordPress theme and file issues. - Knowledgeable in website security and malware detection. - Ability to work efficiently and communicate effectively to resolve the issue in a timely manner. looking for experienced Pearson who can check the website files and can see if anything su...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Urgent: Custom Security Rules Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing a persistent DDoS attack on an undisclosed application/service. We've already installed fail2ban a...application/service. We've already installed fail2ban and crowdsec but the attacker is still able to freeze key functionalities like login and the world. I need an expert to create and implement custom security rules immediately. Key requirements: - Custom Security Rules: Existing software has proven insufficient. I need bespoke measures to counter the attack. - Urgent Implementation: The attacker has been persistent and immediate action is necessary. Ideal freelancer: - Experienced in DDoS mitigation. - Familiar with fail2ban, crowdsec, and other security tools. - Proficient in creating and implementing custom security rules. - Able t...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Solve errors to a Python, django, Mysql statistic web application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is necessary finish a web application in python + django regard the statistic of stocks. So it is necessary: some fetaures of some filter; -. make some change to mysql database and api to datafeed. -. verify the formulas and add some features; -. make better the design. - create an admin page with security login and import stocks manually. Please answer only if you can show similar experiences

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with a proven track record in core electronics and geotechnology to create a compact, geofencing GPS module that sends SMS alerts. Key requirements and features include: - Integrated SMS Alert System: The module must be capable of sending alerts directly via SMS. To do this efficiently, proficiency in working with various mobile network providers and ...design engineering will be beneficial. This project requires a blend of technical expertise in electronics, programming, and geotechnology. Hence, ideal candidates should have experience in these areas. Proven prior experience in creating such devices will weigh heavily in the selection process. This is your chance to help create an innovative and vital piece of tech. Let's revolutionize personal se...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cybersecurity Specialist and Investigator (do you need one ?) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expertise in cybersecurity. My project involves a variety of tasks, primarily focused on securing sensitive data, identifying and preventing cyber threats, and investigating security breaches. Key Responsibilities: - Implementing robust network security measures to safeguard sensitive information - Conducting thorough investigations to identify and prevent potential cyber threats - Assisting in the investigation and response to security breaches - Providing expert security consultation to individuals in need Ideal Candidates Should Possess: - Recognized certifications in cybersecurity - A proven track record in network security and incident response - Experience in providing cybersecurity consultation - Excellent communication and problem-solving sk...

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Women-Focused Technology Job Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer with previous experience in creating job portals, preferably within the technology sector, to help me establish a specialized job portal for women. Key Features to Include: - Job search functionality - Resume upload c...Ideal Skills and Experience: - Demonstrated experience in developing job portals. Preference for those who have worked on technology-focused platforms. - Proficiency in designing comprehensive user experience with advanced search functionalities. - Understanding of the unique needs of women in the job market and ability to incorporate sensitivity in the platform's design. - Strong knowledge of security measures to ensure the safety of users' personal and professional information. - Proven track record of creating user-...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer to build a Java Spring Boot API for a web application targeted at the general public. I need someone to write the API for me. The application will have the following key features: - User Authentication and Authorization: The application should allow users to create accounts, log in securely, and manage their personal data. - Real-Time Data Processing: The API needs to handle data updates in real-time and ensure that users are provided with current information. The ideal candidate should have: - Proficiency in Java and Spring Boot: Demonstrated experience building robust, scalable APIs using Java Spring Boot. - Strong understanding of user authentication and authorization protocols. - Prior experience integrating payment gateways into w...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  33 คำเสนอราคา
  Syslog to Azure Event Hub Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to integrate Azure Events Hub with Syslog in order to centralize and monitor logs. Key Requirements: - Capture System and application logs, as well as Security events - Use Azure Native Integration to send logs to Azure Events Hub Ideal Freelancer: - Prior experience with Azure Events Hub and Syslog integration - Proficiency in setting up Azure Native Integration - Strong understanding of centralized logging and monitoring practices Please provide a brief overview of your experience in this area, any relevant past projects, and how you would approach this specific task. Please note, owing to security reasons, it may not be possible to provide full access to the Azure account. The task may need to done over screen sharing

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Expert Ethical Hacker Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ethical hacker to evaluate our network security and web applications. This project is focused on identifying vulnerabilities before a potential breach occurs. Key Tasks: - Conduct a thorough Network Security Assessment - Perform Web Application Penetration Testing - Utilize Social Engineering testing techniques Ideal Candidate: - Must have a high level of expertise in ethical hacking - Previous experience with Microsoft Azure domains and flipper xero is crucial - Proven track record in identifying vulnerabilities - Ability to think like a hacker and anticipate potential intrusions - Strong problem-solving skills Note: The primary goal of this project is to ensure the security of our systems by proactively finding and fixing potential security...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...few key features and a focus on security. Ideal Skills/Experience: - Proficiency in developing mobile applications (iOS/Android) - Strong coding and programming abilities - Experience in game development, ideally with online casino games - Understanding of virtual currency systems - Prior experience in implementing user security measures Key Features: - Realistic fish animations: The fish game should have engaging and realistic animations to enhance the gaming experience. - Mobile app development: The online casino fish game and slot games should be developed as a mobile app, accessible on both iOS and Android platforms. - Security focus: User security and data protection are of utmost importance for this project. The application should be built with sec...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced AWS expert to con...instances, S3, RDS, and other relevant AWS services. Server Optimization: Ability to optimize server performance, ensuring high availability, scalability, and security. Collaboration: Work closely with our technician to integrate the server setup seamlessly with our platform. Project Completion: Ensure that the infrastructure is fully set up and ready for operational use, meeting all performance and security standards. Responsibilities:Configure and optimize AWS server instances to support our delivery with our in-house technician to ensure smooth integration and best practices for server security, performance, and thorough testing to ensure the infrastructure is ready for production use.

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Oracle SQL Remote Access Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help configuring my Oracle SQL server running on Windows for remote access. Key Tasks: - Configuring firewall settings - Enabling network connectivity The goal is to ensure that I can access the system r...need help configuring my Oracle SQL server running on Windows for remote access. Key Tasks: - Configuring firewall settings - Enabling network connectivity The goal is to ensure that I can access the system remotely without compromising security. I'm looking for a freelancer with the following skills and experience: - Proficiency in Oracle SQL, especially in setting up remote access - Strong understanding of Windows operating systems - Experience in firewall configuration and network connectivity - Adept at ensuring remote access while maintaining security...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am a dedicated and detail-oriented data entry specialist looking to support your business with high-quality data management. My service is designed for companies seeking meticulous and e...meticulous and efficient handling of their data entry tasks. Here's what I bring to your project: - Swift and accurate data entry that aligns with your company's systems and processes. - Strong organizational skills to manage large volumes of data with precision. - Proficiency in various data entry platforms and software to ensure a seamless workflow. - Commitment to maintaining confidentiality and security of your data. With my experience, I am prepared to take on any data entry project and deliver results that exceed your expectations. Let's work together to ensure your data i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm urgently seeking an experienced WordPress developer to help with my site. I believe it's been compromised by malware, as I'm experiencing unexpected pop-ups and redirects to unk...redirects to unknown sites. I haven't noticed any suspicious files or plugins, but I'd like a thorough scan for these and for any other vulnerabilities that may be present. The ideal freelancer for this project should: - Have a proven track record of removing malware from WordPress sites - Be able to identify and fix vulnerabilities that could be exploited by malicious actors - Be able to explain the security measures they're putting in place to prevent future attacks - Have good communication skills, as I'd appreciate regular updates on progress - Be able to assist ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  eCommerce Site Creation 6 วัน left

  ...and Marketing • SEO Optimization: Optimize the website for search engines to improve visibility. • Blog/News Section: Include a section for blog posts or news updates to engage customers and improve SEO. • Email Marketing Integration: Integrate with email marketing tools for newsletters and promotions. • Social Media Integration: Connect with social media accounts for easy sharing and updates. Security and Compliance • SSL Certificate: Ensure the website uses HTTPS for secure transactions. • Privacy Policy and Terms of Service: Include clear policies regarding user data and site usage. • GDPR Compliance: Ensure compliance with data protection regulations. 3. Branding Materials • Flyers: Design flyers for promotions, events, and new produc...

  $1251 (Avg Bid)
  $1251 การประมูลเฉลี่ย
  204 คำเสนอราคา
  Spring Boot MVC Application Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer who can create a Spring Boot MVC application for me using Spring Data JPA and Thymeleaf templates. This project requires: - Developing a clean and functional user authentication system. - Implementing basic CRUD operations (create, read, update, delete) for the application.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Remote Server Access Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a project that involves connecting to different IP addresses using my static IP. The primary goal of this project is to set up an environment where I can access remote servers. Key Requirements: - Utilize Hyper-V to facilitate the conn...to different IP addresses using my static IP. The primary goal of this project is to set up an environment where I can access remote servers. Key Requirements: - Utilize Hyper-V to facilitate the connection process - Establish a secure connection setup - The primary method of security was not specified, so you are free to propose the most appropriate one. Ideal Freelancer: - Experienced with Hyper-V - Proficient in configuring and setting up secure connections - Able to provide suggestions for the best security practices for thi...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in need of a system capable of tracing a current location from a phone number, specifically focused on monitoring the movement of a family member. The data I require includes: - Pinpointing their specific current location...member. The data I require includes: - Pinpointing their specific current location on demand - The provision of this information isn't continuous, it should be accessible for checks as and when required. Ideal candidates for this project should exhibit proficiency in location tracking software development and have noteworthy experience in working with phone-based location systems. Privacy and security considerations are paramount, so professionals with a strong understanding of this are preferred. Efficiency and accuracy are critical components...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm currently utilizing Palo Alto Networks and Fortigate as my firewall provider but I've found that we have too many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to simplif...unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to simplify our firewall rule management, and this requires an expert who can help trim down the rule set without compromising our network security. **Main Task** * Streamline current firewall rules **Skills and Experience Required** * Experience in managing Palo Alto Networks firewall rules * Excellent understanding of firewall rule optimization * Ability to adeptly man...

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  GMOD MANGARP SERVER 6 วัน left

  ...Interface: • An intuitive user interface to manage clan choices, skin changes, in-game purchases, and rank progression. 9. Special Events: • The ability to organize special events on the server (e.g., monster invasions, hero tournaments). 10. Quest and Mission System: • Specific quests and missions for heroes and monsters, allowing players to earn rewards and progress in their ranks. 11. Security and Moderation: • Moderation tools for admins to manage player behavior and maintain a fair and enjoyable gaming environment. 12. Character Customization: • Options to customize characters beyond skins, such as clothing, accessories, and colors. 13. Performance and Optimization: • The server should be optimized to ensure smooth performance and goo...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Home Network VPN Setup on Grandstream Router 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me set up a VPN connection on my Grandstream router GWN 7003. The primary goal of this setup is to ensure secure remote access to my home network. Key Tasks: - Configure the Grandstream router GWN7003 for VPN connection - Ensure the setup is secure and reliable - Provide clear instruct...7003. The primary goal of this setup is to ensure secure remote access to my home network. Key Tasks: - Configure the Grandstream router GWN7003 for VPN connection - Ensure the setup is secure and reliable - Provide clear instructions on how to connect to the VPN from my laptops Key Requirements: - Proven experience in configuring VPNs on Grandstream routers - Strong understanding of network security - Good communication skills to provide cle...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Remote Blockchain Developer (Solidity / Smart Contract) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...networks. • Conduct rigorous testing and thorough code reviews to ensure the security and optimal performance of blockchain applications. • Stay abreast of industry trends, emerging technologies, and advancements in the field of blockchain. Requirements: • Proven experience as a Blockchain Developer or in a similar role. •2+ years professional experience in Python software development • Proficiency in various blockchain technologies and protocols (e.g., Ethereum, Hyperledger, Binance Smart Chain). • Strong programming skills, preferably in languages like Solidity, Go, or C++. • Hands-on experience with smart contract development and deployment. • Sound understanding of consensus algorithms, cryptography, and security principles. &bu...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Futuristic UI Design for Cyber Security and smart city applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...UI designer with a futuristic approach for a cyber security and smart city application. The primary user group for this design would be security professionals, so a deep understanding of their needs and workflows is essential. The main functionalities I require for this project are: - Real-time monitoring: The design should allow users to monitor events or potential threats in real-time. - Data visualization: Creating clear and intuitive data visualization features will be crucial. - Customizable dashboards: The interface should have customizable dashboards to allow users to tailor the experience to their specific needs. Please include examples of your past work in your application. Experience working on similar projects or with security professionals will be a b...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...product images and detailed descriptions to be used on the website so the primary task would be building and integrating these elements into an appealing and functional eCommerce website. Ideal freelancer for this project should demonstrate: 1. Proven experience in eCommerce website development, preferably with a portfolio of similar projects. 2. Proficient knowledge of best practices for site security especially relating to online transactions. 3. Ability to optimize the website UX for ease of use to lead to increased sales. 4. Skill in SEO is a plus to increase visibility of the website in search engine results....

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  68 คำเสนอราคา

  I'm seeking someone experienced in WordPress backend troubleshooting to help me regain access to my website. Here's more about the project: - **Problem:** I've lost access to my WordPress backend due to a technical issue, and I need to recover it. - **Previous Attempts:** I've already tri...lost access to my WordPress backend due to a technical issue, and I need to recover it. - **Previous Attempts:** I've already tried resetting the password via email, but it hasn't resolved the problem. Your main task will be to identify the root cause of this issue and successfully recover my access to the WordPress backend. Experience with similar cases or a strong understanding of WordPress security and backend management will be highly beneficial. Please sha...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา