ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 tax งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of an efficient and reliable Admin Assistant with a strong grasp of Indian accounting practices and taxation. Key Responsibilities: - **Using Tally:** Proficiency in Tally is a must as you'll be managing day-to-day bookkeeping, tax filing and management. Familiarity with other accounting software is a plus. - **Handling Data and Staff:** You'll need to collect data from clients and assign tasks to other staff members as well as handling some tasks yourself. - **Timeframe:** This will be a daily commitment, so someone with flexible availability or who can assure daily support is preferred. Ideal Candidate: - **Accounting Expertise:** Prior experience in Indian accounting and taxation is crucial. - **Software Proficiency:** Proficiency in Tally is non-ne...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Mexican IRS Annual Personal Tax Filing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled tax professional to file my 2023 annual personal income tax return with the Mexican IRS. This project will involve handling income from wages/salary and deductions anything. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Mexican tax laws and regulations - Experience in filing personal income taxes, particularly in Mexico - Knowledge of deductions for educational expenses - Excellent attention to detail - Ability to ensure compliance with all relevant tax laws and optimize refunds Please note that tax optimization strategies for future filings are not required for this project.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  **Tour Costing Sheet Structure** 1. **Tour Details** - Tour Name - Tour Code - Duration - Destinations 2. **Client Information** - Client Name - Number of Adu...Cost 4. **Transportation** - Vehicle Type - Distance - Cost per Kilometer - Total Cost 5. **Sightseeing and Activities** - Activity Name - Per Person Cost - Number of Persons - Total Cost 6. **Miscellaneous Expenses** - Guide Fees - Entrance Fees - Other Expenses 7. **Pricing** - Subtotal (Sum of all costs) - Markup Percentage - GST (Goods and Services Tax) - Final Price 8. **Payment Details** - Deposit Required - Balance Due Date - Cancellation Policy Need for India Inbound Tour costing cost sheet, for India inbound in USD & Euro & Outbo...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...professional with experience in Odoo to implement accounting reports in Odoo saas~16.3+e (Enterprise Edition). The reports should be exportable as XLSX or CSV files. Required Reports: 1- Account Payables Display tabs for each supplier. Information on invoices issued, quantity, and payment dates. 2-Inventory Summary Display existing inventory as of a specific date. Price and cost information. 3-Sales Tax Display total sales within a specified time period. Consider both taxed and untaxed sales. Additional Features: *Ability to specify dates for the report results. Example: For the "Inventory Summary FEB 2024" report, be able to search for results for January or other previous months. Access and Meeting: Upon project acceptance, access to our Odoo system will be provide...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can guide me through the process of acquiring necessary licenses and permits for my ecommerce website. - Licenses and Permits: I require help with obtaining a Business license, Sales tax permit, DBA, and EIN. These are the crucial elements to ensure my business is legal and compliant. - Expertise Needed: You should have expertise in the legal aspects of ecommerce and licensing, particularly focused on services. - Assistance and Guidance: I would prefer a professional who can not only guide me through the process but also assist me in the actual acquisition of these licenses and permits. - Communication: Good communication skills are a must. I need someone who can explain the legalities and processes in a clear and understandable way, as...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can handle a marketing project aimed at selling tickets to an upcoming event. The event itself targets a broad audience in the technology sector. The key objective here is to increase ticket sales, and I believe that social media would be the best f...towards achieving the set goal. Experience in event marketing would be a big plus. Payment will be based on ticket sales which will be measured by the usage of your unique 50% off discount code, which a 3rd party () will track. Tickets are low cost at $50 regular price, so 50% off will make ticket prices more than attractive. Payment will be 20% of the tickets sold revenue after fees and tax (In Freelancer 1hr = 1 ticket sold = $5). The event in on April 22nd, so this will be a fast turn around j...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...accurately recorded and up-to-date. - Perform bookkeeping and financial reporting tasks for the clients, maintaining a clear and detailed record of their financial transactions. - Prepare and plan taxes for the clients, keeping in line with all relevant U.S. tax laws and regulations. - Process payrolls for the clients, ensuring timely and accurate payments to their employees. Skills and Experience Required: - Extensive experience using Quickbooks, particularly in a professional accounting capacity. - Proficient in Bookkeeping, Financial Reporting, Tax Preparation and Payroll Processing. - Strong knowledge of U.S. accounting and taxation laws. - Excellent attention to detail and accuracy in financial data management. - Good communication skills and ability to liaise with c...

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  EIKON Project- Financial Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a financial expert to help me with a range of tasks on the EIKON Platform. The ideal candidate will be proficient in financial planning, budgeting, and tax preparation. - Specific tasks include: - Creating a detailed breakdown of financial plans and budgets - Ensuring high accuracy in financial planning and budgeting I expect the ideal candidate to be comfortable working with Excel/Spreadsheet, as this is the tool we'll be using to integrate the financial plan and budget. Ideal Skills: - Proficiency in financial planning, budgeting and tax preparation - Proven experience in creating detailed financial breakdowns - Advanced understanding and experience with Excel/Spreadsheet - Excellent analytical and problem-solving skills This project requires someone w...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...matter where you live in the world or what hours you can work, if you're an experienced Canadian tax accountant that can get stuff done and are looking for some flexibility to add to your current life, you might be the right fit for us. We are a small bookkeeping, advisory and tax company located in the Sea to Sky corridor. There is no shortage of work in this beautiful part of the world. We are at the stage where we need an autonomous, experienced tax professional to help our clients to file their taxes. Main Responsibilities: - Prepare T1, T2, T3, T4, T5 returns in TaxCycle with little oversight - Advise team members and clients on Canadian tax strategy - Maintain knowledge of Canadian tax laws - Assist with client communication as needed Ot...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm looking for a tool or app to scrape specific data from car rental websites. Key Features & Requirements: - Targeted Websites: Avis, Budget, Sixt - Data to Scrape: - Pricing information - Car specifications - Add-on options - Total after tax and fees - Maximum rental period 330 days for Avis/Budget (Sixt 365 days) Additional Info: - The tool should be capable of automating the scraping process at regular intervals. - Data should be well-organized and easily exportable for further analysis. - The goal is to find deals and or pricing errors for specific vehicles Ideal Freelancer: - Prior experience working on web scraping projects is a must. - Proficiency in data analysis and presentation. - Strong understanding of car rental market dynamics is a plus.

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Advanced Custom Quoting Templates Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled professional to construct advanced custom quoting templates in Google sheets. The templates need to incorporate specific elements that include: - Item description - Quantity - Unit price - Total price - Discount - Tax - Notes The templates should have a colorful and eye-catching design to stand out but also remain functional. Proficiency in Google Sheets and an eye for design is very much needed for this job. Must be thorough and detail-oriented with excellent data input skills. Experience creating quoting templates would be an added advantage. The end product should allow for easy input, updating and transitioning of data while still being visually engaging.

  $610 (Avg Bid)
  NDA
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Clark’s Tax Logo Design Needed 10 ชั่วโมง left

  I'm looking to have a business-style logo designed for my tax business. The primary color I'd like to see integrated is green. Key Requirements: - Incorporate green as the primary color - Design a business-style logo - Include elements that symbolize trust and professionalism

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  As an...an existing business, I am seeking professional help with my tax filings. The project will involve both federal and state tax requirements, and as I am operating as an LLC, a clear understanding of the specific tax obligations for this business structure is vital. Key aspects that the project involves include: - Preparation and filing of federal tax - Preparation and filing of state tax Ideal freelancers for this project should have: - A strong background in US tax law, particularly for LLC businesses - Proven experience in preparing and filing both federal and state taxes - Strong attention to detail and accuracy I am looking for someone who can handle this process efficiently and professionally, to ensure that my business's ta...

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalistic logo for new business 6 ชั่วโมง left

  ...a new business that offers affordable tax services to freelancers. This is a VERY EASY project. All we need on the logo are two elements: 1. The business' name: Goodtax 2. An "icon" IMPORTANT: > The business name is Goodtax - that's capital G and the rest lower case. > Business name is one word. > We don NOT want a slogan in the logo. > The preferred font is Inter, but feel free to suggest a similar font. > The icon we don't know what, but looking for ideas. Attached is an example of how simple we want the logo (don't submit a copy of these). Here's some more info about the business to use as inspiration: --- Get help from a tax accountant who understands. Good tax? Seriously? Yes, Goodtax. I want to help y...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  GST, TDS filings and accounting for Multiple Clients 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an accountant to manage tax related accounting tasks specifically GST and TDS filing for my 11-20 clients. - Responsibilities: - Filing GST returns - Filing TDS returns - Periodic accounting in tally for selected clients - Income tax return filing - Coordinating with clients on monthly basis for the documents The majority of my clients have less than 70 transactions per month and I use tally software, thus a good grasp of tally software and excel is necessary to handle the above tasks. - Skills and Experience: - Gst return filing experience - Proficient in tally software - Experience with handling multiple clients simultaneously - Knowledge of GST and TDS filing systems appeciated. This is an ongoing project and I am looking for a dedicated and ...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced accountant who specializes in tax preparation, more specifically under Germany's individual income tax rules. The key responsibilities of this role include: - Expertise in Germany's individual income tax laws - Prepare and review tax payments - Ensure compliance with German tax laws While knowledge of specific tax software is not mandatory, familiarity with commonly used tax preparation software will be highly regarded. Proven work experience in a similar role and sound understanding of accounting and tax preparation are both prerequisites for this job. A Certified Public Accountant (CPA) or enrolled agent (EA) qualification would also be a bonus.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...experience for those entering the information. - The PDF report generated should resemble an Excel sheet, with a detailed summary of the data provided. - We require the PDF report to be accessible at any time, allowing us to retrieve the most recent data whenever needed. - The system needs to be designed in a way that ensures the totals in the PDF report can be used for various purposes, such as tax filings and sharing information with third parties. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development with a focus on form building and data handling. - Experience in generating and automating PDF reports from collected data. - Ability to design a user-friendly interface, ensuring a seamless data input process. - Understanding of data management and the ability to design ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm running a Shopify based online store which is connected to Google Merchant Center. Google's informed us that we need to include tax in the product pricing shown in Google Shopping. Key Task: - Fix the price mismatch issue so that all of our products in Google Merchant Center have pricing that includes our GST tax of 15%. Ideal Candidate: - Proven experience in fixing price discrepancies Google Merchant Centre - Proficiency in handling Google Merchant Center through third-party plugins. - Strong understanding of e-commerce tax calculations. Please bid if you have the ability to effectively solve these issues without compromising website functionality.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced tax professional to assist with the filing and submitting of my corporation's federal tax return. C Corp in Daleware No single penny has been generated. I require someone who has a deep understanding of corporate taxation and can efficiently handle the complexities involved. Key Qualifications: - Proficiency in corporate tax law and IRS regulations - Experience with federal tax returns for corporations - Detail-oriented with exceptional organizational skills Role and Responsibilities: - Review and organize our financial details for the current tax year - Prepare and file our corporate federal tax return - Provide advice on potential tax deductions and credits. SOON AS POSSIBLE ( IN HOURS)

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Tax Return Filing Support Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require assistance with preparing both my personal and business tax returns. need to file tax exxnsion as well Ideal Skills: - Extensive experience with personal and business tax returns - Proven track record of handling similar cases Details: - I have maintained organized financial records for the tax period in question. - I am specifically looking for support in the preparation of my returns, and not for tax planning or advice. Please reach out if you have relevant experience and can provide reliable support.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Remote Tax Accounting & Bookkeeping 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Subject: Urgent Need for Professional Tax Filing and Monthly Bookkeeping Services Project Description: I am seeking a highly skilled and knowledgeable tax professional who can urgently assist with filing tax extensions today and subsequently handle both personal and corporate tax filings for several of my clients. This opportunity also includes an ongoing requirement for simple monthly bookkeeping. Please bid first on price for personal and business taxes gig. You can message me about the bid for: personal Taxes only with extension filed today. Message me what your bid is for personal tax returns and for monthly bookkeeping services for small businesses with the client's Quiquen or Quickbooks account. Key Responsibilities: 1. **Immediate tax...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  In need of a freelancer well-versed in the Indian GST (Goods and Services Tax) registration process. Key responsibilities include: - Explaining the GST registration process in layman's terms - Guiding in the collection of necessary documents required for registration - Ensuring accurate filling out of the application Ideal candidates will be experts and have substantial experience helping businesses successfully register for GST. Let's demystify the complex registration process together.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for experienced professionals who excel in the following sectors: Finance, Investing, Share Market, and India-specific insights. Key Responsibilities: - Portfolio Management: It's crucial that you have a solid understanding of portfolio management, as this will be a major part of your role. - Tax Planning: To ensure our investments are maximized and tax-efficient, your expertise in tax planning is essential. - Risk Assessment: Your ability to assess risks and implement strategies to minimize them is a critical part of this job. - Comission Based Trading & Investing: I'm also looking for someone who has a proven track record in commission based trading and investing. When applying, please share your past work, particularly in the...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  AI-Enhanced Tax Filing Software/App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...forward individual, I'm looking to reinvent the way tax filing is done. I'm seeking an expert in software and app development with hands-on experience in: - Creating Tax Filing software and apps - Integrating with WhatsApp - AI-Powered write-off detection The main motive for this project is to create a platform that simplifies and updates the way users approach tax filing: - It should incorporate AI capabilities to automate the detection of write-offs. - It should enable round-the-clock access to tax professionals. - Seamless, smart tax filing should be at the core of its functionality. Moreover, I envision the integration with WhatsApp to drastically improve user convenience and communication: - Notification alerts: The system should se...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Startup Accounting and Tax Expert in India 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...provide proficient bookkeeping and accounting services, tax filing, and financial consulting for my operating startup in Gurgaon, India. I require a professional with: - Deep expertise in startup accountancy, bookkeeping, and taxation - Seasoned in guiding startups through their early stages. - Familiarity with the tax system in India, with a major focus on startup incentives and rebates. - Capability to handle different accounting and tax software and platforms in India Your role will include, but not be limited to: - Managing compliance by applying proper accounting methods. - Conducting routine account management and tax filing - Assisting in yearly tax filing and financial reports, remaining compliant with local and national tax laws. - ...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Case study: 2,000 words 6 วัน left

  ...foreign resident for tax purposes during the year ended 30 June 2024. In answering this question, if you believe Rebecca is an Australian resident according to the ordinary concepts test, it is not necessary for you to also explain and apply any of the other 3 tests for individual residency (ie domicile test, 183-day rule and superannuation test). 2. Explain whether each of the income items in the table above should be included in Rebecca’s assessable income for the year ended 30 June 2024. 3. Explain whether each of the expense items incurred by Rebecca in the table above are tax deductible for the year ended 30 June 2024. 4. Briefly explain the process required for calculating an individual taxpayer’s net income tax liability or refund. Calculate Re...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  US LLC Tax Filing Assistance Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient tax professional who can assist me with filing tax returns for my USA-based LLC. Key Requirements: - Expertise in US tax laws and regulations for LLC companies - Proficiency in tax filing and compliance procedures - Excellent communication skills, particularly via email - Previous experience in filing taxes for LLCs would be a strong advantage Since I have no experience with tax software, the ideal candidate should be able to explain the process clearly and assist me through each step. Please reach out if you have the relevant expertise and can guide me through this process effectively.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  One Person Company Closure Assistance 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to assist me in the complete closure of my one person company. Key Details: - I don't have any outstanding debts/liabilities associated with the company. The primary task would be the legal and procedural steps required for the closure. - There is no need for financial accounting, tax assistance, or asset liquidation support. - The final goal is to ensure that the company is closed in compliance with all legalities and regulations. Ideal Skills: - Legal expertise and experience in company closure procedures. - Strong understanding of the legal and regulatory framework for the closure of a one person company. - Excellent communication skills to keep me informed throughout the process. The ideal candidate will be able to guide me through the entir...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Web Form for Data Input and Recurring PDF Report 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience for those entering the information. - The PDF report generated should resemble an Excel sheet, with a detailed summary of the data provided. - We require the PDF report to be accessible at any time, allowing us to retrieve the most recent data whenever needed. - The system needs to be designed in a way that ensures the totals in the PDF report can be used for various purposes, such as tax filings and sharing information with third parties. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development with a focus on form building and data handling. - Experience in generating and automating PDF reports from collected data. - Ability to design a user-friendly interface, ensuring a seamless data input process. - Understanding of data management and the ability to design ...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  GCC TAX GPT 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Introduction - We're seeking a talented developer to collaborate on the development of GCC TAX GPT, a groundbreaking language model specifically designed to streamline and simplify tax processes. Problem Statement- Tax preparation and filing can be daunting and time-consuming for individuals and businesses alike. Complex tax codes, ever-changing regulations, and the potential for errors can lead to stress and financial penalties. Introducing GCC TAX GPT- GCC TAX GPT utilizes the power of Generative Pre-trained Transformers (GPT) to become your intelligent tax assistant. Here's what it will offer: Automated Data Entry: GCCTAX GPT will be trained on vast amounts of tax data, enabling it to automatically extract relevant in...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Professional Tax Extension Filing Assistance 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a tax expert to file tax extention asap

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Business Tax Extension Filing 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need someone to file personal and biz tax extention asap

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient accountant to manage various financial tasks for my venture. The chosen professional should be well-versed in solving accounting questi...to manage various financial tasks for my venture. The chosen professional should be well-versed in solving accounting questions As I haven't specified a preferred accounting software, you can employ whatever system you are comfortable using. The scope of the work is also undecided, so a capable and flexible range in handling both large-scale tasks and simple tax filing is preferred. - Key Responsibilities: 1. Bookkeeping 2. Tax Preparation 3. Financial Analysis - Ideal Skills and Experience: 1. Proficiency in solving accounting questions 2. Thorough knowledge in accounting 3. Adap...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Amazon Account Setup & Product Listing 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a New Zealand-based seller looking to expand my business to Amazon US. I need assistance with setting up an Amazon account and listing my products efficiently. Key Requirements: - Create an Amazon US account: I'm unsure of the complete process and regulations for a New Zealand-based seller. This includes understanding tax implications, shipping options, and compliance. - List Ovulation Tests and Pregnancy Tests: I have these products readily available and simply need help in listing them on the Amazon platform with compelling content and accurate product descriptions. - Optimize for SEO: It's essential that the listings are SEO-optimized to ensure visibility and sales on Amazon US. Ideal Experience: - Proven experience in Amazon account setup and product listin...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  As an accounting and financial services company based in India, I'm striving to extend our horizon to Australia. As such, I'm in need of skilled freelancers who can: - Identify potential clients in Australia in need of comprehensive financial services, more specifically tax preparation, bookkeeping, and financial reporting. - Communicate with potential clients to pitch our sophisticated and customized accounting solutions. - Ideally, have some familiarity with Australian tax laws and regulations or possess the willingness to learn as we may need assistance in this area. Prior experience in sales and marketing, specifically in the accounting sector is a bonus. Familiarity with Australian business culture and practices is also desirable. This job necessitates strong...

  $597 (Avg Bid)
  $597 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Wyoming LLC Dissolution and Tax Task -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to shut down my single-member LLC based in Wyoming . In addition, baisc tax filings for the year 2023 and 2024 are mandatory, encompassing approximately 100 transactions. Predominantly, these are straightforward business expenses or salary payments through Wise.com. I want you to guide me through the tax filing process and file with the State of Wyoming the dissolve my LLC. • Specifics: I'm eager to work with someone who can offer advice and recommendations on how to best proceed with the dissolution and tax filing. While it's not necessary for you to handle every step, your guidance is vital to ensure I can navigate this process with clarity and confidence. • Records: Most transactions are quite straightforward to categorize. All...

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Tax and Compliance Website Development 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We seek a skilled developer to build a website for our tax and compliance service provider business. The website will serve two primary functions: 1. Knowledge Hub: This section will provide a comprehensive resource center with valuable content on tax laws, regulations, and compliance guidelines. It will be accessible through a subscription-based model. 2. Consultancy Services: Showcase the consultancy services offered by our team of tax and compliance experts. Users should be able to learn about our services and contact us easily with inquiries. Key Features: A. Subscription-based knowledge hub: 1. Users can subscribe to access in-depth content on tax laws, regulations, and compliance guidelines. 2. Content should be well-organized and ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Web scraping from html page 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled web scraping expert to scrape html pages and convert them into a pdf file. The selected candidate will be responsible for creating a web scraper script that can automatically extract and organize data from various websites. The data should be neatly formatted into a pdf document for easy accessibility. The website is in which there are various links - section - 1, section - 2, etc. The text which is present when a link is opened is to be scraped. There may be an odd number as well, like section - 5A. Also, there are pages which will give more links/sections (there are upto 93 pages). When the section is opened, there may be footnotes. The text when the footnote is opened is to be scraped if possible.

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Tax Office Files Management Streamlining 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our business has jumped from 500 files to 0ver one thousand. we have no idea how to stop misplacing files. We know we need more prepares to handle the flow.

  $1070 (Avg Bid)
  $1070 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Need to Build Token in solana 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Token on solana Name : Make America Great Again Symbol: $Maga Supply : 1 billion Decimals : 9 Tax : 3% buy tax and 3% sell tax(3% to lp and 3% to marketing wallet) *Noone can hold more than 6.7%* (like a supply block) Marketing wallet : GQ5ZVUtoUeLvfAMmUxwMrSNnXacDYSwEZW2abJk2DKcW

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a savvy website developer to create an accounting/tax website that puts a strong emphasis on GST and compliance software. Features & Functionalities: - This website must be capable of managing invoicing, billing, expense tracking, and payroll. - It should also have comprehensive GST/ Accounting/ Tax/ Compliance capabilities. Reports Generation: - Ideally, the site will readily generate comprehensive reports such as profit and loss statement, balance sheet, tax reports, cash flow statement, and ratio analysis. Ideal Skills & Requirements: - Proven experience in developing similar financial/accounting websites - Familiarity with GST and other compliance standards - Strong expertise in creating complex reporting functions will be crucial. ...

  $814 (Avg Bid)
  $814 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Zoho Books Complete GST Assistance 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've got a Zoho Books account ready and need a professionally skilled hand to help me with the processes of Goods and Services Tax (GST) via this platform. - Initial setup and configuration for GST - Generation of GST reports - Filing GST returns Additionally, your work will also include the integration of GST E-Invoice into my current setup. If you are up-to-date with the GST proceedings, have relevant Zoho Books experience and skills, and you're able to handle software integrations smoothly, you are the right fit for this job. Your professional customer support skills while dealing with my GST concerns would be a plus.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  The income statement for Sharpe Ltd for the year ended 30 June 2024 is stated as follows: Sharpe Ltd Income Statement for the year ended 30 June 2024 $ $ Sales income 6,600,000 Less: Cost of sales 3,416,000 Gross Profit 3,184,000 Less: Expenses Administrative expense 337,400 Advertising expense 80,000 Depreciation expense – Machinery 114,00...Expenses Administrative expense 337,400 Advertising expense 80,000 Depreciation expense – Machinery 114,000 Depreciation expense – Equipment 93,000 Rent expense 314,850 Insurance expense 55,800 Wages and salaries expense 715,200 Interest expense 120,000 1. Calculate the taxable profit for Sharpe Ltd for the year ended 30 June 2024. 2. Prepare the necessary journal entry to record the company’s current tax liability for ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking a skilled accountant to help with a variety of tasks. Key responsibilities: - Bookkeeping: Accurate record-keeping and data entry in QuickBooks - Financial Statements: Preparation of monthly financial statements - Tax Preparation: Assistance with tax planning and preparation The tasks will need to be performed on a monthly basis. Ideal skills and experience: - Proficiency in QuickBooks - Extensive experience in bookkeeping and financial statement preparation - Strong understanding of tax preparation and compliance - Excellent attention to detail and organization, especially essential for bookkeeping. Please include a summary of your relevant experience and how you plan to approach these tasks in your bid.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Legal Researcher -Private Equity Australia 20 ชั่วโมง left

  I need a LEGAL RESEARCHER/ lawyer familiar with Australian private equity regulations, investment structures, and tax implications to conduct a comprehensive legal research project. This research will be invaluable for my future business decisions and I am seeking someone with experience and expertise in this area. FEE $100aud Plus a Bonus Provided that 1. You give me 100% Personal Guarantee to complete this task if awarded to you. 2. You GUARANTEE UNLIMITED REVISIONS OF YOUR WORK so as to protect me from scammers. This is a highly intrinsic document that YOU MUST COMPREHENSIVELY complete as this will involve many small Businesses and Investors to our future operations. You must also be prepared to write to the and seek their guidance before you complete this task to the fulles...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Need to build token on solana 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Token on solana Name : Make America Great Again Symbol: $Maga Supply : 1 billion Decimals : 9 Tax : 3% buy tax and 3% sell tax(3% to lp and 3% to marketing wallet) *Noone can hold more than 6.7%* (like a supply block) Marketing wallet : GQ5ZVUtoUeLvfAMmUxwMrSNnXacDYSwEZW2abJk2DKcW

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน tax ชั้นนำ