ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 statistical analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน(ฟรีแลนซ์ ทำงานที่บ้าน) รายละเอียดงาน -จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด(รับเป็นแบบระยะยาว) -แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Finance and Accounting Analyst Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for analyzing our financial data, looking for trends, discrepancies, or areas of improvement. Being able to provide recommendations based on this analysis is essential. - Creating Accurate Financial Reports: You'll be expected to prepare financial statements and reports that are accurate and easy to understand, helping me make informed decisions for the business. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in accounting and finance, particularly in streamlining financial processes and creating accurate financial reports - Strong analytical skills, with the ability to interpret complex financial data and make recommendations based on your analysis - Experience working with tools like QuickBooks or SAP would be a big plus, but not a strict requirement. This proje...

  $504 (Avg Bid)
  NDA
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data Science Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...science, machine learning, and data analysis. Key responsibilities: - Data cleaning: The candidate should be able to clean and preprocess large datasets. - Data analysis: The candidate should be proficient in analyzing data and extracting actionable insights. - Machine learning modeling: The candidate should have experience in building and implementing machine learning models. Although specific programming language requirements were not provided, proficiency in Python, R, or Java would be a strong advantage. This project does not specify a particular industry domain, but any prior experience in Healthcare, Finance, or Retail would be beneficial. Please bid on this project only if you have a solid background in data science, machine learning, data analysis, and...

  $163 (Avg Bid)
  NDA
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...on the wallet of the creator or a name used to deploy it. Example all the contracts that use the name PEPE will be bought instantly on presets values. and if i select the option to follow certain wallet will buy everything this wallet launches on - Automatic buy and sell orders: This bot should be able to place trades on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Ad...

  $630 (Avg Bid)
  $630 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...evaluation. Develop an evaluation tool (types of survey questions) that would be appropriate for this scenario, given the main outcome. You should include other variables of interest and a data analysis plan. State the variable types and specific analyses needed. Using the data provided (see attachment) , create a tables: Table 1 - demographics based on comparison groups, Table 2 - outcome table other associated variables with comparison groups, and Table 3 Analysis - multivariate analysis of your choice and written interpretation of the analysis. Section 2 - Scenario Two Scenario: Based on scenario 1 in this section, you have been asked to detail the epidemiological background of the outcomes of int...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can compile a 12-month dataset on social media accounts. The dataset should cover key metrics, including follower count, engagement rate, and post frequency. Your proposal should specifically address your approach to compiling this data. Ideal candidates ...for a freelancer who can compile a 12-month dataset on social media accounts. The dataset should cover key metrics, including follower count, engagement rate, and post frequency. Your proposal should specifically address your approach to compiling this data. Ideal candidates for this project should have: - Strong experience in data collection from social media platforms - Knowledge of data analysis and metrics - Excellent research skills - Ability to organize and present data in a clear,...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Excel Sheet Data Typing 6 วัน left

  I have a set of printed documents that need to be transcribed into an Excel sheet for easy access and analysis. The data is primarily textual, composed of various types of written information. Requirements: - Expertise in data entry, particularly with Excel. - Proficient in English to accurately interpret the text. - Experience with printed document transcription is preferred, but not required. The ideal candidate must be detail-oriented and meticulous, as the accuracy of the data entry is crucial.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...on the wallet of the creator or a name used to deploy it. Example all the contracts that use the name PEPE will be bought instantly on presets values. and if i select the option to follow certain wallet will buy everything this wallet launches on - Automatic buy and sell orders: This bot should be able to place trades on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Ad...

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Startup Financial Analysis and 5-year Forecast 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can assist with financial analysis and create a 5-year sales and expenses forecast for my startup. I'm specifically looking for a professional who can: - Perform a comprehensive financial analysis for my startup. - Develop a 5-year sales and expenses forecast using customizable templates. - Include a detailed cash flow analysis in the forecast. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in financial analysis and forecasting. - Proficiency in creating customized financial templates. - Strong expertise in conducting cash flow analysis. - Ability to deliver high-quality work within a reasonable time frame. Example sheet attached below (it's reference purpose, not editable) I'm l...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PERT Analysis (inventory management and forecasting) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist with a PERT analysis for my project scheduling needs. - The focus of this job is on project scheduling - I would require the PERT analysis to be at a small task level; a detailed task breakdown is not necessary - You will need to integrate the PERT analysis with Microsoft Project This project would be most suitable for a freelancer with: - Proficiency in PERT analysis - Experience with project scheduling - Knowledge of Microsoft Project or similar tools

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help with collecting market research data. It's a simple task that involves gathering information about respondents' age and gender through online surveys. Key Requirements: - Background in market research preferred - Experience in online survey creation and management - Ability to targ...simple task that involves gathering information about respondents' age and gender through online surveys. Key Requirements: - Background in market research preferred - Experience in online survey creation and management - Ability to target specific demographic characteristics (age and gender) Your role will be pivotal in gathering the necessary data that will be crucial for our ongoing market analysis. Please only apply if you can mee...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Minimalist Food Additives Scanner for iOS & Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...text from the image of the additives list. - Text Analysis: Automatically provide the official and layman descriptions of all the additives. - Health Impact: The app should also have a feature that provides known health impacts of each additive. Key Features: - Cross-Platform: The app should be developed for both iOS and Android, ensuring a wider reach. - Minimalist Design: The user interface should be simple and minimalist to ensure ease of use and focus on core functionalities. - Basic Accuracy: While using the camera feature, the text recognition should provide basic accuracy for clear text. Your Role: - Develop a user-friendly, minimalist app for both iOS and Android platforms. - Implement an effective image recognition and text analysis system. - Include a feature t...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a thorough thermal analysis for my residential building. The primary aim of this project is to optimize the energy efficiency of the structure. Key Requirements: - The project will involve working with a specific material as the building envelope. It is crucial that the chosen freelancer be well-versed in the properties of various building materials and their impact on insulation and energy efficiency. - The chosen software for this project is EnergyPlus. Experience with this software is a must. Ideal Candidate: - Professional experience in building physics, energy efficiency, or a related field. - Proficiency with EnergyPlus software. - Strong understanding of heat transfer and building design. - Good analytical skills and attention to detail. Please provi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DistilBERT User Profiling Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The machine learning component of this hybrid profile creation system in a Flutter app involves integrating a TensorFlow Lite model, possibly using DistilBERT for its efficiency and effectiveness in natural language processing tasks. The model's role is twofold: Text Analysis and Categorization: It processes user-generated text inputs and web-scraped content to extract meaningful insights, such as sentiment, key phrases, or categorization of interests. This helps in dynamically adjusting the user's profile to reflect their preferences and behaviors accurately. Usage Pattern Learning: The system tracks and analyzes app usage statistics to learn about user preferences over time. Machine learning algorithms can identify patterns in what features or content the user interacts...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need a data expert to collect and analyze NFT transactions on a daily basis. Key Responsibilities: - Collect NFT transaction data daily - Analyze the data for market research - Track ownership movements - Provide...- Collect NFT transaction data daily - Analyze the data for market research - Track ownership movements - Provide analytics on the data collected The ideal candidate should: - Have experience in data collection and analysis - Understand NFT transactions and their data points (Transaction ID, Buyer's address, Seller's address, Collection Name, Specific Item) - Be able to provide daily updates on the data collected - Have a background in market research is a plus This is a long-term project, and I require someone who is dedicated and can provide accurate and ...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to compose a compelling literature analysis essay. The ideal candidate has a thorough understanding of English literature and strong research abilities. Key Responsibilities: -Analyzing literature using different online sources. -Extensive research using academic journals and scholarly websites. Ideal Skills and Experience: -Exceptional writing and editing skills. -Thorough understanding and experience in literature analysis. -Strong research abilities. -Experienced in academic writing.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Seeking an expert Access Developer to undertake some key aspects of a large-scal...for our office team. Tasks include: - Database Design and Development: Plan and construct a robust relational database incorporating more than 20 tables. - Form Creation and Customization: Create and customize user-friendly forms for data input and manipulation. - Report Generation and Analysis: Design analytical reports that will aid our decision making. Ideal skills: Proficiency in Microsoft Access, understanding of relational database theory and form design, experience with report generation and analysis. Prior experience working on large-scale databases would be a plus. This project offers a challenge but also a great opportunity for you to showcase your expertise and abilities as an ...

  $711 (Avg Bid)
  $711 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled SEO expert to enhance the visibility of my website, endingdiabetes.net. The current ranking of my website is between 8-10 on search engines, particularly Google, Bing, and Yahoo. I have not conducted any SEO work previously and would appreciate a comprehensive approach that includes backlink building and search engine submissions. Key Responsibilities: - Conduct analysis to identify the most suitable backlink opportunities - Implement a robust backlink strategy using high-quality, relevant sources - Submit the site to major search engines and optimize for better ranking - Regularly monitor performance and adjust strategy as necessary The ideal candidate for this project should have a proven track record in SEO, particularly in improving the ranking of he...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm looking to lay out a solid business plan for pro...providing personal care services specifically aimed at adults with disabilities. The primary services that my business will offer include: - Assistance with daily activities - Help with personal hygiene The freelancer I need for this project should have: - Experience with healthcare or disability services in Australia - Strong knowledge of business planning - Proven ability to complete market analysis reports and financial projections - A good understanding or willingness to research policies and regulations surrounding disability services Ultimately, the goal is to develop a comprehensive plan that not only covers potential business hurdles, costs, and market strategies but also looks into the unique needs of our targe...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking to lay out a solid business plan for pro...providing personal care services specifically aimed at adults with disabilities. The primary services that my business will offer include: - Assistance with daily activities - Help with personal hygiene The freelancer I need for this project should have: - Experience with healthcare or disability services in Australia - Strong knowledge of business planning - Proven ability to complete market analysis reports and financial projections - A good understanding or willingness to research policies and regulations surrounding disability services Ultimately, the goal is to develop a comprehensive plan that not only covers potential business hurdles, costs, and market strategies but also looks into the unique needs of our targe...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled data scientist to assist with a project that involves detailed statistical analysis and modeling using R. The eventual goal is to present these findings in a comprehensive yet accessible manner through data visualizations. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in R programming - Strong statistical modeling background - Experience with data visualization techniques - Ability to create detailed reports - A firm grasp of accounting principles would be a plus, but not required. This project will require someone who can take raw data and transform it into valuable insights, with the ability to convey these insights in an engaging, comprehensible manner. If you are comfortable with both the technical and reporting aspects of data sc...

  $6 - $64
  ปิดผนึก
  $6 - $64
  9 คำเสนอราคา

  ...end goal is to have TWO forms of this investment offering (a summary teaser that is high-level, and a more granular deck that contains additional detail) that we can recycle on future acquisitions by altering text & numbers without having to re-create the entire pitch** The offering must contain: - Detailed information on the property and a projection on the returns - A thorough market analysis and a disclosure of potential investment risk - A succinct summary of the investment opportunity, a sponsor bio/track record, and a well-laid business strategy for acquisition and management Ideal candidates should have prowess in marketing and real estate acquisitions. Familiarity with multi-family property investments will be advantageous. Thanks in advance for taking ...

  $1003 (Avg Bid)
  $1003 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  ATV/UTV/Watercrafts Dealership Business Plan 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...approach to engaging investors and securing their financial backing. - A clear explanation of how the dealership will target and capture the ATV/UTV/Watercrafts market. - An analysis of the competitive landscape and a strategy for differentiating the dealership. - Projections for growth, revenue, and profitability over the next 3-5 years. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Business Plan Writing: Experience in creating successful business plans that have resulted in securing funding. - Market Research: A strong understanding of the ATV/UTV/Watercrafts market, including key players and market dynamics. - Financial Analysis: Ability to develop detailed financial projections and demonstrate the financial viability of the dealership. - Industry Knowledge: Familiarit...

  $1197 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $1197 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  National SEO Boost for New Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a dedicated SEO expert to rapidly improve my website's search engine rankings. My goal is to establish a strong online presence on a national scale. Key Tasks: - Conduct an SEO audit for my less than 1 year old website - Implement strategic on-page and off-page SEO techniques to improve rankin...goal is to establish a strong online presence on a national scale. Key Tasks: - Conduct an SEO audit for my less than 1 year old website - Implement strategic on-page and off-page SEO techniques to improve rankings - Optimize the website for a national audience Ideal Candidate: - Proven SEO experience with new websites - Strong understanding of national market trends - Proficiency with SEO analysis tools and techniques I look forward to seeing my website climb the searc...

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  ...insights that can inform strategic business decisions. Leveraging transactional data, including sales revenue, profit margins, and customer reviews, you will conduct a comprehensive analysis to understand the dynamics of product performance over time and across different categories. Through descriptive analysis and visualization techniques, you will identify top-selling products, trends in sales revenue, and correlations between performance metrics. Additionally, you will delve into customer feedback to gauge product satisfaction and uncover areas for improvement. By providing actionable recommendations based on our analysis, you aim to optimize product offerings, enhance customer satisfaction, and drive business growth. Dataset: you will utilize the "Online R...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I require a data report which focuses primarily on the tracking of conversion actions on a monthly and yearly basis. In particular, the report should include: - Detailed analysis of our conversion tracking data - Breakdown of the converted actions recorded throughout each period To take on this project, you must: - Have experience in analyzing conversion data - Have an understanding of key performance indicators (KPIs) - Be proficient at creating detailed, clear, and action-oriented reports Ultimately, I'm aiming to examine and understand the sequences leading up to conversion actions, in hopes of enhancing strategies to further boost conversions.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me increase the efficiency of my current operations. Key areas of focus: - **Process Excellence**: The intent is to optimize various facets of the operation to make it more streamlined and effective. Specific tasks include: - **Quality Control Optimization**: Ensuring that our products meet the required standards a...Enhancement**: Streamlining our order processing and fulfillment procedures to ensure quicker delivery times and improve overall customer satisfaction. The ideal candidate for this project should have a solid background in process improvement and a proven track record in optimizing quality control and order fulfillment processes. Experience with both operational consulting and performance metrics analysis would be h...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Keyword Analysis and Market Research Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone who has a key Work expert and also can do market research for my new marketplace I’m building . Must speak fluent English please . DO NOT Respond WITH AI

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Python developer with experience in GPU programming using CUDA to assist in a project that involves image processing and data analysis. - I have a python code and I need to modify it to work with GPU the code takes an image changes its pixels one by one and each pixel change calculates new image hashes if images hash satisfies some specs it save image and code ends. this is whole python code is doing now. it is a 40 lines code. very simple for someone who knows how to code on cuda.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Clone AI Projct, visus.ai 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create a project similar to , which is an artificial intelligence platform for the visual analysis of documents, and integrate it with an attachment management system for an online bookstore.

  $3936 (Avg Bid)
  $3936 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...scraping blog articles in HTML format and compiling desired information into an Excel file. Key Project Requirements: * The extraction will be from specified URLs, using their individual patterns for efficient and accurate scraping. * For each blog article, I need the title, the full text, and the publish date extracted. * This scraped data must be properly arranged in an Excel file for easy analysis. * List of articles is here: Ideal Candidate Expertise: * Proven experience in web scraping is a must, preferably with full understanding of HTML structures. * Proficiency in Excel and data organization. * Attention to detail to ensure accuracy of the scraped data. * An understanding of URL patterns would be advantageous. This could turn into a a recurring project

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Digital Marketing Pricing Strategy Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm just starting to create a digital marketing business and I'm seeking a pricing strategist who can help me make sense of some critical elements. I need assistance in determining a sound pricing strategy, setting appropriate initial prices, and conducting a thorough analysis of competitors' prices. Additionally, I'm at a point in my business where I haven't yet defined my customer segments. Key services required include: • Formulating a pricing strategy for my digital services. • Setting the initial pricing for these services. • Analyzing and making recommendations based on competitors' prices. • Guidance on customer segment definition for optimal pricing. I currently make use of various pricing methods including cost-plus, val...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Social Media & Happiness Research Essay 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have half of a research paper on Social Media Usage and Happiness, but I need someone to improve it and add citations. The paper should be 6 pages long. ### Focus Areas - **Introduction and Thesis Statement** - **Analysis of Research Findings** - **Conclusion and Recommendations** ### Requirements - You should have a strong grasp of sentence structure and clarity to enhance the existing content. - I expect you to bring your own research skills to improve the paper and add relevant citations. - Please ensure the essay is 6 pages long. - Previous experience in social science or psychology research writing is a plus. Please provide a timeline for completion with your bid. I'm looking for someone who can turn around quality work in a timely manner.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Quality Analyst/ Quality Assurance/ Automation Testing/ SDET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with Automated Testing Five (5) • years of Testing experience in a Software Development Lifecycle environment Five (5) • SQL and PLSQL Programming in SQL Server ETL and Data warehouse process Informatica 10 • 20 Informatica Data Quality Profiles , Score Cards SQL Server RDBMS SQL Server Analytics Services SSAS SQL Server Reporting Services SSRS Tableau Reporting BMC Control M Scheduler Tool Data Analysis Data Profiling Application Life Cycle Management Complete Testing process SDLC, Agile Process, SAFE and Kanban methodologies, TFS Tool Good Communication Skills and Quick Learner Selenium Automation Unix Finance Domain Knowledge Automation Scripting using excel Macros Other Functions: • The Quality Engineer IV participates in the development and implementation...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Data Analysis Excel Sheet Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Excel sheet created with the primary purpose of data analysis. This sheet should have the following features: - Data Sorting and Filtering: This is crucial for making the analysis process efficient and easy to navigate. I need the sheet to be able to handle large amounts of data and allow for quick and convenient sorting and filtering. - Data Visualization: In addition to the data analysis, I also require the sheet to include line graphs. I believe that visualizing the data will make it much easier to understand and interpret. The ideal freelancer for this project is someone with a strong background in Excel and experience in creating data analysis tools. It is important that the final product is user-friendly and has a clean, professional appearanc...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Advanced MCU Programer & USB Electronic Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Designer, for a series of projects that demand proficiency in a wide array of electronics, specifically focusing on Microcontroller integration, PCB layout and USB connectivity. Key Aspects: - PCB Layout design - Microcontroller implementation - USB Connectivity solutions Additional Requirements: - Expertise in Circuit design - Experience in selecting suitable electronic components - Signal analysis knowledge - Ability to conduct thorough testing procedures This project demands an adept understanding of electronic systems and circuitry meant for consumer electronics. Candidates with a solid track record in crafting and refining consumer electronic designs are strongly preferred. Your task will be to convert my ideas into practical, functional electronic designs with your sk...

  $36166 (Avg Bid)
  $36166 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in need of a report that will help me identify potential car theft by analyzing the usage of keyless entry remote systems...help me identify potential car theft by analyzing the usage of keyless entry remote systems. Requirements: - The report should be delivered in PDF format, presenting the data in a clear, concise and visually appealing way. - It needs to support keyless entry remote systems specifically, not limited to standard non-smart keys or smart keys. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data analysis and report generation. - Experience in automotive security and car key fobs. - Ability to work with keyless entry remote systems. - Excellent communication skills for a clear understanding of the project's objectives and delivery of the report in a ...

  $25 - $311
  $25 - $311
  0 คำเสนอราคา
  Python NLP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert in Python who can implement a neural network for natural language processing. The ideal freelancer should have strong experience in machine learning, specifically for NLP tasks. Training a neural n...Training a neural network model for natural language processing. Specifically the goal is to implement with a custom dataset. Key Requirements: -Understanding the model and its functionalities and writing a Jupyter script for training with a custom data set. - Experience in developing neural networks for NLP - Ability to create models for sentiment analysis, named entity recognition, and text classification Please provide details of your relevant experience and how you plan to approach this project in your application.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Experienced Watershed Management Freelancer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled freelancer with a strong background in watershed management to help create a comprehensive and effective plan for our region. Key Requirements: - Experience: I'm primarily looking for freelancers who have a proven track record in the field. - Analysis: Ideally, you should be capable of performing hydrological analysis and GIS mapping.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data Flow Graph Coverage Web Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I aim to develop a web application that is centered around the generation of test cases from data flow graphs. This tool is primarily intended for software developers...analyzing data flow graphs to generate test cases - Simplistic, user-friendly interface designed for software developers - Incorporation of Java programming language for analysis The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in web application development - Strong understanding of data flow graphs and test case generation - Excellent command over Java programming - Previous experience in creating tools for software developers This project is a great opportunity to contribute to the efficiency and productivity of software developers, with an emphasis on generating test cases through data flow graph...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...to create a substantial PowerPoint presentation for executive purposes. The presentation should be dynamic and engaging, while packed with crucial information. It will need to include a detailed analysis of our market and its trends, as well as our product features and benefits. Key requirements include: - More than 20 slides - Incorporating Product Features and Benefits, Market Analysis and Trends, Company achievements and goals, and Financial Information. Skills needed: - Proficiency with PowerPoint and creating data-rich, visually appealing presentations - A solid understanding of market analysis and financial data - Excellent communication skills to translate complex information into simple, engaging slides This is a high-stakes presentation for our company,...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm searching for a tutor skilled in Power BI to deepen my knowledge in dashboard creation, data modeling, and data analysis. Your rich experience in the finance, marketing, or healthcare industry will give a practical edge to my learning. My main objective is to master the tools required for analyzing business data.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Health and Wellness Business Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert to create a business plan for my Health and Wellness enterprise. Your application should demonstrate that you have deep experience in forming business strategies, particularly with regard to the health and wellness industry. Key areas to cover in our collaboration include but are not limited to: - Market analysis and understanding - Marketing plan - Financial forecasting Though an extensive background in health and wellness sector is not a necessity, combined with strong business planning skills, it will definitely put you in our good graces! If you believe you fit this description, I look forward to reviewing your application.

  $964 (Avg Bid)
  $964 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...tactics - Margin enhancement - Pricing and promotion strategy - Selection analysis and growth - Category growth plan - Data-driven analysis, recommendation, and plan The ideal designer for this project would have experience in business planning and strategy, as well as a clear understanding of the quick commerce industry. Strong visual design skills are a must, as this deck must be engaging and comprehensive. Find the details of the project below and I will share the problem statement later: Deliverables Please share a slide deck with max 8-10 slides covering the below: 1. Selection - how will we identify the right assortment for each store? - What data sources can we use to identify the selection gap? What data analysis techniques will you use to generate insi...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Financial Analyst for Public-Private Partnership Model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a fi...(PPP) model for mobility and automobile projects. Key Requirements: - Expertise in financial analysis: You should have experience in creating detailed financial models, conducting financial analysis, and providing insights on project feasibility. - Understanding of PPPs: Knowledge of Public-Private Partnerships and their benefits is crucial. Experience in working with PPPs in the mobility or automobile sectors would be advantageous. - Ability to enhance public infrastructure: We aim to create a model that not only attracts private investment but also significantly improves existing public infrastructure. Your role will be critical in setting the foundation for the project's success. Your analysis should guide the subsequent phases of the PPP model...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Amazon India Keywords Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented researcher who could provide insightful keyword research reports about curtains and bedspreads in Amazon's India region. We aim to enhance our product listings and presence in these categories. Key tasks include: - Performing advanced keyword research for both curtains and bedspreads. - Analysing customer behaviour toward curtains and bedspreads in the home furnishings segment. Ideal Skillset: - Proficiency in Amazon Seller Central tools. - Experience with SEO, particularly in keyword research. - Understanding of the Indian e-commerce market. - Knowledgeable in the home furnishings industry.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Python NLP Neural Network Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert in Python who can implement a neural network for natural language processing. The ideal freelancer should have strong experience in machine learning, specifically for NLP tasks. Training a neural n...Training a neural network model for natural language processing. Specifically the goal is to implement with a custom dataset. Key Requirements: -Understanding the model and its functionalities and writing a Jupyter script for training with a custom data set. - Experience in developing neural networks for NLP - Ability to create models for sentiment analysis, named entity recognition, and text classification Please provide details of your relevant experience and how you plan to approach this project in your application.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน statistical analysis ชั้นนำ