ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 troubleshooting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software configuration e. Deployment steps and checklist f. Knowledge Transfer (Training) document g. Operation manual & Troubleshooting document กำหนดขึ้นระบบ วันที่ 31 มค 2561 แต่ระยะเวลาพัฒนาจริงๆ จะมีแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  EC2 SSH Connection Troubleshooting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a host of a Linux EC2 instance, I am currently experiencing difficulty in accessing it via SSH. Subsequently, I find myself in need of an expert proficient in server troubleshooting who can resolve this matter for me with ease. Even generating new private keys, I cannot access the instance. Key Requirements: • Significant experience in server troubleshooting and issue resolution, specifically with Linux operating systems and SSH connections to EC2 instances. • Comprehensive knowledge of AWS services, primarily EC2. Task Description: • Analyze the current connection settings and SSH configuration. • Identify and rectify the underlying issue preventing successful SSH connection. • Verify successful connection to the EC2 instance post-resolution.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  WordPress Site Responsiveness Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently facing several issues with the responsiveness of my WordPress site, which I need to address as a priority. These include text mishaps, misaligned sections, and images that fail to properly scale. I need these elements edited and...the text alignment specifics weren't included, I'll assume that a fully responsive and viewer-friendly design will rectify any potential issues. These fixes are crucial for better user experience, especially on mobile platforms. Ideal candidates for this job should be: • Experienced with WordPress, particularly in responsive design. • Skilled in HTML, CSS, and JavaScript. • Proficient in troubleshooting and resolving issues in a timely manner. • Detail-oriented for small but crucial edits. • Able to s...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Flutter App Fixes & CC Avenue Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am experiencing several issues in my Flutter app that require troubleshooting and resolution. Specifically, I have been facing issues with: - App crashes - Slow performance - UI/UX issues - Integration errors I am also looking to integrate the CC Avenue payment gateway into the app. Currently, the payment gateway is not integrated at all. The ideal freelancer for this task would have: - Extensive experience in Flutter app development and troubleshooting - A keen eye for UI/UX optimization - Hands-on experience with payment gateway integration, specifically CC Avenue Your key responsibilities will be: - Diagnosing and fixing app crashes and performance issues - Refining the UI/UX - Integrating CC Avenue as the primary payment gateway within the application Through th...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  RV Park Power Distribution Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an Electrical Engineer who can take on tasks related to power distribution for a large RV park with over 100 lots. Key Responsibilities: - Devise an efficient and safe power distribution plan for the numerous RV lots. Ideal Candidate: - A skilled electrical engineer with power distribution expertise. - Prior experience with large...take on tasks related to power distribution for a large RV park with over 100 lots. Key Responsibilities: - Devise an efficient and safe power distribution plan for the numerous RV lots. Ideal Candidate: - A skilled electrical engineer with power distribution expertise. - Prior experience with large-scale projects, ideally in the RV park or similar settings. - Proven track record of troubleshooting and resolving power distr...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  My website hasn't been working for sometime. It won't load. It is built using Wagtail, and domain is through AWS. I know nothing about building websites, the company that built my site no longer...browser-specific and seems unique to this AWS website as I don't experience similar issues when accessing other websites. Key Responsibilities: • Diagnose and troubleshoot the issue. • Offer a solution to ensure the website loads correctly. • Understand if there are factors causing this issue persistently. Required Skills and Experience: • Robust experience handling AWS related issues. • Strong troubleshooting and problem-solving skills. • Good understanding of website performance and load times. • Familiarity with different web brows...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are urgently in need of a proficient web developer to restore the functionality of our hamburger menu on mobile devices. This problem persists across all platforms including the iPhone, Android and other mobile devic...devices. This problem persists across all platforms including the iPhone, Android and other mobile devices. • We are uncertain if any recent changes were made to the website's coding or design that could have led to this issue. • The project must be completed as soon as possible. The ideal candidate for this project should have extensive experience in mobile web design, specifically, troubleshooting unexpected navigation issues. A high level of proficiency with HTML, CSS and JavaScript is a must. Understanding of various mobile operating systems...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  CISCO CP 8851 Configuration for Google Voice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...CISCO CP 8851 for Google Voice, for which I already have an account. Your task will be to ensure that the devices are configured correctly and working seamlessly with Google Voice. Skills and Experience Required: • Strong knowledge and prior experience with CISCO CP 8851 • Experience with setting up VoIP systems, specifically Google Voice. • Familiarity with proper configuration settings and troubleshooting VoIP devices. • Excellent problem-solving skills and attention to detail. While the project's main goal is to get these devices configured and working together, additional upgrades or adjustments may be requested, based on the service's performance and the potential to refine the system. As such, a flexible, adaptable approach will be highly ap...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...from one platform to the other. 3. Update and Management: Besides the integration and automation process, you'll need to devise a monitoring and managing mechanism - ensuring a smooth workflow without any hitches. Skills and Experience: • Strong expertise with software integration and specifically with Zapier and PIN. • Proven experience in data transfer automation processes. • Excellent troubleshooting skills to resolve any issues in the system. • Proficient in creating and managing workflows. By the end of this project, we should be able to automate the transfer of customer profile data between systems, saving us the need to manage these processes manually or separately. Your input will greatly contribute to enhancing our efficiency, ultimately leadi...

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a WebLogic specialist, particularly well-versed with the 11g ...for a WebLogic specialist, particularly well-versed with the 11g version, to help with several tasks on our system running on Linux. Your responsibilities will include: - Installation and configuration of WebLogic 11g - Performance tuning to optimize our system - Troubleshooting and debugging issues that may arise Ideal Skills: - Extensive experience with WebLogic 11g and 12C - Proficiency with Linux-based systems - Proven track record of successful installation, configuration, and tuning of WebLogic - Excellent troubleshooting and debugging skills This is a complex task that requires a deep understanding of WebLogic and Linux. Only apply if you're confident in your expertise and can...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need assistance to rectify an e...knowledge in Chrome browser as the program's current running platform - Understanding of browser updates and how these can impact compatibility with programs >Selenium - Proficient with Selenium WebDriver (the exact version I am using is unclear, thus familiarity with multiple versions is ideal) - Knowledge in diagnosing and resolving Selenium related errors >General - Experience with similar troubleshooting tasks - Detail-oriented and thorough Your task will be to identify the cause of the error, propose a solution and implement it. It would be great if you could provide the reasoning behind the error and steps on how to avoid such an issue in the future. I look forward to collaborating with a proactive problem solver. I will send...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Android developer with specific experience in TWRP installation for ...specific experience in TWRP installation for an important project. The focus of this project is my Hometech 10TX PRO device that needs to have TWRP installed and should be compatible with Android 12. Time is of the essence here as I am hoping to get this done as soon as possible. Ideal skills and experience: - Comprehensive knowledge of Android development - Expertise in TWRP installation and troubleshooting - Experience with Hometech 10TX PRO model will be an advantage - Ability to work under time constraints This is an urgent assignment, hence, your ability to work swiftly without compromising on the quality and guarantee a satisfactory TWRP installation would be the key determinan...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Cloud Architect, specifically with proficiency in Amazon Web Services (AWS). Our website is setup in Javascript (Node.js) backend and next JS / react front end. We are a online casino with active users, and we have had our site set...constantly crashing currently ruining our platform. This is an urgent job and we need someone who knows what they are doing. we are currently using instances in EC2 instancse with load balancers. • **Expertise Required** - Thorough knowledge and experience of AWS. - years of experience with autoscaling high traffic platforms - ensuring 24/7 99.9% uptime and minimal crashes. - error troubleshooting - Linux experience, we are set up on linux servers. - Proven track record of setting up succe...

  $69 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $69 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  TeamViewer Reinstallation for Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using a Windows PC and I have been experiencing frequent software crashes with my existing TeamViewer installation, rende...software crashes with my existing TeamViewer installation, rendering it nearly impossible to establish a connection. Despite my attempts to troubleshoot the issue myself, the problem persists, leading me to the decision to have the software reinstalled. So, I'm looking for a professional who possesses: - Proficiency in Windows operating system - Extensive knowledge about TeamViewer software - Troubleshooting skills and experience - An ability to reinstall the TeamViewer Your task will include analyzing the issue, removing the existing installation, and reinstalling the program to ensure it runs smoothly. Please bid if you're capab...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a critical issue with my website. Every time it is accessed, it displays an annoying "500 Internal Server Error". As a successful applicant, you should: - Have solid experience in diagnosing and fixing web errors, especially "500 Internal Server Error'". - Be proficient in troubleshooting errors that prevent a site from loading. - Possess a good understanding of server connectivity and its influences. The goal of this task is to identify and resolve the cause of the constant error that users encounter when accessing my website. I'm open to any strategies or techniques that will fix this issue permanently, ensuring the smooth operation of my website. In sum: - The error message appears when trying to access the site. - The idea...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm facing problems with the functionality of editing, deleting, and creating new events in my React project. The issues specifically focus on: - Editing ...existing event data - Deleting recorded event data - Creating new event entries The project doesn’t currently utilize any specific libraries or packages for managing events, which could be affecting functionality. The data structure we’re working with comprises an array of objects. Given this information, a proficient React developer who has experience dealing with event data management, troubleshooting, and bug fixes would be ideal to address the project's needs. Familiarity with libraries such as React-Redux or React Context API would be a considerable advantage, as potential inclusion of these tools ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Flutter Expert for Gradle & SDK Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need the expertise of ...and its compatibility with Flutter - Vast experience in troubleshooting and debugging Gradle and SDK issues in Flutter-based projects - Solid knowledge of remote assistance tools to access my system and resolve the problem While I'm unsure at the moment if the problem is confined to one specific module or affects the entire project, it's important that you know how to efficiently navigate through a Flutter project to identify issues. As for version control, the question was skipped, which implies that this probably may not apply to my project, but being familiar with popular VCS like Git and Subversion could be an added advantage. Your ability to communicate clearly, patiently and professionally during the remote access troubleshooti...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for HTML to WordPress Theme Conversion -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to allow easy customization of the website, including changing logos, colors, and layout settings. - Incorporate widgets and features as per the existing HTML design. - Ensure compatibility with major WordPress plugins and adhere to WordPress coding standards. - Optimize website for speed and performance. - Provide documentation on theme customization and maintenance. - Perform testing and troubleshooting across multiple browsers and platforms. **Skills and Qualifications:** - Proven experience in WordPress theme development. - Strong knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript. - Experience with responsive and adaptive design. - Understanding of WordPress plugin ecosystem. - Good problem-solving skills and attention to detail. - Ability to work independently and meet deadlines...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...Android, iOS, Windows, and OSX systems. Additional considerations will include: - End-to-end testing of sign-up with Google account - Ability to provide detailed feedback and recommendations for improvement Ideal candidates should specialize in website testing, with adeptness in cross-platform compatibility testing and familiarity with best practices in user experience design. Knowledge in troubleshooting Google sign-in integration is a plus. landing pages are: and

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Power Automate who can assist me with several tasks. Responsibilities include: - Building automated workflows, primarily around data collection and analysis in a Microsoft Office 365 environment. - Integrating these workflows with other applications in Office 365. - Troubleshooting any existing flows that might be problematic. The ideal candidate will have extensive knowledge of and experience in Power Automate. Experience with Microsoft Office 365 is a must. Understanding of SharePoint and Dynamics 365 will be a plus, although not essential.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SolidWorks Explosion Diagrams for Aluminum Profiles 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will delete any automated quotes and you tell me how much now what my...aluminum profiles. - Optimize images for both print and digital media for the instructional manual. Skill and Experience: - Considerable experience with SolidWorks. - Prior experience working with aluminum profile builds. - Strong attention to detail to ensure all components of the Aluminum profile are clearly indicated and represented. - Proficiency in creating design visualizations and troubleshooting guides will be a plus. Kindly note, I'll be providing 3D models of these aluminum profiles in SolidWorks format along with detailed dimensions and specifications for producing the exploded images. Flexibility concerning modifications and revisions is also sought. Please provide relevant past work sample...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...evidently a major issue that I need to address promptly. My search is geared towards a competent PHP and Wordpress developer who has a solid expertise in debugging and troubleshooting site speed issues. Key Responsibilities include: • Fix intermittent code 500 errors • In-depth diagnosis of slow load times. • Effective resolution of identified issues to optimize page load time. • IMPORTANT the work needs to be done with a shared screen. The ideal candidate will have: • Proven expertise in PHP and Wordpress. • A strong understanding of website performance optimization techniques. • Prior experience in troubleshooting slowdowns and recommending efficient solutions. With a clear focus on improving site functionality, your task will...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  MacOS Web Access Troubleshooting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently dealing with a persisting issue on my Mac OS- I am unable to fully load a certain website. This issue is peculiar to my Mac alone as I can conveniently access the website on other dev...devices using the same Wi-Fi network. Here are the pertinent details: * This issue persists with one specific website. * I have attempted to access the website using different browsers, but the problem remains. * The main issue is a loading problem. The website does not fully load when I attempt to access it as shown in the attached screenshot. I am therefore seeking an expert in network troubleshooting, particularly for MAC OS web-related issues. Ideal candidates should have substantial experience with MacOS and be able to recommend potential solutions or strategies to address thi...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Skilled Arduino Coder for Home Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an Arduino coder with expertise in home automation systems. Specific tasks you'll perform include: - Writing code for Arduino boards. - Debugging and troubleshooting existing code. - Designing and implementing Arduino projects. Our end goal is to automate our home, specifically controlling servo motors to ensure efficient operation. Your skills and experience should be in: - Arduino Coding - Debugging code - Designing and implementing Arduino projects for servo motor control - Home automation systems. This demanding yet rewarding project requires careful attention to detail and excellent problem-solving skills. If you're a whiz at Arduino, let's connect!

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Skilled ASP.NET MVC C# Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: - Web Development: You will be in charge of developing a sophisticated web application leveraging your expertise in the ASP.NET MVC framework and C#. The nature and purpose of the project will be discussed further once we begin our partnership. - Bug Fixing: Observed glitches and bugs in the existing functionalities need to be identified and resolved. High proficiency in troubleshooting and debugging in C# is required. Desired Skills and Experience: - Extensive experience with ASP.NET MVC and C# language. - Strong problem-solving skills and attention to detail in debugging. - Solid understanding of software development principles. - Ability to work independently and adhere to deadlines. As the project specifics remain open for discussion, I urge interested ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a problem with a Python code to EXE conversion on Windows. The compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who unde...Windows. The compiled executable returns a ModuleNotFoundError upon running it. This occurs with all modules, making it unable for me to use the application. I require a skilled Python developer who understands and can resolve the issues associated with this conversion, specifically: - Python code debugging - Proficiency with pyinstaller - Windows environment application deployment - Module troubleshooting and management The aim is to have a functioning EXE file derived from my Python code without error messa...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in dire need of assistance for my personal website. I am currently experiencing security warnings and need someone to troubleshoot my SSL certificate on HostGator. The ideal candidate for this role should have: - A strong understanding of SSL certificates. - Experience with troubleshooting SSL security warnings. - Knowledge and experience with HostGator. At this point, I am not sure about the exact SSL certificate to use, I'll appreciate if the selected freelancer can provide expert advice on that as well. Any additional expertise in website security measures will be highly considered. I look forward to working with you to improve the security of my website.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm currently using TallyPrime and I need to integrate the Chat GPT within its interface. I envision this chatbot to adeptly handle and assist with basic usage and troubleshooting. Ideal candidates should have previous experience with: - Tally software, specifically TallyPrime - Chatbot development and integration - Providing basic usage and troubleshooting solutions Knowledge in GPT-language models and Tally scripting will be a big plus, as the job entails tailoring the bot to work seamlessly within the TallyPrime's interface. Understanding typical user issues and how to troubleshoot them is a key requirement.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Boost Website Domain Rating to 40+ 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...backlink profile, or even a poor website structure. Content quality on the website is average and generally relevant to my services. To be a good fit for the job, you will: - Have substantial SEO experience and a clear understanding of the practices needed to improve domain rating score. - Have expertise in building a strong backlink profile. - Be an expert in website structure optimization and troubleshooting potential issues that could be affecting the site's performance. - Be able to conduct an in-depth website analysis to identify any problem areas and plan the necessary steps to address them. The timeframe for this project is within a month. Please keep this in mind when considering your availability to undertake this project. Also, I am expecting to get periodic upda...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Fix Ultimate POS --- Essential Module Server Error 505 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently encountering an issue with my essential Module for Ultimate POS system; a persistent server error 505 th...that the solution works effectively without causing any further issues - Should have collection of all module for ultimate pos-- N U L L Ideal Skills and Experience: - Proven record of dealing with server errors, specifically error 505 - Prior experience with Ultimate POS -- essential module and repair module will be an advantage - Sound understanding of server logs interpretation - Strong troubleshooting and problem-solving abilities Your expertise in handling such matters should ensure that we can quickly resolve this server error 505, thus ensuring the smooth operation of my POS system. If you have the required skills and experience, please place your ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking for an Autosys admin capable of implementing an artificial intelligence-based ATR. The main duties will include monitoring job executions, debugging, troubleshooting, and managing job dependencies. Implementing an AI-based system is pivotal to accomplishing these tasks more accurately and efficiently. Ideal candidates should possess: - Proven experience with Autosys - Understanding of AI-based systems - Capabilities in improving and learning The success of the project is hinged on the system's continued ability to learn and improve. Therefore, any freelancer bidding on this project should have a solid foundation in AI and machine learning.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a business focused on innovation, we're seeking an expert Azure engineer to set up and maintain an application on the Azure platform. Key Responsibilities: - Proficient use of Azure DevOps - Able to set up Azure Virtual Machines Though programming languages weren't specified, a general understanding of coding...DevOps - Able to set up Azure Virtual Machines Though programming languages weren't specified, a general understanding of coding principles is a must, given that you'll be working closely with software. Your tangential skills might include problem-solving, attention to detail, robust knowledge of Azure services, and adaptability. You'll be primarily focused on installing, maintaining, and troubleshooting our application in Azure. Prior experien...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  High-Traffic WordPress eCommerce Server Repair 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing frequent crashes and high CPU usage wi...skilled professional with robust experience with Plesk, nginx and PHP 8.2, who understands the complexities of high-traffic websites. In-depth knowledge of WordPress and specifically with Easy Digital Downloads (which has been customized on my site) is crucial for a successful fix. Required expertise: - Plesk web host management - nginx web server environment - PHP 8.2 - WordPress, including troubleshooting and problem-solving Your task will be to investigate the issues, identify the cause of the frequent crashes and high CPU usage, and find an effective and lasting solution that will make my website reliable and efficient once more and ready for high traffic. This is a PRODUCTION server hence I want people with seniority ...

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  ...experiencing an undisclosed problem with my project's code. The specifics aren’t known but it requires immediate attention and resolution. Ideal Candidate Should Have: - Proficiency in the PHP and Java programming languages. - Demonstrated problem-solving skills, especially in code troubleshooting and issue resolution. - Availability to start work on the project immediately. Given the urgency of this project, please only bid if you can start immediately. Additionally, in your proposal mention your past experiences troubleshooting code in PHP and Java. This could be an engaging puzzle for the right problem solver. Fix woo-commerce Checkout Detail currently showing product name, Qty, price contents subtotal processing fee payment fee Total I want to hide...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I own a business which requires me to maintain an efficient a...install updates automatically. This is hindering the smooth operation of my website. I also have a requirement related to a Custom Contact Form on my website. I need to replace the existing credit card form with a new one which will have updated information. Freelancers interested in this project should possess the following skills and experience: * Proficiency in WordPress operations and troubleshooting * Significant experience in working with SiteGround's features such as AutoUpdate * Experience in creating and updating Custom Contact Forms, specifically credit card forms In summary, I need assistance with SiteGround AutoUpdate installation and replacement of an existing credit card form on my website with ...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm in need of an...existing PHP code to ensure compatibility with the new server. - Managing potential integration with existing systems. - Testing the system to ensure everything is working properly. Ideal qualifications: - Extensive experience with PHP programming. - Expertise related to configuring and working with IIS. - Strong experience in system integration and database management. - Proven track record of troubleshooting and solving server-related issues. The server has been moved already but requires some updates and configuration for optimal performance. Your role will be vital in ensuring this transition happens smoothly. This is a time sensitive need and needs to be accomplished asap. After this project, there are two other PHP application projects that we nee...

  $1189 (Avg Bid)
  $1189 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  ...Shopify store requires an expert in setting up eCommerce payment gateways and a proficiency in SEO strategies. Key Tasks Include: - Configuring PayPal as the primary payment method on my Shopify Store. - Creating a focused strategy for keyword optimization. Ideal candidates should have the following skills and experiences; Payment Gateway Setup: - Extensive knowledge in configuring and troubleshooting PayPal gateway on Shopify platform. SEO: - Proficiency in managing SEO, with a specific emphasis on keyword optimization. - Demonstrated ability to target medium competition keywords. Making my Shopify store run smoothly with reliable payment options and driving traffic to it with efficient SEO is paramount. If you have substantial experience in these areas, I’m ea...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Jenkins Troubleshooting and Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing some frustrating difficulties with my Jenkins system. It's simply not holding up as I'm encountering multiple issues including: - General system malfunction - Requirement of some improvements and corrections - Inadequate testings More specifically, the automated features that used to work flawlessly are now inconsistent. For instance, the system has started to exhibit subpar performance in the following areas: - Automated building and deployment - Test automation I'm seeking a proficient Jenkins engineer with a deep understanding of the infrastructural setup and effective problem-solving skills. You should have a proven track record in restoring Jenkins to its full capability, devising efficient corrections and improving the testing mechanism. Add...

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I urgently need assistance with my Wordpress/Elementor website which is currently hosted on SiteGround. The website is not loading properly, displaying error messages, and having layout or design issues. To help you visualize, it seems like no content is being shown at all. I’m not entirely sure when this happened. I restored a backup from yesterday and it still looks the same. Attached photos of the site now vs the site before Key Issues: - Entire website malfunction: Critical error resulting in no content being visibly displayed. - Loading problems: The site fails to load correctly. - Error messages: Displaying error messages - Layout and design discrepancies: The site layout or design is scrambling. Ideal Skills Required: - Extensive knowledge of WordPress, - Proficiency i...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I'm currently strugglin...Gantt chart. What I'm specifically looking for: - Expertise in Microsoft Excel; fluency in handling charts and graphs. - Knowledge of data representation; particularly, transforming data into Gantt chart-styled bar graphs. - Swift turnaround time as this need is immediate. Ideal freelancers would have a strong understanding of graph trends and data layout, and additionally, have a knack for troubleshooting and problem-solving within Microsoft Excel. A background in dealing with performance metrics would be a significant plus too. I need a graph that shows a project if selected in a graph with the duration of the project shown in 4 segments. I need to be able to have the graph by dynamic on the months shown based off the selections made, changin...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Opencart API for Mobile App Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Opencart developer to build an API for my mobile application. Key features of the API should include: - User authentication and registration - Data retrieval and storage - Facilitating the sending of emails through the server itself Ideal candidates should have...to build an API for my mobile application. Key features of the API should include: - User authentication and registration - Data retrieval and storage - Facilitating the sending of emails through the server itself Ideal candidates should have: - Robust experience in Opencart development - A distinct understanding of API construction for mobile apps - An ability to conduct comprehensive troubleshooting and fixing of potential bugs. Experience with server-based email sending is a si...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Secure OpenAI with Azure Managed Identity 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a proficient Azure expert to apply managed identity to my OpenAI in order to secure it from public access. I currently run OpenAI on Azure and need this project completed ASAP. Key tasks will include: - Evaluating the current Azure OpenAI configuration and identifying any vulnerabilities - Setting up and configuring Azure managed identities fo...any vulnerabilities - Setting up and configuring Azure managed identities for OpenAI - Testing the setup to ensure it securely restricts public access Looking for a freelancer with these skills and experience: - Extensive knowledge and hands-on expertise working with Azure - Proven experience with setting up Azure managed identities - Strong understanding of OpenAI platform on Azure - Great troubleshooting and testin...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm currently facing a significant issue with my website - various links on the platform are not functioning as they should. I've done a bit of troubleshooting on my end and ran checks on the HTML code for syntax errors, but it seems the problem isn't resolved yet. Therefore, I've reached the point where professional assistance is necessary. These are the areas that require attention: - Navigation Menu - Footer Links - Content Links within the page The ideal freelancer for this job would be proficient in HTML and JavaScript/jQuery, demonstrating high problem-solving skills, particularly in debugging and troubleshooting. I need someone who is able to swiftly identify and fix issues to get the website running correctly again. ANY BID ABOVE £11 WILL...

  $18 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  WordPress Theme Functionality Fix 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a seas...functionality issues with my current WordPress theme. I am struggling to update content on the site using WordPress. This position's core responsibility will be to analyze the root cause of the problem, deliver a solution, and potentially offer long-term support. Ideal Skills and Experience: - Extensive proficiency in WordPress and its various page builder tools - Demonstrable track record in troubleshooting and resolving similar issues - A keen eye for detail to prevent further complications Your role is crucial in ensuring the smooth functioning of my website, and the ease at which content can be updated efficiently. This project will require not just technical skills, but also excellent communication and patience. Your commitment could lead to a long...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Shopify Store Virtual Assistant Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a competent Virtual Assistant (VA) capable of managing our Shopify store from A-Z. Key responsibilities include: 1. **Product Review and Troubleshooting:** We currently have fewer than 50 products listed. There may not be glaring issues but I expect the VA to meticulously evaluate each product and make necessary adjustments for better user experience. 2. **Collating Creatives:** The VA will collect and organise the necessary creatives for each product. This ensures our product visuals are appealing and engaging .Also will be used for fb ads. 3. **Ad Management:** The assistant will be responsible for running Facebook advertisements. This includes ad creation, set-up, monitoring and optimizing for performance. 4. **Order and Customer Management:** I need as...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I require hands-on guidance in configuring the loca...development environment of XAMPP, specifically focusing on PHP server configuration. Key Role and Responsibilities: - Provide expert assistance in setting up PHP server in XAMPP environment. - Identifying and troubleshooting potential issues during the configuration process. - Ensuring smooth transit from configuration to the operational stage. Ideal Skills and Experience: The ideal candidate should possess the following; - Extensive experience with PHP configurations in a XAMPP environment. - Proficient understanding of server configuration and setup. - Proven experience in troubleshooting and fine-tuning server configurations to optimize performance. - Clear, direct communication skills to provide comprehensive supp...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Urgent: Website Design Overhaul and Fixes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website has been experiencing several i...address: - Broken Links: There are several dead ends on the site, which need to be identified and fixed accurately. - Backend Access: Currently unable to enter the backend of the website. It needs thorough troubleshooting to determine and resolve the issue. We're also unsure of the CMS used for the site build, so experience with WordPress, Joomla, and Drupal could be beneficial. Furthermore, our hosting platform is currently unknown, so experience with different platforms such as Bluehost, GoDaddy, HostGator is desirable. Please apply if you have proven experience in website troubleshooting, design, and a broad knowledge of CMS platforms and hosting providers. This job might require in-depth digging and the ability to le...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา

  ...you uninstall my current XAMPP setup and reinstall it, then, restore my websites which their files and databases are available on my machine. Key Requirements: - Uninstall the existing XAMPP from my laptop - Reinstall XAMPP v3 3.0 on my Windows OS - Restore my personal websites using the provided codes and databases Ideal Skills for Performers: - Strong experience with XAMPP setup and troubleshooting on Windows - Good understanding of website deployment on local servers - Familiar with backing up and restoring website files and databases No specific deadline is set for this task, but timely delivery will be appreciated. Ensure minimal downtime for my personal websites during the process. Your ability to communicate effectively in English is pivotal to this project's su...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...to understand and navigate the intricacies of panel electrical wiring diagrams, I require effective training. The program should encompass the following: - Provision of a comprehensive overview of panel installations. - Clear instructions on reading and interpreting electrical diagrams for panel installations. - Basic functions and wiring explanation for electrical components - Detailed troubleshooting steps for common electrical issues related to panel systems. - A specific wiring diagram will be provided. Ideal skills for the job: 1. An extensive background in electrical engineering. 2. Previous experience in teaching or training others. 3. Excellence in explaining complex concepts in an easy, understandable manner. 4. Deep knowledge of, and practical experience with, panel ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Windows Network Accessibility Issue 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently facing a frustrating issue related to my Windows network. I'm unable to connect to a specific computer on my network despite numerous attempts. Specific...executing a ping command to the unreachable machine's IP address - I must confess, I'm uncertain about how to perform it or interpret the results, hence assistance with that would also be of immense value. For this work, I require a freelancer with a sharp understanding of windows networks, who can ideally guide me through the troubleshooting process to rectify this hitch. In-depth knowledge of network protocols, IP addressing and solid experience in network troubleshooting are principal competencies I'm looking for in the right person. Should your skill set resonate with these nee...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน troubleshooting ชั้นนำ