ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 typography งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Kenetic Typo หมดเขตแล้ว left

  ทำ Kenetic Typography 45 วินาทีเพลง At my worst งานเร่งขอพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงคืน งานนักศึกษา + ขอไฟล์ Ae ด้วย

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Minimalistic eBook Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional freelance designer with vast experience in eBook creation, specifically in graphic design and typography. This project entails: - Creating a consistent, minimalistic design that adheres to the overall theme of the eBook. - Involvement in typography design to ensure appealing and clean text that complements the minimalistic theme. - Crafting and incorporating stylish and professional graphic design elements that resonate with the eBook's target audience - Professionals. Ideal qualifications: - Proven experience and proficiency in graphic and typography design. - Intricate understanding and skill in developing minimalistic designs. - Previous eBook design experience will be an added advantage. - Strong command of English languag...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Trophy icon Unique Modern Logo for Real Estate Firm 4 วัน left

  I'm seeking a skilled freelancer to create an eye-catching, modern logo for my real estate company, National Asset Solution (NAS). I'm interested in a unique design that stands apart from the rest, can align with our brand an...the initialism of our company, NAS. Please avoid making this a simple text logo - strive to incorporate the initialism in an innovative, visually interesting way. Ideal Skills & Experience: - Proven experience creating modern, sleek, and distinctive logos - Proficiency in graphic design software - A strong portfolio that showcases a variety of design styles - Understanding of color theory, typography, and branding principles Please provide a portfolio of your previous work with your bid. Any questions, just let me know. Excited to see what yo...

  $108 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Polished Website Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...site's layout, offering an end result which is elegant and sophisticated. - Restructuring content arrangement for a more appealing and user-friendly presentation. - Revamping current color scheme and typography for a more pronounced aesthetic appeal. - Refining the navigation structure to ensure smooth user experience. Ideal skills and experience: - Extensive experience in web development and website redesign - Strong background in creating layouts that are elegant and sophisticated - Proficiency in the latest web design trends and standards - Excellent skills in color scheming and typography - Mastery of user-friendly navigation structure design - Knowledgeable and proficient in mobile optimization. I'm looking forward to transforming my website into one tha...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled motion graphics designer to create seven different animated or typography-based lyric videos, using UK rap songs I've prepared. The style is up to your creative discretion as I wasn't specific about this. Key aspects of the project: - Lyric and audio files: All are ready and will be provided. - Video themes: Each video should convey a unique theme, enhancing the specific tones, messages and stories of each song. Ideal practitioner should possess: - Proficiency in motion graphics video production, including animated and typography-based styles. - Old or fresh experience in themed video creation, even better if it's in the UK rap genre. - Skill to infuse creativity into visual interpretations of lyrics. Adjustments may be needed ...

  $126 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  I am in need of a graphic designer to refresh my current logo. I want to retain the playful and fun aspects of the current design and update it to communicate a mix of creativity, innovation, friendliness and approachability. Here's what you need to know: - The existing typography and imagery elements appeal to me, so I'd like to preserve these in the new design. - Emotive tone: It's crucial that the new logo rings true with creativity and innovation, as well as showing that we're approachable and friendly. Be careful to not lose the playfulness of the original design. Ideal skills needed for the job: - Experience with playful design - Proven track record in logo refreshes - Ability to understand and translate brand values into graphic elements Please sha...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo & Branding Creation 6 วัน left

  ...actively seeking a skilled freelancer to help create an impactful logo and brand identity. The project will involve: - Logo Design: I don't currently have a logo, requiring a creative mind to design one from scratch that conveys a sense of professionalism and elegance. - Brand Identity: This involves not just the logo, but an entire aesthetic that can be used across various platforms. Colors, typography, iconography, etc should all unify to project a professional yet elegant image. While I skipped the question about which elements I want in the logo, I am entirely open to the freelancer's suggestions on this part. I want a logo that best represents my brand's personality. An ideal freelancer for this project would have: - Proven graphic design and brand...

  $170 (Avg Bid)
  การันตี

  ...actively seeking a skilled freelancer to help create an impactful logo and brand identity. The project will involve: - Logo Design: I don't currently have a logo, requiring a creative mind to design one from scratch that conveys a sense of professionalism and elegance. - Brand Identity: This involves not just the logo, but an entire aesthetic that can be used across various platforms. Colors, typography, iconography, etc should all unify to project a professional yet elegant image. While I skipped the question about which elements I want in the logo, I am entirely open to the freelancer's suggestions on this part. I want a logo that best represents my brand's personality. An ideal freelancer for this project would have: - Proven graphic design and brand...

  $170 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  I am in search of an artistic professional who can create a typographic Brutalist poster for me. Following are the details: - **Style:** The design approach I want for the poster is specifically typographic...colours while ensuring the poster communicates its intended message. I would appreciate it if the freelancer could show some examples of work they've done in this style before. This would help in determining if their design sensibility aligns with what I'm seeking. The designer should ideally be experienced in Adobe Illustrator or similar graphic design software, and have a knack for innovative typography and layout design. I am excited to see how the raw austerity of Brutalism blends with the warmth of earth tones in this poster. Let's make art that speaks...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...focusing on graphic design tasks. • This role is a full-time job so I'm looking for someone who can commit substantial hours during the weekdays. • A candidate that thrives in a fast-paced environment would be a great fit Ideal Skills: • Competency in key graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, or CorelDraw is a must. • An understanding of design principles, color theory, typography, etc. is desirable. • Good communication skills to understand the project requirements and deliver accordingly. • Experience in web or interior design would be considered a plus, but not necessary. Experience: • I'm open to fresh talent but, preference will be given to candidates with a proven track record in graphic design, specif...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Current Logo Assessment: The current logo features the acronym 'F.A.S.T.' with each letter representing the words Faith, Agility, Speed, Training. The typography is stylized with motion blur effects on the letters to convey speed. The color scheme is a combination of navy blue and white. Requested Logo Updates: Typography Refinement: The letters should retain their boldness but be refined to have a more modern and clean look. The motion blur on the letters can be subtle or reimagined to avoid clutter and maintain legibility. The acronym and the words it stands for should be easy to read at any size. Color Palette: Brighten up the current navy blue to a more vibrant shade to enhance visibility and appeal. Consider a gradient or a complementary color to add depth a...

  $101 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก

  I am seeking a graphic designer to create a professional and elegant business card design. There is no strict deadline, allowing for a thoughtful and meti...product without rush. Key Requirements: - Ideal candidates should possess a keen eye for design and a developed understanding of graphic layout. - Experience with minimalist aesthetics. - Flexibility to iterate your designs based on feedback, ensuring the end product aligns perfectly with my vision. - Although I haven't specified any elements for the design, having skills in logo creation or typography could open more possibilities for the design. Please include your portfolio in your application, highlighting any business card designs or projects with an elegant, minimalist design. Looking forward to seeing your creat...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  App Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...align with our brand identity and meet Apple's design standards. Responsibilities: UI/UX Design: Collaborate with cross-functional teams to translate project requirements into visually stunning and intuitive user interfaces for iOS applications. Create wireframes, mockups, and prototypes using Figma to visualize design concepts and user interactions. Ensure consistency in design elements, typography, color schemes, and iconography across all screens and components. Apple Guidelines Compliance: Stay updated with the latest Apple Human Interface Guidelines and ensure that all designs adhere to Apple's design principles and standards. Familiarize yourself with Apple's App Store Review Guidelines to ensure compliance with submission requirements and guidelines. Use...

  $250 - $750
  ปิดผนึก NDA
  $250 - $750
  28 คำเสนอราคา

  ...ecosystem. This project aims to establish a strong, cohesive brand identity that resonates with both sports enthusiasts and tech-savvy gamers. Objectives: - Create a Unique Brand Identity: Develop a distinctive brand identity that reflects the innovative fusion of fantasy sports and blockchain technology. - Design Guidelines: Establish design guidelines that include logo usage, color palette, typography, imagery, and iconography that will be used across all our digital and print media. - Tone and Voice: Define the brand tone and voice for consistent communication across all platforms, reflecting our brand's dynamic, competitive, and innovative nature. - Marketing Collateral Templates: Design templates for marketing materials such as business cards, letterheads, email signa...

  $150 (Avg Bid)
  Modern Mobile Website UI/UX - Micro animations, micro interactions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented UI/UX designer who has a firm grasp on the latest trends in design to transform my mobile website. Here's what I'm looking for: -The use of the latest UI/UX trends, a minimalistic design, to give the site a cleaner, more professional appearance. - Micro animations and graphics - Clean and fresh typography and color schemes to keep the audience engaged. - Micro interactions for enhanced user experience. Prior experience in designing mobile websites and proficiency in creating micro animations will be needed. Need to show examples of prior work. Looking for work similar to the following sites: Thank you.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Minimalist Dental Clinic Logo 9 วัน left

  ...boards etc It should, what a logo primarily does, that is, to build and create a brand value Ideal Skills and Experience: - Graphic Design: A strong background in graphic design is a must for this project. You should have a portfolio that includes modern and minimalist designs. - Attention to Detail: Paying close attention to not just the design but also nuances like color combinations and typography. We're open to different color schemes, so feel free to suggest what you think will work best with our desired design style. Although we are a dental clinic, we opted not to specify any dental-related elements to be included in the logo. We're eager to see the innovative designs you come up with! Your understanding of our vision and ability to express it through our l...

  $36 (Avg Bid)
  WordPress Site Revamp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a seasoned WordPress developer to enhance the functionality and design of my existing website. Your task will consist of the following key elements: - Design and Content Updates: Your first task will involve changing the design components of the website. This includes updates to the color scheme, typography, and overall layout. - Use Elementor Pro and Astra Theme: I need a developer experienced in using these specific tools. With these, you will redesign the following pages: the Home page, the About page, and the Services page. Additionally, I'm interested in having about 10-15 pages created based on specific keywords. Ideal candidates for this project will have substantial experience in WordPress, Elementor Pro, and Astra Theme. A keen eye for design, profici...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...thatwill become the face of my brand, Painted Daisy Wellness. Here are the requirements: • Design Style: Elegant and chic logo design, exemplifying modern minimalism. • Imagery: Incorporate the 'painted daisy' into the logo design in a sophisticated and not cheesy way. • Colors: Incorporate bold colors particularly for the daisy, while opting for a warm or sage green shade for the company name. • Typography: In terms of font, the company name should be in script style that elevates the brand's aesthetic. Candidates with prior experience of designing logos in the health and wellness industry, as well as with experience in digital marketing, will have a more significant advantage. Having high-level creativity, the ability to visualize a brand�...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  iOS App Graphic Design Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative and experienced mobile app designer to fine tune the graphic design of my current iOS app. The main goal of this project is to enhance the overall visual appeal of the app. This includes: - Fine-tuning the layout and spacing - Revitalizing the color scheme and typography to enhance user engagement - Refining icon and image design to increase its attractiveness and improve the user's experience. If you have a keen eye for detail, a passion for design, and extensive knowledge in UX/UI, I want to hear from you. Time is of the essence, I need this project completed as soon as possible. Show me how you can transform my app into a visually appealing masterpiece.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  TLT Security Logo Design Urgently Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently looking for a talented graphic designer to craft a unique logo for my business, TLT Security. Key requirements include: - Incorporating the company's name into the design in a strikin...However, keep in mind that it should appeal to a security firm’s clientele. - We need this project completed ASAP, so a designer who can start immediately and adhere to tight deadlines will be ideal. Ideal candidate would have: - Proven experience in graphic and logo design. - Excellent creativity and innovation. - Ability to work within tight timelines. - Good understanding of color theory and typography. This is an excellent opportunity to showcase your skills and experience by creating a professional logo for TLT Security. I look forward to seeing your innovative and...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  I am in need of a highly skilled graphic designer with significant experience in branding design. Your task will entail: - Creating a unique, eye-catching branding design that includes a pleasing color scheme, innovative typography, and compelling imagery. - Developing potential designs for various brand assets including a menu, business cards, Instagram branded sponsor posts, and the design for other, unspecified brand assets as needed. The ideal candidate for this project will be well-versed in the latest design trends and techniques and possess a clear understanding of how to translate these into a powerful brand identity that tells a story. Knowledge of software such as Adobe Suite, Canva, and GraphicSprings would be beneficial. The ability to work within tight deadlines and m...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Box Cover Design Revamp 6 วัน left

  I have a comprehensive design project that involves a couple of modifications on the cover of a box. I'm looking forward to working with a designer who can efficiently implement these changes ensuring the over...existing design elements. Creativity and attention to detail are crucial here. * **Adjusting Colors:** I also require an adjustment of the colors on the box. This should complement the overall look and feel of the design and align with the brand identity. I'm looking for a freelancer with high proficiency in graphic design and a keen eye for details. A deep understanding of color theory and typography is preferred, as well as prior experience working on packaging designs. This project will require good communication skills for effective understanding and implemen...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Dynamic UI Design Urgently Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...mobile applications, and desktop applications. Important Aspects: - Color Scheme: A keen eye for color matching and creating engaging color schemes is crucial. - Typography: The design must incorporate readable and aesthetically pleasing typography. - Layout: The layout should promote easy navigation and improve user experience. Ideal Skills and Experience: The perfect candidate will have demonstrable experience in UI design, ideally including multi-platform design. Proficiency in using design tools such as Adobe XD, Sketch, Figma, or similar is expected. A strong understanding of design principles, color theory, typography, and user-centered design approaches are a must. Completion time: The project needs to be completed as soon as possible. Hence, please app...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I require a highly creative and imaginative designer proficient in graphic designs and typography for adult-targeted T-shirts. The designs should embody a sense of humor, demonstrating wit and levity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and typography - Experienced in designing for the adult market - Ability to create engaging, funny and witty designs - Understanding of fashion trends and the ability to adapt designs to these trends Main Tasks: - Design humorous T-shirt graphics - Incorporate typography into designs - Review and revise designs based on feedback Please provide a portfolio of previous work, preferably designs with a humorous theme targeting an adult audience. Your ability to convey humor through design will be a critical selec...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...long-term collaboration* Channel's link: @tejbajwa9?si=zIRGE9Zafxp4oqMp Main Task: - Design bold and colourful thumbnails that ideally evoke a sense of curiosity in the viewers. I need thumbnails like these channels: 1) @BeYourBestOfficial 2) @UntriggeredPodcast MORE IDEAS WELCOMED Key Requirements: - Expertise in the use of typography to convey the essence of my content. - Proficiency in incorporating images of people and product close-ups into the thumbnails tastefully and effectively. Channel Purpose: - The primary purpose of my YouTube channel is to deliver educational content. Therefore, my ideal freelancer would build engaging thumbnails to attract viewers aiming to learn something new. The perfect candidate for this

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Electron Angular App Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled front-end developer who is proficient in PSD, HTML, and CSS to design a small application interface for an Electron Angular application. The app is intended specifically for developer task time tracking. The design needs to look sleek and user-friendly, based upon the "Clean My Mac" style. This inspiration covers: - Color scheme, with a preference for green and gray - Iconography - Typography Therefore, designers who are familiar with this design style would be ideal. The Deliverables: - PSD file of the entire app's UI - HTML and CSS code for implementation Skills and Experience: - Photoshop or other graphic design software - Deep understanding of HTML and CSS - Experience with Electron and Angular - Previous work with similar styles or ...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  There is an exciting chance for creative minds to showcase their genius. I Need the ...emblematic of my designing services company. Company Name : "MADDYZ DESIGN STUDIO". open to color theme. Key Responsibilities: * Compose a logo that communicates our brand's identity effectively. * Apply your inventiveness to produce a concept that's engaging, proportionate, and versatile. Skills & Experience: * Extensive experience in logo design and branding. * Knowledge in color theories, typography, and design trends. * An understanding of Designing Services industry is a plus. * Portfolio showcasing diverse logo designs for diverse industries. : Vector files should be submitted In your proposal, please highlight your experience in creating dynamic logos. Let...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี
  Minimalist Logo for Music Brand 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional, minimalist logo reflecting the brand's personality - Provide logo in various file formats suitable for different mediums (web, print etc.) Ideal Candidate: - Proficient in modern design software (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.) - Strong portfolio showcasing previous logo design work, preferably with a focus on minimalist designs - Solid understanding of branding, color theory and typography Please note that I didn't specify a preferred color scheme. I am hoping to see your expertise guide the aesthetic through your design process. However, the use of colors should appropriately enhance the logo's professional feel. I look forward to working collaboratively to bring the vision for "Garrett Browning Music" to life. Please find attache...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced knowledgable Brand Designer and Deveoper to Create a Catchy Company Name, Logo, And Col...Requirements: Proven experience as a Logo and Brand Designer, with a strong portfolio showcasing successful projects in branding, identity design, and visual communication. Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, and InDesign. Excellent creative and conceptual thinking skills, with a keen eye for detail and aesthetics. Strong understanding of branding principles, typography, color theory, and visual hierarchy. Here is a link to the companies IG and website that I want my companies logo and design to be similar to but obviously not match completely. - -

  $25 (Avg Bid)
  Brand Identity Package. Colour Palette, Logo, Web Design, Brand Feel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...emotions, represents the brand essence, and is visually appealing to males aged 25-40. - Typography: A set of fonts that reflects the brand's personality and complements the overall visual brand identity. - Web Design: A website layout that embodies the brand's identity and creates a compelling virtual presence. The Web Design should be optimised to encourage potential customers to make a purchase. It would be advantageous if you have previous experience in creating brand identities for similar demographic and can showcase a portfolio that demonstrates your capability in creating vibrant, innovative designs that attract and engage. Ideally, your experience should cover logo design, color theory, typography, and web design. The business assist people who want to...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...Overall Concept: The logo for "Bren Joyería" in its variants, gold, silver and diamonds, should convey elegance, sophistication, and luxury while maintaining a consistent brand identity across three variants representing different materials—gold, silver, and diamonds. Each variant should utilize the CMYK color model effectively to ensure optimal printing quality. Common Elements for All Variants: Typography: Select a refined, elegant font that balances readability with sophistication. Ensure the font choice complements the luxurious nature of the jewelry brand. Icon/Emblem: Incorporate a subtle yet striking icon or emblem that represents jewelry craftsmanship and luxury. This could include abstract jewelry motifs, gemstone shapes, or refined patterns. Col...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  ...list of my associated businesses on the back side. - The final product should be ready to send to VistaPrint or 123Print for production. Ideal Skills: - Strong portfolio in graphic design, especially in business cards - Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop, or other relevant tools - Ability to integrate feedback and make necessary changes - Excellent understanding of color theory and typography - Print shop ready design The front of the card will need a logo created, which needs to be the head of an opossum similar to the attached but not colored, just a silhouette....

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented designer to create a strong and engaging corporate image for "Angeli Mascotti", a pet funeral company. Key information: - The creation of visual elements wasn't specified, giving you complete creative freedom to develop something unique. This could potentially include mascot logos, icons, and personalized typography. Ideal Applicant: - You're an innovative individual with an impressive portfolio of past work. I'm interested in seeing evidence of your design capabilities, particularly in relevant fields. This project is perfect for someone who is up for a creative challenge. Bring our vision to life and build a memorable corporate image for "Angeli Mascotti".

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Modern Logo & Comprehensive Branding Package 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...includes a modern-themed logo but also comfortably extends to other branding elements such as business card design, letterhead design, and brochure design. Above all, I expect the creation of a unique color and branding style design. Being a lover of visuals, I look to infuse a clean yet impactful typography, a visually striking icon or graphic element, and a well-thought-out color scheme into my logo. In essence, the project will involve: • Logo Design: A modern-themed logo incorporating typography, an appealing icon or graphic element, and a unique color scheme, that fits my brand's identity. • Business Card Design: A professional business card design following the established brand style. • Letterhead Design: A consistent and sleek letterhead d...

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  159 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented and imaginative graphic designer who can provide me with a well-balanced blend of text and images for a 4x8 vinyl banner that promote...their interests. I want this banner to stand out in a crowd. - Text and Image: The banner needs to strike a balance between eye-catching images and a clear promotional message ("Join the club $1 first 30 days"). Please use your creative judgement in achieving this. Ideal Skills & Experience: - Proficient in graphic design software - Experience in creating promotional banners - Strength in typography and layout - Experience in creating 'fun and playful' themed designs - Understanding of the car wash industry is a plus, but not a requirement. I look forward to seeing the creative ideas you can br...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm seeking the creativity of a reputable graphic designer to create a captivating one-page flyer for my eve...designing a flyer that would compellingly present the event's information such as locations, dates, and times. Key Project Details: * The flyer must be exquisitely designed to suit an elegant font style. * The design should be delivered in three formats: PDF, JPEG, and PNG. Ideal Skills: * Proven experience in graphic design, particularly in creating promotional materials * Excellent skills in typography and layout designs * Proficient in design software and technologies (such as InDesign, Illustrator, Photoshop) Utilizing your unique creative acumen, you will help capture the essence of the event, fuel the anticipation and ensure all necessary details are ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Comprehensive Brand Guideline Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As we aim to ensure brand recognition, I'm looking for a skilled de...establishing guidelines for the following: - Logo usage: The expert should define how to use our logo in different contexts, sizes, colors, and backgrounds, to maintain consistency. - Color palette: Defining the primary and secondary colors to be used in all our communications is crucial. Expertise in color theory would be advantageous. - Typography guidelines: Clarity on font selection, hierarchy, and usage for written communication is necessary. Knowledge of typography best practices is required. This project targets our partner companies, hence the guidelines should be clear and easy to implement, promoting brand recognition effortlessly. Your portfolio displaying similar works would fast-track ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Logo Design for an Enterprise SaaS Product Analytics Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a talented graphic designer to create a logo for our Enterprise SaaS company, which specializes in developing a cutting-edge Pr...showcasing your expertise in logo design and brand identity projects, preferably with experience in the tech and SaaS sectors. You possess a deep understanding of color theory, typography, and visual composition. You are open to feedback and capable of iterative design processes to refine the logo based on our team's input. You have excellent communication skills and can work within agreed deadlines. Deliverables: Three initial logo concepts Up to three rounds of revisions on the selected concept Final logo design in specified file formats A brief logo usage guideline document outlining the color palette, typography, and appli...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  No agencies, no companies. Looking for one person, developer who can work today. I envision: Layouts to be finished today Then tailwind css tomorrow. I'm seeking a competent HTML expert with a deep understanding of Tailwind CSS to upgrade existing pages on my website. Key Responsibilities: - Enhance structure and layout of the website pages - Optimize forms and input fields - Improve typography and styling Key Requirements: - Proven experience in HTML and Tailwind CSS - Portfolio demonstrating skills in upgrading existing web pages - NDA to be signed.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Hello freelance...design, with a focus on creating a professional and engaging corporate look. • Your Main Task: Your primary responsibility will be the overall design of our website. • Required skill sets: You should be adept at creating corporate designs that strike a balance between a professional look and user-friendliness. Please note that there's no need for logo design, color palette creation, or typography work for this project- we've got that covered already. Instead, we are focusing our efforts on the layout and functionality of our site. This is a great opportunity for those of you who have a knack for corporate design and want to showcase your ability to deliver a refined, sophisticated style. Looking forward to hearing from you all. Impre...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...looking to set up a Shopify store to sell my physical products. In terms of organization, all of my products belong to the same category, so there is no need for extensive categorization. For the design style, I'm aiming for a minimalist and modern look that aligns well with my brand image. This should be reflected in all aspects of the store design such as the product layout, color scheme, typography, and user experience. Skills and Experience desired: - Experienced in setting up Shopify stores - Good understanding of modern and minimalist design principles - Ability to incorporate a consistent style throughout the store - Excellent understanding of user interface and user experience design - Prior experience in successfully selling physical products through Shopify Yo...

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  As a new online wine business, I am in need of a logo that mainly focuses on brand recognition. I admire the simplicity and cleanliness of minimalist logos that radiates a warm feeling, a smile and give a direct link to wine Examples and brief below Ideal candidates for this would have: - Excellent skills in design and typography. - Ability to submit the logo as a vector file. - Experience in creating brand recognition through logo design. The goal of this project is not only to create a logo, but also potentially the start of the corporate identity for the wine club. Providing examples of past minimalist logo designs to showcase your style and abilities would be advantageous.

  $189 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  DEF Product Branding Label Design (830mm x 230mm) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented graphic designer to create a branding label for my Diesel Exh...focus on fulfilling the primary purpose to build a strong brand presence on the part of the product. Key Requirements: - Articulate the product name and description clearly - Ensure the design matches and reinforces the overall brand image Ideal Skills: - Previous experience with label design - Knowledge in designing for chemical or industrial products - Excellent skills in graphic design, typography and layout - Proficiency with design software In your proposal, please include a brief description of your design philosophy. It's also appreciated if you can include any relevant examples of projects you've completed, especially those involving product branding or chemicals/...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Vibrant Typography Logo for Musician 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a distinctive and visually striking typographic logo intended for personal use; specifically for my persona as a music artist. Requirements: - The logo needs to be bold and vibrant in aesthetic; it should command attention and reflect a sense of energy and creativity. - Only the artist's name should be incorporated into the design as the primary element. I'm looking for an expert who can transform the name into an eye-catching visual mark. - Originality is paramount; no templates or AI-generated designs. Skills and Experience: - Proficient in graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, etc. - Strong typographic skills and attention to detail. - Experience in designing logos in the music industry is desirable. - Proven record of creating uniqu...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  160 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented designer...Having an expertise in hand sketches and typographic statements is highly preferable for this project. Your primary task would include: - Designing modern style t-shirts with hand sketch elements - Incorporating typographic statements in designs The ideal candidate should: - Have a strong portfolio of modern apparel design, particularly in t-shirts - Have advanced skills in hand sketching and typography - Have a creative flair for design and attention to detail This project will require distinct creativity and a keen understanding of modern fashion trends. The successful candidate will effectively merge hand sketching techniques and typographic design to create standout t-shirts. If you have this specific design experience, I'd love to see...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a well-crafted logo design that incorpo...incorporates blue, green, and gold colors. Here are the specifics: - Style: The logo must be modern in design. - Theme: It should evoke feelings of inspiration, confidence, and aspiration, appealing to those facing challenges and encouraging potential for excellence in their struggles. - Elements: The logo should creatively combine the image of a phoenix and a mountain. I also want a dynamic TCE typography to be incorporated and, crucially, a diamond hidden inside the letter ‘C’. In terms of the ideal freelancer for this project, I'm hoping for someone with a strong eye for modern aesthetics, a deep understanding of color theory, and a knack for creative symbolism. Experience in typographic logo desig...

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  120 คำเสนอราคา
  Brochure Design for My Interior design company 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented graphic designer who can help me with a ...in using graphic design software such as Adobe Illustrator or InDesign. - An understanding of advertising strategies and how design plays a part in successful campaigns. This project requires a concise, wordmark style design that is both visually engaging and promotes the message of the advertisement. The designer I am seeking needs to have an excellent understanding of kerning, leading, and typography as these are crucial components of a strong wordmark. In your proposal, please outline your previous experience in print advertising and show examples of your work, specifically any wordmark designs. I look forward to working with a professional who can effectively carry my advertising goals into an effective pri...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Embark on a typographic journey that transcends the boundaries of time with "Echoes of Eternity." This avant-garde project challenges typographers to reimagine and reinvent the concept of time through the artful arrangement of letters, numbers, and :Temporal Typography: "Echoes of Eternity" invites typographers to manipulate and play with the very fabric of time through the medium of letters. Each character becomes a vessel, carrying the essence of different eras and epochs, creating a harmonious blend of past, present, and future in a typographic in Characters: Participants will craft typographic narratives that echo the stories of various historical periods. From ancient civilizations to futuristic utopias, each typographic creation will narrate tales

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน typography ชั้นนำ