ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 tax law งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Expertise in Belgian Gaming/Gambling Law Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently require a professional with an in-depth knowledge of Belgian gaming and gambling law, particularly concerning licensing requirements, advertising regulations, and taxation guidelines. Key Responsibilites: - Provide comprehensive guidance on Belgian gambling licenses application and maintenance - Explain rules and restrictions related to gaming and gambling advertisements - Understand and relay taxation guidelines and protocols related to gambling operations Ideal Skills: - Proficient understanding of both online and traditional land-based casinos' regulations in Belgium - Significant experience in Belgian gaming and gambling laws - Must be able to deliver ASAP. I regret that I don't require assistance with lotteries and betting regulations at this poi...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...Provide a comprehensive explanation of all contract terms including terms and conditions, title searches, and plans, council certificates, leases and more. - Interpret specifics and explain the implications of liability and indemnification, termination clauses, and more Skilled AI developers with a background in legal tech or real estate are preferred for this task. An understanding of contract law will be beneficial, enabling you to create a system that accurately identifies and explains complex terms and potential pitfalls. This AI system should provide a concise, easy-to-understand summary for users, even with the most complex contracts. This project will require the development of sophisticated machine learning algorithms and natural language processing techniques. Applic...

  $9900 (Avg Bid)
  $9900 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Shopify Bulk Upload Column Addition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require assistance in enhancing my Shopify bulk upload process. I need additional columns added to the template for bulk imports, including Product SKU, Variant Inventory, Harmonised System Nomenclature (HSN), Goods and Services Tax (GST) RATE, Maximum Retail Price (MRP), Customer Selling Price (CSP), Dimension (Length, Width, Height), and Weight. Key Column Details: - Product SKU: Unique identifier for each product - Variant Inventory: Availability of the product - HSN: For taxation purposes - GST Rate: For taxation calculation - MRP: The highest price a product can be sold for - CSP: The price at which we will sell the product to customers - Dimension (L,W,H): Measurements of product in centimeters - Weight: Product's weight. Ideal candidate should possess: - Strong unde...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Crime Related Stock Footage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi guys, I’m looking for a Videographer with access to a large, established collection of quality Stock footage related to Crime Scenes, M*rder, and Law/Court proceedings. I’m currently working on an important, non profit video project, but not willing to pay ludicrous iStock (etc) prices to complete it. My ideal scenario moving forward would be telling you exactly what I’m looking for for a scene, you show me a few stock footage examples, then we negotiate a reasonable figure per clip. Let me know if you’re able to assist. Cheers, Dallas.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Tax Management Web Based Software ( Very Small Project ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is a very small project, can be a simple backend with 1 login and password The fields needed are the following year ( Text Box ) Name of client or Company ( Text Box ) Type: Individual or Company...) Search Feature with 2 options showing Individuals or Company Print Feature showing Print List all Individuals / All Companies Also option to Print only 1 Individual or 1 Company Need to be able to Update the records aswell I will prefer a popup window to add the records and for Update aswell A Dashboard can be added aswell to show # of Individuals, # of Companies, # of Income tax Submitred, # of Profit Tax Submitted, This can be done in PHP, Laravel, SQL, Python, Node Js I have attached an example interface, this can have a left menu with the options to add new , Se...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  UK Limited Company Accounting/Tax Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...help manage our accounts and file tax declarations. Although our business is relatively small, our aim is to ensure financial responsibilities are handled meticulously and on time. Below are the specific services we are looking for: - We are currently not using any accounting software, but are open to recommendations. Experience with QuickBooks, Xero, and Sage is a plus. - Bookkeeping and accounts preparation are necessary, so proficiency in these areas is required. - We need assistance with corporation tax. Given the nature of our requirements, familiarity with UK tax laws is non-negotiable. We are mainly looking for individuals who are certified accountants or have extensive experience in this field. Your responsibility will rotate around ensuring we are tax...

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Individual Bankruptcy Paperwork Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help in Filing a Proof of Claim as a Creditor in Florida. The company that I did business with is filing chapter 11 Bankruptcy. The Filing deadline is March 8, 2024. As an individual, I'm seeking a skilled professional with an extensive understanding of bankruptcy law, specifically in the area of paperwork preparation. The perfect candidate for this project would be highly versed in individual bankruptcy, even though my current needs do not pertain to any specific area such as Chapter 11. Being able to interpret and fill out forms correctly and effectively will be the primary task. Prior experience in this domain would be of great advantage, as would a solid track record of providing such services.

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am needing a professional to assist with the process of removing someone's name from the title of my property through the use of a quitclaim deed. Both parties have already signed and notarized the forms, I just need help with filing in Palm Beach county The expert should have a com...general scope of the work includes: - Filing of the quitclaim deed, ensuring it's legally sound and fulfills all necessary regulatory requirements. - Verifying and integrating all the provided person's details into the document. Please note that I will handle the notarization of the quitclaim deed myself, so no assistance in this area will be required. Ideal Skills and Experience: - Property Law - Document Drafting - Legal Research - Compliance. Please attach any similar past expe...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Due to the nature of my business, which operates in the Technology and Finance sectors, I am in need of highly skilled legal writing assistance. They will prove invaluable in helping me construct contracts, develop terms and conditions, and conduct rigorous legal research to ascertain precedent and case law relevant to my operations. Ideally, I am looking for someone with: - Expertise in drafting legally binding contracts - Proficiency in creating comprehensive terms and conditions - Previous experience conducting legal research - A sound understanding, or willingness to learn about the technology and finance sectors - An ability to incorporate existing laws and regulations into written documents to maintain compliance This task require a meticulous, experienced legal writer w...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert in Spanish Civil Law to restructure and update an existing agreement tailored to my Business Partners. The ideal freelancer should be a native Spanish speaker with proficiency in legal writing and a strong background in Spanish Civil Law. Your tasks will include: - Reviewing the existing agreement - Refining the document structure and language for better clarity and readability without altering the intended meaning. - Ensuring compliance with Spanish Civil Law. This task calls for accuracy, precision, and a good grasp of legal terminology and concepts. Prior experience with the creation and revision of Business Agreements will be a valuable asset.

  $64 / hr (Avg Bid)
  $64 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Civil Law Expert for Financial Dispute 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled civil lawyer to help me secure a wrongfully denied payout from a finance company. I have not yet filed a complaint or lawsuit against them. Key Requirements: - Expertise in civil law, particularly in finance-related disputes - Experience in litigations against finance companies - Ability to guide through the entire legal process, from filing a complaint to court appearances, if necessary. - Strong communication skills, able to discuss complex legal matters in a simplified, understandable manner. Your responsibilities will include assessing my case, devising a robust legal strategy, preparing necessary legal documents, and representing me in any potential litigation.

  $9861 (Avg Bid)
  $9861 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...accounting and bookkeeping, which include: 1. Accounts payable/receivable 2. Reconciliation 3. Tax Reporting (Can be learned on the job) Skills Required: Confident in Accounting Rules and Bookkeeping Organization Researching Effective Communication in English Detail oriented Bonus Skill: Excel VBA Finance Expertise Canadian/USA Tax Expertise CPA is a bonus, not a requirement Personalities: Positive attitude Persistent Curious Get the freedom to take your accounting to the next level. Become a master of payroll and Canadian and international personal income taxes. See the company grow and thrive because of the executive decisions based on your financial reporting and personal tax knowledge. Share the enthusiasm of your fellow team members. Grow your...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced logo designer who can aid in developing a combination of text and icon logo for my Accounting and Tax company. Key Requirements: - Develop an icon using the "Service" symbol or element - Combine the icon with our company name in the design - Prior experience with accountancy or finance related logo design is preferred - Must have a creative eye for details and a mind for branding This job requires a balance of creativity and understanding of the professional language of the accounting and tax industry. Your design will become the face of our company, it is crucial that it represents our focus on service excellently.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Enhance Payroll Performance and Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and process tax jurisdiction correspondences/ amendment forms ranging from a simple to complex level. Analyze and research issues that caused a tax agency to issue an out of compliance notification to customers. Review and investigate inquiries from tax authority agencies and respond promptly to resolve any discrepancies. Prepare and file original and/ or amended for federal, SSA, states, and local tax returns. Resolve client inquiries accurately and expediently with a high level of customer service. Maintain contact and interact with any taxing agencies and authorities to obtain and analyze information necessary to complete tax filings. Communicate with internal and external customers via phone, email, and fax to obtain information or required approv...

  $8044 (Avg Bid)
  $8044 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm looking for an exceptional game developer who can help me create an action-adventure game about UK Civil and Criminal Proceedings covering debt, Employment Tribunal Matters, Tort Of Deceit, Mediation prior to Divorce concerning Matrimonial Causes and Public Order and other UK Criminal Law defences as well as for Law, Non-Law Graduates and General Members of the Public intending to Practice Law that did not obtain the 1st or 2nd Class Honours Upper University Degree for mobile platforms (iOS) While your primary role will be game development, I also need assistance with business sales. Your responsibilities will include: - Game Development: Your creativity and technical skills will be leveraged in designing and developing an interesting and engaging acti...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced acco...handle my business's financial tasks. As a small business owner, I require a comprehensive range of services, including: - Bookkeeping: Maintain accurate records of all monetary transactions and ensure they're up to date. - Financial Statement Analysis: Provide insights into my business's financial health and identify areas for growth or improvement. - Tax Preparation: Ensure my business complies with tax regulations, and provide assistance during tax filing periods. Knowledge in using Holded accounting software is a requirement for this project. Ideally, the freelancer should understand the needs of a small business earning less than $1 million in revenue. Your experience with similar businesses and their uni...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am in search of a talented web developer to construct and maintain a website tailored for my law firm. Main attributes include: - Work proficiency in WordPress, our aimed CMS - Experience in e-commerce, blogging and/or portfolio sites I'm interested in integrating the following features into the website: 1. Attorney Profiles: Display information on our team members, like their qualifications, areas of expertise, and notable case victories. 2. Practice Areas: Clear presentation of our specializations to enable potential clients to quickly determine whether our firm meets their requirements. 3. Contact Form: An inclusive and easy-to-use form for prospective clients to reach us. 4. Recent News: A section to maintain our audience informed about our achievements and important ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Pvt Ltd Company Registration Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Chartered Accountant who can assist in registering a Private Limited Company for us. My partner and I have decided on a company name, so the process should be straightforward. Our business will be mainly...can assist in registering a Private Limited Company for us. My partner and I have decided on a company name, so the process should be straightforward. Our business will be mainly providing tech services and we are both directors of the company. Ideal Skills and Experience: • Expert in India's Companies Act 2013 • Extensive experience with Pvt Ltd company registration • Knowledge in corporate law and tech services industry is a plus • Quick response time and transparent communication If this sounds like a role that matches your expertise, p...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Thai-English Legal Document Translation 5 วัน left

  I'm in need of a skilled translator to convert a 19-page legal document from Thai to English within one week. - The work requires a high level of precision and a thorough understanding of legal terminology. - Ideal candidates will have a background in law, or significant experience in legal translation. - Please respond with your relevant experience and qualifications. Completed work will be reviewed for accuracy and adherence to the legal context. Ideally you should be a native Thai speaker. The translation will have to be in either MS Word or Apple format. I am NOT looking for iPhone screenshot translations. I can do that myself. If you want to submit a translation of the final page so I can review your accuracy.

  $20 (Avg Bid)

  I'm in need of a highly experienced tax preparation specialist who can confidently handle individual income tax returns. The ideal candidate will have: - Expert understanding of tax policies in Spain, able to navigate complexities at an advanced level. - Proficiency in standard tax preparation tools and methodologies and Quickbooks - High attention to detail with a view to identifying potential savings. Your main tasks will consist of preparing and filing my personal income tax return, ensuring accuracy and compliance while optimizing the filing for highest possible return. This project requires an expert in tax laws: someone who can quickly interpret changes in laws to optimize tax return processes.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...to Canadian criminal law will be considered an advantage. Send a proposal related to this project description ONLY. Template messages will be ignored. *** Role: Canadian Criminal Procedure Comprehensive Research Job Description: We are seeking a mid-level legal researcher with a sound understanding of Canadian criminal law to join our team as a Legal Assistant - Case Law Specialist. The primary focus of this role will be on legal research and analysis related to criminal procedure, particularly concerning speeding, reckless driving, and sentencing within the Canadian legal system. The successful candidate will be responsible for conducting in-depth research, analyzing sentencing guidelines, and preparing comprehensive reports. Requirements: 1. Bachelor's d...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...to Canadian criminal law will be considered an advantage. Send a proposal related to this project description ONLY. Template messages will be ignored. *** Role: Canadian Criminal Procedure Comprehensive Research Job Description: We are seeking a mid-level legal researcher with a sound understanding of Canadian criminal law to join our team as a Legal Assistant - Case Law Specialist. The primary focus of this role will be on legal research and analysis related to criminal procedure, particularly concerning speeding, reckless driving, and sentencing within the Canadian legal system. The successful candidate will be responsible for conducting in-depth research, analyzing sentencing guidelines, and preparing comprehensive reports. Requirements: 1. Bachelor's d...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Figma Mobile Updates & Build Web Design for our app. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Figma design to do the following. 1. Improve the existing design for our mobile app. We have a Figma design for our mobile app, but we added some custom features since we did not have a design when we introduced the features on our app and we want you to improve on the Figma design. Install the app fr...features on our app and we want you to improve on the Figma design. Install the app from: Our figma is: This design is intellectual property and sharing it outside this platform is prohibited and punishable by law. 2. Build a web version based on our Figma design and mobile app.

  $669 (Avg Bid)
  $669 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา
  Kickstart Retail & Real Estate Investment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to flip products and properties for an impressive profit margin. Given the ambitious nature of this project, potential freelancers must have: - Expert knowledge of the financial market, with a particular emphasis on the retail and real estate sectors. - Experience in forming successful investment groups. - Strong understanding of property flipping strategies. -knowledge in securities law As the target market is yet to be decided upon, flexibility in approach and adaptability to varying market scenarios will be appreciated. This job is challenging but promises immense learning and growth opportunities for those who have the knack for making profitable investment choices. Let's venture into this exciting journey together. We are looking to open a corporation and...

  $1551 (Avg Bid)
  $1551 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  The function we need: - Wallet Generating & Managing: Develop the function for generating/importing wallets within a T...Managing: Develop the function for generating/importing wallets within a Telegram bot, and enable the creation of multiple wallets. - Buy & Sell Tokens: Program the ability to manually (or automatically) buy/sell tokens by entering their smart contract into the Telegram bot. Also, add options like Duplicate Buy, Auto Buy, Max Market Cap, Min/Max Liquidity, Min Market Cap/Liquidity, Max Buy Tax, Max Sell Tax, etc. - Tracking Monitor & Notification: Develop a mechanism to track purchased token metrics, including associated functions like monitoring Anti-Rug, Auto-Sell, Sell x%,... - Advanced Functionalities: Building additional advanced functions...

  $2374 (Avg Bid)
  $2374 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Hi Sibt E Hassan B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional specializing in trademark registration in India. Your responsibilities will include: - Helping me successfully register my trademark in India for the first time. - Providing guidance and answering queries related to trademark registration procedure. Ideal skills and experience for this job: - Comprehensive knowledge about India's Trademark Registration Law - Proven track record in achieving successful trademark registrations in India - Excellent communication skills Applicants with prior experience will be given preference.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...going through a divorce, I urgently need assistance to accurately craft a marital settlement agreement compliant with the laws of Colorado. Importantly, there are no children involved, so child support and custody will not be an issue. However, we do have shared assets that need to be divided, which could make the procedure complex. Ideal professionals for the job will have: - Experience in Family Law with a focus on Colorado-specific regulations - Awareness about the division of marital assets - Precision, patience, and the ability to guide the client through legal processes, while maintaining sensitivity around the matter at hand. Please only bid if you have direct experience dealing with divorce and marital settlement agreements in Colorado. A strong background in legal wr...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon WLA Family and Friends 2024 Cruise Flyer 3 วัน left

  ...Depictions of family-friendly activities Sail Dates: Sunday,- August 10- Thu, August 15,2024 5-day, EXOTIC EASTERN CARIBBEAN on Carnival Sunrise From - MIAMI, FL Sailing to Nassau & Half Moon Cay, Bahamas and Grand Turks, Turks and Caicos Payment schedule - March 25th - $75 April 12th - $150 May 27th final payment due Cabin Types - Prices based on double occupancy and included admin fee, tax and port fees, excluding gratuity. • Balcony at $1054pp • Oceanview at $872pp • Interior at $705pp The ideal freelancer for this project will have excellent graphic design skills and a knack for encapsulating the spirit of fun, family and Caribbean adventure. Experience in travel and tourism promotion is a bonus. The design should be colorful, vibrant, and warmly i...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of an expert in international taxation and bookkeeping to provide assistance with tax compliance. Your skills and experience should be versatile and pertinent particularly to the United States and Pakistan. Key Requirements: - Solid understanding of US and Pakistan taxation systems - Expertise in international tax compliance matters - Strong background in bookkeeping Preferred qualifications: - Previous experience in handling taxation matters in the US and Pakistan - Certifications in finance, accounting, or a relevant field - Proven track record in helping clients with international tax compliance Ideal candidate should have a problem-solving attitude, great analytical skills and the ability to give professional financial advice. Please apply if ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Malaysia Compliant PerfexCRM e-Invoicing Customization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quantity, price excluding tax, tax, and total amount, which records transaction data for daily business operations. Key responsibilities: - Verified, test and modify if required this plugin to comply with Malaysia Tax - Customize tax calculation methods for compliance with Malaysia's standards. - Integrate PerfexCRM to the MyInvois system via API, enabling data synchronization, automatic invoice generation, and payment status updates. Ideal skills and experience: - Proficiency in the development and customization of CRM systems, particularly PerfexCRM. - Familiarity with Malaysian tax standards. - Integrating systems via API. - Experience in e-Invoicing and compliance with tax regulations....

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm seeking...(extraordinary ability) petition. The candidate for the EB-1A petition has several professional achievements to be highlighted; most notably, they have published numerous articles in their field, high salary, lead critical role, published news about the candidate's work in media and contribution to the field of endeavor. - Ideal Skills and Experience: - A strong understanding of U.S. immigration law - Proficiency in legal research and drafting - Proven experience writing immigration petitions, particularly EB-1A - An excellent grasp of formal, legal language - Detail oriented, ensuring each significant accomplishment is appropriately emphasized and accurately represented. I look forward to your bid and discussing how we can successfully acco...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...9 FINANCIAL ACCOUNTING MODULE OF RE CELL: The financial accounting module was developed to maintain the Port user’s service related accounts, transactions and revenue earning of Paradip Port. It intends to maintain and manage service wise party ledger, sundry debtors statements, preparation of journal vouchers, letter of advice, generation of service tax statement-bill/party wise, generation of TDS - bill/party wise, compliance of service tax requirement, compliance to audit requirements etc. This module supports up-gradation, modification and addition/ deletion of Forms and Reports to accommodate PPA’s changing requirements. It has also option for manual payment posting option. 3.1.10 EDI MODULE: This module intends to handle the information shared between ban...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Resolved US Trademark Dispute Expertise 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned attorney, who specializes in US trademark disputes. I'm currently going through a dispute with a fellow competitor within our shared industry. Skills needed: - Proven knowledge and experience in the US trademark law. - Profound dealing with trademark dispute cases, particularly within the same industry. - Excellent communication and negotiation skills. With your help, I aim for a resolved dispute. Prior experience in similar situations is highly appreciated.

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  In need of immediate assistance with patent research. While the industry is not particular, having skills that span across various verticals would be much appreciated. Key Re...across various verticals would be much appreciated. Key Requirements: - Conducting prior art searches is a primary task for this project. Having prior experience in performing these searches is essential. - Timely availability is crucial. - Although not specified, background knowledge in biotechnology, software, or mechanical engineering would be advantageous. Ideal skills would include patent law understanding, research skills, familiarity with various industries and technologies, and quick turn-around time. As the work is needed as soon as possible, preference will be given to those who can commence im...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Nullify Hindering Patent 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need professional assistance with the revocation of a patent that isn't owned by me but is causing significant hindrances to my personal development. The patent has proven to be a stumbling block and it's crucial to have someone with applicable skill sets and experience in patent law, intellectual property rights, and legal procedures. • Knowledge and understanding of intellectual property laws are vital • Experience with patent revocation processes would be highly advantageous. • Applicants should display the ability to successfully challenge patent validity would be beneficial. This mission is of personal importance to me and I require someone who can diligently handle this task. I look forward to discussing this further with potential candidates.

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Xero-Based Financial Statement Preparation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking someone proficient in Xero accounting software to help prepare financial statements for a specific tax period. Detailed, line-by-line reporting is required to submit accurate tax returns. Key Responsibilities: - Prepare financial statements using Xero - Ensure detailed, line-by-line report generation Ideal Skills: - Proficiency in Xero - Expertise in financial statement preparation - Attention to detail - Experience in tax return submissions.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  As a financial service provider engaged in personal financial planning, investment advisory, and tax planning, I require an innovative website designer. The main aim will be to display my services online in a compelling portfolio-style layout. Key Requirements: - Development of a professional portfolio website - Ability to prominently feature the three services I offer in an engaging manner - Experience with business or finance-related designs would be advantageous Ideal skills and experiences: - Proficiency in modern web design - Prior experience in creating portfolio websites - Differentiation of display techniques for various services - Familiarity with the financial sector would be a distinct advantage.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Efficient PDF Tax Collation Bot 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...bot should be capable of collecting numerous PDF documents, which will primarily be financial statements and tax returns. These documents are crucial for my annual financial review. - **Specific Extraction Method**: It is vital that the bot can intelligently navigate through these PDFs by concentrating on particular sections pre-identified for tax payable or refundable amounts. This ability to pinpoint specific information will be key to its effectiveness. - **Final Output**: After processing and analyzing these documents, the bot should compile the extracted information into a comprehensible PDF document. This final document will then be forwarded to clients, summarizing their tax obligations or refunds in a clear and professional manner. Ideal Skills and Experi...

  $798 (Avg Bid)
  NDA
  $798 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...navigate the tax implications of my unique employment situation. I am a New Zealand resident working remotely as a contractor for an Australian company. Currently, I am not pay tax in Australia but have registered for IR56 today. I want to ensure that I am compliant with tax laws, and payroll requiremets and taking advantage of any possible tax benefits. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in both New Zealand and Australian tax laws - Experienced with remote or international employment tax matters - Proficient in providing clear, actionable advice - Knowledgeable about double taxation agreements between Australia and New Zealand - Familiarity with the tax obligations of independent contractors working for foreign entities **...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am initiating a new venture and require an experienced business lawyer to dr...Skills and Experience:** - Proficiency in both Arabic and English legal writing. - Extensive experience in drafting partnership contracts, especially in scenarios where partners contribute differently (e.g., capital vs. labor). - Strong understanding of dispute resolution mechanisms in a business context, with the ability to clearly explain these to clients. - Knowledge of international business law is a plus, given the dual-language requirement. I am looking for someone who can not only fulfill these technical requirements but also provide insightful recommendations to ensure a balanced and fair partnership. The ability to articulate complex legal terms in a comprehensible manner for both parties is ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...analytical skills, with the ability to interpret financial data and market research. - Knowledge of the energy and industrial sectors, particularly renewable and low-carbon details. - Ability to present complex information in a clear and concise manner. Skil to suggest new business models. Skil to suggest cost optimization in project development. Skil to prepare the feasibility study considering tax effects (tax data is provided by the contractor) **To Apply:** Please include details about your experience related to the development of economic feasibility studies, especially within the industrial sector. Highlight any previous work on low-carbon or renewable projects. This project is more than just numbers—it's about paving the way for a sustainable future. ...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...Contributions:** - Participants can contribute new locations to the app, creating a dynamic and ever-expanding database of interesting places. 7. **Multiple Trail Types:** - Support for various types of trails, such as historical landmarks, cultural sites, hiking paths, food exploration, and more. 8. **Economic Trails:** - Introduction of trails related to economic activities like submitting income tax returns, contributing to startups, etc. 9. **Gallery:** - Providing users with immersive and interactive content like images, Videos, Geo Locations. 10. **Q Card Display:** - Trails presented as Q cards within the app, offering a visual and interactive way for users to explore and follow the paths. 11. **User Reviews and Ratings:** - Participants can review...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm urgently seeking a seasoned lawyer specialized in US corporate law, preferably for the state of Delaware or Nevada, to revamp our company's corporate governance and structure, as well as to develop and implement our employee stock options program. This move is aimed at enhancing our governance effectiveness and optimizing our tax strategy. Here's what I'm looking for in a freelancer: - Deep knowledge in corporate governance and corporate structure optimization. - Experienced in designing and implementing employee stock options. - Ability to provide strategic advice on improving governance for better tax outcomes. - Proven track record in contract drafting, especially related to corporate restructuring and employee benefits. - Must be able to ...

  $58 / hr (Avg Bid)
  $58 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Excel E-Invoice Magic 4 วัน left

  ...This means as items are added or modified, the invoice should update the total amount due instantly. - **Tax Handling:** It should automatically calculate tax rates based on the customer's location. This feature requires the system to be smart and adaptive, considering various tax laws and ensuring compliance. - **Currency:** The setup will operate on a single currency. While there's no need for a multi-currency system, accuracy in calculations and formatting for the designated currency is paramount. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Excel: You should be very comfortable working with advanced Excel functions. - Knowledge in Taxation: A good understanding of how tax rates work and can vary geographically will be beneficial. - Deta...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon I need a new logo - 21/02/2024 19:16 EST 14 ชั่วโมง left

  Good evening I need a logo, the name is "TD" below "Management & consulting" I need a very minimalist but very professional logo. can try to add a animal professionnal a eagle or a wolf thx I need a very minimalist but very professional logo for a tax and consulting company. I D'ONT want to COPY and paste from PINTEREST or anything else, I want a unique logo !!!!!!! I want the logo to be unique and to have a thoughtful meaning. Dont copy even the reference is only inspirations !!! Thank you

  $54 (Avg Bid)

  I'm currently seeking a Criminal Law professional to help draft a criminal complaint related to a gang-related assault by mob, theft, robbery, obstruction of justice, disorderly conduct, disobeying a police officer, and conspiracy to commit a crime/felony and any other charges you believe apply based on the incident. This case is personal and I desire a concise yet effective complaint sufficient enough for me to submit to the Magistrate's Office to file criminal charges in VA. Your expertise and guidance will also be sought in identifying the right type of facts, language, and evidence to necessary for me to press charges because the Magistrate has rejected my previous complaint because of my difficulty with criminal law vocabulary and articulating words legally eno...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา