ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 stripe งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง ร้านค้าออนไลน์ Shopify &stripe

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  E-commerce Website for Services with Stripe 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...user experience. Key features include: - Integration of Stripe for payment processing: The ability to pay for services should be seamless, secure and easily facilitated through this platform. - Service Showcase: An organized and visually appealing display of the services offered, allowing users to filter through options with ease. - User-Friendly Admin Panel: A backend control panel that is easy to navigate, allowing me to manage services, orders and customer data effectively. Ideal Skills: - Proficient in e-commerce website development: The right freelancer should have a rich experience in building e-commerce websites, specifically for service-oriented businesses. - Stripe Payment Integration: A deep understanding of integrating Stripe for payment processing in e...

  $2115 (Avg Bid)
  $2115 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  E-commerce Website with Admin Panel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...adjusting inventory levels. - Payment Gateway Integration: The website must support payment processing through both Stripe and major credit/debit cards. The integration should be secure, reliable, and seamless for users. - Product Diversity: The platform should be designed to accommodate both physical and digital products. This means having the ability to accurately display and manage the two different types of products. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, particularly with experience in creating platforms for selling both physical and digital products. - Expertise in implementing and customizing payment gateways, particularly Stripe. - Prior experience in creating intuitive and robust admin panels for e-commerce websites. - Stron...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Subscription Management Software Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...services for our product, LuxSci. The successful candidate will be responsible for developing, implementing, and maintaining systems to handle subscription payments, user onboarding, and offboarding processes. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to understand business requirements and translate them into technical solutions. Integrate LuxSci with subscription payment services such as Stripe, ensuring seamless payment processing and subscription management. Develop and implement systems for user onboarding, including account creation and setup. Implement offboarding processes to handle subscription cancellations and account deletions. Monitor subscription statuses and handle automated notifications and reminders for payment renewals. Troubleshoot and resolve any issu...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  E-commerce Platform for fabrics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an e-commerce website to sell a variety of physical products. Here are some specific requirements: - **Produ...Categories:** The website will need to accommodate more than 50 different product categories. It's crucial that the navigation is intuitive and allows for easy browsing through these categories. - **Payment Gateway:** The website should be integrated with Stripe and Zaina payment gateways for seamless and secure transactions. Experience with these payment systems is a must. The ideal candidate should have experience in developing and designing e-commerce platforms, particularly those with a large number of product categories. Proficiency with Stripe and Zaina payment gateways will be highly valued. Please include relevant examples of your prev...

  $1037 (Avg Bid)
  $1037 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  PHP Script for Estimate Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  * Set label to Estimate or Invoice (using the same form to either quote client or invoice client) * Be able to Password Protect the site * pre configure services * pre cofnigure suggested price, can change price if needed * e-mail clients & myself (pre configured) * Save estimate & Invoice as PDF * Process payment using stripe using API * SQL Database to store client info for repeat customers * Search client up by name, phone, address, or e-mail * Ability to move database & php script to other domain if needed * Ability to Backup Script & DB with a click Desired Programming Language: PHP * I'm looking for the best deal possible, please be very competitive. * Milestone release upon completion of the project & is bug-free. * Need Source Code when Job is Com...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm embarking on a new venture in the services industry and I need a professional to assist me in registering a UK company and setting up Wise and Stripe accounts. Key Tasks: - Register a UK Company: I have a specific name in mind and I need your expertise in setting up a UK company. - Wise Account Setup: Assist me in creating a Wise account for international transactions and currency exchange. - Stripe Account Setup: Set up a Stripe account for seamless online payment processing. Ideal Freelancer: - Experience in UK company registration is a must. - Proficiency with Wise and Stripe account setup. - Prior experience in the services industry would be an added advantage.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Stripe Payment Integration Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional who can efficiently integrate Stripe payment gateway into my existing PHP website, with the main goal of setting up a subscription model service. I need working stripe account in Jaipur location. Ideal Skills: - Proficiency in PHP, especially in custom environments - Prior experience with Stripe payment gateway integration - Understanding of subscription business models Responsibilities: - Incorporating Stripe into the PHP website to process subscriptions - Testing to ensure the payment gateway functions correctly - Resolving any integration issues promptly Please, only candidates with demonstrated experience in this area should reach out. I'm prepared to offer a decent commission post a successful integration and test p...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a Kajabi expert to design and set u...product. The primary goal of this sales page will be to generate sales. Key requirements: - Design a visually appealing landing page that aligns with my brand - Implementing persuasive copy and call-to-actions to drive conversions - Integrate the page with the Stripe payment gateway to facilitate seamless transactions Ideal skills and experience: - Proficient in Kajabi and experienced in designing and setting up effective sales pages - Strong understanding of e-commerce and conversion rate optimization - Prior experience with integrating Stripe or similar payment gateways - Good eye for design and brand consistency - Excellent communication skills and ability to understand and translate business goals into a high-perfor...

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled mobile app developer who can create a native app for both Android and iOS platforms. The project requires the following: Features: - Data base: MySQL - Kotlin for Android - Swift for iOS - Make PDF from data base - Email service send - STORAGE of PDF: Apple (iOS): Secure Enclave API and Google (Android): Keystore System - PAYMENT : stripe - ESIGNATURE : service's API to initiate sending a one-time password (OTP) via SMS. DocuSign Design : Design already done on Figma English version : (Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=fWuFnb5PnhqXNVYT-1 French version : The project includes :

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  FlutterFlow and Firebase E-commerce App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with real-time updates. * Push Notifications: Receive notifications about promotions, order updates, or new products (optional). Tech Stack: * Frontend: FlutterFlow (for rapid development and UI design) * Backend: Firebase (for user authentication, database storage - products, users, orders, etc., cloud functions for processing transactions). * Payments: Integration with a payment gateway like Stripe or PayPal. * Analytics: Integration with Firebase Analytics to track user behavior and app performance. Monetization: * Product Sales: The primary revenue model is through the sale of products within the app. Additional Considerations: * Inventory Management: Integrate a system to manage product stock levels and prevent out-of-stock situations. * B...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  FlutterFlow/Firebase App for Scheduling 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Needing an built using FlutterFlow and Firebase. Here's a breakdown of the functionalities: Target Users: * Service Providers (Plumbers, Electricians, Cleaners, etc.) * Customers App Features: For Service Providers: * Profile Creation: Create a profile w...* Review and Rating System: Leave reviews and ratings for service providers. * Push notification of service tech on the way. Tech Stack: * Frontend: FlutterFlow (for rapid development and UI design) * Backend: Firebase (for user authentication, database storage, cloud functions, etc.) * Maps: Integration with Google Maps for location services. * Payments: Integration with a payment gateway like Stripe or PayPal.

Once complete would simply be shared with me in FlutterFlow so I can test. Once co...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Backend Developer for Subscription-Based Credit Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...front-end website myself, and have implemented some of my own PHP code, but this will need to be checked and secured where necessary. Your task will include: -Implement API that will send customer data off to credit referencing agency and return the customers credit report. -Implement a customer portal that will allow the customer to manage their subscription. Subscriptions are set up through stripe, and would need webhooks implemented to reflect in my database. -Using the consumers credit file that we get from the credit referencing agency, implement a page that allows the customer to view their credit file, something that matches the overall theme of the website. -Creating a reporting feature that delivers monthly summaries. These reports should include the amount each cu...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  SAAS Help -> Stripe Integration, WordPress Plugin & More... 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...limited to: - Stripe integration (API) into SAAS, - Build Wordpress plugin to connect SAAS to Wordpress or use EST API? - Help with building out additional SAAS features. - Build SEO tools, and more! I will pay you $400 per month for as long as we’re working together (ongoing). This is my budget, if you need more, do not apply. Lots of work to do so you will be plenty busy! Need help immediately with: Stripe payment integration with SaaS - Finish setting up Saas charges a monthly or yearly fee to be on our pro plan (with 7 day free trial) via API (not Tables) - User should be able to purchase additional seats - Purchase credits for different features (explained in interview) I'm launching a SAAS product that writers use to write articles...

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  As the owner of a Laravel website, I'm in need of a skilled developer capable of integrating the Stripe payment gateway. This integration should cover: - My site's e-commerce store - Subscription services In terms of the Stripe functionality, I am specifically looking for: - The ability to process one-time payments - The ability to set up recurring payments - Proper handling of failed payments Having already set up a Stripe account, I need someone to execute this integration smoothly. Interested freelancers should have solid experience in Stripe integration, with a specific emphasis on Laravel websites. They should also have a robust understanding of the above-mentioned payment features, ensuring an immersive ecommerce and subscription experience f...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Web application for giftcards 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We create a SAAS that gives vendors the opportunity to sell gift cards. These giftcards can be redeemed at the vendors shop. We also need the option that we can sell giftcards for our own. These giftcards can be redeemed at all connected vendors. These functions are required: - Create a PDF document which is the giftcard - Integration of Stripe Connect include invoicing - Scan QR-Code to redeem a giftcard - No design. Just use like and follow my sketch (all items are centered) - There are no other functions. Just interaction from frontend to backend for data entries and display data - Techstack MERN or similar - Installation on a VPS We have detailled spcifications. Feel free to ask us.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  WordPress & Stripe Expert for Cloaking 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...existing business and I’m in need of a professional who can help me integrate Stripe more seamlessly into my WordPress site. The primary goal is to cloak Stripe, so it appears as a natural part of the site. Key Requirements: - Cloaking Stripe: The main task involves making Stripe look and feel more like an integrated part of the website, as opposed to a third-party payment gateway. The freelancer should have a deep understanding of both WordPress and Stripe to achieve this. I am selling the products on SITE A and the stripe is configured on SITE B, so I would like the customer to place an order on SITE A while using the stripe of SITE B. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with WordPress and Stripe integrat...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled web developer who can create an e-commerce site, implementing a Stripe payment gateway. Key Requirements: - Creation of a fully functional e-commerce website: Your focus will be on developing a robust website that can handle a high volume of transactions. - Payment Gateway Integration: Specifically, integration with Stripe for secure, seamless transactions. Ideal Skills: - Proven experience in e-commerce website development, with a strong portfolio of past projects. - Proficiency in integrating payment gateways, with a particular emphasis on Stripe. - Strong understanding of web security to ensure all transactions are secure and reliable.

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา

  I have a basic understanding of Stripe's platform and I'm looking for a professional to help improve my fraud prevention mechanisms. My primary focus is on enhancing the detection and prevention mechanisms in place for our e-commerce sales transactions. Key skills and experiences required for this project include: - Advanced knowledge and experience with Stripe's fraud prevention tools and technologies - Proven track record in enhancing detection and prevention mechanisms for e-commerce transactions - Strong analytical skills, especially in the context of fraud detection and prevention - Understanding of the unique challenges and risks associated with e-commerce sales If you have expertise in these areas and can help me improve the current setup, I'd be eager to dis...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Website design UI 4 วัน left

  I want to create the UI design of a website. The web application is created in Flutter web and uses Firebase services for APIs. The stripe payment method must also be implemented. When the user wants to access the some pages/button, they must receive a subscription message. I still need a separate page, something similar to announcements or a blog, where it will be easy for me to add different texts, announcements. This page must be easy to write in, so that I don't have to add lines of code. The user must register with a username and password, and after making the payment, he will receive access to all website.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา
  French Real Estate App Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled mobile app developer who can create a native app for both Android and iOS platforms. The project requires the following: Features: - Data base: PostgreSQL or MySQL or MongoDB - Make PDF from data base: Apache PDFBox or iText - Email service: SendGrid or Mailgun - STORAGE of PDF: Apple (iOS): Secure Enclave API and Google (Android): Keystore System - PAYMENT : stripe - ESIGNATURE : service's API to initiate sending a one-time password (OTP) via SMS. DocuSign or Adobe Sign or SignNow Design : Design already done on Figma English version : (Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=fWuFnb5PnhqXNVYT-1 French version :

  $1471 (Avg Bid)
  $1471 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  Stripe Payment Integration with Azure Function 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integrate a simple Stripe payment processing within an Azure function. This integration needs to only support credit card payments. The task is relatively simple -- when a customer completes a purchase, call our Azure Function with the customer and purchase details, process those details and pass them along with a web request to another service. The key elements of this project are: - Developing a Stripe payment processing system to be integrated into Azure function written in NodeJS. - Ensuring the system only supports credit card payments. There are no additional requirements for international cards, 3D Secure Payment Method, or tokenization. Ideal candidates should have: - A profound understanding and prior hands-on experience with NodeJS, Azure Functions, and the ...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled Flutter developer to ...Search and Browsing: A user-friendly interface for effective product discovery and navigation. - Cart and Checkout: A robust system for adding items, managing the cart, and completing purchases. Payment Gateway: - Stripe Integration: The chosen payment gateway for this project. Inventory Management: - Real-time Inventory Updates: The app should reflect real-time inventory changes instantly. The ideal candidate for this project should have a solid background in Flutter development, with a proven track record in E-commerce application development. Experience with integrating Stripe payment gateway and real-time inventory systems is highly desirable. Strong communication skills and an understanding of UX/UI principles wi...

  $2826 (Avg Bid)
  $2826 การประมูลเฉลี่ย
  181 คำเสนอราคา

  ...be implemented: - Product catalog - Shopping cart - Payment gateway (preferably Stripe) User functionalities that need to be implemented or refined include: - User registration - Product search - Wishlist - Order tracking - User profile management (update/edit/delete) - Invoice handling (list/edit/delete) - Smooth checkout process - Booking saving - Bill creation Ideal candidate for this project should have: - Proven experience in e-commerce website development - Strong understanding of User Stories - Proficiency in implementing and managing e-commerce features like shopping carts and payment gateways - Knowledge of testing methodologies and tools to ensure proper test coverage - Experience integrating Stripe for payment processing Please provide a clear and concise pro...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  WordPress Developer/Coder. for our BrandSite Overhaul 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...WordPress editors such as Elementor, Gutenberg, DIVI, WP Bakery, Classic. and very strong in coding such as HTML, CSS, JS for frontend, PHP. Experience in multi-store, product and service booking, multi-language sites, multi-currency, catalogs, ticketing, e-commerce (stripe integration), SMS/Email integration and automation is important. For this particular project, there is a need to: 1, Update and refresh brand and product content in WordPress. (Strong coding skills required) 2. Integration of e-commerce payment gateway (Stripe) 3. Module Integration: I want to integrate several systems to amplify site functionality. These systems include a SMS system for improved order tracking, updates and communicate offers. 4. Bring back to life a domain that is not workin...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  198 คำเสนอราคา
  Correzione Plugin Wordpress Gateway di pagamento 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Alcuni mesi fa ho creato un plugin di pagamento. Tramite API si collega al mio sito bancario in valuta virtuale (si chiama kmoney) per dare ai miei clienti l'opportunità di pagare utilizzando la mia valuta sul mio sito e-commer...utilizzando la mia valuta sul mio sito e-commerce woocommerce. Per ogni prodotto posso decidere la % da pagare in kmmoney e la differenza da pagare con altri gateway di pagamento presenti sul sito. L'amministratore può inserire la percentuale del prezzo da pagare con kmoney per ciascun prodotto. Esempio: prodotto1 € 100 (50% km soldi) il cliente dovrà pagare 50€ in kmoney, poi pagare i 50€ con paypal o stripe Per alcune settimane ha funzionato solo per le percentuali 0% e 100%. Se inserisco un prodotto al 50% ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  React Native App Subscription Migration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...subscription system of my mobile app from Google and Apple to Stripe. Key Project Details: - **Current Subscription System:** The app currently utilizes both Google and Apple for subscriptions. This needs to be reconfigured to solely operate on Stripe. - **Subscription Types:** The app offers both monthly and yearly subscriptions. The new system should fully support this. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React Native development - Strong understanding of mobile subscription systems - Experience with Stripe integration in React Native - Prior experience in migrating from Google and Apple subscription systems to Stripe would be a significant advantage. I have no specific requirements or preferences for integrating Stripe into the app, s...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for React/NodeJS Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in completing my already-started project. Already covered areas in the project include interface design and functionality implementation, the challenge now lies in making the deployment consistent, secure, and portable. Key tasks on the agenda include: - Establishing connections with Telegram and Whatsapp. - Utilizing modules for facilitating complete translation. - Implementing payment via Stripe. - Troubleshooting any bugs and working on no-yet-implemented aspects. To enhance the user experience further, the project also requires real-time notifications and performance optimization. Candidates with prior experience in these areas will be highly preferred. It's vital that anyone who takes up this project is open to exploring, learning, and implementing additional feat...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา

  ...will work. 6. We have yet to connect today on social media to the ezbrandz. We need you to connect the online store to the social media platforms. Register, Setup and connect to the various stores on the following platforms: a. Facebook b. Instagram c. Whatsapp d. TikTok e. Google ( and if possible, connect to Google reviews and our reviews) f. Pinterest g. Youtube 7. Setup payment options: a. Stripe We already have this, just need you to set up. 8. Connect WooCommerce to Zoho (stock inventory, books for sales, Bigin for customers). There are many ways to do this, do it to each, go via one of Zoho platforms like Inventory and do the rest on the Zohop platform, or direct to each of them. Its up to you to suggest two different ways before implementing this. The functionality we ar...

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  E-commerce Site Development - Hostiger 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned web developer with comprehensive experience in e-commerce website development, specifically on the Hostiger platform. The preferred candidate should possess: - Profound knowledge and experience in the Hostiger platform. - Expertise in integrating sh...Expertise in integrating shopping carts. - Prior experience in payment gateway integration. The e-commerce website to be developed requires: - An intuitive shopping cart for user ease. - Reliable payment gateway integration for smooth transactions. The project's success depends on a seasoned web developer who will listen, implement and deliver on time, an efficient site with a shopping cart and Stripe payment gateway. If you fit the description, your service will be much needed at a later date ...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  153 คำเสนอราคา
  Ongoing Laravel Subscription Website Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer, well-versed in Laravel, Ubuntu, and server management, to take over the ongoing development of my subscription website. Your primary responsibilities will include: - Duplicating the existing page to new domains - Integrating the site with the Stripe API for seamless payment processing - Setting up and maintaining the server for smooth operations - Implementing new design elements as per my requirements Your expertise in Laravel is especially crucial, as the preferred technology stack for this project is Laravel. The server is currently running on Ubuntu 18.0, so experience with this specific version will be beneficial. Please ensure your proposal showcases relevant experience and understanding of these tasks.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา
  Dynamic Feedback Form 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...interactive feedback form creating. It will sit on a platform and integrate within a website, where visitors who wish to use the form, can sign up as a basic user and use the feedback form for free, (this is the original form template we create and is un-editable), or have the option to subscribe as a form creator on a monthly or annually payment plan. via payment gateways such as Apple pay, Paypal, Stripe or use of credit card as payment. If they subscribe as a form creator, then they will own a form (which is a copy of the original feedback form template) and have edit permissions and the ability to create multiple forms. Before I inform you of the things they can edit, i want to give you an idea of how the form works, I have also provided an image / example of a form (Thi...

  $630 (Avg Bid)
  $630 การประมูลเฉลี่ย
  191 คำเสนอราคา
  Stripe Identity Verification Integration หมดเขตแล้ว left

  ...a skilled WordPress developer with a solid background in integrating payment and verification systems to existing websites. Key Responsibilities: - Implement Stripe identity verification for all users on the website. - During the registration process, ensure the identity verification system is functional. - If the verification process fails for any user, put restrictions to access certain features on the site until their identity is successfully verified. Skill Requirements: - Extensive experience in WordPress development, particularly in integration tasks. - Proficiency in e-commerce systems, specifically Stripe identity verification system. - Strong problem-solving capabilities to handle potential issues throughout the integration process. - Familiarity...

  $133 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  187 คำเสนอราคา
  Vibrant Event Ticketing & Management System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm after a solution that facilitates online ticket selling and ...online ticket selling and event management. Key features should include: - Event creation and management - Ticket selling and management - Integration with various third-party payment systems This system should not only be functional but also vibrant and visually appealing. It needs to be able to integrate with multiple payment options such as telecommunication operators, MasterCard/Visa, PayPal, Stripe and Cash payments. Additionally, the solution should be white labelled, thus adaptable to different brands. Ideal candidates will have experience developing similar systems or platforms. Knowledge about third-party payment integration is a must. Skilled front-end developers are preferred due to the need for an...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  194 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to help me integrate in-app purchases on my iPhone app. The main details of the project include: Stripe is integrated but app is rejected so just want that app should live with stripe. - Offering non-consumable items (subscriptions) as in-app purchases. - Utilizing an external payment gateway for the transactions, specifically Stripe. In your bid, please outline: - Your experience with integrating in-app purchases on iOS. - Your familiarity with using Stripe as an external payment gateway. - Any previous work or portfolio that showcases your experience with a similar project. Your expertise in these areas is crucial to the success of this project. The ideal candidate will have a strong understanding of iOS developmen...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Social Media Integrated Payment Wordpress Website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient web developer to build a 5-page WordPress website that integrates payments stemming from social media marketing efforts. Bespoke features to include: - Integration of a credit card payment system from well-known platforms such as PayPal, Stripe, or Authorize.Net. I'm open to suggestions on which may suit the project best. - Seamless connection with popular social media platforms including Facebook, Instagram, and Twitter enabling a smooth payment process right within these platforms. The chosen individual or team should ideally have a clear track record of setting up WordPress sites with similar features and integrating multiple social media platforms. Please note, I am looking to launch the site within one month, therefore timely delivery i...

  $1084 (Avg Bid)
  $1084 การประมูลเฉลี่ย
  182 คำเสนอราคา

  Budget: ...Your task will involve integrating a seamless checkout process for users purchasing tickets, allowing for a quick registration and purchase flow. The required functionality includes redirecting users to an express checkout page after ticket selection, capturing essential details (Country, City, Contact number), and handling user registration in the process. Payment method listing with options like Stripe and PayPal is already developed and needs to be incorporated efficiently. This job requires expertise in front-end frameworks (React or Angular) to create a responsive, secure PWA that works flawlessly on both desktop and mobile, ensuring a dynamic user experience with robust security measures for ticket purchasing. The project starts immediately with a strict deadline by...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Expertise Required for Secure Payment Processor Implementation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced financial advisor with a proven track record in implementing payment processors on websites. My business currently needs assistance in aligning with a payment processor, similar to Stripe or Paypal, to handle our transactions. The final product should be implementation and acceptance of our website by the payment processor. The ideal candidate should possess the following skills: - Extensive knowledge and experience with various payment processors - A clear understanding of the principles of high-level security in the context of online transactions - Experience with international payments - Ability to provide easy-to-understand advice on implementation I would like to confirm that none of our services fall under restricted categories like gambli...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I require a custom-built SaaS application allowing users to subscribe, access pre-built templates, and generate content using AI tools for text and image creation. The platform will feature three user levels: user, admin, and superadmin, with functionalities including subscription plans, Stripe/PayPal payment integration, admin panel for template management, multilingual support, and AI training capabilities. The application will be dynamic and 100% owned source code without reliance on third-party scripts.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a website developer to create an e-commerce website. This will involve integrating payment systems including PayPal, Stripe, and credit card processing. The site needs to be capable of managing more than 100 products and categories. Ideal Skills: - Proficiency in e-commerce website development - Experience with integrating payment gateways, especially PayPal and Stripe - Ability to manage large inventories on websites Please let me know your experience with these requirements when you bid. I'm looking for a professional who can deliver a high-quality, easy-to-navigate e-commerce site.

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  252 คำเสนอราคา

  ...realice integración con Facebook e Instagram, permitiendo mayor alcance y una mejor experiencia de usuario. Habilidades ideales para el proyecto: * Experiencia en el desarrollo de tiendas en línea * Conocimientos sólidos en integraciones de pago * Experiencia en integraciones de redes sociales - El diseño sera basado en el siguiente sitio - Se agregara la pasarela de pago de stripe...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Woocommerce plugin developer who can deliver a specific set of features for my online store. Key Responsibilities: - Develop a custom Woocommerce plugin - Seamlessly integrate the plugin with pioneering third-party payment gateways The Purpose: Hide Store name and product name from Stripe order

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Stripe Terminal Integration with WooCommerce 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking to have a Stripe terminal fully integrated with my WooCommerce site, currently running on Version 5.x. The scope of this project solely includes the processing of product purchase transactions. Capacities Needed: - Knowledge and experience with WooCommerce version 5.x - Expertise in integrating third-party payment systems like Stripe - Understanding of single currency credit card transactions Main Objectives: - Seamless checkout process for customers purchasing products - Secure and reliable integration to safeguard user financial data - Ensuring compatibility with our current WooCommerce setup, version 5.x Please apply only if you have previous experience with similar projects and can successfully execute in a single-currency setup. We appreciate detailed...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  186 คำเสนอราคา

  The project will be divided in 2 phases. 1st Phase: UI Milestones: 1) Home, Network, About us, Contact Us, Blogs, Privacy -- 20,000 INR 2) Login, Registration Page - 10,000...Persona Creation UI - 20,000 INR 4) Chat with Persona UI, Dashboard -- 15,000 INR Subtotal: 65,000 INR Timeline: 6-7 Business Days 2nd Phase: Functionality Milestones: 1) Persona Creation Automated -- 20,000 INR 2) Integrating with Hubspot CRM -- 20,000 INR 3) Persona Creation Manual -- 10,000 INR 4) Scrapping Linked-in Profiles -- 15,000 INR 5) Chatting with Persona -- 10,000 INR 6) Membership (Stripe) -- 10,000 Subtotal: 85,000 Timeline: 10-12 Business Days Milestone Releasing Order: The works that are done milestones should be released accordingly. If needed, it should be partially release. Total: 1,...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Shopify E-commerce Design - Clothing/Appliances 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Shopify developer to build an e-commerce website for my business that will be catering to less than 100 different physical products in the clothing and appliances sector. Your main tasks will include: - Developing a user-friendly platform with a clear layout and attractive design. - Integrating multiple payment methods which includes PayPal and Stripe. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in Shopify development - Experience in payment gateway integration - A track record working with multiple product e-commerce platforms.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Hybrid eCommerce App with Messaging Feature 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who are buyers and sellers. User profile, with your information, profile photo, products for sale, user data, etc. The user may put products for sale. Feed with search engine and filter showing products for sale. Product sheet, with images, price, description, seller information, etc. My ads section, to modify and edit the ads that have been published. Favorites section. Payments through Stripe. Payments go to the app, and then it sends the money to the seller. The app keeps a % for each transaction. Push notifications. Spanish languages. This ambitious application will combine three central functionalities: 1. A robust messaging service 2. Comprehensive e-commerce integration that includes a seamless user profile creation 3. Payment gateway integration for smoot...

  $1273 (Avg Bid)
  $1273 การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา
  Stripe-Hubspot Integration Specialist 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented individual who is intimately familiar with Hubspot and Stripe for CRM integration. Your main task will be to coalesce these two systems to streamline my payment processing and manage customer subscriptions. - The main target is to import our current excel spreadsheet correctly into Hubspot (about 20 columns) with each field correctly displayed. (see attached sample). - To have each stripe payment correctly updating the right client, so we know if one is late on his subscription payment or not. Here's what I'm looking for: - Proficiency in both Hubspot and Stripe platforms - Proven expertise in CRM integration - Ability to optimize processes for ease and efficiency Your expertise in this field will directly enhance my team&...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  We need to create two subscription plans and one product using Stripe recurring payments. We also need to post these on our website. This is an add-on to our website. Stripe is already set up. We don't have a shopping cart; we want it to go through Stripe. Key requirements: - Solid experience with PHP - Deep understanding of Stripe API - Proven track record of integrating payment processing systems, preferably Stripe - Ability to ensure secure transmission of sensitive payment data

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Flutter Developer: iOS/Android, Payment API Expertise 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Flutter developer, well-versed in cross-platform development for both iOS and Android. Key tasks will include: - Implementing well-designed UI in Flutter. The design has been finalised and will be ready for you. - Integrating payment gateway APIs, ensur...- Experience in developing cross-platform mobile applications. - High attention to detail, especially in implementing UI designs. Your input will be fundamental in the successful execution of this app. I have most of the UI pages designed, not looking to spend more than $400-500! If your price is more don't contact. Basically, I need someone to complete the UI, configure the logic, integrate Stripe API for subscriptions, banners configuration to take text and images from admin panel, and ...

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  224 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled developer who can assist me with integrating a credit card authentication system into an existing platform. Key requirements include: - Knowledgeable in various payment gateways. Although I don't have a preferred one, proficiency in PayPal, Stripe, Braintree or others is desirable. - Possess expertise in credit card authentication processes. - Familiarity with integrating payment systems into existing platforms. Your responsibility will be to design and implement a seamless integration of the credit card authentication, taking into account all security aspects. Please include your previous experience with similar projects in your bid.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน stripe ชั้นนำ