ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 templates งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Change the website template หมดเขตแล้ว left

  Existing functions still have to work with completely new templates bootstrap. I want to change the old to a new template. The duration is not more than 7 days. At a cheap price.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head -

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...should: - Track both income and expenses - Project weekly outcomes - Compare actual amounts to budgeted amounts - Include more than 20 budget categories - Incorporate graphs and charts for visual representation. Skills necessary for this project will include advanced Excel knowledge and experience with financial modeling. The ideal candidate will have previously worked with complex budget templates and be comfortable creating a user-friendly interface. You should know how to devise a system that simplifies input and keeps data organized and easy to understand. Your ability to turn raw numbers into straightforward graphs and charts will be particularly valuable. I currently operate off of a simple monthly/yearly budget overview, however, I want something that is more of a liv...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Order Printer app to assist me in updating the 'Order Forms' and 'Tax Invoice' templates. The previous version of the app has been updated, and as a result, the code for these templates needs to be adapted. The 'Order forms template' must have: Order Number and Order Date Notes from Customer Quantity, Item Details fields including variants and customisation details. Estimated Delivery Date Customer & Shipping Details The 'Tax Invoice' must have: TAX INVOICE Logo Order Number and Order Date Business Name & Address ABN: Customer Name & Address Quantity, Item Details and variant Pricing, Discounts etc Tax displayed as GST Your main focus will be to ensure that the 'Order Forms' and 'Tax Invoic...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Python Mass Mailing Script Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...essential for effective use. - **Email Delivery Tracking**: I need to be able to track email delivery statuses for each recipient. In addition, the primary goal of this upgrade is to improve the inboxing rate. While the current script is functional, I want to enhance it by making it more user-friendly and adding some extra features. Additional Features: - **Customizable Email Templates**: Implementation of pre-designed templates that users can customize to match their brand. I'm particularly interested in working with a developer who has experience with mass mailing systems, Python, and has a good understanding of email deliverability best practices. A proactive approach to suggesting improvements is also appreciated. Please share relevant experience and exampl...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Fully Customized Figma Web Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert web designer who can create a fully customized website design on Figma. Key Requirements: - Customizable Templates: The ability to easily tweak and personalize the design would be crucial. - Responsive Design: The site should be optimized for viewing across various devices to ensure a seamless experience for our target audience. The primary purpose of the website is to promote a product or service to professionals. Ideal candidates for this job will have: - Proficiency in Figma. - Strong skills in creating unique and engaging designs. - Experience in designing responsive websites. - Understanding of user experience principles. If you're confident in your ability to deliver a standout, customizable and responsive design that resonates with...

  $5 - $9 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $9 / hr
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can create job ad templates for me in both Word and PDF formats. 6 ads to copy paste to 6 templates I can share few samples you can use the same to design. All contents, logos, images & similar editable formats will be shared. Will award for the lowest price with reviews.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional Wix designer to help me design the layout of my website and create custom templates. The main purpose of the website is to provide information and resources to my target audience, which consists of local community members. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Wix website design and customization - Prior experience in designing websites for community-based information sharing - Understanding of user experience and interface design - Strong communication skills to understand and translate my vision into a functional and aesthetically pleasing website.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Constant Contact Email Campaign Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the week - Travel tips and inspiration - Call to action to book - Contact information **Deliverables:** - Fully designed and tested email templates for each of the emails listed above. - Integration with Constant Contact to ensure automated sending based on the specified triggers. - Initial setup and testing of the weekly deals newsletter template, with instructions on how to update it with new deals each week. **Requirements:** - Experience with Constant Contact email campaign setup. - Strong copywriting skills to craft engaging and persuasive email content. - Proficiency in email design to create visually appealing templates. - Knowledge of email marketing best practices and automation workflows. **Deadline:** Please provide an estimated timeline for ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...Required: • Proficiency in UI/UX design. • Experience with branding and visual identity integration. • Ability to work with existing website templates. • Strong graphic design skills, including the use of vectors and image overlays. Why Join Us: • Collaborate with a dedicated team committed to creating an outstanding online presence. • Showcase your design expertise by transforming a template into a branded masterpiece. • Contribute to a project that values creativity, simplicity, and efficiency. Application Process: Please include a portfolio of your previous UI/UX design work, particularly projects involving brand integration into website templates. Describe your approach to this project and how you plan to meet our requirements. We l...

  $100 (Avg Bid)

  I need an experienced and reliable professional to install a WordPress template (Envato Elements - Barta Theme) onto my personal domain. Although there are no specific customizations or modifications I want presently, I need someone with a creative eye who can advise on the best layout and arrangement for a personal blog/news ...creative eye who can advise on the best layout and arrangement for a personal blog/news site. Further, I currently don't have a hosting provider and assistance in selecting the best one would be very helpful. The ideal freelancer for this project should: - Have extensive experience with WordPress - Have experience in web hosting - Be familiar with the Envato Elements - Barta Theme or similar templates - Have a good understanding of layout design for ...

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Urgent Website and Landing Page Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... (Website Builder) (Funnel Builder) (Social Proof and Testimonials) Functionality: Home Page: Introduction to your company and its services Call-to-action (CTA) buttons to direct visitors to the three main landing pages Integration with for funnel building and lead generation Using 's: Drag-and-drop website builder Customizable templates Responsive design Landing Page 1: IT Services Title: "Transform Your IT with Our Expert Services" Description: Brief overview of IT services offered, including: IT Consulting IT Project Management IT Staffing Features and benefits of IT services Testimonials from satisfied end customers (using ) CTA to contact or learn more Integration with for website building and design

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  We are looking for freelancer for technological catalogues redesign and build in adobe indesign. Freelancer should be expert in adobe indesign, photoshop, ilustrator. We provide example project templates in adobe indesign, source data in pdf and excel. Based on source data our catalogue should be created and redesigned as template project. Project should be done in adobe indesign for printing and web

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Odoo Books Setup for Invoicing 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my invoicing processes. Requirements: - Configure the system to enable the creation of goods and service invoices in USD. - Implement moderate customization to the invoice templates, focusing on layout changes and adding custom fields. - Import all of my product information from an Excel sheet. This includes product names and their respective cost prices (which are in INR). - Enable and Teach me to Use Odd's OCR feature to fetch pdf data from invoice to transfer it to software Ideal Candidate: - Proficient in working with Odoo Books and setting up invoicing processes. - Experience with customizing invoice templates within Odoo. - Skilled in data import from Excel sheets to Odoo. I look forward to working with a professional who can deliver these requirements ef...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Estoy buscando un freelancer bilingüe que hable español e inglés y que tenga experiencia utilizando Canva. El proyecto consiste en traducir 1200 plantillas que actualmente están en inglés y adaptarlas al español, asegurándose de que la traducción sea coherente y manteniendo un buen formato en Canva. Requisitos: - Habilidad para hablar y escribir en español e inglés. - Experiencia en el uso de Canva. - Atención al detalle y capacidad para mantener la coherencia y el formato de las plantillas al traducir. - Compromiso con los plazos de entrega. Tareas a Realizar: -Tendrás acceso a las 1200 plantillas de Canva -Traducir el texto de las plantillas del inglés al español. -Adaptar y formatear las ...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Trophy icon Urgent Branding Logo and Kit 2 วัน left

  ...result shall mirror the images, fonts, and color scheme that we will provide upon awarding the project. This will also include creating an image and wording so that we can create labels that will be attached to the products we will be selling. Key Requirements: - The primary focus is on branding. This involves creating a unique and impactful visual representation of my brand. I do have some templates to work from, but I'm open to your creativity. - The design should be modern and distinct, setting my brand apart in a positive way. - The marketing kit should be designed in a way that it can be used across different platforms and for various promotional materials. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in branding design, particularly creating logos and marketing...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Usuario de Canva Bilingue para Traducir Templates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un freelancer bilingüe que hable español e inglés y que tenga experiencia utilizando Canva. El proyecto consiste en traducir 1200 plantillas que actualmente están en inglés y adaptarlas al español, asegurándose de que la traducción sea coherente y manteniendo un buen formato en Canva. Requisitos: - Habilidad para hablar y escribir en español e inglés. - Experiencia en el uso de Canva. - Atención al detalle y capacidad para mantener la coherencia y el formato de las plantillas al traducir. - Compromiso con los plazos de entrega. Tareas a Realizar: -Tendrás acceso a las 1200 plantillas de Canva -Traducir el texto de las plantillas del inglés al español. -Adaptar y formatear las ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Smarty Templates Revamp 6 วัน left

  ...Smarty PHP templates given by a booking platform I am using () - the templates currently are not easy to use and are not modern. I am only looking fr a few templates to be redesigned. Key Changes Needed: • Upgraded layout for modern aesthetics and streamlined user interaction • Enhanced visual design that captures attention and complements the content • User experience enhancements that promote easy navigation and functionality Priority Areas: The content sections are crucial elements in my templates and I place premium importance on their redesign. They are primarily designated for user interaction - a cornerstone of my platform. Ideal Candidate: The perfect freelancer for this project would possess a thorough understanding of Smarty tem...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...Dashboard templates. Key requirements: - Installation of Laravel + Vue app: As I've already purchased the app from CodeCanyon, I need help with setting it up on my hosting. This includes ensuring all necessary files are correctly placed and the app is running smoothly. - Admin & User Dashboard Setup: The Laravel + Vue app comes with pre-built dashboard templates for both admins and users. I need these templates to be fully functional and integrated with the app. In addition, I might need to make some basic modifications to the dashboard layouts. Ideal skills and experience: - Proficient in Laravel & Vue.js: Strong knowledge of these frameworks is essential for setting up and customizing the app. - Experience with dashboard templates: Previous ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a skilled website developer to help me upload my WordPress website templates to Hostinger. Key Responsibilities: - Assistance with uploading my existing WordPress website templates to Hostinger - Ensuring the website functions correctly post-upload Ideal Skills: - Proficiency in WordPress and Hostinger - Experience in website template upload and customization - Good communication skills Please note: I am not looking for website design or content creation; this project is solely for technical assistance with the upload process.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Home Goods E-Commerce Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a minimalist logo and an image template f...style, and convey the essence of quality home goods. - Image Template: The image template should be versatile and adaptable, suitable for products of varying sizes Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, particularly in e-commerce and branding. - Proficiency with minimalist design and understanding of home goods market. - Ability to create adaptable, scalable image templates. - Strong communication skills to understand and translate my vision into a cohesive design. If you're a creative designer who can deliver high-quality, on-brand designs, I'd love to hear from you. Ill need the template files PSD so i that i can edit in the future Refe...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  WordPress Online Store Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a website developer who can build me an online store on WordPress which I could migrate to Hostinger. The store will primarily cater to physical products, and I plan to list more than 200 items. However, there is no need to develop the product and product descriptions for all the products. Some templates and editable product box will suffice my need. Some Key Requirements: - WordPress Expertise: Must be proficient with the WordPress platform. Having prior knowledge of Hostinger is desirable but not required. - eCommerce Experience: Prior experience in developing online stores with all the functions is necessary. - Minimums 2 months of support after go-live. - Should be compatible with Mobile browsers as well. - User Login Panel, Shopping Cart, Newsletter Gener...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Shopify developer with expertise in Canva integration to create my project in a rapid timeframe. Key features needed include: - Design templates: Develop appealing design templates that can be easily used for future product uploads. - Image editing tools: Ensure these design templates are equipped with basic image editing tools. JPEG and PNG file support are required for image uploads. Given I'm keen to get the project completed ASAP, a professional who can quickly translate my requirements into a streamlined, efficient system is preferred. Your background in Shopify development, Canva usage and understanding user-friendly design will be highly applicable. Proven experience in similar projects and fast turnaround will also be g...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...individuals seeking to construct and refine their resumes. Key features include: - AI-Powered Tools: The application must have automated resume building and optimization suggestions, allowing users to generate a robust resume without the hassle, and further fine-tune it for enhanced professionality. - Varied Templates: To cater to a diverse user base, the application should provide a variety of resume templates. Specifically, I am looking for professional, creative, and functional templates that give users the flexibility and range they require. Ideal applicants for this project should have extensive experience in web application development and a strong understanding of AI integration. A portfolio demonstrating past work in similar projects would be beneficial. ...

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...looking for an experienced developer to create a school billing software with specific features. Key Features Needed: - Customizable invoice templates with a capacity to vary fields per class or grade. - Incorporation of custom branding elements into these invoice templates. Additional Requirements: - I would like to have WhatsApp notifications as a method of handling payment reminders. The ideal freelancer for this project would be one with prior experience in developing billing software, more specifically within a school context, and a strong understanding of WhatsApp API integration. Demonstrated experience in software that includes customizable templates and unique branding elements is a must. Your expertise in these areas should align with my project needs ...

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...webhook. curl -F flag=@/ {webhook} To connect to the challenge go to hint 1: You can pollute NodeJS applications, Alex did a talk about it and the slides are available to read at where the important slides for this challenge are 17-53. hint2: The web application is using the EJS template engine for rendering templates. Alex talked about a Prototype Pollution gadget that could be exploited to get RCE when EJS renders a template, you should check the link to an article and read the last bit. https://docs.google.com/presentation/d/1Ae38Nv6mUntog3AIcI9m_IuBfoxBWoEsw7njI2x8EX0/edit#slide=id.g22e32f4d19a_0_16 hint3: The format of the payload is slightly different to the payload in the referenced article in the second

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...of cloud engineering, with a focus on Azure and the Microsoft Cloud Adoption Framework. Communication Skills: Excellent writing and communication skills, with the ability to convey complex concepts clearly. Design Skills: Experience with graphic design and layout tools is a plus. Deliverables: A comprehensive, step-by-step digital playbook based on the Microsoft Cloud Adoption Framework. Templates, checklists, and tools to support the implementation of the playbook. A polished, professional design and layout for the playbook. Documentation and support for any revisions based on initial feedback. How to Apply: Please submit your resume and portfolio and a brief intro (show your personality and tech prowess) and include examples of previous work that demonstrate your abili...

  $4771 (Avg Bid)
  $4771 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Django Project Debugging and Troubleshooting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced Django developer to debug and troubleshoot issues within my existing Django project...encountering issues with the nginx server. Key Responsibilities: - Debug and troubleshoot existing Django project - Resolve issues related to the nginx server Ideal Skills and Experience: - Proficient in Django web framework - Expertise in troubleshooting and debugging Django projects - Experience with nginx configuration and troubleshooting - Strong understanding of database models, views, and templates in Django - Ability to efficiently integrate third-party libraries if necessary Please note that this project is primarily focused on fixing issues within an existing project rather than creating new features. Your ability to quickly identify and resolve problems i...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Digital Business Card Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled professional to design approximate 6 digital business cards design templates for Elementor. - The card should reflect business brand, - Include my contact information - Have a link and a QR code for easy access. - All the 6 design should be similar to samples I'm open to your creative input and suggestions regarding the overall design. Ideal candidates should have experience in Elementor or Elementor Pro (WordPress), specifically in creating digital business cards. A strong understanding of branding and professionalism is also desired.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  ...11 project to facilitate real-time transactional notifications. Key Requirements: - The goal is to have Pusher handle real-time notifications for transactional events in the application. - These are intended to be transactional notifications, so they should be triggered by specific events or user actions and delivered to the user immediately. - The notifications will be based on predefined templates, meaning they should follow a consistent structure and format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel, with prior experience integrating Pusher for real-time communication. - Experience with developing and implementing transactional notification systems. - Strong understanding of front-end development to ensure notifications are displayed to users in a clear and us...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Fishing-Themed Logo for Roofing Company 3 วัน left

  ...nod to my love for fishing. Thus, I'm hoping for the logo to subtly incorporate elements related to fishing, specifically a fishing reel. Key Requirements: - Incorporate a fishing reel subtly into the design - Utilize the colors blue and green, reflecting a calm and natural aesthetic - Focus on a modern and possibly bold design style Your Work: - Should be original and not based on generic templates - A style that's modern, clean and adaptable - A design that balances the fishing theme with a professional, roofing company aesthetic Ideal Skills: - Proficiency in logo design, with a portfolio showcasing a range of styles - Ability to create unique, memorable designs - Strong understanding of branding and visual communication Please upload your previous work samples t...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...reliability and seriousness. - I envision the design to be simple and clean. The graphics need to be easily comprehensible and not overly intricate, while still maintaining a professional look. - Copy has been written and is attached to provide context. - Our website is: - Our platform for email distribution is Freshsales (sales automation and CRM). - Platform provides 169 templates that can be chosen or they can be custom designed. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design, with a keen eye for aesthetics and attention to detail. - Experience in creating email campaigns and an understanding of the particular design needs for this medium. - Strong knowledge of HTML and CSS, to ensure the graphics can be properly integrated into the email communications. The successful

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Detailed Proposal Quote Template 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a specialized quote template for proposals in Word format. I am having trouble with the header and footer sections encroaching on the body of the document. I also need help embedding our logo in a way that it doesn't show the background when printing (currently the back ground is not transparent). I w...encroaching on the body of the document. I also need help embedding our logo in a way that it doesn't show the background when printing (currently the back ground is not transparent). I would also like the header and footer information to remain editable. Ideal candidates for this task should have: - Excellent mastery of Word and its design capabilities - Experience in designing business proposal templates - Ability to create a professional, clean, and easily ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  MySQL Monitoring & PDF Generation Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need a desktop application that can carefully monitor a MySQL database on my Windows system. The app should be able to perform the following functions: - **Monitoring MySQL Database**: The application should constantly monitor my MySQL database and detect when a new record is created. - **WYSIWYG Template Management**: There should be a feature that allows me to manage various WYSIWYG templates. These templates would be used to generate dynamic PDFs based on the new records in the database. - **PDF Generation**: Upon detecting a new record, the application should automatically generate a PDF based on a selected WYSIWYG template. Naming convention based on filed in processing record. Option Password added to pdf. I would like the application to be user-friendly and ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create the back-end of an auto-caption platform. Your responsibilities will include developing the caption editor, system templates, and additional necessary functionalities. Key Features: - Real-time captioning: The platform should have the capability to provide real-time captions. - Language translation: Incorporating language translation services is imperative. - Caption customization: The platform should allow users to customize captions as needed. - Workspaces for teams/agencies: The system should support collaborative workspaces, ideal for both individuals and enterprises. Ideal Skills: - Proficiency in Python, Java, and C# is a must. - Experience in developing similar platforms. - Strong understanding of back-end development. - Famili...

  $2320 (Avg Bid)
  $2320 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Photoshoot Order App 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...**Elements:** - List of completed photoshoots - Star rating system - Text feedback input - Submit rating button Application will work online with caching data, this version does not need to work offline. There is OpenAPI spec for data connection. I want experienced Flutter developer with hands on experience with FlutterFlow, I am technical person, I want clean structured work utilizing templates as reasonable....

  $781 (Avg Bid)
  $781 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  DESARROLLO FRONT SOFTWARE FACTURACION INVENTARIOS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estimado/a Desarrollador/a Front-end, Estamos en la fase final del desarrollo de la aplicación ERP facturación e inventarios , que cuenta con un sólido backend desarrollado en Django y un front base utilizando templates y bootstrap en el mismo framework. Ahora, buscamos un experto en desarrollo front-end (Primordial que sea de habla hispana) que pueda colaborar con nosotros en el desarrollo de la interfaz de usuario, el desarrollador tendría autonomía en las plataformas de desarrollo siempre y cuando sean escalables y de vanguardia. Descripción del trabajo: Como Desarrollador Front-end freelance, su principal responsabilidad será el desarrollo de la interfaz de usuario de aproximadamente 10 pantallas (ver adjunto) de la aplicaci&oa...

  $711 (Avg Bid)
  $711 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...individual to customize and install a website template for my project. The ideal candidate will have experience with website design, development, and template customization. Requirements: Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript Experience with website templates (e.g., WordPress, Joomla, HTML templates) Ability to modify and customize templates to meet specific requirements Knowledge of web hosting and installation processes Attention to detail and good communication skills Responsibilities: Customize the website template according to my specifications Install the customized template on the web hosting server Ensure the website is fully functional and responsive What I Offer: Take awy option

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  Custom NFC Card Making Website Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a highly skilled WordPress developer to create a one-of-a-kind digital card making website. The site will have the main purpose of enabling users to create NFC cards, generate QR codes, and edit their unique links. Key Features: - The website is to be built on WordPress, so expertise in this platform is a must. - Users should be able to select templates for their cards, upload images, and customize text. - Crucially, they must be able to input their desired content and have the system generate NFC cards and QR codes accordingly. This implies a seamless, automated process that requires expert coding. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress, with experience in developing custom websites. - Strong knowledge of NFC card creation and QR code generation...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Laravel Web Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hours per day Monday to Friday. Meeting software could be any of the MS Teams, Zoom, Google Meet, etc. Working time zone preferred is Europe GMT + 0 Key Responsibilities: - Understanding of SECURE PHP code development with proper code comments, file names, package management, branching, deployment using GIT. - FULL knowledge about Latest Laravel framework, for example Composer Packages, Blade Templates, Laravel MIX, Laravel Middleware, etc. etc. - Integrate a payment gateway for secure transactions - Work on integrating JSON APIs, a payment gateway, and social media logins Ideal Skills: - Proficiency in Laravel development - Proven experience with API integrations, particularly payment gateways and social media logins - Knowledge of JWT (JSON Web Tokens) - Previous work on cl...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  251 คำเสนอราคา

  I need a proficient Microsoft Word expert to design a comprehensive report template that contains all the requisite sections for a detailed report. The ideal freelancer for this project should have: - A solid understanding of Microsoft Word. - Previous experience in creating professional templates or reports. The key sections that the report template should include are: - Title page - Table of contents - Introduction - Body - Conclusion - References Each section should be clearly defined and easy to navigate. For the title page, it should encompass the following elements: - Project title - Client's name - Date - Project logo - Project description - Title block I require standard formatting and styling for the title page and the entire document. It's crucial that the ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Expert UVM Python Test and Verification 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a UVM Python expert to assist with my project. Key tasks will involve: - Scripting to build UVM components from templates - Automation using Python, requiring a candidate with strong programming and automation skills. The ideal freelancer for this project will have expert-level experience with UVM Python, particularly in designing a verification environment. Demonstrated proficiency in creating sequences and sequence items, as well as implementing coverage and assertions, will also be highly favorable. I am looking for a freelancer who can efficiently troubleshoot, debug and optimize code for performance improvements. Understanding my project requirements, applying your expertise to solve the tasks at hand and delivering high-quality results are key to this project...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need assistance creating a specialized HTML email...e-newsletter mailouts from MailChimp to Simply Stakeholders, which is powered by the TinyMCE WYSIWYG editor. We have existing designs that we need converted into html coded templates that will be functional and editable on the front end, including being able to swap out images. The templates need to be responsive on mobile and desktop devices. The main purpose of the email will be sharing news of the day/week to our client base. We have an in-house designer who can serve as project liaison. Deadline to have the new templates operational is May 29. Access to the back-end of Simply Stakeholders can be provided for testing. Designed templates can be can be supplied. Strong skills in HTML, CSS, and responsive des...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Customizable Big Commerce Website Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Big Commerce developer to work on my website. I am looking for the following: - Customizable templates: I need to be able to make minor tweaks to existing templates. - Custom API integrations: Specifically, I need to integrate Payment and CRM APIs. The ideal candidate for this project will have experience in Big Commerce development and customization, as well as expertise in integrating API's, particularly Payment and CRM services. A good understanding of e-commerce best practices is also essential. Kindly provide examples of similar projects you've worked on. Long term project but low price. If you agree it, please bid!!!

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...proficient in Klaviyo. My email list currently exceeds 10,000 subscribers and my main goal is to boost product sales through strategic email campaigns and flows. Note we are an established brand so do need for basic flows. Key Responsibilities: - Develop and execute effective email marketing strategies to drive product sales - Ensure high deliverability and open rates - Create and optimize email templates for maximum engagement - Monitor and analyze campaign performance, making data-driven adjustments as needed Skills and Experience: - Proven track record of success in email marketing, specifically with Klaviyo - Prior experience working with large email lists - Strong understanding of best practices in email marketing - Analytical skills to interpret data and adjust strategie...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...between tasks: It should be possible to create task dependencies. - Showing progress of tasks: The tool needs to visualize the progress of tasks in a clear and intuitive way. - Generating reports: The tool should be able to generate reports based on the data input. Customization: - I'm looking for a tool with advanced customization options. This includes the ability to add custom fields, create templates, and tailor the tool to the specific needs of my team and projects. - Custom API to for tasks to add through API Ideal skills and experience: - Proficient in front-end and back-end development - Experience in creating project management tools - Familiarity with drag and drop functionality - Prior experience with kanban boards and gantt charts - Excellent communication and ...

  $527 (Avg Bid)
  $527 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Custom Logo Creator 4 วัน left

  I'm seeking a skilled developer to create a logo editor which allows users to choose from pre-designed templates, customize text, and adjust colors. The editor should be able to export logos in PNG, JPEG, and Vector (SVG) formats. Key features: - User-friendly interface - Pre-designed templates - Text customization - Color picker for custom color selection - Export options for PNG, JPEG, and Vector (SVG) formats Delivery time is flexible, so quality is my main priority. Please apply if you have experience in creating similar tools or design applications.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of a WordPress developer who can adjust a template kit in Elementor Pro to create a business website. We'll need to change the colors and content around as per request of the client. There will be about 9 unique pages. Some templates will repeat to form around 15 total pages. Functionality is very basic. Only thing that needs to be added is a live chat plugin. I will share more specific details via chat.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา
  AWS DevOps Engineer - Helm Chart 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently in need of a DevOps engineer with a strong expertise in AWS to assist with the development of a Helm chart. We need to deploy 1password scim bridge with helm chart.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน templates ชั้นนำ