ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 spring security openid example งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Solana-Based Meme Coin Private Sale Contract 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a smart contract that can facilitate a private sale for a meme coin on the Solana blockchain. The contract should: - Implement a private sale mechanism with a fixed price per token. - Include a feature to whitelist addresses, with only those addresses being able to participate in...addresses being able to participate in the private sale. - Enforce a minimum purchase amount for the participants. - Cap the maximum purchase limit per whitelisted address. I am looking for a freelancer who has a deep understanding of Solana blockchain and smart contract development. Experience in creating private sale functionality is a definite plus. The ideal candidate should be able to balance security and efficiency in the contract's design. Please provide samples of similar wo...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  SEO Expert Needed for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Optimization Optimization of italics and bold tags Analysis of non-index able attributes Robots Optimization Sitemap Optimization Optimization Image Alt tags Hyperlink Link Optimization Optimization of internal Links Broken Links Optimization Optimization 404 pages Page Content Optimization Google Analytics Setup Setup Webmaster tools Website Security Mobile-Friendliness OFF PAGE SEO (Backlinks) Article Submission Web 2.0 Submission Business Listing Classified Submission Document Sharing Image Sharing Social Profile Submission social bookmarking Submission syndication Submission Guest Post Submission Quora Submission infographic Submission PDF Submission Blogspot...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Comprehensive Employee NDA for Philippines -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...employees in the Philippines. The NDA should cover the following specifics: Key Points: - The NDA must clearly outline the non-disclosure of sensitive information. This should cover a wide range of data, including client data, product development details, and business strategies. - I want to implement specific measures to prevent data breaches and ensure security. These could include restrictions on data access and the incorporation of security measures for digital information. - Protection of sensitive information: This NDA should expressly cover the protection of our trade secrets, client lists, and product development plans. - Duration: The NDA should have a lengthy shelf life, with a preference for it to be open-ended or lasting a minimum of 10 years. - Specific prov...

  $250 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Japanese Hack Removal from Wordpress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled freelancer to help me remove a Japanese hack affecting my Wordpress websi... - The issue: When I search for my website on Google, it displays the Japanese hack. This is a clear sign that my site is compromised. - The task: Your main role will be to thoroughly clean and secure the website from the Japanese hack. Ideal skills and experience: - Proven experience in cleaning and securing compromised websites, especially Wordpress sites. - Deep understanding of website security and common vulnerabilities. - Knowledge of Japanese hack removal is a plus. I have recent backups of the website, so we can restore them if needed. I'm looking for a timely resolution to this issue. I don't want to restore the backup, as I have made alot of changes sin...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create POST APIs from Microsoft Project Server. The goal is to facilitate integration with our Microsoft SharePoint custom website. The project involves: - Crafting APIs for project creation - Extending functionality to include other project fields (details of this will be discussed) - Implementing API key based authentication for security. - Enhancing the EPM project creation by adding some extra fields. Ideal candidates will have: - Proficiency in Microsoft Project Server (EPM) - Experience in creating APIs, especially for project management systems - Familiarity with Microsoft SharePoint integration - Expertise in implementing API key based authentication - Strong communication skills for detailed discussion on additional project fields.

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Ping Federate Spring Boot Single Sign-On 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a pingfederate spring boot code. Having an account in spring boot.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced ethical hacker to help secure my online gaming accounts. Requirements: - Identify potential vulnerabilities in my PC games accounts - Implement effective security measures to prevent unauthorized access - Conduct regular penetration testing to ensure the security of my accounts Ideal Skills: - Proficient in ethical hacking techniques and tools - Extensive experience in securing gaming accounts - Strong knowledge of PC games and associated risks - Excellent communication skills to explain security measures clearly

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...The primary goals of this project are to make the software error-free, ensure proper database connectivity, enhance the overall functionality, and improve the security of the application. Project Requirements: 1. Error Identification and Resolution: - Review the current .NET source code for any errors. - Fix all identified bugs and issues. 2. Database Connectivity: - Ensure proper database connectivity and functionality. - Verify and troubleshoot any issues related to data storage, retrieval, and processing. 3. Security Enhancement: - Conduct a security audit of the existing code. - Implement necessary security measures to protect against vulnerabilities and threats. - Ensure data encryption and secure data transmission. 4. General S...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...navigation and management of services. A robust and secure payment system to ensure safe and smooth financial transactions. Real-time data and analytics to help users monitor their activity and performance. Enhanced security measures to protect user information and transactions. We invite qualified firms and developers to submit their proposals, including detailed project plans, timelines, and cost estimates. Please ensure your proposal addresses the following: Previous experience with similar projects. Proposed technologies and platforms. Security features and compliance measures. Maintenance and support options post-launch. Please submit your proposals . We look forward to reviewing your submissions and selecting a partner to help us bring ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  ...efficiently. Security Features: - Password Protection: The software must include a robust password protection system, ensuring only authorized personnel can access the data. - Data Encryption: All data stored in the software should be encrypted to prevent unauthorized access or tampering. - Multi-factor Authentication: For an added layer of security, the software should also support multi-factor authentication to prevent unauthorized logins. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Web Development: Experience in creating web-based applications is essential for this project. - Database Management: A strong understanding of database structures and management is key for creating the required tables and columns. - Security Expertise: Experience in implementing rob...

  $2552 (Avg Bid)
  $2552 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  I need a professional to develop a Captive Portal for the guest WiFi network at my restaurant. This portal should provide a secure way for guests to access the internet via authentication through either th...collected and exported to a CSV file. Your experience in data logging will be highly regarded. - User Data Harvesting: We would like to collect specific data from the authenticated users, particularly the duration of their WiFi usage. This requires your understanding and technical skills to configure the WiFi network and portal accordingly. In summary, having experience and knowledge in network security, authentication mechanisms, data collection and logging will highly be ideal for this project. Strong skills in software development and understanding of user privacy are also ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm seeking a competent company or individual with profound experience in developing healthcare software. The primary goal of this project is to build a comprehensive patient management system. This system should have several key functionaliti...Billing and Invoicing: The system needs to handle billing and invoicing seamlessly. Ideal candidates should have a solid understanding of the healthcare industry and experience developing patient management systems. Specific skills that are required for this project include, but are not limited to, software development, healthcare software expertise, and a demonstrated understanding of data security and privacy related to health information. Please share your experience in healthcare software development and any relevant projects in...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to enhance the performance and address critical bugs in a Solana Bot. Note BOT works but not as I'd like. Key Responsibilities: - Prioritizing and fixing functional bugs - Addressing any security vulnerabilities - Enhancing the performance of the bot The ideal candidate should have: - Extensive experience with Solana Bot development - Strong understanding of security principles - A keen eye for finding and fixing functional bugs - Ability to enhance the bot's performance Please note, we're not looking for generic advice on the Solana Bot, but for someone who can actually identify and fix the issues mentioned. If this sounds like you, I'd love to hear from you.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient software developer for a web-based, bulk email software with a clean and minimalist design. This isn't an off-the-shelf so...segmenting on clicks. - Hourly Limit Sending Control: To include controls for limiting the number of emails sent per hour. - Reports: Must generate reports on bounce, clicks, and opens. Security: Considering the sensitive nature of email communication, basic security features are a necessary inclusion to protect data and privacy. Desired Experience & Skills: - Proficient in software development particularly in customizing email marketing tools. - Proven experience in clean, minimalist design for user interfaces. - Knowledge in data tracking and reporting. - Basic understanding and implementation of security...

  $559 (Avg Bid)
  $559 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm using Nextcloud 18 on a private Linux server and currently need to renew the SSL certificate for security and compatibility reasons. Key Requirements: - Renew the SSL certificate for my Nextcloud installation on my private Linux server. Ideal Skills: - Proficiency in Linux server management. - Experience with SSL certificate renewal. - Familiarity with Nextcloud 18 would be a plus. This project is straightforward and I'm looking to work with someone who can demonstrate their expertise in SSL certificate renewal on Linux servers. A prompt, seamless and secure renewal is essential.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Website Enhancement for Gaming Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled web developer to enhance the user navigation and security on a gaming service website. Tasks include: 1. Redirecting 'Boosting' and 'Coaching' dropdowns to display respective services correctly. 2. Creating service-specific pages with detailed coach profiles, session information, pricing, and booking capabilities. 3. Securing restricted sections like the admin dashboard from unauthorized access. The goal is to improve user experience and strengthen site security. I need someone who can speak english very well and Understand It very well so when we make a call I can explain to him the whole problem.

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop an app (HarvestPro) that collects and organizes various data types critical for the agricultural sector. The app will have the following key features: - User Authentication and Profiles: For security and personalized experiences. - Farm Management: Including plot and field mapping via GPS, crop rotation, and irrigation scheduling. - Data Collection: Focused on crop information, weather, soil quality, financials, and more. - Monitoring: Pest and disease control, crop growth stages, and resource usage. - Analytics: For generating reports and insights. - Integration: With remote sensing and IoT devices. - Collaboration: Enabling knowledge sharing and community building. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in developing a...

  $674 (Avg Bid)
  $674 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  E-commerce API Integration for Data Sync 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Frequency: - Cost updates need to update twice per week - Inventory updated real-time The ideal candidate should have: - Proficient experience in API integration between E-commerce platforms and host systems - Strong understanding of data synchronization techniques and best practices - Excellent problem-solving skills for managing complex data transfer requirements - Ability to ensure robust security measures are in place for data integrity - Reliability and availability for ongoing support and maintenance of the API connection If you are confident in your ability to handle this project efficiently, please reach out with your relevant experience and proposed approach. NOTE: The API connection has been established already between the two sources. you are bidding to complete the...

  $918 (Avg Bid)
  $918 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...Excellence:** Collaborate closely with clients to design and develop websites that exceed expectations. From concept to launch, ensure each site is functional, user-friendly, and visually stunning. **Why Join Us?** - **Industry Experience:** Benefit from our experience in connecting talented web designers with clients seeking quality websites. - **Secure Platform:** Our platform prioritizes security and privacy, providing a safe environment for freelancers and clients to collaborate effectively. - **Career Growth:** Whether you're a seasoned designer or just starting out, our job opportunities offer the chance to expand your portfolio and build a thriving career in web design. Don't miss out on the opportunity to unleash your creativity and make a lasting impact wi...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...following Content Security Policy directive: "script-src 'self'". Note that 'script-src-elem' was not explicitly set, so 'script-src' is used as a fallback. Explicação: Esse erro ocorre porque a política de segurança definida impede o carregamento de scripts de fontes externas, permitindo apenas scripts do próprio domínio ('self'). O script da API do Google é bloqueado por essa regra. Error signing in with Google FirebaseError: Firebase: Error (auth/internal-error). at J_ (:613) at Gs (:68) at (:280) Desconheço o erro quando resolvo o erro de cima. Erro no carregamento do script do Stripe ao chamar o Stripe: Refused to load the script '' because it violates t...

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovative Residential Security Lock Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...primary purpose of these locks is to enhance residential security. Key Requirements: - Full Customization: I'm looking for a professional who's comfortable working from scratch and can deliver fully custom designs. - Digital Keypad Access: I want the locks to feature digital keypad access. Experience in integrating this feature will be highly valued. Ideal Skills: - Proficiency in mechanical design and engineering - Extensive experience in lock design - Knowledge of residential security standards and requirements - Comfortable with full customization and working from a blank slate - Experience with digital keypad integration would be a significant advantage. If you're a creative thinker and have a knack for designing innovative security solution...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Test Center mystery visit in Athens, Greece 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Storecheckers are a Market Research and Mystery Shopping company. We undertake worldwide mystery shopping visits. This visit is to an Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengt...

  $88 - $90
  พื้นที่
  $88 - $90
  0 คำเสนอราคา
  Java/Springboot Kafka Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a Java/Springboot AWS Kafka Developer to bu...Java/Springboot AWS Kafka Developer to build a new application with a strong focus on performance, user interface design, and security. Key Responsibilities: - Develop a new application using Java/Springboot and Kafka - Ensure the application is high-performing and responsive - Create an intuitive and visually appealing user interface - Implement robust security measures throughout the application Ideal candidate: - Proficiency in Java, Springboot, Kafka - Previous experience in building new applications - Strong understanding of performance optimization techniques - Able to create modern and user-friendly interfaces - Familiar with best practices in application security Please include relevant samples o...

  $1587 (Avg Bid)
  $1587 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Flask Developer Needed for Inventory System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Python developer with experience in building basic inventory management systems to create a simpl...system should allow for the addition, update, and removal of product entries. - Stock Tracking: The application needs to keep track of stock levels for all products. - Reporting: The system should generate, on a weekly basis, simple yet informative reports on stock levels, sales, and product performance. - User Authentication: The system should have a user authentication feature to ensure data security. I'm open to suggestions regarding the design and layout of the system. The ideal candidate should be adept at using Flask for web development and SQL for database management. Experience in creating user-friendly interfaces and report generation wi...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  AWS VPN Setup for Network Connectivity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to set up a Site-to-Site VPN on AWS to connect to a Meraki Firewall. The VPN should have the following capabilities: - **Single Site Connection:** The VPN will be used for connecting a single site to the AWS network. It doesn't need to support multiple concurrent connections. - **IP Masking:** Any traffic originating from the AWS side of the tunnel shou...will be used for connecting a single site to the AWS network. It doesn't need to support multiple concurrent connections. - **IP Masking:** Any traffic originating from the AWS side of the tunnel should be masked with a valid public IP. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in AWS networking and VPN setup - Familiarity with IP masking - Understanding of network security and best pr...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Responsibilities: = = = = - Deploy and configure Proxmox VE on Ubuntu servers. - Optimize Proxmox performance and resource allocation on Ubuntu. - Implement and manage virtual machines and containers within Proxmox on Ubuntu. - Set up and maintain backup and disaster recovery solutions tailored for Ubuntu servers using Proxmox. - Troubleshoot and resolve issues related to Proxmox on Ubuntu. - Ensure security best practices are implemented and maintained for Proxmox deployments on Ubuntu. Skills Required: = = = = - In-depth knowledge and hands-on experience with Proxmox VE, particularly on Ubuntu Linux. - Proficiency in Ubuntu server administration, including installation, configuration, and maintenance. - Strong understanding of virtualization technologies and concepts. - Abilit...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Questionnaire: Collect and categorize responses. Integrate appointment scheduling. Allow patients to book appointments and make payments. Notify patients via email or mobile. Enable counselors to review questionnaires and confirm consultations. Facilitate consultation recording by counselors. Customized Layout Design: Design a unique and user-friendly layout. Back-End (System) Maintenance and Security: Regular backups. Security checks. Warranty: Provide warranty for the website. Website Map: Create a comprehensive sitemap. User Flow Diagram: Develop a detailed user flow diagram. Hosting: Options for independent hosting or cloud hosting (AWS, Wix). Acceptance Testing: Perform thorough testing before launch. Appointment Booking Functionality: Seamless booking system. Video I...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memo...require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to help me integrate Twilio into my barbershop management system. - **Integration Requirements:** I need Twilio to be integrated for sending messages on both SMS and WhatsApp, so proficiency with Twilio APIs is a must. - **Message Triggers:** The system needs to send out messages for two specific actions: - B...Confirmation:** The booking confirmation message should include the date and time of the appointment. Please note: I have the Twilio account set up, so you would just need to handle the integration and message content. Ideal skills for this job: - Proficient in Twilio APIs - Experience with integrating SMS and WhatsApp messaging systems - Ability to work with booking systems - Good understanding of data security and privacy issue...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  ALL IT TRAINING AND CERTIFICATION 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled IT trainer to guide me through a robust learning journey. The focus is on certifications from CompTIA, AWS, Azure, Google, Microsoft, ISC2, and others. Key Responsibilities: - Develop a structured training plan covering a wide range of topics including risk management, security assessment, incident response, etc. - Deliver clear explanations and provide practical exercises to help me apply my learning. - Prepare me for certification exams, ensuring I'm equipped to pass with flying colors. Ideal Candidate: - Extensive experience in Cybersecurity training and certification. - Proficiency in handling certification courses from leading providers like CompTIA, AWS, Azure, Google, Microsoft, and many more. - Strong communication skills, with a passion fo...

  $60 - $120 / hr
  $60 - $120 / hr
  0 คำเสนอราคา
  React & PHP Project Submission Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Overview We are seeking a skilled developer to...allow both administrators and students to track the progress of projects, including marking milestones and providing feedback. Individual Work: The focus of the module is on individual project completion, so collaboration features are not required at this stage. User-Friendly Interface: The module's interface should be intuitive and easy to navigate for both administrators and students. Security: Robust security measures should be implemented to protect project data and ensure the integrity of the submission process. Technical Skills Proficiency in relevant web development technologies with React for Frontend, PHP and, MySQL at backend. Experience with database design and management. Familiarity with project management c...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  E-Commerce Website Development with Subscription Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web developer with proficiency in JavaScript, PHP, HTML, and SQL to create an E-Commerce website for my business. - The primary goal of the website i...subscription forms into the website. - The website should have a user-friendly interface, be secure, and have an intuitive design to enhance the user experience. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience in developing E-Commerce websites - Proficiency in JavaScript, PHP, HTML, and SQL - Experience with integrating subscription forms - Strong understanding of web security - Excellent design skills to create an intuitive user interface. If you have these skills and can deliver a high-quality, functional E-Commerce website with subscription integration, I'd lo...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced individual to help establish DKIM and DMARC other settings for my business, which uses Outlook as the primary email service provider. I only have one domain in use. Through this setup, my goal is to: - Increase my email deliverability rate. - Enhance brand trust... my goal is to: - Increase my email deliverability rate. - Enhance brand trust through improved email legitimacy. The ideal candidate would have: - Extensive experience with Outlook services. - A strong understanding and successful record with DKIM and DMARC setups. - Knowledge on effective strategies to increase email deliverability rate. - Skills in improving brand perception through email security measures. Apply if you meet these criteria and can provide a solution towards achi...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...software. - Strong understanding of network security best practices. - Excellent communication skills, as the ability to explain the design and setup to non-technical staff is essential. I'm seeking an experienced network designer to design an HP Auruba campus network that will provide high Availability connectivity, scalability for future growth, and integration with existing systems. the designer should implement designe is any network simulator (Packet Tracer, GNS-3, EVE-NG) on out Machine ( remote access to the machine will be provided ) Here's what you need to know: - The network design should include Layer 2 switches, Layer 3 switches, and PoE switches for a robust, well-rounded infrastructure. - I require VLAN segmentation for heightened security mea...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled and motivated Web Developer who can take charge of developing an e-commerce website on the WordPress platform. Key responsibilities include: - Developing and maintaining our e-commerce platform - Ensuring high performance and responsiveness of the site - Implementing and managing security measures The ideal candidate: - Must have a strong passion for web development - Should be proficient in working with WordPress - Must have experience in e-commerce website development - Should be able to integrate and customize plugins to meet the e-commerce requirements - Must be familiar with SEO and site optimization - Should have a good understanding of UI/UX principles The e-commerce site should have the following features: - Product search and filters - User rev...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  147 คำเสนอราคา

  We invite professional Java developers to participate in an exciting research study on the impact of AI code assistants like GitHub Copilot on security programming tasks. Study Overview: Objective: Evaluate the trustworthiness of AI tools in implementing security programming tasks. Method: Participants will complete online coding challenges. Half will use GitHub Copilot, while the other half will not. Programming sessions will be recorded for analysis. Duration: Approximately 3 hours, including breaks. Compensation: $100 AUD upon successful completion. Participant Requirements: Professional Java developers. Available for a 3-hour session during the last two weeks of July 2024. Slots Available: 4 developers More details will be provided to selected applicants. If you'...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Engineer-Focused MVP Freelancing Web App 12 ชั่วโมง left

  I'm looking for developmen...future, and users should find navigating through the website an easy and pleasant experience. The color scheme and logo are ready and will be furnished. Skills/Experience: - Web development (particularly, creating marketplace/freelancer type platforms) - User interface and user experience design - Knowledge in Node.js + React, Python + Django, or Ruby on Rails - Third-party API integration - Security and data protection The fundamental requirement for this project is to build a functioning MVP of the web app that can be deployed for user testing and feedback. The color scheme and logo are ready to be incorporated. (( I already used chatgpt to make a preliminary project description)) Please Don't bid unless your fully aware of project requi...

  $732 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...psychologists, psychiatrists, and counsellors, as well as the general public. This system will have a dual function: 1. Appointment Booking - Facilitate scheduling of appointments with mental health professionals. - Capture key details such as date and time, client information, and payment specifics. Ideal skills: Experience with booking systems, understanding of confidentiality and data security in healthcare. 2. Case Conference Scheduling - Provide a secure, easy-to-use feature for scheduling case conferences between professionals. Ideal skills: Familiarity with professional networking platforms or secure communication channels. Experience in the healthcare industry, especially mental health, will be highly regarded. The chosen freelancer should be well-vers...

  $1664 (Avg Bid)
  $1664 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Senior Consultant in ISO 27001 from Chennai or Bangalore India for ISO 27001 info security project The ideal candidate should possess the following skills and experiences: - Extensive experience in leading ISO 27001 projects from start to finish. - Proven expertise in risk assessment and management. - Strong background in developing comprehensive security policies. - Demonstrated experience in conducting compliance audits. This project is critical for our company's information security management system, so we require a seasoned professional who can deliver high-quality results. Please only apply if you meet the stated criteria.

  $729 (Avg Bid)
  $729 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced app developer to build a comprehensive matrimonial application for both iOS and Android platforms. The ideal candidate for this project will have a well-rounded understanding and experience with the following: - User profile creation, requiring the ability to ...seamless communication between users. The ultra-responsive and user-friendly app will need to provide users with a smooth experience that allows them to create detailed profiles and matches them based on their preferences. The messaging system should be efficient and straightforward. Applicants with proven experience in similar projects will be given precedence. An understanding of data privacy and security considerations is also desirable. Please include examples of similar projects handled in...

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Cyber Security Specialist Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a seasoned cyber security expert to assist my organization. Key Responsibilities: - Conduct a detailed assessment of our systems to identify potential vulnerabilities - Design and execute robust security protocols to mitigate cyber attacks and prevent data breaches Ideal Candidate: - Proven experience in cyber security - Strong knowledge of network security, data protection, and incident response - Previous experience with various operating systems (Windows, Linux, Mac) - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and team collaboration abilities If you're confident in your cyber security proficiency and can help us shore up our defenses, I'd love to hear from you.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...provide: Target Channel's Premium Username Public Group Name Desired Outcome: My goal is to gain access to the private channel through legitimate means. This could involve: Identifying the correct procedure for requesting access from the channel admin. Compensation: I understand your time and expertise are valuable. I'm willing to offer competitive compensation for your successful assistance. Security: Unfortunately, due to the prevalence of online scams, I cannot offer upfront payment. However, I'm happy to discuss a secure payment method after successful completion of the project. Additionally, if you can achieve the desired outcome efficiently, I'm happy to offer a bonus. Please Note: I'm only interested in ethical and legal methods of accessing ...

  $1016 (Avg Bid)
  $1016 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Server Security and Management Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking a server expert who can effectively manage my Linux server and ensure that my website is secure from malware attacks and other security threats. The ideal candidate should be available for assistance whenever needed. Key Tasks: - Server Management: Help with configuring, monitoring, and maintaining my Linux bluehost shared server. - Malware Protection: Implement effective security measures to safeguard my website from malware attacks. - Website Security: Enhance the overall security posture of my website by implementing best practices and security protocols. Communication Preference: I'm looking for a freelancer who can assist me via chat whenever I require support.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...Information I can provide: Target Channel's Premium Username: Public Group Name Desired Outcome: My goal is to gain access to the private channel through legitimate means. This could involve: Identifying the correct procedure for requesting access from the channel admin. I understand your time and expertise are valuable. I'm willing to offer competitive compensation for your successful assistance. Security: Unfortunately, due to the prevalence of online scams, I cannot offer upfront payment. However, I'm happy to discuss a secure payment method after successful completion of the project. Additionally, if you can achieve the desired outcome efficiently, I'm happy to offer a bonus. Please Note: I'm only interested in ethical and legal methods of acce...

  $2006 (Avg Bid)
  $2006 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who specializes in digital forensics for a detailed invest...a detailed investigation on specific social media platforms - namely Instagram and Whatsapp. The purpose of this investigation is to gather crucial information that can help in an ongoing case. The task involves: - Investigating the account activities - Retrieving chat histories - Acquiring shared photos/videos - Tracing profile activities You should be skilled in: - Digital forensics - IT Security - Social media investigations - Ethical hacking Your goal is to find the necessary evidence without causing any harm or alarm to the account. Experience in a similar role or a related field is required. Strict confidentiality is a must. Please ensure to consider legal and ethical standards whe...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา