ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 vbulletin design installation งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Linux Vicidial Server Installation & Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional who can help me set up and support a Vicidial system for a large team of 200+ agents. The project involves: - Configuring Call Routing: The system must be able to efficiently route calls to different agents based on the defined criteria. - Implementing an IVR System: The setup should include an interactive voice response system to guide callers to the right department or agent. - Enabling Call Recording: It is crucial that the system supports call recording for quality control, compliance, and training purposes. I do not plan on using any additional telephony equipment or software with the Vicidial system. Your expertise in Vicidial administration, call routing, IVR implementation, and call recording will be highly valued. Please ensure your bid includes ...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WordPress Developer Needed for PST Timezone -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or ...WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or the USA. The initial tasks will be small, with the potential for larger projects if your work is of high quality. You will be expected to collaborate with me on task sharing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with WordPress - Prior experience in theme customization - Familiarity with plugin installation - Knowledge of content migration - Strong communication skills - Ability to work during PST timezone Access: You will be provided with: - WordPress admin access - Hosting account access If you meet the criteria above and are interested in this position, feel free to ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  The purpose of this project is to generate a legal settlement letter that effectively resolves an ongoing HVAC installation dispute. Consequently, the letter must achieve the following: 1. Clearly articulate our perspective of the HVAC installation issue. 2. Present a detailed proposal for conflict resolution. 3. Solidify the agreement and put a clear end to the dispute in written form. This project is ideal for legal professionals with experience drafting settlement letters, specifically with expertise in HVAC-related disagreements. Your understanding of installation nuances will be a huge advantage.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...freelancer must have strong problem-solving skills to identify and fix any technical issues that may arise on the site. Given the ongoing nature of these tasks, the demand for these services will certainly be frequent. The ideal freelancer will have robust knowledge of WordPress coding and theme customization, coupled with solid experience in resolving WordPress issues. Experience with plugin installation and configuration will also be beneficial. For me, the ability to communicate in Russian is very important....

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  I need immediate assistance with installing the ioncube loader on my Ubuntu 22 server. I'm looking for an experienced professional who can do this quickly and correctly. Key Requirements: - You must have prior experience installing ioncube loader on Ubuntu servers - Root access to the server is available, so you can carry out the installation without delay - Familiarity with PHP 8.2 is essential for compatibility and proper functioning Additional Information: - This is an urgent task, so I'm looking for an expert who can complete it promptly - Please only bid if you have extensive experience in this area; this is not a project for beginners.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...the roof. - Evaluate if the current structure can support the weight of 18 solar panels. - Identify any potential structural issues that might affect the installation. - Suggest possible solutions if any structural modifications are required. For this project, you will ideally have: - Extensive experience with structural surveys for residential buildings. - Knowledge in the installation of solar panels on flat roofs. - Expertise in analyzing structures with timber rafters, WBP ply and resin finish. - Familiarity with 125mm kingspan insulation structures. I am looking for assurance that my roof's structure can accommodate the installation of solar panels efficiently and safely. Ideally, your experience and knowledge will prevent potential problems and optimi...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  goldsvet installation 9 วัน left

  goldsvet installation goldsvet installation

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress Speed Optimization Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...JavaScript Optimization: - Minify JavaScript - Defer parsing of JavaScript - Delay JS loading 4. CDN Integration: - Implement seamless integration with popular CDN services 5. Caching: - Implement CSS and JS cache cleaning 6. Performance Metrics: - Integrate with or provide compatibility for tools like GTmetrix, Pingdom Tools, and Google PageSpeed Insights 7. User Interface: - Design an intuitive, user-friendly interface - Implement one-click recommended settings - Create an exclusions feature for fine-tuning optimizations 8. Version Differentiation: - Free Version: - Critical CSS generation for homepage only - Optimize up to 500 images - Include all automated features (WebP, lazy loading, minification, etc.) - Pro Version: ...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  **Project Description:** I am seeking a skilled freelancer to assist with the installation of GBlicense, including the integration of a full proxy system. The ideal candidate should possess extensive experience with GBlicense and a thorough understanding of its features and functionalities. **Skills and Experience:** - Proficiency in installing and configuring GBlicense - Strong understanding of proxy systems and their integration with GBlicense - Knowledge of network security to ensure the system is secure - Experience in troubleshooting and resolving installation issues **Project Timeline:** The project needs to be completed within a week. I am looking for someone who can start immediately and deliver the installation within this timeframe. **Requirements:** - Ex...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.7 Error Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...related to JavaScript and CSS on all other pages. I've recently made changes to the installation. I need a Magento expert to help me fix these errors. Key responsibilities: - Identify and fix the 500 error on the checkout page. - Resolve console errors related to JavaScript and CSS on all other pages. - Ensure the checkout page and all other pages are functioning without any issues. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience with Magento 2.4.7. - Proven track record of identifying and resolving checkout page errors. - Strong understanding of JavaScript and CSS for console error debugging. - Experience in troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installation. Please include in your proposal your plan of action t...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...of this campaign is to boost product sales, targeting local residents. Golf cart sales Golf Cart lithium batteries and installation Solar Panel systems for Homes and Businesses Key Responsibilities: - Set up a Facebook ad campaign - Monitor and optimize the campaign for sales conversion - Create ad content that resonates with the local audience - Regularly analyze and report on campaign performance - Suggest strategies for ongoing audience engagement and growth The ideal candidate should have: - Proven experience in setting up and managing successful Facebook ad campaigns - Strong understanding of the local market and audience targeting - Excellent copywriting and design skills for ad content - Data analysis skills to track and report on campaign performance Please sh...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  LED Lights User Manual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a technical writer to create a comprehensive user manual for a new line of LED lights. Key aspects to be covered in this manual include: - Installation Instructions: A step-by-step guide that ensures that even less technically-inclined individuals can set up the LED lights. - Operation Steps: Detailed instructions on how to use the lights effectively, ensuring that users can make the most of the features. - Troubleshooting Guide: A comprehensive list of potential issues with corresponding solutions. This is to help users overcome any problems they may face. - Warnings: Clear advisories about potential dangers and important safety precautions, to ensure safe and appropriate usage of the LED lights. Ideal candidates are expected to have: - Proven experience in t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Google Cloud ERPNXT Installation for Indian GST Compliance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist me with setting up ERPNXT on Google Cloud. The key focus of this installation is to ensure the system complies with Indian GST regulations and includes E-Invoicing and EWay Billing capabilities. Key Requirements: - Intermediate level of customization: I'm looking for someone who can assist with setting up workflows and user roles within ERPNXT. - Strong knowledge of Indian GST: Given the focus on compliance, it's essential that you are well-versed with Indian GST regulations and how they apply in an ERPNXT setting. - Expertise in E-Invoicing and EWay Billing: The successful candidate should be able to enable E-Invoicing and EWay Billing within ERPNXT and ensure they are functioning correctly. Overall, I am looking for a...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a YouTube PHP fetch plugin (with shortcode) that sends video information to Woocommerce. It looks ugly and works only half the time. It has 2 options: Add single video Add playlist Supports all variations of youtube URL (, , youtube.com...items (max 2hrs per item) What is needed: The plugin works but is ugly, uses ajax without notifications and doesn't properly add playlists. Make it more modern OR make a new plugin (new plugin is preferred) When item is added to cart, add ability to see WHATS INSIDE that item (Which videos, their names and length). I cannot provide FTP access or WP-Admin access. You need to do it on your local installation. Any reply without "I don't need FTP or WP-Admin, I can do it and make the features and make it look more modern"...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  VTiger CRM Siteground Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need an experienced Freela...the CRON jobs for the following are also configured and working: 1) Imports 2) Mail sending 3) Sales Flow 4) Reports 5) Workflows Please only apply for this job if you are certain that you can install and configure vtiger correctly with all of the CRON jobs configured and working. Key Project Details: - I already have a Siteground hosting plan, so you'll solely be responsible for the CRM installation. - The VTiger CRM version to be installed should be the latest stable release. - Timeliness is crucial - I need this completed as soon as possible. Ideal Freelancer: - Experience with VTiger CRM installations, particularly on Siteground. - Proven track record of completing projects promptly. - Familiarity with the latest VTiger CRM version is ...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Working prefect one one pc but facing issue on other pc. both have same nodejs version v18.17.0 Nodejs package install issue/error: { "dependencies": { "@project-serum/serum": "^0.13.65", "@raydium-io/raydium-sdk": "^1.3.1-beta.54", "@solana/spl-token": "^0.4.6", "@solana/": "^1.93.0", "": "^9.1.2", "": "^5.2.1", "bs58": "^5.0.0", "ethers": "^5.7.2", "fs": "^0.0.1-security", "jito-ts": "^4.0.1", "prompt-sync": "^4.2.0" } } ERROR: node:internal/modules/cjs/loader:573 throw e; ^ Error [ERR_PACKAGE_PATH...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...setup and livestreaming capabilities Create detailed installation instructions for future club setups Key Requirements: 90%+ accuracy for shot classification 95%+ accuracy for player identification Processing time under 60 minutes for a 90-minute video Cost less than $1 per 90-minute video generation Scalable infrastructure to support 400 users and 20 simultaneous highlight generations Clear API documentation for frontend integration Fallback mechanism in case of failures Ownership of the model transferred to client 2 weeks of post-delivery support Scalability roadmap for future expansion Deliverables: Functional AI model for highlight generation Server setup with basic HTML interface API endpoints for mobile app integration Installation and setup instructions for new ...

  $5692 (Avg Bid)
  $5692 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Comprehensive Digital Marketing for Glass Installation Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a digital marketing expert to help my glass installation business capture leads. Key Tasks: - Social Media Marketing: Develop engaging content, run ads, and engage with our audience across popular social media platforms - Video Marketing: Create compelling videos that showcase our services and attract potential customers - Email Marketing: Manage and execute email campaigns that drive lead generation Objective: - The primary goal of this campaign is to generate leads that can be converted into sales. Target Audience: - My target audience primarily consists of homeowners in need of glass installation or repairs. Ideal Skills: - Proven experience in digital marketing, specifically in social media, video, and email marketing - Strong understanding of le...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Multi-Service Company - Website Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative freelancer who can design and develop a brilliant, intuitive website for my multi-service company. Key services include table/chair rental, house cleaning, landscape lighting installation, and tree trim. The website's primary goal is to provide detailed information about the variety of services we offer. Though all services are important, please make sure to place a special emphasis on our table/chair rental services. The website should prominently feature this service, backed by engaging content writing to communicate its appeal effectively. Ideal skills and experience: • Proven experience in Web design • Strong Graphic design skills for an appealing site • Experience in Content writing for cohesive and compel...

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Abstract Glass Sculpture Rendering 2 ชั่วโมง left

  The request is to have painted/printed glass (6mm) thickness, we would like evaluate also mirror option, the gold arches are placed in front and are part of the contract scope, the theme is it Italian landscape Amalfi coast and or sunny Tuscany would be preference as easy recognizable. 3 layers of glass is preferred to complete the image and give it depth. Deadline for installation is mid July 2024 , depending on your production would be great I to have a proposal/concept by 2 days Please note that the small side wall was changed from glass to wood cladding .

  $395 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hi David, I need to upgrade the Flowise installation you did on the mystratex Hostinger VPS, as explained in the video Also need you to update CrewAI, if necessary (not sure if there is a new versio). Can you do it ASAP and for the 20 Euros budget (I'm assuming it's really simple to upgrade, as described in the youtube video, but I'm not sure wat is the best way to do it)?

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SSL Installation on IIS 10 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Instalacion de certificado SSL en ISS 10

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Cat6 Ethernet Wiring for 3-4 Rooms 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  === see photos of “cabling - needed” and “cabling-existing” - as pictures can be worth a 1000 words (A) I’m in need of a skilled professional to install Cat6a ethernet wiring in 3-4 rooms of my one story home (with RJ45 connectors on each end of each line). Here are the specific details: • Installation Area: The ethernet wiring will be installed in a medium-sized area spread out into 3-4 rooms. Knowledge on efficient and effective installation strategies is necessary as the area is quite big. • Ethernet Wiring Type: Cat6a ethernet cable is to be used (I will provide 500 feet of bulk 6a cable which should be way more than enough for all runs). I am expecting the successful freelancer to have experience in working with this particular ...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Linux Kafka Setup with High Availability 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...security. Key Requirements: - Installation and Configuration: I'm looking for someone with deep expertise in setting up Kafka on a Linux server. - High Availability: The system should be able to handle failovers and ensure smooth operation even in the face of hardware or software issues. - Scalability: I'm aiming for an architecture that can seamlessly scale out as the data load increases. - Security: Your role will be to ensure that the system is secure and able to keep our data safe. The actual setup and whether it will be single-node, multi-node or a cluster with Zookeeper integration will be discussed once we get started. Ideal Candidate: - Proficient in Kafka: You should have a strong understanding of Kafka, its architecture, and best practices for insta...

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Javascript & Python Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...appointment systems or similar projects. - Understanding of BLS International services and embassy appointment processes. - Knowledge of notification systems (email, SMS). **Deliverables:** - A fully functional script capable of monitoring the BLS Italy Pakistan website for embassy appointment availability. - Real-time alert system integrated with the script. - Comprehensive documentation covering installation, configuration, and usage instructions. **How to Apply:** Please submit your proposal including: - A brief overview of your experience and relevant projects. - Your approach to developing the script and ensuring its reliability. - Estimated timeline for project completion. - Your rate for the project. **Submit your proposal today and help us enhance our appointment sche...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Thermal camera imaging in C# for Windows IoT 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for Freelancer to finish the task in single milestone. Assumptions for the IL21R Thermal Camera Software Project in C# for Windows IoT 1. General Description The software aims to integrate the IL21R thermal camera with the Windows IoT system to monitor temperature inside a furnace. The application should display the therma...selecting Mode 1. • Button for selecting Mode 2. • Temperature display field. 8. Testing and Validation • Unit tests for data processing functions. • Integration tests for the camera communication module. • User tests for the user interface and click functionality. • Performance tests to ensure real-time operation. 9. Documentation • Source code documentation. • User manual for the end user. • Installatio...

  $1294 (Avg Bid)
  $1294 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Android Developer for Install/Uninstall Notification 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced android programmer skilled in building functionality for tracking application installation and uninstallation. The main purpose of the app is to notify me when there's an application installation or uninstallation. Moreover, I need it to be integrated with API for its functioning. Skills in Java, ionic, laravel, Kotlin and familiarity with Android SDK would be ideal for this job.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need professional help formatting and installing text along with two images in a 6" x 9" KDP template. Key aspects of this design include: - File Format: Text and images should fit properly within the template and be delivered as per KDP requirements Image Placement: Images should appear on the cover only. The images you submit must be limited to the cover only. The inscription (Title) should be placed in the center of the cover. Ideally, candidates should have prior experience working with KDP templates and skills in formatting Word documents. Please provide the price for the work, because it is very important to me

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional who can help me in securing a specific web application through the installation of an SSL certificate on a custom port. Key Responsibilities: - Install an SSL certificate on a custom port to ensure secure communication for a specific web application to work Ideal Skills and Experience: - experience with mern applications - Prior experience in SSL certificate installation. - Familiarity with securing web applications. - Knowledge of working with custom ports on web servers. - Understanding of cybersecurity principles and best practices.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WHMCS Installation and WordPress Builder Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Customize/develop templates for the WordPress Website builder (I'm thinking of using themes from Template Monster but will like feedback) - Incorporate a drag-and-drop builder - Offer about 20 pre-designed templates - Provide a range of customizable themes Your Experience: - Strong expertise in WHMCS installation and configuration - Proven track record in WordPress development - Demonstrated experience in developing drag-and-drop builders - Capability to create and modify WordPress templates - Proficiency in UI/UX design to provide a range of themes and templates - Ability to work with pre-designed templates and make them customizable If you're confident in your skills in WHMCS, WordPress, and can meet my specific requirements, I'd like to hear from you. ...

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Industrial Grade Vinyl Floor Installation for truck floor 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced vinyl flooring installer for an industrial grade vinyl floor for a truck. Key Requirements: - Install industrial grade vinyl floor in a truck with an area of less than 1000 square feet. - The floor is currently in the condition suitable for installation of the vinyl. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with industrial grade vinyl floor installation. - Familiarity with truck flooring. - Attention to detail for a precise fit in a confined space.

  $166 - $499
  พื้นที่
  $166 - $499
  0 คำเสนอราคา

  ...when switched off, but provide a significant and dramatic effect when switched on. Ideally, I am looking to collaborate with a freelancer who brings the following skills and experience: - Expertise in LED light installation in small objects - Experience working with resin statues - Strong understanding of wiring and light circuit creation - A proven track record of attention to detail in their past work This project requires understanding and creativity not only in light installation but also in how lighting can accentuate the drama and significance of the highlighted area. Your design input would also be appreciated in ensuring a stunning and impressive light effect....

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need someone with server experience to install Canvas LMS on my Linode server, following this guide: I don't need any customisations, just a working instance. I can provide full access to my Linode server, and a domain if needed, or a default URL is fine. This will not be used in production, only to enable me to build and test a Canvas plugin. I'm looking to get this done in a day or two, for around £100. Thanks, Rob

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  (Dont overbid, should only take 30 min for experienced freelancer) Freeswitch is already setup and running via whm root terminal, just need someone to install fusionpbx without interfering with currrent cpanel that has wordpress front end site on it. after completion will display via subdomain 1. freeswitch is running, no need help for this 2. just install fusionpbx for me, pg...already setup and running via whm root terminal, just need someone to install fusionpbx without interfering with currrent cpanel that has wordpress front end site on it. after completion will display via subdomain 1. freeswitch is running, no need help for this 2. just install fusionpbx for me, pgsql database is already installed as well for fusionpbx i believe 3. cannot interfere with current installation...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...store and our fulfillment service. 2. **User-Friendly Installation**: - Simple, one-click installation process. - No additional data entry or configuration required from the merchant post-installation. - Return the token and Shopify Url to be stored in our database for secure communication. 3. **Secure Data Transfer**: - Ensures secure and encrypted data transfer between Shopify and our fulfillment service. - Compliance with Shopify’s data privacy and security standards. 4. **Webhooks**: - Register two webhooks: order creation and order update. - Return the webhook signing key to be stored in our database for secure communication. Developer Requirements 1. **App Installation**: - Create a user-friendly installation i...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Website Migration and Scroll-triggered Animations: Copy the content and design of an existing website to a new WordPress installation. Ensure the integrity of all data and content during the migration process. Design with Elementor Pro Use Elementor Pro to accurately recreate the design of the original site. Ensure the new design is responsive and compatible with all devices. Speed and Performance Optimization Implement optimization practices to ensure fast load times and optimal performance of the new website. Feature Implementation Configure necessary plugins to replicate the functionalities of the original site. Ensure all features of the original site work correctly on the new platform. SEO and URL Maintenance Maintain SEO-friendly URLs. Ensure n...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา
  Technical Writer and UML Diagram Specialist for IoT Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an experienced technical writer with UML expertise to document the IoTSharp project. Deliverables include: High-level architecture and deployment diagrams Detailed class and component diagrams Sequence diagrams for key workflows API documentation with examples Setup and installation guides Requirements: Proficient in UML and tools like MS Visio Experience with .NET Core and IoT systems Strong technical writing skills Ability to understand and document complex codebases Apply with: Examples of previous documentation and approach to documenting complex systems.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...microphone or speaker, and the app should then appear as an option in conference apps like Microsoft Teams or Google Meet. The audio stream will be sent to an external API. Key Features: 1. Real-Time Audio Streaming: • Capture audio from selected microphones or speakers in real-time. • Ensure low-latency streaming. 2. Device Selection: • Interface for selecting a microphone or speaker during installation. • Store user preferences for seamless operation. 3. Conference App Integration: • App appears as a selectable microphone or speaker in Microsoft Teams, Google Meet, etc. • Minimal additional configuration needed. 4. Audio Streaming to External API: • Securely stream captured audio to an external API. Technical Specifications: ...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Java 17 and Apache NetBeans expert who can assist me with a project that involves file extension extraction. For this job, the ideal freelancer should: - Be proficient in Java programming, especially with the latest version, Java 17. - Have experience working with Apache NetBeans, including installation and configuration. Your primary task will be to help me create a Java program that extracts specific file extensions. This particular project is an extension of an existing application and requires a good understanding of Java programming, especially in the context of file manipulation.

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Windows Server 2019 Installation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional who can assist with the installation of Windows Server 2019 Standard Edition. The primary purpose of this installation will be to set up a file server for our company. The ideal candidate should be well-versed in Windows Server installations and have prior experience with setting up file servers. Key requirements for this project include: - Installation of Windows Server 2019 Standard Edition - Configuring the server specifically for file server purposes - Implementing user access control for security - Setting up remote access capabilities I am looking for someone with: - Comprehensive knowledge of Windows Server environments - Prior experience in setting up and configuring file servers - Familiarity with user access control and remote ac...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Help with Running Python Load Balancing Script on Cloud Sim 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of someone who can help me run my Python load balancing script on Cloud Sim. My main requirements are: - Installation and Setup of Cloud Sim: I need assistance in setting up Cloud Sim so my Python script can be executed without any issues. - Troubleshooting: I am encountering some errors during the execution of my Python load balancing script. I would like the freelancer to troubleshoot these errors and ensure that the script runs smoothly. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python - Experience with Cloud Sim - Troubleshooting skills

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  beer a confessor connecting to compressor and system check for a second hand cold room. 9m of pipe work.

  $316 - $949
  พื้นที่
  $316 - $949
  0 คำเสนอราคา

  As a retail store owner planni...specifications. The focus of these specifications will be on contractor installation of various key pieces of equipment. This includes lighting fixtures, Point of Sale (POS) systems, store shelving, and additional company supplied equipment. Ideal Skills: - Proven track record writing technical and design specifications - Familiarity with retail buildouts - Proficiency in detailing specs for electrical systems - In-depth understanding of retail-specific equipment Responsibilities: - Detailing necessary specifications for installers - Covering setup specifications for Lighting fixtures, POS systems, Store shelving - Clear explanations for handling company-supplied equipment - Communicating possible issues faced during installation ...

  $909 (Avg Bid)
  $909 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Odoo OpenUpgrade Tool Online Training 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced trainer who can provide online training for our developer on using the Odoo OpenUpgrade Tool for upgrading our Odoo Community databases. Key Training Aspects: - Installation and Setup: Our team needs to seamlessly install and configure the OpenUpgrade tool to kickstart the upgrading process. - Database Migration: The trainer should cover effective techniques to migrate databases from one version to another using the tool. Ideal Trainer: - Proficient in Odoo: A strong background in working with Odoo, particularly in the context of database management and upgrades. - Training Experience: Prior experience in conducting training sessions online. - OpenUpgrade Tool Knowledge: Familiarity with the ins and outs of Odoo's OpenUpgrade tool, understandi...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled architect or builder to design a 50x50 feet metal roof for my outdoor space. The primary purpose of this creation is to provide shelter and enhance the aesthetics of the area. KEY FEATURES - The design must incorporate a rainwater collection system, and facilitate the installation of lighting fixtures. IDEAL CANDIDATE - Experience in similar outdoor project designs. - Ability to incorporate sustainable and eco-friendly features into the design. - Strong attention to detail to deliver a project that fulfills functional and aesthetic requirements. Please include in your proposal how you would approach this task and any past experience you have with similar projects. Your creativity and input are welcome and encouraged.

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  WordPress, Sendy & SSL Setup on Amazon EC2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled WordPress and Amazon EC2 developer who can assist me with setting up the latest version of WordPress on my Amaz...WordPress on my Amazon EC2 hosting. This setup will also include the integration of my existing Sendy license. Key Requirements: - Install the latest version of WordPress - Integrate Sendy with WordPress - Obtain and install an SSL domain certificate Ideal Skills: - Proficiency in WordPress setup and customization - Experience with Sendy integration - Familiarity with SSL domain certificate installation on Amazon EC2 Please note that I already have a Sendy license, so you won't need to assist in obtaining a new one. Your primary focus will be ensuring seamless integration between WordPress and Sendy, as well as the overall setup of ...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Vue.js Expert Needed for Chatwoot Installation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As someone with basic knowledge of Vue.js but no practical experience, I'm seeking an expert to assist me in running and installing the Chatwoot application on my Mac. Key Responsibilities: - Assist in setting up the development environment on my Mac - Install Chatwoot locally - Provide guidance on the customization and development of the application to suit my needs Ideal Freelancer: - Proficient in Vue.js, with a strong background in web development - Experienced in deploying and customizing Chatwoot or similar applications - Patient and able to provide clear guidance for someone with basic knowledge of Vue.js Please note that I will require assistance beyond just installing Chatwoot. This will involve setting up my entire development environment to ensure smooth running of the C...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Docker Migration for Jenkins & Storage 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help to migrate my current Jenkins installation along with the data and storage to a new host. The current data size to be migrated is less than 50GB. The project needs to be completed ASAP. Key Requirements: - Migrate Jenkins installation, data, and storage to a new host - Data size is less than 50GB - Project completion ASAP Ideal Skills: - Proficient in Docker containerization - Experience with Jenkins configuration and migration - Knowledge of storage migration in Docker - Ability to work on tight deadlines

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Automated Blocking & Manual Unblock System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...delay upon betting on a table. - The process must also allow for the manual unblocking of the delay by clicking a 'continue' button. - The block action should have a 100% success rate, while the unblock action should be successful 20% of the time. This is Item schedule; Application Architecture and Setup (12 days) - first milestone - Set up the development environment and necessary tools. - Design the architecture of the streaming application. - Translate in English the streaming content to make development easier Scraping information and Implement Cancel Functionality ( 25 days) - Create the basic structure of the application, including user interface components and streaming data integration. - Develop and integrate function to get relevant information from ...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา