ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 tamil translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai to English Translation: Personal หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented and experienced Thai to English translator to assist me with a personal document translation. The document is less than 500 words and contains general content. การสวดมนต์ตอนเช้าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและร่วมกับการสวดมนต์ตอนเย็นผสมผสานกันเพื่อให้ชาวพุทธนิกายเถรวาทชาวไทยมีวิธีในการชำระล้างการกระทำเชิงลบหรือการกระทำที่ไร้ฝีมือในอดีต และเพื่อพัฒนาสาเหตุอันเป็นมงคลแห่งการตรัสรู้ในอนาคต หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและผู้ที่มีศักยภาพในการอุปสมบทเข้าสู่คณะสงฆ์ เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางการเข้าถึงวิธีการสวดมนต์ภาวนาแบบไทยพุทธยามเช้าที่ถูกต้อง โดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นหมายถึงอะไร แม้แต่ในประเทศไทย วัดหลายแห่งก็เริ่มสวดทั้งภาษาบาลีและไทย เพราะมีการรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประโยชน์ของการสวดมนต์...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Sinhalese to English translator -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello dear Translators, I'm looking for an experienced Sinhalese (Sri Lankan Tamil) to English and vice-versa translator. Translator should have proven experience in documents, marketing and gaming translations. Should also be willing to take a short 100-150 word test. This will be a long term collaboration. ONLY FREELANCERS. STRICTLY NO AGENCIES. Look forward to your bids.

  $945 (Avg Bid)
  $945 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugins - Experienc...

  $848 (Avg Bid)
  $848 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Designer and editor for YouTube - Tamils Only 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE DON'T APPLY IF YOU DON'T KNOW TAMIL. I'm in need of a creative designer to help me with YouTube thumbnail and background cover creation and possibly video editing. I don't have a specific theme in mind; I'm open to suggestions that align with popular styles and attract audiences. The ideal candidate will: - Have a strong portfolio of prior YouTube experience. - Understand YouTube's platform and the importance of visual appeal - Be able to work with minimal guidance Please reach out if you're confident in your ability to create visually engaging YouTube assets.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking an English and Spanish speaking translator for a tradeshow in Mexico City. The translator should have fluency in both English and Spanish, as well as cultural knowledge to effectively communicate with attendees. The ideal candidate will be a female translator, as this will help us in creating a comfortable environment for our female attendees. Responsibilities: - Facilitate communication between English-speaking exhibitors and Spanish-speaking attendees - Translate written materials such as brochures, flyers, and signage - Assist with product tasting and sampling to potential clients. - Provide real-time interpretation during meetings, presentations, and Q&A sessions Skills: - Fluent in English and Spanish - Excellent verbal and writt...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  English to Lao translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a reliable translator to convert a general text of fewer than 1,000 words from English to Standard Lao. The ideal candidate should: - Be a native Lao speaker - Have prior experience in translation - Be proficient in English - Be able to complete the translation in a timely manner Please provide a brief sample of previous translations.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need an experienced professional translator who can convert Chinese documents to Indonesian with high accuracy. The documents are related to legal matters, so it's crucial to maintain proper terminology and adhere to legal standards. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in both Chinese and Indonesian - Prior experience in translating legal documents - Attention to detail and commitment to accuracy in translation - Familiarity with legal terminology in both languages. Please provide your portfolio and relevant experience when applying.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled translator who can accurately convert English website content to German. Key Tasks: - Translate website content from English to German. - Ensure the translation is accurate and natural in tone, keeping in mind the nuances of the German language. Key Skills: - Proficiency in both English and German. - Prior experience in translating website content would be a plus. - Strong understanding of the cultural differences between the two languages. - Attention to detail and a commitment to delivering quality translations. I am looking for someone who can complete this project in a prompt manner without compromising on the quality of the translation. Please get in touch if you're confident in your translation abilities.

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented professional who can translate about 500-1000 words of English text to Hindi. Additionally, I require thorough grammar checking. Key Requirements: - Translation: English to Hindi - Grammar checking Ideal Skills: - Native or fluent in Hindi - Proficient in English - Experience in translation and grammar checking - Attention to detail - Ability to meet deadlines

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert technical documents from Spanish to English. The ideal candidate will have a strong grasp of both languages and a background in translating technical content. Key Requirements: - Translate technical documents accurately and efficiently from Spanish to English - Maintain the technical language and jargon of the content - Ensure the translated content is clear, concise and meets the technical specifications Ideal Skills and Experience: - Proven experience in translating technical documents - Native or fluent in English and Spanish - Strong understanding of technical terminologies - Excellent attention to detail and accuracy

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I have two birth certificates that need to be translated from English to Portuguese. These translations are for official purposes, so I require a certified translator. This is an urgent project. The ideal candidate for this job should: - Be a native Portuguese speaker - Be a certified translator - Have experience in translating official documents such as birth certificates - Be able to complete the project quickly Please provide any relevant experience and certifications when bidding.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Farsi/Persian to English Translation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Farsi/Persian to English translator. The text to be translated is a general chat document, approximately 12,000 words. I require the translation to be fluent in English at the native level. Key Requirements: - Proven experience in professional translation, particularly from Farsi to English. - Ability to accurately translate a large volume of text. - Native-level fluency in English. - Strong understanding of the nuances and cultural context in both Farsi and English. The ideal candidate will be able to demonstrate a track record of high-quality, accurate translations in a professional setting. Experience with general chat or similar conversational translations would be particularly beneficial. Please quote your rate and delivery time. Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Urgent English to Mandarin Translation for a Facebook Post 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled, native Mandarin-speaking translator to convert English text into Mandarin for a social media post. The work needs to be completed quickly. Key Requirements: - Experienced in translation - Native Mandarin speaker - Proven track record of social media translation Quality Assurance: Your translation will be reviewed by a second translator before final delivery. If you're confident in your translation skills and can meet the tight deadline, please apply with your previous translation works and a brief description of your approach to this project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  English-French Technical Document Review 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled English to French translator with a strong technical background to help me validate translations. The key outcomes for this project are to ensure the accuracy of the translation and to enhance readability and clarity. The text to be validated is in the form of technical documents and is available in PDF files. The ideal candidate for this role would have the following skills and experience: - Fluent in both English and French - Proven experience in translating technical documents - Strong attention to detail - Previous experience in document validation - Ability to improve readability and clarity of content Your primary responsibility will include reviewing the translation of these technical documents, ensuring that the translation is accurate, and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  English to Amharic Translation Validation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional translator fluent in both English and Amharic for a one-page document. The primary goal is to confirm the accuracy of the existing translation. Key Requirements: - The document is a single PDF page - The translation must be meticulous with regards to grammar, meaning, and tone Additional Information: - Previous experience with translation validation or professional language services is advantageous. - Knowledge of specific terminology or industry-specific jargon is advantageous I look forward to your bids.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I have a police certificate in Spanish that is required for my immigration application. I need a skilled translator who is able to: - Accurately translate a legal document from Spanish to English - Ensure the translated document is of high quality and suitable for immigration purposes - Provide a certification of accuracy for the translated document The translator must be proficient in both Spanish and English, have experience with legal translations, and be familiar with the requirements of immigration documents. A certification of accuracy is required for this translation. Please only apply if you have previous experience with similar projects and are confident in your ability to provide an accurate and certified translation.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Italian Speaking VA for Cold Calls 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an International Business company. We export Ceramic & Porcelain Tiles globally. We are planning to go to Italy for our business expansion tour. For the same we need a translator/ Virtual Assistant to help us set up meetings with our potential clients in Italy. Virtual Assistant in Italy Tasks: - Cold calling potential clients and setting up meetings - Data entry - Email management Availability: - Needed for a duration of 10-15 days Preferred method of communication: - Online message Skills and Experience: - Excellent communication skills - Proficient in data entry and cold calling - Experience in cold calling and setting up meetings - Fluency in English, Italian is a must Ideal candidate should: - Have prior experience with cold calling, appointment scheduling, an...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced language professional to undertake two key roles: translating written materials from Chinese into English and providing Chinese language tutoring. Scope of Work: 1. Language Tutoring: - Tutoring would focus on improving speaking, reading, and writing skills in Chinese. - The successful applicant should be familiar with structured language coaching and confident in their ability to improve the student's proficiency. - Knowledge of specific teaching materials is required; more details will be provided upon engagement. 2. Translation: - Requires an advanced level of Chinese to English translation skills. - The ability to accurately translate a variety of texts will be of high importance. - A focus on maintaining the nuances an...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled English to Portuguese translator for a 6-page business communication document. - Presentation Speech. It is important that the translator can convey the original message in a formal tone, while also having experience in the humanitarian industry. Key requirements include: - Fluency in both English and Portuguese - Proven experience in translating business communication materials - Ability to maintain a formal tone throughout the translation - Prior experience in translating for the humanitarian sector is highly desired Your translation should maintain the professionalism of the source document while ensuring it is accessible to our Portuguese-speaking partners. Please provide samples of previous translations, particularly those that relate to busin...

  $35 (Avg Bid)
  NDA
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Backlinks for our website, professional written 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We like to have 100 backlinks to our website , professional written and at websites which are high ranked. We offer medical equipment, means HIV rapid test kits of the 4th generation, which is advanced and special. We only sell to private people. Focus is on EU or Europe only. Content and web...professional written and at websites which are high ranked. We offer medical equipment, means HIV rapid test kits of the 4th generation, which is advanced and special. We only sell to private people. Focus is on EU or Europe only. Content and websites should be in language English, German, French, Italian and Spanish. The content should be always different per language You can use ChatGPT and a translator (please always translate from basis English to get best results). Follow-up order possib...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  I need my certificate translated from English to Turkish for educational purposes. I'm not sure if a certified translation is needed; I would like to seek advice on this. - Certificate type: The doc...my certificate translated from English to Turkish for educational purposes. I'm not sure if a certified translation is needed; I would like to seek advice on this. - Certificate type: The document is a certificate. - Purpose of translation: I require this translation for educational purposes. - Certification requirement: I'm unsure if a certified translation is necessary. I am looking for a translator who is proficient in both English and Turkish, and has experience specifically in translating educational documents. The ability to provide advice on the need for certi...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Arabic Translation for Improved User Experience 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of translating my English website into Arabic. My aim is to provide my Arabic-speaking users with a more fulfilling experience on my site. Key Requirements: - Translation of over 21 webpages from English to Arabic - The content includes product descriptions, blog posts and customer support information I'm looking for a professional translator who can deliver high-quality work. Knowledge of the subject matter is a plus. Your understanding of the Arabic language, culture, and localization best practices will be crucial in ensuring a seamless user experience.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I need a translator to convert my UK birth certificate into standard Italian. It's 2 simple pages, and I need it done within the next week. A certified translation is not required, so it's a straightforward task. Ideal candidate should: - Have experience in translating official documents - Be able to deliver the translation within the given time frame

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I need a translator that is fluent in both English and Indonesian, with a strong technical understanding of the machining industry. The content of the PowerPoint presentation is highly technical and specialized, so it's crucial that the translator has experience and understanding in this field. Key Requirements: - Fluency in English and Indonesian - Proven experience in translation - Sound technical knowledge in the machining industry - Ability to maintain the professional look of the PPT The translation needs to be completed within a tight deadline of 2 days, so I need someone who can work efficiently without compromising on quality. When submitting your proposal, please include your prior experience in technical translation. A successful freelancer for this job wil...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Web Developer Needed for Azure AI Translation Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...translation company looking to offer a new service to our clients: AI machine translations combined with human reviews. We plan to use Azure AI Translator for this (). However, we need assistance implementing this on our website. Here’s a summary of the workflow we envision: 1. A potential client enters the word count or uploads a file on our website. 2. An estimate is provided based on the word count and language pair, along with an estimated deadline. 3. The client proceeds to payment. 4. The document is translated automatically using Azure AI Translator. 5. A professional translator reviews and refines the translation to complete the project within the given deadline. 6. The client receives a notification to download the reviewed

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Native tegalog needed 4 วัน left

  I am looking for a native Tagalog translator to help with a small part of my project. Purpose of the translation: - The translation is needed for website content, marketing materials, and legal documents. Certification: - Certification is not required for this translation project. Size of the content: - The content that needs to be translated is a small part. Ideal skills and experience: - Native Tagalog speaker with fluency in English. - Previous experience in translating website content, marketing materials, and legal documents. - Attention to detail and accuracy in translations. - Ability to meet deadlines and work efficiently.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Native tegalog needed -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a native Tagalog translator to help with a small part of my project. Purpose of the translation: - The translation is needed for website content, marketing materials, and legal documents. Certification: - Certification is not required for this translation project. Size of the content: - The content that needs to be translated is a small part. Ideal skills and experience: - Native Tagalog speaker with fluency in English. - Previous experience in translating website content, marketing materials, and legal documents. - Attention to detail and accuracy in translations. - Ability to meet deadlines and work efficiently.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I have a set of documents that require translation into Portuguese. The content is varied, including business, personal and website materials. Key Points: - Translation of varied content: The documents include business reports, personal files, and website content. You must be able to maintain the tone and context of the original text. - Experience: I'm looking for a translator with a proven track record in translating from English to Portuguese. Experience in business, personal, and website content is a plus. - Attention to detail: Accuracy is crucial. Any errors, misspellings, or inconsistencies will not be acceptable. - Confidentiality: The content of these documents is sensitive. You must be able to maintain confidentiality and handle the information with care. If you are...

  $7 - $22
  ปิดผนึก
  $7 - $22
  85 คำเสนอราคา

  I need an experienced translator with proven expertise in localizing content from English to Dutch. The document to be translated is JSON format. The project requires translation of the text and preserving the structure and formatting of the JSON file.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  JSON File Translation: English to Dutch 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced translator with proven expertise in localizing content from English to Dutch. The document to be translated is JSON format. The project requires translation of the text and preserving the structure and formatting of the JSON file.

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  35 คำเสนอราคา
  Indian Languages Translators Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for translators for major Indian languages; the key details of the project are as follows: - **Languages Needed**: Bengali, Tamil, Gujarati, Malayalam, Punjabi, Urdu, and Oriya - **Subject Matter**: General - This will involve translating from English to the specified Indian languages and vice versa. **Skills and Experience Needed:** - Proficiency in English and the specified Indian languages - Prior experience in translation work - A solid understanding of the cultural nuances and context of the languages Clear, accurate, and culturally sensitive translations are critical. Reach out with your experience and relevant qualifications. The rate is 1.5 INR per source word. To start you need to pass 4 tests. Payment cycle We raised. invoice on every 26th and get paid ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional, ideally based in Chennai, Tamil Nadu, with experience in setting up Google Business accounts and executing SEO tasks. Key Responsibilities: - Claiming ownership of the account - Updating business information - Verifying the account - Conducting keyword research - Building local citations The primary goal of this project is to improve the online visibility of my business through effective implementation of SEO strategies. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with setting up and optimizing Google Business accounts - Proficiency in SEO, particularly keyword research and local citation building - Excellent understanding of the Chennai market and SEO practices specific to this region - Proactive and innovative approach to impr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Looking for Multilingual Premiere Pro Translator OCR Plug-in 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugins - Experienc...

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...this project, please briefly describe your relevant background and skills, and request an application pack. You'll then need to complete an 'application task' comprising two short sample sections for editing. All content has been translated with Google, but requires editing for accuracy and style, as well as some development in accordance with provided guidelines. The task is designed to allow a translator to decide if they want to join the project team as well as to demonstrate their proficiency. The application pack includes full information about the app content and the business model, as well as a sample agreement. Support is provided throughout the application process for the right candidates. Translation Editors for 20 languages have joined our team already....

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...this project, please briefly describe your relevant background and skills, and request an application pack. You'll then need to complete an 'application task' comprising two short sample sections for editing. All content has been translated with Google, but requires editing for accuracy and style, as well as some development in accordance with provided guidelines. The task is designed to allow a translator to decide if they want to join the project team as well as to demonstrate their proficiency. The application pack includes full information about the app content and the business model, as well as a sample agreement. Support is provided throughout the application process for the right candidates. Translation Editors for 20 languages have joined our team already....

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Greek-Speaking Virtual Assistant Needed in Greece 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an International Business company. We export Ceramic & Porcelain Tiles globally. We are planning to go to Greece for our business expansion tour. For the same we need a translator/ Virtual Assistant to help us set up meetings with our potential clients in Greece. Virtual Assistant in Greece Tasks: - Cold calling potential clients and setting up meetings - Data entry - Email management Availability: - Needed for a duration of 5-6 days Preferred method of communication: - Online message Skills and Experience: - Excellent communication skills - Proficient in data entry and cold calling - Experience in cold calling and setting up meetings - Fluency in English and Greek is a must

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a medical translation expert who can offer the...their services in converting a small, 1-5 page brochure from English to Arabic. The project has a few specifications: - Translator must have experience in medical translations. - Deep understanding and usage of specific medical jargon is necessary. - Project requires careful interpretation, rather than direct translation. Ideal Skills: - Fluent in English and Arabic - Background/experience in medical documents translation - Detailed knowledge of medical terminologies - Excellent attention to semantics and context. This task requires careful handing as the translated brochure will be used to provide pertinent patient information. I look forward to working with a translator who can meet the demands of...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Kannada to English Translator Required -- 3 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Kannada to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional translator who can accurately translate English documents into Arabic. The primary purpose of this translation is for business use, so it's crucial that the content is not just translated, but localized appropriately for an Arabic-speaking audience. Successful freelancers should include their experience in translation in their application. Ideal candidates will be able to provide references or portfolio of their previous translation work. Experience in translating business documents will be highly valued.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Multilingual Premiere Pro Translator OCR Plug-in 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugin...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I need a professional translator to convert a legal document for me. It's in Arabic and I need it translated to English. The ideal candidate for this project should include their past work in their application. The translation should be accurate, capturing the legal terminologies and nuances effectively. A background in law or legal translation would be an added advantage.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  We have a movie in 120 minutes and need to translate SRT format from Italian to English. Deadline 4 days and budget $60 CAD. If you have experience in movie translating and Subtitle creation then place bid.

  $40 - $44
  ปิดผนึก
  $40 - $44
  45 คำเสนอราคา

  I require a professional translator to translate a medical device user manual from English to Arabic. The audience for this manual is healthcare professionals. It is imperative that the translation stays true to the original text format, without alterations for clarity. The manual contains highly specific medical terminology, thus in-depth knowledge and understanding of medical jargon are essential for this project. Ideal skills for the job: - Proficiency in English and Arabic - Previous experience in medical translation - Excellent knowledge of medical terminology - Thorough and accurate translation skills. I look forward to receiving your bids and working together on this project.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  Arabic Translator and Voice Actor for YouTube Channel 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good morning! We are looking for a native Arabic speaker with a good level of English and voice-over experience to start working long-term on a successful YouTube channel. Key Project Det...working long-term on a successful YouTube channel. Key Project Details: - Translation: Translating English script into Arabic - Voice Over: Recording the voice-over in Arabic The videos have a duration of approximately 10 to 20 minutes, at a frequency of 2 to 4 videos per week. At the moment we have a fixed rate of $1 per minute. So on average it would be around $180/month. If you are only a Translator, or a Voice Actor, you can send us a message too. If you are interested and want to know more, do not hesitate to send us a demonstration of your voice-over skills and we will answer as soon as...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Russian Translator & Voiceover Artist 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good morning! We are looking for a native Russian speaker with a good level of English and voice-over experience to start working long-term on a successful YouTube channel. Key Project ...working long-term on a successful YouTube channel. Key Project Details: - Translation: Translating English script into Russian - Voice Over: Recording the voice-over in Russian The videos have a duration of approximately 10 to 20 minutes, at a frequency of 2 to 4 videos per week. At the moment we have a fixed rate of $2 per minute. So on average it could be around $360/month. If you are only a Translator, or a Voice Actor, you can send us a message too. If you are interested and want to know more, do not hesitate to send us a demonstration of your voice-over skills and we will answer as soon as...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา