ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 traditional chinese taiwan งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build me a website หมดเขตแล้ว left

  ...ราคาสมาชิก โปรโมชั่นต่างๆ 5.ระบบออกตั๋ว E-ticket และ E-invoice ส่งเข้าเมลลูกค้า/บริษัทอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงิน 6.ระบบรีวิว 7.สามารถใส่ได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ในโปรแกรมทัวร์ต่างๆ 8.กรณีจองตั๋ว มีตัวเลือกให้ลูกค้า ว่าจะเอารถรับ-ส่งจากโรงแรมหรือเปล่า 9.ระบบแชทกับลูกค้าผ่านหน้าเวบไซท์ 10.ระบบแอด Line,Facebook,IG & other social media อื่นๆ อัตโนมัติจากหน้าเวบไซท์ 12.ระบบแสดงผล 2 ภาษา Eng/Chinese ตัวอย่างเวบที่ต้องการ

  $2023 (Avg Bid)
  $2023 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  แปลไทยเป็นจีน หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีข้อมูลของรถตำรวจตรวจสอบในบางเมืองของประเทศไทย ฉันต้องการใครสักคนที่จะแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนและทำเครื่องหมายตำแหน่งบนแผนที่ google I have information of the police check car in some cities Thailand . I need someone to translate the information to Chinese and mark the location on the google map.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Multi-Language Translation Project for New Freelancer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a new freelancer to support with the translation of my project into multiple European languages. The project consists of translating a document from English into German, French, Spanish, Bulgarian, Arabic, Chinese, Polish, Slovak, Portuguese, Italian, Turkish, Ukrainian, Romanian, Greek, Finnish and Slovenian. Key Requirements: - Proficiency in English and all of the following target languages: German, French, Spanish, Bulgarian, Arabic, Chinese, Polish, Slovak, Portuguese, Italian, Turkish, Ukrainian, Romanian, Greek, Finnish, Slovenian. - Previous experience in translation work. - Attention to detail to ensure accurate translations. - Ability to meet deadlines within 1 to 3 months. If you are a new freelancer looking to gain experience in translation work,...

  $10000 (Avg Bid)
  $10000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional model who can elegantly showcase traditional sarees for my ecommerce website. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience in traditional saree modeling. - The ability to pose naturally and present the sarees in an appealing manner. - A great understanding of Indian culture and fashion trends, particularly in the realm of traditional sarees. - The skill to cooperatively work with photographers to produce high-quality images. The main objective is to generate attractive and engaging fashion content that will captivate our online audience, encourage online purchases, and increase our overall ecommerce traffic. Please include your portfolio demonstrating your skills and experience in similar modeling projec...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled 2D traditional animator well-versed in creating vibrant, bold, cartoon-style adventure animations. This project involves developing an engaging imagery that balances fun and excitement sure to appeal to a wide audience. - Animation Aesthetics: Use of bold, lively colors is crucial for this project. I'm searching for someone who can seamlessly blend these color schemes to accomplish a cartoon look that perfectly captures the spirit of adventure. - Animation Style: Your expertise should solely lie in cartoon-style animation. The ability to craft engaging cartoon characters embedded in adventure-themed scenarios will be beneficial. - Theme: Primary theme of the animation revolves around adventure—implying elements of surprise, fun, and thrill...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented and creative designer who specializes in packaging designs for food products. The ideal candidate will have experience in creating expressive, cool designs rather than the traditional minimalist or vintage styles. The preferred color scheme involves white and blue, reflecting the freshness and cleanliness of our products. The scope of this project includes: - Understanding the product and its audience. - Developing concepts and designs that reflect the cool style. - Incorporating white and blue color scheme effectively. Ideal Skills for the role: - Proven experience in packaging design. - Exceptional creativity and innovation. - Proficiency in graphic design software. - Knowledge of printing procedures, color management, and color matching is a must. ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional who can help me improve my website's search engine rankings, increase traffic from Chinese-speaking users, and develop and maintain Chinese language support for my website. Key Responsibilities: - Optimize website content to improve rankings on Google - Strategize and implement techniques to drive traffic from Chinese-speaking users - Implement and maintain a user-friendly, accurate, and efficient Chinese language support for the website Ideal Skills and Experience: - Proven experience in SEO, particularly Google's search engine - Proficiency in Chinese language and understanding of Chinese online search behaviors - Web development experience, particularly in supporting and maintaining a website in multiple l...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Cognitive Neuroscience Essay Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...particularly in the area of cognitive neuroscience. Your task will be to write a high quality, original, 1,500-word essay, complete with references and figures. Key requirements: - The essay will focus on cognitive neuroscience. Your in-depth knowledge in this topic will be critical. - The selected citation style is APA. Proficiency in this style is required. - The essay should follow a traditional structure - introduction, body, and conclusion. - The quality of the essay should meet final year university standards, with a first-class (at least 70%) quality. Ideal candidate: - A freelancer with an academic background and experience in biology or neuroscience. - Exceptional writing and research skills. - Ability to produce high quality, plagiarism-free work. Through this ...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned video editor with a knack for traditional African storytelling. As a seasoned video professional, you'd be in charge of developing 10-20 minute videos involving animated characters, visual effects, and background elements. These elements should portray the beauty, complexity, and richness of traditional African themes, all created with the help of AI. Proficiency in Adobe software and working with AI-generated images and animations is crucial for this role. Let's transform African tales into captivating visual narratives together.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Traditional House Warming E-motion Card 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am after a unique, elegant, and traditional theme based house warming invitation e-motion card for my new home. The card should be around 30 seconds long, incorporating key details such as: - Address of the new house - Date and time of the housewarming event - RSVP details I would prefer if the card design reflects an elegant style. An ideal freelancer for this job would have experience in creating e-motion cards, specifically those with traditional themes. A keen eye for detail, great design thinking, and proficiency in motion graphics software would be advantageous.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Traditional Interior Redesign for Residential Property 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. I am seeking a creative and experienced interior designer with a keen eye for traditional aesthetics to rejuvenate and revamp various spaces within my residential property. This project includes the following tasks: - Interior design for the living room, kitchen, bedrooms, patio, and guest room. - Implementing a traditional design style that can seamlessly blend with the existing structure. Ideal candidates should possess their unique style, attention to detail, and experience in residential interior design, especially in delivering a traditional style. I am looking forward to receiving your innovative proposals. Remember, quality trumps quantity.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to conduct a comprehensive benchmark analysis within the real estate sector. The analysis will help me to identify market trends, evaluate competitors, and improve my business performance. highlighting the following seven international / regional developments that serve as a hub between countries / cities: 1. US – Canada Borders (Niagara Falls Duty Free) 2. Chinese Mainland – Macau Borders (The Gongbei Checkpoint Duty Free) 3. Union Station (Toronto) 4. Grand Central Terminal (New York) 5. St. Pancras International 6. Gard Du Nord (Paris) 7. UK-France Channel Tunnel The case studies should include information on the below mentioned criteria: -General information (developer/operator, completion year) -Location overview and surroundin...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking for a compassionate and understanding individual, preferably a female, to spend time with and provide emotional support to a 21-year-old boy who has been through a significant life incident. This is not a care-taking role in a traditional sense, but more of a friendship and support position. Key Responsibilities: - Engage with the young man in his favorite activities, which include sports, music, and art. - Provide a listening ear and offer emotional support and companionship. - Encourage and assist him in his recovery journey. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in mental health or support work is a plus. - A compassionate and understanding nature is essential. - Enthusiasm and interest in engaging in sports, music, and art activities. if any girl in...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Design for “IQRA Tutors” 9 วัน left

  ...all subjects for children up to the 5th grade. We aim to convey that we're a trusted and reliable source of academic support for young students. Consequently, our logo should echo these traits. Design aesthetic must be elegant and traditional, reflecting the solidity and seriousness of the academic pursuit. I expect the designer to be imaginative in the use of symbols and colors that communicate our focus on comprehensive elementary tutoring. IDEAL SKILLS REQUIRED: • Experience in creating logos for educational institutions or tutors • Ability to create traditional and elegant designs • A knack for symbolism and visual communication using colors and design elements. KEY POINTS: 1)Arabic calligraphy 2)Primary colour green OR maroon red 3)Try to add ...

  $64 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a creative designer to create a comprehensive branding package for a soft pretzel business. I need a logo, colour palettes and perhaps a basic pattern and how all that will look like applied onto a take away packaging- paper bags for soft pretzel, cup, box, uniform, bag etc.. This is for a takeaway business within shopping centre environment. This needs to be traditional but with a modern German/ Euro spin on it suitable to be placed in modern environments. It needs to be cool and different. - The design should be cool and simple - The logo should be memorable and easily recognisable and different reflecting on brand's blend of tradition and innovation. Primary logo and optional secondary logo - Establish a cohesive color palette. The branding materials should...

  $162 (Avg Bid)
  การันตี

  ...my woodworking business. - I run a company called 'Goat Locker Woodcraft' - The logo should have a rustic and traditional style, representing the craftsmanship and quality of my woodworking. - Include US Navy Chief anchors, and similar "goat locker" symbolism, nautical themes as well. - It must be unique and easily recognizable. - I'm open to your design ideas, but the logo should be relevant to woodworking industry. - I need the final design in various formats including SVG. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing logos, preferably for woodworking or crafts businesses. - A strong portfolio showcasing your ability to work within a rustic and traditional design aesthetic. - Excellent communication skills and a collaborat...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can build a system to help me reach around 200K customers daily, without resorting to traditional ad methods. Key Features: - The system should facilitate communication with a large number of users simultaneously. - Incorporate messaging through various platforms like SMS, Email, Push notifications, imess, telegram, zalo, and similar channels. Ideal Skills: - Experience in developing customer engagement systems. - Proficiency in building systems that facilitate mass communication. - Familiarity with a range of messaging platforms. - Strong understanding of customer engagement principles. Please reach out if you have the requisite experience and can help me with this project.

  $1154 (Avg Bid)
  $1154 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Artisitic T-Shirt Concept 13 วัน left

  I'm seeking a gifted and creative designer to help me bring my vision to life. The task involves creating an artistically themed T-shirt design. Not a traditional nature, sports, or typography concept, but something fresh and intricate. The style of the design is not explicitly defined, fostering a sphere for your creativity. However, keeping the rules and guidelines of design in mind is a criterion. Ideal skills for this project would include: Artistic, Open to Changes, NON-AI work, Drafting The Art must following the following, any deviation will not be accepted: 1.) Submit Draft images, No color added. 2.) once you are selected you will be giving a message with what colors should or can be used. 3.) Concept of art work is: Military Space Solider standing over a battle f...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Short Energetic Cheer Music Composition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...music should be less than 1 minute long. - Style: The piece should be based on a festive, traditional style suited for sports events, particularly football games. - Instrumentation: The composition should feature drums, snare drums, and trumpets - perfect for creating that spirited, crowd-engaging vibe. - Vocal Inclusion: The music must be instrumental with the addition of vocals. The vocals will be provided in the form of the lyrics, but if you have suggestions or ideas on how to enhance the music with voice, I'm open to it. - Language of music: Spanish Ideal Candidate: - A music composer who has experience working on energetic, spirited pieces. - Someone with a background in writing festive or traditional music, particularly that suited for sports events. - Profici...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Small-Scale Scenic Oil Painting Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled oil painter who can assist me in creating small-scale (less than 12x12 inches) artwork for my products. The artwork should include: • Scenic natural landscapes • Traditional ladies incorporated into the landscapes Prior experience with painting detailed, small-scale pieces is highly desirable, as is a keen eye for natural beauty and traditional attire depiction. Show me your previous works, especially those with similar requirements. Please bid accordingly.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Engineered Traditional House Plan Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I a...to lead the development of house plans for a traditional multi-story dwelling. It would be ideal for the successful freelancer to have a portfolio of past projects, including detailed proposals. KEY REQUIREMENTS: • Develop plans for a multi-story traditional house • Size of the house will be between 5500-7500 sq. ft. • Demonstrable experience in structural engineering • Possess creativity and knowledge in various design requirements Ideal candidates are expected to provide past work experience and detailed project proposals as part of their application. Depth of skill and experience in structural engineering for residential buildings will play a key role in the project’s successful completion. Your understanding and execution of tradit...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can develop a custom tutoring website that will cater to the Chinese market. The website needs to support both the English and Chinese languages. Key Requirements: - The primary goal of the website is twofold: to provide detailed information about various courses, and to facilitate connections between students and tutors. - Course descriptions should include essential details such as the course duration and a clear course outline. This project will require a developer who is: - Proficient in web development, especially in creating platforms for educational purposes. - Experienced in bilingual website development, with a special focus on the Chinese language. - Capable of creating a user-friendly interface that integrates information...

  $1020 (Avg Bid)
  $1020 การประมูลเฉลี่ย
  171 คำเสนอราคา
  Traditional Wedding Invitation Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As someone to embark on a memorable journey of marriage, I need a talented and creative designer to help me curate a traditional wedding invitation with a pop of bright colors. I'm aiming to have a stylish and festive invitation card that captures the essence of traditional marriage while radiating joyous energy through bright colors. The design should incorporate: - The location and time details of the wedding - Details about the bridal party Being able to create designs with flair while adhering to a traditional concept would be ideal for this task. Any experience with wedding invitation designs or traditional design concepts would be a huge plus.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional translator to convert my marketing materials from Chinese to Vietnamese. The ideal candidate should be proficient in both languages, with a clear understanding of marketing terminology and practices. Key Requirements: - Expertise in Chinese and Vietnamese languages. - Experience in marketing translation is a plus. - Attention to detail and accuracy. - Ability to deliver a high-quality, culturally appropriate translation that resonates with the target audience. Please provide samples of your previous work in similar projects when submitting your bid. The successful candidate might have the opportunity to work on future translation tasks.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional website to provide information about my company and services. The design should be traditional, clean, and give off a professional vibe. Key Requirements: - Development of a website that serves as an informational hub for my company and services - A traditional and professional design style is required. This includes clean layouts and easy navigation - Integration of a Contact Form to allow potential clients to reach out to us easily

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  141 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced professional to develop a WordPress real estate agency website with a minimalistic and modern design. The site must support both English and Chinese languages. Key Features Needed: - Property search functionality - Property listings - Agent profiles - A property listing feature where both sellers and owners can list their properties - Rental listings -SEO friendly Ideal Candidate: - Proven experience in developing real estate websites - Proficient in WordPress with a keen eye for minimalistic and modern design - Multilingual website development experience would be highly beneficial - Strong communication skills to ensure the website meets all requirements. Please only apply if you can meet all of these requirements. Looking forward to working with...

  $572 (Avg Bid)
  $572 การประมูลเฉลี่ย
  193 คำเสนอราคา

  ...details later about which processor to integrate. 3. SEO: I need SEO on all pages, like there is on WordPress with the Yoast plugin (focus keyphrase, Google Preview, SEO title, slug…). 4. Multiple languages: We should have a plugin that will auto convert in multiple languages. Default language is French. Other languages to have: English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Arabic, Russian, Chinese 5. Classified ad categories: We must have different ad features, depending on the ads category, with badges on the main ad picture. Here are all the features to have: New: all newly inserted ads, the badge must stay for 5 days after the ad is published. Verified: small green sign on the ad indicating that the advertiser is verified. New pictures: we must indicate when an ...

  $2263 (Avg Bid)
  $2263 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced graphics designer to create a traditional, classic logo for my company - Q99 Diggers. This logo should incorporate a red and black color scheme. Here's what I am looking for: We are a dry hire company that hires excavators and Posi machines - Experience creating traditional and classic logos - Understanding of color theory and the ability to utilize a red and black color scheme - Creative thinking and an eye for design If you have a portfolio of similar work, do include it in your bid. Thank you.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Manga Animation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced animation artist to bring my manga/comic to life. - Animation Style: I'm looking for the animation to be in sync with traditional manga/comic style. If you have experience in this area, it would be greatly beneficial. - Chapter-based: The length of the animation will vary depending on the length of each chapter. I'm aiming for consistency in quality and style throughout each animation. - Timeframe: There is no strict deadline for this project, so quality and attention to detail are top priorities. I'm looking for someone who can commit to the project without feeling rushed. Ideal skills and experience for this job would include: - Proven experience in animation, particularly in manga/comic style - Flexibility in terms of projec...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Fiji Island Landscape Photography Gig หมดเขตแล้ว left

  ...proven experience in landscape photography and the ability to capture the breathtaking beauty of untouched paradises. It needs to be captivating, and unique to stand out from any other island destination with striking beauty, and elements that travelers absolutely HAVE to go visit. Key components of the project are: - Capturing stunning shots of various locations such as beaches, waterfalls, traditional villages, hiking trails, caves, floral and fauna, diving and coral reefs and more - Emphasis on landscape photography, showing the majesty and magnificence of the outdoors, and showcasing the unique beauty of the island - Golden hour shots will be highly prioritized, as well as photographs showcasing crystal clear waters, palm-laden beaches, relaxing areas, and the island'...

  $487 - $973
  พื้นที่ แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $487 - $973
  0 คำเสนอราคา

  ...for an experienced architect who can design a traditional-style house for a large home, spanning more than 7,000 square feet and spread across two stories and a basement. Key Details: - Desired Square Footage: The house should be designed to optimally utilize the space of a more than 2,000 square feet plot. - Two-Story Structure: The design should be for a two-story house, ensuring that the layout and flow work well for this type of structure. - Traditional Style: I'm particularly looking for a design that embodies a traditional aesthetic, with elements that have a timeless appeal. You should have: - Proven experience in architectural design, particularly for large homes - A strong portfolio showcasing your ability to design in a traditional style -...

  $3671 (Avg Bid)
  $3671 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled subtitler to assist in adding Chinese subtitles to a series of TV shows. The primary language of the shows is Chinese, and there is no need for subtitles in other languages. Key requirements include: - Fluency in Chinese: Essential for accurate translation and subtitling. - Subtitling Experience: Previous experience in subtitling, particularly for TV shows, is highly preferred. - Attention to Detail: It's crucial that the subtitles match the spoken dialogue exactly, and are synced properly. - Passion for anime/cartoons is preferred. The selected freelancer will receive the TV show content in Chinese and must provide accurately timed and translated Simplified Chinese subtitles (.srt), as well as Traditional Chinese...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am seeking a Revit expert who can design a double-storey, traditional architectural structure for me. Key responsibilities for the task at hand include: Design a 2 storey 4-bedroom house, reception room, bathroom, service toilet, kitchen, dining room, spiral stairs, ceiling, single/double doors, windows, a garage, landscape (garden, trees, fencing) Include: a ground /first floor/roof plan , all elevations , two main sections that pass through the greatest number of building elements , structure or organise schedules and material quantities. Drawings should be: on at most two sheets, produced on an appropriate scale, on a single .RVT file. Notes • Incorporate at least 4 building regulation requirements in your drawings by using a bubble annotation • The term '...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Trophy icon Amala Bellydance 5 วัน left

  I am looking for a creative and talented graphic designer to design a logo for my bellydance school. The perfect freelancer for this job would ideally have experience with belly dance culture or strong understanding of it. Your T...have experience with belly dance culture or strong understanding of it. Your Task: - Create a logo leveraging belly dance elements - Innovative use of earthy and natural tones - Understanding and reflecting bellydance's unique energy and freedom in the design. Skills and Experience: - Prior branding experience for dance studios or related fields would be appreciated - Understanding of traditional belly dance elements for integration in the design - Expertise in color scheming including earthy and natural tones - Strong passion for art, creati...

  $64 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ

  You will be working on a large property, larger than 2,000 sq ft. Your primary task is to provide a floor plan and exterior elevations that exude a Traditional architectural style. Job specifics: * Develop an open concept living space that fits within the traditional theme. * Plan for multiple bedrooms. * Incorporate a home office into the design. Ideal Skills: * In-depth knowledge of architecture, particularly traditional styles. * Experience designing floor plans for large properties. * Great understanding of how to integrate multifunctional spaces like home offices into designs. * Good communicator to ensure your design matches my vision.

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I need an architect with expertise in home designs that will blend tradition craftsman style with a touch of modern ...want attached, however it requires an architect's experience to finish it along with elevation ideas. pitch of roof where bonus room is will be 12/12 - Desired Style: modern craftsman - Home Size: The new build will be a 2900 sq ft ranch with walkout -project will include all prints to submit to building department The ideal freelancer for this project will have significant experience in traditional home design and will be able to provide a portfolio of similar projects they've completed in the past. Please also have a deep understanding of maximizing space and creating functional, yet aesthetically pleasing designs. Proficiency in architectural softw...

  $1826 (Avg Bid)
  $1826 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...incorporate a more classic and traditional design. Simultaneously, I require an upgrade to the Music and Radio Plugin on the site. Key Tasks: - Restyle and modernize current news and blogs pages to a classic and traditional design - Upgrade the Music and Radio Plugin functionalities: - Incorporation of playlist creation capability - Activation of live streaming feature - Enablement of MP3 uploading functionality These tasks should be performed on a WordPress 5.7 platform, thus familiarity and proficiency with this version is key. Successful candidates should have proven experience in custom WordPress design, with a keen eye for traditional aesthetics. Expertise in plugin installation is equally crucial. The ultimate goal is delivering a classic and tradi...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Flutter Developer for App Updates 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled Flutter developer to update my existing app with focus on bug fixes and targetting the new Android APIs Key Tasks Include: * Merging new and old code to ensure traditional functionalities still exist within the app's updated version. * Preserving vital features from the old app code such as push notification, user's streaming capability, and real-time JSON updates.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...opportunity to earn a fixed percentage of revenue every year from the business generated through schools you bring on board. This percentage will be provided for the lifetime of the partnership with the school, ensuring a steady and long-term source of income for you. Revolutionary Education: STEM education is the future, and by partnering with us, you will be at the forefront of transforming traditional education methods. You will be promoting programs that foster critical thinking, problem-solving, and innovation among students, preparing them for success in the modern world. Flexibility and Independence: As a freelance affiliate, you will have the freedom to work on your own schedule and manage your own clients. You will have the autonomy to approach schools and negotiate pa...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Recruiting multiple purchasing agents -- 15279 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a purchasing agency mainly engaged in selling a large number of foreign trade products on Alibaba's Chinese wholesale website overseas by finding people to take on tasks, The price is comparable to that of AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperat...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Recruiting multiple purchasing agents -- 58506 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a purchasing agency mainly engaged in selling a large number of foreign trade products on Alibaba's Chinese wholesale website overseas by finding people to take on tasks, The price is comparable to that of AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperat...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Recruiting multiple purchasing agents -- 91120 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a purchasing agency mainly engaged in selling a large number of foreign trade products on Alibaba's Chinese wholesale website overseas by finding people to take on tasks, The price is comparable to that of AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperat...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Recruiting multiple purchasing agents -- 61220 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a purchasing agency mainly engaged in selling a large number of foreign trade products on Alibaba's Chinese wholesale website overseas by finding people to take on tasks, The price is comparable to that of AliExpress, Temu, and Shein, with a commission of 20%(Excluding shipping costs) of the order amount for each order. Any product can be purchased, except for those prohibited from consignment at the bottom of the shopping guide page. After the person who takes on the task receives the order, I will provide the shopping guide with the specific operating steps And send him the website address. After the recipient places an order on my website (all payments are made through PayPal, and there is no logistics record to apply for a refund through PayPal. If you have cooperat...

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of a se...gojol editor proficient in music production and audio mixing and mastering. The project involves: - Mixing and mastering the audio for a Bengali gojol song, creating a product of high-quality studio record. - In addition, a fusion of traditional and modern musical presentation is highly desirable. This task should beautifully capture the essence of traditional Bengali music while infusing a fresh, contemporary touch. Ideal freelancers should have experience in music composition, specifically Bengali gojol, and demonstrate a deep understanding of both traditional and modern musical techniques. Experience in professional-level audio mixing and mastering is absolutely essential. Having an innovative mindset to blend old with new woul...

  $14 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced product designer who can come up with a fresh and innovative design for soccer balls. I'm seeking someone who can start from scratch and bring a unique perspective to traditional soccer ball design. The ideal candidate will have: - Previous experience in product design, particularly in sports equipment - Creative insight to design a unique, eye-catching soccer ball - An understanding of the production process for sports balls, ensuring designs are not only attractive but also functional - The ability to work towards tight deadlines while maintaining design quality. Your responsibilities will include: - Creating new design concepts for soccer balls from scratch - Considering functionality and production process in design - Presenting desig...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Website Development - urgent 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...responsibilities: - Develop a user-friendly, responsive site from concept to completion - Incorporate various leadership resources and materials - Ability to highlight and emphasize provided content - Navigation optimization for simple and easy user experience - SEO-friendly design to maximize the site’s visibility - Website Style: Aesthetically pleasing with a creative and modern flare, breaking away from traditional corporate norms. Ideal skills and experience: - Proven experience in creating informational websites - Knowledge and understanding of leadership professional field needs - Excellent communication and understanding of client specifications - Expertise in SEO, web design, and UX/UI - Acknowledged proficiency in WordPress or relevant CMS. Note: - Hosting privi...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Tailored Chinese Courses: Improve Your Chinese with a Native Speaker 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of Simplified Chinese learners who aim to improve their Chinese or maintain Chinese language level. I provide four ocurses options including Advanced Chinese (B2 and above), complete and systematic courses targeting beginners and intermediate levels, busines chinese, speaking and listening only. I will design customized learning plans baccording to your aimes and needs. The tutoring session takes place online whether the location you are based. Information about myself: 1. Native Chinese speaker and now a Chinese teacher, graduated from a Chinese university in 2015; 2. Graduated from EDHEC Business School in 2023 and now live in France. 3. My job is a project manager. I love to help others in their learning proces...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Chinese Translator & Xiao Hong Shu Social Media Boost -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a Xiao Hong Shu account already. I need some admin help ideally based in China or Malaysia whom is familiar with chinese and xiao hong shu. What we will provide : We will provide the content to be posted on Xiao Hong Shu And a general brief of our direction What we need Someone familiar with Xiao Hong shu to just post our provided content. You would need to add some description in chinese and hashtag. I am in need of a fluent Chinese translator who can both transcribe and translate over 1000 words of English content from our Instagram page to Xiaohongshu. This is geared towards directly selling our products to customers. 1. Please include your past work in your project submission 2. You would assist in posting around 20 pieces of ugc content each month ...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา