ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 spss statistics งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เชี่ยวชาญด้านการประมวลผล SPSS ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ตีความหมายค่าสถิติได้อย่างชัดเจน สามารถให้คำปรึกษางานวิจัยตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จในระดับปริญญาโท แก่ผู้ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ทุกสถาบัน รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Digital Planner Etsy Sales Boost 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a strategic Etsy marketing plan to increase my digital planner sales. This project...improve visibility and ultimately boost sales. Skills & Experience: - A deep understanding of Etsy's algorithm, SEO best practices and how to optimize listings - Proven track record of increasing sales on Etsy, ideally with digital products - Strong marketing skills experienced with targeting a broad audience; my target audience's specifics have not been determined yet - Ability to analyze statistics and modify tactics as required Your task is to put together a robust marketing plan, execute said plan, and monitor the results. Your goal is simple: increase sales through strategic marketing and visibility enhancement. A deep understanding of the Etsy platform and...

  $328 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of a seasoned biostatistician who is adept at using SPSS/SAS for a project that involves hypothesis testing. - The project involves hypothesis testing specifically; an understanding of the associated statistical techniques is essential. - Proficiency in SPSS/SAS/R/Stata is a must. - A background in biostatistics is highly preferable. - Experience in the medical or clinical data analysis field is a big plus. - Attention to detail, accuracy, and ability to communicate findings in a clear, concise manner is crucial. Please bid if you're confident in your ability to deliver quality work in this domain.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Project Deliverables: 1. Complete research paper manuscript in accordance with JAN guidelines. 2. Data sheet such as MS Excel or SPSS etc. Payment schedule: Complete payment transfer after the manuscript is received and checked by the client. P.S. The revisions proposed by JAN will be incorporated even after the payment release or project completion.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Development 5. Financing Strategies 6. Team Building and Collaboration 7. Legal and Regulatory Compliance 8. Production Planning and Logistics 9. Marketing and Distribution Strategy 10. Distribution Channels 11. Resilience and Persistence **Deliverables:** - A PowerPoint presentation with visually appealing slides for each section. - Clear and concise content incorporating relevant information, statistics, examples, and visuals. - Professional design and layout consistent with industry standards. - Ability to make revisions based on feedback and ensure client satisfaction. **Timeline:** - Expected completion within [5 days) **Budget:** - Budget allocation for the project is 100$ Interested freelancers are requested to submit their proposals detailing their experience, approac...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I require sophisticated analysis conducted on two data sets, aimed at identifying patterns and generating valuable insights. The focus of this analysis should be a comprehensive examination of various chemical elements. Here's what I'm looking for: - Uncover patterns: Use statistics to identify any evident or subtle patterns in our dataset. I'd be particularly interested in seeing how these patterns may highlight similarities or differences between the two data sets. - Generate insights: Beyond just identifying patterns, I'd like to understand what these patterns mean - their impact, their implications, and how we can use them to our advantage. - Element-focused: The data sets contain a variety of elements which should be the focal point of your analysis. Ideal...

  $261 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient machine...information, it is implicitly available. I have initiated some groundwork on the project, which I will share with you to provide a starting point. Additionally, I'll provide further details as needed throughout the project duration. Key Tasks: - Develop a model capable of predicting test cricket match outcomes. - The model should also forecast player performance and team form. - Analysis of team statistics to enhance prediction precision. Required Skills: - Experience in machine learning model development. - A background in analytics, preferably familiar with cricket. - Experience with handling sports-related datasets is preferred. - Strong skills in data preprocessing and feature engineering - Proficiency in data analysis to interpret ...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I have a very small dataset and need to do some statistical analysis using SPSS. Need the results in 2 days due to small dataset. Key Responsibilities: - Conducting hypothesis testing using SPSS - Descriptive statistical analysis - Interpretation of the analysis - etc. See the attached files. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SPSS - Strong background in hypothesis testing The answers should be clearly written in a word document. Should you choose to take on this project, please be prepared to start immediately.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Mid-19th Century American Lit Research หมดเขตแล้ว left

  ...select few.”  “The results show that the people interviewed believed materialism and the notion of economic prosperity played a large role in people’s perception of the American Dream. The results confirm a “strong association between homeownership and the American dream” (834). The study also showed that “income is highly correlated with perceptions of achievement of the American dream.”  “The statistics suggest that the Dream has come to seem exclusive. Poor people are less likely to believe that they can achieve the American Dream.”  “For the American dream to be fully attainable to most people, we must begin to recognize the importance of the quality of life and redefine their perception of a better and fuller lif...

  $27 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Experimental Data Descriptive Statistics หมดเขตแล้ว left

  I require a competent data analyst proficient in R programming and has a strong knack for descriptive statistics to scrutinize my experimental data. Your tasks will entail: - Harnessing my experimental data and performing a comprehensive descriptive statistical analysis. - Using R programming to ensure coherent, accurate, and efficient analysis. The ideal candidate should exhibit robust analytical skills, have substantial know-how in R programming, and a profound understanding of descriptive statistics. I have a two day deadline.

  $351 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  SPSS Statistical Significance Analysis 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in SPSS for a statistical significance analysis. This analysis is crucial for understanding the impact of specific factors in our data and identifying relationships between variables. The ideal candidate should have: - Proficiency in SPSS - Experience in conducting statistical significance test - Ability to interpret results and draw appropriate conclusions.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...engaging sports psychology research project that is primarily aimed to evaluate the statistical significance of a set of data. With a sample size 150, the project largely involves the analysis of numeric data and values. Requirements 1) Normality testing 2) Correlation analysis 3) Moderation analysis 4) T - test 5) Reliability Ideal Experience and skills for the project: * Extensive experience in SPSS (version 21 and above) * Advanced analytical and statistical knowledge * Proven record performing research projects on statistical significance * Proficient in numeric data analysis Task Description: * Evaluation of statistical significance of the sample data * Detailed analysis of numeric data patterns * Create a comprehensive report of findings, highlighting key correlatio...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...burgeoning daily fantasy golf platform, I require a skilled web developer to design and implement a user-friendly website. While I won't be directly offering the games, I do need to integrate various tools that will enhance the overall experience for the players. Key tools and features that I'm looking to include are: - **Player Stats and Rankings**: The website should seamlessly display these statistics to provide users with essential information. - **Lineup Optimizer**: A tool that can suggest optimal player lineups based on the available stats. - **Live Scoring and Updates**: Real-time monitoring of player scores and updates as the golf tournament progresses. The player stats and rankings should give particular focus on: - **Projected Points**: Providing an estimat...

  $2385 (Avg Bid)
  $2385 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced data ...Football, Basketball, and Baseball data. Ideally, someone who is skillful with analyzing and interpreting commercial level sports data into the form a betting model that understands, quantifies, and predicts based on specific metrics. The key characteristics of the models are: - Focus on the following sports: Football, Basketball, Baseball - Analyze the following data: Team performance, Player statistics and Game score projections to forecast point spread, totals, and moneyline bets. I have historical data ready to be applied to these models. This is a project where being communicative, organized, and knowledgeable in sports data analysis is integral. I am expecting a model that is thorough, insightful, and serialized in a tailo...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  As discussed, I will be attempting a few statistics questions for you on the 16th of April from 2-4pm EST.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Descriptive Statistical Analysis Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a statistics expert skilled in analyzing numerical data. The specific focus of this project is on descriptive statistics, particularly with measures of central tendency. Ideally, candidates should have a strong background in statistical modeling and the capacity to promptly provide detailed descriptive statistical analysis.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer who can create an automated Excel spreadsheet calculation for me. I need this spreadsheet to perform calculations based on cumulative data, specifically organized by date. You will need to be adept at Excel and have experience in creating automated spreadsheets. Knowledge of data organization and basic statistics would be a plus. I'm looking for a quick turnaround on this project. Please watch my videos for more details on what exactly is required.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  SPSS Task Assistance Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help in SPSS task. Need SPSS analysis and a report

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Advanced Statistics & LaTeX Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm working on an academic project that requires advanced statistical analysis. I need assistance with regression analysis and hypothesis testing. The statistical analysis is for an academic project, so I need someone who has a deep understanding of these methodologies. For the documentation, a comprehensive and pr...the documentation, a comprehensive and professional LaTeX documentation is needed. It should include advanced formatting, custom LaTeX macros, and complex mathematical formulas. Ideal Skills: - Proficiency in regression analysis and hypothesis testing. - In-depth knowledge of LaTeX, particularly in advanced formatting. - Experience in academic projects is a plus. ***It consists of 6 advanced statistics questions and you are expected to write their detailed solu...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  I Need a PHP bot to run on CPanel's Cron 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The bot should take each ad from the list of ads and if appropriate, according to its parameters, post it in each group it has in its group list. - The bot should check if the last ad posted in a group is the same as the one to be posted now, to avoid posting it on this occasion, to prevent the same ad from being repeated one after the other. - The bot should save all kinds of logs and statistics about each ad in each group, errors, failed posting attempts with their causes, successful postings, of each ad in each group. - Regarding its operation with WhatsApp: - Ads must be posted through my normal WhatsApp account, they must appear as if I had posted them manually. - The bot must function as a client app, for WhatsApp, perhaps with some existing library an...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...web-based platforms providing easy access at any time, every day. Reporting Features: -Included in the software will be the following reports to help you make insightful business decisions, * Sales Reports: It will provide detailed insights about your business sales data. * Affiliate Performance Reports: Important for tracking the performance and productivity of your affiliates. * Network Growth Statistics: Assists in understanding the progress in your network growth over time. Ideal candidates for this project will have extensive experience in developing MLM software and a solid understanding of network marketing businesses. Proficiency in web-based software development and database management is also crucial. They should have the ability to create detailed and relevant report...

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Academic Statistical Analysis Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a well-organized and dynamic statistical study design, with particular focus on essay analysis. To be successful in this task, you should: - Have proven experience in academic writing, particularly in the field of statistics. - Have a keen understanding of statistical study design methodologies. This project may be perfect for those with strong backgrounds in statistical analysis and academic writing. Submit your application detailing your experience in this field.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  More details: What type of users will be using this web-based application? home users What specific graphic objects are you referring to? Shapes, Icons How many variations of tables (rows and lines) are you expecting to have in the application? Less than 10 functuanality: a) personal data input b) selection of graphic objects (tables with symbols) and their variations c) selection of different objects witin the table d) all time log of selections e) export of data to pdf or jpg . Freelancer will be provided with an example of the table (pdf) which has to be coded .

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Dating IOS App 4 วัน left

  The application will ...memberships will be able to add up to 20 photos. The application will also have an administrator panel for detecting and banning unauthorized memberships. Users will be able to report other members, and the admin panel will be used to detect and address these reports. The administrator panel will allow the addition and removal of accepted email addresses from companies. It will also display statistics such as the number of members from each company and the number of daily active users. Users will be offered the option to enable or disable the Discovery feature for free. Those who disable Discovery won't be able to see others or be seen in searches. When free members' privileges are exhausted, advertisements prompting them to upgrade to paid membe...

  $1362 (Avg Bid)
  $1362 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...Exchange." Key Features: Live Scores and Commentary: Deliver real-time updates and ball-by-ball commentary for international and national cricket matches. Match Schedule and Fixtures: Provide users with an intuitive calendar view for upcoming international and national match schedules. Player Profiles: Include detailed profiles of international and national cricket players, showcasing their statistics and performance history. Teams Information: Present comprehensive information about cricket teams, including squad details, performance analytics, and historical data. News and Updates: Curate a dynamic news section delivering the latest updates, articles, and analysis from the cricket world. Push Notifications: Enable customizable push notifications for live match upda...

  $2254 (Avg Bid)
  $2254 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...day) effectively and professionally. Improving customer service experience, create engaged customers and facilitate organic growth ● Manage large amounts of incoming queries through multiple channels (voice, in-app, email) ● Taking ownership of customers issues and following problems through to resolution ● Keep accurate records and document customer service actions and discussions ● Analyze statistics and compile accurate reports ● Follow communication procedures, guidelines and policies ● Take the extra mile to engage customers Skills and Experience Required: ● Experience in providing customer service support, preferably in the financial services industry (min 2 years) ● Excellent knowledge of management methods and techniques ● Proficiency in English ● Ability to work 9-7 pm...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Cricket Scoring App Development -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a cricket enthusiast, I'm looking for a talented app developer to create a cricket scoring app, similar to "Cricket Heroes." The app must be accessible on both Android and iOS platforms. The required features include: - Live scoring: Provide real-time updates on ongoing matches - Player statistics: Compile extensive data on cricket players' performance - Match schedule: Provide a complete schedule of upcoming matches The app will require a user registration and login interface. Your expertise should include proficiency in Android and iOS app development, and ideally, a familiarity with cricket. I'm looking for somebody who can deliver a professional and intuitive UX, while also ensuring the app's performance and reliability. Please ensure all you...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Diversifying Sales Channels for Manufacturer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm working as a middlema...reach and hence, sales. I need someone who can help us in marketing and selling these products through both physical stores and online platforms. Key Responsibilities: - Develop strategies to penetrate existing markets and explore new ones - Implement and maintain online sales channels - Build relationships with potential buyers in the industrial and commercial sector - Monitor and analyze sales statistics to ensure targets are met Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both online and physical retail sales - Excellent marketing and sales skills - A good understanding of the industrial and commercial sectors - Previous experience in selling electric vehicles or industrial products is a plus - Strong analytical skills to track and improve sa...

  $1590 (Avg Bid)
  NDA
  $1590 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...Design : Design already done on Figma English version : (Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=fWuFnb5PnhqXNVYT-1 French version : The project includes : - finishing the design - provide design for admin panel with statistics and management of the main feature (cost of credits, contact us, general condition of use, access to data base and pdf issued...) - UI integrations in apps - API development - API integrations - Server deployment and configurations - Testing and bug fixations - Beta live - Go live - 3 months support after complete the project for bug fixations - Include source code Multi languages App :- English

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  It should be at least 300 pages. To substantiate our statements, write and mention statistics and various policy letters from the Government of India's official websites and renowned history books. Draw original Photos, Graphs, and Tables for the book. Mention the complete source of information and give credit to the source; don’t copy unauthorized, illegally taken contents. Write an index, table of contents, and bibliography.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...to manage notifications, personal information, etc. • Order Option for Delivery with added Delivery Fee to the Invoice. Delivery Driver Interface: • Dashboard with Delivery Order Notifications. • Delivery Management with Assignment of Delivery Task. • Recording Completed Deliveries with Commission Payment. Restaurant Admin Interface: • Dashboard with Order and Delivery Statistics. • Dashboard with Profile Visit Statistics. • Menu Management with Addition, Modification, or Deletion of Dishes. • Reports on Dish Popularity and Customer Reviews. • Delivery Option: The restaurant can choose between self-delivery or assigning the delivery to a driver on RestoClic. If the restaurant chooses to assign the delivery to a driver, they mu...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I require assistance in analyzing financial data within the health sector. The key objective is to pinpoint trends in...Thoroughly reviewing and extracting insights from financial reports and documents relevant to the health industry. - Recognizing, understanding, and managing complex patterns in the data. Ideal skills for this task should consist of: - Strong background knowledge in financial analysis and health economics. - Excellent data interpretation capabilities. - Familiarity with statistical data software (like SPSS, SAS) is preferred. You'll be working with sensitive information, thus compliance to privacy regulations and ethical guidelines is essential. I am open to both individuals and teams with adequate experience in financial data analysis, particularly in the...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Stats Help needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help with one statistics task need to be done using STATA.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Fantasy Cricket Application 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...secure authentication. Create and Join Contests: Users can create their own contests or join existing ones with varying entry fees and prize pools. Team Creation: Intuitive interface for users to create their fantasy cricket teams by selecting players within a predefined budget. Live Score Updates: Real-time updates on live cricket matches, including scores, player performances, and match statistics. Contest Management: Ability for contest creators to manage their contests, set rules, and monitor participant activity. Payment Gateway Integration: Secure payment gateway integration for users to deposit funds, join contests, and withdraw winnings. Leaderboards and Rankings: Dynamic leaderboards to display top performers and rankings based on contest results. Push Notificatio...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Medical Research Statistical Analysis Expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a knowledgeable statistician who can assist in...assist in medical research, focusing primarily on disease prevalence assessment. This statistician will be working with both continuous and categorical variables within a dataset of less than 100 samples. Key Responsibilities: - Expert analyses of complex medical data - Application of appropriate statistical methodologies Ideal Skills and Experience: - Proficient in statistical software (e.g., SPSS, Stata, R) - Experience with medical research - Understanding of disease prevalence studies - Comfortable working with small datasets - Strong grasp of both continuous and categorical variables Your expertise is vital in advancing this medical research project. If you possess the skills and have a passion for resear...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I need help answering a question in my online business statistics final exam. The question will be given to me at 2pm EST and I have to submit it along with a short essay to my professor before 4pm EST. Key Requirements: - Question Answering: The freelancer should be able to answer the problem-solving question with step-by-step calculations. - Short Essay: The response should be an intermediate analysis, not just a basic overview. Please note that the freelancer will not be proctoring the exam, but solely assisting me in answering a specific question and writing an intermediate level analysis. Ideal Freelancer: - Should have a background in Business Statistics or a related field. - Understanding of statistical problem-solving. - Experience in academic writing, particular...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Advanced Quantitative Aptitude Test 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced education/assessment professional to work on advanced level quantitative aptitude assessment. The goal is to test and enhance problem solving and cognitive thinking skills in the following areas: - Number systems - Geometry - Probability and statistics - Logical reasoning - Numerical reasoning - data interpretation - Spatial reasoning - Abstract reasoning Previous experience creating tests or assessments with a mathematical or analytical focus will be highly regarded.

  $34 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  High-Impact SEO Strategy for Real Estate 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have started a new real estate website () focusing on homebuyers and real estate investors. I require a skilled SEO specialist who could aid in increasing organic search traffic, generate more leads, and improve website rankings. Key Responsibilities: - Develop and implement efficient SEO Strategies - Monitor and analyze SEO statistics such as redirects, click rate, bounce rate, etc. - Identify potential keywords and incorporate them to boost website visibility - Conduct a competitor analysis to create effective SEO practices - Provide weekly reports detailing SEO performance Ideal Skills Required: - Experience with Google analytics and keyword research tools - Knowledge of SEO customizations - Experience in real estate sector preferred, but not essential - Proficient

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I need an app designer to create a vibrant, dynamic, and energetic workout tracking app for young athletes. Essential features of the app include built-in workout plans, progress statistics, an athletic calendar, achievements system, reminders, and a section for fitness facts and advice. An ideal candidate would have previous experience in developing fitness-related apps and a keen understanding of the unique requirements this entails. A knack for creating user-friendly, visually appealing apps is also highly desirable. * Key Skills - App Design - User Experience Design - Vibrant and Energetic design aesthetic - Experience with fitness apps

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Theme Customization and Members Panel Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced developer to help me customize my AdLinkFly theme. Here are the specific requirements: - **Design Changes:** I'd like the color scheme, logo placement, and background image to be updated. - **Members Panel Development:** In addition to the theme design, I require the creation of a members panel. This panel will allow my users to keep track of their link statistics, earnings, and other important information. The ideal candidate for this job will have a strong background in web development and design, particularly in theme customization. Experience working with AdLinkFly would be a big plus. In your proposal, please include examples of similar projects you've worked on.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา
  Statistics Data Interpretation Tutor Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled individual to assist me with interpreting a statistics paper that involves mixed methods data. Ideal qualifications: - Intermediate level of expertise in statistics - Proven experience with data interpretation - Familiarity with mixed methods data analysis - Ability to effectively communicate statistical concepts The project involves: - Analyzing and interpreting data from various sources - Identifying key trends and patterns in the data - Clarifying complex statistical ideas and methods - Potentially providing some guidance on enhancing the paper Your help in breaking down the data into understandable insights will be crucial to my project's success. Looking forward to working with you on this.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...scorers and assistants in the match report G. Entering meeting descriptions H. Adding photo galleries I. Adding a video J. Adding articles k. Adding competition partners/sponsors l. Collecting applications for the next edition II. Automatically created page where information about the competition will be displayed: A. Ability to select the appropriate league, including table and schedule. statistics etc. B. Photo gallery C. Video gallery D. Articles to me. Competition partners III. Creating a main administration panel that: A. It has the ability to add new competition divisions B. Has the ability to assign/remove a coordinator to each branch C. Has access to the contact details of registered trainers D. Adding a mailing and SMS system When a new X division i...

  $4557 (Avg Bid)
  $4557 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Server Perl Scripts Debugging 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  II. the task #2 (less important but fast to fix) email notifications do not work for some re...old sever (ps-A|grep cron) and only 1 on new server... you can change email in scripts and test (the email sending is working ok tested it with small /root/) p.s. you can check working details on old server @213.168.... I. the most important but could take more time The statistics section do not work at all on the New server here is active clients on OLD server(s) (Active session menu item) http://213.168..../_new/ (click on 1st icon with Statistics) and here is an active client on new server(s) http://159.65.../_new/ when clicking stats nothing shows p.s. there will be a bonus after, for sure

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am seeking assistance in conducting an aggressive driving behavior analysis using SPSS. Being a Likert scale analysis, the project's primary focus is to comprehend the behavioral tendencies in aggressive driving, particularly self-reported accidents. Here is what will be required: Objective - The project's main aim is to examine aggressive driving dispositions with the primary focus on self-reported accidents in the framework of Likert scale analysis. Criteria for Analysis - The analysis will mainly focus on aggressive driving behaviors, allowing a comprehensive understanding of underlying issues in self-reported accidents. Seeking Experts with: - Proficiency in SPSS software and data analysis. - Experience in conducting likert scale studies. - A background in ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...day) effectively and professionally. Improving customer service experience, create engaged customers and facilitate organic growth ● Manage large amounts of incoming queries through multiple channels (voice, in-app, email) ● Taking ownership of customers issues and following problems through to resolution ● Keep accurate records and document customer service actions and discussions ● Analyze statistics and compile accurate reports ● Follow communication procedures, guidelines and policies ● Take the extra mile to engage customers Skills and Experience Required: ● Experience in providing customer service support, preferably in the financial services industry (min 2 years) ● Excellent knowledge of management methods and techniques ● Proficiency in English ● Ability to work 9-7 pm...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Someone who can create a real estate analysis -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Representative Sample of the Data Select a region and generate a simple random sample of 30 from the data. Report the mean, median, and standard deviation of the listing price and the square foot variables. Analyze Your Sample Discuss how the regional sample created is or is not reflective of the national market. Compare and contrast your sample with the population using the National Summary Statistics and Graphs Real Estate Data PDF document. Explain how you have made sure that the sample is random. Explain your methods to get a truly random sample. Generate Scatterplot Create a scatterplot of the x and y variables noted above. Include a trend line and the regression equation. Label the axes. Observe patterns Answer the following questions based on the scatterplot: Define x and ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  As a student needing help with advanced mathematics, I'm looking for a seasoned expert who can provide academic assistance in Algebra, Calculus, and Statistics. Specifically, I need help with: - Algebra: particularly with linear equations and functions and graphs. - Calculus: deep understanding in differentiation and integration required. - Statistics: specifically in the area of probability and data analysis. Ideal candidates should have a strong academic background in these areas, be patient, and be experienced in teaching complex concepts in an understandable way. This opportunity could extend over the course of my study, so reliability and commitment are key.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Python developer who is also knowledgeable in statistics to test an existing Python code. This code is designed to perform a range of statistical and probability calculations. Key Requirements: - The code should be thoroughly tested and debugged to ensure it functions correctly - The code should be capable of performing complex statistical and probability calculations, such as: - Descriptive statistics - Hypothesis testing - Regression analysis - Probability distributions - Conditional probability - Bayesian inference Ideal Skills: - Expertise in Python programming - Strong background in statistics - Experience with statistical libraries in Python (e.g., NumPy, SciPy, Pandas) - Attention to detail and ability to debug code effec...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา