ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 traditional chinese hong kong งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  ...ราคาสมาชิก โปรโมชั่นต่างๆ 5.ระบบออกตั๋ว E-ticket และ E-invoice ส่งเข้าเมลลูกค้า/บริษัทอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงิน 6.ระบบรีวิว 7.สามารถใส่ได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ในโปรแกรมทัวร์ต่างๆ 8.กรณีจองตั๋ว มีตัวเลือกให้ลูกค้า ว่าจะเอารถรับ-ส่งจากโรงแรมหรือเปล่า 9.ระบบแชทกับลูกค้าผ่านหน้าเวบไซท์ 10.ระบบแอด Line,Facebook,IG & other social media อื่นๆ อัตโนมัติจากหน้าเวบไซท์ 12.ระบบแสดงผล 2 ภาษา Eng/Chinese ตัวอย่างเวบที่ต้องการ

  $2023 (Avg Bid)
  $2023 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  แปลไทยเป็นจีน หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีข้อมูลของรถตำรวจตรวจสอบในบางเมืองของประเทศไทย ฉันต้องการใครสักคนที่จะแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนและทำเครื่องหมายตำแหน่งบนแผนที่ google I have information of the police check car in some cities Thailand . I need someone to translate the information to Chinese and mark the location on the google map.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am seeking a competent and qualified psychologist who can conduct telehealth and/or in-person sessions in Australia. We have significant and regular work available. Required ...therapy - Experience conducting both one on one and group therapy - High proficiency in English Language - Valid psychology qualifications The ideal candidate will exhibit a deep understanding of the unique challenges adults face and the importance of comprehensive mental health support. A balance of patience, communication, and professionalism is crucial. Please note, this role requires both traditional in-person sessions and online consultations via telehealth. Understanding the dynamics of both service settings is significant. Anyone with a track record to demonstrate this balance is highly encourag...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a fellow entrepreneurial spirit, ideally with a strong ground in web development, to help build an innovative tourist app. This is not a traditional, salaried position. Instead, you'll join me as a co-founder, and we'll set out on this exciting journey together. A small convenience fee will be offered initially. Key features of the app include: * User sign-up and profile management * Payments * Interactive maps and attractions The target audience for this app consists of tourists visiting a specific city and business travelers. Given this, we need someone who can embody this target market's needs and preferences while coding the app. I envision the design to be modern and minimalist. A keen eye for such aesthetic and a knack for crea...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a gifted photographer who can cover my wedding in beautiful Bali in 6 to 12 months time. You should be well-versed in traditional wedding photography, able to capture the solemnity and joy of my ceremony. Required Skills and Experiences: - Expertise in traditional wedding photography - Previous experience with destination weddings, particularly in Bali - Impressive portfolio highlighting ceremony moments Kindly include links to your portfolio or samples of your previous work in your bid. Your bid should also include a ballpark figure for your services for a full day wedding coverage. Looking forward to working with you.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are the largest tour operator on Lombok Island in Indonesia for hiking Mt. Rinjani. We want to send 3 emails over a 1 week span to tour companies in Malaysia, Indonesia, Singapore, & China. We are specifically looking for you...must be able to keep these list separate so we can send the email to them in their own language. You must also be able to then send those emails with trackable results. You must also deliver the lists to us for future use. Please explain how you plan to go about this, and prove your record of success. We expect there to be many thousands of results. You must be able to perform searches in Chinese, English, Indonesian, & Malay to do this job. Your bid must be correct, and not be a placeholder. Also, please avoid AI or automated responses, as we...

  $465 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Project Title: Graphic T-Shirt Designs for Santstreet Project Description: Overview: Santstreet is a budding apparel brand aiming to infuse traditional Indian elements with a modern twist. We're seeking a talented graphic t-shirt designer to create captivating designs that blend Sanskrit proverbs or words, demonic characters, Indian art, and mandala art in a contemporary fusion. Design Requirements: Theme: The designs should reflect a fusion of traditional Indian culture with modern aesthetics. Elements to Include: Sanskrit Proverbs or Words: Incorporate Sanskrit proverbs, words, or phrases that convey wisdom, positivity, or empowerment. Demonic Characters: Integrate subtle and tasteful depictions of demonic characters from Indian mythology. These characters should b...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced artist adept in Nakashi art for my project. This project entails designing a traditional Nakashi art piece that will be used for home decoration. Some specifics about the project include: - The size of the art piece should be large, meaning it should exceed 24 inches. - The artwork must resonate with the aesthetics of traditional Nakashi art. Ideal Skills: - Extensive experience and passion for Nakashi art. - Ability to produce large scale artworks. - Familiarity with creating pieces meant for home decoration. If you are proficient in Nakashi art with an eye for creativity, you might be the perfect match for this task. Considering the large scale, I value attention to detail and an understanding of authentic Nakashi art techniques. Please...

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Traditional-Style Brochure for Construction Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This task involves designing a traditional yet professional brochure that represents our startup company. The company Targets clients in need of project management services in the construction industry. The brochure should be a Bifold type and radiate a professional and traditional theme in its design. Key elements to include in the brochure: - A brief about our company background and expertise - The broad array of services we offer within project management and commercial management The ideal freelancer for this project would possess a steady familiarity with the construction industry, understand the nuances of project management in this arena, and have excellent graphic design skills. Experience in creating promotional materials in a traditional style is prefe...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ... The purpose of these videos will be to promote a range of physical goods. Key Requirements: - The video should be professional and informative, seamlessly introducing the product to the audience while keeping them engaged. - Can strategically integrate our products into the TikTok style video without compromising its authenticity. - Should be very creative, able to give a modern touch to traditional product showcasing. - Prior experience in Ads video creation, especially in promoting physical goods. Desired Skills and Experience: - Strong videography skills, with specific experience in making professional and informative videos. - Proven track record of creating engaging material for social media platforms, specifically TikTok. - Previous experience of working with product pr...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...hub where my audience can learn more about my company and the service we offer. This is a project, spanning approximately 500 pages of content. Main responsibilities: * Build a cleanly designed and structured website following classic and traditional design principles. * Populate the website with relevant and engaging information about our company and the diverse range of products we offer. Skills and experience: * Proficient in website development with a vast portfolio of websites, preferably informational ones. * Experience in classic and traditional website design. * Familiar with creating large-capacity websites handling numerous pages. * Proficiency in seamlessly incorporating visuals and text, making each page both interesting and informative. * Exceptional ability...

  $598 (Avg Bid)
  $598 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...living space with a traditional style that maintains continuity with the rest of the house. Here are some key aspects of the project: - Design: The design must incorporate a traditional aesthetic that blends with our current home style. Creativity is appreciated, but overall, I want it to emulate the charm and warmth of our existing home. - Key Features: The new space must feature large windows for ample natural lighting and an open-concept design for a spacious feel. - Plans: I need comprehensive and detailed architectural plans, that include dimensions, material suggestions, and any necessary structural recommendations. Ideal candidates for this project should have: - Significant experience in architectural design, particularly with home extensions - Proficiency in ...

  $960 (Avg Bid)
  $960 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Traditional Two-Story House AutoCAD Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient AutoCAD designer to create detailed drawings focused on traditional two-story house plans. - You'll design complex residential construction details, create floor plans, and work on elevation drawings - Essential skills include familiarity with relevant building codes, a keen eye for detail, and the ability to translate my brief into a functional, visually appealing house plan. Experience in traditional-style residential design is advantageous, as is the ability to incorporate any revisions that may arise during the development process. Please provide examples of previous work in your bid.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Duplex House Plan Design 12 ชั่วโมง left

  I am in need of a professional architect or civil engineer who can draft a house plan for a duplex. Here are the specific details I require: - Design Style: I prefer a mix of traditional, modern, and ranch styles blended in an appealing manner. - Bedrooms: In the two-unit duplex, one unit should have 2 bedrooms and the other unit should be designed with one bedroom. - Square Footage: The duplex should be split into two distinctly sized units. The 2-bedroom unit should be approximately 900 sq ft, while the 1-bedroom unit should be around 400 sq ft. Ideal skill-set and experience: - Proven experience with residential house design, particularly in design of duplexes. - Proficient with architectural design software such as AutoCAD, Revit, etc. - Exceptional sense of design and crea...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  33 คำเสนอราคา

  For my upcoming alternate historical novel, I'm looking to set the stage in Renaissance England but with a significant change—the Japanese have colonised England. Crucially, the narrative will revolve around a handful of themes: 1. **Setting**- Featured prominently will be traditional Japanese architecture, interwoven with the aesthetics of the English Renaissance period. You'll be asked to conceive of and describe this mix in-depth. 2. **Key Figures and Groups**- Queen Elizabeth I's reign must be a significant part of the narrative. However, there's an interesting twist: how did Elizabeth cope with the colonisation? Did she resist, collaborate or find another path? 3. **Cultural Clashes and Integration**- How would samurai warriors be viewed in Renaiss...

  $145 / hr (Avg Bid)
  $145 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...animations for the landing page of my web application. - Animation Type: Traditional Animation is the chosen style, and I expect the freelancer to have a good grasp of this technique, ensuring vivid details while maintaining a clear, impactful message. - Color Scheme: The preferred color scheme is light and fresh, which should add a welcoming and calm feel to the animations. A good understanding of color theory and light color schemes will be important for this job. - Placement: The animations will adorn the landing page, hence they need to be engaging, interactive, and able to communicate effectively to maintain visitor interest and engagement. The ideal candidate should have experience with Lottie animations, traditional animation proficiency, and showcasing great us...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Kid's Pirate-Themed Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...turning from side to side. Pirates around her dancing and having fun. Key Requirements: - Style: The animation style should be traditional 2D. It should capture the playful and silly essence that children adore, lots of treasure and bling coordinated with the music. - Characters: One primary character - a little girl pirate. It's crucial that her movements and expressions reflect joy and an infectious love for dancing. - Duration: The animation is approximately 90-95 seconds matching the length of the song. - Music: The video will be set to music. Experience animating to a musical score would be highly valued. Skills and Experience: - Proven experience in 2D traditional animation. - Experience in creating lively and engaging characters. - Ability to work with musi...

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Traditional Afternoon Tea Poster Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm desiring the creation of a traditional afternoon tea poster. With the design focus on a traditional aesthetic, your artistic flair will tie in crucial elements, underpinned by a pleasing palette of pastel colors. Key details: - Essential elements: I require the inclusion of teapots, teacups, and pastries in the design. Each should blend seamlessly into the traditional setting of the poster. - Color scheme: The poster should utilize pastel colors. These colors tend to exude the calming, inviting environment associated with traditional afternoon tea. Skills and Experience: - Graphic Design: Excellent graphic design skills are crucial. You'll need to be able to thoughtfully choose and arrange elements for impactful communication. - Illustration: S...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  For this exciting project, I'm seeking an architect experienced in designing traditional, single-family homes. Here's what you'll need to consider: - The project involves creating plans for a single-family one story home with a one car garage. Demonstrated experience in this space is essential. - The home should be designed in a traditional style. You should have a portfolio showcasing your versatile architectural design skills, especially traditional aesthetics. - The house must encompass two bedrooms and two bathrooms. Experience in optimizing smaller spaces for comfort and functionality is a plus. Make sure to include any required revisions in your bid. Looking forward to working with creative and dedicated professionals to create a comfortable and ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from English to Chinese and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business acumen...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from English to Chinese and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business acumen...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Modern Living Room Design for Villa 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional interior designer to revamp the living room in my Arab-style villa. The aim is to inject a modern aesthetic while still emphasizing its cultural heritage. Key Aspects To Consider: - Comfortable, modern layout for family g...room in my Arab-style villa. The aim is to inject a modern aesthetic while still emphasizing its cultural heritage. Key Aspects To Consider: - Comfortable, modern layout for family gatherings - Integration of current cultural elements native to Arab design - Predominant usage of modern design influence The ideal candidate should have: - Proven experience in combining modern design with traditional elements - A portfolio showcasing previous work in similar contexts - Recognition of the needs and functionality of a fami...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Inclusive & Sustainable Urban Space Design -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I am looking for an experienced urban designer to help create an inclusive, sustainable and culturally integrated public space. And modify a scientific research in an academic form about the humanization of cities written in advance about th...architecturally unique neighborhood center that fits the needs of neighborhood residents and promotes an environment that takes into account the elements of humanization of cities in a precise, inclusive and sustainable way. Outputs : 1-general site analysis of the project . 2-developing well-thought-out design ideas schematically and environmentally for the neighborhood center that takes into account the traditional urban identity of the region (Riyadh) Sulaimani architecture 3-follow up the project until completion and agree...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator to convert my English blog posts to Chinese. Requirements include: - Strong comprehension skills in both English and Chinese - Experience in translating blog posts and maintaining the intent, tone and message of the original version - Knowledge of basic SEO best-practices as applicable for blog content The ideal freelancer would be adept at translating while preserving the nuances of the original text.

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Traditional Goan Cooking Lesson for Children (Filmed) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This will sound strange, but we have two YouTube channels: @seethejourney9295 @learningtail One is about travel and the other is about kid's education. We are currently visiting Goa and would like someone to teach us how to make a traditional Goan meal–and we'd like to film it/publish on our channel. Should take 1-3 hours and is quite casual. You do not need to have a professional kitchen or studio or anything like that. Can be a restaurant or home, ideally in Calangute or nearby, but we can travel a little bit. Let me know if that's something you can do!

  $12 - $36
  พื้นที่
  $12 - $36
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking to create a unique and engaging 2D animation using Adobe Character Animator. This project requires: - Development of a 2D animation in an abstract style. The animation should eschew traditional or cartoon-like designs, instead opting for a more unconventional and creative approach. - Utilization of a pastel color scheme. Despite the abstract nature of the design, the animation should exhibit a soft and soothing aesthetic achieved through the use of pastel shades. - Extensive experience with Adobe Character Animator. The ideal candidate should have a solid understanding of this software's capabilities and best practices to create fluid and dynamic 2D animations. Potential freelancers should provide a portfolio showcasing a proficiency in creating abstract 2D a...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled architect or 3D designer to assist in crafting an aesthetically pleasing 3 gable timber frame design. The design should be fitting for a traditional, rural setting, and should prioritize both aesthetics and durability. Key Requirements: the building is 20 x 38 ft - Focus on traditional styles, fitting for a rural environment. - Prioritize aesthetics in design while ensuring durability. - Knowledge of energy efficient design is beneficial but not mandatory. - Experience in rural architecture or timber frame house design is a definite bonus. A portfolio showing similar past works is preferable in order to help me make the best decision. I'm looking forward to seeing your vision and talent brought to this project.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am seeking a gifted advertising professional with experience in both Social Media and Print advertising to help increase the visibility of my brand of consumer goods. Main Role: • Develop and manage an engaging advertising campaign that blends both traditional print advertising and social media marketing. Desired Experience: • Proven work history in both Print and Social Media advertising. • Exposure to creating successful campaigns for consumer goods. Please demonstrate your experience while applying for this project, showcasing successful campaigns you've previously worked on would be a major plus. To be a successful candidate, you need to prove that you can effectively manage an advertising campaign like this with outstanding results. Your ability to b...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...interactive web app. We already have all the art and placement decided. Key Project Features: - The app should effectively duplicate our worksheet - It needs to harvest emails and save them to a list automatically Desired Skills: - Proficiency in either Python, JavaScript, or Ruby; as we didn't state a preference - Experience creating interactive web applications - Comfortable converting traditional media to digital platforms Expected Deadline: - The project needs to be completed within a month. This project could appeal to any developer with a knack for integrating beautiful UI with functional code. We're excited to bring our worksheet into the digital age and can't wait to see your vision for it. Please be sure to include examples of past proje...

  $1235 (Avg Bid)
  $1235 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Divine Phoenix-Cross Logo Creation -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cross, embodying the powerful symbolism of resurrection through Christ/God, not from ashes. A few important considerations for the logo: - Colors: The logo should incorporate the colors gold, white, and blue. The hues can be where you see fit, but remember the phoenix's trademark golden white is essential. - Style: The style falls under the 'abstract' category. Challenge yourself to break from traditional representation while maintaining the phoenix and cross's weighty symbolism. - Text: The phrasing "Coming Home" will need to be incorporated in the design. Please use a Serif font, maintain legibility and ensure it complements the overall look. It’s vital the text doesn't overshadow, but rather enhance the image. Ideal freelancers for ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  STS Vending Time Based Rental System Solution Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an individual residin...the locks hardware should have the following features: be rugged which can withstand African outdoor dustheap and rainfalls have hard buttons for time session STS tokens not use physical outside electricity since Africa have no reliable electricity to supply on the lock….maybe an internal battery which can last to more than 5 years strong door handles traditional physical keys to open when occupancy time session is valid to install just like other normal domestic door locks Given the unique and highly specific attributes of this project, it will be ideal to hire someone who's not only good at system design and implementation but is also familiar with local African conditions and understands STS vending locks systems.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Traditional Septic System Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled draftsperson to create a construction guiding drawing of a traditional layout septic system. The system should be basic, with no special requests or additional components. Ideal skills and expertise: - Proficiency in drafting and design - Understanding of plumbing systems - Experience with septic systems design - Knowledge of building code requirements for septic systems Only need plans for the sewer and venting. Two level home with two bathrooms for a 1,144 sq. ft. home. I played with some layout options in red on the plans and than decided an expert could do better than myself. Attached file Stanley Sewer & Venting shows where the shower, toilet, and sinks are located with my sewer drains in red. The red lines are just for reference. The only key red l...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Document Makeover Needed 1 วัน left

  ...that text in the final version is still completely editable for changes afterward. I would need to have control for any text modifications necessary post-handover. - Excellent skills in design and layout to make the information in the document visually appealing. Ideal Candidate: - You are someone with good experience in document layouts and designs. - You have a knack for creative spins on traditional formats. - You're proficient in making editable text within designed documents. Time Frame: - Flexibility and speed are critical. I need this project completed as soon as possible. Please be aware that I have not specified any particular design elements or themes for the redesigned document, leaving room for your creativity. Nonetheless, coherent and professional design is ...

  $60 (Avg Bid)

  I am in need of an experien...giving off a comforting, natural vibe to sync with our dairy brand. - I also require the incorporation of a dairy cow into the design. This will nod back to the traditional milk-making process and uphold the authenticity of our brand. The successful freelancer will be someone with experience in creating minimalist logos and a keen eye for blending elements smoothly. Extensive knowledge of color psychology, particularly in using earth tones, is highly desirable. Please include relevant work samples in your bid. Three logo need to be created: -Logo 1: Depicting two kids (a boy and a girl) gazing up at the sun. - Logo 2: A traditional logo inspired by the old-school milk-making process (I can provide reference pictures). - Logo 3: A redesign of a...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm searching for a proficient market research analyst to conduct exte...comprehensive, visually engaging, and digestible reports. The ideal candidate is expected to have: - Proven experience as a market research analyst or similar role. - Familiarity with a wide variety of business industries. - Proficient skills in data analysis and report creation. - Strong analytical skills with the ability to interpret market trends and data. - Intimate familiarity with both traditional and digital research channels. - The ability to manage and organize large amounts of data. Comfortability in working with a certain degree of ambiguity, coupled with your professional acumen will be instrumental to identify and uncover the nuances relevant to the broad business market. Looking forwa...

  $409 / hr (Avg Bid)
  $409 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm searching for a skilled designer to help me identify the best complementary color scheme for the exterior painting of my traditional style home. The successful freelancer in this task is knowledgeable in color theory and has great experience in working with traditional home designs. The main tasks include: - Providing exterior paint color ideas that suit a traditional home design - Proposing a complementary color scheme - Including certain colors that I will specify The ideal freelancer for this job has a solid background in design, specifically traditional home designs, and a strong understanding of complementary color schemes. Creative suggestions based on the color preferences I provide will be highly appreciated. Your past portfolio or samples of ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented 3D SketchUp artist to help me recreate a Danish 1970 Yellowstone house. This project will focus on architectural visualization, using existing drawings not blueprints. Should have a strong understanding of traditional architecture and experiences in: - Building accurate 3D house model. - Interpret and utilize architectural blueprints. - Creating realistic architectural visualizations. The setting is scanidanivan / Danish design 1970 housing. se picture for refference materials. Ideally, the output should be a highly detailed and accurate SketchUp model of the house with emphasis on the exterior design. use the slopes and size from the plan as well. But... this is a contest, please read the rest. To how to... This is a draft contest showing your sk...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี
  Advanced Video Player App Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Playback: Smooth and user-friendly video streaming is absolutely critical for this app. * Ads Optimization: The app must include an optimized advertising model. The aim is to maximize revenue while providing a positive user experience. * Video Downloading Capability: Users should have the option to download videos for offline viewing. * Online Video Streaming Capability (Web Streaming): Alongside traditional video playback, users should be able to stream videos online directly through the app. Design Preferences: No specific design requirements have been made, but the design should emphasize functionality and user-experience above all. The ideal candidate for this project understands the balance between monetization and user-experience in app development. Experience in video ap...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  SOPs Platform Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced developer who can create a gaming platform that is accessible both via a website and a mobile app. The core purpose of this platform is to offer an interactive and engaging way to train managers and other departments on Standard Operating Procedures (SOPs). Key Features: - User Registr...should be accessible and responsive on both a website and mobile app platform. Ideal Skills: - Game development experience, preferably in educational or informational games. - Understanding of Standard Operating Procedures. - Proficiency in designing for web and mobile platforms. - Experience in creating user-friendly registration and login systems. Remember, the goal here is to transform the traditional way of learning SOPs into a more engaging and interactive e...

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Brewery Logo Design หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented graphic designer to create a unique and memorable logo for my brewery that encapsulates a classic feel while incorporating specific elements and colors I have in mind. This project is ideal for someone with experience in brand identity and enjoys merging traditional aesthetics with modern design principles. We will need font for name that can stand alone, as well as the actual mascot of the Brewery our little raccoon that will be incorporated through out the brewery if various ways. As well as, being on labeling and merch. **Key Requirements:** - The design should be grounded in a classic style, drawing inspiration from timeless elements. - providing a vibrant yet sophisticated palette. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphi...

  $871 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $871 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...precious metals commonly associated with the jewellery industry. - The finished logo should effectively communicate the brand's identity and its purpose. It should be versatile for use on different platforms, such as websites and print materials. Ideal skills and experience for this job: - Proven graphic design background with a solid portfolio showcasing excellent logo designs. - Understanding of traditional and modern logo designs, with particular excellence in vintage styles. - Intuitive understanding of color theory, with experience in using gold color palettes. - Mastery in vector software, such as Adobe Illustrator. Your bid should include initial sketches, a couple of revisions, delivery of the final design in various formats and sizes, and transfer of all intellec...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  As a visionary with a specific idea in mind, I am looking for an astute Android and iOS app developer who can help me recreate a Chinese application focused on remote control for kids' ride-on cars and can improve its aspects like performance and User Interface. Key Specifications/Improvements: * The primary purpose of the app is to control children's ride-on cars remotely and should be user friendly. * I expect an improved performance compared to the original app, meaning the new app should respond faster, consume less battery, and crash less often. * The UI needs to be revamped with a modern, intuitive design making it more appealing for the users. * Lastly, I am interested in discussing potential, additional features that can be added to enhance the app's func...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Innovative Couples-Targeted Resort Marketing Plan 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a sharp marketing strategist to develop a comprehensive plan aimed specifically at couples to increase bookings at our resort. The strategy should integrate: - Social media campaigns: Creating and managing all aspects from content creation to tracking analytics. - Search engine optimizatio...Crafting compelling print advertising strategies. - PR: Developing and maintaining positive public relations. - Influencer marketing: Identifying and leveraging key influencers in our niche. The perfect candidate will be a seasoned marketing professional with a proven record in the hospitality sector, preferably with significant experience in targeting couples. A deep understanding of digital and traditional marketing strategies, coupled with excellent communication skills...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a talented individual who is skilled in 2D animate storytelling. The narrative will be in Hindi, aimed at appealing to young adults. Requirements: - Fluency in Hindi with strong storytelling ability - Proficiency in 2D traditional animation - Experience in creating content that appeals to young adults - Ability to narrate a compelling story, incorporating cultural nuances where necessary Your extensive experience in Hindi storytelling and prowess in 2D traditional animation will be paramount for this project's success. I am eager to see how your creative flair can help bring this Hindi story to life for our young adult audience.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...animator adept in creating original and traditional 2D animations. This project calls for a one-minute animated cartoon and 6 x 15 second shorts suitable for all ages, asking whether a range of symptoms displayed by each character are because of gluten. We want classic 2D animation, not stop-motion graphics This is an awareness campaign targeting people who have gluten-related issues or celiac disease to check their symptoms on our website and sign up for resources. Key Responsibilities: - Create engaging and visually appealing 2D characters (8) and animations - Sync the animations perfectly to a pre-selected piece of music - Deliver a final product that is suitable and appealing to all ages Ideal Skills: - An extensive portfolio of traditional 2D animation - Exp...

  $3020 (Avg Bid)
  $3020 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled photographer with a keen eye for both traditional and photojournalistic style shots. Specific requirements include: - Coverage: You'll be needed for less than 6 hours. However, this time needs to be efficiently used to capture crucial moments. - Event Coverage: The photography coverage is for the pre-ceremony, ceremony, and reception located at the same venue. - Skills: Proven experience shooting in a traditional and photojournalistic style is necessary, along with excellent time management and professional attitude. It's a day of great significance to us and we're looking for someone to preserve these moments with grace and elegance. Please include sample work in your bid.

  $422 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Looking for a talented freelancer who can articulate a well-structured essay discussing business strategies, project management, and organizational behavior. The essay needs to resonate deeply with solid narratives backed up by facts. Key Requirements: - The essay should follow the traditional structure: an introduction, the main body, and a conclusion. - The word limit for the essay is 1500-2000 words. Ideal Candidate: - Preferred candidates are those with significant experience in academic writing, particularly concerning business and management topics. - Excellent skills in research, analysis, critical thinking, and in-depth comprehension of business strategies, project management, and organizational behavior is highly desirable. - A firm grasp of English grammar, composition,...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา