ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 user interface ia งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  user interface หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ user interface เพื่อ ทำเว็บไซด์ บลาๆๆ เทสๆๆๆ แค่ทดลองเล่นดูค่ะ ไม่ได้จะจ้าง แหะๆ เสร็จแล้วจะลบนะคะ

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer to create a project management web application that's colorful and vibrant. My vision is to have: - Task allocation and tracking: An integrated functionality that gives us the ability to multi-task and keep track of on-goi...allocation and tracking: An integrated functionality that gives us the ability to multi-task and keep track of on-going projects. - Time tracking: Time management is crucial for us, we need a system that keeps things timely and organized. Ideal candidates should have experience in developing project management software or any relevant web applications. Familiarity with a vibrant and colourful user interface is also a key requirement. Show me your relevant portfolio so we can collaborate effectively to brin...

  $150 - $450
  $150 - $450
  0 คำเสนอราคา

  ...Project weekly outcomes - Compare actual amounts to budgeted amounts - Include more than 20 budget categories - Incorporate graphs and charts for visual representation. Skills necessary for this project will include advanced Excel knowledge and experience with financial modeling. The ideal candidate will have previously worked with complex budget templates and be comfortable creating a user-friendly interface. You should know how to devise a system that simplifies input and keeps data organized and easy to understand. Your ability to turn raw numbers into straightforward graphs and charts will be particularly valuable. I currently operate off of a simple monthly/yearly budget overview, however, I want something that is more of a living document that I can plug in my p...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Laravel App Feature Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Laravel developer to update my Laravel-based app with a new feature. The update is focused on the user interface, so I am looking for a specialist in Laravel with a strong front-end development portfolio. Key requirements include: - Extensive experience working with Laravel - Proven track record in front-end development - Ability to implement new features while maintaining the overall functionality of the app

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Excel Formulation for Calculations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a comprehensive Excel sheet that does calculation. Data entry is not too complex; it includes dates, dropdowns and formulas. Requirements: - Design an Excel sheet that calculates basic arithmetic operations, performs statistical analysis, and handles financial calculations. - The form should be user-friendly and able to accommodate the moderate complexity of data entry. - I need an expert who can create a clear and concise interface for the user, making data entry and subsequent calculations easy and efficient. It would be great if the freelancer has experience with: - Excel design for calculation purposes - Data entry form design - Experience in basic arithmetic operations, statistical analysis, and financial calculations.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Customized ERPNext DocTypes Interface 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a specialized ERPNext DocTypes Builder to manage custom fields and forms. The interface must be designed with admins who don't have high tech background in mind, ensuring it is simple and intuitive. Context: We are a social ecommerce platform that uses an in-house inventory, order, warehouse management systems built by our tech team. Our goal is to move to ERPNext because it's easier to scale there. And also to be able to have our accounting team work there. The goal is separated on multiple phases but the first one and the most important is to build our dashboard on ERPNext by copy pasting what we have in the in-house built dashboard and creating DocTypes. After that, we'll create a new request for the other phases. Key features: - Custom field creatio...

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Wordpress Portfolio 6 วัน left

  We are seeking an experienced freelancer to design and develop a professional and visually appealing portfolio website using WordPress. The website should effectively showcase our work, skills, and achievements with a modern and user-friendly interface. Key features include responsive design, easy navigation, integration of a blog section, contact form, and social media links. The project requires custom design elements aligned with our branding, as well as SEO optimization to enhance online visibility. The ideal candidate will have a strong portfolio of previous WordPress projects and a proven track record in web design and development.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...Flutter and the native code should be done via Platform Channels (MethodChannel and EventChannel). User Interface ----------------------- The app should have three main screens: - Splash Screen: Displays the app logo. - Login Screen: User authentication with username and password. When the login button is pressed, a POST request should be made to an API (which I will provide) sending the username and password in JSON format. The API will respond with the login status (granted/denied) and a token for future requests. On successful login, the Foreground scan service should be started and navigate to the Status screen. The login state should be saved locally (in local storage). If the user is already authenticated, future app accesses should go directly to t...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...a clothing brand store, I'm looking to develop a digital storefront primarily dedicated to men's casual/streetwear clothing. I am seeking a team or individual with experience and a proven track record to help with this project. The task will entail: • Building an intuitive, user-friendly store layout • Implementing functionality for a size chart, color options, and customer reviews Ideal freelancer or team should have: • Experience in e-commerce website development • A clear understanding of user interface and user experience principles • Proficient in platforms such as Shopify, Magento, or WooCommerce • Knowledge of the fashion industry, especially men's casual/streetwear Your main task will be to turn my vis...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...for a skilled Flutter developer to create a app for both iOS and Android platforms. Key Requirements: - Develop a complete social networking app for iOS and Android using Flutter - Implement a user-friendly interface with engaging design - Ensure compatibility with both iOS and Android platforms - Ability to integrate user authentication, push notifications, and potentially in-app purchases Ideal Skills: - Proficiency in Flutter for cross-platform mobile app development - Previous experience in developing social networking apps - Understanding of mobile app design principles - Experience with user authentication and push notification integration - Ability to collaborate and communicate effectively throughout the project If you're a Flutter developer...

  $103 / hr (Avg Bid)
  $103 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a seasoned app developer who can create and design a unique utility application intended for young adults on both iOS and Android platforms. I envision this app with a focus on ingestible enhancement coupled with an easy-to-use interface that appeals to the youth, and adults. Key functionalities to be included are: Sign in and log in option Message option to contact the users Relations system like in LinkedIn Research button for users - Social Media Integration: This app should allow users to easily share and communicate through the application. As for the skills and experience I'm looking for the freelancer to possess, they should be: - Highly proficient in both iOS and Android app development. - Highly skilled in UI/UX design with a portfolio tha...

  $2275 (Avg Bid)
  $2275 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...connects volunteers with nursing homes. The features do include: - User profiles which will consist of the name, contact information, as well as skills and interests. - Search and filtering options that will make finding specific user profiles easier. - A user-friendly messaging functionality for enhanced communication. The user roles on the platform are divided into two categories: - Volunteers who will utilize this platform to seek service opportunities in nursing homes. - Administrators in charge of monitoring and managing the platform. The ideal freelancer for this project should have experience in web development with a focus on user interface design and backend functionality. Balancing the needs of multiple user roles, putting ...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...Member registration and login system: An intuitive interface for users to create accounts and securely log in. - Multi-level commission tracking: A functional system to monitor and provide updates for all commission levels. - Downline management: An effective tool for managing and tracking growth within the MLM hierarchy. - Online payments: A secure payment gateway that uses Paytm and UPI for seamless online transactions. While I am open to design suggestions from the chosen freelancer, the overall look and feel should mirror the professionalism and credibility that our MLM organization stands for. An experience in MLM website development will be highly useful but not mandatory. A knack for suggesting creative website design ideas that enhance user experience and engageme...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled website developer to help create an e-commerce platform for my company. The primary goal of the website is to facilitate online selling, making it convenient for my customers to purchase my products. K...website developer to help create an e-commerce platform for my company. The primary goal of the website is to facilitate online selling, making it convenient for my customers to purchase my products. Key Requirements: - Develop an e-commerce website with a user-friendly interface. - Implement a shopping cart feature that simplifies the purchasing process for customers. Ideal Skills & Experience: - Proficient in website development, particularly e-commerce platforms. - Experience in implementing shopping cart features. - Adept at creating u...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking to set up an online store using WooCommerce on WordPress. Key Requirements: - Experienced in setting up WooCommerce stores with a focus on physical goods. - Proficient in integrating Stripe payment gateway. - Familiarity with adding necessary shipping add-ons for a smooth customer experience. - Arabic English shop In the setup, I'd expect: - A user-friendly interface for easy navigation. - Properly integrated Stripe payment gateway for secure transactions. - Shipping add-ons that can calculate shipping costs accurately. I'm looking for a freelancer with a proven track record in setting up similar WooCommerce stores and can deliver the project within a reasonable timeframe.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  E-commerce Flutter App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...able to display and categorize products effectively, making it easy for users to navigate and find what they're looking for. Platform Support: - The application should be designed to support both Android and iOS platforms. It should be optimized for both mobile devices and tablets across both systems. Ideal Skills: - Proficiency in Flutter development is a must. I expect a polished, user-friendly interface that is consistent across both platforms. - Previous experience with e-commerce applications is a plus. Familiarity with shopping cart and payment integration functionalities would be highly beneficial. Please provide examples of your previous work, particularly within the e-commerce sector, when applying. Please check this figma design and if you can do it, le...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional web developer who can ...implemented: - Password Protection: The website should require a password for users to access the content. - User Login and Registration: Students should have to create an account on the website to access the course content. - Restrict Access to Specific Batches: The website should allow me to restrict access to specific batches, ensuring that students can only view content from the batch they are enrolled in. I am looking for a sleek, modern design for the website to attract and retain students. It should be user-friendly and easy to navigate. The ideal candidate for this project should have experience in web development, particularly in creating educational platforms. Skills in user interface design and...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...for an exceptionally creative and experienced designer who can design a more interactive element for multiple choice questions or quizzes. The overall objective is to increase user engagement in a fun and education-forward way. Key Responsibilities: • Create a design with interactive elements including both animations and sound effects. • Design needs to be appropriate and appealing towards a broad age group, ranging from children to adults. Ideal Candidate Skills: • Proficient with user interface and user experience design. • Knowledge of how to blend animations and sound effects into the design while keeping it user-friendly. • Previous experience designing interactive quizzes or educational tools will be a big plus. &bul...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Comprehensive Class Management System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a robust class management system that cater...teachers, administrators, and parents). By Whatsapp - Schedule Change Option: The system should have a feature that allows for the smooth management of schedule changes. User Base: - The system will cater to over 100 users, so scalability and performance are key considerations. Ideal Skills: - Proficiency in developing and deploying class management systems. - Strong understanding of user interface and user experience design. - Experience in creating scalable systems that can accommodate large numbers of users. - Knowledge of educational technology and best practices in the field. I'm looking for a freelancer who can deliver a user-friendly, reliable, and feature-rich system that can meet the di...

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer who can assist in the creation of an informational website tailored to students. Key Responsibilities: - Develop a visually appealing, responsive website - Ensure user-friendly navigation and interface - Implement a content management system for easy updates Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating informational websites - Familiarity with student-centered design principles - Proficiency in web development tools and languages - Strong understanding of UI/UX best practices

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Problemas con el modelo CLIP (IA) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy desarrollando un codigo que dada una imagen que un UI (interfaz web o interfaz de windows,linux etc) y una descripcion del elemento a buscar, obtenga las coordenadas centrales del elemento, por ejemplo para la pagina web de facebook, dada la descripcion "boton de registro" o "campo de texto nombre", devuelva la posicion exacta de los elementos, hasta ahora he desarrollado la parte mas basica, pero parece ser que ahora le pongas el input que le pongas siempre da como resultado el campo de registro. Ajunto las capturas y el codigo. Se requiere que se detecte cualquier elemento de la UI dado una descripcion del mismo y devuelva las coordenadas.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...motorsport/sporting branded goods. With the website, I aim to efficiently sell and distribute these items within my local region, as international shipping will not be facilitated at this time. The site should provide a simplistic yet engaging user experience, highlighting our products in a dynamic and appealing manner. Ideal candidates for this project should possess: - In-depth knowledge of e-commerce platforms and website development - Experience in creating websites for sports/consumer goods particularly motorsport - Strong understanding of user-interface and user-experience design - Proven track record in developing engaging and high-performing e-commerce platforms. This project calls for a creative and technical mindset, with a strong attention to d...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web designer, fluent in the Arabic language, experienced in creating corporate websites. The primary goal of our website is to disseminate company information thoroughly. Your expertise should enable you to include essential elem...essential elements such as: - Our company's history and mission - Detailed descriptions of our products and services - Profiles of our team and leadership In addition to these core elements, we'd like to include a news section on our site. This should be regularly updated with fresh content related to our company's activities and industry trends. Your experience in UX/UI will ensure the website is user-friendly, intuitive navigation and adaptable to mobile devices. An understanding of SEO is a plus for inc...

  $2012 (Avg Bid)
  $2012 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Comprehensive Productivity and Project Management Suite 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelancer who can develop a comprehensive tool for our company. This tool will serve as a CRM, a project management tool, and an employee productivity tracker. Key Features: - **Task Management:** I need a robust task management system with features like to-do lists, task assignments, priority levels, and notifications on deadl...related to our projects. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing complex and integrated CRM and project management tools. - Experience with developing employee monitoring and productivity tracking software. - Strong understanding of data privacy and security measures. - Prior experience in developing tools that can capture screens of employees. - The ability to develop a user-friendly interface with robust...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...will be selling Cannabises accessories. It should offer a dynamic online shopping experience that leverages 3D technology to visually display and interact with our products. Specifically, the requirements are as follows: - Expertise in 3D modeling, rendering and website design. - Experience in eCommerce, specifically dealing with clothing and accessories. - Ability to create a user-friendly interface for customers to seamlessly explore, select and purchase products. - Knowledge in the integration of payment systems and shopping carts. - A knack for creativity and an eye for aesthetically pleasing design schemes. My ultimate goal is for potential customers to have an immersive shopping experience, almost as if they're physically in a boutique, perusing thr...

  $1197 (Avg Bid)
  $1197 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...CONTAIN the USER STORIES PROVIEDED in the following LINK. - here is the example of website design and interface on youtube The target audience for this website is less than 10 employees so the system should be designed to handle this scale effectively. Additionally, the website should be able to generate daily reports based on the tracked data. This will help me keep tabs on the efficiency and productivity of my team on a daily basis. Ideal skills and experience for the job would include: - Proficiency in web development technologies - Previous experience in developing similar systems - Strong understanding of user experience

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...who can craft a visually compelling and user-friendly interface for a house hunting app running on the Android platform. The app aims to simplify the house hunting process with keen attention to detail and a seamless user experience. Key Features: - Property Search: Users should be able to quickly search for properties with immediate results. - Filter Options: Price, location and size are the 'big three' for property search. The interface should feature these elements centrally. - Save Listings: A feature to save and revisit properties is a necessity. Ideal skills and prior experience: Proficient in Android design guidelines, skilled in UX/UI design, and a portfolio showcasing prior app interface designs. Your ability to create a clean ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Payment App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cross-platform native mobile application for iOS and Android that will primarily be used for fund transfer, recharge, bill payment, tax accounts, and other utility services as per attachment. The app should have a user-friendly interface and must be fast, secure and reliable. Key requirements: - Develop a cross-platform native mobile application for iOS and Android. - The application should be able to facilitate fund transfers, recharge, bill payments, manage tax accounts, and provide utility services. - Ensure that the app is user-friendly, fast, secure, and reliable. I need this project completed ASAP. Please provide your portfolio and relevant experience when you submit your bid.

  $1177 (Avg Bid)
  $1177 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  WebRTC Desktop Web Phone Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer to create a WebRTC web phone. The primary purpose of this application will be to handle both audio and video calls. It is crucial that this phone application is designed to function smoothly exclusively on desktop devices. Key Tasks: - Implement audio and video calling functionality - Ensure clear user interface for desktop usage - Ensure high-quality and smooth call capabilities - Secure and reliable connection for calls Please note, there's no need to implement any call recording feature in this product. Required Skills: - Proficiency in WebRTC - Solid grasp of UI/UX principles for desktop software - Proven experience in web phone app development - Strong understanding of connection security Those with prior experience in similar...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  App Reviewers Needed 6 วัน left

  I'm personally seeking individuals who can provide honest reviews on our app. To do this, you'll need to download our application, explore all features, and provide your insights. The quality of your review is moderately crucial for our success, so honest feedback is extremely important. Your review should focus on: - User Interface: Is it intuitive? Do you encounter any challenges during navigation? How could it be improved? - Functionality: Does everything work as expected? Are there any glitches or hang-ups? - Content: Is the content engaging and relevant? How could it be improved? This is a straightforward task, and you will be compensated $5 for 40 reviews. Ideal applicants possess critical thinking skills and keen attention to detail. Prior experience in ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Mobile App UI/UX Design 6 วัน left

  I need an adept UI/UX designer versed in creating intuitive and stunning designs for a mobile application primarily dedicat...intuitive and stunning designs for a mobile application primarily dedicated to selling products or services. The app competes with some similar local businesses, making it critical to stand out in the market with a unique and user-friendly interface. Ideal Skills and Experience: - Expertise in mobile app design. - Proven track record of designing eCommerce applications. - Knowledgeable about the latest design trends. - Experience in creating user-friendly interfaces. - Excellent understanding of user-centric design principles. The main goal is to create an engaging and smooth user experience that would turn visitors into custom...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need a Laravel developer to create a simple, yet effective admin dashboard with user authentication. The template for the dashboard is ready, and the SQL tables have been set up. The main features of this project include: - **Dashboard:** This should display data from the other 3 pages in a list format as well as in a bar chart. - **Page 1 - Callback List:** A simple list of data from the 'callback' table. - **Page 2 - Token List:** A simple list of data from the 'token' table. - **Page 3 - Name List:** A simple list of data from the 'name' table. For the dashboard, I'm looking for a clean, professional design and prefer the use of bar charts for the graphical representation of the data. User authentication should be straightforward,...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  As a dynamic and data-driven company, we're seeking an expert in excel and dashboard creation, who can turn our user preference data into an insightful pie chart dashboard. Key tasks will include: - Analyzing and working with key metrics like product preferences, and communication preferences. - Use this dataset to design and implement an easy-to-navigate dashboard. - Display product preferences using a pie chart. Ideal candidate will: - Have solid experience in Excel and creating data visualizations - Have a precise eye for detail to ensure accurate data interpretation - Have strong communication skills to understand and implement our specific preferences. We look forward to seeing how you can transform our data into valuable insights.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Portfolio Website Redesign on WordPress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a skilled web designer. The website's primary objective is to showcase my work and credentials. Key points for the project include: - **Design Concept**: I need a fresh and modern design to accurately represent my work. I'm looking for a design that is clean, professional, and easy to navigate. - **WordPress Implementation**: I'd like the new website to be built on WordPress, for its user-friendly interface and ease of future updates. - **Product Search and Filtering**: I need the site to have a search functionality, allowing users to easily navigate and find specific projects or categories. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in web design, particularly in portfolio websites. - Proficient in WordPress and familiar with...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Android app developer to create a fun and educational app for children. Key Requirements: - The main focus of the app should be on providing educational content for children. - It should have a user-friendly interface designed for children. - The app should be engaging and interactive to hold a child's attention. Ideal Candidate: - A developer with experience in creating educational apps. - Someone who understands the needs and interests of children. - A creative mind to make learning fun.

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an Android app developer with experience in creating educational apps. The app should be designed to deliver high-quality video lessons to users. Key Features: - The primary function of the app should be ce...primary function of the app should be centered around educational purposes. - The app should provide an intuitive platform for users to access a range of video lessons. I'm looking for a professional who can bring this vision to life. The ideal candidate should have: - A strong understanding of Android development. - Prior experience creating educational applications. - A keen eye for user experience and interface design. - The ability to integrate video lessons into the app effectively. If you have the skills and experience nece...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Python Mass Mailing Script Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...current mass mailing script. The goal is to enhance its overall performance, improve the user interface, and add email delivery tracking. Key requirements: - **Performance Improvement**: The upgraded script should handle mass mailing more efficiently, ensuring that emails are sent promptly and don't get caught in spam filters. - **User Interface Enhancement**: A more user-friendly interface with clear controls and options is essential for effective use. - **Email Delivery Tracking**: I need to be able to track email delivery statuses for each recipient. In addition, the primary goal of this upgrade is to improve the inboxing rate. While the current script is functional, I want to enhance it by making it more user-friendly and addi...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to build a robust social networking mobile app that runs seamlessly on both Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality across all devices and versions. - The app should offer high performance a...Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality across all devices and versions. - The app should offer high performance and security. Ideal Skills: - Proficiency in using both Android and iOS SDKs. - Experience in building and deploying social networking apps. - Understanding of user interface and user experience (U...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Employee Activity Monitoring Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...CONTAIN the USER STORIES PROVIEDED in the following LINK. - here is the example of website design and interface on youtube The target audience for this website is less than 10 employees so the system should be designed to handle this scale effectively. Additionally, the website should be able to generate daily reports based on the tracked data. This will help me keep tabs on the efficiency and productivity of my team on a daily basis. Ideal skills and experience for the job would include: - Proficiency in web development technologies - Previous experience in developing similar systems - Strong understanding of user experience

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Podcast Video Migration from Facebook to YouTube -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...podcast videos from Facebook to YouTube - Uploading the videos to my YouTube channel without any editing. The videos should be uploaded as they are on Facebook. - Using the existing titles from Facebook for the videos on YouTube Ideal candidates for this job should have: - Experience with video content migration from Facebook to YouTube - Familiarity with YouTube's uploading and video management interface - Ability to follow instructions regarding the use of existing titles - Excellent attention to detail to ensure all videos are successfully uploaded and titled correctly I'm looking for a reliable and efficient freelancer who can help me with this task as soon as possible. The total amount of videos on one channel is 70 The total amount of videos on the second chan...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Improve interface in web project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a project developed with VS2022, c#, datatables, SQL database, javascript and similar.... The user experience is not good. We need a professional and nice interface and user experience, but, mantain our actual code and funcionality.

  $535 (Avg Bid)
  $535 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled app developer to create a user-friendly application compatible with both iOS and Android platforms. The main functionalities of this app are centered on online transactions and creating an engaging user interactive experience. Ideal Skills: • Proficiency in iOS and Android app development • Experience with creating transactional functionalities • Expertise in user interface and engagement features development Experience: • Should be something like urban company. This project demands innovative thinking and excellent technical skills. If this aligns with your expertise, I would love to hear from you.

  $1290 (Avg Bid)
  $1290 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...skills in Figma, Sketch, and Adobe XD. Your task will be to design a unique, user-oriented interface for a Warehouse Management System. The project is primarily aimed at enhancing the interface with key features. Skills and Experience Required: - Proven UI design experience - Proficiency in using Figma, Sketch, and Adobe XD - Experience designing interfaces for Warehouse Management Systems (preferred, but not mandatory) - Experience using tools such as Photoshop, Sketch, Illustrator, InVision, UXPin, Quartz. - Understanding of basic front-end languages: HTML5, CSS3 Javascript. -Creative ideas with problem solving mindset. - Experience working in an agile/scrum development process. Key Features for the Interface: • Supplier Management & Purchase O...

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Podcast Video Migration from Facebook to YouTube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a series of podcast videos currently hoste...podcast videos from Facebook to YouTube - Uploading the videos to my YouTube channel without any editing. The videos should be uploaded as they are on Facebook. - Using the existing titles from Facebook for the videos on YouTube Ideal candidates for this job should have: - Experience with video content migration from Facebook to YouTube - Familiarity with YouTube's uploading and video management interface - Ability to follow instructions regarding the use of existing titles - Excellent attention to detail to ensure all videos are successfully uploaded and titled correctly I'm looking for a reliable and efficient freelancer who can help me with this task as soon as possible. If you can do the job type I am ready at the...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Multi-Platform Freight Management App 6 วัน left

  I am in need of a highly skilled developer who can create an on-demand freight application that will be available on both iOS and Android platforms. The app will offer a wide range of freight services, including local delivery, long-distanc...customers to provide feedback on the service they received, helping us maintain high-quality services. Ideal skills and experience: - Proficiency in mobile app development for both iOS and Android. - Prior experience in creating logistics or freight-related apps is a plus. - Ability to integrate secure payment gateways and real-time tracking features. - Understanding of user experience and interface design to create an intuitive and user-friendly app. - Previous work with driver rating systems or similar customer feedback mechani...

  $1500 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking a skilled designer with expertise in both User Interface (UI) and User Experience (UX) for a web application. The primary goal of the project is to elevate user engagement and enhance usability. Ideal Skills and Experience: - Proven UI and UX design experience specifically for web applications - Ability to understand and incorporate strategies for increasing user engagement - Competence in improving the usability of digital tools - Proficiency in wireframing and prototyping, and iterative design - Comprehensive portfolio showcasing relevant work Your responsibility will be to design an intuitive, engaging interface that maximizes user engagement and improves the usability of the application. A clear understanding of web a...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a talented designer to help create an engaging UI/UX design for people struggling to prepare meals in Figma. - The focus of the design should be on increasing user engagement. - The design needs to appeal to people struggling to prepare meals. - A strong understanding of user interface and user experience design principles is essential. Ideal Skills: - Proficiency in Figma - Experience in UI/UX design, with a focus on user engagement - Understanding of designing for people struggling to prepare meals - Strong communication skills for understanding and implementing design requirements. You can use the reference below. I also need to gather information from users, Basic Personal Information: Name Age Gender Weight Height Health and Fitness ...

  $55 (Avg Bid)

  I'm in need of a skilled website developer to create an ecommerce site. The website will be focused on selling physical product...developer to create an ecommerce site. The website will be focused on selling physical products and will have less than 5 product categories. Key Requirements: - The site should incorporate a clean and user-friendly interface to enhance customer experience. - I require the integration of payment gateways for credit card and bank transfer. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing ecommerce websites, particularly those focused on physical products. - Proficiency in integrating payment gateways, especially for credit card and bank transfer. - Strong understanding of user interface design to create a visually ...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน user interface ia ชั้นนำ